Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

1542 
Schöneberg 
Commerz- und Privat-B^nk 
^reaestr —^riH-Reuter-Stü. sta IV. 
63 Pahl. F., Stfm. 
Siemens, 2., Stahlen X 
64 f. a. Wilhelm - Hauff» 
Straße 5..6. 
E SaSper, 9L, Pros. 
(Zchlendf.^ 
V Schramm," K, Rohrleg 
l?d)termct|cr„ 
Privatiere. 
. Häger, W., Metallarb. 
Muhl, 6., Kontircnn X 
Schulze, 23, Santprolur. 
T 
gu$eia.,$räotim. 
Wilhelm-Houff-Str. ^ 
65. 66 ESictimdio. 59., 
GeschWführ. T 
Bergmann, SL GifenC. 
Beamt a- D. 
Beni&t .6., SanlBeainL 
B°dse.P,Vros.M.Stub. 
Mal LSI. 
Biltget P., Wirkl. Geh. 
Ob. Banrat 
ffllödnct; 2155t. 
Lehverin. 
Grnnewald, (?., Artist. 
Saa| e, 0, Kfm. 
Hcrzberg, H.. itfm. T 
CilljcDec, 3t, Stadträspelt 
a. D. X 
Koschel. 6. Buchhalt 
Pilgermann, I., 
Privatute. 
Wuchert, P., SBm. 
SchidLwsli. g, Kraft- 
«agcnsühr. 
Schule, 2Rnioro.S.T. 
Techno -Photogtaphisches 
8>tchivHans.HerzBergX 
v. Zirnmetmami, S„ l)r, 
StechtSanw. lt. Notar. 
67 E Hofang. H, Fuhr- 
nnternehm. X 
Bnbaz, SB., Kraftw. giljr. 
Kuhse, M, Saiitbeamt 
Schewe. iB., SB». 
Schätz«. 6, Gasltirtlin. 
SBintlet, Sl, Krastw.Führ. 
Süds Nach.. !!!., Jnh. 
Htrrm. Hofang. 5uf)t' 
toefeir. X 
68 E Hefter. C, Kfm. 
(S^tenSori). 
Braune, 6- Arbeit. 
Schiepan, SB., Du. AiztX 
69 E GrnndsiüSsverwertgr.- 
Ges. m. B. H. (Berlin). 
VL Union Sauget, a. Alt. 
(Setiiti). 
Brazio, A. Schneiderin, 
ffiametiiä, M» Mechanik. 
Dreyer, St» Buchhaltrin. 
Fertey, P, Krasttv^Führ 
»lasche, a, Frau X 
Golddach, SB., Tischler. 
Girlitz, ill, Stau. 
Helbig, 6, Kfm. 
Hirsch, R, Kfm. 
Imme. M., rw. General 
Icutit. 
Kranledat, E, Suchet: 
tevif X 
Lübben, F, Direkt. X 
Leydecker, W., Sfm. 
Pfaar, K, Lehrer, 
fllelhg, e„ Maler, 
ffliepert, Rosa, Putzm. 
Rummel, C, Kfm. T. 
Schlegel, B., !8m. 
Schmidt, 6-, Sfm. 
Schröter, B.. Malemstr. 
Stricker, M., Ww. 
Wahl, Sl.,Drjiir, Mimst. 
Slot 
SBoelfc, St., Jtfw. 
70 E ©entzerr. St, eigen: 
lämriii (Berlin). 
Berle. Ww. 
Beyer, C„ Ingen. 
Borstorff, L. itfm. 
v. Camp, F, itfm, X 
. Fmk, M,. qioLCBÄcht. 
mstr. 
Gaebel, St., Dr. rer.poL, 
Reg. üiältn. 
Gamper, E., itfm. 
(Siersdj, H., Äaffenbote. 
@öt)e, 31., Tab. u. Zig. 
Berlr. X 
Gröbler, H., Ingen. X 
Heyde, 1!., Kfm. 
— Th.. Filmschauspiel. 
Hohhüter,O,Eise„B.Arb. 
Hühner, 6L Sfm. 
Lauschke, E., grau. 
tiiibbe, Komponist. 
SJlicUe, .fr. Dr, Sijndif.T. 
Mohrmami, ®, Ob. Jug. 
Lehme. 6L, Buchhalterin. 
SßeiSgjEL 81, Lehrerin. 
Schmidt, E, Sanfuifir. 
Schmude, L. Kfm. 
Decke, 8l, Stiege. 
Assiftiutur. 
Thiele, L, Dr. med. T. 
Trojan, £, SBm. 
Dick, 3J1., Architekt. 
Weib. Maurer. 
71 E. SMel,L,Bauu>!tr.X 
Sitlaff, %, HauSwarl, 
T2 E Miemetz. E., Fleisch er- 
mitr. (SBnlmj. 
V. Dentschmaini, SB., 
Haiiäroint 
Diiyschold, M, Ww. 
Goldbach. M., vw. Sei). 
Rechn, Rat. 
Hillmauii. F., Drrer.pol 
Jakubaschk. M., Bank- 
• Tresorver«. 
itemper, M.,rw. Pfarrer. 
Möhring. Ph, Dr. jur, 
RechtSaiiwalt X 
Ilasch, O„ Pros., OB 
Etudienrat. 
Schramm, E., tw JDr.med. 
Echweppe, E, Ww. 
Seidel, F.. Dr. phU. 
Steig. I.. Wo. Ob. Lehrer. 
StrelchlM, G, Bank- 
ieaml. 
73 E FranceSeom, P., Pn> 
sottet X 
E Motz. SB., Ww. 
VDege, J.,OB.Wachturftr. 
Alnmensaat, C» »w. 
Geh. ÄawL Slot 
Ballt, R.. Schristsetz. 
Buchwald, Elschw« Tel. 
Als,st. 
Engel, R.. Rentner. 
Blasn, £L, Bücherrevis. 
SöBeL E.„ Rentier. 
KlemP, E., Buchhalterin. 
Kornmeffer, SL, Bank« 
Prokurist. 
Krage. 6-, Soutprolur. 
Lchmann, F., OB. Seuät. 
a. D. 
Moesgen, 6. Kapellmstr. 
Stolnatef, ZIk EifenB. 
Setr. Jnsp. 
Normaun, H, Port. 
SKaleriit. 
Ohm, R., Ww. 
Rietz, E., Elkltro-Jng. 
Eancrdreii-SlirBetz, Ä, 
Mus. Lehrerin. 
Staege-Moede, ®., Ww. 
Stein, H., ÄiirLmakler. 
TassiuS, H, B-wlprolur. 
Bolquardsen. P., Mallcr. 
SS end. M- CleqilcuhL 
a. D. T. 
Desenseld, A, vw. Kanzl. 
Rat. 
74 f. o. Hedvigfir. 4. 
E Dudliewicz, Gcfchti., 
Eiaentünltmi. X 
Bit!, G„ Dr. ing.X 
Sonali, E., gimticre. 
Ladewig, H, Beamtin. 
Sentz, I, Rentiere. 
Mandel, 3t, Konreltor. 
Prrßler, C. S» Ingen. 
SBttztl, M., »w. Pros. 
Hidwigstr^ -> 
74a j. a Hedwigslr. 14. 
E Drummer, M., Rent- 
nerin (CBariottenbg.). 
V. Hecht, M, Bemalt. 
(Nr. 78). 
HasenbalgG., Banlleamt 
Jaedicke. L., Rentiere. 
Lange, ©., Arbeit. 
Nichse, H., SmdBeamf. 
Rehderg,L., Posamenten. 
DehtweisteL $1., Stadt 
sehr. 
75 E Beiger, M, (Eigen- 
tümeiin. 
Ackermann, 6., Elektron 
techniler X 
Berget, P.,EifeiibLl»fpekt. 
LonsenlulS. 6, Reutneiin. 
Couturier, 0„ Lehrer. 
Sannefclif, I., Ww. 
fmt, iL, Ww. 
ötjeS, M., Ww. 
arggraff-LLonnItorin. 
Ritze, M.. Ww. 
Resch, I, Trenhoid Re-- 
visor. 
Stöhr, £., BankBeamt. 
76 E @ioHü H., Asm. 
(Berlin). 
Backhaus, F, Een.Agen> 
Seoer, P., Wasch. 
Schloffer. 
Böhm, SB., Kfm. 
Franke, F, Heizer. 
EaBbe.W., Posldetr.As>ist. 
a. D. 
Sotllieil, G, Schlosser. 
Günther, T., Kassierer. 
Hinrichs,E, Aanliiorsteh 
JagieM, 33., DeSinsekt. 
Kaminil^A.. Weichenstell. 
Krist, 6., Chemiker. 
Lindemanu.M., Hauplui. 
Lüddecke, E., Mechanik. 
-Mohuile, A.. Maschinist. 
Odebrecht, M., Kraftwag 
Führ. 
Rhode, 6., Rechn. Rat, 
— L, Rechn. Rat. 
©chnmaiut, Cl„ Privatier. 
Eiewert, $3., Poftschaffn 
Stolle, 38., Ks»i. 
76 ©uffa, I, 33». 
lUiid 6., SBm. 
Weitzennel.M.. HaupimS» 
ww. 
JSicdjmanu, St., Post- 
iiilpekt. 
77 E iHau§H(t,Ö, @.m.B. 
H.ScknchsBrk. (Berlin). 
V.Schenk,A., SteinbraietT. 
Solls, üi., Arbcii.. 
TornicclürS, H., itinoeot» 
führ. 
Diiigelthal, 6u- 
Ciifmt, M., SSailcfc. 
Feitülc, H„ ÜtiBeit. 
Geis«, H.. Klempner. 
Henkel, ©., Rohrleger. 
Jäger L. 35m. 
flaSpor, F., Tischler, 
ftlntfe, L., Ww. 
Sauft, SL, Ww. 
Lichtenberg, F., Maurer. 
Matthias. It„ Wetallarb. 
MicheeliZ, Ut- Arbtrin. 
Möhrke, ©, BanarB. 
Mundt, 38, Schaffn. 
Rrtschte, S„ Arbeit. 
Pramor, M» Plätterin. 
Preusche. Ingen. 
Rbewboldt. ®„ Ww. 
Schneider. 31, Rechn. Rat. 
SdjtitH, M., fflfuL 
Edniiä, 2B„ Tischler. 
Schröder, lt» Poslschassn. 
Schmarzbach,P..Schll>s>er. 
Strützel. B, Zimwerin. 
Tkiiil, P.. Kellner. 
Türckt, Ww. 
Warlich. SL Technik. 
Wendler. P., Schlosser. 
Wiehtr, O., Arbeit. 
Zadel, O., Peusiinär. 
78 E SaMmi, 3H, Eigentum. 
(Berlin). 
V. Hellwig, M.. Portiersr. 
Bah», H.. itfm. 
Dentsch.H., SteOat a.D. 
DoniirowÄi, S., Ww. 
Fuge, P.. üsm.. X 
Hellwig, F, Gärtner. 
HengstenBera, H,Ww. 
— SB, Recht-anw 
Holhhenner,it^ Rentneriu. 
Seitlschma, M., Frau. 
Kohii, M., Erped. 
Matthaei, F, Major o. D. 
Stctl, St., Kassier 
Philiop, 0., Ww. 
Schmidt. F, techn-Ditilt. 
Rödiger, 53, Miltelschul- 
letirer. 
Thiele, M, Reg. OB-Jnsp. 
Dogtl, C. E.. Pianist. 
— F. E, flkmpneanflt. 
Aoiat, P.. Bankprokurist. 
Wehiicr, Schneiderin. 
Zietche, 3Jt, staatl. gepr. 
Desinfeltor. 
79 E Gemi), F, Fabrk 
(SnSlani). 
V Wiedenianu, SI., Ww. 
Lhniara, P., Lehrer. 
Cranen, M. Ww. 
Busunan», A-, i)6. Post- 
schaffL 
Jahii,F.. Bollflr. Sclr. 
Kölpm, Ä.. Privat!ere. 
Künzel. M» vw. Ob. 
StaBsarzt. 
Meier, St, Küchenchef. 
Müller, L., Ww. 
— M., Ww. 
Poflor, St., SBm. 
Plotzer, K., Frau. 
tolai, R., Kfm. X 
cherer, L,Mimst. Anitm. 
Gchltisenlmmi, I., Erster 
AuitLrat. 
Schmidt, G„ Rentner!i>. 
Stanmter. Oberst a. D. 
T. 
Stempell, M., Schneide 
rin f. ®. 
SwiderLki, iy., Sfm. 
Wolf, H„ Buchhalt. 
0 E 81er, 6- Ww. T 
Baath, S., Oberingen. 
Bischosf, M., SelretLriL 
Bvhiie, itfm. 
Dirlam. G„ Oberstleutn. 
a. D. 
Eberhard, I., Äsm. 
Geiitl, L, Packer. 
Heub, Th.,vr, Schriststell. 
Kahlirt, ffi., Antiquar 
ilat«m^,3B., Krankenkass. 
Aiigestellc. 
Krämer, Ph., Banldirelt. 
Levesre, L., SSaliuferin. 
Lewm, A, itfm. 
Mehle, R., Banlkeaml. 
Münch,M.,Aesanglehrerin. 
Neumaiiii, Buchhall. 
Paule, 3t., Oberkellner. 
Paiizerbieler, H, Jugen.X 
Rempis H.itorrespoad. 
Riemiiu, it, Dr jur, 
' Direkt. T. 
Sander, SB., Major a.D. 
Schtntcr, F, Tapez. 
Schwebe!, P., SBro. 
80Seüf,3)L, Ifm. Angestellte. 
Specht, <£, GeschäsiL- 
fühtetm. 
81 E Frege-Etrage Nr. 81. 
Erimdst. Scmertem*» 
<SeseIsch.mB.H.(BerIu>). 
Bahr, iL itfm. 
Brandt Eh, Lehrerin. 
(Beritte 31t, Theat.Friseur 
Sünihet, A„ Papiergrob- 
hdlg. X 
Hettsledt, St, Betr. Ingen. 
Hevmami, L, Gen.Berti. 
Hirsch, 5t., llhrni. T. 
Xad- ii. Farden-Kontor 
Zenit, Wilhelm DudÄ 
Soüin, H., Anstreich. 
Lud ewig. E., Ww. 
Lur. H.,Dr, Berat. Ingen. 
Mälzer, P., Lagerhalt. 
Miethle. ifi., fltm. 
Mietz.L, Beamtin. 
Müller, P., Pol. Bemut. 
NemnaM.E»Ob.Jlige».X 
Lehne, £., itfm. X 
Radzoii,A.Fraiike»Ichwcst. 
Reiuert.Langer, 6» Pri- 
»allere. 
Ruthe, SL, pens. Lehrerin. 
— St., Bei«, ajfmcntm. 
Schauer, H. Eisenb. OB. 
Sclr. 
Etangenbcrg, St, Maler- 
mstc. X 
Etrümpell, Th., Hauptm. 
o. $. X 
SBefjiter, SI., Konditor. 
Weiaand. H., Privatiere. 
SBefieC H., ©lallstlr. 
Wischer, H.. Ksm. X 
Hauotstr. 
Freiherr-vom- 
Stein-Straße 
Marlin-Luther-Str. -> 
Rudolf-Wilde-Platz ->■ 
1 Rathaus. 
E Bez. Amt Schönebg. 
Biene, A., Gaslw. X 
Merke, P.. Berw. Sekt. 
Schmidt, P., Stadt Ob. 
Snipctt X 
SBetlhilse Bildender 3tiinft= 
let e.6 m. b.H. X 
Au, NathauS -> 
2 E ttherasa, A., Eigen¬ 
tümerin (itonktantinop.) 
V. Caragasch, O-, Slm. 
. glatai'ei, CL, Handelsch. 
Direkt. X 
Freund, F., Kfm. X 
filiemtr, G., Dr jur, 0er. 
AM D. X 
itaisch, SB, Dr med. 
Pros. X 
Martin, SL, Pros.. Dr, 
Geh. Med. Rat. X 
Merk, F„ Ww. X 
Rathan, A, Ksm. X 
Neustadt. M.J.,Kauffr.X 
Sandor, Ferenczy & To, 
Weinhdlg. X 
Seidel, O., Portier. 
Strese; 6„ film. X 
3 geh. z.JmiSbruikerStr.44 
JnnSbrucker 6k. -> 
4 geh. z.JnnibruckerStr.16. 
5 E Nah», I, Laumftr. 
(Hewaldstr. 3) 
Auwicker. P., Ksm. X 
Andreae, £01., Rentiere. X 
Bittrich, M.. Dr. Ingen. 
Direlt. X 
Hildebrand, E, Fran. 
itictoilf, W, Schlosser- 
mstr. X 
Knnheim, W, Rentner X 
Lange, Th, Ingen. X 
Sletnesclo. St, Fabrlt.X 
TeweleS, I, Vertret. X 
Zinnitz, K., Ksm. X 
6 b. Rah». I, Manrermstr. 
(Hewaldstr. 3). 
Flieg, H.,Dr.med,Slrjt.X 
Ftieie, F, Pricaiier. 
GerdeS, H., Shell. X 
Kohlet, A, Frau. X 
Köhler, H, Ksm. X 
«ohn, 28, stabil. X 
Philipp!, SB., itfm. X 
Pohl, M., Banldit-lt. X 
Semmel, I, Stsm. X 
Wolff, 8(., Privatier. X 
Sletzinger Sir. -> 
7 E Hospiz im Centrum 
Berlins, ö.m. E. H. 
V. DeuS, 81, Verwalt. 
(Berlin). 
Smtnmnit, C., Ksm. X 
Aecker-Vetner, P» Direlt. 
Behner, H. Direkt. X 
Dünschcde, L A.. Mnist. 
Rat X 
Edel, SS., ühnlgesd). X 
vaiiderHeiden, B,Ww. 
Siante, SB, Haurwart. 
7 tidjltnflein, E.. Dr med, 
Augenarzt. X 
— g„ Ww. x 
Mayer, SL, itfm. X 
Stahl, C, FaBrt X 
8 E Rotbart u. Littovin, 
BetonBauges. (Berlin). 
Dambitsch, L. R., itsm.X 
Senem, iL, Schcuispic« 
leitn X 
Sehmaun, SL, Rentiere X 
Metzmer, M- Ww. X 
Milch, H, itfm. X 
Müller, B, Bankier X 
Philip i>,G,VerLDuchhdl. 
Rothbart, Ph, Dipl, 
Sngeiu X 
EchneiderM.PrivaliereX 
Wallach, 2-, $f«6et|6LX 
SERotbart u.Co, Eigentum. 
(Berlin). 
U JerschkeLerw.(BerIin> 
Alexander, F„ Itfm. X 
Habermehl. St, Kfm. X 
LandSberger, I-, Ksm. X 
Mayer»Wsitaker,O., Fron 
NickelSBurg, 55., Ksm. X 
Präger, M» Ingen. X 
Reich, SB., Banker X 
Wallach, E, Ww. X 
Weißmann, E, Ksm. X 
Wolssholz, I, Frau X 
10 EGrundstückverwertungs- 
aes.m.b.H. (Charlotteil- 
burgl. 
V. Reichert, B„ Architelt 
(CharlotlenBg.). 
Brode, SL, Ksm. X 
Friedländer, M, Ksm. X 
Goldberger, L., Ksm. X 
Grüulhal, O., itfm. X 
Hager Dr, Reg. Rat 
o. D. X 
Hammerstein, R., Banliei. 
Honold, Architekt X 
Krause, P, Fabrilant X 
Netter, O, Dr, Siech 13' 
an«. T. 
Poculla. M., Stell. Unlct' 
nehm. X 
Meraner Sir. 
Platz 6 -> 
11 Baustelle. 
Stuffitiner Str. 
StadtparL 
12 E Held. M, Ksm. 
Salomon, M., Ww. 
12a E Grüiigard.B., Frau.X 
V. Suppig, St, Portier. 
13 Baustelle. 
14 E Hiischmann, B.. Asm. 
EHirschmami,Sch.,FtauX 
Jankovies, St, 6#lot]CL 
14a E Schroeder, A, FranX 
(Riga). 
Schroeder.T., 
GeschastSsShr. X 
15 EBronau, SJt, ArchiteltX 
V. Müller, H, Beamt. 
Luckenburg,F.,Ai>othekerX 
16 E ®re)el,SÖ, Privatiere. 
2 E Scharr, L» Eigentum. 
(Berlin). 
Scndii, 0.. Pol. «ssist. 
Gabriel, 8t, Pol. fflelt 
AM 
Holz, S., Slfnt 
Peptt 61., Schuhmmstr. 
Raulenberg, 3, Land. Ob. 
Seit. 
Schröder,A.Gkschästrführ. 
Schulz, 2R„ Ww. 
Schumann, R., Juspekt 
3 E Corolma A.G.< Berlin). 
V. Bnja, 51, Ahrmach. 
Saugag, F, Arbeit. 
Banmgoit, 6, Steuer« 
Seit. AM 
Bischoff, SL, Arbltin. 
Bonmamt, A, Lebensm. 
Draufchle, A, HandelLm. 
— H, Friseur. 
Graeber, B., W«. 
tabekost, H, Klempner, 
ufenrenter, O.. Stanzt 
Assist. 
Hnth, 8t., Schneidnu. 
Jungnickel O» Arbeit 
Kuaupp, ii, Tischler. 
Stupid), S, SBlo. 
Sturing, K, Pensionär. 
Lamfter, O., Frau. 
Litznimin, 6. Maschinen¬ 
bauer 
Muth, R., Pensionär^ 
Sieutr, 3B„ 6156t Arbeit. 
Pätschle, Schneidrin. 
Peter, S>t,StrabenB.Führ. 
Prenb,P„ Ob. Posilchaffn. 
Rohowsli, K, Maschinist. 
Schäfer, Lina, Gaslw. 
Schmidt, P„ Arbeis. 
Sieralowsli.R., Favribes 
Thiele, O., Arbeit 
Trambo, (£., Näherin. 
WilchucwSki, P., Schmied. 
Witjchonke, H, Eisenb. 
Beamt 
Zwirnle»i,Sk, Skraslwagcn- 
sühr. 
4 E Boura, A, Kfm. 
(Bafel). 
V. Heimannsohn, I, Stfm. 
Führ. 
It i. 
V Naß. R.< Straft». 
ßoieSli, Si„ Stuhltest 
17.18 E Wgern. Handels- 
aüien-Ges. (Berlin). 
JnnLBrucket Sir. 
Haltestelle d. Untergrund- 
Bahn. 
10 E flioonia»@nmt>ftü43 
®. m. b. H. 
Braddatsch, Gen. Direkt 
Schröder,A,GeschäfIk>ühr. 
20 E Storno, St., Direkt 
Kaulsuk, SL, Kfm. 
2t E Müller, St., Ksm. 
Urbschat, O, Heilgeh. 
22 E Troschle, F., ISen. 
Direkt. T. 
Cardinal, SB., Hauswart, 
Schallet, H, Stfm. X 
Martin-Luther-Slr. ->• 
Freisin^er Str. 
s. Berlin. 
Bäthe, 81., Ww. 
Beuthner, E, Ww. 
Bodenslein, St, Bäcker. 
Brand, E, Ww. 
Dreke, SB., Telephonist 
Franzke, H„ Ww. 
Funde, SL, Ww. 
iLoerisch, H, Major a.D. 
Hagen, I. A, Papier- 
Berltieb X 
Stnäpfer, M, Plänist. 
Kuczma, A., Buchbalt 
Lew,n, H.. Asfeff. 
iloefel, 'M„ Stfm. 
Lnhm,K, Pol. Haupt 
Wachtniftr. 
MarewSki, F, Friseur. 
Maul, M., Berlagsanst. 
Paul, 91., Laborant 
Putzte, M, Kartosseln. 
Rahnsührer, itfm. 
atecr, SB. Arbeit 
Rohde. SB., Arbeit 
Richter, E, Beamtin. 
Stulot, P., ReichSb. 
Bedienst. 
Schupp, M.Mrtfchafttiii. 
Schmidt. St, Arbeit. 
- SB., StrBeit. 
Echumaun. USchuOmmslt 
Schwarz, O, Arbeit 
Serowv, A, Postbeamt. 
SIrauchmaim, I, 
Pensionär. 
Taubert, St, Pensionär. 
Thiele, SS., Bcrtret. X 
Thietseld. H., Pensionär. 
Trojaner, £)., Schlosser. 
Trümmer, 6, Salier. 
Wall, O„ Beamt 
SBetlmeiBer, D„ Schlosser. 
Willy, ©., Seifen. 
Seid, ©., Sekret, a. D. 
5 EBecker,M.,Eiaentümenn. 
Banmgarteii, W, Stfm. 
Bethge, O., Stirn. X 
Böhl,W,Geh. Rechn. Rat 
Busch, SB., El-klrik. 
Donath, $>•, Eletlromont 
Freilief, F- Filialleit. 
Fritz-Reuter-Str. 
■<- Tempilhofer 61t. -> 
1 f. a. Tempelhoser Str. 6. 
E Neue Handl. ffitf. 
(Berlin). 
Fritz, O., Feinmechanik. 
Gotthelf, B„ Ww. 
Hewald, M., Frau. 
Kasper, A„ Krim. Aisist. 
Neumann,P,Metallb!ldh. 
Zaubert, O, Großdestille 
ToBicn, E, HandelSsr. 
SSieck, P., OB.xelegr.Selt. 
. Wendl, A, Ww. 
^entscheLP.,Flei>chermflr. 
Sneget, R, SleichSBI. 
Prall. 
Kage, M, M akchinist. 
Stappuer, St: OB. Post- 
ieamt. 
Knoke, E..kfm.Angestellle. 
KonoplaM-Schneidermstr. 
Kruse, St, Ww. 
LindenBerg, St. Lademstr. 
Marjch«l,Sl, Steuer-Assist 
N eumaml,A,FIei!chermstr. 
NolBobm,F,RuhegehaltS- 
empf. 
Scaar, 61, Portiersr. 
Sucka»,J,ReichLdLlngesl. 
6 E Herbst 0, Färberei, 
iechjiit 
Broker, E, Justiz-Jnspekt 
— 5h, Stadt OB. Sclr. 
ErBsch, «., itfm. 
du FaiS, St, Siätjmafchi’l 
Götze, P., Stadt BetarB, 
Mielentz, O, Ingen. X 
Sltnmnmi, ($., Maurer. 
Pannwitz, H„ Frl. 
Schult, St., Bankangcst. 
Seiffirt, O, Lehrer. 
Weichclt, O., Abt. Seit 
Wenzel, O., Stechn. Rat. 
Wolff, H, Ww. 
Wurl, 6, Bb. Ingen. X 
6a |. a. Maxstr. 29. 
EHeiimch, StJOb.Sloalä« 
anw. a. D. (HirschBeig 
i. Schi.). , . 
VtHeiniich.St, BankBeE 
a. 2. 
Hiepe, E, Haiishelsrin. 
MertenS, D, Fran. 
Michalal. $., Schnhin. 
Pann, St., Smimenn. 
Weitz. 6., SJautBeamt. 
Simqc, SB., Pol. Beamt» 
Maislr. -> 
|. a. Maxstt. 2& 
E Moses, 3, ttfm. 
!8aI)nemann,G.,!äatii- 
Beamt 
Binder, E., Frau. 
Buchholz, L. Revisor. 
GranowSki.R, Schneider» 
mstr. 
Heese, G., Ww. 
Holescld, A, Ww. 
Iahn, 9L, Slalfulot’ 
Klotz, SB, Schneider f.h.X 
ikiihue, Anna, Sludienrat, 
Lchmaim. O, Eastw. 
Moses, I, Ksm. 
giaumann. St., Krim. 
Beamt. 
Psaff. H.. Öligen. X 
Tomer, Th, Ingen.X 
Wallis, P., Seisen. ■ 
Wünsch, SB, Lildh. 
3 E (Sodl, SL, Ww. 
AnnuS, O., Strabenb. 
Singest. 
Balalarski, A„ OB.Slmtä« 
anw. 
Bereuwald, 0, Konditor, 
Butz, Elise, Plätterei. 
Dümling, M, Ww. 
Gigcmann,SB„Stoch. 
Guter, O„ OB. Reg. Seit. 
Godt, SL, Ksm. 
©nippe, 15, Sttatzenb. 
Schaffn. 
Helbig, E, Kohlen. 
Henuig, O„ Lagerverwlt 
Heptner, ffl, Lotomotiv- 
fäljr. 
Hofsmann, H, Hauidieit, 
Kasteinecke, St, SB», 
stititem, E, Nähetui. 
Köhler, 6, Kellner. 
Stillch, M., Dekorateur X 
Stütz, P, Fuhrh. 
Liese, SB., Straft».Fuhr 
Machimehl, SL, Stanzt. 
Beamt. 
Neumann, F, Ksm. 
Piede, W, Kassenb.ote. 
Ruschcr, G, Gärtner. 
Sattler, Marie, AgentutX 
Sdjiebeile, O., Stand» 
aufnehnier. 
Schndbert, A, Inspektor 
Schulz, E., Glaser. 
— .6, Singest. 
Steiger»ald, 61, OB. 
Poslsekr. a. D. 
SBeriri, ©, Arbeit. 
3 E Banater, DeutfchcHauS 
Treuhandgcs. m. 1. H. 
(Rumänien). 
V. Sommer» P, Bcrwalt 
(Berlin). 
Brandt, SB, Zimmern!. 
DieBcI, I, SlrBeit 
Domke, St, Biersabr. 
flnbiait, ©., Kraslw.Führ< 
Falk, &, Auswärtnn. 
George, F, Metallatb. 
Gotlfchalk. 81., Schlosser, 
Grät, H, Pol. Ässist. 
Grün, H., Milchhdlg. 
Gudetjahi^ G.< Arbeit. 
HartPl>,Skrastwag.Führ. 
Heese, P.< ArBcit 
Hempelt. H, Zunuierni. 
HenkcL F„ 8iaim«m. 
Weber, H, Soz. Strom. 
“ >, 3, ~ 
Wende, 3, Maurer. 
Hoffmann, W, Biersahr, 
Keichel, F, Strabenb. 
Singest. 
Kuuze, Dreher. 
Stutpon, H, Schlosser. 
Lange. C. Bäckcrmstr, 
Lilie, k., Werkmstr. 
Meiner, H, Arb. 
Ruhlke, H, Schristsetz. 
Otto, 8L, Ww. 
Omar, Ww. 
Paege, E, Maler. 
Polte, E.. Fran. 
Primke, W, Gasarv, 
Riemer, Sl, Ww. 
rs *VS3P
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.