Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

1622 
Llchterfelbe 
Commerz- und Privat-Bank 
Sophienstr.—Steinmetzstr. aar IV, 
6 ac!|. j Üiktorioltr. 6 
7 E siobcl, 2L, Slcflot. 
8 E. Jaclel, 15, Bankral 
(Glcglit)). 
Klab, 0.. Gärtner. 
MilcwSli, I, Pensionär. 
Neblich. G„ Ob. Telegr. 
«If.fl. 
9 E Störsdjgcn, G,HanbelS- 
DClIt. T. 
Krcg. fr, Arbeit. 
Stniing, P, 5Siu. 
Linke. G. Sabcanftalt 
Sei T. 
10 Qlartcn, geb. z. SttjBmann» 
strafte 3. 
Stiillmanuitr. -> 
Steglitzer Str. 
(West). 
Sipaer Plals 
GIilabetMIr. 
Grimmer Str 
ffioIlfe= 
®£Wiiitrr 
Dralenr. 
Hindcnburgbamin -> 
Händelplatz 
,1 Baustelle. 
12 E Crenftcm & Stoppel, 
A. G. Gigciilüm. 
(Berlin), 
fflrihimg, G, Sitflett. 
Klenke. 91., stfm. 
Soicuj. D, Ingen. 
Oberländer, O, Ingen. 
Schulte, 91, Ingen. 
Vogel, E., Ingen. 
Wittfolli, H., Ingen. 
13 E Oreiiftera u. Stoppel, 
A.©.Eigcnlüm.(Bcrlin) 
8(lbig. (8.. Ingen. 
Aörner, O., Ingen. 
Bncky, G, fifnt. T. 
Hol-, (£., stfm. 
Koch. P„ Öligen. 
(Schulze. £X, Ingen. 
Ximler. F, Ingen. 
Vajda, 21., Dipl. Jng. 
14 E. Gonrab. 31, Architekt T. 
5 Gärtnerei geh. z. Nr. ß. 
Baustelle, 
Terrain Gel in. b. H. 
(Berlin). 
Baustellen. 
9 EGIadbacher Fenervets. 
St. G (Berlin). 
Benemann, St., Direltor T. 
Banstellen. 
üipact Plan ->■ 
©Ntnbst b.Dentsch-Aollban 
Licenz. Geh. 3. flipaer 
Platz 2 
10 Staustelle. 
11 E Goldbcrg,J-,Zahnarzt. 
Barch, I.. Prokur. 
finaler, St, Dr, Arzt. 
12 EGtimbsiilckSges. in. b.H. 
Hochbanm, H, Major. 
Skollmorgen, F, Bürofekr. 
Neubauer, St., Jutkud. 
PieSzezek. G.Slbteilgsdjcf 
i. 91eichSwehr Minist, 
gleich. H., Berw. Eelr. 
Sturm, G„ Ma>or. 
Zwenganet, St.. Major. 
-<r (ifjlumer Sir. 
?J3aii[tellcn. 
Moltkcstr. -> 
B E Sograf o£, £fj.,'Jlciitici 
(AuSlaub). 
V. PaffagauiS, B., Stfm. 
(Gharlottenbnrg). 
Behhold, F,Dr.-Jn«.Ob 
’JICfl. tiautat. a. D. T. 
Böller, 81., Jmobil. T. 
iüoettchcr, L-, Mag. Sekr. 
— M., Gel>. Baurat. 
Brau. E., Stempel T. 
Srtbom, B., Bankvorfteh. 
Bftbauer, Sletlameberatg. 
T. 
Clter, H.. Stfm. 
JareN, M.. Jör. Zah»> 
orzt T. 
19Stapmg, Gebr.,Zigarren T 
'trouacher, B, Stfm. T. 
Krüger, H, Mafchin-Arb 
Slnnze, 9t., Duckt. T 
X'idjterfclb. 2tnnoiiccu= u. 
ijeitgS. Gfte». T. 
Neumann, 81, llljrnt. T. 
Saiii>cr|oit, F., Stfm. 
Schminke, E., Dr. mcd. 
ülrjt T. 
Aeqncr, G„ Duckt. T. 
Wigener.I. Näucherwr T. 
Siimilcr, M., Sdirifii. 
SBilfmcr, H., Bwmciiliblg 
iOEGibmaun, ©„Gtcllmadi. 
F-iöhlich, Maichiui». 
tiaimcman», W.. ütrDcit. 
Llyba, B-, Maichinenfetz 
Gcljiilbt, F. Poflfchaffn 
Spiilimmim,2iJ., Stlempnn 
21 E ©oltuoro, M. Mol 
fneibe T. 
Slnljoff, P, Klempner. 
Banmann, 5?., Schlaffer 
Krüger, 51., Arbeit. 
Wood Aibeit. 
21a E Menz, 3, Gigeiv 
lümerm. 
Gibaiier &, fflerbconro.T 
Sicma, Buchhblg. 
Straiife, 21., ^cncrwehrm 
Mienz, G„ Sialitzfimie T. 
— 9t, Jlntn.Srfilofirrci T. 
Micllc, G.. Mafchtncnb. 
— !U. Dreher. 
Sleinberq, Monteur. 
Wurl, G„ Einrichte»». 
21b E Staiieü’iche GrEcit. 
V.Stock, 0„ Ob. Poil Scfc. 
Bohm, ffl., Minist. Ob, 
Sekr. 
Jeucheu, L, Porl.erfr. 
Kauen, M., Slohleu T 
Kiofches, SB, Bertre!. 
Körner, P., 06. Snlpeft. 
Markcr, P., Ob. Reg. Sekr. 
Rüppcl.O., Sdiiicibermftr. 
Schlamm, Frieda, 
Zigarren. 
Wemreich W., KaiUiueu 
Pacht. 
21c E jentfd), 22, 
Säjdjereibrf.t 
Darnpfwäfchcrei Undine 
S3. Teutsch T. 
21d E Sühtfleifch, 6., 
2431561er, ßebroifl, Feinkon.lHI E" fflielanb’fcht'Gtficit 
Schutz, A.. Näherin. iDerlin). 
Ghem. Fbrk. (Zehleubf.^ 
'li,M.,Schndmmsti 
V.Dalecky,M.,Schndmmstr. 
Danuenberg. P, Stogtfl, 
Flack, 91, Hmidefäug. 
Koch. 21., Homöopath. 
Stccllthmcr, SL, fflro. 
P^chel. O, Maichinensbk. 
Gaucr, A, Schneidenuftr. 
Etaege, DL, Pol. Seamt. 
Weinberg Nachs, St., 
Ilhreii. 
21o E Becker sche Erben 
Bcd er. £>., Tischlerei T. 
Dillge, A, (Selch. Führ. 
D ettmer, {?., Tapcz. 
Drehler, 91, GarlimrB. 
Rlöilj, iv„ Arbeit. 
Hierse, H. HilfSpoftsibaffu. 
Hüttenrauch, B., Delikat. 
Stiginit. F.. Arbeit, 
toll), F, Jiistallat» 
— M, Modistin T. 
Liibewig, 6, Optik. 
SKatlm, 0, Hoboift. 
Mnnchberg, Bella, 
Zigarren. 
©djtapel, M, Beamtin. 
Tlihgefe». E, Icchn-Bcaml. 
Winkelmann. St., Tischler. 
Worlig, SB, Ww. 
22 E. Herzog, ff„ Fleifchwr. 
(Berlin). 
k?rommholz. G., Rohrleg. 
HaaS, 21., Plätterin. 
9teuter,R, schueibennftr. 
91^pel,2l, Sdjiieibcmflr. 
Gabi«, 91., Gdjiifimmflc. 
Schlehubcr, 2(., S8m. 
Schmibt, 5t, JjciliiiiflS« 
hdlriii. 
TornafchewSki, Fr, Gastro. 
LI E. Stichler, Armatur. T. 
Böhlke, ©, Bcaiiif. 
Diekinann, B., Slöchüi. 
fröhlich, S„ Arbeit. 
Heymaiin.G, Sdmeibermst. 
ylielin,iy.,91eichS6l.!8comt. 
Spliltgerber.G,Weicheu!t. 
@taiiiStcuj5(i,'J)t., guttue. 
ThomS LGaifs,Kolonial. 
lor. T. 
24.E. MühlliauS, P., 
Telegr. Bauauft. T. 
(Nr. 25). 
V.Loreiiz. HauSro.' Jlr.25). 
öetiift, fj., Lebeiwr. 
Heifig, d, Vulkauifcur. 
Hubert, E., Ww. 
tioieiiz, O., BetriebSleii. 
— 31., Ingen. 
Pollefche, Gifeiib. Beamt. 
. A.. 
Wilheim, E, Maurer. 
25 E Grabe, GL, Frau Dr. 
T. dir. 25a). 
V. Loienz. 2L, Hauswart 
Gitlc, Veriha, Bäckerei- 
filiale. 
Hilbebrandt, G„ Maurer. 
6od)oro, SB, Gärtn Arb 
Ciofinaim.g. Mützenfabrkl 
Dioencke 11. 91cid), Bau> 
glafcrci T. 
MühlIianS, P, Telegr. 
Bananfl. T. 
Pobznn, 21, Näherin. 
Notbe, P., firifeur. 
Schwefel, P, 91ci|cprcbig. 
Soeffner, Gl), Falzerin. 
25a E Srobc.GL, gian Dr. 
T 
Grabe, 53, Dr.-Jnq. T 
Lauge, 91., Gijcub. Mcamt. 
25b E' Krüger, (Siifl. 
Fabikbcfio. T. 
Hojfmamt, F. HanbclSm 
Klemme Nachs. Panl 
Krüger, H..tzeiznug!!aNE 
lagen T 
Stcrfchal, U„ Ww. 
iieja, ti„ Brlouinflr. 
„Vium"iiid)tcrf. ctutomot 
_ u.Maschiiienfbrk. <8.i».b.H. 
iliiibciibera, 21, SB». 
Lnbwig P, Stfm. 
dePalmaS, H, Ww. 
Schöiiicke, St, Stfm. T 
Walz, O. Gürtler. 
20 E Sieriug, G., Ww. 
V. 'Sciibl, G, Galt». T. 
Jäger, 21, 2lr6lrm. 
- I. SlrBtaii. 
Nillwage, 2L, Äw. 
Sicring. ©., Stfm. 
27 E Vanfchke. M, Gigen 
tümrm. 
Gullwein, G„ Masch. 
Üngen. 
Stiaemer, P, Bürobeamt 
LaufchkeH.,Probiiktenhdl 
- W, St|m. 
Poetsch, E, Stellin. 
Gchönherr.F, Kolonialwr. 
28 E Oppenheim, H., Stfm. 
(Dahleni). 
V. Schlötlkc, H, Bcncalt. 
(Berlin). 
2lmlii, I, Gastw. 
Biene, 21., Sßeito. Sekt. 
BraIchwiy,Käthe, Drogen^ 
Graatz, F, Ziiumerm. 
Hin,berg,Gnima,Zigarr«n. 
Hoffmaun, %, Handelsni. 
Hüfsener. SJL. Stfm. T 
Jäger, ß, Lehrer i.! 
1. 
StulncwSfi, I, Fabrkt. T. 
Loewy, F, Stfm. 
0. Mandel, G, Hauptm. 
a-D. T. 
SJlaitiad), 21, Stfm. 
Lleicheubach, H, Minist. 
Slnttm. 
3!ei& G, Major a. D. 
Nudnick, F, Schiihmmstr. 
Schilling, 91., St|m.Jngen 
Schmauck.G-Ob.Forftmstr. 
Schönfeld, O, Sekr. 
GchfiIer,gi,SchticibetmflL 
Sltcfcmanii,53f,Schneii>ct' 
mftr. 
BogelSberger, L., Ww. 
Dahlemer Str. -> 
29ESchueider, 91., Photogr. 
Scherz Nfg., Jnh. Richard 
Schueiber, G, Photogr. 
Atel. T. 
29a E Leibholz, L, Stsm. 
V. Marien, O., Poriierfr. 
SItzler, &, UntDCti. Pros. 
Dr. med. T. 
Banbeimann, H, Stfm. T. 
- P, Stlm.T. 
Dcttmaun, 6, Slenerob. 
Stontroll. 
Efchricht, F, vw. Mcdiz. 
91at. 
Kanoldl, L., Ww. 
Kofchorreck, G- Ww. 
Marien, O.. Ww. 
30 E Wieland'fche Erben 
V. Füllgraf,W.,Poftfchaffn. 
a. D. 
Holtz, M, Ww. 
Hummiich, P, Stfm. T. 
SCalischct,t5,G?porlgcsdi.T. 
Stleman, 91., Baukrevif. 
Kluwe, St, Ber!.Ob.Jnsp. 
Leutz, G. Techn. Gifcnb. 
Ob. Sekr. 
Rausch, E, Dr.°Jng., 
Obetingcii. T. 
Simon, H, Julcndant. 
dla t a. D. 
Tfchaulsch, B„ vw. Pros. 
Wiiwigcr, G, Ww.. 
V, Süllgraf W., Pof!^ 
fchaffu. tt. D. (Nr. M), 
v. Allrock, W, Dr,®irclt, 
T. 
Grevsmühl, H, Schmied. 
Stlcin-91ol)bcn, 91., 
Regisseur. 
». b. slnclcbeck, M.,Wli 
T. 
Paul, O, Schneider. 
Seiler, G, Ob.Postfekr. 
SiiljUe, <S, Malerniftr. T. 
32 E Täiuer,H,Maurcrmflr. 
V. Stmfifj, B., aiiaiicurin. 
Lacheuaner,P,Malergesch. 
Lahn, F, Stfm. 
Slralen, 21, Steucrhilss. 
Wachtmstr. 
Wiyeza, Marie. Gastw. 
3J £ Stelicrmaim, Äleulier. 
Modeiack, ff„ Bote. 
Schindler, H„ Pensionär. 
Schoeufeld, H, Dr. med, 
Arzt T. 
SBeijj, I, Schiihmmstr. 
Viktoriaplatz -> 
Stiillmaunslr. -> 
Bmistelle. 
33a ©arten. 
ELoge.steglitz.Gigentüiii. 
(Gmtliisjlr. 63). 
V.Biaimc &'öct) er,Samens 
Ijblg. (Nr. 37). 
31 |. a. Drakestr. 33. 
E Tipprl, 91, tiantbircll. 
0. D. (Diakesli. 33). 
fflaljeieil, G, Drogcrie- 
bes. T 
Stimmelmaun, 21, Stfm. 
T. 
StlaeS, M.. Stfm. T. 
Leopold, ffi, Olnftiu. T. 
Plockrob, G, Dr,Slmim= 
bildn. T. 
iRemuS, P, Drogenhdlg. 
Drakcstr. -> 
35 B. Vogel, F, Stfm. 
Poliz. 91ev. 196 T. 
Höhn, 21, Ww. 
Krüger, I, Ui-Zahuarzt's. 
Tnick, II), Hotelier T 
Union Stino. 
36 Bauildlc. 
37 E Basliau, F, Stfm 
(Berliiii. 
V. Beiifchner, ?s., Dekorat. 
SUitr. T 
Braune & Seijcr,Somcn= 
hdlg. T. 
Nöhrle.P., Gerichll.vereid. 
SBüdierreoif. 
Nubzki, M, Jifm. T. 
33 E Stnopp, <S„ (SroStfm.T 
Gnbcr, (5H, Angestellt. 
39 E Simons, Sri, Neichs- 
gcr. Präfib. Dr. jur. 
(Leipzig). 
V. Simons, H, Dr. jur, 
Ob. 91eg. »tat T. 
Hammer, ff. Direkt. T. 
40. 41 E Wehl, M, Stfm. 
(Niiigstr. 62.) 
V. Schmidt, 81, Ww. 
Andersch, G, Ww. T. 
— H. Jugendpslegriil T 
Beschetzuick.W.,Nt>>lIi„geu. 
Griiflall, ©., Malermflr. 
Seilt, F, Stfm. T. 
Doinfchke, F, Stlempn. 
Mstr. 
Sebamte, 91, Lolmpslng. 
Betrieb. T. 
Stlose, F, Stfm. 
9!öhr, G, Sattler. T 
Schuljc,Gh,Steitoli)pifiiit 
Thum, SB,l)r,91cbaIleuiT. 
Sioai, G., Dr. pbil, 
42 E$!)6l6maniVsd)E Erben 
, Berlin). 
V. Schrumpf, A, Bait- 
uiitcru. 
Götze,A., Dr, Pros. 
Naffe, H, St|m. 
Schrumpf, M, Architekt. 
Swartte, G, Reii^sb. 
Bnnlral. 
— ti„ Bibliothekarin. 
43 E.6eimig,2B, Parfümerie 
Lüb'ke, G, Stfm. T. 
Pachaly, I, ^lof'tnftinT. 
— Uueie, Briefmaike» T. 
— M., vw. Geh. Staiizl. 
ülat T. 
44 E Meyeii, M., Gigentüm. 
2linM, M, Shbcil. 
Hamburger, G, Stfm. 
Mcijcit,.28, Beamt. 
40 E Spie'iker, SB., Stfm.'T. 76'äelz, Sl.J Ww. 
45. E Hege»!dicibt,Äilh, 8(. 
©. (SlttliBor N. Schi.). 
V.8Iau,G,@cncralbirctl. 
Prinzen, Th, Straflwag.. 
Fuhr. 
Siebett, E.. Schlosser. 
Styllniannstr. ->■ 
Biktoriaplatz -> 
-<r Biktoriastr. ->- 
Spieler 11. Go. W, chem. 
plaimzenl. Präparate. 
47 E vaack, 2l.,itol0!iial«r. 
Stautz, v, Stfm. 
Stempln, G, Gatten« 
archilckl. 
Sülle G. Berw. 2lfflft. 
Schröder. 0, Jnval, 
TrzediatowSki ißt., 
Stonloiifilii. 
Thuran». I, Tifchlrrmstr. 
Weder, jy„ Schneider f. D> 
48 E Philipp, 81., GcfchäftS' 
führ. 
Philipp, W, Spedit 
49. 60 Baustellen. 
51E Strügel,©. Piiöatlerc. 
Behke, SB, Gifendrcher. 
Jentsch, O, SiantbeamLT. 
Strügel, SB, Stfm. T. 
Sa'ilemcr Str. -> 
52 E HccrcSvcrwallg. 
V. 2llbted)t B, Verwalt. 
Sekr. (Schöneberg), 
v. 2lllcii, H, Hanplm. T. 
Bier. G, öcfieit. 
de Boer, ©, gclbw. 
Gcfe G, Beamt. 
Jähncrl, SB, Relbtt. 
Stanifclt, H, Feldw. 
Stelle, G, Ob. Schutze. 
Stniknck, P., Ob. Gest. 
Stuhle, BctW. Sekr. 
Allster, 91, ffelbro. 
Siajdje, 21, ilnterfclbto. 
Meyer, 8t, Gefr. 
— 'S, Feldw. 
Michaeli«. 91, Feldw. 
Müller, G,Bea>nt. 
- St., Ob. Scfr. 
Nuckel, F, Hut. Feldweb. 
Sltcfelcr, P, Sän. Ui,tct> 
leldw. 
Pichtet, F, Ob. Feldw. 
0. Pfnhlftein. A, flcutn.T 
9iolhe, 91, Älilit. Anwärt. 
Stoye, F, Ob. Feldw. 
Gtticker, i>, ffi!af|cnmftr.T 
SlrzyzewSIi, M, HauSW. 
Bedber, I, Felb«. 
Wohlfahrt, SB.. ,,elbw. 
53 E Helfe, 91., flfm. T. 
Moltkeftr. -> 
53a [. (L Moltkestr. 50. 
E Neumauu, H, Stfm. T. 
Borchhciui, M, Schnei- 
betet T. 
Btcdemeier, 2[, JufLDE 
Sekr. 
George, M, Hoftat. T 
©erbeS, C, Gastw. T. 
SUanjuu, P, Garten¬ 
architekt. T 
Waldvogel, Banks 
kamt. 
Weitzbrich, I, Sdjtchmach, 
Baustellen. 
58 E ©iiitbladi, L, Eigen- 
itlmetm T. 
59—01 Baustellen. 
65. OB E Franck Söhne, H., 
G. in. b. H. (Berlin), 
Botta, B„ Stfm. 
Keibach, E, Stirn. 
Möbus, G, Stfm. 
Schnanfcr, 2L, Sifm. 
Glifabctlifti. ->■ 
68 f. a. Glifabcihftr. 22. 
E. Starljolju, stfm. 
iSleglitzl. 
Btimmer, G, Ww. 
Büiiger, H, Dr ined.vot 
Tierarzt. T 
Grützner. M, Ww. 
fierlet, Th, Gastw. T. 
Paulus, H.. Buchtialteriii. 
Stute, SB., Stfm. 
SBilfarll), ^„Db-Cfiit a.®. 
Woll stein & Stonloroiuicz 
Glektrogrobhbla. T. 
SSEGolze,R>, Siichlctinstr.T. 
70 geh. z. Sloonflr. 7. 
71 E Böttcher, M, Bücher¬ 
revisor T. 
Becher, 81, Stfm. 
v. Beringe, F, vw. Bieg 
Jnspekt. 
Bolle, G„ StimstmoL 
Brau», M, Ww. 
Friif, ©, Friseur. 
Schäbig, SL, ©atlenatS. 
Schulz. P., Jimalibe, 
Troger, H. Telegr. 
Aiststeuliu. 
—, M, Telefonistin. 
72 E Pavst, SB, Lehrer. 
Allonge, Stf, Maurermstr. 
Sleljic, F, vw. gicdju. 91at. 
Brack, P, Dieher. 
Stiraitt, P.. SB». 
Lchinauu St., Pensionär. 
Slcjj, P„ Brauet. 
Pabst. W.. Stilb. Slot. 
9iinbfleifch,St,Slechn.NaI. 
SBaldmantt. G, Amtsrat. 
73. 74 Baustellen. 
75 geh. z.Hiildenbitrgbamm. 
Nr. 75a. 
76EBerlinicke,M, Schlosser^ 
mftr. T. 
Babel, R, 2(tbei7. 
Bedinitfc St.,@i6lo[icnn[t 
— P, Malermflr T. 
Braun, F.,Kanzl Jnspekt. 
Slnlian F., Gifcnb. 2l|fi|t. 
Stücrocr, 1?, lUanl' 
bevollmächl. 
Sdjloifctmciflcc H. Bcv 
lintefe Stiinst- u. Bau- 
schlosseret T. 
Stesfitril). 2t, Prokurist. 
Simmermamt.HJßiöilnet. 
77E.9)lcifsncr, M, Ww. 
Becker. H.. Stfm. 
Siöptc. L, Rentiere. 
Heide, P, Bahitbeamt. 
Horn, P, Rangierniflr. 
Kohls 8, Glra{|cn6. 
Bcamt. 
Stonitz, St., SltbeiL 
.«ulwicki,M,Slraf!b.FLH> 
91äber»ti)i-obntaim, G, 
Archilckl. T. 
Schlegel, 8t, Slrabenb. 
Bcamt. 
Schmidt, 8t, Ww. 
i E Lehmann, ®, Gigen 
1üm. 
Sattel, P,Straflw. Führ. 
Busch. M, Putzmacherin. 
Gilcnfelb, B, Si!w. 
Fluche A. G, Brief' 
marken T. 
Ciacrluer, G, Stfm. 
©ieL F, gicoicc Gärtner 
Jankowiak, L, 3u|t. 
Singen. 
79 |. a.Hiiibciititrgbamnt72 
E Illlrich, ©., 91enllcr. 
'(StcgliO). 
V. Scholl, !v, SlrBcit. 
({intbeiibitigbamm 72) 
Gickhost, H, Landes Ob. 
Ingen. 
Hebicke. .6, Dr, AM. 
Richartz, F, Sicbatl. T. 
Schilder, Th, Ww. 
Schlötzer, P, Ob. Slcttci 
Sekret. 
Tegelhoff, B, vw. Ritler- 
(tulSbcj. 
Willard. H, StitrSmallcr 
Stellvcrtr. T. 
Hindelibnrgdainm ->• 
©fi’lr.i'iuc’'1'trnfic 
(West) 
Benannt nach bent General 
ii.Flügclabjutautcii u. Stein, 
äcker, »er in Lichtersrlde 
wohnhafl war. 
Stommanbantcnflc. -> 
I E Schob, F, Minist. 
Amtm. 
Frank, Q, Atelier f.Glas- 
maieici. 
E Fiiedlanber, G, Stfm. T. 
3 L$£inetfc,2L,Gifleuliimcrin 
Banbuyn, G.. Tapez. 
Winter, H, flopiläiu 
t EWaege,P„ vw. Pros. 
Tfchcn, I, Stufmärlcrin. 
SBaeae, D, Lehrerin, 
i E Ältscher. I, Stfm. T. 
' E Döpking, (t, Geh. 
Rechn. Rat a. D. 
7 E Stnotf]c,Jl,Saubflitmm. 
Lehrer. 
Stimllje. E, Lehrerin. 
8 E Kiinze, St, Fabrt 
9 E Bloch. K, Mechanik. T. 
10 E ©ehlhaar. F., 06. 
, Sieg. yiat T 
Eel-lhaar. Margarete, 
Bnchbiiiberci T. 
II E Doppclflein, F, Stfm. 
Direkt. T. 
12 E Stolbe, H, Pros. 
Grob. A, 3Bw. 
13 epfliect nicht. 
14 E Schulze, M, Berwalt. 
Db.Jnipelt. 
StrtmSki, 21., »w. Magiftr. 
91at. 
löESammholz. F,Geh.RaI 
(Hohenl»chen1. 
V. Pnritz, G„ Stfm. T. 
MallhlicfmS, F, Dr,Slub, 
Rat. 
Pnritz, M,vw.9!echn.Rai. 
Witlwcr, St, Schlojfcrmstt. 
16 E RcichSoerkehrsbank in 
Berlin, c. G. m. 6. H. 
(Berlin). 
Hantz, E., Ww. 
SdjiUze, SB, Reg. Rat 7. 
17 E Muth, G„ Rentner. 
Gröbebinkel, F, Hauptm. 
a. D. T 
Spouheiiner, I, Direkt. 
■<- Ringstr. -> 
18 E Pumptow, 81, Büro- 
gehilfe. 
E Pumptow, ®, Derlv. 
Ob. Sekr. 
Foernier, 91, Just. Geh. 
Hcrzbirg, SB., Lehrer. 
Holzweg, H, Pächler. 
Praiisch, <L, SauhilfSarB. 
lSSihäfcL Sl..’ Svau. 
»lisch. St.; SctricBSlctl. ' 
giegler, Sltualie, Gastw. 
19 E Singer, G, Maler, 
Pslng, F. Arbeit. 
Schmibt, SB., Schlosser. 
20 E Thcmlitz. St, Technik. 
Schwarze, SB, Holzhbl. 
21 ESolf|,G..Giaeiilümetiti. 
Fiirchert, H, Giftnb. 
Bebicnft. 
Maller, SB, Versorg. 
Anwärt. 
21a E Reibe, P, Eisenv. 
Jnspekt. 
21b E Bergmann, O, Stfm. 
(Zehlendorfer Sir. 33). 
KochS St, Stnuflqlafcc. 
MailheS, M, Ww. 
Richter, F. Bäcker. 
21cEGc(|Ioni,2l„Uljtmntflt, 
Baltla, St, Stafieiibcaml 
Seeber, H, Rentnerin. 
22 E Spobl), G, Ww. 
Fabdender St, Geweiksch. 
Selr. 
23 E Liebsch.A, Zuschueid. 
24 E 91cmnami.2l, Beigolb, 
Gödcl, I.. Sd)lofscr. 
SScgucr, M, Stimfl» 
gciucibtciin. 
25 E Koch, O, gicballeur. 
Stod), ö„ Stfm. 
Stiipkc, D„ SBiv. 
26 E Woiischkc, M, Ingen. 
T. 
27 E ööbd, B, Stfm. T. 
John, P, PoLBeir.Slüist. 
28 E Pol», S, Ww. 
Grafs, Th, Drechsler. 
Klein, 6, Stfm. T. 
Pieilert, Sf„ Aibeil. 
Zcising, G, Ob. Jnipclt. 
29 l. Tvltz, St, SiauraL T. 
30 E Biese, M, Stfm. 
31 E Hessmerl. St, Knust 
Maler (Berlin). 
V. Falkcnlhal, O, Dreher. 
Fritzenderg, ©., Slobiftiu. 
32 E Nibbc, G, SBi» 
fitrifchcr, 91., Büchcitesif. 
T. 
33EWeber,H, Sankbitckt.T 
Lohnt, St., Arbeit. 
31 E Pohlmaun, G, 2lml5> 
jiec. Rat T. 
•<r Stommandanlenstr. -> 
Steinmetzstr. (Süd) 
Boninflr. -> 
I ESchcrrinSkp.M., Gifcnb. 
Oii. ?nfpef!. 0. D. 
2.2a E Schwalbe, 21, Ww. 
3 E Götz. 91, Stfm. T 
t E ©eicdc, 111, Bonlbcamt. 
5 E Feiiske, 21., Aichiteki. 
U E 01bcubtirg,G.^8crwalt. 
Jnspekt T. 
I E Tljidbörgcr, F-, Amts¬ 
ger. Rat. 
8 E Spitzer, I, Gigentünic- 
titi (iluSlanb). 
Borghardl. SL, Oplit 
Schulze, G, Manier. 
9 E Schal), 21, Mw. 
SluDnik, I, SltafecnB. 
Führ. 
Schmiblstr. ->• 
10 E Lindow St, Stfm. T. 
10 a geh. z. Fclbstr. 38. 
11. 12 Garten geh. z. Felb- 
ftrafje 37. 
13 EDiofcgi, O, Feuerw. 
Stapit. Lenin. a.'D. 
Blncherstr. -> 
14 Garten, geb. z. Felbstr.25. 
14a geh. z. Felbjtr. 34. 
15 Garten, geb. 3. Felbstr.33. 
15a. 10 Baustellen. 
16a gch. z. Fclbstr. 80. 
17 geh. z. Fclbstr. 29. 
17a geh. z. Fclbstr 28. 
Fiiritenstr. 
18 E SJlaiE, F, Verwalt. 
Beamt. 
19. 20 Baustellen. 
21.21a EHeinrich.E, Stsm.T. 
giobctc, G, Singest. 
Blüchcrstr. -> 
22ESdjmibridje GtScit. 
V. Schmibt, G., Vcrwallri» 
23 E Melier, A, Ww. 
Gnlling. 0, Boitlchasfn. 
24 E Skühne'fchc Grbcn. 
Stüliue, G, Ww. 
- F, Stfm. 
25 E Noihgieker. I-, Buch- 
hdlg. (Lichtemadc.» 
Priutzkc, G., Biichhbl. 
Echmibtstr. 
®arteit,flch. s.Sdimiblstr. 12. 
26 E Koni, 6, Pcusionäiin., 
FenSIe, F, Landw. 
27 E Herzog, G» Pros. T 
28 E Belle, W, Ger. Rat. 
29 E Rathsam, G, Frau. 
(PolSbamer Sir. 42). 
V. Saluerij, 3)1. Ww. 
Schinblct, St, Dreher. 
30 E Barlcls, SL, StimftmaT,
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.