Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

1644 
Steglitz 
Commerz- und Privat-Bank 
Goebenstr.—Halskestr. ' seu Ff •! 
'T 
5? 
"-t' 
16 E Pefch, M„ {Rentier. 
Locker, M.. Dr. jur, 
Prokurist. 
16 f. il Belforlstr. 30. - 
E Goehl. f?., Dr. phll. 
/ZeAlendk.) 
Llümutz, F>, itfm. 
(jiölljcl, 8, ‘Jirioalfefr. T 
f erzog, O., Bildh. T 
oppe, M., 39w. 
itlima, SI„ 23m. , 
Küntzel, G.; Kim. 
Valentin, Sl, 52». 
Wi°df-ldt,K.M.,Verwalt. 
Beamt. 
SBolter, 81., Sanfongest 
Belforlstr. -> 
Göttinger Str. 
-<- Bergstr. 
1 E Fried, I., Itfm. (Wien). 
E Rath, 3, Kfm.(3Bicn), 
• V-Krefchower D„ Asm. 
(Schloßstr. 67). 
Deutsche Kontokorrent. 
Registergesellsch.nl.  b.H, 
Dieckmaiui, Th, Bank- 
bcarnt. 
(Solle, 3, Lehrer. 
Grolhe, 8, Postassist 
Hasselbach. il., itfm. 
"Heitz. Sl, Stadt-b. Gctr. 
Jänlsch, O„ Reg.3»fpeki. 
Kühnast, P, Prokurist T. 
Miliz, 81, Tischler. 
Pelrusch, Direkt T. 
- Ruppert, G., Schloff«. 
Schultheiß, L.Kiwferstech. 
Schultz.'E, Pol. Beamt. 
$imm, M, Geh. Sekr. 
Weber, O., Arbeit. 
Wehner, I., Frau. 
Wittlg, SL, Ksm. 
2 s.a. FriedrichLruherSIrLö 
E Kasal, it, Eigenlürn. 
(AnSIand). 
Däßmann, SB, Stielt. T. 
Franz, P, Kontioll. 
Fürjtcnbetg, 31', Maler. 
teilt, M, Archtiekl T. 
al M., SB»'. 
Koerl, P.. itfm. 
Kraus«. ©., Geschäslsführ. 
Kreußler, W., Beamt. 
Senge. C, Maschinenmsir. 
Müller, F., Rentier. 
. Paul Ä, Zollamim. 
Philipp, M, Lehrer. 
Schölten II. (To, Dach- 
deckerei T 
Schönfeld.H., Bankb eamt 
Thamm, Ksm. ~ 
Treuherz, 3., Ksm. 
Meßolowskl, L, Ww. 
SBitdemaim, L, Reg. 
Jnspett. 
FneLrichsrnher Slt.-> 
8. 4. Baustelleir.' 
6 E Internat. Aainey To, 
©. st. 6. H.-(Loitzar- 
Buch« Sir. 13). 
V Setmob DerwaliuugS 
|e|. ^Lothar- Bucher- 
Axpelt, it Dr, Pol. Rat. 
— ffl. Konrelt. u R. 
Dortella, @» Eisenb. C5, 
Schaffe 
(Briese, St, Ww. 
Grimm, I., Werkmstr. 
Herzog, L., Beamt. ° 
Mahler, SL, Mamey. 
Mücke, M, Badewärtrin. 
Pahnke, F, Beamt. 
Pseit O, Bücherrevif. 
Sied, M, Auswärtrin. 
Rothe, O.,- Arbeit. 
Schneegaft, SBctlref. 
Schulz, F, SeitimflSmfir. 
Tlwukait, M, @e|chäftB: 
führ. 
Weibe, ©.. Beamt. 
Zehr, K„ Stadt 06. Sekr. 
6 SaiilicHt. 
7 £ a. 2! 
E Kubisch, M., Friseur. 
(Sdjöncbg). 
t V. Wegner, M, Buch¬ 
halterin (Schöuebss.) 
Huffman», G, Tech». 
Eifelib. Ob. Sekr. 
Höft E, ©leiitmeg. 
Hom, 3» Ww. ’ 
Kaiser, V, Ksm. 
Lampe, S„ BuchhdI. 
Lange, Ä.. Stfm. 
— ffl., AnilSger. 05. 
Seit.1 
Liebeiihagen, H., itfrn. T 
Lück, ®„ Schnhmmstr. 
MewS, P., Kfm T. 
Paulus, SB., Banlbeamt. 
Heterfen, F., Maler. 
Ouade, 0-, Kfm. 
Schmidt, Architekt. 
Weidemaim, M., Ww. 
glppel, 9„ Kreisbaumstr. 
o. D. 
Thorwaldleustr. -> 
Horst-Kohi-SIr. 
8 I. o. Horfi-Kohl.SIr. 10, 
E Zomack, H., Betonbau. 
gesch. (Schöneberg!. 
Blambcrg, ist., Mcchanik- 
mfli. 
Bockholt, ÜB., Nohrlca. 
Slcichtit. F., SStrliel. T. 
Jagla, {?., Landiiicff. 
Saute LMüller, Kolonial. 
war. T. 
Jorseliick, 81, Arbeit. 
Stil. 0., Minist. Slinlut. 
itlcinert, M., Kasscn5ote. 
Laudor, A., Ksm. 
Maloriih. ®, Kim. T. 
Manneschmidt. 31., Bcz. 
Veit 
vl^iie, H., MaUneiiispekt 
Schwieg», F., Pol Haupt. 
wachlmslr. 
Stillte, 6„ Banlbeamt. 
Struwe Anna, Zigarren 
Süsliiid, H., Revisor. 
Thiele, F., Arbeit. 
Bob, 'S., Lander Ob. 
Sekr.' 
9 i. a. Kniephosstr. 36. 
E Ärtola, I. QV itfrn. 
(Sliaiueii). 
VUri)i(iza.1ß.,Jlim. (ffiil. 
mersds.) 
Boslak. I. PoI.Beamt. 
Böttcher, R., Singest. 
Douath. ©., I. u. SB» 
Geschw. 
ftielitz, <£., HandelSni. 
Kälber, öl., Ww. 
Gillh, 3t., Kfm. 
fflrosjinnmi, P„ Pianist. 
Herbst, A.. Beamt. 
itniiVlie, ffl, 
f3e[. T. ’ 
Köpping,M.,Druckereiarb, 
Kropp, F., Bitchhdl.' 
Lind»» Ä., Abt. Vorsieh, 
Lipcke, M.. Ww. 
Memaii»,W., Beamt. 
PerSke, O., Schuhminslr. 
Rettia, H.. Maler. 
Cchmidi, E., 5lfm. 
Schubert, fi„ Ww. 
Töpfer, F., Steinmetz. 
Wagner, 91., Beamt. 
Wild, A., Hüttenprod. 1 
Zoch, M., Ww. 
Kuiephosstr. ->■ 
10 Baustelle. 
Friedrichimher Str. 
11.12 Baustellen. 
r Bergsir. -> 
BiichdruS. 
Gr.avelottestr. 
Goebenstr. -> 
—6 Baustellen. 
Johanna-Stegen- 
eir. 
7. 8 Baustellen. • 
E Hering, G„ Ww.' 
Hahn. H,, Banldtrekt. T 
1U E Koepke, C., Ksm. T. 
v. Loffow, H„ Schriststell. 
11 f. <t. Birldnschstr. 04. 
E Naiionalc. Radiator 
@.m b.H, < Berlin). 
Apfeld. M, Ob.Jng. T. 
Pippow, Kfm. T. 
-<r Birtbnschftr. 
12 Baustelle. 
13 E Jordan, P., Kfm. 
ILankwitz). 
V. Bohemiail Eonmait«, 
Schier, lHübuer & So., 
Biiouterie-Fbrk. T. 
Angerthal, C., Telepho- 
iitflin." 
Berl. StLdt.Elektr. Werke 
5 Neide, G,, um. Masor. 
Schopohl, H. Dr. Olig. 
»..MedizNat. 
6 f. 0. Schlosistr. 49. 
„E Terraiii<GesellsS>ast 
Grob-Berliii. (Berlin), 
V.Baraiikew>tz,E.,8ij>anen 
21 Bei, Äi., tzabrlbef. T. 
Bortowsky E, Dr. jur. 
Brau», (E., GutSbesiyrin, 
— K„ Gastwirtin T. 
Eos) n, ©., Dr. Wediz. Rat, 
Ghlert, A-, Studienaffiss. 
(iiorbtjit, E., Slitll. T. 
Kuller, M., Ingen.Direkt 
Meckeier, F, Ob 3ngen.T. 
Paul, jj., Maurer. 
Schmerze l,R.,Börienver!r. 
Wagener, L, Frau T 
Witte, E., Architekt. 
Schloßstr. -> 
Grillparzcrstr. 
Paulfciiftr. ->• 
Grundft. d. (Scmcinnüti, 
Hcimslättcn-Alt. ©es.. 
Angestellten-Heimstätlen 
i-Grotz-Berliii „Gagsab' 
L ELinS.B.Gewerksch.Sekr, 
2 E Jiegelmaicr, A.< 6Sc= 
werlsch. Gctr. 
Siotusonftr. ->■ 
Baustellen. 
Öaiißhoferf/r. ->• 
'flausleHni. 
•*- itlcififlr. -> 
Baustellen. 
-<-Äemartm,gBl».- 
Dahlem--- 
10 E Beamtenbaugesellsch. 
d. Reichrmonopolgesell. 
schast I u, IL (Berlin). 
Fritzweiler, 91.,' Dr, Geh 
Weg. Rat T. 
11 E Beamtenbaugesellsch. 
d. NeichSmonop.lgesell' 
schast L u. it(iJtrliii). 
Hepp, <S„ Minist. Rat T. 
-«-Jtlciftftr. -> 
!—14 ÜJniijtclitii, 
Biebel,F., itfrn. T. 
Bö fei, &., Angastellt.. 
Buch, 8., Angestellte. 
Hcnseler, W,, Pensionär. 
Hohenbnrg, III., Ob. Reg. 
Sekr. 
Liebenan,P.,Stadt»Ji>geii. 
Mandl, L., Mechamk.-- 
Slohde, 81, Pniiatiere T. 
Schcer, SB., Korrektor. 
Schmiedecke, !fii„ Minist. 
Ob. Sekr. 
Schmidt, W.. Ww. 
Schubert, H., Ob.Ma. 
schinist 
«. Stosch, A., Ww. 
14—17 Baustellen. 
-<-JohaiinaStegen-SIr. -> 
18 Baustelle. 
Rezonvillestr. ->■ 
19—22 Baustellen. 
Goebenstr. ->■ 
Grenzburgstr. 
Schlotzstr. - 
1—3 Schloßpark, geh. j. 
Schlobstr. 48. 
Hohenzollerustr 
geh. j. Hohenzollernstr. 7. 
E RutkowSkt, T. 
Banse, P„ Tafeldeck. 
fitleiier, S, flfm. T. 
12—14 Baustellen, 
16 E Beainteii-WohniingS. 
Verein zn Berlin, e. 61. 
m. I). H. (Berlin), 
V. Thiele,©., StudicnrotT. 
Heffe, m., Ww. 
». K1eist,A.E„Prioatiere1'. 
Richter, 3-, Dr. Pros, T. 
Schlüier, E„ Architekt 
Strehlan, M., Ww. 
8«anzlg.L,Vers.Beamt.A 
Fritschstk. -> 
16 E Beamten-Wohnmigr- 
Beiein zu Berlin, e.G. 
m. b. H. (Berlin). 
Arndt, H., Rechn. Rat. 
— D, 9!eg. 3»fpelt. 
Funke, P„ Reg Rat. a. D. 
Kommos>,9I..MiniIt.Amlm. 
Lotz.A., Bibliothekverwalt. 
Regler, 6., Ksm. T. 
Schöser, W„ Reg, Ob. 3n= 
spekl.z.D., Siechn. Rat. 
Erundst. 5. Gemeimiütz 
Heimstätten Att,-©ef. f. 
Angestcllt.-Heimftätteii 
itiGr -Berlin.. Gagfah". 
17 E 9!eichSverfich. Anst. s. 
Angeft. (WilmerSdf.). 
Müller, H,Berwalt.3nsp. 
17a E StaoarS, St, Bersich. 
Singest 
17b E Tebje, SB., Kfm. 
18 E Jausen, L.. ©ewerkfch. 
Sekr. 
Poiilfenflr. 
4 E Pasch, H„ Bnnlitr. 
ILorueliuS, 51., Reich§- 
augest. 
, Hamburger, 91, CIO. Geh. 
Just. Rat T. 
Klose, L.. Sctreinriit. 
Sorge, O., Maler. 
Slofenbcra, F., Jffm. T. 
Scheffler, I., Poitteisr. 
Echmilt, 6, Prioatiere. 
Schulz, F„ Telegr. Direkt. 
Schnitz, H, mo. Studien, 
rat. 
Steiumann, B,, Tel. 
Assifteiitiu. 
Weudling, G.) Geschäfts. 
• führ. 
Wüterich, W.. Dr.rctnat 
Chemiker T. 
5 EReiilicke,© .Vcrw.Amtm 
V. Rehdeö, fe„ Schneider. 
mftr. 
Biedermann, 9L, Unipcrf. 
Grunewaldstr. 
Schlobftr. ->• 
1 E Stadt Berlin. 
V. Schröter, M.,RathauS- 
infpetl. T. 
PeleiS-Bleich, (5.,Klavier- 
lehrerin. 
Wiefingcr, L., Gostw. T 
2 E Stadt Berlin. 
\l Schröler, M.,RathauS- 
inspetl. (Nr. 1). 
Polizeiamt Sleglitz T; 
Henirich, M,, Heizer. 
Koch, 3., Ww. 
3 E Lange, it„ Dr, jur., 
Syndikus lUhlandstr.31) 
V. Kleber, 0„ gimnlcrm. 
Bartofik, P. Kunstmal. 
Bazmaiin, G, Kfm. 
Dobring, 91., Dr, jur., 
Landgerichtrrat. 
Glfert, M„ RrL 
Mucke, P., SltiMcntol. T. 
Mafnck, Äv Friseur. 
Niischke, St, Sekret. 
Pfister, £>., Schneiderin. 
Storig, St, Lehrerin «. D. 
Schulze,-H., itfrn. T 
Z-hmifch, K., Jtf«. • i 
Pros, ©eh. Reg. Rat. 
BirknpSki, Sl, Klavier. 
lehrenii. 
Frost, M, Lehrerin. 
©eiSler, £, itfrn, T 
Mnm,W., Obeistltn a.D 
6einrich8,Sl.,Ol'cUllta.S. 
Lempe, 3., HandlgS.Geh 
Höser-Abekiiig. E., 
Schriftstellerin. 
KLIp, M„ ois. Major. 
Kutta, CE., itfrn. 
Lauge. Qf„ Organist. 
Letz, I,, Pensionär. 
Psseger, O„ Dr jur., Vers. 
Makler T. 
Preckwinckel, H„Ku»lchdl, 
81o|c, E., Dr. phll., Belr 
Leit. 
Salow, ST., 91cnliicrht. 
Scheltz, 3- ilfrn.T. 
Schmidt, 6., mo. Major, 
Tiller, Ä., Schneiderin. 
Trierenberg !!!., pens. 
Lehr-rni. ' 
ValerinS, Sl., Sirelfi T. 
Bogelsbeigcr, 0„ 
Schneideniu ■ 
Weber, M„ Frl. 
Zaehle, E,vw.Ob.StaatS> 
mno. 
I. o. Rothenburgstu 86. 
E Beck, F., Bangesch. 
E Beck, F., Launigen. 
Achelis, 3., Pros. T. 
Sltmanäft, <£., Stirn. T. 
Backhaufen, Gefchw. T. 
Bätz, M,, itrimln. Assist, 
Brecht, ©„ ©eh. Reg. 
Rat T. 
Bücher, H,, Dr, Wirk!. 
Legat. Rat. a. D. T. 
©artenfchläger, M., Pa- 
pierhdl. T 
Heitzmann, F., Dr. medv 
Frauenarzt T 
iköpke, K., Kunstmaler. 
Müller, St, Redakteur. 
Pollak, F„ Arbeit 
Reid, F.7 Oberfilitt. a.D. 
üiolhenbnigstr. 
6aJ. a. Rothenbnrgslr. 10 
E Glcmcrt 8t, gabikbes. 
(Riga). ■ ' 
V. Muting, F., Berwall. 
IMartinstr. 1). 
Erdmauu, St., itfrn. T 
Fichteuberg Apotheke W. 
Ph. WachLmann. T. 
Kranke, fs,,,Schuhm»istr. 
©ijhner, E„ SenatSpräsid. 
Goebel/ M„ «w. Pros, 
Stndienrai. T. 
Hauimann.F., Kapellmstr. 
v.Rohrscheidt.C., General¬ 
major a. ®. T - 
ServaeS, F.. Dr. phll, 
Schriststell. T. 
Streifs, H, itfrn. - 
». Struwe, Privatie». 
Wedel, C, Dr. plil., 
Apolhetenbef. 
7 E Doering, F. Frau T. 
ESBeiibeln,9L,91eninmn. 
Böller!, M., Renlneriii. 
®o_miiß, £}., Pnvatier 
Ebert, J„ Pensionär T. 
Hoff mann, Sl, Lehrerin. T 
— E, Ww. 
itefel|en, L, Sdineitcr. 
Wagner, E., Biblioth. 
Ob. Sekretärin. • 
— ow. Psarrer. 
Weber,O.,Dr.Prof.,D!reIt 
Wmter, St, Portierfrau. 
8 E Arnold, H„ Dr. mol, 
' Sanit Rat, Arzt T. 
9 E Arnold, H„ Dr, Sanit. 
Rat (Nr. 8), 
Arndt, L., Grünkram. 
Franke, K., itfm. 
Günther, O, Beamt. 
Jrtenkanf.Sl.,Goldschmied. 
Keil, ($., Beamtin. 
Lehnhardt, St-, Banlbeamt. 
Ttzimm,W.,Damenschmit. 
10 E Mefferfchmidt, M., 
(Kgenlümerin (Königs. 
Beta). 
Bürie», M.. Schuhmmstr, 
Gerhardt, W, Kfm. 
Härll, 5S..Dr. ined,S[rätT 
Hirller, A, Arblriu. 
Bosse, ©., fiabrtoel.1 T. 
Rieliitg, B, itfm , 
Sonntag, SB., Diener. 
Westphal, F, Kontoristin. 
11 E Borgwardt, H., 
'Konditorei(Sedanstr.l), 
BMcn. C.. Minist. 
Slmlm. T. 
— F., Dr. jur., Bankpro. 
kurift T. . 
Braum, St, Ob. Schul. 
lehren». , 
Gflcr, L, Drogerie. T. 
Vers»», H., Ob Ingen, 
Roth, M,, Hauswartrin. 
9186, ?•, Konfitüren. " 
Schmidt, G," ow. Major. 
-«-.Fichiestr. r>- 
12 E Slendel Erben 
Sleudet E. M„ Photogr. 
, St|et X 
13 E Seifcrt-Retlkerg, SB. 
Ptioalietc. T. - 
Gesaudtsch. n. Gen. itoiv 
sulat d. Republ. Para. 
guay T 
RehwiutelL.Gen.lkoiisul 
Seifen. <$., Dr, ©erichts. 
affeff. T. 
Wille, 13., Portier. 
14 E Marfels, M„ Goldwr. 
Großhdlg. 
16 E U»ger,M. »W. Sßtof.T. 
'Cohn, ©., itfm. T. 
Klick», ffl, itfm. T. 
16 eriftiert Nicht. 
Uhlatidslr. 
17 E Nenmaiin, 2B„ vw 
Geh. Sekr. 
Hosang, C., Bantvorsteh. 
— O., itfm. 
18EEckart,J.,vw.Rechii.Rat. 
Alexander, R, itfm.' T. 
Eckart, ($., Rittersmafts. 
fetr. 
Steinbrecher. 5.,'Dr, Ob 
. Reg. 'Banrat T. 
Weinnch, it„ Rentner. 
19 E Schaliopp, K„ vw.Gch. 
Rechn. Rot T. 
20 E Siegirmuud,K, Geh. 
Hofrai, Dr. phll. T. 
Lchmann, P..-Lollzich. 
Beamt. 
21 existiert nicht. 
Arndistr. -> 
22 E Thomas R» Dipt 
J"g. T. • . 
Riemer, G., Portier. 
23 E ätötzig, 0., Strctior.T.|4! 
Lorenz, ü)i.', Ww. 
24 E Görlich, Mv Rillet. 
nutSBef. T. 
Eifer, H, Börlii. 
25 E Hüitlinger, E, Dr. 
Cigeirtüm. iBiömarck- 
„ str. 4'J). 
E Schmehl, Kapiiaii 
(Rothenburgftr. 6.6) 
Aiigufliuiak, O, Fatzrrad- 
IjM.T. 
Berg, H., itfm. T 
Dquckwerth, «., Ww. 
Knick, R„ Dr., Sludienrot. 
Kollier, H„fflon(protur.T. 
v. Pesbaudi, W., vw. 
©eueral, ikxz. 
Tiiiipe, St, Dr., Hoch 
fchulprof. 
Pautfeiiflr. -> 
26 EBrode, Martha,Bäckerei 
Becker, it., Dr, Inge». T. 
--Rose, Htrla, DIp!» 
Sngen. 
Binde, H,, vw. Pros. 
v. Brocke, ü, {Rentier. 
Erateliach, H„ Schanfpiet 
u.jtleift, F, vw. Ma>or 
Kühn, 3-, vio. Haupim. 
Müller, F„ ©aftle. 
Rofendorf, M, Schrift. 
fldlleriiL 
Siege, F.,Statt Jnspetl T. 
Sirenilow,W.,BaiikbeamI. 
Suhle, M„ vw. Dr. 
J7 E Koisch, H„ vw, ©nie. 
ralarzt T. 
Ebbecke, M„- Direkt. 
Eck, W, Oberslleuln. tu D, 
Fraude, 91., Dr. jur» Reg. 
Rat a. ffl. 
Fromm, F, Haupim. 
Henning, Geschw, Schnei. 
berinneii. 
Jäger, A, Pläilcrei. 
Kühne, E, Zigarre» 
ikuntz, R„ Ksm. 
28Bern»meier, W.,Kunstmal. 
Doodt, Sl, itfm. 
Eymeb, E, SBnntbcamtT 
Fröhlich, Fränze, Photogr 
Haupt, H, I, Majorn.D. 
Heinrichs, F, Gastw, T. 
Säger, 3, Jtfm. "t 
Plewe, L, SchiffSb. Jng. 
Schneggenburger, F, 
Dipt Ingen/ 
Windel, W, Dr, 
Oberingen. 1°. 
29 E Knhlmeyer, gt.,FtauT 
Dingeldcy, H, Haupim. 
o. D. 
JudcsiS, St, RechiSanw.t 
KurowSti, Äugest. 
Münkel, H„ Wachtmstr. 
Billmond, K, Maior a.D, 
30-33 Baustellen. . 
E Falk,Eigentüm.(Berlin) 
illttfiftr. -V 
34 E Bngge.R, v« 9littm.T. 
Engel, 3, O, Fabrk. T. 
Ktement, SÄ, Ww. 
v.Koch, J.,Dr,Bankbeam>. 
- 91, Ww. 
Zmsniann, H, Beamt. 
Gemarkung 
Bln.-Dohlem -> 
Zennipromenabe -> 
Kaifer-Wilhelm-Str.-> 
Garten, geh. z. Kaiser-Wil. 
Helm-Slr. 
38.39 Eilant»rowicz,F,Dr, 
Fabrtdirekt. T.' 
V. Liedtte, F., Portier. 
40—41 Gärten. 
42 E Enget SL, Direli. 
(Arndtstr. 40).' 
Hermanns, P, Anto- 
vermietg. 
43 E Dieterich, ©., Dirxtt.7. 
Dieterich, H„ Dipl.Jngen, 
44 E Krause, 3-, vw- Som 
merzienrat (Käiser- 
Wilhelm-Str, 4). 
Krause, M, Fahrkbes. 
91ichter,M., Krastw.Führ. 
45 E Peliim'sche Erben 
Heynig, SB., Ingen. T. 
46 E«raae,3..Photograph1'. 
Fichtestr. -> 
47 E, Clausen, G. E, Dr, 
Fabrtdirett. 
Kessel, A, Dlenlntr. 
Turech 3., it|m. T. 
48 £ B-örendt, H, (Eigen- 
tümeiin. 
Jnn^heim, F,LegalionS- 
LnlaS, 0, Diplomat. 
Weidner. 8t, Eisenb. 
Beamt. 
.9 E Bachstein, £i„ Dipt« 
Sngeii. T. (Berlin)/ 
T. ©riefe, O„ iKilitSlm 
Nothenburastr. -> 
©arten, geh. z. Schloßstr. 39. 
-<r Schloßstr. ->• 
Richter, Sl, itanzleiselr. 
9LenSberg,St, Oberst <uD. 
Schulz,E.,Leitm.l.   
28E (Seilest, W, itfm. (Uani 
witz) 
Anschwitz, A, vw. Rechn. 
Rat. 
Hackerstr. 
1—9 II. 24-30 ]. Bin.« 
Friedenau. 
.-'GutSmuths-Str. -> 
10 E u. Korschenewskn, 9k, 
Dr, Eigeuiüm. (khar- 
lottenbg.). ' 
Bärbel, S„ itfm. T. 
Bauer, 0. Fabrk. T. 
Breideubach, M„ Ww. 
Högelein, B., ÄauffL'T. 
illichc, £.i Ww. 
Lisowrki, A, Lagerist, 
giiitgaifer, 9t, itfm. ‘ 
Schlucke, P, Maurer. 
Schmidt, H„ Modistin. 
Schröter, Sl. Prokurist. 
Schünemann, F, Musiker, 
Seidel, F, Zeichner. 
Urbanek, I, Gastwirisgeh, 
Wagenknecht, M„ Ww. 
Wiesle, 9t, 3ngen. T. 
Zachert, K, ilituflmal. T. 
11 s. n.' Mommsenstr. 14. 
E8«itz,Biichdruck.(Nr.23). 
Dahn, K„ Lei. Assistentin. 
Englisch,5ß, Verw-Jnspekt 
Haase, E„ Postiusvett. 
Malek, K, Schornstein¬ 
fegern str. 
Mainike. Sl, Kfm. 
' Selle, E, Ww. 
Mommsenstr. ->■ 
12 j. a. Mommsenstr. 61. 
E Wiener, itfm. (Wien). 
Babendererde, P„ Min. 
Registrat. 
Bartich. W, Schlosser. 
Harmuth, 58, Notenstich. 
KaimnSki,E., Pensionär. 
Speith,M, Schauspielrin. 
Stachow, 28., jiiro: 
Sträub, Eh, Lehrerin. 
Zechendors, H, Ww. 
13. 14 Baustellen. 
Treitschkestr. ->• 
15-18 Bmistellett. . ' 
Trettschkestr. -> 
19. 20 Baustellen. „ 
21 f. a. Mommsenstr. 52. 
E Franke, Sl, Rentiere. 
(Fticdcnati). 
V. Melzow. O-i Schuhm. 
' - I, Schnei. 
Buchwalder, 
drin. 
Döring, F, 3nstallaL 
Härtet, O., Beamt, ” 
perlt, O, Lehrer, 
Kramer, S, Ww. , ' 
Leinieu, 2H, Ob.Postsekr. 
Lorenz, G, Beamt. 
Müller, E, Schi eiherin. 
Rimtz, 3>, Ob.Kafsensekr. 
Utosj, P, Architekt 
Rüben, E, Arbeitlin. 
Sachs. R, Malet. 
Schulz, St, Beamt 
Trost, M., Ww. 
Slommicnftr. ->■ 
22 I. a. Mommfenffr. 13. 
E. Metz,©ebr.,Samenhdlg, 
Driefen, S, itfm. T. 
tischet, E., Arbeit." , 
agengef, it, Poriier, 
Herrmami,St,vw.M«dtzin. 
Rat T. 
Ktariaiim, iy, Buchdruck. 
Martzan, Mclerniftr. 
Mührer, 3, «fnu - 
Pagel, G, itfm.' 
»locket St, Ww. 
Stalte, D, Banlbeamt. 
Weber, F, Banlbeamt. 
23 E Seil, E„ Gigetr* 
tümtmi. 1 
Bartel, Sl, Ww. 
Cohn, M, Kim. 
David, A, Ww. 
Eraeber, F, W«. 
Hartwig, it, Maurer. 
Hültner, M„ Ww. 
Äptt.A.Kraftdrofchlellves. 
Mertin», R, Gcr'ral» 
agcnt. 
Nachtweide, O, Mmilt. 
Stmlm. 
Schallet, 9t, Bäckmnstr. 
Seitz, S. Schrlfifetz. 
Lqsper, 91, itfm. ” 
von der Wettern, L,DiPl. 
3ng. 
Wolfs, W, NeichSbanl- 
beami. ' "*" 
©tmattiing 
Bitt.Ftiedeiiau.-> 
©ulSmuthsstr. ->■ 
Halskestraße 
(Post BIn.°Sübent>e). 
. Sllbrechlstr. ' 
Liliencroiifir. 
sRotitaffl« 
-4r Albrechistr. ->• 
-<r- Stephaujtr. 
1. a. Stephanftr. 34. 1 
E Schneller, E.Baugefch. 
(Tempelhof). 
Barlhol, P, Rechn. Rat. 
BiSkiiptki, M, itlavier» 
lehrerin. 
©togtutih, O, Apoihek. 
Soll, H„ Apothek.' 
KSppen. H,Zollassist.a.D. 
fienz, Du., itfm. 
Martini,'M, Kontoristin. 
Przeischang, P, Eisenb. 
Assist 
Storde, W„ Glaser. 
2 E Schneider, E, Zimmer« 
mslr. '(Tentpelhof). 
Braatz, G, Postiujpe». 
Hübtier, D, Ww. ' . 
Klump, W, Privatier. 
Kteutner, B, Bahnarb. 
Kücken. 6, Telegr. 
Assistentin. 
Metzenthin, A„ Tischler. 
Nenendorff, F., Dr, ®en. 
Ob.Slrzta.D,San.Rat 
Parihier, 5, Sücttmfi/. 
Schönenberg, M.. Ww. 
Schulz, O., Ob. Reg. Sekr. 
EonderS, F.. itfm. 
Werth, 3, Ww. 
3 E Schneider, L, Zimmer« 
nistt. (Tempelhos).- 
Batk, St, Rentenempfgkin. 
'Btoitmaim,' F., Äiichbritik.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.