Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

1608 
LiiHterfelbe 
4 Siepert, H„ Gesang- 
lieljrer. T. 
Träger, K.. Pmitobaucr. 
Werner, it„ i\rl. 
-<r Brahmistr. 
Bitkenwäldchen 
geh. z BrohmSstt. 42. 
Gemarkung 
Bl»>Sleglitz 
B—6 Lagerplatz. 
E Bahr, E, Ww 
GLrxlg, K, HonbelSm. 
Lortzinostr. ->■ 
7 I. ct Lortzinmtr. 6. 
E Riedori, ffl, Schloffer> 
mstr. (Roonstr. 29). 
Babst. N.. Minist. Amtm, 
Brau», R., Stodtinspekt. 
tollmanL H, SB», 
uhn, itfm. 
Müller, 0., Privatm. 
Schmidt, O.. Bürovorft. 
8 E Gronow, St,XimirjtT 
Brügmann,R,Bankbeonit. 
Dencker, <£, Lehrerin. 
Dieser!, H, Minist. 
Slmtrn. 
Holdi. P„ Ingen. 
-Krüger, H„ Fra». 
— H, itfm. 
Züchner, 81,, Geh. Kanzl. 
D.rell. 
9 E Bordych, A, ÜB in. 
Bordvch, 'ill, Doch- 
deckiiiigSgefch. 
Giiweit, 31., Rentiere. 
Larsen, H, aipl.Jngm.T. 
Lehrkamp, ©., Technik. 
Slaudie. ffl, Fr. T. 
Sieger, P, Drogist. 
Thiede, SB., Arbeit. 
10 E Henzx, SB., Brenn 
mnt. T 
11—15 ejiflicren nicht. 
16 s. a. Hmdeilburgdamm b8. 
E Behar.E.togentünmii 
T (SBiimerSdf.) 
Ahnet, P., itfm. 
Barsch, W, Dreher. 
Blaestng, j}., Mechanik. 
Mstr. T 
Gaebcl, Flcifthcrmsit. 
Glawe, 6., Tischler. 
Hallenhos, G, Steuer. 
inspell. 
Heiser, E., Stadt. Jnsp. 
Herold, W, Ob. Tel. Eekr. 
Iahn, 81, Bürogeh. 
Kühne, Dachdeck. 
Knhr, fl„ Kanzl. Sekretär. 
Löwe, M, Kfm. 
Mlchalöki.Z.,ltolonialw.'N 
Piesker,E, Bersich.Beam 
Plötz, ÜB., Dtofchkenbe 
Rago„ach,H.,Bers.Beam 
Ragonalh, L., Ww. 
Schmidt W., Ksm. 
Schulz. SB., Büroangest. 
Biete, E., Ww. 
Voü, Zigarren. 
Zimmermann, st., Bai, 
g-sch T. 
Hindendurgdamm 
Hedwigstr. (Wcsr 
Kyllmannstt. 
1 E Wenzel, 81., Eigentüm. 
(Sleglltz). 
V. Thomas, Verwalt. 
Vorchardt,J..Schriststell.i: 
GocrS, M., Frau. 
Schweinitz, I, Jn-ien. T. 
Sterry il.,!)lcf[mt’.‘6üroT. 
Weist W., Arbeit. 
2 E. ©nieder, SB., Kfm. 
IStegUtzer Str. 40). 
Knöner, K, Minist. Rat 
Slirii, 81. Dr. phiL 
Chemiker. 
Sädfld, R„ Arbeit. 
Bollmer.M., Bür,Beainiin 
Wc,gcner,J„ Feinkoslhdlg. 
Baustellen. 
Dahlemer Sir. -> 
Hcincrsdorfer Str. 
m 
Wilhelmplatz 
1 Garten, geh. j. Wilhelm 
platz 6. 
2 E Dciltschmaim. H, Dr. 
med. stall. Arzt T. 
<- Slitflufifir. -> 
Lange Str. ->■ 
8 E Brose, St, Ksm. 
Jankowiak, $„ Kfm. 
Schenk, 0, 05., EisenB. 
„Jnsp. 
Wahl, it, itfm. 
( E Korinth, F, 
LandeSamtni. i. N. 
B. 6 E Hatzinaer, B, itfm, 
Stasseldt, St, Pol.Bcaint. 
Grabenstr. -> 
7 E Ttemann, P, Ksnu 
(Berlin). 
8 E Wunder, F., Dr; 
L«nki«r T. 
8a Neubau. 
E gränzte, A, itfm. 
(SBImtmeiicntoeoN) 
<- Am Psnhl. ->■ 
9 E Slaecfcr, SL, itfm. T 
Brodhagcn, {Rentner. 
10 E (Blau-, E.. Rrrni. 
Psau, O., itfm. T. 
11 E Laasch, Q. RelchSb, 
Jnsp. 
12-14 Bai,stellen. 
Marienselder Sir. -> 
15 E Zempcl, St, Kohlen. 
Vielecke, K, Kohlen. 
Knaal, 53, Tischler. 
Beste!, 8t., Olajlro. T. 
Pilgermann, A„ Arbtiin 
Schnlz, <£., Arbtrin. 
16 ESimoii, C,H, Holz 
cngroS T. 
itaiferflr. -> 
17 E Ejchenhorn, O., 
Sabnlbcl (3Jlatien- 
feitet Str. Ü8). 
V Doffow, H., flrimliml' 
fdjugm. a. D. 
QIBredil, P., Arbeit. 
Benidt, H, Telegr. 
«oldslein, M„ SLw. T. 
Bilder, 6, Arbeitn». 
Guyot, H., Arbeit. 
itelStf, H., Arbeit. 
Kraft P., Gastw. T 
Lemzer,W.,Stadt.Geomet 
Mayer, P., Konditor. 
Müller Maureipol. 
Radtke, F., Landwirt. 
— 91. Glasschleifer. 
Rnffak, O. Slellmachcrei. 
Schwinzer, 81, gleis' 
mstr. T. 
Slücfert, E,, Pensionär. 
" 'ioiulim 
TeSke, $)., Schuhn, 
18 E Tschörlner, <&., Tischler 
mstr 
18a B anstelle. 
Kaiserplatz -> 
18b E Sietz, P., itfm. 
(Steglitz). 
V Semmler, it,, Maler. 
Dörre, H., Bahn-Arbeit. 
Kießling, R. 11 hm 
Popve, SL itfm. T. 
Prelli, 58., Poslinspell. 
Priebusch, ffi.. Arbeitn». 
8!allhui, fifriscur. 
DiemuS, ©., Lehrer i. R. 
Slötzner, E„ Architelt. T. 
StüBner, 9t., Ziganen. 
Vogler,P-, Magist. Seaml. 
19 E Schmidt, 6., Eigent. 
(Dädorser Sir. 24). 
Achtsnicht, B., Schneider. 
. f- H. „ 
Küpper, O„ Mag. Beami, 
Lehmanii O„ Maurer. 
Meier, W„ Äanarbeit. 
Seils, L.. Mitarbeit. 
Teppich, P.. Mitarbeit. 
Ullnch, F,, Plättrin, 
19a E Sommer, R., 
Stcifchcnnitr. (Berlin) 
V. Block, 6., Lehrer. 
Ädam, A„ Registrat. 
Arösickc, SB., Arbeit. 
Kaulitz, L, Ob. Kellner. 
Meper. ffl., Arbeit. 
Schüler, 8t„ Maler. 
Slepcrt, A., Arbeit. 
Weder. 91., Tischler. 
<- Kaiserstr. -> 
20 Baustelle. 
21 Garten. 
-<r Marienselder Str. ->• 
22 E itiiumg,<$.,Brennerei' 
uenir. 
U SBnller, O., itfm. T. 
CieSzyuski.A.,Kartograph, 
Hamann, SB., Wherin. 
Jnnicke. rt., Zigarren, 
ilutjj, SB. Kstn, 
Ullrich, F, Anjwärtn», 
- M.. Ww. 
Walter, G. m. 6. £)., 
Wem T. 
& E Splanemami, P., 
Handschuhmmstr. 
I Ülcuj, öl., Portil 
Dietz, O., Arbeit. 
~rmif, H, Ob. Jnspekt. 
jehfc, A, Stickerin. 
Lange, 81.. Ob. Postsekr. 
Neinges.H., Heiltundiaer. 
Schubert, H., itfm. 
Thomas, F,, Arbeit. 
24 Baustelle. 
26 E Gerhardt, O., Fabrt. 
Direkt. T. 
26 E Nutzbaum, Ch. D. 
Direlt. T. 
■<- SiilIjEtflr. -> 
27 E Schwaitz, W., 
8>eichswirlich. Nicht. T. 
28 E Rasch, H., Ksm. i: 
29 E Liinann, H.,Eigenlüm. 
IMüiichen). 
KrailSS, M, Witkl. Nal.1 
R!ng,'C., Montage Sleoif. 
80 E Lang, St, Ob. Schul- 
lehr. 
Hagemann,M.,v>«.Kzl.Nat 
30 SRichter, St., itfm 
Schwaiin, M., Hansanaesl, 
31 Siaiiflche. 
32 E Krech, P. SBirfi. 
Ob. .liitonzral, 
Wi-nh-Ib.K..8!kichSb.OIi, 
Jnspe». 
■<- Grabenstr. ->- 
33 E Dilger, H, Major 
D. T 
Diener, O.. Vofauientier. 
34 EN°SlS.C..Fbrkdirett.7. 
Schönbe^ St., ülohrleg. 
35 Garicii. 
36 E Bohne, 38,öefchöfts' 
führ. 
37. 38 Baustelle,,. 
Mariendorser Str. ->• 
Lange Str. -> 
39 Baustelle. 
40 E Haniza, S., 
8iflniclfenfa6tIt.T 
BoknS. F, Schneider. 
41 Baustelle. 
42 Garten geh. j. Wilhelm 
platz 7. 
Wildelmplatz -> 
Heinrichstr. (Ost) 
Berliner Str. -> 
1. i geh. z. Berliner Str. 138 
3. 4 Ba»stelle». 
ö E Bnrchardl, ii., Architekt 
(Berliner Sir. 135), 
Küster, H., Ingen. T. 
Baustellen. 
Anhalter Bahn 
Baustellen. 
Berliner Str. 
Hermannstr. (Off 
<■ ©renzflr. -> 
1. 2 Banstellen. 
E 8!asmuisen,N., Bankier 
(AscherSleben). 
Sinter, W., Sets. Jnsp, 
Krumpfe, M, Ww. 
4 E Setzer, H., Radiohaus, 
Eiedhardl, it., Küster. 
6el). z. Mananneilstr. 41, 
k. Tiheiithaler W., 
Pholo J»sI!t»t<BerIIn), 
V. Jung, ©., Ww. T. 
Jablonkll.J.,Pens!onärin, 
Köpp, M., Schneidemüllcr. 
Tetzlaff, e„ 8Ieg. Sekr. 
E Zoeger, B., Sßcrltei T. 
E Weber. W„ Pfarrer i.R. 
Herzer, P, DrJur.,51mlS- 
gtr. Rat. 
E Sacke, H., Eisenb. 
Lademstr. 
Mächler, E, SngeiL 
10 Baustelle. 
1$ E SiittiiighauS, 33., 
Landw. 
Bcrger, J„ Ob, Postsekr. 
Buch, O., itroftog. Sühr. 
Fatzbendcr, B., Bnchbind. 
Lauterbach. W, Amtsrat. 
Georaenstr. -> 
12. 13 Sianstellen. 
14 ©nrlcii. 
16 i|. 16 Baustellen. , 
17 ». 18 geh. z. Mariannen- 
str. 29. 
19-21 Baustelleiu 
22 E Borgwardt, E., Ob. 
Postsekr. 
Marienselder Str. -> 
23 Baustelle. 
24 E Weimar, G., Stmlsgeli. 
25. 2li Baustellen. 
27E3)illmar, 6., Ob. Telear, 
Setr 
B,schoff, P„ Berlret. 
l, 29 E Schmuck, H, Ksm. 7. 
dO Baustelle. 
31 E Baumaart, P., Ksm. 
Nadlke, Sl, Ingen. 
32. 33 Baustellen. 
34 Garte». 
35 E AlveiiSIcben, it,, 
Oberinge». T. 
36 Baustelle. 
Beorgeustr. 
37 Baustelle. 
38 E Schulz, E,, Privatier. 
ScBnimim, A.,Ob. Geld- 
zahler. 
Brüneberg, P., Arbeit. 
Haase, B., itfm. 
Hänifch, 31., Rohrlea. 
Henlfchel, ®., Balltechnik. 
Mäbecke, g„ Bäcker. 
Pomemiu, B„ Ww. 
Stichler, E„ Ww. 
Schmidt,W, Gärlnereibes. 
Wagnitz, SB, Schlosser. 
Waller, O„ Lehrer. 
43 Garten. 18 
44 ESBomt,®.,CB.$ostfelr.l Schulze, 88., Sentier 
45 E Joseph, O. Bank- Berch, M., Arblrin. 
L-amt. i. 81. Wolfs, St, Markthdl. 
Hering, E, Prokuristin. 9.10 E Bezirksamt «ieglid. 
Streithorst, M.,SeIt.a.D.I Gemeiude-Vadeanst. 
43EBergma»n,F..8Ientner.I Sembritzkt, M., Bürger- 
E Bergmann, J„ Eigent. I mstr T. 
E'selle, H„ GeschäslSsühr.Ill E Beit-Simoii, J„ Frau 
Malzah», Q, Kfm. T. 
Baustellen. 
■<- Grenzstr. -> 
Herwarthstr. (Ost) 
-<r Wilhelmslr. -> 
1 E Faltensteiii, E. Drjur., 
Direkt. 
2 E grellst, H, itfm. T. 
2a 'Garten geh. j. SBi^eto 
stwtze 24. 
3 ESpeman», 6„ vw. Bert. 
ffiiretl. T. 
4 E Lewy, G., itfm. T. 
Schwarz, 8t„ Malermstr.?. 
5 L Cohn, ÜB., Konsul. T. 
ufoe, «.^itroftog. Führ.,26Kalbe, 28, Just. Ob, In, 
iBengci, E, Ww. 
Baikftr. -> 
27 E ffleseltrjme Erbe», 
E Oefeler P„ Caslw, T. 
Sr56el, St, Ob. Ingen. 
27» E <586, 6» Öärfnereil 
tesitzeriii. 
Dr. (Dahlem), 
E Gabriel. Z, vw, Gen, 
Kons. T 
Beige, D„ Rentner. 
— R.,OBeistlentn.a.D.7. 
Donner, 6„ Dreher. 
Dress, H„ Betlr. T, 
Knopke, A,, Ww. 
Pelckert, SB., Rentner. 
Schultze. E.. Jnslallat. 
Thielmann,H.,Prlvatiere 
12 E Bastanier-Wranzow, 
Bildhauer. 
Shdow, it., Handelüm. T. 
Itnger, SB., Arblrin, 
D. Wedel 3„ Ihn. SI5- 
teilimgSleil, 
Kommissionsges. SBittiom 11318a E Gonraut, E„Eigeii' 
Coh» & Paul Haase. T. 
Olsowsti, 81., Schlosser. 
6 E Müßiabrodt, I., vw. 
Minist. !Ral. T 
-9 Garteii, geh. j. 2BU= 
helmstr. 19. 20. 
<- Berliner Str. -j 
10 EObo»ssier,EgentümrIil, 
«Schweiz). 
_ ilcher, E,, Dr. phll. 
11 E Mäschle, 31., Fabrk. T. 
Peschte, SB- Arbeit.    . 
17 E Slengenegndi, itfm. 14 E Schulze, F., Kohlen1 
lüm. (Berlin). 
Stauer, A., Arbeit, 
— SB., Rohrlla». Bau T 
Borkeuhagen, Sl.. Eifenb. 
Direkt, a. D.'C 
Tönradt,Kataster» 
direlt. f 
Müller, <&., Major a. D. 
Psennzig, SB., Gürtler. 
13d E Giedo, Gebr., P. n. 
W.. Fuhrheir. T 
Wintler, W. Schmied. 
V Neumami, O., Obev 
görlit. 
Henete, O., Kartoffeln. 
Kluge’, ffi., Straßenbahner. 
Söht, 81., HandclSgärtn. 
Sydow, K.. Arbeit. 
i AllctS-u.ErholungSheim, 
E Stadt Berlin. 
Frant.FMe, M., Pen> 
sionalT 
Sertmann,mz.,9anI6taml. 
Minow, 81., Ww. 
Dorotheenstr. 
29 E Bischoff,F.,Ob.Ste»ev 
setr. 
E Kummer, L, Wir. 
Asmnr, W., Relchrb. Ob. 
Am:m. 
Jäger, A., Arbeitrln. 
T. 
12aE Braun, S., FBrkt. T. 
Aulich.L, ilraslwag.Füht. 
Bereimgie Handels» u. 
Jndnilrie ffi. in. B. H, 
L. Broun, S., Fabrik. T, 
Btülgam, W, 
ftüht. 
hdlg. s. 
Nelkenbrecher,W, Schnei, 
termflL T. 
Schulze, A,,Slenoiypift!n, 
Staedler,N,,BetriedSmstr. 
14a geh. z. Bäkestr, 9. 
Bäkestr. -> 
Schwarz, $}., Kra>twag. 
Führ. 
15 E Haag, A., itfm. T. 
Saleitc, G., Gärtner. 
16 E o. Sichtet, M, vw. 
Hanplm. T. 
Reymann, M., itonlre- 
Admiral a. D. T. 
Slonlowsli), ©„ Portier, 
arkanlagen. 
-<r Wilhelmstr. -> 
Hindenburgdamm 
m 
8l«fmabatl(t ett. 
13 E Braun,Fabrik. 
ftittllUmg.j 
14 E'H-Vs.A„Fabrkdirekt.7.15.16 E Scholz. P.. Kfm. T. 
‘ ' Bliesen», F.. Schleiferei, 
Harnolh, L., Gaslw. T. 
Spelhmann, W., 
HandelSm. 
Weder,8i.,SchlosserrisIr. 
17 E Hildebrandt, M., 
Baugesch. T. 
Frost, Ch,, Auswärtrin. 
Köpp, .6., Maurer. 
Otto M., Gönnet. 
Schulze, 8t., Friedh. Arb. 
Schuschenk, M. SBt 
SJoolrr. Auguste, ®oi.i* 
menleu. 
18 EDnbrow, E., Eigentüm. 
Bol'dl, 8t., Postschaffn. 
Ganfow.T., Tis hletmllr.T. 
Kutscher, 81., HauSongefL 
Wachlin, R„ Slabt Ob. 
Seit, 
19E Lestman„,H., FitrogeT. 
Nells, it, Siebe,t 
20 E Lestmaiin, H., Furage 
(Nr. 19,.,. 
Busse, M., Ww. 
Pinkpank, P., Glaser, 
Slermau», A., Pensionär. 
„ ef«Jin, ElSbeih, SB». 
21 E Schulze, M.Ww. 
Dreß, H„ Knnstmal. 
Fischer, M.Kiafiw.Nhr. 
—tanke, C., Pnvaliere. 
jubtri, F., Konrektor!». 
Komiichke, R, Kfm. 
Lehmailn, O, Ksm. 
Nenmann, H., Drogist. 
Rostn, G.. itfm. T. 
WilkowSIi, I., Kraflw. 
Führ. 
22 E Schulze, C., Fra». 
Banisch, N, Kaseni. Jnsp. 
a. D. 
Branowrk!,K.,Jnstallat.r. 
firehqit, 81., Garienarb. 
Kreuzer, M., Arbeitrin. 
Liewald, H., Rentner. 
Pankoni», H,Molkereibes. 
Penno, C„ Arbeit. 
Nitzman», ©,, Gärtnerei- 
üef. 
30 Johaniiitei -Siechenhans. 
E Johanni.erordcn. 
(Berlin). 
V. Niedermöller, L, 
Diakonisse T 
*<- Marschnerstr. 
jl E Dalchow, $., S3etrie$5 
inspekt. 
Schenkel, H.< BankBcam: 
3£ E WilmS, H,, HandelSm. 
Arndt, G., Schristsetz. 
Bosse. A., HandelSm. 
LhmilewSki, it., Arbeit, 
Janzen, 81., Eleklro 
techniker. 
Kamps, F., Bürobeamt. 
Kühne, ($., Maurerpol. 
Mayer, F., Arbeit. 
MietaS, G., Maschinmsir. 
Müller, H. Krasiwg.Fhr. 
Oriel. SB., Tischler. 
Pfeiffer, it.. Schlöffet. 
Reh, 81., Arbeit. 
Schefflet, JD.,fiimmerp6l. 
Schuhmmsir. 
42 Huhn, 
iiühne. 
E Meyer, H., Ob.Post> 
sekr. 
- Müller-Schmied, it., 
Jng-n. (Nenkölln). 
ENaabe, Sl, Geschäsls- 
" führ. T. 
42 E Schröder, 8t, Ob. 
Postsetr. T. 
Scholl, E., Bankbeamt 
Bäkestr 
Dablemet 
Parkslr. S 
•lemenyaiis 
Richard 
Auaustanr. 
wagner-Slr. 
Monieu§L 
r. 
moonilt 
ßanMÜ 
Motowlit 
fflllltuUt; 
2 Geranien 
«lemurlmig Äin.-üieg»tz 
GiesenSdorser Str. -> 
1—7 E Obst.u.Gartenb.Ges. 
C®leittfiderftr. 2). - , v, 
Nalhau, M., Bett tieil.T.|26E6eioll)rH.,gicitdictm(lr. 
Herrlich, I., Rentiere. 
Kühne, W, Maurer. 
Liudemann, E„ 3t um,mn. 
Schulze, F, Mechanik, 
„ — 0., Baniechn. 
23 E Kröner, 33., Besitzet. 
Thiele, Stachf., Herui, 
Gnrlenaichilett. T 
23a Garten, geh. z. 23. 
M Effiarggrofl’schc Erben. 
Bortz, E„ Penstonät. 
Froebel, 81., Ob. Ingen. 
F»k!, F> Invalide. 
Hossmanit, F,, Rentner. 
Marggraff, W„ Loul- 
beonit. 
Ptenzte, F., Major o. D, 
25EMorggraff, M., 
Privanere. 
V.Le°pold,F,,Pvl.Jnspekt. 
Marggraff, P., itfm. T. 
Matthaei, C, vw. Pros. 
Putsch, H, itfm. 
ti E Dawerdt, B,Off.Ha„' 
ielSges., Tabaksabrk. T. 
Baecker, ffi. kfm. Singest. 
Bombe, M, Hausaiigest. 
T. 
E Herold, O, Fleischer* 
mstr. T. 
Herold,E,vw,Ob.Poslsekt. 
Swiller, R., Schuhmmsir. 
Schmidt, E, Maler. 
— F„ Malet. 
Seidlitz, 81., Pianist. 
Stof, H., Flie|cnlcg.T 
Stolz, 3R„ Auswärtrin. 
Thederan, G., Arbeit. 
33 E VeiBig & Lampe! 
lAuSland). 
Holtz, C„ $etlrelu„(t. 
Hübncr, E„ itrontenf, 
Beamt. 
Kölli,ig, H,, JnliaDaf. T. 
Kozusqck, P, Schlosser» 
mstr. 
Mische, SB., Arbeit. 
9’ „lisch, E., Schuhmmstt.1 
Poffelt, E, Stenotypistin 
— 0„ Lehret. 
— H, Lehrerin. 
Seliger, O„ Ingen. 
Träger. SB., Bnchbind. 
34—38 Baustellen. 
-<-Nichard-Wagncr-Slr->- 
30 Kohlenplatz. 
E Aiutt, Will), Holz i 
Kohle» (Nr. 93). 
40 E Schmidt, P„ itfm. 
Postamt 4. T. 
Birtner, <&., Arbeit. 
Ferkel. O„ Optiler. 
Fulber, O, Optik. 
GramS, Th., Feuerwehrm. 
Wackermaii». SB., Drogist. 
Weber, St., Renlucr. 
— F.. SBerkzcuam. 
Wiemoim, F., yimnienn 
41 Eßcider. sen, C., Be- 
ttiedSlzii. 
Baum, E., Zeichunngs- 
»erlu. 
Deppe, 81, Poslinlp. ' 
Ehlerl, G„ Etiabeub. 
Echass». ' 
Friese, Sl., Herrenarlikel T. 
Heider, jun., C.,Kololiial< 
nir. T. 
itlct», I, Monteur. 
Matleril, I., Schlosser. 
Dttcl„ SB., Nohrmstr. T 
Pfützner. E., Stcnlicie. 
SVcurouch, I, ika»zl.Sekt. 
42 EKrob.W,Häiijerverw. 
V. siienske, F., äartcnatb. 
Bobrich, Sl, Bäckciinstr. 
Clemens, SB., Tekorat. 
Giscll, H„ Ism. Stiigesl 
Einst, O, Schul,»iinstr. 
Hcldemann, G, itraflleag. 
Sillir. 
.. F,, ffobrkorB. 
Kühne. A„ Ww. 
Lehmanii, A, Sch 
— SB, Garteuatb. 
Natz,G»  ElleuB.OB.Sekr. 
Schadoch, M, Arbeit., 
Schmidt, SL, Dr. Arzt u. 
Gcbnrirliclf. 
Seemann, 8t., Bauatb. 
Slolil, E, Steinsetz. 
Treutzsch, M, Ww. 
Trnbach, Q, Schlöffet, 
SSollrnll), 6-, Rechn. Rat. 
SSafchau, H, Baning T. 
Wollet, 81., Tischler. 
43.44 s. a. Marschiierstt. 10 
E®rouoio,D.,Dr, Tierarzt 
(Hahdnstr. 8). ( 
V. Jasiniki, L, Schlöffet 
,'Marschnerftr. 19). 
$artow8kii,itl.Wtoörlrm. 
Beschert, 81., Woschsrau. 
Borchert, T, bauatb. 
Breoow, M., Renlnerin. 
Brösicke. A., Bauarb. 
Diclnch. M.. Walchsrau. 
Ecker,, Wilh, Fobrkarb. 
Filcher, 6., Slusroätlriit. 
Golliiick, G, PollhilsSarB. 
Graste, M, Näherin. 
Hossniann, G, Vetw.Sekr. 
Jaget, 8k, Schuhm. 
Jolitz, H„ BauatB. 4 
itahlctt, E, Eigrninin. 
Linihe, E, itoloiiiator. 
Müller, E, Tischler. 
Ealzmann, H, Schneider« 
mstr. 
Schröder, Sielnsetzork. 
Schnckar, S6„ Gärtner. 
Strecken ©„ GoSoib. 
Thaßl-t, A, Elekiromonl. 
SBinxrlilein, L,, Ww. 
Wollet, C, Kohlenotb. 
45 EDtogcrt SB, Gostw. T. 
Gierich, F, Glaset. 
Schieweck.K., Priv.Beamt. 
Slini>ermonn,W, PotOb. 
SBachlmtlr. 
Sprenger.K., Salllermslt. 
E Kabelitz, R.LandelS« 
(lärln. (Autzerhalb). 
V. SBolter H, Maureipol. 
BaSdorf, SB.,'Arbeit. 
Borchardt, H., BUchbind. 
Conradtk, AI, Schneider« 
tnflr. 
Ehrlich, SB, ArB. 
Geyert, F., SioruB. 
ßeOei, 8l, Ww. 
Hetz, F,, GefchäflSführ. T. 
Kuband, SB, Manrerpol. 
Küffnet, F, Maurer. 
- SB, Arbeit. 
Polinsti, St, Tapez. 
— O, Sattler. 
Paul, 81., Maurer. 
Pelche, F„ Maurer 
Pcler», M, Kontoristin. 
Pseilschmidl, C, Slrbctt. 
$ontpli,m, A„ SoUnrcJ. 
Setr. 
OinalkowSki, 6., Maler« 
mstr. T. 
Retzti. Sl., Elakermstt. 
Schiilz, R,HilsSweichenw. 
Spinder, 81., Sinklol. 
TomaschewSk,, F, Arbeit. 
Wollet, H, Maurerpol. 
Wüsten,,agen, C, 
'itoloiinensüsir. 
Zweig, M, Ww. 
47 EDrügert,W, Gaflto.T 
(Nr. 45). 
Berlin, SB, Konfitüren. 
Dahms, P„ SchasfiL 
Dorn, 0., Kraflw.Führ. 
Grätz, P, Lledakt. 
H(^eloff,K„ Schneidermp 
Heck'er, SSL. Bnchprüf. 
Henschke, it, Arbeit. 
Heller. I, HandelSm. 
Hill, i?, Porzell.-Dreh. 
Im,10W6I,, F, SlrBcil. 
itriü, M. Bar.fogent. 
Kühne, I, Seife» T. 
SDteinr, 8t, Stelln,, 
Pethson, 8t, Mafchinarb. 
Schloh, 91., Slrdnl. 
Siedelte, St, Privaiiete. 
Sommerfell), H. Pol.Ob. 
Wachlmstr. 
Zefch, it, Büroaehilf. 
48 E Reffet, Häuserverlv. 
H.m.b.b, (Berlin!. 
V. Lehmanii, R„ 8!evis. 
Sldam, P„ Koffenbeamt. 
Albrecht, B, Ww. 
Balhe, 8t, Hilssweichenl». 
Busse, F, Maurer. 
Dasller, H, Bäcker. 
(Srnfraimw, F, itrafto. 
Fuhr, 
©raunn, Sl, Milchhdlrin. 
Hagendorf Beamt. 
Hochow, it, Arbeit. 
Keller, P, Gärtner. 
Knpplich, W, Werkzeng- 
ftof. 
Licvclt, L, Ww. 
Most, K, Kuischer.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.