Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

1600 
Lichterfelde 
Commerz- und Privat-Bank 
l 
i 
-T *> -- 1 
Dahlemer Str ^Drakestr^ &ir- XV; 
J0 Leo, G, Ob.Registrat. 
. Müller. G., Ksm. T. 
„ Pöhler, G, Rendant. 
Richter, F„ itfm. 
StieSf, T., Wächter. 
Roman, B, Verirrt. T. 
Zastrow, 6., Prwatiere. 
yctjc, 33., Bankbeamt. 
■<- Potsdamer Eisen- 
- . Cnfjit 
81 ERichier,K.H,Baugefch. 
•" (WilmerSdors). 
, - Richter, H., Dr. phlL, 
•>32 E Gemeinde Groß« 
Berlin. 
V. Gruni>st.-Berwaltg. 
Basche, Heizer. 
Haupt, Banarb. 
Jäger, Sleinsetz, 
Kallweit, Milch, 
Sdjirow, grau. 
Schröder, SBücttc. 
Baustelle. 
Veilchcnsir, ->■ 
Baustelle. 
Unter den Eichen. -> 
KteiSkrankenhoiiS, geh. 
• Unter de» Eichen. 
-■<- Gemarkung 
Bl„.-Dahlem -> 
Baustellen. 
Unter den Eichen 
SaiiftelKn. 
, Margaretcisitr. -> 
61 geh. z. MargaretenstrÄ. 
«£- Potsdamer Eisen¬ 
bahn 
Hedwigstr. -> 
Baustellen. 
•<- Steglitzer Str. 
• 63 Warte», geh. s. Steg: 
U(ju- Str. 5L 
• 60 E Erfurth, O, Rcichöbk. 
Jnsp. 
Gchüiicinmm, M.. itfm. 
—-Q, Eifenb.Betr. Assist. 
Wegner, G, Postdirekt. 
60 Scmftetse. 
Viktoriastr. 
Sophieustr. ->■ 
‘61 s. a. Sophienstr. B. 
E Halkniann, D, Eisenb. 
'• @e(v. 
Arandt^3,Dr,Privlüdoz. 
, Falkowski, Sl vw.Eifenb. 
Ob. Ingen. 
Sofimaim, N, Werkmstr. 
SofchuiiO, A., Beamt. 
Äohr-, L, Dr, Reserent. 
Steffi,,, M, Ww. 
. Thieke, H„ Tapezier. 
62 £Fi|chtr, F.,Reg.J»sink'. 
Lehmann, Kfm. T. 
63 E Sasse. M,vw.Eisenb. 
Direkt. 
Schröder, C, Frau. 
•■64 E Simon, ll.. Bankier 1°. 
Georg, M, Dr. jur., 
^Schriststell. T. 
Kahle, G-. Buchbinder. 
Simon, L-N,Bankgesch.'N 
. Angustastr. -> 
' 65 Baustelle. 
, 68 Garten geh. z. Augusta. 
flto&e Ü6.. 
67. 08 E Schott, P, Kfm. 
Dudwell, K, Kfm. • 
1 Fischer, H., Laudger. Rat. 
Nehmer.tz, Dr, Kammer- 
git. Rat. 
Zech, it„ iSautnngeft. , 
69 £ Preub. Akademie d. 
Wiffeusch. (Berlin Uiit 
den Linde,, 38). 
V. Rubner, 3JL Dr, Prof, 
• Sei), iliat T 
Holbeinstr. ->- 
70 E Scholz, H, Büro- 
angest. 
Dnda. 0, HandelSm. 
3o6t,3.,Dr,81ccht5anm.T, 
Knliser, 3t., Kfni. . 
. Nowotny, 8t, Schuhm. 
v. Ouootz. M., Frau. 
Sander, O., Frl. 
ThirS, B, Dr. phll, 
Studienrat. 
Wuttke, P, GiicuB.SÜitgcit. 
,70a E Bohne, 23, Dipl. 
> Landwirt. 
171 Efleimier, H, SÄcichiBL 
Rat T. 
72 E Babel, Geschw. Eigen, 
iüm. 
• V. Babel, B., Angestellt, 
Babel, 6., Frau. 
* Dargel, W, Arbeit. 
Hosemanii, F, Frl. ,T. 
,* Pasewaldl/E, Schneiden 
73 EPeschkau. S, Prof.: ' 
Schriftslell. 
I .Fiedler, 23., Redakt. 
! 74 E Hiiitze, 81., Dr. med, 
70 E Schüler, I, Kfm, 
(Grnnewald). 
V. Hoeuecke, E., Maurer. 
Borgloh, B„ i$[m. T. 
Erdmann, M.. Ww. 
Irabe, Th.» Werkmstr. 
Lamm, 81, Friseur, 
Naake^ Ww. 
— M., Malerin. 
Schnltz, 6„ ttoIonmlmr.T. 
Sieges, M, Geiu Agent. 
Sknpin, gt.. Ob. Post' 
schaffn, o. D. 
Dürerftr. -> 
77 E Hirsch, A, Waren- 
• haus T. 
Pötfch, O, Bankbeamt. 
Schulze, Marg. Pjörtner. 
78 E Giebel, Th,Eigew 
tümerin. 
Bayer, F.. AmtSrat. 
Eisemann,M.,Sch»e!derin. 
Franke, W, Prwaüere. 
Karp, M., Arbeit. 
Palm, K, Arbeit. 
79 E Schwertfeger.G., 
Konrektor (Lorenzstr.2). 
Bargel. M, W«. 
Deikel, O, Beamt. 
DettmerS, 28., Schuhm. 
Glokke, P, Ksm. 
Hochschild, 0., Sekretär. 
Neubert, M., Ww. 
Richter, W., Arbeit. 
Sehnert, L, Aerkäuftin. 
Walter, E, Bnrogeh. 
D E Magistrat Berlin. 
V. äicbite, K„ Rektor 
(St-rustr. 30). 
Gewerbl. Pflichlfort- 
bildnniiSschuIe. 
AolkSschnle XIV. 
Nenmanii SB, Schul« 
hausinstr. 
81 E Köp-kc. Th, Stadt- 
- Ob. Jnspekt. i. R. 
Bener, L, ittim. 
Dahme, 311, Ob.Jikgen. 
Köpcke, O.. Ksm. T. 
Schulze, SB, Steinsetz. 
82—86 Bauilellen. 
Siratze 9 -> 
87 E 6u. Kirchengem. 
Lichterfelde. 
Mestel,M,S»perinle»d.1'. 
Krause, F„ Kirchendien. 
Le Seur. M, Ww. 
88 Baustelle. 
") E Samiele, L, Eigen» 
tümerin. 
Hannimaiin, St., Zim< 
nierpöl. 
Lampe, R, Ww. 
NudelSberger, P, Plätte- 
rei. 
Schwuchov.W, Malennstr. 
0 E Unkendey, C. " rt 
Drechflernistr. T. 
Finkendey, F, Drechsler> 
instr. 
- ii,: 
. . Ksm. 
7. 8E Uähn'sche GtBcn. 
V. Arp, H, Glasermstr. 
(Krnmmestr. 1). 
BuMck, A, Ksm. 
Hüner, M. u. V, Auf- 
wärtrinnen. 
Meyer, F,^chlofferms!r.1'. 
Rabert, B, Büriangest. 
Wendroty,Else,Schne!der- 
atelier. 
Dürerstr. 
9 E Kappisch. E, Ww. 
V.Oehmke, F, Ob. Steuer. 
Sekc. 
Bürde, Th, Kassenbeamt. 
franke, I, Frau. 
ossommer, K„ Arbeit. 
Liefold, A-, Ksm. 
Poazeba, F, Maurer. 
Sadeyki. H, Fletschen 
Schilling, O.. Reisender. 
Wardin, 8t, Posttchaffu. 
Winkel, SB, Postschaffn. 
Zöllner, K., DachdeL 
G-fch. T. 
Krumme Sir. -> 
9a E Goerh,R.,Bäckermstr. 
T. 
Bieuwald, 23, Zeugamts 
»orarb. 
Gehrke, F, Bankbeamt. 
Gennerich, M, Ww. 
Gläubig, P, Beamt. 
Hahne. L, Ww. 
Hüuecke, • W, Architekt T. 
Lehman», M, Frau. 
Schi,   ~ 
Facharzt T. 
Stichle, ÖL, Direktor T. 
?8 EJakubowicz,A..'Frilu. 
• - "Sdcge, 6," stöbt. Gärtner. 
Satubowlcz; öt.. Ksm. 
' Roser, R, Maurer. • 
«iielhaber, H,-WL- - 
Hindenburgdamm -> 
Danziger Str. 
(Ost) 
Teltower Str. ^ 
(Unbebaut). 
Neue Dorfstr. 
(West) 
Hindenburgdamm -> 
1 EMatznilk.F, Prodnkt. II 
. Daraer, M, Feuerwehr, 
Dielid, A, Postschaffn. 
Schmidt, I, Arbeit. - 
.Kimniermmin.W.,Maurer. 
2 E.'Dual, D7, Lehrer o. D 
Blücher, L, Frl. 
DrewS, G„- Answärtrin. 
tauSdorf. B, Frau. 
eschoner, P., Frl. 
Kolnzer, P, Kohlenarb. 
Lehr, H., Frl. 
Mau,B,Pe»sionSt>lhabrin 
3 E Qual, O, Lehrer o.S.T 
(Nr. 3a). 
Brockmann,E,Briefträger. 
Gohlte. G, Benness. Geh. 
®u|t, D,' Mechaniker, 
ßeibet, P, Fuchhdl. 
tensel, A, Schuhmmslr. 
ante, F, Rentier. 
Otte, Eh, Rentier. 
Sauer, F, Eisenb. Beamt. 
Schroer. M, Ww. 
Sitzll,-F, Gärtner. 
3a E Oual, D,2eljrera.S.T. 
Frindt,P, Kanzl. Sekr. 
Äritzko, P, Krastw.Führ. 
Kaul, E., Kontoristin. 
Meu-ner, G„ Tischlermstr. 
Schulze, P,EIsenb.Beamt. 
Thiele,«., Ob.Stadl-S-Ir. 
a. D. 
Ulbrich, D, ilfm. 
4 E Wäguer,G, Gemüse. 
E Stähr, iatolinc, Mol> 
kerei. 
■ V.Stiihr,H,<LeschaftSsühr. 
Götze, £>., Steinmetz. 
Knust, M, Btt. Lehrer. 
Ludwig, P, Arbeit. 
immelpseunlg, M, 
Schneiderin. 
Schulz, ©,‘ Pol. Haupt. 
»achtmstr. 
Uppenoahl, G, Frau. 
Weber, M, Architekt. 
10 E Trebeb, H, Ksm. 
Ehriit, 8L, Empfangs 
' die,,. 
k?nnke, 93., Kfm. 
Günter, E, Krankenpfteg. 
Korn. H, Ww. 
Kröstng, %., Ww. 
Kwesing, M, Angestellte. 
Lichtensiein, E, Bücher. 
reoisor. 
Lorenz. 81, Arbeit. 
Mehnert H, Ww. 
Semle, H, Kfm. 
SudikatiL, E, Ww. ‘ 
Wernitz, 53., Mechanik. 
LucaS-Cranach-Str. 
11 E Aeidlina, E, Barten 
Architekt. T. 
Baustelle,,. 
Hindenburgdamm ->■ 
Dorotheenstr. 
(West) 
Hindenburgdamm • 
. (Unbebaut.) 
Drakestraße (West) 
<- Hindenburgdamm. -> 
(Straßenbild s. n. Spalte) 
1 E. Künimel, T.. Ww? 
Hammer, K, Ksm. 
la E HenseNche Erben. 
V. Hcusel, W., Ob. Post. 
inspekt. (Charlottenbg.)' 
, v. Behr, H, Pol. Hptm. 
Brandt. H, Ob. Schul, 
lehren,,. 
— W, Reulnerl». 
Arohue, O„ Dr, Weh. Ob. 
Mediz. Rat T, 
— R, Kunstmal. 
Schönnagel, G, Kranführ. 
Schmidt, R-, Stadlinshekt 
Weber, E, Dr, Ob.'Berw. 
Ger. Rat T 
2 E Büttner, R, Rentier T. 
kkanke, 23, Gastw. T. 
!!EBlenck,H, Frau, Wirkt. 
Geh. Ob. Reg. Rat. 
Wendt, 31., Arbeit. 
4 E Schrimpss, Ph, 
Generaldirekt. T, 
Dillenburaer, H, eti, 
Geh. ObcrsinLnzrat. 
DeterS, ©„ oto. Major. 
Schroeder, A. vw. Ritter, 
gutsbes. T 
5 E Herold, H, Bergrat T. 
•l|iie|)h, F, Clraßinb. 
Schaffn. 
Mühlenstr. ->* 
6 E Gürtler, fe‘," Frau T, 
E Gürtler, K., Ksm. T. 
7 E Herz, E., Dipl.Jngen.1'. 
LermietuugSges. Forst tß. 
m.b.H. T. 
8 E Dnckwitz, Th, Kfm. 
E Duckwltz, 23, Frau. 
E Nieder v. Rtedenaü, 
A., Frhr., Eigeutüm. 
ftinig, P, Dcle'T, • 
Strabenb.z. Dralestr.(West). 
L " 
Mübten- 
Gerlchtstr. 
Dürerstr. 
Lolbein- 
Augustaslr. 
Stubeurauch- 
'ftr. ' S 
Mommsenstr. 
SiealiberStr. 
Richard str. 
Maraarrtben- 
(1=. 
Martbastr. 
slr. 
GurtiuSsfr. 
Han- karbü-ktr. 
fflUf.ütÄtc«:. 
,elöe."äcft' 
Knesebeckstr. 
Unler den Eichen - 
E Schumacher, R, 
Just. Rat, Notar T. 
fflerichtstr. -> 
10 ERogge, M.,vw.Mafor T. 
Hoppe, N, Postbeamte 
Schache, O, Just. Wacht. 
- mstr. 
11E BrandiS, W, Dr. Jur, 
AmtSricht. a. D. 
Perl. Buchhdlg. 
12 E Schulz'sche Eiben. 
Schulz. H, Ww. 
12a 6. Pfafferott, I, Dr. 
jur, RechtSanw. u. 
Notar T 
13 eristiert nicht. 
U E Nnversähr, P., Kanzl. 
Rat. 
Braunschweig, M, Bank. 
beamtln. 
Kober, A, Strickerin. 
Lernte, I, Eisenv. Beamt. 
May, 6, Bücherrevij. T. 
Pein, D, Malermstr. T. 
Röding, H., Arbeit. 
16 E Metz. 81, Ksm/7. 
Dürerstr. -> 
16 EKoch, I, Eigentümerin. 
Hciwcltnk, E, Ww. 
MIetb, G„ vw. Major. 
16a E SctiSc, F, Renttn T. 
Grottke, W, Reg. Rat 
Möhrlng,^, AbleilgS- 
Sadowrky, 23, Krastwag/ 
Zk^lerÄ, Schneidermstr. 
16b EHöhne,M,Ba»m!tr.I". 
Erefiya, löt., Ksm. T. 
Höhne, A, Baugesch. T 
Kielt, 23, Töpser. 
Klinke, B, Pol. Beamt. 
Lange, R, Kutscher. 
Spalding, 81, Arbeitrin. 
17 E ltiepect, 81., vw. Prof. 
’icminwgS, 28, Ksm. 
wanzig, 23, Dipl.' 
Bergingen. 
18 E Pfannschmibt, B, 
Ksm. T, 
Bienwald, O, Krasiwag. 
Führ. 
Dulmar, Th, Ww. 
Grohs, G„ De Dipl. 
Landw. T. 
Staerk, A, Äraftw.Fiihr. 
19 E douranl, E., Fabrk. 
(Beilin). 
V. Conrant, C, Ingen. T. 
Daumann. R, Rentier T. 
Hancke, ®. ii. irö, 
PiivaUeren. 
Lenich, I, Klempner. 
Petrick, Berta, Papier. 
20 EHöhne, K,Maurermftr. 
Frieje,J.,Kürsch„!rmstr. T 
Grüke, 81, Bmkvorft. 
Hartmann, A, Ww. 
t efse, H., Kfm. ' 
offmann/ P, Verwalt. 
Asfist. 
Kutzmably, Fr, Professor. 
LiSke, R, Kutscher. .. 
Meyn, 8, Oberst L D.L 
20 31,IN, K.. OSerfchuI. 
. lehrer. 
Reifegerste, L, Mechanik. 
Reseck, 6, Ww. 
Riemaiin, E, Kfm. 
Echmuliiik, R, Minist. 
Amtm. 
»..ZielinSky, 23, Klein¬ 
rentnern,. 
Holbelnstr. -> 
20a E Steinte, H, Kfm.1. 
Krüger, H,'GSrtn. 
21 EBrpnSgeeft E, Leitend. 
Sendeipiel. T. 
21a. 21b EWilfar.R,Kfm. 
22 E Brandenburg, öt, 
• Gärtnerei T. 
23 E Biüning.F, Prof, Dr. 
moil. T. 
23a f. o. Ringstr. 81. 
E Hossommer. H, 
.Bäckermstr. T 
Hiob, H, Berlag T 
Krause, G, Rentier. 
Lange, M, Ww. 
Lembte, 81, Auswärtrin. 
Löher, 23, Gemüse. 
Saß, O, Ww. 
Schutz, St, Schlosscc. 
Wolf, B, Ww. 
. -<r Ringstr. 
S[iigufta[tr.'->' 
24 E Mende, 0, Gastw. I. 
Central-Droaerie W, 
'Volkwein T. 
Heinh, I.. Beamtin. 
— M, Beamtin. 
Leman, 81, Privatiers. 
Mierfch, H, Bankbeamt. 
MillieS, G., Schneider. 
instrin. 
Bolkwein, 23, Drogist T 
25 E Kahaii, D, ©gen* 
tümlin. (New fflort). 
V. Schwarz. 9, itfm. T. 
Buttcrhandtg. Nordstern. 
Funk, 23, Gastw. 
Güsowsli, I, Bniler 
. eugroS. 
Lasche, St., Ve;käufriil. 
Paul. H, Just. Sekr. 
26 E Schilling, F, Eigen, 
tümriii (Frankreich). 
E Wollenbnrg.L, Eigen- 
tümriu. 7. 
Hopp, O., Schmied. 
Jürgens, Ch„ Leiterin. 
Pannwitz, E, Kranken- 
»sieg. 
Weichelt, M, Dr. med., 
SaiiitätSrat T. 
■<- Stube,irauchslr. -> 
26aEÄotelM, Schuhmmstr. 
Dormann, K., Ww. 
alle, Ch, Buchhdlrin. 
Feuerhelm, 29, Eisenb. 
Angest. a. D. 
Hampe. M, Ingen. 
Henilaß. Fr, 2Üw. 
Kirschbaum, Th, Ksm. 
Kranz, B, Ww. 
Linie, 8t,i fflio, 
Marguardt, E, Lehrerin 
a. D. 
27 E Müller, 23., Pro* 
knrist (Südende). 
Hottseuer, A„ Ingen. 
- P, Direkt. 
Rasch, P„ Kfm. 
Schmidt. £), Lehrer. 
Strehlcke, A., Pensionär. 
27a Baustelle. 
28 E Heere, H, Milch 
Pacht. T 
29 E Sollest, 0, Möbel- 
transvort T. 
Dee^ St, Gemüse. 
Lenh, I, K,«scher. - 
E Jacoby, Apotheker 
(Reimt) , 
29a E Jacoby, LlpotheL 
(ffliDSl), 
E Woq, W, Dr, 
Resereud. (Lantwitz). 
Briler, H, Feinkost. 
Daeffz. O, 8lrbeit. 
Gammifch, L, Verw.Sekr. 
Hodiffeu, A, Pol. . 
Hauptm. 
Knwpe, E. Plättaust. 
Nitzsche, M, vw. Major. 
Rehfeld, B, Rentner!». 
Schmidt, M, vw. Ami! 
richt.- 
Schulz, E, Kfm, 
Throuicker, M, 
Kammerniusik. I. R. 
Mommsenstr. -> 
L0ETilmann,E.Eigentiimrin^ 
(Wilmersds.). 
V. Homers, M, DrphiL, 
Fabrkbes. T 
31 EBaudou!u,V., Fabrikr 
- bes. T. 
fflonj, 8t, Ww. 
Carnin, R, Gärtner. 
3U E Pärdo l). <311, I, 
Gmenlüui. (Spanien). 
V. Odregon. I. L. C, 
Vermalt. (Cyalotleiibg.) 
BrctsÄneider, H, Küchen, 
gerät». - . 
31a Schröder, M, Ww. 
— R„ Bankbeamt. . - 
Siempa, I, 8t«. ,T.. 
23i-niewSki,8i,Schneider. 
mstr. 
32 E Porto h ©II, I, 
Eigentum. (Spanien 
V. Obregon, I. L. (£, 
Berwalt. (Charlottbg.). 
Braun, M, Ww. T, 
Christoph, E, Ksm. 
Eoster,.2L.. Oberststntn. 
a. D. T. 
Döring, ®, Kunst Ma¬ 
lerin T. . . , 
Srieset, M, vw. ItzL Rat 
Günther,E,vr. med,Stczt 
Krebs, P, Dr.Dipl.Jngen. 
fiiei. 8t, Hauswart. 
—,H„ Geschäftssühr.. 
Berlwitz, C, Invalide. 
Spindler, W, Färberei. 
Wöbe, Elfe, Schreib». 
Steglitzer Sir. -> 
33 I. o. Steglitzer Str. 84. 
ETippel.C.R., Bankdirekt. 
Etzler, 8cschw,!konfituren 
T. 
©ciciieifen, I, Beerdig. 
Inst. T. 
Hüllen, H, Ob. Schul- 
Lehren». 
— M, Stndienrätin. 
statischer, 81, Ksm. T. 
Milchert, E, Postillon. 
Wetzet, 8t, Koloiiiatwr.T 
33a geh. z. Richardslr. 1. 
Ntchardstr. ->• 
34E Kakao-Kompagnie Th. 
Reichardt, ®. m. 6. H 
(WandSbecki. -■ 
Krause, P, Erpedient. 
Potsdamer Bahn 
35 Baustelle. 
-<r Margarete,istr. ->■ 
3öEWelzeI,H, 6tellr.5tntog. 
Dullin, A, Rentner. 
Erdtmann, E, Dentist. 
Geyer, K, Postschaffn. 
Jaais ch, EmiUe, Plätterin. 
Koch, P, Geh. Admiralit. 
Rat a. D. 
Korgitta, F, Ww. 
Müller, 81, Jnstizobersekr. 
Naepel, 81, Weine T 
Nottz, W,-Reg. ObLlnsp. 
Roseiithal, M, Wein« T 
Sonn, M., Gemüse. 
Starte, O, vw. BerlagS 
bnchhdl. 
Stichlenoth, A, Dr. phll., 
Prof. 
Weibgerber, H, Keller» 
mstr. T. 
37 E Schubert, M.. Ww. 
(Teltower Str. 149). 
V. Engler, K, Postschaffn. 
de la Croix, S., 23m. 
Münzcr, I, Frl. 
— M, Kunstmalerin. 
Prinzhorn, 23, Du 
Geh. Reg. Rat T 
Vollrath, M, Ww. 
Unter den Eichen 
38 E Schulz, A„ Ww.! 
Gietsdors. K, Eisenb. 
Sekr. a. D. 
Grahl, ilt.,' Koä>. 
Hahn, F, Ww. 
UHeinrici, (£., Dr, Staalz. 
- feit. z. D. T. 
v- Reppert-BiSmar-k, H, 
Ob-rstl-utn. a. D. 
Rohmanu, M„ Dr, • 
jfobtfdef. T, 
SuoertUl., Dr, Geh. Reg. 
42 E Rüdiger, E, Direkt. 
Brauer, H, Putz. 
Conll. D, Privatlere I 
Sonnte», ©, Diener. 
Kannegießer, 33, Ob. 
Etudien-Direlt. z. D. "E 
Otto, Kfm. T 
Pitger,L,<Sch.Ob.Neg. 
Richter, A„ Rohrleger. 
Steuer, 33, -Dr, phll, 
. Prof, Studienrat T,- 
-^"itnesebeitftr. -> 
43 «ristiert nicht. 
43a s. a. Knesebeckstr. 12. 
E Stemm, I.. Eigenlüm. 
@rnc|e, 8l, Fahrräder, 7! 
'Krüger, E, Glasermstr. 
ReineiIe,F, Selretäiin. 
8enSke. W, Inge,,. T , 
<r Potsdamer Bahn -> 
HanS-SachS-Str. 
41 E Haurvcrwaltg. 
Drakeftr.44 (S, m. b.H. 
V. Lawrenz, 23, Kfni.,1. 
Abramczyk, ®,P|nriet.T. 
Ballhoru, O, Hoftal. 
SJeffer, G„ Lagerverw. 
Behrens K, Bcrgold. 
Die», O, Atetierleit. T 
Jaschob. K, Graphit. T. 
Kronftröm, F, Film- 
schauspiel. T. 
Leuschuer, B, Sekret. 
Rahnfeld, M, Kfm. 
Spelleken, Panla.Strickw. 
u — 23, Werkmstr. 
4o E Jentgeu, (9, Eigen« 
tümriir T, 
Ezeczak, F, Arbeit. 
„Die Jtuuftseibc'', Fach¬ 
organ usw. T. 
Jentgen, H, Chemik. T. 
16 £ Rosenow, P, Kfm. 
Michardstr. 1). 
Gartz, M, Drogen T. 
Lüderk, R., Dr, Chemie« 
Ichute T. :• 
EurtiuSstr. 
47 E Arnstein, 81., Dr, med. 
Sän. Rat, Arzt t 
Beck, St, Ww. 
Liebchen, r ' ' 
inamni, F, Kolonialwr. 
Mendelfohn, E. Dz,' vr. 
Arzt. .? 
Re'mann, I, Schaffner. 
Stttbceit F, Drogerie T 
Edimret i£l„ Ww. 
Schulz, R, Gastw. T. 
Schulze, P, Ww. 
Winkler, H„  Dr.rer.poL 
39 E Strasen, B, Rentier 
Deivendahl, W, Oberst 
leutu. a. D. 
ffilelle, M., vem. Oberst¬ 
leutnant. 
Hangartner, G, Ob.. 
Baurat T • 
Heinhold, 23,' Ww. 
Müller, E, Angestellte. 
Schotz, W, Schneidermstr. 
—' W, Berw. Sekr. 
Staudinger, M, Portier, 
frau. 
Wnmmel, M. F, Auto¬ 
mobil. T 
40 E Goldschrnidl. L, 
Orientalist T. . 
DLmichen, R, Aufseher. 
Leiter, E., Kutscher. . 
Rohmer, R, Buchhandtg. 
41 EHausdiug,W, Oberst. 
- Lenin. a. D. " 
Beelitz, 8t, vw. Hauptm. 
.Tu' ' ' 
Doimth, K, Moiikiir. J 
Sooft, M, Ww. ‘ 
Müller. H, Mater. 
Simon, 81., Gemüse. 
Philipp,W, Gemeindearb, 
Wellmann, A, Sltad. 
Bildhauer. 
48 E Klein, G, Werkmstr. 
Atwood, I, vw. Pros. 
Domschke, F, Klempner» 
mstr. 
Sftilsche, 6, StmtSrat. 
incttii 
chneider, H. Fleischer» 
mstr. T. 
Schumacher, 23., Gaslw.1 
48a E Feder, C,Privatiere> 
Horlemann, F, Ksm. 
Kaiier, H, Gtaiwr. T. 
Rcldener, Gtetlrf» 
1 jUStS Des. m. b. H„T. 
Lichtenberg, 23, Arbeit. 
Lillmann, I, Privat- 
sekielärin. 
Schröder, M., Porzellan. 
Liehlte, K, Berj. Beamt, 
n. D. 
gilin, O, Bankangest. 
19 E Sleidinger, 8t, 
Tapezier. 
Galler, H, Kfm. 
Glania & Sauer, Schreib« 
inasch. Werkst. T. 
Kaatz, F, Pol. Beamt. 
Lahn, 23.; Kfm.'s. 
Töpfer, Marie, Putz, 
— P, Putz. ' 
Wollen, F.',Cch»eIbermsIr. 
>0 E Otle,L,Reg.Bauwitr.1! 
§alk, M, Psörtuerin. 
chaeser, W, Wächter, 
Zidler, S, SEurnlehretin. 
51 £ Hesse, tf., Dr. jur. Geh. 
Ob. Reg. Rat T. ■ 
v. Knobloch, A, vw. Reg. 
Baumsir. 
Schulze, Ä, Pförtner. 
52 E Schu-ider-PaaS, 6, 
- Dr,Äauenarzt (Nr.S3). 
Nckhoff, I, Architekt t 
Harlmaun, Ww. 
— 23, Laborant. 
Kahser, ß„ Ksm. 
v. stnörte, B:,~8ieg. Raj. 
Krope, St, Wächter. , 
Ltionaim. H, Dr,- phll, 
©ch. Ob." Reg. «6t T.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.