Path:
Volume Teil IV. Straßen und Häuser Berlins Verwaltungsbezirk Tempelhof Buckow, Lichtenrade, Mariendorf, Marienfelde

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

IV. Tell 
Lichtenrabe 
Commerz- und Privat-Bank 
Mariendorf 
1687 
78 E «loe, 33.. Ob.Posl« 
irtr. (lempelfjos). 
!f)o«6ettr. ->■ 
80—81 Baustelle. 
82 E Sicücrt, O., Tischler- 
mflr. (Berlin). 
Sinz, V- Oäilnet. 
83, 
litte. R., Reballeur. 
i. 8t E Siebert. O., 
Tischlemistt. fSeriin). 
SBennen, ®., stfm. 
86 E Freudemar.», SL, vw. 
Pros. T. 
FreulemMii, H., Dipl. 
Ingen. T. 
88 E Freilag, st, Pol. 
Beamt. l öi. 
87—91 Baustellen. 
Lefsingstr. -> 
Ackerland. , 
Ulmenallee 
<- Bayerische Str. -> 
(Unbebaut.) 
Biktoriastr. 
-<-staif-r-Fnebr!ch»S!r>> 
-4- ÄmitC'Silebridi» 
Play —> 
Prinz-Heinrich-Sir. -> 
I 2 Samtenen. 
üharlolteustr. -> 
8 E Reniiert. Gebr., Buch 
bnckeK (Berlin). 
V. Nenner.. V.. Buchdruck. 
Bei. T. 
SBHiicnbt, M» . 
Donnerstag, P., Si-’rfret. 
Ebel. 14.. Ww. 
Eggert, A-, Arbeit. 
Alle 38-, Glaser, 
©ötzman», M.. Buchdruck. 
Haiielt, H., Fahrräder 7. 
Knrtzke, A-, Sito. 
Linde, O-, Postlchaffn. 
Sttüh, G., Cchiieiderm^r. 
4E.6ilbebrmibl,C .Schneid. 
Bchmidt P» Zimmerm. 
Ienkewitz, 51., Schlosser. 
Spitzkatz, O.. Schlosser. 
6 E Herinss, E., Eigen» . 
tumerm (Prinz» 
Hcinrich-ZIr. 4.). 
<-staiferir.Augnfta<Str.-> 
ß Baustelle. 
6 a EHäfelich. DL,Zimmer> 
mflr. 
7ENe!ch,N..Schloffermstr. 
Stichler, ©., Schm'ed. 
8 E Meiner, P, Schuh» 
machmltr. 
8a EScfjumann, 6. li. H., 
Bauunternehmer T. 
Cäcilienstr. , 
9 Baustelle. 
10 E Schindler, O.. stfm. 
II E Schlichling SÄ., $8». 
Brauner. Cd, !Bro. 
Jnngnickel, 31, ©ärtner. 
Leben, M., Ww. 
Sadlowski, 6., Buchbind. 
Schwel. I., Arbeit. 
Thun. e„ «lavieriechn. T. 
12 E Kuhle, 18., Einricht. 
Kuhle, <3., ffljm. 
Szutzleus, O., Pol. 06. 
Wachlmstr. 
13 E stiem, P.. stfm. T. 
BergerowsIi,O»Ob.Sekr. 
13 Lmdemanii.W, Sraenll 
Scfr. 
Schild. 31., Ism. Äugest. 
Steffen, St, Zeichnerin. 
Wichman», W» Weichen- 
stiller. 
Gemarkung 
Bln-Manenselde -> 
14 EPiern-ck,P.,Zimmer°l- 
uniernehmer. 
Wellmö, SL, Ww. 
14a-c E ReichS,chatz-Ber- 
waltung. 
V Lindcm-Auto SL ©., 
(Berlin). 
Auielnug. 91., Slubienrof. 
Heugler, P, Rafjrräb. 
15 u. «ennewitz.H^Mmer- 
mann. 
Bennewitz. Fc„ Reisend, 
ie la Porte, H., Redalt. 
Sfctta, 5t, tiitdjfjdi 
16 E Seifetopf, 3-, Amts- 
-v vmwtH -r- 4ts e. B<u>ne,P» «umon 
1 ERiebow. M.. Rentner. 47 £ Laugner, •$., stfm. 
£tL •i-ilenfi. Cd. jo c tm ntm 
Opltz. 6„ stfm. T 
Sitloiia 
H. T. 
Thierma»u,L„Penstonäiin 
17a E Bohn. SB.. Mit. 
Jniend. Registr. 
vSncilicnftr 
18 E Gronuiann sen„ O.< 
Geh. Kanzleisekr. 
©rofenmuu jun„0.,Sertt. 
6etr. 
18a E Site, P-, SFm. 
li) EDörre Sl.. RieselwLrler. 
Baullellen. 
^-KmserlnAugusta-Str.-^ 
äJniiilellcii. 
<- Charloltenslr. ->■ 
Baustelle». 
26i.a. Prinz Heimich-Slr.5. 
E ^odel,M..Lederwr>brl. 
Albrecht, F, Geh Seit. 
ö. D. 
Bache, Dreher. 
Böhme. F., Ei>enb.Arb. 
ClemettS, A.. Mechanik. 
Heller, A, Schuhünnslr. 
Kadday. S, PmtauShels. 
jtliiigbeil, Ä.. Dahnwärt. 
KoelS. st.. Verzink. 
Masser, M., Ww. 
Neuendorf, F. Maurer. 
Seidel, M., Maurermstr. 
Simon, ©., Jtfr.t. 
kerFriedrich-Str.^ 
Waldweg. 
Partweg -> 
44 E Spieqet, O.,Ksin. 
46 E Nowigk, Schmied. 
4« E Bohne, P. BuaidruS. 
Dörfer», F.. 'Hleitb. Ob 
Sekc. 
2 E Büchner, 0„ Tischler 
3 E Starte, N„ Bildh. 
i E Meinharbt, M.. 33tn. 
Riebow, M., Pürobeamt. 
5 E Kemvin. P., QB.gallor. 
G E Dworeck, O., Lehren 
7 E Thieniaun. st. Ob. 
ßiiianjfdr. 
8 E Stlofj, A.. VeustouLr. 
E stlob.P„ Lokomot-Führ. 
Hcmiwca -> 
9 E Play. M.. Ww. 
10 E stamphausiN,H» 
Ncise-Sclr. 
11 ESommer,P.,Gen.Agent. 
T. 
12 E EIkemami.W.,Finanz- 
Jusvekt. 
13 E Kaiser,tz,TeIear.Aisist. 
11 E Jlatl)manit, 28., Stfra. 
15 E Wagner. 6., Beitr. 
16 E Luck, B.. Klavierard. 
17 E Lntlerloh, E., Minist 
Rat. 
18 E Sauber, Th„ filmst» 
gewerbler T. 
19 E Maaß. I., Dipl. 
HandelSlehreriu. 
20 E Wicke, E-, Swd. Rat. 
21 E Steinmeier, W, Ob. 
Jnaen 
22 E HlSinann. F.,Ksm. T. 
•23 E Schütz, SB., Pol. 
Hpt.Wachtmstr.lNr.24). 
Froböle F., Aanlbeamt. 
Müller, st., flfm. 
24ESchüo.W..Pol.H»t. 
Wachimslr. 
25 E Th,essen, H., Eigen- 
lüinrin. 
Thieiien, 3- Dr. jar, 
SmibituS. 
26 E Grobmann, M., stfm. 
IknSmailli, SL Buch. 
Revis. 
27 Estotlje, st.,Smiöicamt 
28 E Bezold, ©., Sttra. T. 
(Srcnslueg -> 
29 ERollmitz, H., Dr., SlrztT. 
30 E Äoesch. H.Schrisistell. 
31 E Fischer. C., Ww. 
E Paul, e,  ' 
Silbernein nei 
■■ siia: 
Boßstr. 
Arnbtttr. ->• 
Baustellen. 
-<r Berhardtstr. -> 
5 E Jung. 5„ Krim. »sfist. 
Baustellen.  
E zum Busch, &, Sacket« 
mflr. (Berlin). 
■<- ISoncorbialtr. -> 
10—12 Bansiellen. 
Gerharbtstr. ->• 
13—15 Baustellen. 
-<r Amdistr. -> 
.Buchhalt. 
 ich. Stiiit, 
3t„ Buchualt. 
32 E Fechter P.MKRAakt. 
33 E Grofemmn, W.. BanI- 
beaml. 
34 E Barck, H, Rentner. 
^ 35 E stiiaad,g.,06. Förster 
D. 
Knaack, E.. Dipl. Jng. 
Reichte, D„ Land«. 
36 EPiimcr.CsttÄisänto.T. 34 Bau'ielle. 
48 E Buderich, W, stfm. 
Kupsernagel,F„ Kraft. 
tüfic. 
49 E Hefsel, st. Arch't. T 
Bever, H, Prolurist. 
5U EBöttcher.A.,Poilfchaffn 
a-D. 
51 EHollf1ein,C,2r.Tier- 
51 ElBiim, SL, Regilttal. 
53 E Jahiicke, I., 8legi[trat. 
Schneidet, W., Arbeit. 
54 E Putschten, H- Fallot. 
55 E3to6numn,e.,Sdjri|tle|j. 
56 E QJtiiblcr, ©., Z-llasstst. 
57 E Doll,G» Slabtobet» 
lelt. 
58 E Polcyly, 83., Kassier. 
> E Knauet, 6, Stickerin. 
Knauer. &- Pensionär. 
Schönseldt, I., Velircciit 
iO ESchao, E., Answärtrin. 
Schas, 8., Mrbeit. 
61 E ©etladi, I., Schnhm- 
mstt. (Berlin). 
V. Verlach, E., Lehrerin. 
62 E Dommai», 0- Schnei« 
dermstr. 
63 ECaSpat,H.,Buchhmidl. 
84 E 3olm, X., Minist. 
SeltcL 
Partweg -> 
Weberstr. 
Beelhovenstr. -> 
(lliiocbmit). 
Weilbirrgstr. 
Berliner Sir. 
Baustellen. 
Königlteiustr. -> 
Baunellen. 
TaunuSstr. -> 
Baustelle». 
Saalbnrgstr. -> 
Banuellen. 
■<r Kronthaistt. -> 
Baustellen 
Sobenstt. -> 
Bansiellen 
Btaunselsstt. -> 
Baustellen. 
^6- Gemarkung Grob« 
n. Klein-Ziethe» -> 
Baustellen. 
SraunlelSstr. -> 
Baustellen.  
32. 33 E Oschatz, st» Tisch- 
litmslr. 
Lolch, H., Schuhmmstr. 
Reichmann, R.,Penstonär. 
stionthalstt. -> 
• Werderstr. 
•<- Kirchbachstr. ->• 
(Unbebaut> 
Wiesbadener Str. 
^-Buckower Str. -> 
1—1 Baustellen. 
5 t°Älj. 0., Zimmerei 
iBetlinei Str. 120). 
stöniflftemstr. --- 
7—12 Baustellen. 
■<- TaunuSstr. ->■ 
Baustellen. 
Kronlhalslr. ->• 
Bansiellen. 
BraunfelSstr. -> 
Baultellen. 
24 E Lehman», 51., Maurer. 
25 E Ftiebrich, 8t, Maurer» 
pol. 
-<- stronthalstr. -> 
Baustellen. 
33 E Grnnow, 6» Eigen« 
tümeriu (fflilmeiSootf). 
V. Grunow.E., Banlbeamt. 
(WUmersdors). 
Grunow, M., Ww. 
31.35 Baustellen. 
36 E städiel, I., Tischler. 
Babknhl, A-, Arbeit. 
Hellet, F, Postlchaffn. 
Banstellen. 
Bnckower Str. -> 
Wilhelmstr. 
-<- Lntherstr. -> 
-4r MarienselderSlr. ->• 
Baustellen. 
-<-.Bahnhosstr. -> 
Baustellen. 
Goltzstr. -> 
<r Manleuffelstr. -> 
Baustelle». 
■<- Bahnhofstr. -> 
Baustelle». 
Pumpstation. 
E Stadt Berlin. 
VSperling,P.,Maschineu- 
mstr. 
Baustellen. 
Matienselder Str. 
Lntherstr. -> 
37 E Llutzgnug. Äfm. 
1-39 E Dtjtcnfutll* st< 
Korresponbenlin. 
Schiff, B- Ksm. 
40 E Wollweber.H. ,stfm. 
41E Fechter. H., ikapi!. 
(Willielmsliaveii). 
LangSdorff, H.. Kapit.Ltn. 
42 E Pniower. 33.. stfm. T. 
Ei8mann,l£., Elcütomont. 
43 E Bronn«, H-, stsm. 
Schulz, SL Rentner. 
35 E Gumbrecht, st., straft» 
wg. Führ. 
Gumbrecht, st., Lehrer. 
3« E Bezler, Ist., Schmied. 
37 E stullmann, I-, Bildh. 
38 E Bezler. E.. Klempner» 
mftr. 
39.40 Baustellen. 
-<r TaunuSstr. ->• 
41—47 Baustellen. 
stönigsteinstr. -> 
Baustellen. 
Berliner Str. -> 
Wmterscldtstr. 
Wraugelstr. -> 
-<- staiferflr. -> 
I. 2 Baustellen. 
3 E Spitzer, A, Ww. 
Nierhoff, M., Ww. 
Spitzer (9., Ww. 
4—7 Baustellen. v--» r.-: 'n- 
8 Eßetbel, ©., Wenienonpf. 73 E Rüdiger. E., grau. 
Schmidt, 6., Stunltraal c 
9 geh. z Leopoldstr. 5. 
^6- Seopolbftr. -> 
10—13 Baustellen. 
14 E Wille. I.. 06. Jnip. 
19 E,totbun,iH» Schneider 
mstt. T 
Hempel, R» stomamnel« 
ileamt. 
stoppe, Rr., Archilelt T. 
20 E Sloofc, $., Maurer. 
21 Baustelle. 
22 E Feig. F., Buchhalt. 
Mautner, I., Inge». 
Ücotmlbllr. 
23. 24 Baustellen. 
25 E Maier, F, Archilelt 
Neirdza, SL, Ingen. T. 
26 E Eteinsnrt, 31t, Buch¬ 
druck. gnltor. 
Baustellen. 
Kaiserstr. -> 
Wrangelstr. -> 
Wittclsbachcrstr. 
Slücheiltr. -> 
Kaiser Wilbelm-S!r.->- 
1 geh. z. Kaiser Wilhelm- 
Straße 11. 
2 E Jänicke,N.,Strafeeuseg 
3-6 Baustellen. 
MiinLeuer Sie. -> 
7 Baustelle. . 
8 E fflaflom, 6-, Pensionat. 
4 E Meyer. O., Lollassist. 
10—13 (SärteiL 
14 E Schachlmann, F-. 
stanzt. Seit. i. R. 
Bettae,TH, Pensionär. 
Schindel, F-, Monteurarb. 
Baustellen. 
18 E Hurholb H.,Werkmflr. 
19 Baustelle. 
iQ E Stert, 33., Dr. phil. 
21 E National Radiator 
(Berlin). 
Duck!leiii, 33., Prokurist. 
Baustellen. 
Bayerische Str. -> 
Baustellen. 
Senmtlung ©roß« u. 
Kleln-Ziethe» -> 
Baustellen. 
Slschassenbiirger 6fcc.->- 
Bayerische Stt. -> 
Baustellen. 
64 EBuessroy. 38» Post- 
Assist a. D. 
65 Baustelle. , _ . 
66 E Sambale.R-, Ob.Posl 
schaffner a. D. 
Smnbate. 33., OB. Post- 
sekt. 
37. 68 Baustellen. 
Paffauer Slt -> 
69—71 Baustelle». 
72 E Dienst. P.. Heil- 
magnetiseur. 
Hinz, H., ©artentechnil. 
Schtraajer.G., Regislrat. 
Thiele, H. Stenotypistin. 
15 Baustelle. 
16 E Bolland, H., Dekor. 
Malet. 
17 Baustelle. 
Sct)Mitl|lr. ->■ 
-<- stleiststr. -> 
18 Sauslett» 
£ RLbiaet, H-, 06. 
Postselr. 
74-76 Baustelle». 
-4r AugSbuiger Str. -> 
77-80 Baustellen. 
81 E Krüger. W., Sattler. 
82. ti3 Banstellen. 
84—86 geh. z. Münchener 
Strafe- Runge'fcheS 
HauS. 
-<r Münchener Slt. -> 
Baustellen. 
Kaiser 3BiI6elm»@tr.->- 
-4r Blücherftr. -> 
Wrangelstr. 
Keffelstt. -> 
Papestr. -> ", 
1 E Hubert, W., Rech». R« 
(Schöiiibcw!. 
2 E Stumpi. ©., itfm. X 
Kübel, SL, Ingen. 
8 E Stiimfe, Asm, 
lNr. 2). 
stünzelman», L, Steno. 
typiftin. 
— W., Gärtner. 
4 EHerrmann,L,<kiaent>!m. 
Fanslman», O., Gemüse. 
5 ELudewtg, F, ^tioetieiT. 
6—7 Baustellen. 
8 E stoch, 3. Hanbl. 0«* 
vollmächt. 
ietri, Q, Pensionat; 
9 ^anstelle. 
10 E Hisserich, C., stfm. T. 
Burmeistet, O., Ob.Jngen. 
Schumann, O.. Arbeit. 
11 E Bau?, B., eigenlüm. 
Nordmaim,Tli.,Penf!onir. 
12EstreiI, 6., Gigintumeriti 
(Berlin). 
13 E Schulze, 3., 06. Botest. 
mflr. a. D. (Berlin). 
14 E .^eggel.TLementwr.1, 
Töpper, H.. Stidjilett. 
Werlchat, P., HiljSschul- 
lehr. 
15 E Türk, st.,Ifm. Angeft. 
Klawltler. 6., Lehrer. 
Koch, B., Konttoll. 
Mianowiez, M., Kontroll. 
16—22 Baullellen. 
23 E 8eggel.J.. Pensionat. 
iNohloff, M„ Bantprokur. 
SBicdemamt, F., Bibliolh. 
Berwalt. 
24 E Tiebel, Frl. 
25 E Bindet, Slt, Dient««. 
Feuerherd, F, stfm. 
26 E Meinhardi, D., 
Pensionär. 
27 Baustelle. 
-<r Kaiserstr. 
Winterfeldtstr. ->• 
28—31 Baustellen. 
J2 E Sficinerä,«, Prwal- 
beamL 
33 Sorten. 
Manfleinstr. ->■ 
34—36 E Schmidt, H., 
Taseldeck. 
37 ©arten. 
38. 39 ©arten. 
Steinnietzstr, 
40. 41 Bauji-ll-n.., 
42 E Meyer, Sl., Kfm. 
43, 44 Baustelle». 
45ERiedeLH,3>°U!«L.^ 
46 Baustelle. 
47 E Mehler. M„ stfm. 
(Berlin). _ 
Knobloch, 81-, stfm. u 
Pavestr. -> 
stesselstr. -> 
Würzburger Str. 
Kaiser W>lv!lm-Str.-> 
(UnBcbaul). 
Aorckstr. 
staisetstr. ->• 
(Unbebaut). 
Verzeichnis der 
Mbrechtstraße - 
Shauifeestr. 
Rechte Seite. 
1 EGeyieindeGrofe-Berlin. 
V. Walewrii, M, 33m. 
Baustellen. 
Seien«, A„ Schneider. 
Maasch, W.. Schleiser. , 
Nordmann, 6., Werk» 
zeiigm. 
WalewSki, F> Arbeit. 
Würz, B., Schneiderin. 
Sinke Seite. 
2 f. o. Chauffeestt. 279. 
E. Matern, 6., Dr. med., 
Sän. SialT. (Berlin). 
VI Thiel, W.. iBerwalL 
1. Aufgang. 
Bethke, Kaffenangefi. 
Beyer, A., stfm., 
Dominick. H., Arbeit. 
Jentfch, 0, Gärtner. 
Kopka», H„ stfm. T. 
Sonntag. M., Juwelier. 
Bafilese», A-, Ww. 
Mariendorf 
Straß«, mit sämüiche« Häusern«. Bmchlätze» nebst A«gave btt EigenKmer, Berwalt« «. Miete» 
Las Einwohnerverzeichnis ist to den allgemeinen Einwohnernachweis (Teil I.) alphabetisch eingereiht 
" ~ .. r- rr-n- c* m fKfaR»« _ ßrflrfftfl 
i. sturgong. 
Ariidt, F-, Ww. 
Stifte, ©., stfm. 
eitle, 3t., Blatzmstr. 
Gionau.C.,Lokomot.F>chr. 
a. D. 
stönnecke, st., Kutscher. 
Lehman», W» Maschinen« 
Menz, 6, stiastwagen- 
sühr. 
Wichert, W, BankSeamt. 
Baustellen. 
-<- Luiherslr. ->• 
Baustellen. 
<- fftitdorfer Str. -> 
Bergstr. 
Ringstt. 
1—3 Baustellen. 
4 E Pieknack, M.. Bäcker. 
Mahling, B, Mhdl. 
Picknack, P-, Rentiere. 
Schönebeck, st-, Nenini« 
empjrin. 
5. 6 Baustellen. 
7EN°bka,J.,Mafch.Führ. 
(Berlin). " - 
ERofeka,P-,Eigentümerin 
(Berlin). 
Sender, F., Buchdruck. 
Bugentiagen, I-, Ww. 
Falkenhaqn, B„ Blcoifor. 
Fiebig, 81, Stellmach. 
Komntck, ©., Prüfer, 
stänke, Sl., Saftto. T. 
Kfchinschig, R.< Äsenb, 
Äugest. 1 
Lootze, 6., Ww. 
— SB., Rohrleger. 
Schinbelhauer, A, 
Feuetwehrin. 
Schulze, L., Sfcbtilrin. 
— M„ Ww. ' ' 
Waldow.A.,Registtatorin. 
-+■ NalhauLstr. ->• 
8 s. a. NalhauSstr. 65. 
E Frlluer, I., Direkt. 
(AuSlaud). 
V. Mark»«, B. P, stfm. 
Bietbach. Ä., Arbeit. 
Damer, W, Lehrer. . 
8 Seletliiig, ©eschw., ston 
iotiftin. 
— M-, Reifend. 
Dywicki, L-, Colonialwr. 
©eifelcr, M-, Ww. 
©oltz, H.. startojfcL 
Krause, 31., Fräser, 
sttetfchmer, P., Monteur. 
01m, E, stfm. 
Rathman», A., Arbeit. 
9 E Kellner, I., Direkt. 
(Ausland). 
V MarcuS, B. P-, Kfm. 
(Berlin). 
Borchardt, S, Tischler. 
Engerl, 31, Arbeit. 
©enz, D, Schneider 
Janke, H., Ob.Heizer. 
striegcl. H-, Handeirm. 
strug, F., stfm. 
Lieneiiberger.L.Angestcllt. 
Pieper, SL, HrSeit . 
Zimmetmaun, L, Slrbev 
trtn. ' 
Triphan. SS, SErainir. 
Trnscheit, ©., Werlmslr. 
10 E Fellner, I, Direkt. 
(AnSland). 
V. MarcuS, B. P., stfm. 
AchMe«"«.. Schuhmmstr. 
Busse, Sl-, Schlosser. 
EzarnowLki, SL.Slereotyp. 
Düser, M., Metalldreh, 
Fährmann. H., stfm. 
©efener, SL, ®«$on[tolt5« 
er6. 
Heidemann, W., Konto¬ 
ristin. __ 
staraSzewSki. I-, Maler. 
Ketzer, F., Pol. 05. 
Ä*&«. m. 
Kobn, B, Nahriiu 
stothe.H.,Els-n6einschnttz. 
Mailing, Ksm. 
Marohi,,SL,Lehrenbaner. 
Melcheri, W., Holzarb. 
Mielke, F., SchrislI-tz. 
Olschewsk!,W., Fabrkarb. 
Paech. B.. Schloße^ 
PteSnack/ E., Schneider. 
SL, Botensr. . 
F., Möbelpol. 
10 Sl-sse». I., Schristgiefe. 2 Schneider, E„ R-visor. 
Weiland G, Metallalb. 
Wiemann, M,, Nahrtn. 
Winklet, R.. Schlosser, 
tl Baustelle. 
12 E gelltter, 3„ Direkt. 
(Ausland). 
V. Markus, 33. P, stfm- 
Ä «, straft« 
wagenjühr. 
Btbber, &, Maurer. 
Brenner, D., Maurer. 
Dohmel, Konditor. 
Engelke, e.. Telegr. 
Sekretärin. 
Hauke, O., Wacht, 
stalippk«. F., Postlchaffn. 
Klinget, A., Ww. 
Mach. Ftan. 
Mahling, Arbeit. . 
Oberdor f, 8L, Pensionär. 
Pechel, Tl>., Ww. 
Peschel, H., 06, Kellner. 
Richter, F» st 
Rittuer, M 
   . :ei6«. 
Salewski, ©., Mechanik. 
Sangals, ©., ArLeit. 
Schtöilet, M-, Schlosser. 
Schulz, ü., Arbettrin. 
Eogloweki L. Ww. 
Stande, F., Buchdruck. 
Willen, W., Kutschet. 
Better, F., Just. stanzl. 
Singest 
ZikowSIy, ©., Kontor- 
Arbeit. 
13 E Seidel, Tb, Dach- 
beckermstr. T. 
Kreier, R.. Arbeit, 
©ruhn, F.. Bahnkeamt. 
Kallweit, O.. Fräser, 
strätke, E» Bahnbeamt. 
Kubick, SB., Klempner. 
Lust, F.. Revis. „ 
Starzycki, M» Schloff«. 
SBcgencr, Ww. 
Weutzlik, H, Fleischer. 
Wü'ienhagen, P, Arbeit. 
14 fc. stöppeit. St* Möller 
Besttziln. 
Bigalte, M.. Rohrleg. 
Dobschi». D- Arbeit, 
stlauck, P, Kutscher. 
Naß, 0, Frau.
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.