Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

Commerz- und Privat-Bänk 
Schöirebr>ra 
1559 
'19 Sqatlmmm L. it|m. 
Zobel, P.. Weiuhdl. „T 
20 £ 3i»i56iuifet Dr. 20. 
G. m, b. H. 
■ V. Cohu Sentjolict; 
(Hewaldftr. 10). 
fflaidjroig, tieidm. 
Kaß,ks..Dr,Recht«a»«.X 
Reläucr, H., Zuglülir. 
Silo, 6.. Seil. «it. v 
»riebrichS, Th... fifnl. T. 
Guttmami, F., fflfm. X 
Hederle, 81., Duett. T. 
- -Hejfner, it., DipLOitgett. 
Segmnim, I., Trenhänd. 
Hiifchsetd, M.,-vr med., 
Sanil. iliot T. 
Jde. ö-, ReichSbankrat 
Juckenack, E., itffr. T, 
Klopser, I., Sfm. 
©üfcniann, SB!» Sets. 
' SBertrct. X 
Xaeger, P-, Architekt T. 
Traube. M., itfm. X 
Muthe, A., itfm. 
21 B Hirsch, F., Gigentüm. 
(Stockholm). 
V. Schlegel, Verwalt. 
I Berlin). 
£Btnbcl,2.,fi[m. T 
Berget, G-, Kim. 
Bll'io, W„ film. T 
Cjjman« A. Schlosser. 
Frisch, 31., Ww. T. 
Btunwalb, O., Seilet. 
Heime. Rentiere. 
Klirre, H., Ob. Baurat. 
Müller, H., itfm. 
Slenmaitn, <$., 51] m. T. 
Runge, (£•„ Fhrkbek. T. 
Schwiute, P, Priiltatoo 
Block Seit. T. 
Seoiu, (£., flftn. 
- F., Ww. 
22. 23 Baustellen. 
<- Heylslt. -> 
24 ESd)ufowS(i,®.Äfm.T 
Allgem. Mnflrzoiiung 
Paul SldNers T. 
Eger, A., Schokoladen» 
Stgeuinr T. 
Fall, H., itfm. T. 
Fliinkcrt, C„ Äfft. T 
ffiolbntann, 6., Itfm. T. 
Crocthmism. O., W. Sau. 
Rat 
Krone, St, Portier, 
tiion,, <$., itfm. X 
Loebell.H., Dr., Cdnnik.7 
M^er-Lange,Ä,Modi!lt>i 
, Natichle. St, Schulmimflr. 
Ncuftaedter, M.. Stfm. T. 
SiauieiiSerger, G, Setlteu 
Neichardt^.ÄechtSanw. 
. li. Notar X 
Schreiber» B., fllm. T 
Schwer?, 13., Musik» 
fchriflstell. X 
Tugendhat, 6., Ahn. X 
Wolf, (i)., itfm. X 
26 ESrunbftüd ©es. 3nn3> 
- Bttiaet Sir. 25. 
V. Richard, SB., Slrchitet, 
(Berlin). 
BihlU. L, Dntckcreibes.7. 
Brumm ft., üßoiortibct 7. 
Brodda, A,, Seit. 
. Eiscustaedt, I, itfm. X 
Metz, M., Ww. 
Grase, St, Seite». 
Hamduiger, ®.", itfm. T 
Jacoby, ®, film. X 
Stantmaics, 'J&, Dr, 
Recht? anw alt T. 
finoblod), B.. Kmiimerger. 
Rat 
Nagel. F., Jlftit. 
ßlto, Ww. 
siebtes & Co., i @. m. b.H. 
Lanbw. Produkte. 
Klmmier, Prokurist. 
Sofie, ©.. Baum. 
Schmidt, KurbelftWeitn. 
Zerjaw, M. Tischlennstr. 
Weiman», F., Jnftallat. X 
26. 27 Banfteüen. 
28 E Eheleute S,tabzyb, 
1 Eigentum. (Baitchau). 
VI Ltppjchitz, B, Asm, 
(Berlin). 
Adaml.W, ittoflto.Serelf. 
X 
Bergmann, D., film X 
Bttnkendorf,!t,Schauspiel. 
Salier, I.. Konditorei X 
Seist, ß., JSfarm X 
Hinke,P.,MehlgroßhdlgX 
Hübner, W., Architekt T. 
Meyer, M.,Wn. T. 
Miicr-wSko, M, Rrau.X 
OlinSki,, F„ JomnalistX 
Schmmmr, st. Architekt. 
D. ». X 
. Schnitt, H.,Ksni. T. 
Wogt. fe, Taprz. Wstr. X 
Werheientr. Sloijb, Hill«r 
«. Stumpf T 
29 E vamvarzuwia», S., 
Eigemümer. 
Bn«, L, Delik»1-ff.X 
u. Caustein, ü.. Freisr. 
Geier, @» Malerei X 
Hirichberg, M» Bankier. 
Jörn. E., Sängerin X 
Lihmaini, B,, Schneiderei. 
Martert, <!., Kim X' 
SMItcr, P.. Prokurist X 
Pahmeqer, Alm-, W<ische> 
svrk. s. 
Remsch, W., Ksm. 
Scholei».M.Buchdriii!bcs. 
■Spencr, E.. Ksm. 
Loigt, iv., Aw. K 
- H.. Pianiliin X 
30 E <9ro6bedliicr3)nii' 
GrunditückS-Geiellschast 
ra. 6. H. (Uichterfcldcj 
V. Hammer, R-, Verwalt. 
Bi^ca.M., Optmlängerin 
Beuiidors.P. Automaterial 
Eckardl, Rr., SB ein. X 
Eis, Clara. Konfellion. f. 
Ärtebert & Sah». iBi, 
Zigarr. Jmp. X 
Hortima, H„ Dr jnr, 
Syndmi« X 
Shemeljcr, l£„ Jnstallat.X 
Radke. 0., oereib. Bücher- 
rcvis. X 
Robtotteir. H„ Architekt X 
iflülcr, Ph., Metalle X 
— LCo., Pt,^Ä.m.bch. X 
Dmmant-Äietzslcinsdrk. 
Schilling, R., Ingen. X 
Schumacher St, Schnei 
bettn 
Sviudlcr, 81, Dr.phil.T 
Straff tt,U.,Dr.®jemiler 
Tieye.E., Sprachletircrin. 
,/Wallramit" @ei.m.B.&, 
@tfng f. Diamanten T. 
SBallber. H, Ww. X 
Welse, P.. lifm. X 
SBeiibcr, F. Ww. 
Zindler, K., Ksm. X 
Weiftr. ->- 
Hauvrftr. ->• 
31—84 geh. ». Hauptstr.82. 
ÄMerg«. -V 
35 E ÄeichSbmkdirekiorium 
Berlin. 
RelchSbt. Nebenstelle X 
BrüningüauS, Ä., 
itonletaimtrol a. D. 
M. d. R. X 
Goerke, M., Direkt. 
Biouven, F. st., Konsul 
a. D. X 
Hasse.E.Lederwr.Fairk,X 
SaroId|eB(i),3., Pensum T. 
Poser, 1ÜJ„ Hauswart. 
RieS, H„ Kfm.X 
Wichmann. P.. Direkt. X 
». -Wohl-Milcliity, V., 
Prioaliere X 
SS E Hirsch, Dr., Rechts 
anw. > Stockholm). 
U Schlegel, Direkt. 
(Berlin). 
Bahr, li, dngtn. X 
Broh, L, Ksm. 
Delle,H» 0r.,Stitdiinrat. 
SDtoU, E., Ob-Pofttufpekt. 
Fromme, W., Privatier. 
Hahn, H„ 6cmfiFe. 
Heiiichet, 6, Bankier X. 
Heuers, 6, SflechiBanro. I 
Klötzer, M., «w. Direkt. 
Kredi 31.,SininedctItalT 
Richter, Dirikt. T. 
Schulz, C, Drogistin X 
Schweitzer, H., gabrk. X 
Simon, C.,Ww. 
Sieiiihagen SL GelreidiX 
Stiller, Augune, Milch. 
Lhiesiug, A., Dtc, Minist. 
Direkt. X 
Heylstr. -> 
37 E Dremleln, D„ @<6. 
Kommerz. Rat <Berli«>. 
VrLmer, Ä„ Ksm. X 
Brerkauer, H., Jnstallat-X 
Buchnolz, v-, Oberst. 
Ercelffoi-GaSglLlilicht- 
Komeagnie CtiBeri 
Gaetfchke & To. 
erebnsucr, L, Asm. X 
Biitzkow, F., Milchhdlg. X 
Jhlow, Ksm. 
John, 33., Ksm. X 
«eta-SWfi, K., Regiffeur 
Llie.rh., Vergaff, ff.a.D 
X 
Scheid», F„ Sattttlm. T. 
Schmidtchen.G- Füseur.7. 
Schul,, fö„ '"'all». X 
Schwaner, 91.. itfm, T 
Ellberstein, W.,K>m. T. 
Stiels«, R, ‘   
38 E Uiagiitäli, st., jlfm. 
sBerlini: ‘ " 
1£ Mljiiarcck, 3f., Büro- 
niinestefllc. Berlin). 
Donwiit, B., Ksm. l. 
Frommaii». 38., KapUSu 
a. D. X 
Soebirff, N.,Z>».Jngc!i X 
Kaumheimer. 6., K>m. X 
Knuch,.?r..Tertiloer>riebX 
ffü^l,S.,CCetlileti!!!. a.D 
Lemgan. I., Portier. 
Uinticmann. C„ Bautier X 
Miller,äohanua, Seifen. 
Pe-al, 81., Ksm. X 
©uif, ,j.. Reg. C6. Sefr. 
Tkin, R.. Chemiker. X 
Wedel, P ,fa6rti. X 
39 E Elbingcr. A., Eigen« 
tümtin. Charlottenbg.). 
Beyer, O., tiiücit 
Conteltilä, I., Ksm. X 
Gottichall, 2„ Ksm. X 
Kollert!», M., ilim. X 
KreslawSky, M., film. X 
LachniLiiii, D., Ksm. X 
Leu, @. G. Frau X 
LowinSIi, I., Bügel. 
Sicin, 38., Neniier X 
Suppek. M. Vlafkrmflr 
Sühdier, SS., Delikates), 
äiedimmm. St., Maurer- 
«fit. 
Zicgler, K.. Reg. Diat 
40 E Wizmaim. S» Ksm 
(«obj). 
Vt L»V». M., Ksm. («l]m. 
Vhenbiirgetfii. 2) 
Simon, H., Schneidermstr. 
Danneel. M., »w. Wirkt. 
Geh. Rat X 
Eidam. O., Konsttür. X 
Rtaci kel, !>!.,Se.retärin T. 
Geme,»darbt,!)!., iuitfiljM 
Grumm.W., Weichenwäst. 
Hebron, 0., tjooit X 
Münch, Emmo,Kunflhdlg. 
Pflug,, rt.. Mmifl.!»a>X, 
Rehfeld, fl., Buchddl. X 
Scholz, 05. 
fiousiftorialrat X 
Selten C„ Ksm. X 
©traust,g./JRul.Diiett. X. 
Tütfchulte. M., Ww. 
Äaldauer, Anna, Papier. 
41 E um, O.. stfni. X 
Bierboff, H., Ksm. X 
Brcil, B., Kunstmaler. 
Delbiück, «., Pfarrer X 
Diefterweg, A., Mustk- 
schrtstitell. X 
Sereer, E.. um. Bank» 
direkt. T. 
Hnlbfchinsly, pfmuX 
Manteu-'el,' S., Äfft. 
Miißuer, Ch.S„Jnge». 7. 
Ortweiu, F., Direkt. X 
Sefielt. P„ Itfm. i 
Reppin. 8.. löankbeomlin. 
Schmidt-M. BSckermftr.X 
42 E Gelimau», B.. Eigen« 
tüm. (Saittanebel). 
Vloch. 2)1., Sriibetei. 
Bngelkr, Direkt; X 
v. Gvrdon, A.. Dr„ E 
Just. Rat, Rechtianw. 
ii. Notar. X 
Holsmann. A., Bankier. 
Kintlchci, P.. Weinhdlg. 
Krielke,^SachoepiLnd.7. 
Ollenborf, K.< Dc. Arzt. 
Schlewintki, M. Ksm. I 
Ginbronn, P., Blumen X 
Soko>, 0* Friseur X 
Lerrenner,H..vw.Konsul.X 
-<r Am Pari 
Släit. Park. 
48 eristlert nicht. 
Frelherr-vom-Sieinl 
Stratze ->• 
44 E sVfiar, R„ Rentier. 
Arnheim, A., Dittti. X 
Be». H.. Direlt. X 
Berth,P.,-Fadrkbei. X 
Bu»k & Braun, Schokolad. 
SbtfX 
Deter, st., Rentier X 
Emmrich, <&., Fabrköet. X 
8u6. Blütnerei X 
stoofet, 6. H. Bank- 
Kowmlsslon X 
Mangold, P.. Stimm* 
Bildner X 
e. MaIuschka,F., Dr phil., 
Gras, Beoloar X 
Schmer. M.i Ksm. X 
lieg, H. H, fflaflto. X 
gipplier, Portier. 
15-60 tBaufteOen. 
, Budenfche Sir. ■> 
51—63 Bauslelseil. 
Äartdurgftt. 
64 E. itleinfianl, S., Itfm. 
U Mali«, 8t, Verwalt. 
(Berlins. 
Arndt, B, Rentier X 
'achenbiirget. F,-Ww. T. 
eimich, Klara, Dlaseni. 
54 Hinze, W., Ur, «ehi 
"Soswd, !W„ film. X 
Katz,-H., fiiui 
'Marrkwald, äS„ Dr., 
Wükl. eSeH.X'egdt. Rat 
Mosjrl.A.. Ww. 
Cpueichetmet, 5., itnn. 
Pellte,Piiiioiifte 7. 
- PollR, M., stim. X 
Presch, A. Ww. X 
Richter, P., Br, med., 
Fraiieuarzt X ‘ 
Roienberg/ Ww. X 
SUitttdraeii/il., HauZwart. 
Schönsee, 8L, Schuhmmltr. 
Schwarzenbach.!»» Ingen. 
SItaIiiieher,fi.,Bäikermftr. 
X 
Cultan,M.,LiLahnarztX 
Tcuienlierg, Bücheibank. 
Siticnbetg, V-, LlechtS- 
anw. u. Notar 7. 
55 E. Helsett'jch? Erben. 
Adratzam, Ü)L Kim. 7. 
Albrecht, St, Architekt X 
slrto-S, F.,Klm. Direkt. 
X 
Vermaiiii, M., (Baflto X 
äogincheroSki, L, Stau. 
Äurliharbt, C.,Pen>!onat7 
ISolin Jt„ Itimmnai. X 
Dunielman». St, ,trt 
ffiteic,'!){., fionsilüreii. 
8>olli,i.P.,t!>eniüsc>Aiib. X 
Hartmg.Ä.,Fle>fcheriufir 
7 
Hesierberg, H., Kunslmal. 
Kottow. L., itfm. X 
Oldenburg >J1„ Sets. 
tieomt. X 
Pachter, I., film X 
Raatz, il;„ Ksm. X 
Salomon, Tierarzt X 
Schneller M., (itfenB. 
Assistentin. 
Ullnch & Platen. Mode, 
lalon 7. 
Weitplml W., Flieseuleg. 
Zarek, B.. Frau 7. 
— ÜB, Holzagent 7. 
5 E Zaurmer. 'JJl, Frau 
lAusland). 
V. !»!icheliou. S., Jng. 
(WtlmetSdorf). 
Bach, W., Modefal. X 
Kett. ’üf., Duett. X 
FterLheim.E., PrivaiierX 
Grrftner, 58, @eh. ML 
Grünzweig. Margarete 
ÄelchiiftSinh. X 
Hirsch, <ä., De. Augen¬ 
arzt X 
Hossendahl, fi.,Dr, Pros. 
Lalmatzt X 
Lange, C., JnNallat. X 
Loeber, Balazr & liov 
Damentiüte 7. 
Schirmet & Bach, Mode- 
alon X. 
Sträub. P., Ksm. X 
SS, lff A., ReichSb. Direkt. 
am. j. D. X 
Seitler, H„ Montier X 
67 E Lindquill, 6, Eigen- 
tüm. (Schweden). 
K Morgenstern. Ö„ 
Beiwalt. (Berlin). 
Bachmann, <£.. Apolhek. X 
Sauer. iß.. Brauer. 
Bochenek, H„ Kim. X 
iDtoeen, 9., film. X 
Lohn, M., fiftn. X 
Solde. ©., Ksm. X 
SJaeger, li, Privad'ere. 
LLdaildter,P..PiioatiereX 
Sangneff, H, Geh. Siechn. 
aiat o. D. 
Leiser, U., Prioaliere 7. 
Levyfohn, -fl., itfm. X 
Äeumann. F„ itfm. 7. 
Weder, M„ Kavellmstr. X 
58 c. fflolff’fdje Erben. 
E Fucht, <£., Ksm. 
(Zehlendorl). 
Ascher, W., Ksm. X 
Binder & Co.. Tapeten X 
Caiparq, Dr., Atzt 
Lharlottenburgei 
Wassern. Jndustiewerke, 
amengej. X 
DiSkonto-Sisell. 
Ho^, Emma, Delikatessen 
Kochmann, M.,FabrIbes.X 
Loewenthat, H., Kkm. X 
Mehlich, B„ Rniliere X 
MLller-Jen?sch,Matz> 
Salon X 
' Saffaaer.Ö., Ob. JngeitX 
Schröder, W., Portier. 
Schvarzlose, fl!„ Parsü> 
meiieit X 
Berl. Jnnsbrncker 
Straße 
-<- Hliuptftr. ->• 
“ Ninqbalm -J>- 
I E Eifcnb. Fiskuö. 
"Kaffel.H., Slutomiidll. X 
i 4 E Stadt. Schöneberg. 
VI Will, H, Garag. Seit. 
WilmerSdocf). " 
Gimttfi, jlulo gubeh. .7. 
Hcin.K., Sauerfiofflag. X 
KongLka, Anlo 
Vadiemei. 
Metten, St, SJellri 
Renner, E, Salti er X 
TybuS, S-r Auto ütepatol, 
Zugbaum, K.,Auioklemp. 
5. 6 Gatageuhof. > 
E Ganzer, H., (üatag. X 
E Will, H„ ©atog. Seit. 
lWilmetrdorf). 
Flegcl, ili., rjimmerci 7. 
-<r Banmeiflerfir. ->■ 
7. 8 Gatageuhos. 
E «ladt Schöuebetg. 
V. Will, v- Gatagenb. 
(WilmerSdorsj.X 
Tanzet, H, Baugcsch. usw. 
9.10 Garagenhos. 
E Herrmann fl., Kraft, 
fflörzeugc X 
II 13 Garagenhos. 
E _jpcinj, Ä., Garag.Hos 
Hetmanii & Co., 9., 
Autoreparatur X 
Zugbaum, K, Automob. 
itlempn. 7. 
Ringbahn ->• 
EberSstr. 
Hauptftr. ->■ 
®»tina„o, Dr. mod.. 
ilrzt X _ ■ 
Warschauer, F., Dr.,' 
Rechtianw. u. SZotatX 
Wetttzeim, D- Bankkomm. 
T. 
■*r Bayerischer Platz •> 
Still ftoalMit. -> 
Kaiser-Friedrilh- 
Straße 
■<- Hanptstr. -V 
Stubemauchstr. -> 
l i. o. Slubenrauchstr. 12a 
und 12b. 
E Pardo g ©It Ligint. 
Spanien). 
V. Obrego», 3. L ©. 
lChatlottenbuig). 
Düwei, H., Ww. 
gnchs. B.. Prioaliere. 
18 riefet,®., Schlächterniflr. 
(ütnei, M.- u. B., fttli. 
"melmtler.H., Drogist 
inrichS, L, Heilkundig, 
voetle, 3L, Ww. 
ftlmte, H.< Konditorei X 
Müller. Ph.. Sonkbeamt. 
Reimann, M.. Mustk- 
lehterin. 
Schulze, M* Musillehr. 
E Chodrow, Ridbinet 
(New gort). 
V. Kittnmm, 0., Bemalt. 
(Betlin). 
Block,'S., Bez. Direkt. X 
Damenschneider, SB., 
Glühlichlarb. 
Lngelke. R„ Schneiderin, 
grenzet F., Verläüferm 
Soeben,ZH., Klempnermftr 
Palitza, St., 58tu. 
Pflug, A.. Pensionär. 
Ruß. m., itfm. X 
Stornier, L, Ww. 
. ,$tiom8, G., Ww. 
Timmler.H» SaffenBole. 
Wodui 0„ Ardeit. 
3 E Mitow, S3„ Ksm. 
tFtiedtichshagenI. 
V. Blumenthal, O.. Maler. 
gi|djereioetcin d. Pro». 
Brandenburg. 
Btmaim, E., Äw. 
Vehtend, M.. Nilierin. 
Betlimann, P., itfm. X 
Boewr, O., Äanzl. Sekr. 
SB tose, Ww. 
Botjutzki, 3, Sandln. 
Stiel in, M., itfm. s. 
$uä(e, H.,Schneidetmstr. 
Freinick, Öd. Sekt. 
Heinze. M., Ww. ’ 
Hoffman«, H., Slcntniriii. 
Hülfler. 6. Ke.lner. 
Jaeobi,F.,Schom»einfeg. 
Jagmanil, ö» Bettieds- 
oetwolt. 
Klaus, M» Näherin. 
Koch, P.. Stukkat. 
- P.,- SSctf. ffltowl.X 
Ktifchel. 'JJL Ww. T. 
Krüger, H, Kiafiw.Führ. 
Kniglet, St., Arbeit 
3 Manch. P. Malet. 
• Müller if gudtm. 
iKcillcrmüBer, Adele,- 
Papierwt. '■ 
NeataSziis, H., Bohnet. 
Oest, 'S., Gefch. Führ. 
Povrleil, H, Schuhmmltr 
R-mie, SJl. Ww. 
Uteoai, 81., Epielkmten- 
oertrieb. X 
Ruhnau. 9., Schneider. 
SachW, ÄeichSb.ÄkLmt 
Sademoch-T., Werkzeugni. 
Schalet. L, Penf. tieomt. 
Lchnlz E.. Kontotlslin. 
— F., Rentiere. 
Segawe. M., Hilsiorb. 
Eelkge, £, Maler. 
Sommerfeld, F., Grün. 
kram. 
lefchke. E, Ww. 
Weigelt, Lithogt. 
Weife, A, Koch. 
Wellniy, F, Baugesch. 
Weinet, 6. Kellner. 
Wollmberg. O.. StcntioO 
tiem, H., Kaffenboie. 
. Braun, F.,Lpoiheler X 
Ücgcmonn, Ä» Kranken. 
lajrocft. 
Boellert, A., Rentiere. 
BornfcheinA.Labefchaffir 
Broktch, M-, Ww. 
Elmfiofii, M.. SBautet. 
.Tontad, E., Ww. 
IHlan, L., itfm. 7. 
Fmchiu, C„ Packer. 
Silier, L., Ww. 
jjtnnte, Bäckermftt. X 
ticmetc, L.» ’Jtaljerin. 
Gewieb,K.,Lotomotivhelz. 
ISrolc, li., Ww. 
{lenze, F., Maurer. 
Herfor>h,A.Eiienb.Beamt 
Horn. (£. ifenflctpnij. 
Zeschonowsli, i, Wty. 
Käsedieler,S.,Äuswärltin. 
Klei„ert.lL,Wittschafletiit. 
Koyn. L, Banlpiokur. 
Kraule, if., Müllltäg. 
itrelichmann, M., Arbeit. 
— 3JU Pollschaffn. 
Lieberenz. &, Pförtner, :t 
Mäcke.M., AnswäNerin. 
Nanwert, C., Nährin. 
Neumami, R„ Arbeit. 
Nltschle, •&., Dr. jur. 
Berw. Direlt. X 
Paht. R.. Arbeit. 
Panknin, M.. Elektro¬ 
technik. 
Prügett, A.. Handelte. 
Pufchmann. S>„ Kellerarb. 
Irtctcf), M., Arbeit. 
Schablowiki, A. Krast- 
wagemüht. 
Schmidt, F.. Packet. 
Schneidet, <1,, Rentiere. 
Smönteld, ili. J)r,@amt 
Rat, pt. Atzt X 
Schreibet, !B, film. X 
Schulz, 16., LolomotFützr. 
Stewerl, {f„ ßrptbient. 
©Iota, 9-, Riifeimn. 
5 E Schmidt. L. Pot 
Hauptm. 0. D. 
816rot|om, H., Fenstetpuy. 
Bamn, V., Ksm. 7. 
titodomeil,® .Pollschaffn. 
DolezatB.,Schneidet. 
Ebetmann. Ww. 
.toll, ili., Kovellmstr. 
Fischer, it, Fron. 
ÄMtlchewSIt, 9, vw. 
tlmisger. Rat. 
©01005, 311.. Immobilien 
B.m.b.H. T. 
Hentfchel-H.. Sfiiofflngefi. 
Kold, i)i„ Werkmftt. 
fitoitftOv Eilend. Angeft. 
itrng. <£., Monteur. 
Lenet O., itfm. X 
Liebermami, P...Dr, 
ileotlieler. 
MagnuL-Älsleien. H, 
film. 
Mewe». A., Konfitüren. 
Sittich W., Sleuerselr. 
Pehlo, E., L lindten. 
Podl, W., Ksm. 
Puttkammer. E> Sank« 
äugest. 
Schilt, 58., Lopez. 
— ür., lapez. X 
Schmibt, Ä.. Pot Haupt, 
a. D. 
Schneider, K. Piauistin.X 
Seppett, i!„ Schneiderin. 
Stanke P. Pofthelt. 
landmami. H., Ksm. 
SBeffmetlb P., Schlosser, 
ffliefemann, K.. Milchlidi. 
Wulike. M.. Ww. 
SidoUnoc, P., Tischler. 
E üfUlentin, G.; atm. X 
Boljahn, a„ Slembtutt. 
Brom, SI. Ww. 
titonbl, W, Lackierer. 
Brock, «ubdtrekt. X 
Cambiaii. C, flohytl» 
flngetiu X , 
6 Segen P. ßcitmllr. 
Denkeit H., Koch. 
<8iwl. |f., Setkänfrilt. 
Hackbarid, St, Hochbahn« 
arbeit. 1 
HeiP P.. Arbeit. 
JonaS, it. Vetfich.Bitt.X 
-1- H„ Konzert« • 
fangetm 7. 
Jrlen, Schneidern 
Kiefjttch. R.. Reichbk. 
Rat 
Ktauie, VI. AutoLesltzeiln. 
— O., ittafiroagenbef. 
— W. Arb. 
Kiinow. ÜB., Arbeit 
tieue, Sl, Molletcibef. 
Uenjq, I., Ptitmliete 
Man, L. Bankbeomk. 
Made«. R., Dr.-Jng. 7. 
Malz. !B. Krostw. Führ. 
Meilen 8, Gastwirtin, 
Papke, SB.. Kassierer. 
Dinoff, S-, Dr, Ksm. X 
ProIPieSPella, H.,-Pofi- 
beamt 
Sieget, S„ Kassierer. 
»mnicnapfS., Schneiderin 
Scholz, Si.. Ww. 
Schulz, C., Arbeit 
Seibtufabcit, M., Ww. 
lige, SL Schneidermstr 
Voll, H, HandelSm. 
Waeget. SL, 06. Lent. 
— O.. Geh. Rechn. Rat 
Weinbetg.M.,Fenlterled.X 
Wiesnet, 0„ Arbeil. 
Winzer, 9.. Dr. phlL 
7 E Chicago Gnmoii. @e« 
Icüto. m.d.H. (Berlin). 
Mutter, I., Architekt 
(Berlin) 
Arndt, L. BahnarS. 
Dey, 6., Schokoladen. 
Erbet, Bohnorb. 
Förüer R.. Slcininidfer, 
tieiftlobt, O., Tischler, 
Göeemmmt, £>., Ww. 
tSronke K., Maurer, 
fiierlchke, 59* ftafienSoie, 
Knappe. O., f>lfdjl)6L 
Krockir, SSoflauSljelf. 
— E.. Telefontniii. 
Kunstverlag Lebt. Born, 
<3. in. 6. §1*7. 
Lüde». W.. Strahenb. 
Fübr. 
Mö,beI>Panzer,H., Panzer 
Mo'iyheim. P., Ksm. 
Müller, A, Stuckat 
Munsch, E., Prioaline. 
'Jletb 0.. -itfm. 
Neider, F, Ww. X 
vffowrly. 0, 'SürobletL 
Panzer, $>., Möbel X 
Riechett, P> Feuerwehr«, 
fflhobe, Ä..vv.PoflinspeIt. 
Schröbet, F, Mot 
Schlosier. 
Sydow, H.. Bankprokur. 
Wiltlowrlq,9., Kürschner« 
mstr. 
WoiSniga, (SL Slrdtrin. 
Zabel <1, Schneider. 
Ladow, ist., Maler, 
t E Roienbluid, W., Ksm. 
tamolu, Polen», 
tt Raabc. e„ Pot Sekt. 
(Berlin). 
Abraham, (K.< Kellner. 
Ulmbroftu», 0., Artist. 
Aubram, H, Bildh. 
Slochwlg,®., Setlänftin. 
Btandi». ©., Farbwr. 
Burmann. M, Wirt¬ 
schafterin. 
ClanS, e.,"ll6cai. 
Clemens, R„ Siodlfekr. 
Gerde, B_ Ziegeleibes. X 
Gerstel, 'liw. X 
Helm. I.. eifcnb. Arb. 
vmz. Th. Ww. 
Jendtet, F., Äranzbd. X 
König. Sl.. Ksm. 
Langbein, M, Ksm. 
tiucaä, li., Ww. 
Stiege, P.. Pol. Major. 
'Sönnebeif, M.. Sleno- 
lypisliii. 
Sander, 1$., Ksm. 
Sauer, H., 8ersaufet! rt. 
Echlichtin;. Sl., Portlerfr. 
Schröder. H., Kaffenboie. 
Schwemfunh.G»Ur.Prof. 
Ptio. Gelehrt 
Icep, 6*. Asm 
Bölkei, Cd.. Wiffensch. 
Hilstabtrtn. 
— SB, Arbeit. 
Mittler. E., Ww. 
8wiersch, g.. Kohlen. 
£ Soltmonn. 9., Eigen« 
tüm. 'Cbnttotlenbutg). 
Üueg, Perivalt 
iStegti$). 
Baendei, ■&, flsm. 
Sntlljolit, H» Schloff« 
meist 
Bittnet, 5. 8., Sank* 
Beamt 
Stohniaun. $X, Itmtfm.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.