Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

-- ~ -'v ^‘i. 
I V. 'Teil 
m?0tß 
Seestr.- 
“\’7VV-. V "T ^ ^ -^-<>-„0."' <• >y '- »■, •• s * ;l'_ •--T'i X 
-Biktoriaftr. 
Commerz- und Privat-Barik 
OriedrichsKagen  
1927 
60 E Schneider, ®„ Eigen, 
itint. (Berlin). 
V Kuuhke, «., Ksm. 
(,;riedrichslr. 86). 
Hoffinann, M. Kafsterin. 
Klickennann, C..FlugpIah 
leil. 
Scimonn, ©, MobtMn. 
Echwicrsch,P,BootSbauer 
Bolkmauu, M-, Ww. 
61E Meier. Q, Eigentum. 
Sonjtjf, P., SaniBeamt. 
Moser. 'S, Banlbeaml. 
62 E Jeffen, F.,Direltor T. 
— L, um. Pastor. 
63 E Schubert, 81., Architekt. 
Brede, St. Frl. 
64 E Grau, H„ cfacntäm. 
66 E Lndke, E., Direkt, r. 
MathesiuS. \t, Portier. 
66 E Mayer, &., ISigeniiiiu. 
Setsfett, P„ <tfm. 
67 E Quappe, M., Direkt, T. 
68 E Shell, H, Kfm. 
(Berlin), 
V. Müller. !>., Gärtner. 
Nerlich, A.. Ob. jiaurat T. 
Nenbarth, P.. ilfn:. 
— B.. Kontorist»,. 
69 E Geüiler-BarlelS. SB., 
©mblbamnstr. 
Iantze, St, Stint. 
Nenber. <$., Tischler. 
Neugebauer.Th.Gärtner. 
Walz. i$., Zollinfp. T. 
70 E Kabelwerk Bogel. 
(Copenicki 
Grernrr, <!.,Fabritdireki.1^ 
GedI>ardt,A.,Obcrstlt.z.D. 
Kahnl, OH. Rentiere. 
Müller, P„ Ingen. T. 
71 E Kleber. L.. (Eigentihit, 
(New flott). 
V. «raufe. (£., Fnw. 
Braen, 2t., Kfm. 
Grube 6.. ^riiiatiere. 
Krüger. H.. Kfm. 
KüibiS, VI., Privaliere. 
tioo'e. P, Weichenstell. 
Moldeii»a»er,F.,Direktor. 
Pelz. SB., ufm. 
Nenner, Weikiuslr, 
illcnfi SB., Tiichler. 
Rockstrohen, G. ilichileH, 
Paeidjtc, H., Vers. ticamt. 
Schmuiick, G., Bürodnell. 
Stolle. 48. Kfm. 
72 ©eeletriifle. 
73E«olle,E,Ob.Lti,.a.D.7. 
Freitag, K.. Tabak T. 
Gaydoul. H. Kfm. T, 
2oml6, O, Rentenempf. 
71 E Stnbrce, Ä., itlm. T. 
75 E Urblcheit, A, Eifen- 
groilliblg. 
V. Schmidt, l£. Direkt. 
(Nr. 76). 
Ecker!, H.. Arbeit. 
Gottemeier N, Schiffs» 
eign. 
Saune, 61., Ww. 
Schulz, ff., Gärtner. 
Tang, M., Ww. 
76. 77 Seeschlößchen. 
E Urbfcheit, !!!., Gifcit» 
großhdlg. (Berlin). 
V. Schmidt, 15., Direkt. I. 
Ulcchm4tt>'JKötttt. H., 
Komponist. 
Seefchloßchen Hoiel & 
Handelegef. m. 6. H. 
Staedtner,W .Banlbeaml. 
78 E_tEiriuioimt, F, Kfm. 
V. Minze, F, Pensionär. 
Naudeluaedl.H., Diiekt. 
79 EPoSuanSIy, L.. Eiaen- 
tüm. T. (ISharlotleubg.). 
Fischer. St.. 5lfm. 
»arlfopf, 6, Banlbeaml. 
Rollen, aaen, 91., Gärtner. 
Schnell, jt., Kfm. T 
80 E Schmidt, O., Fabrkt. 
Bast, e„ Elektromout. 
Karst, CT., Kfm. T. 
Leopold, Si„ Bauiugen. 
SchiudowSki.A, Bahnarb. 
Scholz. V., Stillt. T. 
1 Brunbst. ». Wasserwerke. 
E Berl.Stäbt.Waffetwerke 
A. 0 (Setllu). 
V.®uinItoflcn,S..l8ettle6S 
direkt. T. 
Bcaiidk.H..Maschiii!imistr. 
Stich» St., Majchineumstr. 
o. D. 
sll Grundft. 6. Wasserwerke. 
EBer>.Städt.Wafferweike 
. A. G. (Berlin». 
V.Grlnhageu,St.,Betriebs, 
direlt. (1 Gmndft.) 
Trimmer. E., Berwalt. 
Jufpekt. T. 
Mmler.W.,Maschinenui!tr. 
Tielfch.O., Mafchinenmftr. 
Lrnndft. b. LandeSanst. f. 
Fischerei. 
E Breuß. Staat T. 
V.Wimdsch, .ß.,Dr,Prof.X 
Sä«, H„ Hauswart T. 
EchäocillciiiS, SB., Dr., 
tifflft T. • 
Seezeiwen»erfuchrf«ld. 
E SieiltiLstikuS. 
Lang, ffl, Technik. 
Rabe, F., Maurer. 
-<-RahnSdorferl!l>anIsee->- 
lU. Sruniit. d.Wafsetwelke. 
EBerl.Städt. Wasserwerk. 
3L (8. (Berlin). 
V.Gt2nl>agcn,K.,BetriebS 
L Grnndst. 
Banbüro. i 
Grü macher, K., Betriebs 
Ob. Inspektor T. 
Schindler. F., Maschinen 
meiflcr. 
Stoht.Jl, Mafchinenmslr 
Weise,M., SltnlS Ob. 0cK 
IV Grundst. d. WaHerwerke. 
EBcrl.Städt.Waffcrwerke 
i'l. G. (tietliti. 
V.@tüichaaeii,®.,iictcie68' 
direkt, (i tilninöft). 
Draese.L, Malchinenmstr. 
Hrllutnthhinfcr, H., Ma> 
schininmllr. 
MarlenS. K.. Masch.MItr. 
Völckcr, b-Maschi nenmilr. 
V Grundft. d. Wasserwerke. 
E StLdt.'Lerl.Wasserwerk. 
A.«. (Berlinl. 
V. Grünhagen. K.. Be> 
triebSdirekt.(l.Grundsl.). 
Blättner, R„ Maschinen 
meister. 
Schubert. F.. Playmstr. 
81 E Weslphal, lil„ Kfm. 
Bauer, (£.. Schachtmstr. 
(Sfllutg, E. Boot-Zbauer. 
Hossnmnit. W» ScrlteL T. 
Jtcmpfc, F., Peunonär. 
Schirm. K-, Produkten. 
Senf, A., Arbeit. 
Banflcüe. 
■<- Markgrafenslr. -> 
82. sHau teile. 
<- BiSmarckslr. 
83 E Äafcdow, A., Zimmer, 
mstr. T. 
64 E Baledow, A., Zimmer, 
mitr. (Nr. 83). 
Abförnsen, M.,Ätanzeriu. 
Anton, P, Bäcker. 
Jtcffclljcitti, I,, Arbeit. 
Stin$e, H., Heizer 
Steiniger, (S, Maschinen, 
wärler. 
Weben, 8t., Rleitosr. 
Winkelman», F-. Gärmer. 
85—87 Äauitellc». 
SS E Schwer. K, uro. Pros. 
Siedlet, W., Buchhdl). 
80—Hl Baustellen. 
9* E Leiche. Ä.. rfftttntc'nn. 
Fallorn. M., Slrtiutn. 
varrattll), I., i?rait. 
93 Äerlich, A. Db.jlaumtT. 
U4 E Grau. IX., ,;adrk>. T. 
Gladendeck. ©., Erzbilb 
fiicficr. T 
Schadmanu, H., Jnstallat. 
-<r Durchgang z. 
Straße U9 -> 
95 E Schmidt, 3* ow. 
Kaianer-Direkl. 
Benbl, H.,M>istkmstr.a.D. 
Berndt, <8., Kfm. T. 
EhtcrS, H„ Feinmechanik. 
JamrowSti, E., Prustonäi. 
o. Klein, ß„ Ww. 
lEiiljn, l£-„ Stmmcret; 
flänuitel, 38., fimt. 
Lodedau, E., Ww. 
Lwiau. M.. Jujt. Kanzl. 
Sekr. a. D. 
Rade», O., Reg. Rat. 
Sauer, @., Gastw. 
Schiesetbein, P. Post, 
Ichaffn. 
Schmidt, K., Pensionär. 
Schnabel, M,, Gewerktch. 
Angest. 
Schreib, St., Ob. Post, 
schalln, a. D. 
Streich, E., Schneidrln. 
Tisfier, I., Ww. 
üioigl, P., Anckidrnck. 
Volklanb, B., Stehet. 
Winckler, P.. Dr, Ob. 
98 Heunig, C., Kunfttoim. 
Prescher, G.. Weber. 
Schmalfufj, jt., Kakrkarb. 
Still, Kunslmaler. 
Voges, F., Slabijelr. 
.19 EWichinann (S- Gaftw. T. 
Bartzack, ©., Maschinist. 
Äognn, P., Konzertiäng. 
Rifcher, £)., Brau. Anfl.T. 
Hetdrich, M.. Lebensmitt. 
Ranke, P., Nentner. 
Schulze, O., Privatier. 
Wohlftom, E., Beamt 
Bnino-Wille-Str. -> 
100 E Phmb’fckjc Erben. 
Barn>tzki,E.^euf.Lelirerin. 
Äaumgarten O.. Tapez. 
Ehrliardt, L., Banarb. 
Goitling, I.. Lederarb. 
Hadank, K., Dr. pltiL, 
Studienrat i. R. 
Knoth, •!<., Architekt. 
Körber, K., Bäckermftr. 
Krakow, O„ Lelircr. 
Knlilmann, i>., Äechn.Rat. 
Knlni, M., Hmnicmi. 
yeSte, St.. Lehrerin. 
Mating, M., Ww. 
Mietdge. W., Friseur. 
Milde R., Stabile». 
Pi»kensteiu,W.,Stukkatenr 
Schonbom A, Kfm. T. 
Weickcrt, (£., Malermstr. 
Weih, St., Ban! Beamt. 
100a Neubau. 
E EtiringhauS, Dr. med. 
(Seilinl. 
100b E Labich M, Lehrer 
100c E Markcrt. M., Ob. 
Ingen. (Äerlini. 
V. Vuchholz. St.. Heizer. 
Söhnt, 0. Pensionär. 
Buchholz, iltrb. 
Drinkwiy. K., Lederarb. 
Haienohr, A„ Ob.Sicticr 
feie. 
Magdeburg, P., Schlosser. 
Moedebeck, 2., Stadt Ob. 
Juspekt a. D. 
Naumonn, £t., Modistin. 
Schulde, M., Pnvaliere. 
100 d E ®öl)let A, 
Direkior(Waldowflr.l.i 
V. Bork, E., Gärtner, 
Arzt a. D T. 
5a E Sander, St. Magiftr. 
Ob. Baurat. T. 
Alarer, P., Stadtinspekt. 
Hetnerici, M., Büro- 
Äugest 
Karaenke, [?., Ziseleur. 
, Müller, O., Formermftr. 
S6 Äauslelle. 
E Äbbü, ff., Architekt 
(KarlSliorst). 
97 E Slü56, P,, Gastwirt 
E Keil, Ä., Frau. 
V. AbbS, P.. Ww. 
Haugwitz, 9t., Dr. phil. 
Gljemif. 
.HargeSheimer.O.,Maurer. 
Hillmauu, H., iedm.S$fm.T 
Schönkorn, A., Kfm. T, 
HBoIfcrJ, Angest. 
98 E Francke, Gfj., Eigen« 
lümrin. 
L>logan,W.,Goldschmieds! 
<- Durchgang n, 
Viktoriastr. •> 
101 E RadeS'fche Erben. 
VLiadcL, Gefchw.,Berwalt. 
Heuer, SL Ww. 
Kluge, O» Arbeit. 
MiItendorf..M., Ww. 
Uloftii, G. Ziseleur. 
Schmidt, W, Ob. Poslfekr. 
Tornow. W., Stadtsekr. 
102 E EuIer,K.,baudichuhm. 
Mischer, M., Ziminerm. 
^iavmanu, st., Friieur. 
Reichte ,r., Gärtner. 
Scholz ©., Ziseleur. 
Schulze ai., ititöofc. 
Strobel, SSI.. Lithogr. 
Wolf. i^., Ärunnetibau. 
103 E hargesheinter, M., 
Ww. 
Bietz, SB., Arbeit. 
Stitvid), 9., Drablzieh. 
Schröder, O., Gastw. 
SimonowSky, P.. Arbeit. 
Bölkel, Kalkulai. 
104 E Wagner, B. tiijenb. 
Schaffn. fSerlitt). 
V. Giese, 93., Arbeit, 
Böhm, B.,Frau. 
Böse, M., BootSm. 
Mimst. 
Karlfch, H, Ww. 
Malicke, 9t., Maurer. 
RobiischeL W.,Zimmerm. 
©leinte, M„ Gießer. 
105 E 'Jieufeffcr, F., Holz 
ti. KohIcnddlg..Leben!! 
u, Futtermittel engr. u. 
eit boiail T 
Nowiczin P.. Dreher. 
LÖß E Dickholj, E., Fleischer, 
itiflr. 
Berkholz, N., Bootswerft- 
bes. T. 
Palm, M, Zimmerm. 
Seegrr, A., Ww. 
Sprotte. E., Ww. 
106a E Stiirzmmnt, A.Mon, 
tcur. 
E Skurzmann, H, Eigen, 
tümnn. 
Braatz. !£., Ww. 
JnualtauL, H., Zigarren, 
Mürbe, E., Zigarren. 
Statilenbrecher, R., Kfm. 
108b E Salzmann, F., Ma, 
ichiiicnwart. 
Bayer. A., Maurer. 
Kupfch. P., Laternenwärt. 
Lajarzyk, M» »w. Siechn. 
Rat. 
Martiny, M., Ww. 
Mey, M., Kfm. 
RadomSkp, F-. Sieitlnee. 
Stiller, 8t., Werkzengm. 
SBoigt, 37t., Ww. 
107 E Kotzte 
AmtSgch. 
Böhme, B., Konditor. 
Fctzer, R„ Arbeit. 
Hattmanu, ,v., stittt. 
Kiauie, il„ Arbeitrin. 
Limpach.M., Polier. 
Oitermaun, M., Arbeit. 
Nendant, Atbeit. 
Sachse. Z, Ww. 
Schwaudt, F.. Maschinist. 
- P„ Maschinist. 
Werk, A„ Tilchler. 
10LEHaunemami.L,Bäcker> 
mitr. 
Magdeburg. H» Ww. 
Steil fjatiä, O..!I!cv.Drchkr. 
Pobetius, P. Schuh¬ 
machern! .r. 
Reih, M., Ww. 
109 E Pilchel.R., Kolonial, 
war. T. 
©uebel, 83., Ww. 
Schemcr. M., Maler. 
10 a E Heibir. B., Ww. 
V. Siedler W.'/ Werlsülir. 
Baumgarlen, i-, ScttliitT. 
- G-, Fillerauffe ier. 
Duckerschein, P..Beamt. 
Fiedler. I.. tindjtroll. 
.veg»er,A..Ju»iz Ob.Sett 
Schitsky, B„ Zigarren T. 
Schultz. ®. Letzter 
©lofjlcnbrel er,31.. Änlter. 
Stanle.B-, VcBcitSmittcLT 
Wolfs, G., Kfm. 
Zach,B.,StabtinspeIt. a.D. 
-<r Scharnweberitr. -> 
110 E Thiel, H., Gigmlüm. 
Lielsche, 'Ut. stöbt. Arb. 
- ait., Ww. 
Thiel. M.. Techn. GifenB. 
Ob. Selr. 
Wilmer. A., Arblrin. 
111 E Grbe.St. Rleifchermftr. 
E Erde, St.,Gigeniümrin. 
Boik. O., Sdjloffer. 
Briuer, 31., Kfm. 
gtoonctl, O., Mechaniler- 
tii li. T. 
Witte, Ä. Ww. 
112 E Metzker, äl„ Eigen¬ 
tümerin. 
Ewalb, E., Wollwr. 
Mathiak. A., Renten, 
empfängrin. 
'■Böller, X, Telgr.Bedient. 
113 E Keseler, P, Ww. 
Stiimberg, P., iluficljer. 
Hartiuann, W., Klempner. 
Heine, Ht., Tapez. 
«ohne. St, Maurer. 
Reich. M., Ww. 
114 E Streut, D.< Schmiede 
uiilr. 
Büttner, Monteur. 
ClauS, jl„ Lreher. 
Kruche«, P., BelriebLmftr. 
Pokrandt, F.. Arbeit. 
115 E Lelimann, G., Lehrer 
(Withelmkhageu). 
V. @1111), 15., Stirn. 
Damm, A., Pensionär. 
Jetttaiit. <L, Ww. 
öternon, I., Stuticher. 
Wünlch. 9t, Schneider. 
■<- Friedtidilir. »> 
11R E>3tonck,3t,Bitdennitr.r. 
Bornemaim, O.. Angest. 
titouSliageit, H, Stadt- 
oormimb. 
Dittfchlag, F.. Shim. Störn« 
mist. • 
Gre!icr>H,Elekt.Moitteur 
, Schnoi>,W.,Streisbaumilr. 
U-a E,Stund, R„ Bäcker, 
mitr..,Nr. 116). 
Goegky-Syring, 9L, Ob. 
Äug. T. 
(Somosl, E, Tischler. 
Noack, &, Ww. 
Potas,A.,Schneidermstr.1'. 
Schiemenz.P.. Pros., Geh. 
iRg Rat. 
116 b E Roack, R., Bäder- 
mitr. (Nr. 116). 
Arnüt. .6, KutscheL 
©chntiebel, 8t., Ziseleur. 
Sturm. E, Lagerarb. 
117 Baustelle. 
E Roack 81, Bäckermftr. 
rät 116). 
118 fc, Sdiönefeld, R„ Mi- 
neralwafserfabrk. T. 
©djöneiclb, E„ Mineral» 
wafferfabrk. T 
Sdiönefeld, Gebr., Mi- 
neralwasserfbrk. T. 
Steinhaidl, ti), Kfm. T. 
Baustelle: 
119 E A.G für Brauerei 
& Mälzerei-Unternehm. 
Pöhle, St., Kfm. T. 
t Wilhelmftr. -> 
Gemeinnützige Bau» 
gis. Berlin Oftm. b H. 
Behrenk. I, BetriebSleik. 
Sieger, F.,vr,Eiud!enrat. 
ElSner, S?., Bürogeh, 
120 iLngmauit,S.Ob.Finallz? 
fest. 
Mischer, [?.. Graveur. 
H^mann,E,JnstallalionS- 
mir. 
Hetnecke, 81., Kfm. 
Herrmann, !!l.,Dekoral. 
Hoffmann. H. Belr. Seit. 
Jben, H, Ksm. 
lUeintaiif, O.. Stadt- 
inspekt. 
Stöhn, iS., Mus.Direkt.a.D. 
Krakow, ff, Eisenb. Ob. 
Sekr. 
Sltclj, M., Ob. Finanziekr. 
Languer, P„ BootSbauer. 
Lercke SL, Sladtiuspekt. 
Mor t iroif) E., Fabti.T 
Nieman», M„ Poinetr. 
Praetzel, E.. WerkmIIr. 
rlliemeyer, E, Mannemal. 
Ritter, A„ Lehrer, 
©chulz, W, Tischlennslr 
Simon. E., Heizer. 
Sohn», St, Gifcnb. Ingen, 
i. 3t. 
Strecker, E, AmlSrat. 
We. nicke, F, Stadtob. 
Seit. 
Zehmle, O, HandeNm. 
Zopick, M., Banlbeaml. 
12L 122 E Pranget. l£„ 
Kabr!bcs.(HahnSMühle 
'Jtr. 16). 
Vraetzel, G, Wcrkmstc. 
Ruder- tt. StiiOfbrk. 
Älu..Frieorich§hag. E. 
Braetzel T. 
©chwedi, ti!., Ob.Poslfetr. 
Will. ffi.. Tischler. 
123-125 E Hoffmann, 51., 
Rabrf. IflttfiL Kohlen. 
(Winzig). 
126 E Hoppe, Gigenlüitt. 
(Nr. 53). 
Haa» & Slimidt, Sau 
elettr. Slpparale. 
Müuch, P, Skfm. 
Sdiraiot@ajlolicntt.T. 
TollaS, O., Pianojbrk. 
iSohlgcrnutl), I, norm. 
EI>r.HintzLCo.,BootS- 
werlt T. 
127 ILaSanitaN. 
E Berliner Stöbt. Gas¬ 
werke A. G. I Berlin). 
V.‘22. Verwalt. Jnspell. 
i>. Bert. Stöbt. Gas, 
Witte A. ®. T. 
Hecker tt. t£o, M.. 
Malchiitenfbrk. T. 
128 E jtert. Stöbt. GaS 
werke A. 0. 
Paul, E, itfrn. 
— St., Gasmnr. 
129 E yininicnnain;, F, 
Pianosbrk. I. 
130 E Noack, H. Eigenlüm. 
Dräger, Ä, Ziseleur, 
©all, R.,S5toftu)og. Ruht. 
Stabile, F, jlietlmflr. 
Magbeb itg, Bootr- 
bnuer. 
Noack, O.. Vertreter T. 
Richter, <£., Arbeit. 
Schulz. M-, Ziseleur, 
Stracke, Ww. 
Wottei, ©.. Heizer. 
131 E Klos. H, Ww. 
V. Btiefen!ck„s,Maichinift. 
Franke. O, Reiienber. 
Bert. Seeftr. -> 
Sp reeftr. -> 
2 E Magdeburg, Gebr., 
3iittnteimitr. (Friedrich, 
Irahe 14). 
3 Baustelle. 
<- Set!. Seeslr. -> 
•<- Seestr. 
VortL 
Hohn's Mühle -> 
Laustelle. 
<- Spree ->■ 
Steinplatz 
Bruuo-Aille-Str. -> 
Gruudsl. am Sleinplatz. 
E Lehmann. SL, Architekt. 
Bläske, G, itäit. 
Dienet, il„ Ob. Schul» 
tehrerin. 
Dnponl, I.. Kfm. T. 
Rtancke. B.,vw.Postdirekt. 
Hiinccke, O., Kfm. T. 
Hoifimtuit, 18.. Ob.Jnspekt. 
Küster, G.. Rechn. Rat. 
Lehmann, F.. cand.phil.T. 
Lkiubke,P.Dr.Slubienrat 
a. D. 
Licbifch, W., Skfm. 
MalnlI,M.,vw.Älchn.!>!at. 
Otto. E, Stirn. 
Steiniger, P, Dipl. Jng., 
Ob. Reg. Rat. 
Parkanlagen. 
<- Gotdmannpark 
Vcrl. Sccstr. 
-<r Seeftr. ->• 
-<r Spreestr. -> 
Forst 
Durchgang z. Hahn'S 
Mühle ->■ 
Baustellen. 
Forst. 
-<r Durchgang tt. Neu, 
Stamenin 
Baustellen. 
Grundstück b. yadjltlub 
Utüggclfec. 
E Uachltlub Müggelsee. 
Gründn, d. AlbatroSwecte. 
E AlbaltoS-ÄIlanlik- 
werke G. m. b.H.,Vools> 
bau T. 
LüberS, 8t., Ingen. T. 
Bailstelleu. 
•lyotlt. 
Hirschgarien. Berliner 
Straße -> 
Baustellen. 
Forst 
-<— Seestr. —> 
Spreestr. ->■ 
Sprcestraße 
Svtee —> 
1 E Berliner Rudec-Ttub 
Negier e. B. T. 
V. (BiecczeroSli, I, 
Pensionär. 
Barth, W., Tischlennslr. 
Bnmiug, E, Rentier. 
Straße 5 
Am Damm ->■ 
Gtunbit b, SicdlnngSges. 
FriebrichShagen. 
1 E Neugebauer. Obfaktor. 
2 E Rosin, ®., Eisenb. Assist. 
3 E Lübicke, I.. tlchn. 
Eisenb. Ob. ©ctr. 
E SteBbcn, £>., Bankinsp. 
i E Kreher. I., Pol. 
Ztlcgt. Techn. 
6 E jilcrticr,'4)„52euln.a.3.T. 
7 E Goldstein, F„ Amtsrat 
8 E Günther, F, Ob. Fi- 
nanzsekr. 
> E Fo erster, ,v„ Reg. 3!c‘ 
10 E-'i'olltiioiui. F., Pr. 
Katast. Direktor, Stadt, 
rat a, D. 
11 EMöHrke,A, Ob.Kasseu- 
Soni. 
kiahu. G.. HanbelSsr. 
12 E Stirne, St, Arbeit. 
13 E DemsIiZ..Juktizinst>. 
11E Schöbe! R, Gctz.Stanzl. 
«elr. 
15 E Ulrich, W.. Sieuersekr. 
lti E Ernemanit.A..Fiuanz- 
insp. 
17 E Moritz. G„ Reatstrat. 
18 E Her^. 81, Postbeamt. 
19 E Wnibmüller, <L, 
^inaiiziiisp. 
20 E Bänger/ E.. Techn. 
Eisenb. 06. Seit. 
21 E Kluge, O, Pol.- 
Beamt. 
22ER>>zanSki F.,Reg.-Jnsp. 
23 E Stcgcmairn, G, 
Berwalt. ülrnlm. 
21 E Saite. O„ Kat. 
Direkt. 
25 E Spähn, St. Maurer- 
tustr. (ißetliit). 
Wiuglot, E., H., Hand- 
schuhftepperiuuen.j 
Wltie, A., Schlosser. 
Baunellcit. 
Schönoicher ©Ir, ->■ 
Sttaße 37 
Bruno-Wille-Slr. 
Baustellen. 
Siieb’ichcS Hauö. 
E Sieb, H., Fabrkalb. 
Bauiielleu. 
Bnino-Wille-Str. 
Straße 50 
^riebrichslr. -> 
Baniiellen. 
SchwebischeS Landhaus. 
£ Pelta, E., Pol. Assifi. 
Sleutplati ->■ 
KheU'jcheS HouS. 
E. Stljcil, I, Tischler. 
— F., Schweißer, 
ßiebite, M., iyabrkatbiitt. 
Schmibt'sdicS HauS. 
E Schmidt, SB, Maurer. 
Hosfmann'fcheS HauS. 
E Hoffmann, C, Schlöffet, 
ssfchet'fche« HauS. 
E Mischet. E, Tischler. 
Ley'fcheS Hans. 
E. Leo, " 
Forst. 
Eisenbahn -> 
-6- Friedrichslr. -> 
Straße 28 Ä 
Bruno-Wille-Slr. 
Strasie GSa. -> 
Baunelleu. 
Ävatb'fcheS HauS. 
E Ewald, Kfm. T, 
Baniiellen 
<- Strasse 67. ->■ 
Baunelleu. 
26üEschnabel,H., Gerichts, 
beamt 
BiSmarckslr. ->■ 
Baustellen. 
<- iWatknrafcnflr. ->• 
st'ursutftcnflr. -> 
Maikgrafenilt. -> 
Baustellen. 
BiSmarckslr. -> 
Baustellen. 
Straße 67 -> 
Steubel'scheS HauS. 
E ©teuftet, Th, Mineral- 
mafferfbrk. 
Sltitbel, G., MissionSpred. 
teilckc’scheS HauS. 
,ftilcke.G„ Masch.-Mstr. 
i. 91. 
Feilcke, E., Siadlsekr. 
- SB.. Uhtm. 
Baustellen. 
®riino:S3i[[(=Sk.'>- 
Straße 57 
-<r Straße 67 —> 
Baustellen. 
«tgel'scheS Hau!. 
Tngel, G., Arbeit. 
8aiigbeiii’[d)cB HauS. 
E Langbein, C, Kfnt. 
Sauftellcii. 
JuliuS-Hart-Stt. ->■ 
@tiebc’ichc5 HauS. 
E Griebe, j., Baukbeami, 
Laustellen. 
-<r Straße 67 
Straße 58 
-<r BiSmardstr. -> 
Cruse'scheS HauS. 
E Enife, St., UE,Ob.9!eg. 
Rat. 
Mehlhose, F., Engest. 
Bauuellen. 
Zepkr'icheS HauS. 
E Zepke,M.,Ww. (Berlin). 
Pettfer, ti., Ww. 
Baustellen. 
BiSmardstr. -> 
Straße 67 
-<r Markgrafenftr. ->■ 
Baustellen. 
Otto'fcheS Hank. 
E Otto, ffi, ReichSbahn- 
Bedieiift. 
Stieg, P., Schlosser. 
Berl. 
RahuSborfer ©ir. ->■ 
SauflellciL 
Sttuit’idjcl HauS. 
E Slrule, H.. Zufdjttetb. 
Pust, F„ Eisenb. Jlralnt. 
a. D. 
Mellenihin'ichis HauS. 
E MeIlenth!n,O.. Sleniier. 
-<r ÜJtatlgtajeiiftt. -> 
S-raße 68. 
<— Straße 28a -> 
Baustellen. 
Wasewty'icheS HanS. 
t. Wasewitz,G.,Büra>>otst. 
-<r Projelt. Straße -> 
Baustelle. 
Lctche'fchiS HauS. 
E Lerche, P, Maurer. 
Baustellen. 
<- Sttaße 28a 
Straße 68 ->■ 
Viktoriastr. 
©charuwiberstr. -> 
1 E Stellet, S, Frau 
(©charnweberstr. 119), 
Ex, I., Kutscher. 
Gulbemeistet, M„ Ww. 
Steil. 0., Mechanik. 
Kiiapc, W., Sditteiber, 
WachiaS, O., Ksm. 
Schulz, P, Brauer. 
Stapel, H., Pensionär 
Stübntg, Ä., Dreher. 
2.3E Mauz, W„ Architekt r 
Esch, A.. Lehrer. 
Hüttenrauch, H., Renliier. 
Stieg, 0, Lab »rat. Geh. 
Lerche, W., Bauunternehm. 
t E Schütze, SB., Tapezier. 
Abföinson, W, Arbeit. 
Höltge, I, Ww. 
Reiß M, Kfin. 
Rochlitz, G, Kochst. 
Schitttowsti, H., Kanziel« 
fetr. i.R. 
Wieder. M, Ww. 
E ThiemS, G, Eigen» 
litnirin. 
Dietrich, M., Rentiere. 
Schmidi, P, Kafienbote.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.