Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

yi^yj-y vH'jf 'Ts1* ^ ,'**‘T\»^' "• »^, ' J*.-J 
Commerz- und Priyat-Bank': 
•, Lichierfelbe 
; 1605 
10 EPeit '•$., $i!d)Icu’i|lc. 
(Scfjöncicrg): 
V.Schönemait, 19., Falzer. 
Blume <t„ Poit,chafsu. 
Deutschmauii. 31., Ti,chler. 
Gciiz, D„ Maurer. 
Halm, $!o6iitiu. „ 
Hoffmau», P-, Drehet. 
JHienmun, I., Maichimst. 
ticidiucc# §.» Po^töeaMl.. 
Ludle. P, Slrbcit. . 
Slabenow, O.. Arbeit 
T-iwrs. K, Arbeit. . 
Nubeutlch, ilicatcucmtftm 
Sioigt, St., Sdjlofteriitfli.T. 
17EStrlcbbndj,<£.»d)ticlbtri 
raste. 
Brandt. 0., Di. P°st- 
schasfit. a. D. 
fßlocti, G., Ob. ©nrlncr.T. 
Schirow, ©, Voltfd’mjfii 
Gdmbdctopf.St, Fabrfari 
©immerl,S..!\BStf#tWttn. 
Thiels, O-, Unlentehnt. . 
iBoigt&SBofe, Schlosserei. 
18 ÜBniiTteK'*. , 
19EBuuoc,ti..8einmE#«uu. 
V. ©ric&eutrog, A., Ob. 
Gärtner. _ . 
Johann,. Dertha. Stun|t 
gcrocrBl. Schule. 
Manley, SB., Arbeit. 
Nenbert, A., Ww. 
Nörenberg, P.. Glaseiei. 
Schütze H, Hu. Beamt. 
20 E Billige, 58., Feilt- 
inechmuk. 
21 Baustelle. 
22 E Howe, ST« Ww. T. 
V. Dreisse, H, Schmiebe- 
Schunnau», E, Fi^e.. 
23 E Cito, M, Gigentunmit. 
V. Lutz, ?(., tcifiu. Iuspelt. 
Feddek, W, Postiufpekt. 
Häutzler, SL, Stfm. 
Linke. St, Reuemeljrm. 
Patzjchle, B, Dynamo. 
wart. 
Schitbach. H, Inge». 
24 E Slcmtdc, 0., Landger 
Rat. , . 
E Reinicke. H, stud. rer 
pol. (Stcglitz). 
Hahn, a, Dtcutucr. 
Sänke. St„ Schuhn,, 
uschle, A, Schiffer, 
jkuobel, 5t., Maich.Arb. 
Kroll. ft, Masch. Setzer. 
Pape,W. Werkz. Dreher 
Weiher. 31., Poslschassu. 
25 E Löbns, H, GisenB. 
Beamt. a. $>. 
Bruning. B., Ww. 
Haunemann, K, Posi 
beamt. - 
Lehmanu.H, Mobelliifchl. 
Slautielvitz, St, Arbeit 
20 E Baar. <L Tischlomstr. 
Herzig, G, Tildjlcrmsli. 
üeäff, j>„ Baderiuitr. 
®5l)(mciiter, !»., Jugeli. 
äüillci, F., Maleimslr. 
Sicrliiier Str. -> 
Bauslelleli. , _ 
GaSaustall, geh. z. Berliner 
Strafe 62. 
29 E HnvnboiBett, W., 
Liichduiitliel. T. 
lliivttborBcn, M., Ww. 
— &Go„ 3.. Diuikeiei T. 
20a E «oSIiardt, G» flfm. 
31 ERautciiberg, M, Frau 
<Nr. 83). / 
E Sttiinicte, 8L, Kran 
(Stcgtigec Str. 76). 
E Helmdach. H, Frau 
Neiimanii, 6., Schnhm. 
Rüstig, H, Zimmerei. 
Stürzebedier, lili., Ww. 
Weber! Minna, Sarg« 
inagaz. T. 
35 E Säumer, ©eschw. 
Eigent. , '. 
Simon, L.. Schueidtin. 
36 E aiuBilidmitg, 6., 
1 Dirrit T. 
Dorau. O„ Strauleupfleg 
Freilag, K, Neg.Aaumslr. 
S8ill)clni[tr. -> 
Teltowtaual 
Hiudenburgdamm -> 
Gocüenstr. (West) 
(Nr. 30—62 s. Bl».DaI>Iem.i 
unter Seit Eichen. -> 
Rechte Seite, 
t E Schnabel, M, UM. 
Rechn. Rat. 
E Schnabel, G„ Tclcgr. 
Werkmstr. 
la E Siebenhaar, H, 
Rechn. Rat. 
3 E Hküniiig, H-, Rentier. 
Gräuina. ty* Lehrerm. 
— e., Telegr. Gehilflu. 
— F.. Sattlerei. 
tiolcit-, $$., Friseur. 
5 E Mieler, St, Stfm. 
T. 
18 E Bord, ir„ 3?lo. - 
Jlle, E., Prolurist. 
Ich», P-, Eiseub. Arb. 
Rocicr, G., Ww. 
20 E lÜrigMmer, K.< Ww. 
Daukke, 1V1., Frau. , 
aaii6ciiftoTO,5.,Strniicn= 
baliuschassu. 
22 E Melahu'iche Eiben. 
Üjciij, 88., Sladtob.Selr. 
Mnller>Milah»,L,B°n!- 
- beamt. „ 
24 E Griein. SL, Ww. 
Trauer, H, Werkzengmstr. 
26 E Teich. A., Magistr. 
'Beamt. 
Mager, P., Eisenb-Beamt. 
A E ©cüitmcr,0.,StaMDti 
Jnsxekt. 
Freitaa. A., Ww. 
ISrottzfch ©., Korrespoud. 
Lindnir. G. Ww. 
30 E Klein, E, Obecsciicv 
werk. „ , 
Sit6erich,6..SurolJorltee. 
Lasse, Nähiriii. 
32 E Stammn»?. Geschw 
Eigentümer. . m 
Sohle, '-liv Botcnmstr. i.Srt. 
Boigt, F., Heilgeh. 
34 E Moncke, Dora, Jm- 
keiiii. 
Bürger. S.,Telegr°phiIIui 
a. D- 
Wolz, F., Weikmsir. 
Gemarkung Dahte»i->- 
36—62 [. Btn.-Dahlein 
3Ö"EWeib,F^8la»<Praa> 
V, Vorn, 26.. Strabenb. 
Angelt. 
31 E*ln'rr,S:.stud.meil. 
"* m) T. 
iVerti») . 
Mar-uS, B, Atm., 
31a E Walter, G., Ge,ch. 
Führ. - 
Schillerltr. ->• 
32 E Abmanu. (?., Rentiere 
(Simnicritr. 13). 
Eberhardt, H., Schneider. 
Fisch-r, St., Ingen. 
Greiserl, H., Seligr. 
Sctietätln. 
Htzrrmann,W.,Stadt <scli 
Jlkert, fi„ HaiidklLm. 
Lehman», t)L Lehrer., 
vlLenpotd.W.. Lehrer,u. 
LiSker. R., Eiseiib. 
■Cb. Solr. a. D. 
Lollo. 6., Ästn. 
— F., Rebaltcur. 
Neum°iin,A.vw.Rech».R. 
Pabst, M, Arbeit. , , 
Poohle, A,-Peu,,o»aun. 
Rehwinkel, ff.. Schneid- 
mflttsr. 
Südel, G„ Tischler. 
Lahser. K., IXroit. 
iUiielcS, 9t.. Dreher, 
roilmcr, M,W-rkm,ii. 
Sauer, G. Bürogey. 
7 E Gorchs.K., L-yrera.D. 
3 E Liesenberg.G.. Ww. 
(Stilett, F, Baulbeamt. 
Müller, B., Ww 
Wiebki»g,H, Gilenb.Ob. 
Jn!p. „ n , 
11 E Bachmann, Sl., Sehtcr 
a. D. 
Mendel. A., Lehrerww. 
13 E Saltz, P., Bnchbrack. 
Damaschke, f?., Scfr. 
15 EOetti»ger,L., Architekt. 
17 E Horniiig. Gh, 371, 
Juwelier T. 
Vogel, St., Schneider. 
19 E Gerber, H.,Bol!sw>rI. 
Urtel, A., Direktrice., 
21EBoegele.G.,Zc>Ilograph. 
Boeaete, G., Pianist.. 
23 E®icnliolg,@.,Uthtcri.R. 
DanSke, S., Wn>. 
Wieuholtz, !Ut.. Lehrern, 
25 E Höfcr, J?„ Inge». T. 
Hantel, E.,uw.Rechn.Rat. 
Höser, H., Ww. 
27 E Stets, I., Pe„s>o»aun 
Markwart. I., Univ.Pro,. 
Tie«, Sl.. Asm. , m , 
29 E Fack.M.,vw.Rech».Rat^ 
tTcuvitz). ... „ 
Kallasch, F., DirektiouS- 
bürjuorst. „ „ 
31 E Schotj, G.. Frau. 
33 E Mandel. 53., Gigcn 
tüm. tBerlin). . 
MarIwaId,G.,äolli„Ipelt. 
i. R. ^ 
Mirrc. H., K,m. 
Nisch. E.. Fran.. 
35 E Richter,©.,Jlleiitneu. 
GeiSler, M.. Ww. . 
Heese, SEI)., Pe„t>o»°r. 
Wiukelniann, H, Ks>». 
37—til s. Bln.-Dahlem. 
Linie Seite. 
2 ERoe!er,G..W>v.tNr.l8) 
Folmtc, 5„ Prolurist. 
Schneider, ®., Maler. 
2a E NeichSner, ft„ Söutter. 
Grobhdlg. (Sticieimn). 
Breusr. M., atcn'cu* 
cmpsöiigetiii . 
Wagner, G., Wachter. 
Reichte, SB., Fabriäder. 
Rocftel, G„ PoMetr.°.L 
Sperling, 0., Stadtob. 
Selr. 
33 E Rantenberg.P.,Kleu,P 
ucrmitt.T. - m ,, 
Heidt,F.,P°l.OV.Wacht 
mstr. ‘ 
itlüft, lieiiF. Veaint. 
Prange, W., Krim. Assu«. 
'Roß, %*.» 06. PMchaffn. 
ßttt, H., Motokschlo»: 
1 EKlssuth.P»S>echu. Rat. 
fiiffiilh, G., ^Ccljrcciu ,t.3r. 
6 E Preuzel, F., Schneider- 
uisir. „ 
E n. Schönebeck, F., 
Krim. Beamt. 
Möllwitz, St., Ma,chiU. 
Führ. 
ä E Hiltebrandt, O.. Batik 
beamt. 
Grüzinacher, M-, vw. 
Rechn. Rat. 
Schwager, 81, Frau. 
10 E Sandmann, H-', 
Gchmiebmitr. 
Schmiebcheii, R„ "Packer. 
12 E SKichtteltä. ^..Sttualtie. 
BLran. 81.. Stfm. 
E StnviWi, Sl, Gchu(t 
seh. 
tl E Donschka^ M-, Rrau. 
ScholUfei «..Blaser. 
Druschta, H, Stfm. 
16 E Qlfittler, 931., Ww. 
Koppe,r, St., Lehretm. 
Goethestr. (Ost) 
Wilhelmftr. -> 
1-3 E Michaelsen, E, 
Jlottfttl. 
Hölzer, Ks»i.   
t ESIiidjter, S„ !3(infbirc!t.T. 
5 E Richter, F-, Bank. 
Direkt. T. 
0 E Bohn, sv-, Fetukost. 
Sabbert, 81, vw. Brandt 
Siüuge, R, Eiienb.Arb 
Lehnigcr, F., Ww. 
Paech, I, Gastw. 
-<r Schillerltr. -> 
7 E SciB, Optische Anstalt 
(litaitjenon)).  
V. Sieitser, F, GeschastSf, 
Sechtier, M., W». Baurat 
ymunter, O, Bautier 
— !8, Aattkbcamt. 
Haue, M, Ob. Reg. Rat 
üoljfe, K.. stfm. T 
Meurer, F, Lr, Magiftr. 
Ob. Banrat. T. 
Olterbeck. F, Büch.Ncvts. 
Troll, H, Reg. Vanmstr. 
$ E Rmute, H. Sttm. T. 
(Schitlcrsir. 23) 
V. Franke, F, Jtfw. T. 
Baitnsch, H, Dintt. T. 
Bletelt, ©-, Dti:l.,Jug. 
Deutsche Ucbciscetsdic 
SlittlelstcHc „Ciias von 
Spcc". 
Hartmau», %, Arbeit. 
Stittil, D, Ksiu. 
ffpjuSjct, 51., tcnfm. 
Direkt. T. 
Müller, I,  vw.Mediz.Rat. 
Pochhamtuer, H, Fteg. 
Kapitän a. D. , 
Nother, G, Ob. Lehrer,». 
Schweniihaaen. M., Frau. 
Wegener-Maner, E., 
Archivar. 
E Ltndenbumer, G„ 
Architekt (Waims-e). 
ßobrict, R, Direkt. T. 
9a E Ltudcuburger, G, 
Bau,„str. (Shimlec). 
Arnoldt, G, Bankbeauil. 
Baihke. T., Arbeit. 
Süuftimbt: P, Antonio. 
6llc T. 
Heinrich, ®, Stfm. 
Helmert. R., Fugeu. 
Kuhleüschuiidl, <?., itirn/T. 
gitnt, SS.. Redalt. T. 
10. Baustelle. 
Lt E Rojenthal.H., RechiS- 
anw. ii. Notar (Berti»). 
V. Krüger, K, Hauiwart. 
Lüi kiter, Maurer T. 
1J existiert nicht. 
14.14u E Biedermann. H 
vw. läcti. lllcg. Rat 
E Biedermann, <!>.,' 
Reg. Nat. 
14b geh. z.DeilinerStr.52. 
Verlinei Str -> 
15 E Kuhlweiu, vw.Geh.Reg. 
Rat (Gharlotteubg.). 
Liebetanz, P, Dr. pbil., 
Streit T. 
16.17 Garleu.geh. z.Berli- 
iier Str. 43a. 
18. 19 BausteHku. 
•:0 E FuchS, '», Rentier 
V. Fronte, t>. P, Bau 
imteniehui. T. 
Henmann, M., Kouzert- 
sängeriu T. 
— M„ Rentiere, 
21 E Schirmet, P, itfm. T. 
v. Gaertner, M.Schulvor- 
steheriu. 
Karstedi, A., Renten« 
empsrin. 
v. Manley, E, Dize« 
Admiral a. D. T. 
Schefflet, 8t., Post.Alsist 
Schmidt, B,S1nd>enrätin. 
22 E Seibt. ©, Dr, Pros. 
(Sonn). - . 
V. Hei», Slabtbau Seit 
(Mariannenllr. 29). 
EerthFl.vw.Magislr.Nat 
Heydir, 21., Siro. 
Prochnow, D., Dr., 
Stubienrat. 
Schaper, R, Lehrerin. 
22a Baustelle. 
Schillerstr. 
23 Schulgebände, geh. }. 
Berliner Str. 41. _ 
24 Feiierlueljrbicnflgebäubt 
E Magistr. Groß Berlin. 
Depot b.StraBcuremig.T. 
Dieultzimmer f. Straße» 
Unterhaltung. T. 
Fenermelbefleire. T. 
Feuerwache. T 
Geräleranm d. Feuerwehr. 
tauptsenerwache. T. 
anitätrwache. 
Peukert, Sl., Brand- 
Jnspekt 
Baustellen. 
SUficImftr. -> 
39.40 E Hammer, ©., Dr. 
"|itg. 0.I1., Rcichöbahn- 
ybitclt. Präsid. a. D. T. 
V. David. F, HilsS- 
weichcnslcll. 
41E Hojfichlöger, M. Kjm. 
Haase, I, Baulbeamt 
Hieutzsch, I, Drogist. 
Zeibler, 91., itfm. 
Jägerstr. 
Grcnzstr. (Ost) 
-4r Ayornstr. 
Baustellen. 
-e «erl. Wilhelmstr. -i 
Baustellen. 
Malianueuilr. ->■ 
Bau,teilen. 
Hcrmannstr, 
Banstellen. 
Gemarkung Bl,,.- 
Lankwii! -> 
Baustellen. 
29EGrobmann.T..Bau!echn 
Grokmaun, F.» Bank- 
Beantcr. 
Baustellen. 
Mariannenstr. ->■ 
Baustellen. 
-4r Mariendorser Str. -> 
Vaustellen. 
Verl. Wilhelmitr. -> 
Bauslellen. 
Ahoinstr. ->■ 
Hoepfne'r, Ä. Rechn.Nat. 
tiupicvmaiui.'S, Obering. 
T. 
Peschko. E, vw. Zoll« 
iuspelt. 
12 E MoUen, M, stfm. T. 
V. Peruet L Jiuberg. 
GriiudstüikSoerw. T. 
Senoit, W, ttfur. T 
Plegcr,H., Major 1. 
v. Schoeitcbttf, St., Frau. 
Spott,"D.. IBhtfer. 
Wendiiner,L,Slub!enral 
o. D. 
J!eg„ei,W,Ob,Po!tdirekt. 
a. D. 
Grabenstr. (Ost) 
■<r Jägerstr. -> 
1 E Körtiug, A, ilfni.'T 
E Störting, M, gran T. 
2 (Sorten geh z. Nr. 1. 
i E ffleiftleder, jj.. Streit. T. 
t E Hübsch, Sl, Stirn. T. 
5 Bauiielle. 
•<r Parallelstr. -> 
6 EBiandt,P,Zivilingcn.7. 
7. S E Heiiu am Lauggra- 
ben-Cck G. in. b. H. T. 
Krüger, G.,fflnumnt.©roB= 
liblg G. in. 6. H. T. 
- G„ Slsrn. T. 
Lange Str. ->• 
9 Baustelle. 
10 E KriillS, P-, Dtpl.Jug. 
(Sumatra). 
V. Glätzer,G.,Beiwaltnn. 
Ououibusch, SB.. UK ror. 
pol. ]ur., SioltSivirt R. 
D. 9i. r. 
Schönseld.G, Zwilingen. 
T. 
Schulze, G, Arbeit. 
-<r Hcmetüdorfet Str. -> 
llEBachmauu,J,ArchiteIt 
12.1b L. 2ehm(inti,S,Stsm.T. 
SneSisd), St., cand.mod.T. 
14 Baustelle. 
15 E Schwarz. P, K,m. 
■<r Ahornstr. -> 
16 E Jaeger.H, Bann,gen. 
Banstelleu. 
Betl. Wilhelmstr. -> 
Banstelleu. „ - 
-4r Marieudorser Str. -> 
Banstelleu. ' 
Verl. Wilhelmstr. -> 
Baultellen. 
<- Ahornitr. -> 
flmiftellcii. „ , 
30 E Rnnge, ®, Vcrlr. 
Rttnae, G„ Lehrerin. - 
— &., Händig-?. Geh. 
31 Banstelle. 
32 E Dowe.O-, Rechn. Rot 
Bilecki, Ä, Ur. pliil., 
Ghemif. 
33 E Saueizaps G, Ob. 
Inge,,. 
iöllner, H, Technik, 
^ssland. F-, Photograph 
Heiueridorfer Str. -> 
34 E Bauard, F-, Or,A»ttS- 
Großbeerenstr. 
(Süd) 
HeinetSdorser Str. 
Kaiserplatz -> 
1 ESeitz.Th, Ob.Rcg.Rat 
Krötke,W,Ob.Lentu.a.^ 
T. 
2 Sollen, geh. j. Nr. 1. 
Straserstr. 
3 Banstelle. 
4 E Hitsd), SB., Gigeitlu 
Hierin. 
5 E Bauer, St., Maurer. 
Stuf, I, Blei-Löler. 
6 E Barmaiin.W, Maurer 
Felduiart ->■ 
7 E Schert, Fv Gijcif 
tiimcriii. , „ 
Jnngblnt, SB, Schlosser. 
Sdietf, F.Maschineub. 
8 E Hart, G, Landarb. 
Belling. RriBriknib. , 
9 E Sflntte, H., Gigcnlu,,,. 
10 Baustelle. 
Slaisctfl». -> 
llEöenoüeiiidjoftl.GeitltoP 
lass.deSReichSlandb,,,,- 
be3 ö.m. d.H.<BerItu)' 
v.Hah,!,rh.Frhr.SI°itinH 
12 E Koltrnp, H, SVi„,st= 
Malet T. 
13 E Schulz. H, Dr. plnl 
Priv. Dozent. T. 
Grosser, M, vw.Forstmstr 
Staiseipla'} 
Händelplatz (West) 
<- (Sdlicuflr. -> 
l EKarsunIi>.P, Fleischer" 
titltr. (Nr. la). 
Sötlel, ü, Ww. 
SiiiCjijuSkt, G„ Stfm. 
(Semciiiitfitziflc Bereinig, d. 
Kleingärt». in Sichlers, 
c. G. l». 6. H. 
Strod. B, Goslw. T. 
!!)iüIter>Siintget,St.,5t[m,T. 
Pape, Th, Ingen. 
RnpS. I-, Stortcipoiib. 
Schacht, 8t., vertu, Geh 
Sekret. 
Sperber, SB, Zigarren 1. 
Abblde, G„ itmiflnml. 
Uhlemann. Ph, Gleiter 
inipett. 
Witte, G, Frau. 
Williger,, Rosa. Ww. T 
Setzet tt, Poftinspekt. 
laEKarsniiIi,P, Ft-Hcher- 
mstr. . i 
Aoldt, St, Geschäfts,uhr. 
(Sljttrfürit, F, rJro. 
Freidauk, H, tet|en6. 
Beamt. 
ffllatue, M, SBw.T. 
Hansen, L, Ww. 
Heilniann, Th, Ww. 
ti. Hollander-Lossow, G., 
Schristslelleriir T. 
Stinunclmaiin, F., Zahn> 
proiiS. 
Stlener, Sl, Wächler. 
Silo», 6, ©toblfclr. 
iliabtte,R.,C6.3lci,lm|tr.T. 
Schlegel, G,Baitk.ProInr. 
Schmidt, G,verw.Prosess 
Worin, S., Mechanik. 
2 E Gellutaun, H, Ur, 
Prtv. (SelehrL(S,e»0 
V. Äc-ker. 51, Gastw. T. 
Meberstein, St. üez. 
Schornstemfegernistr. 
Örotlinfiller, F.J., Stilb 
Rat X 
Burnnster, ä, Jngnt. 
Dunkel, H, SToitlr.fleaml 
Gdclt, A, ffimtlt. Slmtni 
Ringet, P, SS». 
Fleischer, St, Ob.Sleuet 
Sekt. _ 
Glocce, Jy, Lichirellaute T. 
Srolie, B, Stfm. 
Gruiicroalb, H, Slfut. T 
Harme H, Dr, Chenttk 
— H, Stfm. 
Staletta, 81, Stint. 
Löschet, Matcha, Ptwal 
flianfe, M, Sdmeibrui 
Melietheiin 6)., Dr, 
Gheiiiik. 
Michter.Sl, GtfenB.SulpcIt 
Stehliug, 81, Zi[d)leu„stt. 
HinbciiBnrgBnttini 
Renschateller Str. ->■ 
Hansaplotz (Oft) 
JiüBeder Str. ->■ 
(UiiBeBaitt). 
Hans-Sachs-Str. 
(West) 
Srafestr. ->■ 
1 geh. z. Stnrlslr. 115. 
(lorlitr. ->• 
2 EMicharllS,8l,vw. Pivf. 
Brüser, 6, Sind. Asseff. 
o 2. T. 
Wilhelm, R., Siigcn. T. 
Ziellow, 81, 8(i,|to5ilti„. 
it). Aoehmer, E, Geh. 
Req. Rat T. 
Redallion der {Jettschi. 
„@e|mtbl)cil3 - 5u< 
gciuciii" T. 
Dosche, Sl, Banlbeamt. 
1 EPr,tzel,G,vr.pliil,Piof. 
Sltibieiirot. 
Schulze, 'S, stfm. T 
Am iOnhiiljol Säest -> 
Diatesir. 
Am Hasen (Ost) 
Strnjie J ->■ , 
1 E Stadt Berlin. 
Birchner, G, Digamil. 
— ti. Ob. Sinbtictr. 
2 E Stobt Berlin. 
HinuchS, G, Slablasltst- 
E Stadt Berlin. 
Stolchtmtz, O, Dr. pltil-, 
Stndieniat. 
4 E,Stobt Berlin. 
SBctjmoim, I-, Slabl« 
Ob. Setr. 
3 E Slabt Berlin. 
Stallhoril, H, Ob. telegr. 
Sekt. 
Baustellen. 
-4- ©iclenSborCet Sir. ->• 
'Sititllelleii. ' 
35Siäbt. Ptttnpwerk Lichietf. 
E Stadi Berlin. 
Franke,W..ÄaIchiuführ. 
Fuul, 3t, 06. Ingen. 
Müller, St, Kaualniltr. 
S!eick,enBach.H,Schtieideri 
raflt. . 
Ruschet, G, Dorarb. 
Strafte J -> 
oet. Rat. . _ 
35 E Filier, P, St,m. T. 
Lauge Str. -> 
30-38 E Kirchhoss. R,Dr, 
FaBrkdirekt. T. 
Parallelstr. 
Hamburger Straße 
(Süd) 
-<r Tellower Sir. -> 
Bmiftellen. 
1 GemeinbearmenhauS. 
E Stobt Berlin. 
V. Oikwiso, ©, Verwalt. 
Hitze. Arbeit 
Müde, M, Ww. 
Baustellen. • 
-*r Wismarer Sir. -> 
Baustellen. 
Teltower Str. -> 
Baustelle. 
E Seiner,J..Stuii|lni(ii. T. 
Glitte,ii)t„ Vetlänfnu. 
Fischet. G(), Ww. 
Fitljimo»», 31., Fittauz 
iuspelt _ 
Geest, K., Sparta,!. Bctr 
Stontr. 
KaehIer,J,vw. Streflor. 
Stromer, M, Technik, 
Mad, St., Wäsdi-rei. 
Mariens, 5I),Dr.rer.pol 
Molier, o-i Stirn. 
Rcinert n. Förster, C, 
Kohlen. 
Röhl, G, Stfm. , 
5 E Tonsch, Gigcitlum. 
(S8i(niet8boif). 
Benede B.Veil. Buchhdl 
Glilte, Maria, Ziganen 
Graewe, H, Ww. 
Hossmantt, E, Telegr. 
Aisistelilin. 
Huppmanu, St., SBeitretT. 
StanmiSti, A, Gastw. T. 
Klee, R, Dentist T. 
Sfout, M. Stoloiimllnr. T. 
Liebelt, L, Siädemflr. 
MAchte, Sl, Sdltciüiar. 
MbQet. Hebwiq, Portier. 
Streif, E, Dipl. Lanbw 
Strom, A, Bettlet. T. 
Tietze, M, Privalieie. 
Wagner, P, Kapellmslr.7. 
5a E Tausch L Berghauier, 
Mauremstr. >Wilmei§- 
• dors). 
Stlbiii, SB, Siadtsekr. 7. 
Lösche, G, Stulouetm. T. 
MiNiville. !i, Kontor,,l„u 
Panleimäljl, S, Rohr 
decken. - 
Pförtner, O.,Opittern>str. 
Schiedet, B, ftfin. 
Schvnwetter, St., Pol. 
SJcanit. , _ . 
Selchow, S, GileitB. Setr. 
Seyssert, P, Tr»ch!er. 
Walbhelm, O, Glettr. ■ 
St'eglitzer Str. -> 
Haydnstr. (Wcjt) 
hiiibenbnrabami,, 
l a. Hindenb:,igdammö7o. 
E. Adier, 81, Stioit- 
btolchicnBtf. 
(Rucbcnnii). 
Slmtuaii, G„ Ww. 
Be>ch,A!..Lb.Fe»erwel,riit • 
iUriimniad, F, Minist. 
Stanzt. Setr. 
BuSIe 3V, Bei tret. 
Ghnstopt!, F, Pol. Ob. 
Wachtinstr. 
GlieZ, H, Strasjenb. 
Rühr. 
Harlan H, Mechanik. 
Jotob, G, tioBomt. 
slicfelad F, Bnchhalt. 
Klar. 81, Boiarbtrui. 
Köhnke. 0, Strabenb. 
Führ. 
Michaeli?. Sl, Arbeit. 
Mrlbrobt, H, Gishblq. 
MoebiuS. P, Strabenb. 
Schaffn. 
Schnee, P. Ginta||ier. 
Sdjlott, M, Stfm. 
gelle, 81., Ww. 
SleiitI6, B, Answäiiii». 
Wolfs, P,P°l.Wocht,iisti. 
a. D. 
Zehtseld, F, Unnstmal. 
2EtulbeBronbt.lJ.V,Stamcr« 
iustr.(6inbeiibi,igDonin, 
Sir. 16). 
E Mohr, I, Malen,isir 
(Stcglitz). 
V. Kinne,!, 8t, Stfm. 
Appell, Th, Malet. 
Drösle, L. Ob. Telegr. 
Setr. 
Ehrtch, A, Ingen. 
(Sollet F, Tischler. 
Helcniad, O, Sechii. 
Herbtg. Ä. Ingen. 
Jürgens, M, Ww. 
Kaviista, P, Stj,„.. 
itcsjncr, ti, Hanbichnhnt. 
Nnoch, O, Beamt. 
itotelolvSti), 
Lalige, K„ Gipeb. Sekt. 
viiit, 81, Schlihmm. 
Sinke. O, Lagerverwalt. 
,. !». 
Lohinanu, G„ Ww. 
Atahlbacher, R, Heizer. 
Matesat, W. Koch. 
Mikuweil, ©, Pol. Scfr. 
Pahle, 81, GiseuB. Setr. 
SIadünzel,G,Straftw°geli- 
fühi. 
Ran, R, T-ader. 
Weiland, I, EIkibcuB. 
Sdjnfsi,. 
SSiItina, G, Stsut. 
■4r Marschnetstr. -> 
! Banstelle. 
Lortzingsti. -> 
l E- Olle, I-, Ksm. 
tTsdiechostowater). 
V/Ffiljr, H, Gen. Setr. 
(Stcglitz). 
JDuger, W,Kanzl.B«!int. 
Bürger, St, Ww. 
Gar ich, L, Stfm. 
— «.. Pianistin. 
GISte, SB, Stfm. 
@hrod, St, BanlBcauit. 
HaBeimaii», St., SBant» 
Tjcanit. T. 
Harder, 8t, Kfm. 
Hendel, E, Ww. , 
ßoffnimin, R-, Dreher. 
Juiisch, 8t. fflt^ 
Klein, A, OB. Pastiel.^ 
Stii»AiiiieräiI,®.,StnMlt-i- 
Siiibemoiitt. A, Stirn. 
Schlecht, SB, Snspk«. 
Schmibtdjcii, G., CZi 
Fiuauzsckr. - 
Schövde E., TcIefS
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.