Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

J-TV'i TZ. - RtzönKr.^SoHMnstr. 
Commerz- und Privat-Bank 
Lichierfelbe 
1621 
9 E Feiizli, E., Privatier. 
Andteae, Xlj., Oto. Kanzt. 
3tnt. 
ffltöfe, E, Land. Sekret. 
Scu|ti, G„ Privatier, 
gieblcr, &, Jel^nltS*. 
lüljt. o. D. 
Herrmann, g., Piivaticr. 
— M., Ww. 
Innsert, <$., Lokomotiv- 
9(,m5rt. 
Klein. 41., Mechanik. 
Klosa,P.,Techn. BuchhaU 
Krause, l£„ Milchhdlg. 
Kümmel, Ist., Reg. Amts- 
tnflr. 
Lisicke. A„ W-rkmstr, , 
üoftmüllct H., Pol. 
Kommiff. a.D. 
Sotcng, F„ Stint. T. 
2Min, M., Ww. 
üJIcitj, 23., OB. Sekr. 
Pirnau, P., Snuiitgcii. 
Stoafcf). F., Verwalt. 
Aisift. 
Rolle, 91, Werk,,'.hr. 
Stülir, D„ $ad)tcckmslr. 
Schmidt 91., Gaslw. T. 
Sti»oe,M.,SIadlsekr.a.D. 
Tech, SB, Invalide. 
Weck, K. Eilend. Schaffn. 
WiltkowSkY, R. Schlaffer. 
Reitler, A, Fleilchrrmstr. 
yemitc, F., (Scniujc. 
Hindenbiirgdamm 
Rostocker Str. (Ost) 
■<r Wismarer Str. 
(Unbebaut.) 
Rotdornweg (West) 
Seiner Str. ->• 
1 Baustelle. 
2 E Jaii», SS» EisenB. 
Öligen. a. D. 
3 Baiittelle. 
4 E Piifdjmnim, H, Ob. 
Präparator. 
Kriege, F., Krafiw. Führ. 
B E Herbordt, O, Dr., 
Geologe. 
Willert, O, Kfi». T. 
6 E fticfcl, @T, Graveur 
mflr. 
7 E Mobr, E., Reg. Ob. 
Jnspelt. T.- - 
8E3oFjii, G.,Bnchl>.Borst. 
Feiidlcr, F, Ww. 
9 fc. SBenbt, 31., tieamlerX 
10 £ Elfeldt. H., itfm. T. 
(Saifttnnflr. -> 
11 t. Jofil, ©., «tos. T. 
12 E Andrefen, A» Eigen» 
tilmrin. ^Hamburg). 
Bü|lcn|el6, K. 9L, Ritt- 
mflr. a. D. X 
13 E Kraschewiki, I-, 
Inge». T. 
E KraschewSli, P.,Ktast- 
uaacu (Berlin). 
14 E Gerstuer, I., Eigen- 
lümtin T. 
Gerit„er,P. JDr. rer. pol., 
Direlt. T. 
Baustellen. 
-<r Beiner Sir. ->• 
Rütliplatz (West) 
Carsteunstr. ->- 
1 E Weber. H, v(Usi. T. 
SJerticr Sir. 
<- Kaiftennfir. 
An der Schäferei 
(Ost) 
■<- UicSstr. ->• 
Baustellen. 
Marieudorfcr Str. -> 
Baustelle. 
10 E Hantel & Sie., G. in. 
b. H.. F„ Eigentüm. 
iRlietulaud). 
V. Haniel' che HandetSgei. 
in. b. H. (Serlui), 
Fuchs, I., ttfm. 
Latz, Sernfsbcmf. 
Sievert, K.,!kauzl.Diätai. 
Wiest 8., Ww. 
Baustelleu. 
Äieäftr., -> 
Schcilkendorfstr. 
• (West)' 
■ Stingstr. -> 
1 E Panzeiihagen. H., 
Miuistr. ilmim. ' 
Hahn, G.,Torpcdo-Ob. Cl. 
a. d. 
2 "E Sachse, 31.,itiu8mnller. 
Gollhardt, P., Rentucriu. 
Baustellen. 
Gemarkung Shi.« 
- Zehlendors -> 
. Baustellen. • 
14 E Patchle. 0., Dcrmeff. 
. • Dirigent T. 
15 E Hauten. F., Kim. 
Baiidekow, Portier. 
Viehlina-Richler, SB., 
Arbeit. , 
16 gclj. z. Slingfir. 47a. 
Rtngstr. -> • 
Schillcrstr. (Ost) 
GicsenSdorfer Str. -> 
L keh.z.GiesenSdorserSlr. 31. 
2 E Sobernhetin. O.. Dr. 
Laadaer. Direkt. T. 
3 E Getinng. K, Buchdruck/ 
Äesi«. (Süöeiiöe). 
Goetze, 31., flfm. X 
4—6 Baustelle». 
Goettiekir. 
7 E BerendeS, ist., vw. 
StwISflEt. Rat. 
Andrer, H., Dr. jur., 
Syndikus T. 
Bars, P., Katasterdirelt 
i. N. 
Blix, 9t., Poliz. Ob. 
Wachtnistr. 
Brnckhoff,C.,!l!cichSbcaint. 
Cohiien, Ä., Apotheker. T 
Haimemami, O, Sirteil, 
MoebtS, F, Pianist. 
Pielchen.A.,!»» AmtSricht. 
SalemSli, M., Autwärlrin. 
liegt. 31. Tischtermstr. 
8 E Öilctljoin, G., DiictL T. 
Patche, F, Eisenb. Beamt. 
Wüibel, ss. 2(,„ 
Ätad. Maler. 
9 E Mohr, M, Ww. 
V. Mohr, H., Aichitelt. 
Deviient, O., <Scic§äflB< 
führ. r. 
Heulet, M, Frau. 
Johii.P, Delorat-Malerei 
Koch, M., Frau 
MnUer. H.. Kfi». 
Nanman», G„ Maler. 
Schäster, W.,Stud. Assess. 
Wibbe. 3i„ Ww. 
giniineriuan«, 6)„ 
Schristietz. 
10 E Gaede, @.. Miuistr. 
Ob. Seit. (t. D. 
Gatde, lS„ SerufSi 
geuoffensch. Sckr. 
KrieS,W.,vr^Pol.Beteriu. 
Rat T. 
Lcmiue, 31.. Maaislr. Rat> 
2cii|d)itcr, 0.. Slrbeil. 
Möllerte, W, Siabt Ob. 
Siigm. 
Diüller, E., Siagerarblriti, 
— H., Arbeit. 
-<r Berliner Str. -> 
10a E Secscld, H., Eigen- 
tiimrin (Stolp >. P.). 
V. Stechow, B., Kouter- 
aduiiral a. D. 
Bleich, E, Just. Jnspelt. 
Breit. E., Direkt. 
Lurtch, H., Direkt. 1°. 
üieichardt, W, Dr. pliil., 
Studieuiat. T. 
Schalter. F. Dr. jnr., 
Bürgermstr. a. D. T. 
Schramm,K.Hrastw.flütir. 
Sogalla, uto. Lanit. Rat. 
11 E Albrecht, H.. Dr. Ina., 
Prof. 
Albrecht. H.,Reg. Baurai. 
12 E HanL-Bau- u. Vcrwat 
luugs-Ges. m. 6. H. 
Hiuz,N.. Dr, Leg. Äan> 
iiistr. T 
12a E 6ci)!6oe, E., Jnqen. 
Seilst, SB, Keutnenn. 
Söreuien, SB., fifm. X 
13 fjillicri nicht. 
Maricustr. -> 
14 E Ricck, Ä„ Peustoual X 
SlUbkncr S., Pol. Ob. 
Wachtnistr. 
15 E Schuly-Zetide», P, 
Dr- Äiiltenarzt r. 
lil E Heumaun, (£., »w. 
Geh. illnt. 
E Heiiuiau», 3(, (Eigen- 
lümeiiii. 
Outiicm, £>.. Dr.med. 
17 [. a. BiSmarckstr. 7.7a. 
E Aß»,a,in, H., Rentieie 
(Zunmerstr. 13). 
Fraiikensiei». o., Stfm. X 
x5cnlisch, P, Lehter. 
i>. Maiitey. 38.. Dr. jur. 
Oö. :lie(|. Rat. X 
Schütz.G. Pros, Ur.mcd 
(Sei). 31(11 X 
— H., Heba»»»e»schwest.X 
HBcfliicr, H., Wachtnistr. 
1B—20_ciisticicn nicht. 
■<r SiSmnrdslr. -> 
21 E tflsiitmiüi, 91., ffnbrlbef. 
(Diciiiiciibuifl). 
Öfiihfc, !8.,@cl). KriegSrat, 
Minist. Slat. 
Gipp, C., Ladeschassn. 
Hanse, 91, - [tvi. 
Hüiier, alidkcr. 
itnrimlj, E., Major a. D. 
— Reg. Na! T. 
21 Jltcffel, S„ ivrl. 
iociinifl, O. Dr. i’milgcr. 
Direlt. X 
Wölaerä, H., Jlfm.T 
Schenk, F., Arbeit. 
22 E91&mamt, M, Architekt. 
besitz. iLindeiistr. 10). 
Aiizinger. neu. B«! Äii 
Stiel), M.. Schauspiel. 
— L., Mitarbtriu. b. 
KnopsmuseuiuS X 
Böttcher. F, Bauarb. 
Rost, H., -giechn. Rat. 
Sach!sthal,K„>Äe».SeIr.X 
Schlosser, P., Poilicv. 
Schröder, E., Siechn. Rat. 
23 E Franke, H., Bau- n. 
Brennmaterial. X 
Bränei, H., Platzanweis. 
Bogenstr. ->■ 
24 E Rieger'schc Eiben. 
V.iRiegcr.li)., j$rm. (31r.2ö) 
Beutsch, ©., Bautbeamt. 
Dietz, 38., Äs,ii. 
®ne6, L„ Arbtiiu. 
Henaig, O., Proturist. 
Üiause, ©., Direkt. 
Lochuer, G.,Maschi»enarb. 
Loreiiz. G., K»u. 
illiecne, M„ um. Geh. 
Siechn. Rat. 
Müller P., Lehrer. 
Oi-imke, F., Eisenb. 
Ob. Setr. 
Wullle, H., Arbeit. 
25 E lliicger’idjc Erbin. 
V. Stieget, y., fionlorislinX 
Bürsttein, L.. Ingen X 
Büttner, 58., Aulwärkiu. 
Gcisler, H., Ksin. X 
Giahhoff. 91., Eisenb. Ob. 
Sekr. a.D. 
SüiijcC lf., Kfni. 
Hanke, P, Schuhinmstr. 
Kaliski, 3., Sctjnllstell. X 
Liebe, W., Sngtii. 
Piglosiewiz P., Eisenb. 
in«. 
Pilthmann, 3?., Schneid. 
Rieger, ®., Ksin. X 
Schindler, F, Buchdruck. 
TutpauSki, ff., Arbeit. 
BiLiuarckstr. ->■ 
-<r Rraiicnflr. 
20 E Schade, 33., Dr. 
Rechts»»,», u. 3!otar 
Bogt, E., SSlu. 
27 E Ulcifenbcrg, C. S., 
Kim. X 
de Palirebinne Sk. Sive, 
C„ Ksm. X 
28 E Neumanu, (£., Dr, 
jur., Eriinfilcil. 
-<r Marienstr. -> 
29—31 Garten, geh. z. Ma> 
rienslr. 31. 
Berliner Str. -> 
32 RathauS. 
E Gern. Berliu-Lichter- 
selde. 
V. Bejeiier, 31., .SoiiS« 
insp. X 
Amts- li. ®emeiitbe»cr> 
wattmig X 
Arbeitsnachweis. 
Austragskaffe. 
BetriebLiteuer. 
!8cj. Steueram! Skeglitz 
21611g. B. T. 
Büro!. Jiivalidit. X 
Eiuwohneimeldeauit. 
Erwerbslos Fürsorge. 
Ferntprechstelle. 
G^ieiiide.Garteiiinspekt. 
Gcttictbcflciier. 
Hiiiideiieiicr. 
itrimiimlabteilmtg. 
MietseiuiguiigSamt. 
Motorbooisteucr. 
Patzburo. 
Potizeiamt. 
Polizeiwache 1 
Schankkoiizeff. Steile. 
Sdjiilbiiro. 
Sparkasse. 
Standesamt X 
Sngcitucucr 
4BolmiiitflsomL 
Tljirm, P., Pol. Beamt. 
> a. D. 
Bierhnf, Auiia. Juh. d. 
Slatskell. X 
33 gci). j, (Sociljcflr. C. 
©oelljeslr. 
31 E Seltner, H., Ksm. 
(Hoorechtiir. 12). 
Gerlack). E., Ww. 
Gotllieb, P., Expedieut. 
Heerllotz. M-, itito. 
it an?, 58.. fttl. 
31irfeii,mit„,3)t., Zimmerm 
Philipp, 9l„ Cliigen. T. 
Nedinaii», F., Slegist. 
-Assist. 
Sdjrnucl, SI„ Ww. 
Seeger, 31., Ww. 
Toinscha, 3!., Dipl. Ksm. 
34 Walker, VI., Schrlstsey. 
35 E Paage, H., Slra. 
jjeitl). Schassner. . 
V. Dähne, SB.. Berwatt. 
Adam, {?., Eiscnb. Ob. 
Sekr. i. 3i. 
Blauet, Cl., Svrau. 
Götze, 9(„ Bäckeriiistr. 
Pieper, 31., Eisenb.Jnspelk. 
a. W. 
316gul, 3L Buchhalter. 
6d)r56cr, H., Kaiizteibole. 
Zeiiiemaiiii'Lange E., 
Siinklicaiiil. 
36 E Voigt, F.. Sitnlier. 
V. Henning, £>„ Stein- 
druck. 
Böttcher, P., Ob.Postsckr. 
Rliegcner, 0., Fusenr. 
Frank, H., Stadt Ob. 9(r« 
chitekt. 
Hingt, 3(., SJäifcnnfir. 
Klimmeck, F., Ob. Stadt 
Sekr. 
Krüger, 01., Gasiw. X 
Lange.O., Eiseiib.Ob.Sekr. 
Leiimahu, F., ®ciii.9(ibtii. 
Müller. W., Ziininermpol 
3!abe,G., Ob. Stadt Sekr. 
Nehseldt,K.,Post Obeileit. 
iüuli. a. D. 
Rennpferd, H., Ww. 
Schöuwaldt, I., Ww. 
■<r Gieseusdorser Str. -> 
Schrilidtstr. (Süd) 
Benannt nach den srühereu 
Olemeinfj« 
vorstclici: Schmidt 
-<r Liudcustr. 
I. 2 Baustelleu. 
3 E Gruuow,P.,HauielSm. 
Günther, (£., Beamt. 
Hoike, A., t'liüeii. 
Knebel, (£, Polier. 
Komad, Gärtner. 
Leiubkc, H., Schlöffet. 
Lorenz, E., Klempner. 
Poinmeriiig,O.,Ww. 
Slolljcr, 31)., Arbeit. 
Schmidt, W. film. 
Scrim, 91., Holzhdl. 
4 E Hoppe, E„ Molkereibes. 
5 E Eib, P„ Siedln. 31at. 
Erb, G., Lehrerii,. 
Goös, I., Lehreriii. 
6 E Holle,iscr'jche Erbe», 
\t 31iethner, M-, Minist. 
Amliuanu. 
7. 8 E 3linllet*llii, A, 
Prwaticr. 
9 EWenzel, E. Miniatur- 
Mater X 
Wenzel, 3t., Ob. Steuer» 
Ickr. 
10. 11 E Engel, 31., Ksm. 
(Sdjönebg.l 
Bngge, E., Pensionär. 
Höuide, Bankbeaml. 
Hoppe, M, Fiirbh. Sirb. 
Ploth, F.. Steinsey 
Echolg, A., Steindruck. 
Müllerstr. -> 
12 E Damm, E.,Privaliere. 
Damnv G., ithn. X 
— 38., .‘Ileichbk. Beamt. 
Steiumeystr. ->• 
13 Garten, geh. j. Stcin- 
mciisir. v. 
14 E Fränzel, 31., Itolo» 
niatwr. 
Wilvgiube, H., Saut« 
beamt. 
Zille, j., Ww. 
-*r Feldslr. -> 
15. 16 Garten, geh. j. Feld. 
{trage 39. 
17 Garten, geh. z. Stein- 
melistr. 10. 
Steil,metzstr. -> 
18 geh. zn SteinmeMIr. 25. 
<r Müllerstr. -> 
18a Baustelle. 
19 E Mcrtiug. 31., Affe- 
lurallz-Diickt. 
20 E. Her in,am,, G., Ksm. 
21 E Grnnow P., Han- 
delsm. u'tr, 3). 
Gruuow, K.. HaudelSm. 
Kleiuschlliidt. F., Hau- 
delsm. 
22E£iclfer, S!„ .ÄentiiennX 
Heller, H., Stenlnciiii 
31e!dt, L., Fil. 
Lindrnslr. ->• 
Schöffeustr. (Ost). 
■4- Lange Sir. -> 
1 E Jaffe. 31., Bnchhdl. 
31oltle, E., Maternistr. 
Zeisigweg ->• 
2 E ülildotph, H., GaS» 
iiitpekt. 
am Plarretktt ->- 
3 E Weidlich E., ifarto 
graph. 
■I E Weffe,E.,Schr>!tstell.X 
• <- Zeisigweg -> 
5 E ijollcrld G., Piou, 
Schul Ob. Sekr. 
Lliühlbeiu-Siugapore, O., 
Kim. 
6 E Boehm, P„ Jnspelt. 
Prallt. B, «abtf. «es. T. 
331mimcilcnrocg 
Schunlannstr. West 
Slichard-Wagner- 
Pkatz. -> 
(Unbebant.) 
Schwarzdornweg 
(West) 
-<— Beiner Sir. -> 
1 E Stuld), O., Ksm. 
(iüiiilcnbite.). 
2 E Möglich,tz.,31ech„.31al. 
3 E. Bicrlich, 91., Buchdr. 
4 E Silbetnmiu,, H., >jiv. 
Ingen. 
5 E Prefflmaiet I., 
Ifm. Äugest. 
6 E Prefftiuaier I., .(Ifm. T 
E. iUtrliiier, H., Ksm. 
Eaislcnnstr. —> 
8 E BoikeulMen, C. F., 
Getreide X 
9. 10 Banstellen. 
11 E Röntge», H., Ksm. X 
12 geh. u. Betiier Sir. 
-<r Seiner Sir. -> 
Äcktrland. 
Bahlihos Lichterfcl-c-Süd. 
t. Diskus. 
Banstellen. 
3)eU„,|i’!chfS Hau*. 
E Willig, 31., Landw. 
Bautiellen. 
Oidoiser Sir. ->• 
Ackerland. 
Stciujlr. 
Griinbft. d. SJeremigl. 35erl. 
Eiiminiwisdrk. geh. j. 
Steiiijlr. 
Ackerland. 
Gemaikniig Maiien- 
Iclde. -> 
Ackerland. 
Ebert'scheS Haus. 
geh. z Slcmflr. 64—61. 
©feinstr. -> 
Ackerland. 
OSdoifcr Str. -> 
Ackertand. V 
-<r Gemnikimg Teltow. -> 
Schwatlostr. (Sild 
Benannt nadi dem Geheime» 
Baurat Schwatto, den, Er> 
bauer bei 31cichS>Poft< 
AinfenmS, der in derSnaßt 
wohiile. 
-4r Osdorjer Sir. ->■ 
1—4 geh. z. Berliner Sir. 130 
5 E Uiilicr, Fr. Dr, Eigen- 
lüni. 
0 E GeorginS, ff., Dr, 
Ob. 'Jleci. 31«f. X 
Hoehleni, 3t., Dr., Arzt. 
6a E Gicle. it., Oberst a. D. 
Gansow, 38.. Silchlermftr. 
Peschke, F., Fenerwcrls> 
lenln. a. D. 
7. 8 Baustelle». 
9 E Winklet. G.. Ksm. 
ClemenS, I.. Giiminiarb 
Gramatke, O.. Küster. 
Lorenz, E., Sttabcub. 
Schaff». 
Nichlcr,T..3!cchn.3!at. 
Sdjülkt, 91., Telear.Anlfeh. 
Si$t, I., Invalide. 
10 E äticnuiug.O., Eigeutfim. 
tOsdorfcr Sir. 10). 
Rreironlti, 6., itfrn. 
Hold, 91, Pensionär. 
Hoppe. 91., Ww. 
- SS., itfiii. 
Kallenbach, Ww. 
!kempe, S-. Prolur. 
Kraiise, Ww. 
Krieg, O., Lehrer. 
Naget, F> 3leg..Jnspekt. 
Ptehn, I., Stadt 31ss,st. 
Stciiler, P. Lehr. 
Scheller, 38, Drogist. 
SdjmiM, O., Holzlidl. 
Springer. I., Direktrice, 
lltbmi, Arbeit. 
Wenzel, 31., Äöw. 
SBcidiert, I., Optiker. 
11 Ge>»e°.ibc>Sdi»ppeii. 
E Magistrat Berlin. 
12E Liese A.,Stadtob.Sekr. 
i. 31. 
Pittetkau, 3., 3Lw. 
Schmidt 91., Sil. 
13 E {tclir’lchc Erben, 
fflehm H.. Kcucrochra. 
Fclij, 6., Tischler. 
Loewenthak, O., Optiker. 
Kuschke, 31.. Gärtner. 
Müller.P..Ob.Slei,erinsp. 
14 E Äolff, 31., Ww. 
syeltr, P.. Maiireriustr. 
Fiichct, M., Ww. 
,tricöiid),0.,itfm. 
Baleiiti», 91., 9trtcit. 
SSoigt, P„ Tischler. 
Baustellen. 
-<r Lindeustt. ->• 
18 E WilmS, K„ stfm. 
la E Otto F., Bankdirekl. 
-> Füillenstr. -> 
ffiärtncrc, geh. z. Zimmer- 
strasie 1. 
Zimmerstr. -> 
Banstellen. 
OSdorser Sir. -> 
Sccstrafic (Süd) 
Gemarkung Teltow -> 
Ackerland. - 
Bergstr. -> 
Söhtstraße (West) 
Säht, GätfiieuibefiOer, Gc- 
mcmdcuciiicltr. 
■<- Dlmgitr. -> 
■<r Straße 9 -> 
1 E 95 teiln, K., Schneider- 
mflr. (iieiliii). 
E Frank, 31., Schneider, 
mflr. 
V. Spindler.EH., Tachdeck 
Gcfch. X 
9(u(jutl), E., Ww. 
Rroljiuc», Cl;., Hofrat. 
Hernimmt, U., Sehtet i. 31. 
Volzweifjig, 91., Tischler. 
Sttöpfch, E, Handels,,,. 
Krüger, 91., • „iimctin, 
Leppiu. E., llliriu. 
tiulicr. (£-., Prw. Ober- 
lehrerin a. D. 
Pappenhen», it, Dr, 
Sliidieiir. Pro'. 
Piael, 91., Oberst a. D. 
Schiader, G., Finaiizral. 
Wolf. ©.. Tabalwr. 
2 E. v. Schevcn. K„ Direkt. 
iSlerlin). 
V.Schiibert,W.,Kasie»bote 
Hübeulhal, H„ Schern» 
Ilciufeg. 
Johanneuoii, M, Geh. 
Sind. 31al, Prof. 
Koch, L>.. Ob. 3!cg,flr. 
Kringel. H., Gern. 91rb. 
Lauicrbach, C.. Ob. Be»- 
ivltgü. Seki. 
Morqcnflen,, O.. Pros. 
Ob. Studie,trat ,. 3t. 
Nanpach, K., Postinfpekt. 
SdjuBcrl, P., Jlod). 
Wieprechl, E, Waffen. Ob. 
Jnspelt. 
3 E 3ticgclnmn, G., 
Stiidienrat. T. 
Allwatscr, F., Arbeit. 
Biithkt. it., Schlosser. 
.HiuriijSmeljer, it., Ksm. 
Äarchow, P., Architekt X 
Maicns. E.L!>., Malerin X 
— I. Geh. Inst. 3tat. X 
Moefe, W, Arbeit. 
3!ocldechen, F., General» 
leulii. (i. D. 
I Baustelle. 
) E. Sittnier, E., Eigens. 
Ba>iniai»i,H..Tipl.Ingc„. 
Dniwc, ;v.. Pofilchaffu. 
Eiscntrant, E., Kämmet. 
stenograph. 
Fiedler.F.. Berstch.Beaml. 
Fiftt, (£., Ksm. 
.pübichcr. EI., Ww. 
». Ktmgnth. 91., Ww. 
Dtoiljer, P., Stfm. 
Stuft, M., LaudeSob. Jusp. 
Sdjinm, E., Laboraul. 
Wetter, F., Dr. phil., 
Musiker, 
8 E Seidel, 91., Prokurist. 
E Aeibner.E, Frau Dr. 
^Spandan). 
V. Gcwerbl. Bciatnngssk. 
j. Gnmöbefili A. Harff 
iFnedena»). 
Ooieuinii», üt., Poilicrft, 
Heiriiiann, W, J»ge». 
■öohfchilii 0, Pensionär, 
Hüllte, W. Ksm. 
Kiaiise, it., Ba»!bea»>I. 
Thcolmld, W. Dr.-Jng., 
Geh. Ob. Steg. illnt. 
Bolgi I., iBio. 
Woli. K. Si»|i(cr. 
i Baustelle. 
9 E DelkciS, Eiqenl. 
Bischte, 31, '.Vialdimeiib. 
i'niirte. W., Slamc-H 3tat. 
Chouö, ö., ISifenb.Beamt. 
Hcui'e, I., Ww. 
Kühl, H, Sltllni. 
Meincke, O., Ob. Gärtner. 
Piper, 91„tonie,Kolonial- 
iur. 
— W. Arbeil. 
2flicke, F. Zimineri». 
10 E Celkeiä. I, Eigen!. 
(Str. !>.>. 
Blume, H., Mimst AmlS* 
gell. 
Gonliu?, 33., ©ürln. 
Erbkam, W., Sind. 
9liicjioriu. 
Fntzins, E., Post. Assist, 
a. D. 
Göye, H, Dr. jur. X 
Laug. V. Ksm. 
3!oSIe, E, Sleumer. 
Sdieer, K, Graphik. 
Sdjmiii, it, Schleifer. 
Schoflag, it, i'olObev- 
wachlmftr. 
11 cuftterl nicht. 
12 EHctugk, B., Eigen!»»!. 
Herzog, L. stfm. 
Kalis, B., Stirn, 
itliiigmüllcr, H., Bank- 
lieii int. 
üieiiiger, SS., Bemalt, 
J»ip. 
Pcnborf, 9t, Ww. 
Ptci|d)inn»ii, 91., Tischler. 
Poliit, SB., Invalide. 
Stich'’r. St., Sttaijcuü. 
Fähr. 
Schulz, 33., Dr jplill., 
Sindientat a. D. 
Watlich, 81., 3i!m. 
Wotff, 31, Ob. Sekr. 
13 E Plagge, F., fifm. 
Slerthotd, 91., Ww. 
Eljiidt, 91., Sienlier. 
Genvsch, ©., Landesfckr. 
itinberiimuii, Oberst- 
lenin. a. D. X 
Saniler, 91, itorrcltoriu. 
a. D. 
Willenberg, A., Str« 
walig?. Slot. 
14 E Äiinkma>in,P, 3ie»i!er 
(Stonlqenicit). 
V. Schwanke. 91., lllohtlcg. 
Slcnbt, O, Eisenb. Ob. 
Sekr. 
Hildebrand Ksm. 
Hoheniee,A., Gcr.Bollzieh. 
Ncnbonrg, 91., mu. Pros. 
Paul, ist., Landeüiiispckt. 
Slalideimann, F., Dr, 
Ger Asses. 
Böget, M, vw. Geh. 
SJieiiz.Slnt. 
Garlcu, geh. 5. Ringstr. 4. 
Stmiic u -> 
Sliiigflr. -> 
(Fiicdenau). 
V. Sogeter, 91, Pensionär 
(Str. 6a). 
Gotterih, SB., Ksm. 
Ianfe», il.. vw. Geh. Ob. 
Sieg. Rat. 
Krentzberg, St., Ksm. X 
Luther, H. itmtSgcr. Stat. 
Oppenheim, H., Pros., 
Sindienrat. 
Ufllcmniiit, M., Ww. 
iia E Seidel, 9t.. Eigentüm. 
(rtriebeimn). 
V. SJogelcr, 31., Pensionär. 
Btillner, H., Sieg. Jnfpekt. 
Haeske, v- Privatier. 
Lapkanip.,S.,vw.3teg.3tal. 
Ölte, F., Lehret. 
Stichler, 3t.. Gärtn. 
Waller E.. vw. Prof. 
S8el)lmi, 3t., Ww 
Zech, x>„ itfrn. 
7 geh z. Dahlemer Sir. tO. 
■*r Sliiigflr. 
Sophieristr. (West) 
iti)llnmunslL ->■ 
1 E Speika. G.. Dr,Konfnl 
(iiutjcrljalb). 
Krault, 91., Oberst z. D. 
Manktr, 91., Ww. 
MarcmowSki, it., Sieg, 11. 
Bautat. 
Räiher. F, Arbeit. 
Toepel, Cl., vw. Geh. 
Siechn. Stat 
2 E Schlegel, Alice, Ob. 
Stiidicnrätiii. 
E Schlegel.E.. Lehreriu.X 
Mohrheuu, SB., Sludieu- 
ral. X 
J £ Nnpprccht, I., Ksm. 
Gordou. SB., Phologt. 
Hellichter, E, Ww. 
Krüger, I., 3lrbcit. 
Stabcnliorfl, 3)t., 06. Steg 
Scfi. 
1 E. Matthias. sv„ Dr. phil. 
Pro!., Studientat. a.D 
r> 1. a. Dahlemer Sir. 61. 
E Hackmann, D, Sifcnü. 
Selr. 
Fechl, F., Geschäsisführ. 
— P., Sanit. Ingen. 
Hörhold, E.. Beamt. 
Jacnicke, B., Ww. 
Slogofdi, F., Ang-fielli. 
Witte W.. Postlchaffn. 
Dahlemer Sir. 
ajitloriastr. ->
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.