Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

"'v 5; "•• 1 *&£■' ~ .-^L^ 
Bahtthofst«.—BorPirannstr. m ITV - 
1902 
CSpeniA 
Comm'erzv- und Privat-Bank 
% 
s 
f.- 
£P' 
43 Bizyeli. St, ,sled)iti. 
Bnschle. G, Maurer. 
Kirsch. R. Äinoicrlcsjr. 
filmte 91., Schnsisey. 
Kor», 2!t, Ww. 
Siciibitucr, 9t, Ww. 
Papeurotl), M, 13m. 
41 E Jto&. G, ifiim. 
SInim, G, Gürller. 
Gfjmsc, G.. Äolomnimr. T. 
finct, K.. Stranlühr. 
Enrih. P, Ob. Regier. 
Ecfr. 
itnigr, V, Invalide. 
SipStt, A, Sliblrm. 
Mener, F, Gaslw 
»labuch, H, Um. Angesl 
Sdjöitberg, A., Jalousie 
labrk. 
Stahl, K, Arbeit. 
Woiff, St, Ob Postsekr. 
i. Jt. 
45 E Jacmcff, P, Staii- 
gnlpctt 
Brandt, 0., AmISral. 
Sruii, E.. Arbeit. 
Gabriel, P, Gemüichdl» 
(Srotl). F>, Siotomoliöifiljr 
1. 9t. 
Staoet ©, ReichSo. Slot 
Müller, ä.„ Schirnifabrt 
Schröder. (sl., Silo 
Schulze. O, fiim. 
45 a E Paul. M.,Materinstr 
. (Str 46). 
EUlImann,O.,Maternistr. 
(Sir. 46). 
Becker, A, Apo'hek. 
(rhli)tiani, 6, Heiin- 
arbirin 
t?i itfcrt, 91.. 23 ro. 
(Socit. O, Briellräg. 
Migge, H.. Pol. üpim. 
Müller. G., Magistr. 
Beami. 
StelimS, M, Stndienaffess 
Nc»liaus,Llara.Fttiail-il 
Reichenbach, P, Uljnir, 
Schüxc, F, Lehrer. 
Bcgeiirr. A, Drahtzieh. 
Sicje, O„ Milch. 
40 E Pa^l.M.Malerniilr.1 
EUltmanit,D„ Malermlir 
T. 
Britzkow, 31., Handschuhm. 
©1D011, 15., ©dinljnL 
Gnebird, K, Ww. 
Stomfcnkel, E,Vantbeamt. 
Kielbnich, St., Lehrer st. D 
Markiewiy, H„ itlir. 
Meiizet St, Bahiibeamt. 
Steinbrecher, G„ Lehrer. 
47ESchlllz.G.Fteqn Srotfur 
AarlaelmeuS. E, Ww. 
CeraiewSIi, D., Kim. 
Döling, Si, Arbeil. 
KnrsiS, 91, Safltotm. T. 
May, Stfm. 
Ouardon, SS., Phoiogr. 
Schi tc. SB!., Aw. 
Stern, Lli., Druckwalzeii- 
IbrI. T. 
Straic, M., Privatieie. 
Set!. Kaiker 
Wilhelm-Sir. ->■ 
48 Neubau. 
E aJramlcntoohmmgS« 
Deren: e. G. »1. 5. H. 
(BieSdorser Sir. 28). 
49 EZachhariaS,O,SIrchitekt 
lÄerlin). 
V. Müller, 0., Arbeit. 
Arendsee, C„ Schlosser. 
SrjCjinSfi, I, Schneider' 
instr. 
Duhr, F„ 58 w. 
Flügge. O, Arbeit. 
Goilfeid. P, Stfm. 
Höhne, Sl, Siraßenb. 
Schaffn, 
itetber, ti)„ Lageroerw. 
Lange, ®, Lageimstr, 
— lJt, Arbeit. 
Pflaum, Schneider. 
(Sachs, St., Fahrstuhls. 
Schüler, ü, SB». 
Schurz, M, siaait gcpr. 
Dentist. 
Sloebe N, Siadtamirn. 
Thamle, P., Färber. 
Walde, 9t., Werkinsir. 
Wiiulche, St, Stadnnjp. 
Smiilrifcn. 
-<-Berl Stubemmichstr.--- 
64 E Beauit. Wohn. Verein 
c. &. ui. b. H. (Bies- 
dorfer Str. 2ä). 
Hörlich, K., Konrektor. 
Groitke, Ä., Lehrer. 
Mauthey, E., Lehrerin. 
MerlenS, H. Lehrer. 
Mienert, F., Lehrerin, 
Paschke, H., Konrektor. 
Paul, St., Lehrer 
Seidel, A.. Lehrer. 
66 E Beami. Woh«. Verein 
t, ©. m, 6. H> (B,cL- 
doiser Sir. 28). 
Dietrich. G^uIt.vb.Eelr. 
v Duncke, P., Just. Silr. 
«lyIt,J.,!ki>n.Bek.AM. 
5ö Klause (?, Pol. Ob, 
Wachluinr 
Pull P., schier. 
Schneider I, 2»st. 
In peti. 
Schwarz P. Just. Ob. 
Sctc. 
Gciiff, ff, SBctlreL 
Zeitz. li, Dr. jur, Pol 
Lenin. 
36 E. lUcauit Wohn. Verein 
c. 0. »1 li. H. iBicS 
lorfer Sir 28). 
Aiierjch.O,Ob.Po>ischassn 
Äohlle, O, Bürosetr. 
Biinle H„Ob.Slc»ersclr 
Kerschek, Ob. Steuer- 
fclr. 
Klage, E, Sleuciinlpctl 
Otterwald, St, Pol. Setr 
Schwarz, SI, Ob. Steuer- 
iefr. 
Treezols, F, Versorg. 
Aiiwärt. 
Bauilelleu. 
Slnneiiallee -> 
60 E Schröder, ll, Ä>o. 
(Schlotzslrabe). 
Masche, O., Zimnierei. 
Äausiellen 
63 E Echönbciiicr, E, 
SchncibcrraKi. 
Aller, 2JL Arbirin. 
Dönng, M-. Frau. 
GSaiit, 9L (Salto. T. 
John, 3t., SchlslSsühr. 
itiml) U., gtcnlciicmp’rin. 
Liebing, F., Arbtrin. 
Masche, O., Bäiler. 
Schüre, L., Arbeit. » 
— P, Former. 
Stadlvart ->■ 
Lindenitr. 
Baumgarten-Insel 
Miiggeliprce, nahe 
Daminbrücke -> 
tUnbebaut) 
Bcethovcnstr. 
<Gnrle»stadl> 
-<- AieSdor^cr Slr -> 
Baustelle. 
2 E NarraS, $„ PoUassist 
Bornert, SB, Arbeit. 
Schur«)ich, E, Ww. 
Laimetleu. 
25 E Möller, H, Pensionär. 
Wille, SB, Ingen. 
Äaniielle. 
Schubertstr. -> 
Lauilelle. 
jfiiu 0:1. 
E Friedrich, SB., Kraslw 
Fühl. 
Mozartstr ->• 
Eemarliing Bieidors -> 
jlimfteffcit. 
Trundsi. geh. 5. BieSdorser 
Slratze 67. 
BieSdorser Cir. -> 
Bcllevuepark 
Mühlenslietz -> 
FriedrichShageuer 
Slr. 
(Uiibcbaut) 
Bellevuestr. 
Araiidenburgplatz -> 
lUübebaut) 
Berliner Str. 
(Spmdlttifclti) 
Länge Brücke -> 
-tr- Cöllnischer Play -> 
1 E3anfe,3B.,Fr<m('Jtr.y7). 
Aiilghanleii, P., Gaslw. ■ 
Göhung, E. Dr, Stadt¬ 
rat a. D. 
Horn, 0., stsra* 
tnth, E, Studieurat. 
aueruelk, 91, JDr. Ohrew 
arzt T. 
MaschewSli, SB., Arbeit. 
Merteii, P., Kolonialwr. T. 
Poethkow, G-, Nsm. T. 
SBonl, G-, Schloffermstr. 
2 E Pnnz, F., SCjra. 
tilbic.Ut, St, Banlbeami. 
Berl. KanjhaiiS I. Ham< 
merschlag & Wiersch, T. 
Fischer. C., Eundirclt 
— jr. $$., Pianist. 
Flitze. W, Lehrer. 
Helmert. G., Tapezier. 
Kraus Jt, Dronenhdlg. 
Otto. L., Stadtselr. 
Stech, E., Kutscher, 
Römer, F, SBro. 
S^aerffenberg, M., 
Schvlz. H., Werkn,slr. 
StusinSIi, <9., Bäckennsir. 
SBetdetmamv M., $ftro» 
sorst. 
1 Wierlch, M, Ksin. 
Wollgoit, 8t., Brnnnenl 
bauer. 
tSiitcubckgslr. ->■ 
i E Opio,8tii|t, Apothenbes. 
All» Ctl8tr. Sofie f d. 
Stadtbe^. Cöpeiiick T. 
Üittfjcrcr, . Aichitelt. 
Beyer, 91, Sladtinsp. 
Äulterhandliiug „Hansa" 
,vi(. 7. 
EilerS, K„ SSanlücnnl. 
Gue>t. R, Siadtinipekt. 
Gullchmanii, 9t, »tarnt. 
Heuer, Avothek T 
ilauiewsli. St, Arbeit. 
Shnslmeict, D„ Dr.med. 
Sitzt T 
Meyer, 81, Tanlinstr. 
Dpi? J.,SchlohApothek.1I 
Schlicht, O. Lehrer. 
SiinoniS, B. Ww. 
Lietsch.F. Motorenschlofl. 
4 E Slem, L, iJcitgSuerlcg. 
(Grünans. 
Stacken. P W, Nachs.Buch- 
diuckerei u. <)ciiirag:= 
Verlag T. 
Sport-Zeitung Verlag 
L. Stern 
5 ge». 3. Flemniingstr. 1 
.rlcmmingiir -> 
6 Baustelle 
7 E »labt Berlin. 
V. Piliig, 9t, HauSw. 
Gerlich. P, HandelLgärtn. 
Meiitcl, I.. Rentiere. 
Nieluel, >!h.. Lelireriu. 
Scholl, 91., Bez Jugend- 
Ifmorj. 
Schnitz, P., Dr, SlitS? 
Direkt. 
Splettstoeber, E, Bro. 
Mentzetstr. -> 
•Uaimcllcn 
Färvcrslr. -> 
Baustellcii. 
Pioieklierle Sir. -> 
Banstcüc». 
SpindlcrSsclderSlr. 
Carl-Spindlei-Sir. -> 
Bhs. SpindleiSseld ->■ 
Dielt. Ütnhwald ncl). J. 
9ldlerLhos. 
19 E Atühlenbeig, K., Bau- 
tischlere! fitieg 2li. 24). 
E Mühienberg. 8-, Ban- 
iischleiei (otitO 23.&). 
V. Paulitz Sl, liraii. 
!;ahrenlholz,P Malchmist 
fiudlö, il, SEI». 
Hetnrichsen, O., Slfnt 
Lauge, F„ Kiankenkassen- 
bcanit. 
Preub, St, Bootsbau. 
Steimfe, St.. Buchdruckerei. 
Sa»derzweig,M,£ chncid. 
Mstrin. 
Schröder, M. Kf»i, 
Sonrell, F, Arbeit. 
Stephan, Ä., itfm. 
Ilbarowsli, H, Färber. 
Waldow, 9t, Gaiiwtitt. T 
-tr Westendslr. 
Laultelleu. 
L E Müller,G,Klenipnmslr. 
(rltudower Slr. 16). 
Äerniicin, G., Schloiier. 
Günzel, M., Ww. 
GierMch, B, L!w. 
Hcrinann, H, Arbeiiriti. 
König, Pv Manier. 
Lauge, St. Fu»rh. 
Pclcriohn, 'Jt, 9liblriu. 
Plehm, 28., Änscherei, 
Pohle, 31, Arbe». 
Sorge, 31., Kullcher. 
SioKmaitit, y, 2i|<h!cr. 
Wannt, C, Ww. 
Wischeropp, L, Ww. 
23 E Radan, H., Es|citzeii- 
Ibrk. T. 
Frühling Arbeit. 
Fnchs, Frau. Ww. 
tslaic, P, Arbe». 
(doiz, @, Schudni. 
Hosinann, ©., Magist. 
Aeami. 
Stufe, B, !fm. Aiigesl-llte. 
Laug, A, Architekt. 
!Viel>l Ijoui. [?.,6chuitcbcm. 
Miethliiig. O, Arbeit. 
Nitsche, Sl, (Semüleljblg. 
Schulz, 'l‘„ Schlosser. 
Wurm, W, Slibeit. 
Zweiiinger, H., Schmied. 
24 E Mücke. C, Gigculüni. 
Äredereck, E., Schuhin. 
Haffincisler, I, Näherin. 
Jagenow, L', SlrbeiL 
StlaeztnSIl, St., Arbeit. 
Stolle, ffi., Schlosser. 
Klause, St, "s'i. 
Krolew?!!, B, ftifettr. 
Uaderotg, A., Ärbeit. 
Stege, E., SBw. 
Mirdors, O., Arbeit, 
Pitper, £)., Slriicil. 
PoSke, !)!., Lag. Serie. 
Schröder, O., Färber. 
Zachow, 33., Ww. 
Zander, L., Ww. 
[25 E MeweS, L, Rentner. 
Barnitzki), M.Äaschansl.ll 
Dank, (?., Invalid?. 
Mi'hricke, P, Biersahr. 
26 E Gadow, G., Stadt- 
sekicläriii. 
Arndi, M. Du,. 
Slafirl. M., 96w. 
Bilder, G, Arbeit. 
Bulllar, 91.. itfm. 
Erdmann, 58, flotbrn. 
Frank, !>!., Tischler. 
Goetze, Ä., St[m. 
Skaiser, F., Arbeil 
Skraatz, 9t, Zuninenu. 
Leoiihard. H.. Wäscherei. 
Miethe, 91, Arbeilrni. 
Müller, ,6., Jtoittelt. 
Natlian,O,ikra'lw. Führ. 
Prüler, 58., Banldeamt. 
Schmidt, F, SloittonstUL 
Schubert, 0., nfm. 
Steuer, ffl., SBro. 
ElrcbtowSti, St. Ww. 
Urbichk, E., Schuhnl. 
fiolllctiplnt. 
E iDiötilcscn.,9t, Stöhlen. 
27 E )aw, Marie, Gastw. 
9likclbein, M., Aibeit. 
Güuzel, M, Ww 
Lücke, i5, Oberschntlehlcr. 
Szymaiioweii, P,yns!lvt 
Menxetstr. -> 
28 E Krause, A., Gärtnerei. 
-9 E Jnffa, M., Ingen, 
Appenseller, SlgneS, 
ijmkwrhdlg. 
JelinSli, E, Lehrerin. 
Jussa. St.. Stjm 
Jfcütoll, 6, Lchrer. 
^ ^ (SsrfimiSt sfc /Kür 
Schmidt, F, Sportarlik. 
Selisch, O.. Farbermlir. 
Wachtel, til, Prokillist T. 
Wettphal, P. J»l>. Ob. 
Nenlmstr. a. D. 
Lanitelleii 
62 E Lehmann, E„ Dr., 
pr. Arzt T. 
E Lehmann, P, Dr, 
Sm. ilial, pr. Arzt. T. 
Rheinländer, F, Sltbeil 
33 E 'ilad^e,H«SkotouiLlwr. 
Brocik, G, Släiictiu 
^acobl, H., Bäckcrmflr. 
flejltr, 9t, Schreibwr 
— SB., Klempner. 
Mener. F., Sielt Inge». 
Müller, A,Ww. 
SBciiircich, K., Ww. 
Qlniutist. ge!j. z. Smiotoer 
Slr. I. 
Cöllnischer Platz ->• 
Bicsdorfcr Str. 
Aiiiieiiallee ->■ 
ificdjtc Seife 
Neubau 
2 E SJenmt SButin. Verein 
e. ® m. b.H. (Str. 28). 
Henmgs, F, Ob Telegr. 
Setr. 
Stammholz, {?., Ob.Telegr. 
Setr. 
Shell, F., Ob.Posischaffn. 
Modler, F, Ob. Posl- 
schassn i. 9t. 
Pellch, Poltlchaün. 
Prutz. A„ Poslsekr. 
Seqeler, 6, Telegr. Ob. 
Bansühr. 
Z>egenha>S,?-,Po!richaff» 
-<-Vcrl.Si»beiira»chsli. ->■ 
4 E Slenmt Wohn. Verein 
c. (!) m. 6. H (9ir. üb). 
Beliichnitt.E,TeIegr.Slsst„. 
Bolda, Pünselr. 
Vorcheit, D, Postbcamt. 
Stcitfjcr, O, Ob. Telegr. 
Sclr. 
Jendihsik, 33., Telegr. 
Leilgs.-Aiissch. 
Schiller, G, Fahltehr. 
Schmidt, Ob. Poitlclr. 
6 E Beauit Wohn. Verein 
e. G. in. b. H (9lt. 28). 
Hotlechoss.F., Ob.Telegr. 
oetr. 
Hol,apsct I-, ObLelcgr. 
Set,. 
Äö,iig,W.  Ob.Teiegr.Sekr. 
Krause. 9t, IeIcgr.Veng5.= 
SUilfet) 
Lauge ©.,06 Telegr Sekr. 
Paetzel, Ob Posllekr. 
v.PawlowSli, H, Ob. 
Telegr Setr. 
Reibcholz, W. ObLelegr. 
Sekr. 
Bert. Kaiier-Withelm- 
Slratze -> 
8 E Jörgenseu, Ißt., Frau. 
tÄcrlin). 
Everniaiin, A-, Dreher. 
Sml, L., Arbttln. 
— M, Anteaerni. 
8a E Strei6au3ichitB i.fitfif. 
TeUow, Abdeckerei- 
Samnielslelle. 
V, Pfeil,S„TO6cäctclgcIj. 
10EHauSknecht, R.,9lrchilekt 
I. 
Sier, A. Arbeit. 
Macuiewie, F., Schlosser. 
12 E Wischineier, 51, 0e- 
schäslsführer. 
Boiqt, L., gleiitencmpf. 
Änhle 
14 Baustelle. 
16 E OSberger, M., Frau 
iBerlin). 
SJtflmet, 333, Masch Führ. 
Preutze, 3t., Eiicnb. Arb 
Baullelle. 
2u fc. Sicamt SBohit Verein 
e. ©. m. b. -v- (i)h’.2j) 
Vlaschle, P, Schrlfistelt. 
Siönier, E, jtolonial- 
tormlinnbtcriii. 
— 9t., Jiwatide. 
Bürger, P Fabrikant T. 
Gtjm, D. Buchdruck. 
Gnicharb, G, Werkmslr. 
Hämmertina, B„ Arbeit 
Suiiit, G, Einrichter. 
Klein, H., Just. Juspelt. 
Kriischke. M., Stanzt Setr. 
Rippotd, M.. Steuer eetc 
Semmler, 33., Technik. 
Stockmann 9t, Ob.-Post- 
Sekr 
Werbelow, P., Justiz- 
Stanzt Jnspclt. 
Bauiielle. 
24 E Dominitzsch, SB., Zoll- 
sekretär. 
Tzaritoiahn.B.Konrektor. 
Sasse SB, Magnl. Ob. 
Setr. a. D. 
26 E Müller. M, J-It 
Stanzt Sekr. 
Galle, G.. SiootSBaumstL: 
Pringel.. W, Magipr.' 
Acamt. 0. SB 
Ziiiimernianu, A, 
BetriebSIeit. 
28 E Beainten-WobnungS» 
Bcreiii. G. ni. b. H. 
Saumgoit W, Sifeiib. 
Siclr. Aisisl. 
Blaeie, 3t, Pot Jnlp. 
Brandl,R„ Ob.Ltenerletr. 
ftöqc, O- 3)tmill. Setr. 
Otter, G.. Kanzl. Selr. 
Sens. 9t, Stanzt Sekr. i. 9t. 
SBiilf, 9tr Lehier i. 9t 
Fnedeniir ->■ 
30 E Bcamtiu-S3oh»ungS- 
Berei» G. m b. H. 
(iltr. 2S). 
Bollack, F.'üangieiaiisseh 
Bütlner, St, Eteiieriekr. 
Fischer, Ch.. Telegr-Ge- 
hilstu. 
Gieii, Ut.. Dr. jur» 
Syndikus. 
Mielenz, St, OL.-Post- 
Ichaff». 
Müiisler,F,PoI.Se!r.a.Pi 
9!emo, H.: Ob. Ict Sekr 
Schafo, L. Reg.- Jnspekl. 
Wegner, Eisinb.Lrkr 
32 E Ktenit, ®„ St 1111. 
Strauie, st, Aichilelt T. 
Lehmann, 8t. Schlosse». 
34 EBanntgardk,!!)!. Slädt 
Förster. (S>ulill)cn-c). 
Gollbeck, W, Obersekr. 
Husnaget G„ Just Jnsp. 
StnrraS, O. Ksrn. 
Stühn. St., Od. Sekr. 
Rachinann G.. Kanzl. 
Jnipekl. 
Ratsch. M., Telegr. Arb. 
Schneider. 31, Prediger. 
^ aufteile. 
■<r Berlin-SirauSbcrger 
Giienoaljn -> 
jlm Bahndamm 
Schniule Slr. 
38 E Beamlcu-WohniiiigS- 
uciem. e.<S.m.b.-v> zu 
Göpc,ick. (Str. 28). 
Bober, G. Telcgr.Äeamt. 
Lüder, Si, PoMchaffn. 
Stetzer, 91., Poiilchaffn. 
40 E Äeamten-Wolinungs- 
Vetcitt. e G.m.b..h„ zu 
CopeniS (Str. 2i). 
Grole, 9t Finanzbeamt 
Ruhnow, 21., Pensionär. 
SScntcr, SB., Ob. Posl- 
Iicamt. 
42 E BoamIen-WolinungS- 
ffiemn, e.G »1. b.H, zu 
Cöpenick (Str. 28). 
Friedlich, P., Poslschassu. 
Stralaii 9t, HilsSpost» 
schaffn. 
Wulfs. S3, Hilsileii. Auss. 
44 E Beamte,i-WohnungS 
Verein, e. © in.b.H, zu 
Cöpeiiick ,Nr. 28). 
Daiinenberg, P, Bahn- 
steigichaffn. 
Stimilt, Sä., Pollassikt. 
Stiller, P., Stolteusühr. 
46 E Beaiiiten-Wolmungs- 
Lereui, e.G.m.b.H, zu 
Cöpeiiick (Slr. 28). 
Hübner, (£, PosthilsS» 
Ichaff». 
46 Pöckel H„ 
Schaldach, W, Posljchalsn. 
48 E Beamteii-Wohiiungr- 
Scitiii, e.@. m.b.H, zu 
Göpcniä (Str. 28). 
Futz. G., LeunngSauss. 
Saitipp, O, Posldeamt 
■Hartwig, 38, Postd-amt. 
Lutz, A, Leamt 
Ralhinanii, E., Diätar, 
Baiistellen. 
50 E Heilet O.. Gastw. 7 
Aiiktam, T., Landwirt T. 
Hinderlich, SB, Mstr. T. 
Laustellcn. 
Weigt'icher Haus. 
E Weigt SS-, Manrerpot 
(StciUöHn). • 
^-GemartnngBieSdork-> 
Liukc Seile. 
Grundstück geh. z. Annen- 
aDee 1, 
SZanflellen. 
5 E Botgl, F., Landw. 
Sachverst. b.ßanbgcr.Ii 
1 E Ptetsch, Emma, S85«: 
ichcrcibetr. 
Damerow, I, Ww. 
Fieticher, ©, Werkzeug- 
dr>h. 
®ötz, S3„ Slw. 
Haart. St, Arbeit. 
Lorenz, P, Glettro» 
Siijtaünu 
Noetzel, W. Schlosser. 
SleinagetC., Zahnte chint. 
Aalliiclteii. 
Wühle ->■ 
Snufiellen. 
•<- Beilin-Strauöbergcr 
Eisenbahn -> 
/iaiistelleii. 
4ti E John, H, Formstech 
51 E SlaSltopf, St, Lau- 
d'Soerflch. Snjpctt 
13 E Schulz P, 
Kolonialwr. 
56 E Schwartz, E,. Gastw 
(Stiederschöneweidci. 
Situinmui Ä, Psörtner. 
57 ELehrman», H, 9!eg>str. 
Vonieh 
-<r Beeri,ovenstr. -> 
Sciiiiicllcii. 
65 E Seng, St, Ww. 
£ Stämpltcl, H, Pol. 06 
Setr. 
Schonte, F, Modezeichn. 
Bauiiellen. 
Bachslr. -> 
Saiifirilpiu 
<- Gemarkung 
BieSdorf 
Bcrl. BteÄorftr 
Straße 
Anncnallee ->■ 
(Unbebaut!. 
Biesdorfer Weg 
(Stord) 
Gemarlung 
ÄieSdoik -> 
Am Wiihlebach ->■ 
1 geh. z. Strafec tu Sti.16 
Strasse 10 
Moltzy',cher Hau«. 
E Martzy, 9t, Stailsekr 
-vlraße 11 -> 
58ai)(lel!i,t 
Straße 12 
Äaiisiellen. 
10 Sra»stelle. 
-<— Sti atze 14 
11 Siciiiiicllc 
12 EL,pke,A,Magist.Augcst. 
Biückner. M, Maurer. 
Lipke, F, Wertzeugmstr. 
13 Llausielle. 
14 Baustelle. 
15 EMaihwich,G, Werkmslr. 
Mäiker, P, Buchhalt 
16. 17 Bauitelleu. 
18 E Hesse, O, Pot. Slfftsl. 
19 E Werner, O., Lackierer- 
itt|tt (Lichlenberg). 
20 E Sommertad, W., 
Fuhrgisch. 
Planstellen. 
-<r- Sira6e 14 -> 
21 E Stciimami, A, StrSeit 
tiaitstctlcii. 
<r Am Wuhlekach ->■ 
Gemarkung 
BieSdort 
Unter den Birken 
(Stot Uhlenhorst). 
Mahlkdorser Sir. -> 
Linke Seile. 
Baustelle. 
2 E Schöne, <£, Stfnf. 
i t Wille G, itfm. T 
6 E Gnott, P, Stirn. 
SESdjäfcr, G., Korrektor'!'. 
Lehnhoss. D, Minist 
Biamt 
Schaler, 58. & R, Ban- 
10 E6@cl)moi)I,Sl.,iptie.Stlr. 
12 E Grebenklein, H, 
Kürschner.' > 4 
E tirebenftein, 5, 3Mck 
14 EMinUer.G, Schneider. 
Nischan, P.,Techn.Beamt 
Seidel, F, Bücherrevis.t 
16 E TheophitH., Schlosser. 
Herrmaiin, E, Buchhiilt. 
stutz, O, Lohnbuchhalt 
18 E 9!atzlow. 61., Wcik- 
zeitgm. 
E Slatzlow, P.. Werk- 
zengm. 
20 E Garlen|chläger, P., 
Schriltietz. 
22 E Stopplet H, Stebalteuc 
Käppler, E, Buchdrucker. 
24 E Schutze, W.,Schtos)er. 
Schulze. W, itfm. 
26 E Günther, 9m,fangest 
28 E Saltzmann, S)„ Werk- 
niilt. 
30 E Köhler. 91., Milch. 
Käppler, H, Büroangest. 
Grundst geh z. ilm|clitr. 19. 
-4r Amfelstr. 
üitunt't geh. z. Amielslr.22. 
32 E Schartiger, G, Pros, 
Sliitnciucit. 
34 E Schulze. F.LLroiiorst. 
Schulze, F, HaudlgSgeh. 
36 E Lodahl, H, Eeweriich. 
Beauit. 
Lodahl, F, Arbeit. 
<- Forst -> 
Siechte Seite. 
Aalbrestaurant Ilhleichorst 
geh. z. MalltsdorserSlr. 
-<- Forst -> 
Bis;narckplatz 
Stursürsleiiallee -> 
Anneiiallee ->■ 
1 Baullelle. 
2 E Maschee. 0, Zimme» 
miir.(5Imicsniffce 2-2-24). 
Thieme, W, SlaalS- 
pensionär. 
J E Liii te-Hosf niann - Lauch- 
hammer 9l.G. iBerlin). 
V. Tlebbolv. St», Heizer. 
Aniold. 9t„ Ksm. 
Klein G-, Juli Rat T 
Kursürsicnallce -> 
Bismarckwartc 
(geh. z. Dahine-Forst). 
den Müggelberaen->- 
Renaurant BiLnnlrckwarle. 
E Sari, 8t„ Gaftv. T. 
Borgmamlstr. 
HohcnzollernplLt! -> 
1 E Slots, E. itfm. 
Siellntcr, ®, Koriekt 
— H, Damen)chneidrin. 
Aaesuer, E, Klempner. 
. ertt, G, Maler. 
Teichert H-, Äcamt a.D, 
Teuder, 9t, Stfni. 
Wilhelm, Ä, Ksm. 
£"8 fc. (Sem. Groß-Berti». 
6. Gemeiudelchule. 
V. Meyer, H, SchuthouS- 
mstr. 
Ludwtakeil, H, Stenlen- 
enipl. 
Meyer. E, Schneidrin. 
— F, Maschinenbauer. 
— H., Still euer ui. 
4 E Greismann. S. Ksm. 
V. Staiser, (£.. jjimmenn. 
Bcrger. 9t, fljui. 
Biernacki, E, Friseur. 
Gü!denpsenllig,v. Striicit. 
Guliiimiin,M.,Just Stanzt 
Sekr. 
Hartnmnn, 53, Ww. 
Heimich, F, Buchhalt. 
Hypto, SB, Banlbeamt 
Jung, L.. Ob. Sleg.Sekr. 
Stlaeiie, E, Maurer. 
Lernte, M, Ww. 
Nickel. H, Ww. 
Olszewsti, I, Kasseubote. 
Penkerl, M., iUait. 
Schwarz, SB, SBro. 
Spanier, D, Arbeit 
Viergiitz, M, Oberschut- 
lehr. 
SBiemaiiii, St., Dreher. 
ParrisinLfir. -> 
5 E Slceck. I, ISailw. X 
V. Poclhte, P., Ww. 
Portier. 
Bartsch, 9L, -Ww. 
Birna», Krankeiirsse». 
Dziurta. M, Wäscherei- 
bes. T. 
Eraebe, M, Ww. 
f äuuncrting. M„ Win. 
om, G, Schneider. 
Stnobtich, I., Arbeit. 
König. 9t., Garderoben- 
gesch. 
— Sl, Malermslr. 
— Frau, Äonfefliott 
Konsum Genofsenlchast 
Berlin 11. Umg. T. 
Seibnct, R, Klempner.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.