Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

/,k^’-i -vV-\>. ~~ '< A , -5%. 5 < *r^ -1-J | "■' / ‘ - , 
TIV, ?ca ~ Kreaestr.—Goebenstr.. 
« v« 35;- «r 1 r-'X vü * $,x'">t-'t *■ *1"-’ 
■« '-7<^ >^,l> ^5---,. 
Commerz- und Privat-Bank 
Steglitz 
1643 
B2 E SSicrSurg, 91, FüLrl- 
bcf. T. 
Ludwig, R, Pol. Assist. 
B3 E Heilsarmee (Snmdfl 
®ef. in. b. H. «Berlin), 
itabeilciifdjule 6.' Heils¬ 
armee. 
Mädchen- u. Kinderheim 
d. Heilsarmee T 
-<- ®cntathmi 
SSlti.-Srjöncljerg ->- 
54—81 ,. 4UU -Schöneberg. 
Friedrichsruher 
Platz 
■<- Bergstr. -> 
1 s. a. Bergstr. 75. 
E Paffarge, O.,Eigentüm. 
(fteuetbadjflr. 15). 
Becker, M., Ww. 
Hahndots, F, Monteur. 
HSnemann, I., Dr» 
ültmfbcntm. 
Kutschat, L, Lehreri»I,R. 
Matschke, M, Siiro. 
Richter, SB.. Ami» tat 
Schtichtiiig, M.,Schneidrin 
Schönfelder, A, Beamt. 
Tietze» A., Frl. 
Sätet, st., Maurer. 
m.,0b.6labtin(pelt. 
: yi ermitteln. 
V. Pasfatae, O,Eigenlüm. 
(üfcucrbndjilr. 16). 
Böttcher, W. Stcinscli, 
Döring, i>„ Sleinsetz. 
Loltneger, L, ibfiroaugcft. 
Rronuliecr, 91., SErl. 
Mödiu», iU., Öüroangeft 
Palm, M, Ftl. 
iflofoteti. I.. Krall- 
drolchkoubes. 
Etelnitz, ($., Zclcg. Arb. 
8 E Häuser-Berwaltung 
Resultat (Berlin). 
Grcukn, O, Buchdruck. 
Kunze, P, Eisenb. Assist. 
Melier, H,Hauiitm.a.D.X 
Nickiradt, SL, Arbeit. 
Pohlmlimi, ÜB.. Krastwag 
Führ. 
Roeder, E, Architekt T. 
SchilaSke, ff, Siantongesl. 
Schurade, IS, itsm 
4 s. a. Friedrichsruher Str.7 
E Häiiscr-Vcrwattimg 
Nesiillat. (Berlin).- 
Bromberg. P,Aa»kbeami. 
Lederet, 0.,3Jttnt6camt.T. 
Leise, G.,Dr.,9iccfiläQttto. 
tiittte, (£., -leg. Rat. 
Pätzoldt, St. Ministr. 
Aiutm. 
Echoen, 11., Rechn. Rat. T. 
Stark. M. W10. T. 
Trappman», $!., Dr. 
Zoologe. 
Frledrichrniher Str. -> 
B Lnlaskirche. 
ELukar-GemeiudeSteglitz 
-<r Bergstr. -> 
Friedrichsnther 
Straße 
Jeverstr. -> 
1, 2 Baustellen. 
2 E Heilmann, G, itfnt. 
(Thorwaldenstr. 21.) 
Ahreiidt, 91., Stnnttfteinf es. 
Baum, ©., Biochemik. T 
Banmgart, H.. Sieno- 
typistin. 
— W, Ww. 
BehreiiS, SB., Syndikus. 
Dliimeulhal, H, ikunsthdl. 
Sogt, F, Näherin. 
Brodel, H, K in. T. 
Bürger, (?., Kim. T. 
Busch, 2ti., Kim. 
Niebelschutz, £>., Telegr. 
Wetkmstr. 
Runge, O,Konlrollinspeit. 
Schippe, E, Pflegen». 
Schmeckebier, I., Korrekt. 
Schroedlke, M, Ww. 
Steiubach, P., Krastwag. 
Führ. 
Wageiie^ A, Frau. 
See#, M,J»ft.Jnspekt.7. 
4 E. Scilmoiut, ö, slfm. 
(Ä)orwald!tr. 21.) . 
Beyer, H, tbem. Pfarrer. 
hleSu»,F.W,K»nftmal. 
5 E Radke. H.. Febtlbtl.T. 
Binick. P.. St|m. 
Bohlken, Th., Stfm. 
Brembach,J.,Veri«alI.Ob. 
Jiilpekt. 
KariuS, SJ1., Ksm. 
itoBoro, (£.. Ksm. 
stuhl, !D„ Rentner. 
Landry, St., Ingen. 
Lemke, P.. Ww. 
Löwing. $., Ww. 
Sieht, ffl„ Ksm. 
Neueildorf. A., Zollbeir. 
Sekr. 
Schaumkurg-Müller, O, 
Ingen. 
Schmidt, 6., K>m. 
Wäsche, W, Juspekl. 
ÜB einer, ®„ Buchhdlg. 
3 f. a. Schönhanscr Str. 13 
E Brey, Ksm. (außerhalb). 
Beitram, L.. Ww. 
bischer, G., T-l. Asiislenlin 
Passarge, A., Fran. 
Neschop, N, Dankbeamk. 
9lic4cl, P., Ksm.' 
Rutsch, St., Monteur. 
Schwindack, G., itsm. 
Spiller, P., Peilsionär. 
Schönhauser Str. 
-<-FriedrichSr»herPlatz-> 
1 Pkarrhaur. 
E Ev. aitchciigcmeiitde. 
(Siegln). 
V. Storni O.< Psaner T. 
Dialonisseultal. 
Küsterei d. Uiilnälitche. 
MewS, E5. SS, Ingen. T. 
Rand O., Psarrer T. 
-<-Friedrichs!uI)erPiatz->- 
7 s. a.s?r!edrlchsruher Platz 4. 
E Hänser-Berniallung 
„Resnliat" (Berlin). 
V. Osterloh, Berwalt. 
1 Berlin). 
Blnuic, ÜB., Konditor. 
Holzle, B., Aankbeanit. 
Huff, K., Klavierlehreriu. 
«iebig, H., Sleuertuspekt. 
Müller, G.A., Bankkassier. 
Rttzer, ©., Baiikvorstch. 
ülttbe, K, Stadtinspelt. 
Schulze, SB., Rohrleg. 
VoSwinIel, M, Ww. 
8 s. a. Lanenbiirger Str. 21. 
E Hänser-Berwaltg. 
„Resultat" (Berlin). 
Blügelinann, ti, vw. 
Sän. Rat. 
Groning, H., Ingen. 
Herme», F., ietfjiulffiflin. 
— H.. Tet. Gehilfin. 
— I, Schueidriii. 
Krause, O., 08. Poslsekr. 
Maatz, C., jiw. Studienrat. 
Schmidt, SB, Berfich. 
Beamt. 
Teschner, SS., Ksm. T. 
Wattenbach, F., Ingen. 
Wendt, 8l„ Rentiere. 
Wnttig, K., Jnstall. u. 
Fahrrabbau T. 
Snueiibittgct Str. 
9 E Deutsche Gesellsch. J. 
OförDcnmg d.Wohnn»gS> 
liaiifä gemciimüij. 31.® 
.(tLharlotienba.). 
V. Wichinail», O., Magistr. 
Bcamt. 
Dlumenlhal, H., Dr, 
Sludieurat. 
Bnder, P., Rektor a. D. 
Fischer, H., Stadtsekr. 
MachalowSki, 58., Sladl 
nmlm. 
Palatz, I, Sladtinsvekt. 
Riete, SB., Dr, Vorsitz, n. 
Dewerbeger. 
Schalge, A., Virlvalt. Ob. 
Sclr. 
Wolff, E., Stadtob. Sekr. 
10 E Deutsche Gesellsch. 3. 
Riitietimg d.WohuungS> 
uaiteS gemeinnütz. A. G 
(Charlollbg.). 
V. Wichmaun, O., Magistr, 
Beamt. 
Viockmann, O. Postbeaint. 
Dietim, I., Postbeaml. 
Dressel, (S„ Postbeamt. 
Chl   . . 
Erdmaitn, P., flftn. 
Frädrich, G., Maschlni 
iW H., Minist. Ämtm. 
Leinrich, R., TaieldeL 
Hilseni«, O., !!lrchiteN.i: 
Noch, P., Telear. Jnspekt. 
Äurlh, M>Magtstr.Angest. 
Müller,M^Eisenb.Juspelt. 
a. W. 
Paglietti, A.. SCemoIeg. 
Przlikop, M, 2cl.@tlw- 
Schröder, 5t, Segifeitr.T. 
@äiif, Auchhalt. 
Siebert, (?., Maurer. 
ödrönH a, Ww. 
Jlelidjcr, B., Postbeamt. 
.vebberg, A., Postbeqmt. 
Sink, 81., Postbeamt. 
Pnslier, !K, viv.Postdirckt. 
Stfjmelter, H, Postbeamt. 
Spidat, F.» Postbeamt. 
Wilke, F., Postbeamt. 
Zimmermann, H., Post- 
beämk. 
11 E Deutsche Gesellsch. z 
Fördening d.WohnungS- 
BaueS gemeinnütz. 81. 61, 
(Charlolleiibg.). 
V. Ehrko, F, Postbeamt. 
(Bergstr. 71»). 
Nhlwardt, E, HilfSpoft’ 
schaffn. 
Fuhrmeislcr, W, Telegr. 
Dragoll, K., Postschass,,.' 
11 Hauxladen, 0.. Ob. Post- 
sekr. 
Kaiser, W, Postbeamt. 
Kinder, F., Postbeamt. 
Maatz. F., Postbeamt. 
Slellig, 0., Postinspekt. 
Schulze, E, Praktik. 
Strauch, 81., Schaffn. 
äBitiig, St,  Ob.Tel.Sekr. 
Zebitz, S., Postschaffn. 
-<r silkmarckiir ->• 
12—1H Banllelleu. 
-<r Altmarlstr. 
19—24 Baustelle». 
Göttinger Sir. ->• 
25 j. a. Göttinger Slr. 2. 
E Kalal, St., Eigentum. 
(außerhalb), 
üliidoyr, A., Aw. 
Geusichen, M, Reife* 
Prediger. 
Ge^er,ss., LandschastSmal. 
Giosjmanu, C., Minist. 
Sekr. 
Pieske. E.. AmlSrat. 
Stempelmann.H., Kohlen^ 
gtoüfjMg. T. 
Tolltüh», G.. Ww. 
Winke, P., Ksm. " 
26—28 Baustellen. 
-<r Thorwaldseuslr. 
23 I. n. Thorwaldlciistr.24. 
E Griepel, Eigenlilm. 
(9(u6lmid). 
V. Lila, BcrI. Hauser- 
Dcnvnll. ®. m. 6. H. 
(Berlin), 
v. Below, A., Frl., Stifts. 
baute. 
Droschke, 51., Ingen. 
.(Serien, S„ Stistsdame. 
Haake, 33., Berwalt. Sekr. 
Lange, Arbeit, 
v. Lehmann, G., Stifts, 
dauie. 
Maak, $., Posliuspxkt. 
v.M>elccka.K.. StiftSdame. 
11. Morslein, D» StistS 
dame. 
SchKmg, Ch., StistS«. 
dame. 
Wendet, W., Kaffenangest. 
Woywod, E, grt, Stifts- 
tame. 
— G. Frl., StiftSdame. 
30 Baustelle. 
©ültmger Str. -> 
31-36 Baustellen. 
Altmarlstr. -> 
37—40 Baustellen. 
41 E Elbe & Ludwig, 
Eigentiim. (Teltow- 
kanalslr. 2). 
Baur de Betaz, SB., 
Major a. D. T. 
Bremer, A, Musikhdlg. 
Christ, A., GeschäfSsLhr. 
Eckhardt, K, Ingen. 
Elgt, E., Drogiit. 
Liidt. M.. Ww. 
Müller, K. O, Dr. 
Rolle, SB., Ob. Ina. 
Richter, 111., Prokurtsl. 
Seimtik, SB., Mrobirekt. 
Weitzeuberg, Zohanna, 
Zigairen. 
Wone, T„ Ww. T. 
42—13 Baustellen. 
-<- Biimarckstr. 
14—40 Bauslellen. 
Lauenburger Str. ->■ 
47-51 Baustelleir. 
Schöuhauser Stt. -> 
52 1. a. Schiinhauser Str. 12. 
E Stellet & Gehlmann, 
Gigcnllim. (JnnSbruck). 
voeltz, T. Frl. 
Feind, B., Betriebjleit. 
FelSmaiin, 9(, Ww. 
Eiertz, H., Mac. Ob. 
SlabSfng. a. D. 
Küh», ß, Ww. 
Robtle, P., Kontroll. 
Schrammle,K.,Bankbeamt 
$ime,(8.,Dr jur. - 
Tzscheutschler, L, 
Kürschnermslr. 
Wittche», E.. Privatiere. 
Bisset, 8t., Ww. 
53. 54 Baustellen. 
55 E Beyer, ©., Eigentum. 
(Berlin). 
V. Knaak, I., Frau T. 
Bandemanu, W., Minist. 
Anilin. 
Bielecke, O, Ksm. 
Eisennan», C., Architekt.'!'. 
Früchel, C., Rentnerm. 
oG E Schübbe,D..Eigenlüm 
(Liiideustr. 3). 
Blacje, Eifenb. Ob. 
Jiispell. 
Sttöber,!t.,Südicrtci)if»r.T. 
Reichliir, H.. Wcrtmflr. 
RosenbaiiM, K-, Kfi». T. 
91ofcii6crgcr,01„ Sctlrcl.T. 
Zinier. T., Ww. 
57 s. a. Jevcrstr. 3. 
E Pirch, G, Lehr. a.D. 
(Potsdam). 
Daguette, L., Ob. Ingen. 
Anckner. E. 9t., Ksm. 
DIetz, H., 
Klermewdl, M., Frau 
Major. 
Schapitz, SB., Postinspekt. 
Seideuschnur, 91.. Ksm. T. 
SBöljler, P„ Eisenb. Ob. 
Sekc. a. D. 
Zaslrau,E., Reg.Baural. 
Jevirstr. 
üitibtc, Ch., Glasbläser. 
" * P., Ksm. 
814 
T. 
Mühle», F., Sl. 
Pahnke, Emil, Kutscher. 
Psau, E., Ww. 
Schwenson, A., Ww. 
Strack, Ludwig. Diener. 
Tbomai, P.< Echuhin. 
TiarlS, 6, Ingen, t 
Bieru»,P.,Aanunternehm. 
Weber, Stadt' Ob. . 
Sekr. I. R. 
Friedrichstraßc 
<-Kaiser<Wilheli»-Slr.-> 
Wilhelmplatz ->- 
1. 2 E von deiiSteinm, K., 
Pros. (WitmerSds.). 
Fncbtich, St., Portier. 
Tiams, .6., Dolmetsch, 
v denSteinen.H. Br.phll. 
Bogelsdorss, K, Stfnu T. 
3 E j)!(init$. 0., Ksm. s. 
3a E Jacheniich, F., Eigen¬ 
tümerin. T. 
SZanqesch. H. Iachemich, 
G. m. d. H. T. 
4E Fleischer, F.. Minist. 
Direlt. a. D. T. 
Lehmphul, R., Bürogeh. 
5. 8 E Schütt, 9(, Jtfm. T 
SBcgntt, O., Gärtner. T. 
Wollermaii», E, Taub- 
flnmnicnlcljr. 
Zeunepromeiiade -> 
7 E Schäfer. 2., Dr, Univ. 
Pros. T. 
Schäfer, D., Dr. Jng. 
Minisl. Rat T. 
7a E Rövir. QStommerz. 
Ral T. 
Böttcher,O„ Fenerwehrm. 
». Coburg, Sl., Freiherr, 
Obeistleutu. 0. D. ' 
Strauch, 9t., Gärtner. 
S. g E Steinthal, 91.. Ww.i: 
Harlmann, U, ülenlncim. 
Leulholb, H., ©ärtiier. 
SmteniS, H., Ksm. T. 
10, 
Stufch, R., Kassenbot. 
1.11 E Heiae) " ’ ” 
Rentier T. 
'oeranlbl, 9t, 
Loewe, E., Dr, Rcchl!- 
auw. T. 
Mnnfcher, T-, Ww. 
Braufe, F, Töpfer. 
12EBüffelberg.E..0i.woS., 
er Aerzti» T. 
Büffelberg, SB., Dr. rer. 
pol. T. „ . _ 
13 E WaSmulh, 91, Ww. T. 
Graudenz.J.,Journalist 7. 
Wilhelmplatz -> 
Kaiser-Wilhelm-Slr.-> 
Fricsenstraße 
Nr. 10 u. 11 geh. z.Bln.-Frie, 
denau. 
Schildhoniftr. -> 
L 2 f. o. Schildhornstr. 23 
E Egbert», Dr, Recht». 
an». (Berlin) 
Barsches, ffi, Rentner. 
iÜe&ler, E, 81ed)it. flleuif, 
Engeler, R, Stadtinspelt. 
Frtedlaender, L, Ww. 
Gönutz, St, Dr. Zoolog. 
Grote, O, Minisl. Ob. 
Regislr. 
(Stube, St, Ksm- 
Herrlinger. K., Ksm. T. 
Slampoviki, H, Minist. 
Ob. Registr. 
Paael, A., Mnsilet. T. 
Pieschel. Karl. 
Pretzsch, W, Bankbeaml. 
Nnbi»slcin.M.Priimliere. 
Schmidt, H, uw. Lehrer. 
Schult. B, Rentiere, 
sczterba, (£„ Zolliat. 
Strauch, fy., Die. Pros. 
Tausch, H., Schichmmslr. 
Thiemann, SB., Stadtob. 
Geomet. . 
Bolkmar, P.,Berwalt.Ob. 
Juspelt. . 
4 E Sladi Berlin. 
V. Haase, F, SchulhauS- 
mstr. 
W-Itz, ffi, Heizer. 
8.11. II, Bemeinbefchule, 
0 Baustelleu. 
Treitschkestr. 
7. 8 Baustellen. 
-*r Moiumseiil!^ •> 
j.-o. Mommfenflr. 26. 
E3Rel)cr,@cbr„ Eigentum. 
(AuSlaud). 
V. Dietrich, Ksm. 
(Eharloltenbg.). 
Äöniiis, SB., Eisenb. Ob 
Sclr. 
Franke, O,GeschäftLsihr. 
Gnnbelach, W, Sism. 
Koppen, ilf, Sieg. Selr. 
Küpper», 91, Ob. Jnspell. 
Paul, St., Lanbsch. Sarin. 
Ring. St., Geh. Marine 
lechnik. 
Schmidt, R., Frau. 
Boqelgesaug.E, SJcclrct.T. 
Wille, W, Museum»» 
beamt. 
10. 11 s. Bin -Friedenau. 
Kreuznachet Str. -> 
12. 13 Baustellen. 
Momnisenftr. -> 
14.15 Baustellen. 
Treitschkestr. 
16—13 Baustelleu. 
Sdjildljontstt. 
Fritschstraße 
Rückerlslr. ->■ 
1 E Veamle» - WohuungS- 
Verein E. G. m. 6. H 
(Berlin). 
V. Thiele, G, Studieural 
(Grillparzetstr. 15) 
Henning, W„ RegLlnfpelt 
Lorenz, St„ Lehrer, 
ilioitd, M, Tech». Sekr. 
Relndke, SB, Ww. 
Slang, 9l, Postinspekt. 
Tnnch, F, 9ln,lSrai. 
2 E Beamten»Wohuungr- 
Bereiii 6. (ü. ra. b. H 
(Berlin). 
Bade, M, Ob.Postiiispek, 
Gerner, SB, Büroleit. 
Gretzmehle. K, Sb.Telegr. 
Sehr. 
Heilemann, F., Ob.Telegr. 
Sekr 
Marichall, Ehr, Ob. 
Postselr. 
Raabe.R, Stadtobinspekt. 
3 E Beamten ■ Wohnung»- 
Beteiit E. G. m. b. H. 
(Berlin). 
V. Misch, A, StadlinspeN. 
a. D. 
Küpper, H, Ob. Poslsekr. 
Merlen», P„ Kanzl. Sekr. 
Oehlandl, I, Ww. 
Pagel, W, Ob.Aer.Boll 
zieh. a. D. 
Schwarz, I., Ob.Postfekt. 
4 E Beamte» * Wohnung»- 
Verein E. (8. in. b. H 
(Berlin). 
Berget, 01, AmtHral 
a.D. 
Burmeisler, 91, Lehrer. 
Müncheberg, $.,• Eisenb. 
Ob. Juspelt. 
Porr, H, Rechn. Rat. 
Roseiihah», P, Berwalt. 
Ob. Jnspekt. 
Sperber,9l,i»v.Rechn.Rai. 
5 E Beamten - Wohnung» 
hierein E. (i>. m. b. H. 
(Berlin). 
V. Thiele, G, Studiental 
(Grillparzerstr. 15). 
Blum>cheiu,P, Pensionär. 
Fr>tz,P,Stabtob. Jnspell. 
Morgenfler», H, Ww. 
Ruthe, <ö, Mi,iift.Sekr. 
Wenbel, SB. Ww. 
Wiese, M, Ww. 
6 E Beamten < Wohnung». 
Verein E. G. m. 6. H. 
(Berlin). 
Engel. I, Ob.SchuIlehr. 
tilelirke, F, Lande»verfich 
Ob. Sekr. 
Lehmann, 9l.,Studienrätiu 
T. 
Schick. «, Lande» Ob. 
Juspelt. a. D. 
Tangermanu, R, Rechn 
Rat. 
Waimmin, R, Ob, Telgr. 
Juspelt. 
7 E Beamten - Wohnun 
Beteiu E. ®. m. b. 1 
(Berlin). 
V. Thiele, ffi, Studienrat 
(Grillparzerstr. 15). 
Baumgarlen, SB, Ob. Reg 
Rat. 
Fischer, 9t, Dr, Postrat. 
Kckusniaun.M, vw. iieklor 
Scheutet, F, Bankbirekl. 
Siede, E, vw. Pros. 
We»verth,J, Ob.Steuer- 
infpcli. 
i c. Beamten-Wohnimg»- 
SScrcin ($ ®, ra. 6. H. 
(Betliii). 
Hemmerling, B, Erst. 
AmtSrat. 
Kroll, 91, Lehrer. 
Langer, (S, Dr, Ehemik. 
- <S, Ww. 
Schröder, Ch, Ob. Reg. 
ilial. 
Wieland, E. Ob. Güter- 
vorsteh. 
■<r Wrillparzetftr. -> 
9 E Beamlen - Wohnu»^-- 
Verein L G. m. b. H. 
(Berlin). 
Giesecke, F, Ob. Sleuet- 
letr. 
Götz, O, Postinfpelt. 
Polenz, H, S-etwalt. 
9lmtm. 
Schiimer, K, Verwalt. 
Jnipekt. 
Scholz,W.Ctadt.OL.Sekr. 
Boiberg, <i), Dr. phil, 
9tcdall. 
10 E Beamteii-WohniiiigS- 
Betei» E. G. m. 6. H. 
(Berlin). 
Sonic», B, Dr,Reg.Rat. 
Jorczyk. 91, Reg. Jnspekt. 
Sknönaqel, H, Eisenb Ob. 
Juipelt. 
Papst, P, Lande» 9lmtm. 
Schneider, 91, Lehrer. 
Schur. E, Lehrerin. 
11 E Beamleu-Wohnung» 
Verein E. G. in. b. H. 
(Berlin). 
Iahn, St, Kourclt. a. D. 
Kubisch, E, Sieg. Sekr. 
sttocket, F, Ob. Postselr. 
Mmriii, R, Schneider» 
nistn». 
Müller, M, Lehret 
Szypertek, B, Minist. 
Kanzl. Direkt. 
12 E Beamteu-Wohnung?« 
Betet» E. ®. m b. H. 
(Berlin). 
Breiter,® ,Ob.Post!»fpekt 
Eybenhardt.E, Slenlnetiii. 
Ftctling, W, Steuer« 
inspekl. 
K»ack>utz,R,Neich»bk.Rat. 
Möhring, ti. Minist. 
Kanzl. Ob. Sekr. 
Wilke, Ä.. Bersich. Beamt. 
13 E Beamien-Wohuungi- 
Verein E. G m. b. H. 
(Berlin). 
Eöllen,A.,Ob.Poslbaiiseli. 
Eisenberg, I, 9Imt»rat. 
Loffmann,R,Ob.Postfek. 
Mcufchke, 0, 06, 
Sdjöniiig^S,, Lehrer T 
Wegner, St, Streilamim. 
14 E Beamlen-Wohuungs- 
Berein E. A. «. 6. H. 
- (Berlin). 
V. Thiele, 0, Studienrat 
(Grillparzerstr. 16). 
Alleukirch, ©, Minist. 
Kanzlcisekr. 
Behrendl, E, Lehrerin. 
Gticsemann, L, um. 
Pfarrer. 
Laue, W, Siudlenaffeff. 
PaStorff, 9L, Frau. 
Rytsatz, H, Ob. Poslsekr. 
Weniger, M, vw.R.Ral. 
15 E Beamten-Wohuimg»- 
Verein E. G. m. b. H. 
(Berlin). 
Bntze, G, Lehrerin. 
Glicmero!h,J.Reg.J»spell 
Nabl», Edita, Telear.Sekr. 
Straitfc, St, Tel.9lsfi!lintln. 
Ranninga,H, »«.Pfarrer. 
Schlütcr, ®, Ärchitelt. 
Schlleider, St, Reichrt. 
Slenqgr. 
Slcru, 0, LaudeL-Ob. 
Vcrstch. Selr. i. R. 
16 E Beamlen-Wohmingi- 
Verein E. G m. 6. H, 
(Berlin). 
V. Lada. W. StcichSBt 
Jnspekt, 
Donalh, F, Ksm. 
Hellwig, y. Ob. Poslsekr. 
KuklinSki. O, Landes 
Ob. Sekt. 
Ler,h,Betnk»fchwest. a.D. 
Mangold, L, Oberin 
a. 5D. 
Schmidt, I, vw. Geh 
Kanzl. Sekt, 
SchuchmielSti, M, Mw. 
SkowionSki, I, Ob. 
Postjekt. 
-<r Rückerlslr. ->■ 
Fronhoferstr. 
Seimnnt nach dem Oberst 
nun Frouhofir 6cm 
früheren Besitzer der Steg> 
litzet Sdjäfetei Vitkbnfch. 
Bitkitifchftr. ->• 
L 2 Baustellen. 
3. 4 E Krampitz, I, Zope» 
ziermftr. T. 
Bloch, E, Kfm. T. 
BreSlawsky, H, Patent- 
Berichlerstatt. 
Eufröab, 3, Ww. 
©reffin, M, Frau. 
Grollnerl, M» vw. Rechn. 
Rat. 
Kallenberg, E, Ww. 
Keller, F, Dipl. Ingen. 
Krug. 58, Minist. Slmlili. 
Kühne, G„ Ksm. 
Stunkd, H, Lehrer. 
Lerch. E, Ob. Jnspekt. 
Rieinann. H, Pito. 
Selrclatni. 
Sach, l£. Ob. Zolliuspekt. 
i. R. 
Schult, SB, Hoftat. 
Schwartz, F, Telegr. 
Sekr. a.D. 
— H, Architekt T. 
Sleglitzer Gummiinänlck» 
Fobritnl (8 m. b. H. 
Wodarg, F. Prokurist. 
5. 6 E Steingräler, W, 
Elcltrotechn. T 
V. Seit», H„ Slcinfetz. 
Eohii, l£, Ww. X 
Engel, 91, 9lgcnt. 
Erattd, F, Ww. 
erbode, H, Sieriret. T. 
Glag. I, faustn. Beamt. 
Gottfchalk, P, Kfm. 
Haiwart.P. Sieg. Jnspekt. 
«rafft, 9L, Büffeltet. 
Ätifitt, 91, Stunstgätlner. 
flaafch, W, Banlangest. 
iliickcl, E, Kfm. 
Panwcls. G, Ob. Faktor. 
Schmidt, L., Regiflrat. 
Steingräber, H, Haar« 
netze T. 
Stryck,D.u.K,Privalietiir 
Limme, E. Bankkassier. 
Titz, I, Frau. 
Baustellen. 
Strafe 89 ->■ 
Baustelle». 
-<- LldiIetfeIdetChaussee->- 
B anstellen. 
■<r Bitlbufchftr. -> 
Gailghoferstr. 
Grillparzerstr. 
Baustellen. 
2 E itcn»ielbf,@, Laiidrat 
0. D. T. 
V.Pettufchke,R„LauSmfkk 
Beamlen-Wtttfchaftr- 
Berein. 
Braun, H, Dr. 
Bücke, W, Malitmstr. 
©olbmann, H, Kfm. 
Baustellen. 
<- Opitzstr. -> 
Baustelleu. 
Grillparzerstr. 
Im Garte«heim 
f. unter „I." 
Forflftr. -> 
(Unbebaut.) 
Goebenstraße 
Belforistr. -> 
Baustellen. 
©rnuelotteflr. -> 
Baustellen. 
Bionvilleftt. -> 
Baustellen. 
-<- Sedanftr. 
Steglis r. G. m. 6. E'. 
Freutzcl-LFonzertfaiigni. 
— K. Dr. med. Sän. 
Ral, Arzt T. 
7a E Gartenheim @e* 
noffenfch.Steglitze.V.1». 
6. H. 
Friedrich. 0, Dr, Bank¬ 
birekl. T. 
Giilhmanu, H, Rentiere. 
8 E EattenheimBenoffensch 
Steglitz e. ®. m. 6. H. 
Speck, I, Dr» Studientat. 
9 E Gatlenbclm Ge> 
noffetijch. Steglitz e. <?. 
m. b.H. 
Ulrich, P, 06. Ingen. T. 
9a E Garlenhelm ©e> 
■ iioffenlch. Steglitz e. ®. 
m.b.H. 
Luckow. 9t, Direkt. T. 
10 E. Garteuhetm ®e* 
nosfenfch. Steglitz e. ®. 
m.b.H. 
V.Bo«,H, Ob. Reg. Rat. 
11—13 Baustellen. 
14 E Lohff. 6., Prokurist. 
"MddemannM., Musiker, 
[ilnstletfieim Wünbdors - 
©. m. 5. H.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.