Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

IV. Teil' Steinnretzstr.—Theklafir. 
Commerz- und Privat-Bank 
Lichterselbe 
1623 
81 E Araatz, ist,, Gastw. 
Rraatz, 6. Arbeit. 
Stciilrcug, M„ Tischler. 
Siöfldc, Sl, Arbeit. 
32 E Hauschildl, M., itfm 
33 E Schmaiolla,B,Nsm. T. 
Boninsir. ' 
Stei»straße (Süd) 
Kaisewlatz -> 
ikoloniestr. -> 
1 Baustelle, 
la. E Meljmaim, 5t, Bau- 
lmlcrn. T. 
lb. E Lehmauu, O., Putzer. 
Lehmann, 81., Rentner. 
2. 3. E Trübner, B., Ww. 
Ttübner, i/i., Gärtner. 
4. 5. Baustelle. 
6 E Goljbr, W, Brauer. 
Dmjc, A, Eis. Dreher. 
Elze. £, Gen. Ageut. 
— H, Rentier. 
@06010, P, Arbeit. 
Sagen, Sl, Buchdruck. 
Hall», St., Rabitzputz. 
— K, Schlosser. 
Stall, O, Plötluer. 
— P, Maurer. 
"iiistädl, A., Arbeit. 
CicIiliS, SB., Tischler. 
Olouiack, H., Ww. 
OlschewSki, SS., Steinmetz. 
Paulke, fi„ Vahuarb. 
Pelz, 58., Portierfr. 
— (i)„ Krall lv. Riifjt. 
Pielsch, g„ Schutzm. 
Raiper. ©, Pensionär. 
Schmiedecke, 6), Arbeit. 
Schwarz, M., Ww. 
Sommetbuta. Maler. 
Zelter, W„ Tischler, 
üfjom, H, Gärtner. 
Trebni, H, Zuschueidrin. 
Tqgcsen, M., 'Jltocit 
WiSner, ß., Kutscher. 
7—ti Baustellen. 
12 E Kiele. A, Gigeiitfimrln. 
Heiuzelinaim, 3B,LandeS- 
insp. 
13—27 Baustellen. 
Seesir. ->» 
28. 29 Bansielle. 
30 E Tilwitz, Telegr. 
Seit. Aufseh. 
31—34 Bansielle». 
35 E JegliuSki. F, Schlosser. 
38 E. '-iS1cc30rct.it.,  Maurer. 
87 E Fischer, ©., Gissnlvm. 
88 Baustelle. 
39 E Heinrich, O, Arbeit. 
40 E. Äeitz. ©., Gärtner. 
41 E Krohm, ©., Stcßnmch. 
42 E Pardemaun,©..Slrbeil. 
Rother, T., Vorlcg. 
»u. HP. Schmalenberg, F, 
stelln. l/Miirriu-ün-- 
gnsta-Str. 32). 
V. Haack, 8., Asm. T. 
Hau», Invalide. 
Kabisch, H., Sagen)««), 
©cinatiimg OLdorf -> 
45 E Knhn, t$., Arbeit. 
46 EL Rose, 6, Arbeit. 
47 E Hahuelt, Arbeit. 
Hahuelt, Lagerverw. 
48,49 E GauSke,A,Eigei>- 
iiimer. 
60 - 63 existieren nicht. 
64 E Brode. Baugejch. 
66-61 E Lücke, M., SB)»., 
Biehzüchlerei. 
-<r Seestr. 
52 E Bereinigte^Bcrlii!- 
gra”*f»ti«r Süntnu= 
Daren-Fabriken T. 
Qollschalf, A, Betriebst 
direlt. T 
Stammet, Sl., Maschinist. 
JMntmiatM, SB., Portier. 
— SS., Schlosser. " 
Sfteiin, A, Arbeit. 
63—78 E Schul«, St., itfm. 
I E. .üilläßund 6. Eli 
Lothringer im Reich 
(Schönebg.1. 
Hirn, G., Gesanglehr. 
89 Gartenland. 
90 E. dohuminSkii.L., Merl¬ 
in str. (SluSland). 
V. Psabe, E, itfm. (SIciv 
fälln). 
Bade, F., itfm. 
Dost, F.. Topfermstr. T. 
FuchS. K.. Optiker, 
ffiaasdj, 23., Schtiflsetz. 
OeiSIer, 6.. Telegr. Lei 
tuitgS'Aufleh. 
Genz, 9t„ Tclcgr. Assist. 
Äachnr, B, Bers. Bcanit 
Kohlke, F, Eisenb. Arb. 
Kraft. W, Arbeit. 
Mager, M, Buchhalt. 
Moegelin, R. Eisenb. 
Sekr. 
Moritz, Q, Schausteller. 
Müller, 6., Arbeitrin. 
Memann. A, Sanfücamt 
Noack, P., ftcuerlnelirm, 
Renke, IS., Ingen. T. 
Ulesch, P, Tiichlennstr. 
Wieuicke, P, Gastw. T. 
ÜOiilfe, E., Arbeit. 
-<r Kolonieftr. 
Kaiserplatz -> 
Sternstr. (West) 
Zehlenborser Sir. 
1 EWei»A..Ww.(Neiikölln). 
E Preich, M., Sraii. 
Marck, 6., Bnchbindmsir. 
Prentz, ff, Stenerinsv. 
SchnlI. K.. Arbeit. 
Sondowsky., H., Pol. 
Wachlmslr. 
2 E Honig. P., Kfm. 
(Berlin). 
Bär, G., Drogen T. 
Sessel, H,, Blumen. 
Friedrich, L, Dbcringcii. 
o. D. 
Srimoto, <&., Reutuer 
Güte, H., Baukbeaml. 
Kohn. Berta, Plätterin. 
Krebs, Mariha, Wätche- 
sort, 
Mocho. ?(„ Beaiut. 
Pfejicr, K., Dr., Direkt. 
Quiel, E., Pianistin. 
— <3., Dr. phiL 
— H., Koniponislin. 
— 81., Pros. 
Sadler, K., Ww. 
Sanier, tzigarren T. 
10. 11 E Smicrflcin, H„ 
Gastw. T. 
Barth, 9t.. Banlbeaml. 
Klinisch. (f„ Pol. B-amt. 
Üladotjcheit, SS., Blaser 
mtlr. 
Säubert, !f., Slmp. 
Singest. 
Weise, E.,vw.Rg. Rat. f. 
-4- Marthastr. -> 
12 E Siegfried,M., vw.Prof. 
Schulz, l£., Hauptm. a D. 
13 E Weber, 6., Frau Pros. 
Schmidt, 
Arbeit. 
(PnnlBbomj. 
V. Schnltz, I. 
, .. . fifnu 
(Schöncbctg) 
Stand, St., Rentier 
Schnitz, 6., Stsm. 
Ulbrich, K., Arbeit. 
79 Baustelle. 
80 E 31aejy)cf,0.,@cichäft8» 
führ. T. 
81 E Hauset, S., Dr, Pa- 
tenianw. 
82 E CSadomiti, 6., Nebelt. 
T, 
Sirautz. F., Ww. 
83 E Meiner, M.Bautnge». 
Meiner. 9t., DivSahitatjL 
84 E Sitfsbiml [. Elsaß 
Solle. I. Reich 
(Schönebg.) 
v. Schlemitz. P., 
Obetstleutn. a.D. 1. 
86 E Echoiiing. W..S!abtra! 
(Tenipelhos) T 
86 Baustelle. 1 
87 E HUsrbniid f. Blfnii» 
Solfic. I. Reich (Schölte» 
Ritter, P., Prokurist. 
Schröder, F., Sltbcit. 
Schuiz». SB., ffinrliier. 
fi-Rinartov 
hdlrin. t 
Tepver, SL, Eisenb. Etat 
Schaffn. 
Welnhold. L., Arbtrin. 
v. Werthern, A. S!„ 
Freiin. Dr. med. T. 
— M, Freiin, Pli«. T. 
-4r Koperniknsstr. -> 
3 E Sehne, SB., Bäckermsir. 
V-Sachaii, SBäitcnnstr.T. 
Borrmann, M.,Hebamnie. 
FoelSle, E., Pens. 
Hecken, P., Schuhmmstr. 
Äonflanli. ffl» General 
»erir. T 
Krüger, 5?« Eisenb. Beb. 
Müller, F., Berw.Arbeit. 
Sloll, C, Geh. Reg. Rat. 
a. D. 
Wagner, D.,8tadtbaumstr. 
Scmltn, ©.,Prof.S!K5i<'n- 
tat. 
4 existiert nicht. 
“ E Ehriuwerth. M., itfm. 
(‘Berlin). 
Büschen, JE., Beamt. 
ßalijan, S., Kfm. 
Megow, M., Privatiere. 
PieSbirgeu, J„ Ww. T. 
Rauchlutz, K. Ingenieur. 
Roseuan, St, Gein. Alb. 
Schulze, A., Ziinmenu. 
Wosfidlo, it„ itfm. T. 
6 ESchmidt, Schnhm. 
mr. 
Stoffel, B.,Schnelderinstr. 
Hermann, E., Beamt. 
Holtz, E., SRalcrmitr. 
Cflermomt, I.. Schuhhdlg 
licmantt, H., Obeniitcit' 
dant. Jnspelt. 
-<r Weddiaenweg -> 
7 E Kalz. 8l.,l0ticfmatlcitT. 
Seife, H., Wwe. 
8 E^aOcnfainp, H., Pros. 
Mieten-, SB. Dr, pliil., 
Ehemik. T. 
9 E Kühler, 0., Oberst» 
Icntn. a. D. T. ' 
Gräber, O., Reviersörst. 
a. D. T. 
V. Slictucr, G„ Frau Pros. 
Eckerl, F.. Dr. phil. T. 
Slebeneichet, O., Ober- 
ingen. T. 
14 E Abichl, F., »10. Pros. 
(©ätlitctfit. 4. 6). 
V. Rusch, 6.. Slaail. 
Fischmstr. 
Haeusell, H., Angelt. 
16 E Delbrück'sche Erben. 
V. Delbrück, R., itsrn.(31ic= 
dersedlitz 6. Dresden) 
Schönield, F., (Sarlcnarb. 
v. Winikler, Sl. General 
d. tznf. a. D., E;z. 
16 E Scheiding, 81., Ww. 
Renmiert. F., Reg. Rai 
a. D. 
Rücket, F., Portier. 
Holbeinstr. -> 
17—19 E Oppenheim, P., 
Dr,Prof., ©eolologe. T 
Ftiedrich-Wilhelm-Stt. 
8—9 GtmldstückSgef. in. 
b. H. 
RoLki, (?., ©alliier. 
Schetmaii, H., Dr. 
Volkswirt. 
20 E Schwalm, O., Direkt. 
21 E Vogt, IL.ittm. T. 
KanarLki, M., Frl. T 
Vogt C.W.. Schauspiel, f. 
22EKahleuberg,H.,Dr. jur. 
Lohan, P., Schlosser. 
22a ELeitzmann,H.,Dr.i>dl1., 
Geh. Reg. Rat. T. 
22b E tltaiiä, E., itfm. 
(AnLland). 
E Stern, £)., Privaliere. 
V. Eranz. Ä.. Privatiere. 
Dörschlaa, H., Ksin. T. 
Ringstr. 
23 E Becker, A.. Eigen, 
lümeiiii tRingstr. 31). 
Becker, O., Schuhm. 
Hapke, R., Ob>>. 
Horn, Büro Singest. 
Kellina, H., Schneidermftr. 
v. Reitzenstein, M., Frei¬ 
frau 
Richter, M., Dentistin. T. 
— O- Pol. Beamt. 
Sntiftr. ->• 
23a E Löscher, R.,Rechn.Rat 
(Berlin). 
Reimmmi, 38., itfm. T 
Tiedke, I., Ww. 
lühl, St., vw. Geh. Reg. 
Rat. 
24 E Giert, P., Miiistr. 
Slrafm. 
Schmidt. M., Vw. Rektor. 
24a E Neuberg, K., Kfm. 
Spruth, H., Dr. rer. pol, 
T 
Prof.,Studieurat. 
25 E Krehl, H., Direkt. 
ZachariaS, t?„ Ww. 
25a E Hahn, H» Jugeu. f. 
26 E Siemokat, SL, ÄüitL- 
rat. 
Bahr, P., Poftiufpekt. 
o. Balcke W. Oberstlentn. 
a. D., 
Blnme, p„ tcr.fünfiler. 
Entmann, B„ Schneider. 
Hinz, S(„ Gärtner. 
Kaiser, S., Ww. 
Müller, I., Ksin. 
Schorfs, £>., Kfm. 
SiegertS. O., Arbeit. 
i7Unfetftetn, A.. ©Itafcinft. 
Ob.Änspett. i. N. 
28 E.f>öfle,Sf., SSw. T. 
Richter, 5t„ Schriftsetz. 
29 !. a. llurtiiiäflr. 48. 
E. Brniiner, I., Bäcker« 
mftr. t 
Ediert, Sl., Frau. 
Kalvab. I., Bankbeaml. 
Lemke, V., Schneiderin. 
Neumaun, H., Bankprot. 
Pawlak, L., Schlosser. 
Rülcr, Privaliere. 
Wollet, E.. Verwalt, Sokr. 
T. 
Ciitliiiäfir. ->• 
29a ach. z. GntliiiSfiu. 13.14 
Ain Bahnhof West -> 
Potsdamer Bahn -> 
29b Deutsch. Reichsbahn 
81. ©. 
Cuiel, 1,61. ut. b. H., 
Brcunmattr.T. 
Curllnsstr. -> 
Köhlerstr. 
30 E Haun, Ww., Gastw. 
(Friedenan). 
V. Satzmann. ti., Rentner. 
Bargsleen, Sl., Ingen. 
Förster, E.,Kraftw. Fnhi 
Heiiieinann. H, Gastw. 1 
TzMell, E.. Lehrin. 
— P., KanzMai T. 
WcHmaim, Sl., Rentiere. 
-<r Brnderstr. -> 
37 E Bieget, Sigetthim. 
(Böhnien). 
Adam, M., Kfm. 
Slulhoni, n., Rentner, 
ffren, M., Eisenb. Affift. 
ötoßwaiut, F., Prokurist, 
flcrler, Ph., Sluckat. 
itnop, Sf, Eisenb. Ober» 
sekr. i. R. 
Matufch. E., Eiuricht. 
Meitzuer, F., film. 
Pseunia. H., Jnstallat. T 
Pohl, F., Silliihm. 
Schleihageu. O., Ref. 
liofomot. Führ. 
Schulz, Sl.,StoloniaItur.T. 
Seliger,R., Klempnermslr. 
Stcmimmi, Sf., Jugend» 
pflegriu. T 
Tegtmeiier,E.,Beamt.a.D. 
iiljr. 
 r. 
— S, Privaisektetärin f. 
— W.. itfm. T. 
Liedtke, S„ Rektor. 
Nknmann, T., Stadlob. 
Sekr. 
Dienkny, P, Bürovorft. 
Prinz, St, Schneidetinstr. 
Pnht, 33., Banlbeaml. 
Rautenberg, 81., Techniker. 
Schluckebier. ist., Ksm. 
Schutz, H. Frau. 
31 E Möiikc, ©., Eiseub. 
Jnlpekt. 
E Mönke, M., Frl. 
Berget, K., Weiche,iwärt. 
Scheele, $i„ Mofora. ®. 
Schüler, F., Geh.Reg.Rat. 
Ziise, SB., Weichenwärl. 
31a E Dieiuler, R., Kon¬ 
rektor. 
Fischer, P„ Pros-, 
Studieurat. 
Gebert, Q. Gärtner. 
§ütdjer, Th.. Arblriiu 
atjr, P., 06. Reg. Rat. 
Lange, M., Slrbeilrin. 
flommonlmiteiiftr. -> 
32 E Sabotu, E., Frau 
(Berlin-. 
BraiideS, 0., Ww. 
Buchwald, M., Stadt. 
Mitlelschnllehrerin. 
Gichlcr, F., Kfm. 
Fleischer, W., Dr. phl)., 
Stndienrat. 
Hahn, SB., Post Jnfpekl. 
Sensen, H, Buchbindereil'. 
Luhne, F., Eisenb. Ob. 
yiilpclt. 
Mager G.,Ei!enb.Jnsvett. 
Neilsch.H., @raöicranft.T. 
Rielui, Sl„ Kfm. 
v. Schade, F., Städl, 
Mittelfchilttehrerii,. 
32a E RülgerSwerks Sl. ®. 
(Chatlolleitburg). 
V. SHoltt1, H., Sireff.T 
Michaelis, P.. Bankbeamt. 
NENeidhardt,M.»w.Paftor 
Tietz, A., Krastw. Füdr. 
34 E Lenh'sche Eibe» T. 
V. Drcwitz. P., Dr, mcd. 
S ,iL Rat (Berlin). 
Kra,.,e, H., Kirch. Dien. 
Lentz, M., Ww. T 
Pelkowisch, SB., Kfm. T. 
35 E. Meyer, S(„ Dr, med. 
Sanis. Jlal.T. 
CBcäfc, P, Kaffenbole. 
30 E ©oft, H-, Subtil. T. 
Bratengelier, K., Od.Reg. 
Sekr. 
37 E Lcpperl, ©., Kfm. T 
47 E Lücke,H-.Bankbeanil.'N 
Sieben,H.,Ör.melI.,Spez. 
Arzt t 
43 E Mehlho,e, SB., Hoch 
sdliillcsjr. a. D. 
e. Stvsch, H., Frhr., 
Oberstlentn. z. D. 
49 E Krüger, 0.,Uiqciitüin. 
Elliefeu.Mar, Buqhdl. t 
Giebeler. &,.<Kafora.S.T. 
Guddat, SPf., Ww. 
Sfofettan 15., Schnsjinnistt. 
Schiele, M.. Ww. 
50 E Donner, G., Rechtö- 
(inro. T. 
51 E Müllet.M.Privaiiere. 
(Berlin). 
FIcl)iit(tliaii8, M.. Ksm. T. 
.Umiffmmw, T 
Slielte. P., Pol. Hanpt- 
ivntfjtmftv. 
Säubert, l>f., SLw. 
62 E jtrohu, E., Rechn. Rat. 
Weddigenweg ->• 
53 ESScnJI, ¥(.. Rciii(o|l. T 
Sllcr, tiiiiina, Posa- 
liiciitierior. 
Böttcher, 31., Buchdruck. 
Bmiiit, <!., uiu. Slml?ger. 
Slot. 
Eck, L„ Ei». 
Flicke, B, Buchdruck. 
Fuchs, M., um. Major. 
Lenqenfelb, W, Optik. 
Sachse, $(., Ww. 
Vogler, Ph., Tekorat. 
Maler T. 
öl E53iicttnci,st.,?Jicchanik.T. 
Slrndt, ut., itfm. 
Silier. Q, Schneidermftr.. 
Eraffow, 38., anst. 3njp.; 
Lehmaiiii, P., Sltbcit. 
Neffclmann,G., Rentnerin. 
PfeiiiiigSdorf, ©.»Schrift 
setz. 
Schnitze, Sl., Kfm. 
Voigl. M., Ww. 
55 E. Berg, E., Kfm. 
Mühlmrini!, O., Kraftw. 
Slichr. 
Müller, H., Tischler. 
Thiel, F., Tapcz. 
Voiat, W., Goldschmied. 
Weiser. Näherin. 
5G.67E3ff(anb,(£.,06.Stmtin. 
Bierich. W., itfm. 
Friedrich, K.. Slnfisärtiin. 
Grunwalb, G.. Dr, 
vrakt. Arzt T 
Dth ' ~   
Autodetcieb Lepvert, 
G. in. 6. H. T. 
Karlstr. -> 
Karlplatz 
Ringstr. -> 
1—40 E Hanemanii, H., 
Dr. ing1. Pros T. 
41. 42 Garten. 
-<r Pauliueuftl. -> 
43 E Seidel, R. Kfm. T. 
Böhme, G., Baumsir. 
a. D. 
Mufchotd, P., Ob. 
Generalarzt a. D. 
Tlnirnwald, ift., Bros. 
44 E To>tma»n,P,Kfm. 1. 
45 E Half, Sl., Eigiiitüm. T. 
Stiefel,6.,Dbctftleulit.o.D. 
Äirrfibersr, F., Dr. iSizl. 
46 E Unser, O-, Rcntict. 
(Gljntlottcnbiiro.) 
V. Wüsleiihagen, SB., 
Tischler. 
Bohne, St., Rechn. Üiat. 
Hcininfl, M., SB». ‘ ' 
Echmid, M., Rentiere. 
Obkircher.R.. SlbtlgS.CHef 
Schüiidt, H., Frl. 
Vanstelle. 
gcl)lcitlorfer Etr. -> 
Stralsnilder Str. 
Tellower Sir. 
(Unbebaut). 
Stilb eitrmichstr. 
(West) 
Srafeflr. -> 
l E Staucher, M-, Ww. 
Detmer?,J., Tifchlennstt. 
Dietrich, W., Dr., prall. 
Atzt T 
Dittmoiw, (?., Kfm. 
— H.. Friseur T. 
— Hilde, Konsitiir. 
Roch, N., Tischler. 
Schlüler, 38., Piivalietc. 
. 3 £ Pitzer. E., Sichrer. 
Bfötner. H., Direkt. T. 
(Stilett, 8l„ Stimflgäitn. 
Meißner, G., Ww. 
Pötich, 0., Montagemsir. 
Noscmann, P., Bez. 
Schornsteinsegermstr. 
Schwidl, 19., Ob. Post. 
schaffn, a. D. 
Weigel, H„ Ksm. 
3Bott, G„ Maler, 
t E 3BilheIwi,3.,Dr.Prof.T. 
Gaerlner, O., vw .Dr. 
med. U 
Richtet. H., Sieitilicr. 
Schmidt, Sl., Rentner. 
5 E Katz. e.. Jtfiit. 
8 Ei). Voigt.L.. Privatiere. 
GtültcrS, -.Schriftsteller. 
Heiiipcl,E.. Dr.Legal.Rat. 
Schulze, K., Slrbcit. 
U EGrumpt. G„ Direkt. T. 
■<r Slngnftoftr. 
10 E Stunlic, Gmmt), Eigen- 
liiut. (Sleglitz). 
Heinrich, Maurer. 
Btiehe, H., Dr. pliil. 
Pros. 
Renferl (?., Arbeit. 
11 E. JCehtl, ©., Tuchfbrl 
(GollbnS). 
Slocllc, C.,Dr. rcr. pol. T. 
Siedlet, SB, Dr. jur, 
Syndikus T. 
12 E. Sommer, Gertrud. 
Stndienrätin. 
E Sommer. Bk, Mnfik- 
leljreriii 
0ael)tgcii6, W. Hoftai, 
Sing. d. SlnSw. Sliut. 
Jürgenson, (f, Sattler. 
12a E Ölncfiiig, F. üKujit- 
Direkt. T. 
Hoefer, v, Slaals' 
anwallfch. 3!at. T. 
Schotzan. Aiartha, Frau. 
13 ctnticit nicht. 
14 Feuerwache T. 
E Stadt. Berlin,33ezirtö- 
am! Stcglic, Slbt. 
Strabcnrciuignug. 
15 E Decker!, E, Eigen- 
tümeriil. 
Bochmaiiii, Sl, Pflegerin. 
(Slanbic-, O, Slii8hilf3- 
schaffn. 
Heiucinann. W, Ob. 
Reg. Rat. 
Machnletz.M, Srb/tin. 
Zorn, H, S3lu. 
— Si.. ilfin. 
16 E Schlecht, Sl, SuE 
direlt. T. 
KociuSli, M, Satfictinftt. 
3!funiatiit, E, Slrbeit. 
Roilaivsli, E, Steuer' 
infuclt. 
17 E MiiSculns, R, Kfm 
(Friede»au>. 
DedilinS H,vw.Rcchn!»al 
Diebert, ti„ Etud.Rat. 
Sichler, F, Monteur. 
Roch, H., Bürogeh. 
18 E Wollburg, K, licreid 
Landmeff. (Sleglitz). 
Moritz, ft, GaSarb. 
Reich, <fi, Gljernif. 
— L., Schriitstellriu. 
Roch, 31, Ww. 
Schirmet, ©, Kranken 
pfleg. 
19 E!Ilackow,B., Frau Prof. 
Ortmeyer, H, l'andfch. 
öärln. T. 
— SB, «andIch.Gärtii.7. 
V. Äogatzki^,Eisiiib.Arb. 
Hetz, 3, Wajot a. D. T. 
Maischte, K, GerichlS- 
fekr. 
Schmidt, G, Landw. 
Sachverstand. 
SchmithalS, W, Slpothek. 
6. 7 EKaphammel. Sl, Ob. 
Reg. Seit. T. 
Seniles), B.. Direkt. T. 
Fabke, G, Ännstgewetbl. 
Flack. I, Sttiieit 
Grobwann, Sl.. Ww. 
Somrnel, 81, Krauführ. 
üfnilc,3lSI, PolHanplm. 
Loreiiz, Sl, Bahnarb. 
Bieitzner, F, Slrbeil. 
Ristow, G, vw. Uandger. 
Rat. 
Schmidt,I, Miiust.Sl,nt!ii. 
Echroeder, St., Betlausrin 
Ziealcr, P., Ksm. T. 
20 ERackow, L, FrauProf. 
(Nr. 19). 
Beriiikow. St, Ww. 
Neubert, SB., Slrbeil. 
Rackow, A.. Dr. rcr. pol. 
HandelSfchuI-Direlt.1'. 
— SB.. HaudelLfchnl- 
Direkt. T. 
21 geh. z. Srafeflr. 2Sn. 
Srafeflr. -> 
Teltvwer Straße 
(Ost) 
Kehlendorfcr Sir. 
1—6 E Gamin, M, Schrift- 
stelln«. T. 
V. DickS. H, Arbeit. 
Gamiii, W, Rciicrlocljnn. 
Hansch, L, !>!ähiin. 
v. Steiuitz, St, Hauptm. 
a.D. 
-<- Kornmefferstr. -> 
7 E. Mampe, L., Ncntiieriu. 
Nitschke, ti, Ww. 
Schwarze.N.  .vw.8eh.Nai 
S—10 Kornmeffe^scheiWai- 
senhau« 
E Stistuug d. Koni' 
>ne^crsch.3Saisenh.(Aer> 
V Wicdow, SB, Pro». 
Schiiloberselr. 
Ehtinl. Gemeinsch. 
Badet, R, Kanzl-Assift. 
Becker, Geschw, Büto- 
angcst. 
Bolliua!i»,H,Priv. Schule. 
Dogö,H.,Pr>!f,S!iid.Nat. 
Girgciiloljn, I, Dr. pliil. 
— Th, illitlinitr .a. D. 
HanSfranenvereii! Blu.» 
Lichlerielde. 
Hoppo, L, Fran. 
Kühl, Sl, Feuerwehrm. 
London, H„ 3kiroii, 
Cnultioloiic 
Priebe, K, Ob. Wachlmstr. 
Toiuiohrae, E, Sliijt. 
Leimn. 
Wegncr, E, GätliSL 
8—10Äeidenban»i,H.Jngcu 
Will, !»!, vw. Laudgir. 
Rat. 
Brienzer Str. -> 
Baustellen. 
Züricher Str. ->■ 
Baustellen. 
Theklastt. 
•<- Geiifer Platz ->• 
Geuset Str. 
Baustellen. 
Slatbetget Str. ->• 
Luzcrncr Str. ->• 
3) anließen. 
Stvpcnzcllcr Sir. ->■ 
Süeselseldcr. 
-<r Gemarkung Schönow -> 
^udjv’idieS HanS. 
E Fuchs, Eigentum. 
Wismarer Str. ->■ 
Baustellen. 
Hamburger Str. -> 
Baustetle. 
■*- Stralsnilder Str. -> 
Baustellen. 
Dauzigei Sir. ->• 
Baiiiielleu. 
Lübecker Str. ->■ 
129 E Wallaich, W, fifm.T. 
130 b. Tappen. H, Dr. pliil, 
Fabrkdiiekt. T. 
131 E Stiauie, G, vw. 
U'lojot T. 
Äauitelleu. 
136 E Tyrell, Sl, Amt°ger 
Rat. 
137 E Weberftedl, H, 
Major a. D. T. 
138 Baustelle. 
•<- Bremer Str. -> 
139 E. Schnchhardt,E, Dr, 
Pros.. Tlrelr. 
Edelmann, ,f„ Ztps. Kfin. 
14(J E ffil>6,(£,irun|taml.T 
V. Wodarz, L>!.,Bcrwallrin. 
141 E. Frede, H, Eigen¬ 
tumerin. 
Srflfiiirmnnu, E, Kfm. T 
142 E Veift, H, itfm. T. 
Viataficwicz,W,Schloher. 
143 E Lauge, F, Stadtob. 
Julp. 
Malmke, W, Juwelier 1°. 
144EBalke.H. vw.Justizrat. 
Slnie, P„ Gntpiangechtf. 
145 E. Tietzen. M, Gigcu= 
tümiin T. 
Jastola, B, Auswärtrin. 
Tietzen, R, Stadtbauiat 
a. D. 
Tretow D, Ksm. 
140 E Kiaymet, Sl, 
Ob. Lehrriu a. D. 
»tnochenhaner, H, Ober- 
lehrerin il D. 
Rofiocil, 81., Singest. 
J47Eu.Sef;r,it., W,ktt.Ech. 
Ob. Reg. Rat T. 
BtainiS, G, Lehiin a. S. 
©stielt, O, Slcbl. 
148 E v. ©rüiia»,W,Frhr.'N 
Nenniann, G, Slrbeil. 
14» E Fei), l?„ flunflmal.T. 
160 Parkanlagen. 
Wiefenbande. 
E Franko, W., Gastw 
■<- GicsenSdorfcr Sir. ->• 
Thcklastr. (Ost) 
Tellower Str. 
Genfer Platz 
1—4 Baustellen. 
Brienzer Str. ->• 
4:i E Splitt, St., Rentier 
(Friedenan). 
Borlcri, Sl.. Seit. 0. S. T. 
Ftaenkcl, W, itfm. T. 
Laug, N, Ob. Reg. Rat. 
Mommle», M, 
vw. Banldir. T. 
Sasse, F.. verw. Major, 
v. Schoenebeck, W,Banl» 
beamt. T. 
Stalte, 0, Major «. D. 
Bollmauu,P,Odcrst a.D. 
Bolkmaiin, l&., Reichsbk. 
Aeami. 
Wallsgoll, B, Portierfr. 
5 E WeffelSli, Sl, Chef» 
rcdaki. (Prag). 
V. Kanow, I, Studieurat. 
Eifenichmiiif, SB, Direkt. 
Giigelmann, I, Terrazzo» 
leg. 
©entpp, F, Oberst T 
ffladcrntauii, St, Dr. jur. 
Minist. Rat T. 
0 E Seiner), 6, tJiebnti. 
(Prag). 
V.v.llSlar-Gleichen, Frhr, 
Sl, Ma>ot a. D. T. 
v. öleibenbcrg, B,ObcV[t« 
leutii. a. D. T. 
v.Himpe.E. Slulirutäliii. 
— H„ Lehren-. 
Stannmg, O, Stilb. Slssess. 
Ladewig, P, Dr. phil. 
Abt. Direlt. 
v. Lecuwen, I, ObtriiiT. 
LfulgcS, Sl, Dipl. Ing. 
Ä«ttta6oui, N, a’ialtt.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.