Path:
Volume Teil IV. Straßen und Häuser Berlins Verwaltungsbezirk Tempelhof Buckow, Lichtenrade, Mariendorf, Marienfelde

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

IT— CV* '.>11.'V-- r 
1683 
Lichtenrade 
Conimerz- und Privat-Bank 
BayeWtze7SM^MMeMT^ 
2 E Hause, UU., Hfdjler. 
Schulyer P, Arbeit. 
WiSniewki, 3.1., SliBcil. 
Ackerland 
5B aufteilen. 
<- iöambcrgct Sir. -> 
23 E Kühl, (?., GijcitS. 
Beamt 
Sauftcdcit. 
<- ,NÜrl!;ct Sir. -> 
Daustelleiu 
«£- LaudShutet Sir. -> 
Baustellen. 
32 E Kloxiii, H., Sfm. 
Baustellen. ■ 
ÄiltelSbachersit. -> 
Baustellen. 
«<- Gemarkung Grob» 
«. Kleiu-Ziethen 
Baustellen. 
WittelSbacherfir. -> 
80 E Inst, E., GtaalSbcamt 
Just, 28., itfm. 
Baustellen. 
64 E Kühne, SB., Prolnr. 
(Nürnberger Sir. 19). 
LNerlich. K., "ÖMlentau 
Betrieb X 
Baustellen. 
«£- LandShnler Sir. -> 
68 Baustelle. 
SI Exiiebscher, A„ Ww. 
E Liebicher, W, Bau- 
technik. 
B8—60 Baustellen. 
Fürther Sir. -> 
61—63 ämifteDen. 
64 E JosulewSki, M, 
Maschinist. 
Hermann, it, Bauluhr. 
65 E Schramm, I., 
Malchin Arb. 
66. 67 Baustellen. 
Bertho icnstr. 
<- ilotjj’ giiL ->• 
(Unbebaut,) 
Berliner Str. 
Doristr. 
»<- ©rog-Methener Str ->■ 
1 E Stellet, Ei., Äckerpächt. 
V. Retsel, 3„ Alliitzer. 
Böhme, SI. Slrbeitmit. 
Klär. 3L Äraflm. Führ. 
THLle, SB., Gas Arbeit. 
2 E Sieisel, v, ©astw. 
8 E Schulze. G, Bankangest 
©aBileS, M, Arbeit. 
Hüglek P, FahrradFabr. 
4 Sunfielle. 
6 E Erunow, H, Laud- 
winsch. 
©tose, A, Ww. 
Ihöle. E., Arbeiiriit 
Wastrai^ E, Arbeit. 
6 E Ncrlich, 81, Gärtnern 
bes. T. 
7 E Dilling. 81, Wirt- 
schastsart 
8 E ©niste, St, ©ärtnerei- 
bel. 
9 E Wiese, W, Ob. Monteur. 
Weilburgstr. -> 
10 11 Baustellen. 
12 E MattdeS. SB. Kohlen. 
Krause, W, Arbeit. 
• Kupseruagel, B, Kotitroll. 
Lindemann, I., Schneider 
Pienitz, St, Maurer. 
tetfj, &, Arbttin. 
onnabend. A, Schlosser. 
Tech, St» Packer. 
Zander, Arbeit. 
13 j. a. .Kronberallr. 1. 
E Scholz, ilL, Wcbermstr. 
(Aeulölln>. 
V. Scholz. D. Mechanik. 
Fischer I, ©Lrinereibes. 
Grüneberg, I., Fahrrad- 
reparat 
Hoeit, H., Arbeii. 
JakubowSki, A., Bücher» 
(CDU. 
K.r» F, Postichaffn. 
Kohlschreilier, ilL tiaflro.T. 
firc&, Klara, Ärbeitri». 
Mielhle. St, Schlier. 
Schymou, K,'KoloniaI«t. 
•<- Kroubergstr. ->■ 
14—17 Baustellen. 
" Homburgstr. -> 
Bnckower Sir. -> 
18 E WiSboreit,O.,La»dw. 
19—21 E Koluliniky seil.. 
St. BaumIchillSef. ■ 
22 Baustelle ’ 
23 E Rademeler, Coitije, 
Landw. 
1 ilömg. M, Kartograph. 
24 Baustelle. 
25 E Kmah, O, Saubre. 
26 E Hänsch, P., Fourage- 
hdlg. 
Baustellen. 
StnbnmbTe. 
Baustelleu. 
■<- Potsdamer Sir. 
üauiicllen. 
37 E Schnitz. M.. Rleifdicn 
»fit. (SleulöSn). 
V. Müller, O., ölrchitekt 1 
Belüng O. !>ioichöbank> 
Geidzähl. 
Brenner, R., Bäckormstr. 
Breitcnstein, H.,He»narb. 
Kraay, Ä> öniiiu. 
Streck, P., Arbeit. 
J8.39 EHenIel.H.,Fle»chcr- 
mstr. <Halc»see>. 
V. Müller, M» 4)au» 
moleimlicit T 
ßmnlfiirlct Sir. -> 
Baustellen. 
61 E Haase. I., Dr jur. 
Bürgermstr. o. D. T 
62 E Bartoll, SS., Molkerei' 
tc. 
Baustellen. 
Gemarkung 
Bln.>Biickow -> 
Laustellen. 
Bürgersir. -> 
Baustellen. 
Raabestr. -> 
Zaustellen. 
Lessingstr. -> 
Baustellen. 
96EAiernerI.,8immerpoI. 
97 E Krüger, H, Landw. 
Zühlke, I., BahnbeamI, 
98 E Prost. F.. Rapier. 
1E Slaraardter, Fouragc 
hdl. (Cimilotieubg.) 
V. Richter, H. Häudlrin. 
Bastian, Ä., Bicrtaljter. 
Echtein. F., Schleifer. 
Köhler. A., Dreier. 
Lazar, Rentier. 
Reinlcke, G» Berlret. 
Geilen, P., SeamL 
100 E Schönwald, kl. Vor- 
sicher. 
101 Baustelle. 
102 E Kosahl. H., ©asttti.7. 
Dehle, !R. Arbeit. 
Graumann, Si, Arbeit. 
Iahn, £>.. Arbeit. 
Ärönmg, Ö„ Banlbeamt. 
Krummrey, A„ Ärbeit. 
NZgammer, Arbeiirin. 
SchotzL.,Ür, pralt.T>er- 
orzt T. 
Thiburr S„ Arbeitrin. 
103 E Müll-r, P.. Eigentum 
Damalchke, <L, Arbeit 
Fischer. F„ Ingen. 
GabryS, 9, Ww. 
©nej, SB., Schloss ermlir.T 
Scrpe, H, Pol Scqml. 
Magnns, ©., Invalide. 
Schmidt, Mechanik. 
Sperling. 5L Arbeit. 
104 E Wieckhorst. O, Ästn. 
Kayser, B, KriegLinval. 
Kellner, SI, Ww. 
Kiekobusch, 81, Arbeit. 
Wchnert, E, Hretii. 
1115 Banslelle. 
106 E Kohl, 31, Arbeit. 
107 EKruppaLl,Pi>st!chaffn. 
Kockert. A., Arbtrin. 
108 Baustelle. 
109 E Heller, 33, W«. 
Falke P, Krankenpfleg. 
Goldschmidt L>, Lagerist. 
Moitpeler, F., Tischler. 
EtcggenS, H, Former. 
110 E Krans, F, Landw. 
-<— Grnnnistr. ->• 
111 E Borowskq SI, Ww. 
BorowSkii. jun, H< 
Ackerpächter. 
112 E Jtnlich, H, Landw. 
113 E Zemle, SB., Töpfer. 
Fürstenow, D, Arbeit. 
114 E Busch, S, Landw. 
Knabe, I, Ww. 
IIB. 116 Baustellen. 
117 E L»chow,A.,TlschIerei- 
bc. (Wielen). 
V. Bath?, F. HandelSm, 
Hannemann, 6., Maurer. 
Kachur, L, Krastwagen- 
fuhrer. , 
Keil, 9t., Minist. Amis- 
Präger, SB. Harter. 
Richter. H, Arbeii. 
Mckheim, 6, Schlosser. 
118. 119 E BariS, H, 
Eigenlnm. • 
Bretag, G, Maler. 
Karab, P. Krim. Assist. 
Mayer, SB.. Arbeit. 
NeimhaS, (St, Landsch. 
Gärtner. 
Schöneseldt, SL, Kanzl. 
6e!r. 
120 E Kienast, F, Bäcker- 
mflr. 
Bachniaun, R, Schmiede- 
niltr. 
Diener, K, HandelSm. 
tartiing. ($, Beamt. 
Biilet, 31, Schlosser. 
Siaberaeier, O, @<m. 
Arbeit. 
1Ä> Richier, F, Schlosser. 
Schröder, 3, Kausm., T 
Sck'itz O. Äaiiniileni. 
121 Baustelle. 
122 E Harnisch, A,GarlM 
bau. T. 
123 Baustelle. 
124 E Göllner, SI, fifm. T. 
I2i E Launisch, (ip, Landw. 
Lehman», st, Schlosser. 
Ik6 E Gundlach,W,Bankl 
beamt. (Bahnhosstr. 36). 
127 E Kallicr, F, Stell- 
macherinstr. 
Liepe, R, Arbeit. 
Schlüler, O, Gärlxer. 
Spitzkav, H. Arbeit. 
—, H. Landw. 
128 Nenban. 
-<r Dorsftr. -> 
Bernauer Str. 
Äckerland. 
PotSdavier Str. 
Bausiellen. 
Züche'scheS HanS. 
E gliche. G, BüroBeamt. 
Baustellen. 
Franklurier Sir. 
Baustellen. 
LandSberger Str. -> 
Baustellen. 
Soldiner Str. -> 
Baustellen. 
Ralhcnowcr Sir. 
Baustellen. 
Eemarlg. Berlin« 
Auckow. -> 
Siedelung Block 3 
«e- Franliurter Str. -> 
Baustellen 
Potsdamer Sir. -> 
Äckerland. 
Bismarckstr. 
Äahnhosstr. ->■ 
1 Staustelle. 
2 E SnmrawL», D, Büro 
vorsieh. 
Brauer, C., Privatiere. 
Hossniann, E, JusveU. 
JellinghauS, it„ Äw. 
Lestow, ©, Koch. 
Neinsch, ®, Bnchhdlt. 
Orb'scheS HauS. 
E Orb, D, Ingen, 
v. Zyndr. E, Privatier. 
iSoafteflen. 
<- Golzsir. -> 
<- Kirchbachstr. 
'-<r- Moltkeplatz -> 
Grundst. geh. z. MoUke« 
strafte 3—9. 
Bahiihossir. ->■ 
Blüchcrstr. 
<- Kailerstr. -> 
Banstellen. 
3 E Glaser, 53., Kalkulat. 
-<r LLtzowlir. 
4 Herzog, $, Lehrer. 
Kaiser Wilhelm Str. -> 
WiltelSbacherstr. 
Baustellen. 
Lützowstr. -> 
Baustellen 
Kaisersir. -> 
Blumenthalstr. 
Papestr. -> 
1 Baustelle. 
2 E Kindler^ 51, Polier. 
Schnrade, 8t,, Bautech¬ 
nik. 
Glase, %.. GSrinereives. 
f ötzsch. Banlbeamt. 
SBciiicIcr, E, Ingen. T. 
Krug, SI, Arbeitrin. 
Loreuz,E.,vr,Studienrat. 
L 6 Baustellen. 
Sleiumehflr. ->■ 
3 Baustelle. 
I E Meyer, W, Werkmsir. 
Toppe, M, Stöbt. Lehrer. 
3 Baustelle. 
Kaisersir. -> 
-<-LeopoIdsir. ->• 
Baustellen. 
Steinmetzstr. 
Baustellen. 
13 E Reff, F, Tapcz. 
Egaert, A., Tischlermstr. 
Eneniberg. P, Eisend.Ob. 
Jnlpekt. 
Kamecly, W, Bahnarö. 
Poppcnberg, E, 
«wizl. Jnsp. 
Nübenach^!,Äsmb.Biiro> 
notst a. D. 
Trelsinger, SB, Malermslr. 
14.15 Bauslellcn. 
Papestr. -> 
Brahmsstr. 
-<-32iihar6 Wagi!cr-Str.->- 
illnbcbant.I 
Braunfclsstr. 
©to6*iJieihenci Elc.->- 
Baustcllen. 
Weilburgstr. -> 
Baustelle». 
15 E Kranz. SB, Kausm. 
Hetz, 81. Borarb. 
16 Gartenland. 
Banstellen. 
Homdurgstr. -> 
Baunellen. 
-<r Kambergstr. -> 
Lansiellen. 
SelicrSsir. -> 
Baustellen. 
L5Felgentreff'schcS HanS. 
E «elgentreff, K., Bäcker. 
Baustellen. 
lkambergstr. -> 
Baustellen. 
Wiesbadener Str. 
Baustellen. 
Hombnrgsir. -> 
Banstellen. 
Kronbergstr. -> 
Baustellen. 
Weilburgstr. -> 
Baustellen. 
-<r Grob-ZiethenerStt.->- 
Buchenallee 
Bayerische Str. ->• 
(Unbebaul.) 
Buckower Str. 
Berliner Sir. -> • 
Hombnrgstr. ->■ 
St.i|ielleiL 
Wiesbadener Sir. -> 
Baustellen. 
Kambergstr.'-> 
Baustellen. 
Schwalbachsir. 
Baultelleii. 
Kronlhalstr. -> 
Baustellen. 
SelterSstr. ->• 
Ackerland 
-<r Gemeinde Bln.- 
Buckov 
Baustellen. 
Llalhenower Str. -> 
Baustellen. 
■<- Soldiner Str. ->• 
Baustellen. 
61 gelj. a. Frankfurter 
Str. 18.19. 
Kantsurler Str. -> 
•4r Play 
LandSberger Str, ->• 
Baustellen. 
-<- Poisdamer Sir. ->■ 
Baustellen. 
Berliner Sir. -> 
BMowplaH. 
Bülowstr. -> 
Bülowstr. 
Seydiitzstr. -> 
(Unbebaut). 
Bürgerstr. 
•<- Berliner Sir. -> 
Baustellen. 
Arndtstr. -> 
Baniiellen. 
Gerhardlsir. -> 
Banstellen. 
Uhlaiibsir. -> 
Baustellen. ■" 
Schillerslr. -> 
Baustellen. 
Vehmmm’sdjcS HauS. 
E Lehman», H, Tischler. 
Baustellen. 
Uhlandsir. -> 
Baustellen. 
©erhardtflr. -> 
Baustellen. 
Arndtstr. -> 
Baustellen. 
-4r Berliner Str. -> 
Cäcilienstr. 
Rohrbachstr. ->■ 
Prinzessinnenstr. -> 
Griindst, geh. z. Prin» 
zessinnenstr. 16. 
Baustellen. 
' -<r Biktoriaslr. -> 
Baustellen. 
-<- .Elisabethslr. ->• 
Baustellen. 
Diktoriastr.--> 
Baustellen. 
Ermidlt. geh. j. Prin- 
zesstnnenstr. 14. 
Prinzesnnnensir. -> ' 
Rohrbachstr. --- 
Charlottrnstr. 
Paellchstr. 
Priiizessinnenstr. -> 
Baustelle,' 
'i'ficrwflt. ->■ 
Bauilellen. 
Elisabethsir. -> 
BauNellen. 
Srnndst. d. Marniorwerle 
Gnhle & Marks. 
E ©uhle & MarlS,Mar- 
morwerle. 
Billoriastr. -> 
Baustellen. 
Prinzesllnnenstr. -> 
Paetschsir. 
Dorfstr. 
Berliner Str. 
Lntderstr. -> 
1 Schmiede. 
E SameiSk», 9, Schmie- 
; lDorsstr. 2). 
2 E SameiSIy I, Schmiede. 
mftr. 
EameiSly, SB, Schmiede 
instr. T. 
Kaezi»areck,J., ©lühlicht- 
Arbeit. 
Etaberow, F., Wiegemstr. 
3 ESameiSky I, Schmiede- 
mm. (2). 
Lippiy. K, Landw. 
4 Baustelle. 
5 E Nademeier, G, Landw. 
tahn, B, Nährin. 
SchülIIer» Direkt. 
(Charlollenbura>. 
V. Goedecke, te, Jcfnt. 
DeichSler. M, Stibeit. 
Dobzalek, P, uto.^icol.T. 
Gloganer, M, Ww. 
Holzgruber. SI, Technik. 
Kaminsli, Schwefi. 
Kranze, H, itfm.' 
iift, K, r ' 
Krause, St, Frl. 
Müller, iDi,, Ingen, 
iiaylman», F, Schlosser. 
7 E Döring, ©., Baum- 
schulbes. 
E Döring, H,Baumschnl> 
bei. 
GallieS, 93, Arbeit, 
©ciilchel, O, Arbeit. 
Bischer, Arbeit. 
Fischet, B, Dreher. 
Fröhlich, M,Ma>chinmstr. 
Kanzler, F, Kraslw. Füht. 
Pöppel Ww. 
Schirr, SB., Aibeit. 
Spieckerniann, C, Arbeit. 
Starke, Maurer. 
Ullrich, 1R., Kupferschmied. 
8 E ffleSt Lehne, G. u. W. 
Landwirte. 
Lehmann, K, Ksm. T. 
9 E ©eben, F, Laudw. 
-<- Marieufelder Sir. -> 
10 E Koppe, D, Landw. 
Stielte, I, ©astw. 
1L 12 EHappe,F., Landw. 
Hering, H, Maschin. 
Thierbach, F, Maurer. 
13 E DnUdlach, ©astw. 
(Sdiönebetn). 
Bock,P, Korbmachermstr 
14 E Lehmann, ft.. Landw. 
15 E Lickeselt. SB, Ksm. 
(Berlin). 
©raepet. St, Jnstallat. 
Reinicke, O, Sattlermstr. 
Schmeichel, K, Arbeit 
16 E Lickeselt, SB, itfm. 
(Serlra) 
Erps. W, ©eschästSsähr. 
Hmibner, E, Ww. 
17 E Heckert, ist, Landw. 
©abryS, E, Bierfahr. 
Hildemann, ©., Schuh* 
nimstr. 
Suite, O, Eisenb. Bemut. 
Stüifer, ©, Lagerarb. 
— H. Kraftwagführ. 
18 Banstelle. 
19 E Buchwald. B, Ww. 
Backe. 0, Ausseh. 
Detschlach, St, Tischler. 
Haß, P, Arbeit 
Jahiike, O, Kraslw. Fübr. 
Noak.W, Eiieud. Schaffn. 
20 E Heckert O., Kolo- 
nialwr. T. 
Dielitz, St, Postschassu. 
Heckerl jtin, O, Bank- 
beamt. 
Junker, H, Arbeit. 
Krüger, A., Ww. 
Ritsch, M, Arbeitrin. 
T-gge.S, .Ww. 
Tietz, E., Arbeit. 
Boigt, F, Bankbeaml. 
21EKrause,Sl,Schmiebemstr. 
Dommasch, SB, Drehet. 
21a Baustelle. 
22 E Bast, O, Landw. 
Lagert, A, Pensionär, 
©oltjflr. ->■ 
Kaifcr-Wilhclm-Str.-> 
23 Baustelle. 
24 E Haako H, Bicroerlcg 
25 EHnty, O, ,Äc!schcri»slr. 
•26 E Kockerl, 51!, Landw 
27 E <Äell.N,FIe!schern>slr. 
28 E Wuudrich,H. Fonrage- 
l)6t. T. 
29 E Wnndrich, H,Fourage- 
hblg. (28). 
GallieS, A, Arbeit. 
Hei», F, Sattler. 
Dorsaue ->■ 
30 E Paetsch. M, ©utS- 
beslyerin T. 
Bieleseldt, M. Ww. 
J1 E Meyer, A, Werknistr. 
32 E Lehne, Alma. Landw. 
Schaldach. M., Ob. Sekr. 
33 E Äuchwald'sche Erben. 
V. Sflakbnnt. H, Weichen» 
roöit 
Carlob, P, Arbeii. 
tenielin,.M, Arbeit, 
löbke, M., Arbeitrin. 
Bayerische Str. -> 
34 E Mllo.H. Lehrer a.D 
Förster, E, fifm. 
Hoffmann, B, Ww. 
»teil (?., HanSliallriu. 
Segge, M, Ww. 
35 E Stadt Berlin, Bezirks¬ 
amt Tempelhos. 
V. Schulze. 0.. Stadt. Ob. 
Im». (Nr. 86). 
204. Pol. Revier. 
36 E Stadt Berlin, Bezirks. 
ßmt Tempelhof. 
V. Schulze, D, Stadt. Ob 
Jnsp. T. 
Kerker, SB, Bollstreck. 
eeltet 
Echachlnianii, 3t, Landsch. 
öntmer. 
38a E Stadt Berlin, 
Bezirksamt Tempelhos. 
Vt Schulze, Ö, Sfabt Ob. 
Ju,p. (Nr. 36). - 
PieSneck, R, SlmtS Ob. 
Gehils. 
Schonte, 2JI, Garteninsp. 
37 E Kirchengemeinde 
Lichtenrade. 
Klein. E, Pfarrer. 
Kirche. 
Kirchhof. 
38 E Kirchengemeinde 
Lichtenrade. 
Kietzig, O, Pastor. 
Zimm ermattn. K., Kicchen- 
dieit. 
39. 89 a Schule. 
E Stadt Berlin, Bezirks¬ 
amt Tempelhos. 
V Schlitze. 0, Stadt. Ob. 
Jliip. (Nr. 36). 
Richter, A, Bäcker. 
— 28, Arbeit. 
Schade, E, Schneider. 
40 E Richter, O, Landw. 
Richter. P, Arbeit 
41E Dunkel, N, Eigenlüm. 
(Nr. 42). 
Gruiiiberg, P-, Arbeit. 
Soffert, F., Schneider, 
diulger, Ä, Dreher. 
41a Feuerwache. 
E Magistr. Berlin. 
V. ©eppert, R, Berw. 
Dulik, A, Arbeiterm. 
Felgentreff, H, Arbeit. 
42 E Dunkel. R, Eigenlüm 
Bommerl.M, Arbeiterin. 
Ebeit, H, Arbeit 
Grundmann, L, Arbtrin. 
Kaufmann, F, Arbeit. 
Perlwiy, K, Arbeii. 
iRlttmami, E, Arbeit. 
T-Ske, M, Ziinmerni. 
43 Baustelle. 
44 E Grniiow, F, Landw 
45 E ©niiiow, SB, Fleischer« 
mftr. 
liitsch, P, Banlbeamt. 
46 E Kaufmann, SB., Landw. 
Kansmann, H, Bäckermstr. 
T. 
— O, Einrichter. 
-<-©to6-8ietheiicr Sir.-> 
Berliner Str. ->• 
Dossestr. 
-4~ Marienseider Sir. -> 
(Nnbebant). 
Eicheuallec. 
Grob Hiethener Sir.-> 
(UnBebaiif.) 
Elisabethstr. 
KaiserFriebrich-Str. -> 
Prinz Heinrich-Str. ->■ 
Ackerland. 
©emarkiliig 
Bln.-Marienselde -> 
Baustellen. 
Cäcilienslr. -> 
Baustelletl, 
Kozioi'schk« HauS..? ' . 
EKoztol, F,Böttchermslr. 
May, SL, SirBelt. 
-^-Kaiserin Augusta-Str.->- 
Paiistellen. 
<r Tharloltenstr. -> 
Bauilellen 
-<-KaiserFriedrich-Slr.->- 
Erlangcr Str. 
Kaiser Wilhelm-Sir. -> 
Baustellen. 
5 E Mühl, P, ©aslro: 
t Münchener Str. -> 
iBattsen A» Eisenb. 
Handwerk. 
Möller, H, Bankbeaml 
7 E Engel, E., Maurer. 
Rademeier, F, ReichSbk.» 
Beamt 
8. 9 Baustellen. 
10 E Menuer. P, 
Feinmechanik. 
11E Gross. E, Bürgermstr. 
12—39 Baustellen 
10 E Massow. SI, Sau» 
itnlcnt. 
41 E Slrcsow, O, Ww. 
Lücke, F., Arbeit 
42. 43 Baustellen. 
44 E Schlöyet, M, SS». 
Küblcr,L,Maj>Istr.Bcamt 
45 E Heyrodt, M, Büro¬ 
vorsteher. 
Hollerbach,W, Ezpedient. 
16 Banstelle. 
<- Münchener Sir. -> 
47 Banstelle. 
18 E Schroedler, St, Baut» 
beamt. 
Schroedter,B.,LagerDerw. 
Baustellen. " 
Kaiser MIhelm-Slr. ■> 
Eschenallce 
Bayerische Sir.-> 
tUnbebanI) 
Falckenstcinstr. 
Paoestr. ->■ 
1—7 Baustellen. 
Steiumetzstr ■> 
j geh. z Steinmetzstr. 2. 
Ä E Unt, I, Schneider. 
10—13 Baustellen. " 
-<r Mausteiustr. -> 
Kaisersir. 
14 Baustelle. 
15 E Fiukbäuser, SB., Pri¬ 
vatier T. 
Osteuberg, A., Automaten» 
einricht. 
16-20 Baustellen. 
<— Stilnmeyflr. 
21 E ©alt, Th. Ksm. 
22 E Paap, M, Maschin. 
u. Apparatebau. 
Canik, I, Minist Gelt 
Paap, SB, Ingen. 
23 Baustelle. 
24 E Böhnier, ffi., Dr, 
ftaffj. Dezern. 
25 E Opitz, F, Berstet. T 
26E@icoiiut, Telegr. Assist. 
Bördl, H.. Frl. 
-<- Papestr. -> 
Fichtestr. 
Sieinslr. -?■ 
Marienseider Sir. -► 
Baustellen. 
Auerbachslr. ->■ 
6 E Ernst, H, Tapcz. 
7—9 Baustellen. 
■<r ©rimmstr^ -> 
10. Baustelle. 
11E Birlner, H, Schlösset. 
12.13 E Neumann, W, 
Ciscttb. Beamt o. D, 
(Nt. 14. 15). 
14.15 E Schumann, A, 
Etgentüni. 
Mberk, O.. Agent T 
Lehman», W, fiftjt. 
Neumann, W, Draht- 
aaunlbtL T. 
Schmibt, st., Ladeichaff«. 
Semtau 6,Strliit.SIffiitT 
Spane, W, Baiilkevlf. 
16 Baustelle. 
Fonlanesir. 
17. 18 Baustellen. 
19 E Schulze, E, Ksm. T 
20. 21 Baustellen. . 
22 E SSogel, SL, Frrni. 
Bogel, H /Kiilscher: 
23—Ä Baustellen. 
-<r ©oetheslr. -> 
Baustellen. 
38E6ageKhmiS,0,Sticht(elt 
Baustellen. 
-*r Lessingstr. 
Baustellen. 
‘ ~<r Raabesti. 
Baustelle». 
' HttBelstr. 
52—64 Aauslcllen. -
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.