Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

IV. -T«il Ostinarkstr.—Slevnplatz 
Commerz- und:.;P;rivät-Bähk 
Johamnsthal 
1867 
gSSchimminiz, P., Riiflfütjr. 
Stoeit, G„ Eisenb. Aslist. 
SBagner,i6.(£ilcnb.Sdjaffn. 
88 Dobbrow. F„ Lokomot. 
Slnro. 
Goerke B„ Weicheuwärt. 
SZcitmatm, g.,2i(cuö.®ctc. 
i. 9t. 
Ohnesorge, P, Schlosser. 
Qmclt, ffi., BuchhaU. 
Niese, F.. GiicitC. Inspelt. 
Schult, O„ Schlosser. 
Wen,!;,. lcd)ii.6iscn6. 
■06. Sekr. 
87Böhm,P.,Lokomol.Führ. 
stiemt, ©., W eichenwärt. 
Körnig,K.,Eisenb.Jnspekt. 
5Bic6(cr,$e.,GtioiB.@djafin, 
-Natz, K.. Schlosser. 
Släljm, R., Eisenb. Betr. 
Aisist. 
Teile, O., 91angietcr. 
Zorne, E., Beamt. a. S. 
38 SBmiaBti, Ja, Eisenb. Ob. 
Sctr. 
Liepold. SB., Eisenb. SlfR'f. 
fflabbnl), O., Eisenb. Assi 
Richter, P., Eisenb. Assi 
39 ©rirfi, H., Schlosser. 
Äuschmmm, 23., Eiscnb. 
Beamt. 
Langn«, SB.. Konditor. 
Siicc, W., Eiscnb. Beamt. 
8»del. S.. Eisenb. Assist. 
Baustelle». 
Kaisersir. -> 
Linie Seite. 
6 Hoffinann, O., Eisen». 
Betr. Assijl. 
Knapp I, Eisenb. Anw. 
7 Dielsch, ÜB., lieberwach. 
Beamt. 
Schneider, 01., SchloHer. 
8 fflaöncr, ft„ Eisenb. Assist. 
Sude, ffl!., Eisen!). Betr. 
SBeilst. ’Jiorii. 
Punnann, VI., Tcchn. 
Cisent. Ob. Seit. 
Schwarz, O„ Eisenb. Selr. 
10 23euer, A., Lademslr. 
Gast, A., Solomot. Fuhr. 
Jude. E., Betr. Assi». 
Radle, I., Eisenb. Assist. 
13 Doepke, M. Ww. 
Eisermann, H., Eiscnb.Ob. 
Sefr. 
Frederlck, ©., Eisenb. 
Scha»n. 
Napiewadi, ©., Ww. T. 
10 Frenzel, P., Eisenb. 
äBerlit. Borfteli. 
Soll). A, Lolomot. Ob. 
Heizer. 
Ktmifc, B., Eisenb. 
Schlosser. 
SiirenS, tii., Eisenb. Ob. 
Selr. i. !)!. 
17 .Guts), I., Ww. 
iliiliu, 51., Weichenwätt. 
Reich, A., SBertticlt. 
Schönseid, E. Gt|cn6. 
Schaffn. 
19 Sölite, O., Eisenb. 
Bctr. Assist. 
Ban,i,ann.H.,Eisenb.Nssist. 
Knenle, A., Eisenb. Arb 
Penke, ©., 91ol)rleg. 
20 Bulle. H., Eisenb. Wagew 
Aufsey. 
Nilhad, iy., Eisenb.Assist. 
Paarinaiin, 0., Eisenb. 
Betr. Assist. 
Sinnet, C„ Eisenb. Belr. 
Assis,. 
21 Finte, 9t„ Ladeinstr. 
Mcylvaldt, 91., Eisenb. 
Selr. 
Scharfen, ÜB., Minist. 
Anilin. 
SBcisjig. D., Ww. 
— I, Postgehilfin. 
— T., verlv. Eisenb. Sctr. 
22 Bcltin, A., Eisenb. 5lt6. 
Galnsinskl, 51., Rangier 
Arbeit. 
Heilm. SB., Eisenb. ‘ 
Schlosser. 
Krause, P., Schleifet. 
Kühn. K., Eisenb. Ob. 
Schassn. 
Löwe, K., Eisenb. iltSeit. 
28 Bnchholz. C., Elsenb. 
Schlosser. 
Koob, I.. Arbeit. 
Schulz, SB., Eisenb. 5lml8' 
fltlmf. 
Echwatt, K.. Eisenb. 
Ob. Schaffn. 
29 Beyer, 91., Eisenb. 
Schlosser. 
Falkenitein, £>., Zugab- 
fnlig. 
Kühn, W.. SBagenauffel). 
3»eiiau, F., Hilft Ma- 
schlnist. 
SO Barz. B„ Eisenb. Hmid 
werk. 
Düra», 5L, Lackierer. 
Henke, 31., Arbeit. 
Lange, E.. Eisenb. Arbtrin. 
Philipp, E., Eifenb.Slrieit. 
10 Endriffal, F., .Eisenb. 
Beamt. 
Kapelle, W„ Eisenb. 
Schloff. 
Schröier, B., Eisenb. 
Beamt. 
41 Brilkuer, St., Eisenb. 
Assist. 
Haupt, K., Schaffn. Stnto, 
Soltz, 21., Weichenwäit. 
MachalowSly, ©., Eitenb. 
Alsist. 
Margnard, SB., Eisenb. 
Schassn. 
Slepha,i,M.,Zc>taufnehm. 
42 Daiiiiemanii, Üii., Betr. 
Assist. 
Findrowiez. SB., Hilft 
Betr. Assist. 
Försterlinx, B., Wagen- 
auss 
Hampel, B., Gepadarb. 
Holdack, ©., Dreher. 
Matnschle, W., Eisenb. 
Schaffn. 
Säiiger, M., £cit|i5>9!n|s. 
Schötrau, K., Schlosser. 
Schulze,!»., Eisenb.Aiigest. 
43 Becker, H., Eisenb. Selr. 
GtSboift, ©., Betr. Süert. 
»istr. 
Haas, SS., Ingen. T. 
Lunge, E., Loloinot. Führ. 
Aul». 
Schöps, ®.f Eisenb. iBe- 
bitiilt. 
Tiiiipncr, ß., Lofomot. 
Führ. Simu. 
■U Jcrei. ©., Bahnarb. 
Sieuleil, ©., StcllwerlS- 
nillr. 
Pittelkau, Ed., Bahnarb. 
Rossi, Bahnarb. 
45 Bleich, L.ünpfcrschmied. 
Sonifc. F., Ülnugiermitr. 
ÄuliUsch, ld„ Lotomot. 
Führ. 
SScgencr, O., SBcichen* 
wart. 
Wotte, 31., Schristsetz. 
Baustellen. 
Kaiserslr. -> 
Ostftr. 
Breiter Weg 
I E. Fischer, F., Kotonialwr. 
i £ Neidhart, E., Jngeii. 
3 E Allmkenstein. C.. Frau. 
Vlanlcnslein, H., Ksm. T. 
4 E Haiile, äi)., Jlfm. 
5 E lljom, ®., Stirn, 
li E Ssihung, H., Tischler 
Diilinug, H„ Tilchlermstr. 
Mangold. 8i„ Dipl. Jiig. 
7 E Schubert, E., 
Maschuieiiarv. 
8 E. Kirslein, 31., Optik. 
9 E Schwarz, W.. stfin. 
10 E Noppe, K., Schrifiielj, 
II E Palerinann, K, Post> 
inspelt. 
12 E üliilito, G.. Werlmstr. 
13. 14 E Müller, 51., 
Direltor. 
Gogoll, K., Kanzl. Inspelt. 
Bohlinaiiii, B., 5lrchitclt. 
15 E Bresscr, G., l)r. 
phil. Ksm. (Glieuickr, 
’Jiorbb.). 
3!üstolv, fit., Dr. phil. T. 
16 E Bechler, F.. Direltor 
-<r Aiii alten Feiui 
17 E Boedicker, H., Sfra. 
Kupserschmidl, F„ Jngeii. 
18 E üuensel, H„ Gewerlsch. 
Selr. 
19 E 3iillinke,H.,Schlveis>cr. 
Müther, F., Tischler. 
20 E Brauer, H., Eisenb. 
Ob. Sekr. 
21 E Kunze, O., Postbcamt. 
22 E Leliiiianii. P., Eisenb. 
StationSichaffn. 
■23 E Wegner, SB., Ww. 
24 E Teschke, O., Pensionär. 
25 E ©riech. P, Strasaust. 
Ob. Wachlmstr. 
26 E Adrowsty. T., SBlo. 
Asrowsky, M., Ber- 
länscrin. 
Warlh, L.. Kontoristin. 
28 E Reisegersle, E, 
Spediteur. 
29 E DariuS, O., Steinsetz. 
30 E Bergurr, M., Ww. 
31E Stobt Berlin. 
V. Busse. ©., Eisendreller. 
32 E Kut« F.. Zollsekr. 
33 E Zwcibrück, H., Eisenb.^ 
Slsstst. a. D. 
31 E Schärst., Stiegt.. 
Arb. 
36 E Pfist-r, SB., Ksm. 
36 E Rtcnacckcr, SB., Zoll- 
beaint. i. 9t. 
Nienaocker, W., Pol. 
Wachtmstr. 
37 E. Köhii, A.,Z->ir.AW 
Köhn, A., Schlosser. 
Prophet, H.-, Frau. 
38 b. Schäfer. O., Buchhall. 
Bauslelleu. 
-<r Stubenrauchstr. -> 
39 E Wofchikowski), iß., 
Maler. 
40 E Gerbsch, E., Eisenb.Ob. 
Schaffn, o. D. 
E Gerbsch,©., Schneidtin. 
41 E u. Frank, O., Straße» 
mslr. 
42 E Scidler, 35., Ww. 
43 E Komischke. A.. Berlrel. 
4-1 E Grönke, E., Postschaffn 
45 E Pfahl. 81., Ww. 
Penke P., SBlo 
Potra|), L., Weisiiiäherüi. 
,46 E Ficlic, £)., Werlmstr. 
47 E ©ericke.Ll.. jtiiu. 
4j E Geineinnüv. Sied- 
lUiigS-Wirtschastgenoss. 
HolzhauSsiebla. 
Kündiger, 31!., Mechanik. 
49 E Siedlet, 91. Ww. 
50 E Gemeinnutz. Beamt. 
SiedlunqSges. (Berlin). 
Bachmanii, H. Dreher. 
51 E Müller, St>„ Maler. 
52 E Schaefkr, SB., Kraflw. 
Führ. 
53 E SchaMd. L. Beamt. 
54 E Spielfelder, St., Ww 
55 E Burom, Ob. Post. 
Sekretärin. 
Knbe, E., Gewerlsch. 
Seitcliitiu. 
50 E Linder, E., Ksm. 
57 E Schley, O., Bank. 
beantt. 
58 E Stüber,W.,Schneider, 
instr. 
59 E Schmicdeberg, H. H 
l)r.jur,0criil)IS=8lM' 
00 E. Kult, O., Ksm. T. 
Gl E Staiiifchewöky, I., 
Junaiide. 
Maah, E., Arbeit. 
Piivalweg. -> 
02 E kleiner, W., film. T. 
03 E Kleiner, M., Wiv. 
Kleiner, ®Z„ Setreläiiii. 
— L.. Telefonillin. 
fil ESiamidi, E.. flfm. 
05 E SBannig. L., veteib. 
Landmesser. 
G6 E Feister. O., Drechsler. 
ii7 E Sictiiig, H., Ksm. T 
68 E Sicngctmier, .©., 
Melallschleis. 
Stübmg,K.,Flilgzens,sühr. 
69 E Millinaiin, F., Ingen. 
70 E Kachele, E., Saut' 
beamt 
71 E Sitiftluilf, E., Ob.Post' 
Inspelt. 
72 E Müller, I., Eigen¬ 
tümerin. 
E Müller, Tb., Lehrer. 
73 E Simon, E., Ksm. T 
74 E Karoli), F., Ksm. 
75 E Steinten, P„ Masch 
Ingen. T 
(r Breiler Weg. ->■ 
Parkstr. 
-<-Ka>ser-Mlhelni-S!r.-^ 
1 n. Kaiser Wilhelm-Str. 
Sir. 50. 
E Pobling & Eo., F, 
Holjhdlg. 
V. Siiuimiiig. i£., Loloinot. 
Flihr. a. D. 
Clemens, 3t., Tischler. 
Radiant, H.. Am. 
KralyS, A., Arbeit. 
Klüger, F., Zigarren. 
öiQtljic, 6.. Bnchhalt. 
Bloss, ©., Miisildire«. 
Rötche, SS.. Bnchhalt. 
Schulz, 31., ©niliu. 
Schitmaiui, F., MaschPstr. 
Wollii,. ©., Ksm. 
2 E Pökling & Go, F, 
Holzhdlg. IBrih). 
V. Sliiiuuiug, S5.,S!ofomot. 
Führ. a. D. (Kaiser 
äßillitlra-Sfr. 50). 
Abel, M., Ksm. 
Behrendl, B„ Borarbejt. 
Ehtonberg. F., Fräser. 
Gerhardt, S., Optiker. 
(Sende, F., Werlmstr. 
©täser, Tischlermstr. 
©radlle, M.. Beamt. 
Hnil, H„ Ksm. 
Jiing, W., Ksm. 
Leopold, 0., Postmslr. 
Lerchenfe>blr.H.,Lichtpauf. 
Lelsch, ©., Ingen. 
Tanv, H., Bücherrevis. 
3—7 Baustelen. 
3 E Meile!, St,, Ksm. 
(AnSInnb). 
V. Slcirncr, K„ Stell«. 
Blockmitz, 9t„ ©all». T. 
Stiorbe, P., Arbeit. 
©lässet, I., Ingen. 
Haase. B„ Ksm. 
Hanisch, M., Schrlflsed. 
iolatibet, A., Mechanik. 
Lali, F, Saltlermstr. 
8 Obst, P.. Webet. 
Pösicl A., Bäcker. 
Quast, 81., Ksm. 
Slcimaira, F.. ©astw. 
— ©., Schul)ni. 
Schobcl. A., Berkzcngm. 
Scharff, E., Frau. 
Schwinde, F-, Sltbcif. 
Tttze, P„ Dreher. 
SSiiiller, H, Drechsler. 
si«6c 2 
9—14 fflauslcllcn. 
Flngplatzstr. -> 
15 Baustelle. 
10 E SIaIiI,E.,Banlbeamt. 
17 ESchinibt, A., Eigen- 
lüunin. 
E Schmibl,H.,Klcmpner' 
mstr. 
Paelchle, F.. Bauunietit. 
31ahn, 31., Pol. Beamt. 
Schmidt, 15., Klempnerei. 
18 E Hedlle, St., Tischlerei 
bis. T. 
S3otf, 31., Nahrleg. 
Sommer, H., Konlroll. 
19 E M»|j, 31., ©lasermstr. 
Bauer, 51., peus. Eisenb. 
Schaff». 
Gijgan, y, Fabrkarb. 
K?sper, H.. Weikuistr. 
jhcsclaif, jt-. Büro- 
niigcllellle. 
Koch, E., Plalsrnstr. 
Lehmami, fil. Fabrkarb. 
SJlieiiler, H.. Bmoangest. 
Müller, Sl., Fabrlarb. 
MöbiS, E., Ww. 
Paiche, W., Tischler. 
Prasie, 31., Schlosser. 
Naiitenberg, E., Arbeitriii. 
Schmibt, W., Rechn. Stuf' 
stell. 
Weber. G., pens. Ziigführ. 
20, 21 E Schliemann, As- 
phallfabik. (3!udowl T. 
V. Schlieinnnn, S., Dipl. 
3ng. T. 
Amtier, O., Eisenb. Ob. 
Schaffner. 
Böthe, K., Stirn. 
Hoppe, E., Stadtfekr. 
Kieler, E., Pollbeamt. 
SlilnlotoSii, E., Pensio¬ 
närin. 
Poset, I., Slrbtrin. 
»icniicr, P„ Ww. 
Ndber, 51., Ksm. 
— B. Ww. 
Sechting, B., Wl». 
Sommer, 81., Falzerin. 
Wentsch, S(„ ©alliier. 
22 E Sicufcrt, H., ©laset- 
liislr. (Lichtenbeig). 
Franz, y.. Lagerhall. 
Füfing, P., tfm. Augeft. 
»diuig, E., Wlv. 
ftreiiucijcr, M., Mech. 
Besolilanst. T. 
Schtvliidt, S)„ Beamt. 
23 E. Kramp, O., Stfm. 
(äiilmcrSbf.). 
V. Hartmami, H., 91enlciv 
Clll|)f. 
Blanlhoni, I., Beamt, 
SJtemiidc, ®., Kellner. 
Bnchholz, SB., 81ibcit. 
Bndad, fil., Ärbeit. 
Siumincii, K., Arbeit. 
Diltrich, K.. Schlosser. 
Dolch, 5l„ 5lrbeit. 
— SB., Bahnarb. 
Eppiiiger, H., Arbeit. 
Fichtner, F„ Slrbeit. 
©eraaiit, 51., Ww. 
fflielcniaiin, F., Slädt. 
Sltbtii. 
©on-kelS, 51.. Ww. 
©onschir, L, liw.Kzl.Assist. 
©roth, fit., Schornstein« 
fegerrnftr. 
Hanke, SB. Mechanik. 
Jtlce, K., Schaffn, 
fintier, H., Schlosser. 
Lcllinann. F., Schlosser. 
— L., Schneiderin. 
Lindennan, 51., Arbeit. 
Saut, K., fisut: 
Sbonck, O., i'lrbeit. 
Thiele, F„ Ww. 
Wolss, M., Rw. 
24 E Schalldach, Sctht, 
Eigel'lümeün. 
Bnntle, 81., Pensionär. 
Fiiiike, H.. Bäckeriiistr. 
©lomp, 51., SebciiSmillcI. 
HerrmannShörser.J.Ksin. 
Krüger, Molkcrcides. 
üiehdein. St., Sattler. 
Schallbach, I., Tiefb. 
Unternehm. T. 
Schreiber, 51., fflloiitciir. 
Slaffeld, H„ Lägetnislt. 
25 E Schmidt, H., SBw. 
Aiigeriiiüller. 6., Ziseleur. 
Bügcuer, E.. SBiu. 
Fähnrich, fil., Dreher. 
Fclauct, L., Tischler, 
©etlach, I., HandelSfr. 
©i«!e, H., Ww. 
©offow, M., Ww. 
25Holdalt, ©.. Eiseub.Padcr. 
Kirchner, Sl. Slühctiit, 
Konzak, A.; Ww. 
Kraiise, M.. Ww. 
Lehmaun, F., SlrCcit. 
Sfonrarra, F„ Schmied. 
Perlwch, A.. Ww. 
Pieper, K., Slrbeil. 
Rüdiger, £>., filrbeit. 
Schliewenz, SB., Tischler. 
Schliff, M., Vlöljcriit. 
Gcijcrl, £i„ Arbeit. 
Strelan.P., Hilftpostbotk. 
Thnn, Sä., Kaiiier. 
Dscher, 3)1, Ww. 
Unacrathe», M. Ww. 
Weichbrodl, 31., Rangier. 
Wendisch, G., Schlosser. 
Weudler, ©., Dreher. 
Willdorf, M.. Ww. 
26 E Schniilaeit, M.,Aasiw. 
(©rfniaii). 
V. Weidhaas, SB., ©astlo. 
Sauge, H., Moment. 
Ptiitz, G„ Prolnrist. 
3!eher, I., Zavfer. 
Schubert, K., Techniker. 
Schuhe, SB, HanSangest. 
Stroil), M.. Schlollet. 
Stcriibaniin 
Prctschkerstr. 
Pietschk er, 
erfolgreicher Flieger, 
t durch Stoihttj. 
Engethardslr. ->■ 
(Unbebaut). 
Pilotenstr. 
Grosi-Berliner 
Damm. -5 
9 HanS Born. 
fc. Born,R., Handelsverlr. 
Bauslelleu. 
filni gräiien Sliiger. -> 
Baustellen. 
Eisenbahn. 
Banslellen. 
Am grünen Singer. -> 
1 E Teirain Sllt. ©es. 
am Flugplatz SolianniS' 
thal'fildlershoslBcrliiy. 
Poppe. F.. Jurist. Mit' 
arbeit. X 
Nobra, E. Ksm. 
Gchlüter, E., StaltDau- 
insp. a. D. T. 
(r ©rob-Berliner 
Damm. -> 
Platz B 
Breiter Weg 
Naiigierbahnhof 
Slerndamm 
E Eisenb. Fiskiis. 
Rixdorfer Str. 
-«-©cinarkiiug Treptow.-> 
Forst. 
Kaiser str. -> 
©rnndstücke des Wohnungs- 
ueteiit „Oslbahner" Siol- 
siedlnng zu Berlin o. ©. 
m. b. H. 
E SBol)nimg6ucrciit „Ost- 
bahuer" (Berlin). 
1 Hampel, F.. Magaz. Berw. 
2 Bönier, ti.. filitsijelf. 
3 Schlosser. SB., Telegr. 
Äerlsühr. 
4Beyer, H„ Eiseiib.'Ob.Selr. 
5 Cellist, H„ Ei'enb. Ob. 
Inspelt. a. D. 
6 Mit, P., 3Iottenaufsch. 
7 Holz, E., Lokomolivsühr. 
8 Jäittcke, H., Giicnb. Assist. 
Keidel, K, Schlosser. 
Pick, C., Schlosser. 
Sachiyky, F., lftit. ülngtsl. 
Wonde, P., Tilchler. 
9 Günther I., Dreh. 
8!vpke, 21t6eil. 
SBessling, H.. Ob. Sekr. 
Jjiniiua,'lf.,Gi(«ib.Schnffn.; 
10—1!) Sieiibantcii. 
E Ojoi.’ilii. WoliitirngS- 
verein z. Berlin, 
e. ®. in. b. H. 
Baiistellcii. 
•<- Gilenbaliit. ->■ 
<- ©cmarkimg Nieder- 
Idjöiterneide. 
Noviistr. 
Friedrichslr. 
Fcnetwchrdcpol, geh. z. 
Friebnchslt. 16. 
E Gobin, 51., Schanlw. 
Berudt, L.. Ww. 
Doinmisch, P., Elekiro- 
Jiistallal. 
Fichtner, 9(„ Schuhm. 
Henke, 31., Aiatz- 
Schlieideiei s. H. 
2 Lanrifch, jk. Ob. Schaffn. 
Milz, H.. Dreher. 
Pielcke, 91., ©ütller. 
PomieiSki. I., Slrbeit 
JoüaniieS-Werner- 
Stroge 
3 E Seidlitz, H.,jkohlenhdl. 
Gärtner, fil., Blrblriiu 
tausche P„ Slttcll. 
tnlt 58.. Shbliin. 
Krüger, St., Schmied. 
Mölbitz, W., Uhrm. 
Tilche. L.. Ww. 
Witlenbetg, ®„ Töpfer- 
»istr. 
4 E Radumke, ©., Eigens. 
Küblet, M., Tischler. 
Schreier, 91., Seteltiv. 
5 E Sommert, 6-, Tischler. 
Bütte, fil., Arbeit. 
Lobelli. 6., Slrbeit. 
Lud,. G., Arbeit. 
Schulz, F., Arbeit. 
Seidel, b., Kolouialwr. 
SScnier, SB., filrbeit. 
6 E llugerina, M.. Fabrlt.1'. 
fillbrechl, G„ Schlosser. 
Bcicr, H.. Eisciib. Singest, 
©oiichk, M.. SB». 
SJtoliaupt, Sl, Maler. 
Schmibl, 31., Wcrlzciig. 
mach. 
ltugering, B., HandelSm. 
Zingcr, I., filrbeit. 
7 E Pirsich. ©., Mollereibis. 
Mlerlch, 91„ filrbeit. 
Pirsidi, F., Maurer. 
S E Thiele, F., Slrbeit. 
Bndag, H. Arbeit. 
Hermann, P., Slrbtrin. 
itol;c, ©, Schneidet. 
tinureS, P., Schlosser. 
Linke, 81., Schneiderin. 
Uliude, 51., Wl». 
Viola, <!., Eisenb. Seawl. 
Pohling. E., Eiscnb, 
Beamt. 
Schnitt, 91., Arbeit. 
Metz. Sl., Monteur, 
•{ctller, 31?., Ww. 
9 E Müller, E., Ww. 
Siilcl), £)., Ww. 
Klans, P., Wirknislr. 
Lehmaun. SB., Töpfer. 
Müller, SB. Ob. 
Postschaffn. 
Ncimann, SB., Arbeit, 
Salzwedel, P., Ww. 
Schnlz, ©., Slrbeit 
Soimnerseld, 53,, filrbeit. 
Süolff, E.. Ww. 
Llndhorslstr. 
10 E Henkel, E., ©läiilrani. 
Bausciner. SB., Hdlsm. 
Feltner, 91., Arbeit. 
Henlcl, Maurer. 
— 31., Haudelsm. 
Liebner, M., Ww. 
Matthes, 51., Maurer. 
MierS. 91.. Maschinist. 
Sleliling, SB., 9!achtwächt. 
Sachle, SB., Slrbeit. 
Schneider, B.. Arbeit. 
Benict. V., Slrbeit. 
lOaEMehling, E., Saltlev 
mslr. 
JudiS. ©., Vuchbnid. 
— I., Ww. 
Kutscher, F., Arbeit. 
Ölte, SB., Weber. 
Paehnö, 81., Ww. 
PlaSwich, 8L, filrbtrin. 
11 E Schnlz, I.. Metallgieb. 
Slrchnt, fil., Tapeziermstr. 
Bugenliagen. Sß„ filrbeit. 
fflirfe, SB., Zimmern,. 
Goehke, ©., filrbeit. 
HiHclrniitb, L., Modell' 
tifchl. 
Jcball. F., Eisenb.Beamt. 
Schmidt, Sl., Arbeit. 
Stein, H.. Arbeit. 
12 E Galnschke, ©., Eigen 
Ifim. (Nentölln). 
Barlelt, fil., Arbeit. 
Sittinami, I., Bädermstr. 
Knen. H., Schmied. 
— P., filrbeit. 
ßügge, F., Slrbeit. 
Slcnntaun, K., filrbeit, 
Piomek, P., Arbeit. 
Püschel, Ww. 
13 E Fischer, Q, Eiscnb. 
tzngsühr. 
Fildjei, 0., Rangier. 
!^rau,i, E., Schlosser. 
©cnSnid, F„ filrbeit. 
Hansche, 0., fitibeit. 
König, M., Kutscher. 
Mucks, K., Slrbeil. 
Siuljule, SB., Schweißer. 
Schrank, I., Ob. Eisenb. 
Schaffn. 
Wiirdelinanu, 91., Slrbeit. 
14 E Hoffmauu, P., Kolo- 
nialwt. 
Böhme, SL, Filiallctlcriii. 
©rohe, £)., Heizer, 
©rötchen, I., Arbeit. 
Hab, H., Ksm. 
ßeuiuanii, E.< filrbeit. 
Hildebranbt, K., filrbeit. 
14 Holz, St., Eisenb.,A>sisi. 
KermoS, A., M.mrer. 
Kilian, M., Ww. 
Kirst, F., Schmied. 
Lorbeer, O. Eisenb. 
Schaffn. 
Müller, E., Ww. 
Siahgel, T., filrbeit. 
Schmidt, H, Arbeit. 
Spiegel, fil., Arbeiirin. 
15 E Hübner, P., fflangci' 
wetlSnistr. 
Bartel, H, Maschinist. 
Dänschel, 51., Arbeit. 
FenSke, M., Ww. 
Hübner,E., 9!enienempfg. 
— Minna, jtolonlalBr, 
Piihan, M., Ww. 
Viichltr, P., Slrbeit. 
Scheibe, H., 9tcnltncinpf, 
Schulze, fil., Sleulcnenipt. 
Seegebrccht, ©., filrbeit. 
Wulhe, H, Walzer. 
10 E 3t!chler, W.. HanbelSm. 
©olifd), SB., Slrbeit. 
Grünwald,O.,Kfm.Slitgest, 
©nnther.O., Slrbeit. 
Jalel, F. Cisinb. Schaffn. 
Kilian, P., Schlosser. 
Itiamsli, B., Tischler. 
Kreifchmar, W, lileklro- 
technik. 
Piethe, F., Ksm. 
Schulze, M., Ww. 
Schwalle, I., Tischler. 
17 E Wollet, (5., Bäcker,nslt. 
Hitschseld, O.. Mechanik. 
Karsten, 5t., Aibeit. 
Kilian, H., Monteur. 
Münchenhageii, ?l., Masch. 
Schloss. 
©uchon L., Ww. 
18 E Alibis, C., Slellm. 
(Cbpenick). 
V. Weiland. H., ©ärlitcr. 
Buschbect, E„ Sdjncibet. 
Denglet, F., Iwirnerin. 
©ürutl), O., Ob. Pitper. 
Höchste!ter,P..Lerlä»fril!. 
Kilpett, O., fifm. 
Jlooh, P, Eiiiridit. 
üchnmnn, 31., filrbeit. 
— SB., Sdjloffer. 
Micklitz. L., Änndschleif. 
Liitschke, F., Rechaiiik. 
Penn, W., Schreiber. 
Perl, 31., Slrbeit. 
3t»dolph,O., Berlo. Assist. 
Schnlz, A., filrbeit. 
SSeubt, F., Ob. Schaffn. 
Baustellen. 
Friedrichstr. -> 
Stcrndaiitm 
Kaiserslr. -> 
Villa Borh. 
E Bor», fil., Eigentümerin 
Bardeck, B., Konsektionärl'. 
Seid, (£., Landmesser. T. 
Breiter Weg -> 
Saustellen. 
dteftaitraut Einsiedler. 
E Bortz, 81., Gastwirtin T, 
V. Seid, I.. Ksm. T. 
Baustellen. 
Stnbenrauchstr. 
-<-Kaiser-WiIlieIm-Slr.->- 
Partitr. ->■ 
®arten, geh. j.. Parkstr. 26. 
Grunds!., geh. z. Waldstr. 1. 
■<r Waldstr. -> 
Dmistctlcn. 
Pilschkerslt. -> 
Baustelle». 
-<■ Eugelharbtsir. -> 
-r- ©icrnploii -> 
'icinarfniij iilleber» 
. schoneweibe ->■ 
Sternplatz 
Steinbamm -> 
Eugelharblstr. -> 
-<r Bahustr. 
l—3 geh. z. Bahnstr. 
Niedeischöneweide. 
4Ausg. n E Terrain Sllt.Scf. 
am Flugplatz JodamiS- 
thalAdlerShosiBerlin). 
Bachern, I-, Architekt T. 
Beck, H.. Betr. Dir eil. T, 
Donalh, Dr, yralt. 
Sitzt T 
Heute, D„ Fobtilbirell.T. 
Krü,iiliug,M.,8iiiJngeii.7! 
Lehiiianii, Sl.. Schlosser. 
Lohmaun, .6., Öligen. T. • 
u. 3!ogue5,0., Major a. D. 
T. 
Pahl, Glara, Sigamii T 
— H„ Ksm. T. 
Seblmayt,©., SCitlomobit* 
Wesen. 
4 fitufgang b 
E Terrain-Alk. ©es. mit 
FlngplayJohanniSthal- 
SlbletSljos (Berlin). 
Silbers, W.. Kfrn. T. . 
Butofliifl SpezialhanS f. 
d. Slutoiu. Ii. Liillsahr- 
wescn ©. Sedlmayr T.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.