Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

«v>> _ ' ^- r v , •.s‘1^v 
SV«-'ö~ 
Bolinsdorf 
►. Seit 
Commerz- und Privat-Bank 
Carolineichof   
1899 
7 Staustelle. 
-<- Emleltocg ■> 
8 Baustelle. 
9 E Smibeimcmn, O., itfm. 
(Berlin). 
10 Baustelle. 
-*- Clatlenfk. ->■ 
11 Kohl'icheS HauS. 
E. Klotz. 28. Eisenb. Betr. 
Sclr. (Berlin). 
12 E Äloß, L, Pfaudleiher 
(Berlin). 
Joachimstr. -> 
13-10 iüauflellin. 
Dalimcsir. ->- 
17—18 SBaujtcUcu. 
Wachtelstr. -> 
19 E llnflcr, tiigeiitäm. 
.(Berlin). 
20 Baustelle. 
tiidiBuMiir. ->• 
21. 22 E. Stadt Berlin. 
23 E Michaelis, P„ Mauier. 
24 E tirenbcl, if..6il6crarb. 
25 E Gnädig, NL Titchler. 
28—29 Baustellen. 
Slmomr. -> 
80 Baiu.elle. 
L1 E cd)iii5.9f,,itlempiiev= 
instr. 
Naumaini K., stfm. 
32 Baiulclle. 
Merkursir. -> 
83 E Rhein, P„ stfm. T. 
Scli icr, £>.. Tiichler. 
84. 35 E Vai>)dj, Sl, Vtälirin, 
Ladich, O., Privatier. 
— 31, Bmkbcauii. 
86 Baustelle. 
ivUciiür. -> 
87 Baustelle 
88 E Urinier, $?., Kiipser- 
fdjimrbemilr. (Berlin) 
89 Baustelle. 
i'stdiilr. ->- 
40. 41 Baustellen. 
42 E ilccueit. >t.. Ob. Scfv. 
SJoljnt, O. Arbeit. 
Jlitmm, ,y„ Tischler. 
Schulz, M„ Schlosser, 
Stoppn, S„ Arbeit. 
43 iUaiiucllc. 
’Jtiielcitftr. -> 
44 E lUacjDtg., Sertraflr. 
■ Siomau >. 6a.). 
Sünderh >ns, H, K,m. 
45 E Galle, Dir. T. 
feinOc, X!.. ffito. 
Kolil, 91., Betr. fielt. 
HuberluSstr. 
40 E .(jasmicoliS, 6., film. 
(Str. Cl). 
Lieble, ffl, SädcrmHr. 
47 E Walldarlh, St., 
Ger. »ffelf. T. 
Waltbarth Ph, Privatiei 
48 Baustelle. 
Caroliiienhofer Str. 
4U Banstelle. 
50 E Gansbcra. N.,Drogist. 
MtiibraiiS, SB., Werlmstr. 
Schroeder, M.. Maler. 
51 E @icn. R. K., Dr. jur., 
Syndikus. 
öSNestaiirontWalblchlögchen 
E Mohrstebt, 31,(3nstro.T. 
Holk, O., Arbeit. 
Wohrsledt. B„ Srcijcr. 
Pätzold, O., Schlosser. 
53 £ itrofer, E., Schlaffer. 
54 E Langner,P.,BuchdrulI. 
Saugncr, StiauiciBou. 
Schöncleldi, M., Maurer. 
SBnlbilr. ->■ 
Forst ->• 
55 E Hcrnuaun. Ä.,Arbeit 
58—60 Baustellen. 
Gatolmculmfcr Sir. ->■ 
01 E vasinicolis, E. ilfm-T. 
62 E Baresel, 8t, gen« 
ivtlitm. 
63 Baustelle. 
HuberluSstr. -> 
61.65. E Reibiger, E., Stall. 
E Stcibiget, O, 
Znmnner T. 
Äruftelle. 
•<- Wiese,istr. 
66 E Schulze, 91,. itolonial« 
mr. (Salmliofilr. 411. 
67 E Kafka. O.. F.. Par- 
fiimmc Fbrk s. 
68 üiaimcKr. 
-*r- Äachslr. -> 
63 Aannelle. 
70 E Silitoalb, N.. Dreher 
öomi i, H, ii,fe„l,o61. 
71E Schüler, R., Fleischer- 
instr. (Bahnhofür. 37J. 
Slic<r. -> 
72 Bamiellk. 
E Stotenlriitel, G., 
yimmerm 
13. 74 E PJroft. K., Gaslm 
fflcqe., R., Gärtner. 
75 Bnit'lclte. 
Mcrlnrslr. -> 
76 E Sdinult, ÜB-, 
Siiischmflr. 
77 E Panisch g.,3immtrm. 
78 Baustelle. 
.'.morslr. 
79 E Siiilmsd). H, 
Lchileidiustr. iBerlin). 
Pctto. "S„ Safleniiiii. 
80 E Wandelt B.,SchloIscr. 
Störi'cr. iy., Buchornll 
S1 E Riancljoii, H.. fi|nu 
82 E Schmidt. 3t, Kürsch- 
uermstr. T. 
BoUHof, ÜB.. Schneider 
»llir 
Inst, St., Bogeusäiigri». 
Öl'penborn, 31» 
voncemft 
Schein 0. 8M. 
Lokomotilisubr. 
Schöne, H.. Maler. 
83 E cnerselitt. 8t., Jot. 
Ob. Wachtmsti. T. 
S4 Baustelle. 
'JitjJlimsir. 
8'i—ö.'i Baustellen. 
Da mtftt. -> 
l)6 E Jaelinrr, tSrnli, 
Sbiti. 
Gaedecke, K.. film. T 
97-98 Baustellen. 
-<r 3oafl)im«r. 
9J—104 Baustellen. 
105*—103 E Leuchte," L, 
Architekt. T 
Leuchte & So., Bauge- 
schält in. 8. H.' T. 
109. HO E Opperman, A, 
Wm. T. 
V. Ojipei mami, F, 
StnunmaL T. 
111-110 Baustellen. 
117 E Sajiti), &r 
Sauienhdlg. T. 
E Sünde. A, NitlerzulS- 
bes. lDiepensee). 
Oematfmu 
All-Glieniike. -> 
Siebweg 
WalierSdorser Sir. 
Baustellen. 
Grnndst. d. Arbeiter Bau- 
ncnolscmch. „Paradier". 
E 2trhciitr»tiaitgeiio|icn- 
schast ^PaiadieS". 
39®orncr, 0 .GeschästSsühr. 
10 iBciimaiin, A. Jtratt2 
iraqeusulir. 
45 Wintter,A.Schueidermstr. 
41 iticlmg, A, Pnchdruit. 
Bauitellen. 
<r Siallrr56or|cr Sir. -> 
Sledkrweg I. 
-<r Siebweg 
üauiiclten. 
Krumme Bit. -> 
Baustellen, 
öniis »kobteuz. 
E Kovleuz, R. ffiafito. 
Koblenz. (?), fimi. 
— St., Raschinschlosi. 
Han? Vconljaid. 
E Leoudardt, 3t., Saget' 
tinlt. 
Heckmann, A., MctoDorb. 
©aus (Srfrlmaini. 
E Ifrtclniaim. Sl., Wertmstr. 
Üiumiloiu, W., Stfm. 
-<- siebmtg 
Sndlcrweg II. 
Siebweg -> 
Saiiiiclleiu 
HanS Poisch. 
EPo sch.L.,ErmittI.Asstst. 
iaiiS filoic. 
E itlosc. I, Bäcker, 
flnuucllcii. 
-<r- ituimmc Sir. -> 
Baustellen. 
Siebweg 
Spechtstr. 
L'alieisbouer Sfr, -> 
(ltul'Clmiill. 
Spcrberstr. 
(Pou Grilimn). 
Habichtür. 
1-3 Baustellen. 
4 E Üfeiimaiui, O., Ob. 
3icj. Sekr 
5 E Monjien, 6., flfm. 
6—8 Bauslclleii. 
9 E Buitcholz. F,HilsSarl>. 
Baustellen. 
Slromflr. -> 
Baustellen. 
Habichtstr. -> 
Stronlstr. 
SBaitftSdorfet Str. -> 
Baustelle». 
Sperberstr. -> 
Baustellen. 
Reihersieg -> 
tiaullelleii, 
18 E Hösel. H.. Schloffcr 
iiiur.(Obetschöneweide) 
Baus.elle. 
20 E Lehman», R., Portier. 
Kranichsir. -> 
Baustellen. 
«6- liidjbuldjmcg -> 
Teltower Str. 
SBalöstr. -> 
Baustelle» 
©pcchlslr. 
Baustellen. 
iXalaitcnslr. -> 
Rreichn’lchcä Hans. 
E iliescha, Arbeit. 
-<r Siinbriiftr. ->• 
i\cltimarf -> 
Herkort'scheS paus. 
E Hcifoit. F-., Zimmerer 
lllcuitficl’icheS HauS. 
E ätcn’chcl, (£, VltbeiL 
Pielaq'iche» Haus. 
t. Pielag, B., Mstall- 
schlei». 
Cllo -chul-'schrs 
E Schulz, O, ymimerm. 
SchwenzerlcheS x and. 
E Schlueii.icr, B., Zirn- 
mcim. ('Jir.8i. 
Rosc'schcS öaii3. 
E. 3io(e II., Elcllmach. 
38nt»fir. ->■ 
Thcodor-Körncr- 
Straße 
-<r Sit!icim=’J)ii|ch.@lr. 
Banslellen 
8 £ Vaiuc, M., grau. 
jBeilin). 
Bauitellen 
-<-Richard-Wagner>Sir.-^- 
Jiniiiiclleii. 
25 E Schmidt, 33., Eiseub 
Stift». 
Bundrok. H., giteiib.Sliö. 
27 E »uodloch, E., Scs)loi|ci. 
■<- Wiihelin-Äiiich-Str, -> 
Wachtelstr. 
-<-SchulzendoiscrStr. -> 
1 E Moyt, F.. Sinnest. 
DublinSIy. M„ Anqest. 
Hartuuft. O, Fadikt 
Klviua chcu8ti,0i. Fabrkt. 
Gchilrti), ti. ,St|m. 
TliomaS, H., Angestellte. 
2 Bamtelle. 
3 E Scherz, M, Gürtler. 
I E Sviingborn, «., stfm, 
5 E Krüger, (£., Privatier. 
Floetmeiier, G, lilasdjuv 
1-0. 
Sciiiroro, F., Metalldreh. 
6 Banstelle. 
7 E Zeische. R.. Arch. 
d. ü. Banstellen. 
10 E Balle Sl., Ww. 
II Baiistelle. 
Walleisdorser Sir. -> 
Baustellen. 
• SchnlzendoiferSir, -> 
Waldstr. 
Birlenweg ->■ 
1—3 Baustellen. 
4 E Viibifc 3t., Maurer. 
jjetl, Sieutier. 
"> Banuclle. 
6 E Frommer, G.,Tischler. 
7 Baustelle. 
8 E Lewuisobu, I, Asm 
t.iicuköllu). 
Baustelle. 
SchulzendorserSir. -> 
äaiislcllcit. 
<r Eichbusckstoeg ->• 
14.15. E Stephan. O. 
Ciseub. Sliigeit. 
17 E Lchultz Ella, Lebens 
Mittel. 
E Schulh, M., Lebens¬ 
rnittel. 
Baustellen 
22 E Syiiaszewsti, M. 
Ziieienr. 
25 ESchwolliuS.E.Schloff» 
Baustellen. 
-<r Heidestr. -> 
Baustellen, 
37 E Weber, 3t., iffm. T. 
-<r fvaltcnffr. ->- 
J8 E. (ätrtfSfi, Sf., Sipl. 3lifl 
(ädjöncbeigj. 
19. 40 Baustellen. 
11 E ,-jäiiter. 15., g-brtbirett 
Uaiislcilen 
WallerSdoiser Sir. -> 
Baustellen. 
Teltower Sir, -> 
Baustellen. 
Forst. 
•<r 'flirteiitoeg -> 
Waltcrsdorfcr Str, 
-<r ®emarfinig Mit* 
(Slieuidc ->■ 
Schnlzciidorfcr Str. -> 
1 E Fischer, P., Ä[m. 
('.liCIltÖllll). 
($jt,unl, iM., Ksm. T. 
Doiiiinilk, !?, stfm. T 
Selltinb, M. Singest. 
Voffmann. F., Slrücit. 
Jinncheu, K., l'anb ch. 
iDärlit. 
Knlilmanii. SB, Schmied, 
itiir- ii. Heilanstalt Uiolb- 
beigi.Mecklbg.Paepke 
HelmS T. 
Lange, E., Slährin. 
I 3!itschke, A,, Schlaffer. 
31oT)6c, H„ (Staicrmilr. T. 
Wendland, C, Vergold. 
2—1 Baustellen. 
5 E (?iigcl'|chi; Erbe». 
RelkowSki, W,, Inge», 
ii Baustelle 
7 E Stelijch, 0, Packer. 
8 Staustelle. 
Joachiuistr. ->■ 
9 E_®chilliiin,3t„ Baugesch, 
10 E ßanlitl,®.,Gigeiitüiu. 
(SlnölniiM. 
V. Siaccl W., Dreher 
(Berlin). 
G»tre6, Sl, Malennstr. T. 
JonaS, H,, Ingen. 
Dahmeslr. 
II E Hoffman», O,, Casö 
hauS Bei. T. 
12 E. Blnhme, H-, Drogist 
(Berlin>. 
Woieit I, Schneider. 
13 E31)loiv,3t„ -tiollbrainl, 
14—17 Samieücn. 
18. 10 E Mag. Berlin. 
V. Beziiköaiiit 16. 
Brnnzlow. £)., Bnchljalt. 
stiicmcr, Holz- 
6mtMfl§|6tt. 
Soiije, Webr.,'Piniios6tt.T. 
Boll 6., Vautischlerei. 
20 Bauuelte. 
Sinimiiic Sir. -> 
Banslellen 
enj’icheS HauS (Nr, 53). 
E Sciiz (t..ä3iu. (Berlin), 
Sem, li.. stsiit. 
— O., Sfra. 
Saiaiicuflr. -> 
Baustelle». 
ilcrga’ichcS HauS. 
08 e. Beiger, (?., RrL 
<- Spechtstr. -> 
tiauficllru. 
59 E Sieichcrt, ©., Tischler 
miir. 
3!idlcl), ST-.. GlcZtr ÜRoiil. 
<- rsorit -> 
liO Baiistelle. 
61 E JochenS, W„ Schaulw, 
62—Ii4 Baunelleii. 
65 E i’liuorl, ’JL, Jugeu. 
66-08 Vaustellen. 
Safaneiislr; -> 
69 Baustelle. 
70.71 E Holze, E„ Invalide^ 
Holze, W., Maschmew 
baun-. 
•4- Lindeustr. ->• 
72 E Wolsram, ($., Kausm., 
73 E Douath. O., Tischler. 
74. 15 E Sraegrr, St., 
Etcitrrmanii. 
Land, B.. Slrbeit. 
•<- Diauastr. ->■ 
76—77 Baunelltu. 
7S E Eldo». Gigotliim. 
79 Baustelle. 
-<r HuberluSstr. ->• 
80 Baustelle. 
81 E Wunsch, G., Arbeit, 
82 - 85 Baustellen. 
Siromflr. ->■ 
86—91 Baustellen. 
Habichtstr. ->• 
92. 93. E Surrn, fr, 
Kassierer. 
91. E ThoniaS, K. Tischler- 
imister. 
95 ESirotiicicr,{>.,©r«)j|l.T. 
96 E. Echiilz, B. Dtechilek 
E Schulz. Souiic, Po* 
fnmciit. Gcsch. 
Süllucr, Sl.yV!c6 
«esch. 
Bütiuer, W, Asm. 
Beilaud. O„ Rulltiii. 
lJ7 E. liniier, F,, Arb. 
Slbleiitf. -> 
98 Ehilgendors.O.,Tischler. 
99 Baunelle. 
100 E Schoesei, M. eigen» 
lünicnii. 
Heiniann, P., @allli)., X 
Ehierslr. -> 
Baustellen. 
Wachtelstr. ->■ 
äaitiielleit. 
-<r- Dahmestr. ->■ 
111. 112 »aufteiln!. 
Joachimitr. ->■ 
113. 111 BaitileUcii. 
öartcnitr. ->• 
115 Baustelle. 
lt6Eslbamck,O..Bildhauer. 
Slmictoeq -> 
117. 118. »aufteilen. 
119E.titabl,!Dt.,!toloniallU£ 
Stern, 8, Bau langest. 
Mölitittg, Sl., Mechanik. 
Pnebte, VI., Denlist. T. 
120 Banstelle. 
Sch jlzciiborfetSIr. -> 
Ocntarfung 
Äll-Hlicniike ->• 
Wasscrstr. 
GnroliiienDoietSlr. ->■ 
lltnbcbniitj. 
Wiescnstr. 
SchntzendoiserSir. ->• 
(lliibcbniit). 
(lliibcbniit). 
WilhelmB»sch-Str. 
Dahmeiir. -> 
Baniiellcir. 
Bahuhoistr. -> 
Baustellen. 
17 E Sonntag, N., Boll- 
streckgs. Scfr. 
19 geh. z. Alt-Älienicke. 
Baiistelleu. 
Gemarkung 
Alt-Glieniike ->• 
Baustellen. 
23 E Seckelmann, H„ Ksm. 
Bahnl)of|tr. 
Banslellen. 
-4r Dahmestr. -> 
<r Theodor-Körner-Slr.->- 
Banstelle». 
31 E üäolfi, F., Ww. 
(Berlin;. 
Carolineichof 
Verzeichnis der Straße» mit sämtlichen Häusern «.Bauplätze» nebst Angabe der Eigentümer, Verwalter u. Mieter 
Carolmenhofstr. 
-<r Schavpachitr. -> 
1—0 Baustellen. 
7 Worten.- 
8 E Kaddcr, M.. Ww. 
Braust, ti>., Mechanik. 
Kahder, E.. HaudlgSgeb. 
9 E Bemidors.Ai., Mechaiii!, 
Weikmstr. 
Neubeit, 3t., Salilu. 
10 E Saate, •■HUtimiiform.T 
Wutff, O., Boohsbanci T. 
11 E Mü&ner, L, tt|m 
Bouhage, H„Garteubaiu 
Bettb. 
12Eülauke,H..Kijr.lBcrliu>. 
BehteudS F., HdlgSgeh, 
18 Ban>.e!le. 
Stubeiirauchftt. —> 
14 E Nutz. SL, Gastw. T. 
15 E,Hochiptimg,«.,Sd)iici= 
deimflt. 
Förstcr, F„ Slrbeit. 
— SB., Sfrnttiicmpf. 
-<r Äehieldtstr. 
Baunelleu. 
Sti'.benrauchslr. 
16 k. Hochsprung, W.. 
Schueiber (Berlin). 
17 E0ntna<& I, Konfektion. 
(jintlii). 
18 E Staljc, F,, Schneider 
f. H. (Berlin). 
Bauitellen. 
19E@nnraif,3., Konfektion 
(Berlin). J 
Das Einwohnerverzeichnis ist in den allgemeinen Einwohnemachwels (Teil I.) alphabetisch eingereiht 
Straße 6 
-*r Verlängerung !>. Hin 
benbiirgflr. -> 
Bootswerft. 
E iüJiiIli.O., LootSbauer 
(UacoIiiienFjofilr. 10). 
Bauitellen. 
-<-@rinarf. Schntöckwil!-»- 
20 E Moedebeck, F, K-m, T. 
21 Baunelle. 
22EPri,fch. M.. Siilirljen-, 
2-2uE-iotzie«,Z.,Regimeuler. 
23 E Heict, IStgcittünu 
(Berlin), 
guter, IS., Slrdjit. 
Baustellen, 
Schasvackstr. -> 
Hindenburgstr. 
»chappachur. ->• 
yaiiiictteit 
©iittatit. 
EBonhagc,H,,GärIilerei. 
(Carolmenhofilr. 11). 
Baunelle. 
Behreudl'schcS Haus. 
E äetnciibt, SL.Öafttt. T. 
Lllimidt'scheS vau8. 
E Schmidt, 3t., SaSif. T 
Baunelleu. 
Straße la ->■ 
Eili'tiiger’lcheä $ia«8 
Effii(fingn-.,V,L)r.,Jtfui.T 
Stencii’tocSHaiiB. 
ESicffcu. F.O., WachSwr. 
tzbik. 
Sohirc’idics Hau?. 
E Plesc, W„ Sdineiier» 
miir. (Schapcrilr. 15). 
üiohlke. St., Gastw. 
(Sarlcii. 
Strafte 2 ->• 
chluanz'lchcS HauS. 
E Schwanz. 0., Ksm. 
(Pankow). 
uJaticn. 
Liudncr'fches Hauä. 
E Becker, O., Direkt. 
(itieilin). 
Bcuborg, K-, Metallarb. 
Aeubaii. 
EJagodzk! E.,Ksm.(Blu.). 
ISäncii. 
Schnlze'sches HauS 
ESchulze.H.,Deni.tBln.). 
Klock, D„ Büchertevif, T. 
-*r -ttatze 3 
»chröder'schen HauS. 
ESd)röbtt,P„Gigeniüm. 
,xtschbach'lches HanS. 
E jrtschbach, A. Gastw. T. 
(ünrleii. 
Slrasie 4 
Gruubstück d, Studenten» 
Bereimgung „UnilaS". 
E Student, Bereinig, 
„UnilaS". 
V. Pioulet, Sl., Octoiwm. 
Strafte 5 -»• 
Rehfeldtstr. 
-«f- SchappachUr. 
1 Garten. 
2 E Peteis. V., rfrnu T. 
3 E iaitbc. A., Bettlet. 
(Berlin). 
Hildebrandt, $8., Renten- 
ctupf. T. 
ia Baustelle. 
4 E (Suuuljal. H„ Gigtnt. 
V. Grnntlial, M., Scrtoalt. 
B»rghardt.H, Ob Postsekr. 
4 Dittrich, 31.. at|in. 
Hund, P.. Sattler. 
Klingcr.A.Kfm. 
Schwicntek. ffleamt. 
5 E' i)tel)fetii|, K„ liigeitt. 
iltolle, M„ stfm. T. 
6 Baunelle. 
7 Dlcitaitraiil Caioliuenliot. 
E Engel, ^.. Gigcittüut.T. 
Wollt, P., Qlaitiu. T. 
üoolSljmiu üaroliiituliof. 
E tEligd, ,y (Eigt. <9Ir.7). 
Soaiiii. Ii„ BoolSbaiier. 
BootShauS ^teuften. 
E Ätudertlub Piciiftcn. 
Leder, K., Tnchler T. 
öciuarlitng Siüuou ->■ 
Bauitellen. 
- Carolincnhosstr. 
Garten geh. z. Caroliuen- 
hosstr. lö. 
14 E Gigbjörnscn, Th„ 
ailalrrmslr. (Berlin). 
Kern, St., Ingen. 
Poeme, G.. teii.Sclr.a.S. 
- SB, Dr, lubliotfi. Stat 
Sdjiintachet, i>., Förster, 
ttdmupmMti. v 
Schappachstr. 
8111) e r 1 Schappach, 
SBnntier, 
» 24.7.1818, t ^7.12.1915 
Gewalt. SchuiöiroiO 
-<— Straße 8 -<r 
Banstetleu. 
Strnsje 10 
Banuelleu. 
©trasje 11 ->■ 
Sait'iellcii. 
Stubcurauchslr. -> 
15 E Plchie, Ü3„ Schnei' 
deruislr. T. 
li;E'SciU),jt.,3ivl.Sngcn.T. 
-<r Hiubcubitrgstr. ->■ 
Baustelleu. 
Wendische Spree -> 
’Stnigcr’sdjcä Haus 
E Weniger. 0. Ww. 
ilehieldtslr. -> 
Baustelle. 
21t^Scidc,C.,Filiall.(Bln). 
22 E KunaS'ich» Erben, 
Slreni), M„ ihiro. 
Kollhor», H„ Sili). 
23 Garte». 
21 Gaiteu ge1'. z. Slnben- 
ranchslr. 
2") ESt(illvJt.,Sd)iicibmfli.T. 
20 E Schirntci, 3i„ Pianist. 
Garbe, H, Potiz. Cb. 
Wachtnistr. T. 
27 E Flehmei Sl., Ww. 
Kleltcl, St.. Stcdatlcur. 
28 E iSoldburg, Tapez. 
(Berlin). 
Giaitiit. 
Luck'scheS HaȤ. 
. E Liicf5,j.,’ilpolI).()itiiL) 
Baustelle. 
Carolinenhosslr. ->• 
Baustelleu. 
-<r Vemarlung Schmöck- 
wi? -> 
Slubenrauchstr. 
Gemarkung Grüuau -> 
Baustelle. 
tiarolintnhosilL 
Baustelle. 
ächmidt’ichtS Hau?. 
E Schmidt, I.,Damen» 
kousett. (Berlin), 
fiuljrt, M., grau T. 
Schappachstr. •<- 
uiiftl’lchcS Haus 
E Dunkel, ,t-., Ftl. 
LeiterSdorf'iches HauS. 
E Ktöpfer, H., Stami. 
E Leitersdorf, O. Beaml. 
E StötoeS, P., B eamt. 
E JcuS. Th., flfm. 
(Berlin). 
Saiilitlltn. 
SlraBe la -> 
Banuelleu. 
SlraBe 2 —> 
Baustellen 
Play A -V 
Strafte 3 
Baustellen. 
-<- Slraße 4 -> 
Baustellen. 
-<— Si ratze 5 ->■ 
Baustellen. 
StraBc 6 -> 
Baustellen. 
~<r Strafte 5 —>- 
Baustellen. 
Strafte 4 -> 
Baustelle». 
■<- Strafte 3 —> 
Platz A 
^aufteilen. 
Strafte 2 -> 
Baustelleu. 
Strafte la ->■ 
Gärtnerei. 
E Bonlmge, H., Gärt¬ 
nerei, T. 
Baustelle. 
Bach'sches HauS. 
E Bach. !)(., Eigentum. 
(Berlini. 
E ^riedrtchsohn, D., 
K)in. (Berlin). 
Garten. 
Schappachstr. -> 
Garten. 
Stndrcc'scheS HauS. 
EAudree,W,Konditorei 1! 
Kiicsc, A., Ksm. 
itnabc, H,, Slrbeit. 
Müller, B.. BoolSbauer. 
- G„ Tischler. 
Cöhling, SB., itfm. 
-<- Caroliuenhoistr. 
Baustellen. 
öematlmtg Girfiimu ->)
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.