Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

-v; 
./-'-'•u, 
1518 
Ariebena» 
Commerz-; und /Pri’vat-tBank. 
Sieqlinbestr.—Stubenrauchstr. srcfi IV. 
1 ^abloloil. 31., Atm. T. 
Jtcidicl, A„ oeitt. Rech,, 
Rat. T. 
fltetdj, I, Architekt, 
flull«, G„ Kaufst. 
Philtpsohn, M.. Dr. phil, 
Sdjiiftitcfl. T. 
Tetienborn, P., HoliatT. 
Solj, P, Schuliwr. T. 
2 E Sepie, 33., ©ttfiro. 
. (Handjerystr. 1) 
V. Ljabui», I.. Kutscher. 
Fischer, te. Asm. T. 
Frömmelt, ©., Büro» 
beamtm. 
Anlinow. Th° RechtSauw. 
liolimaun, W.. Aaiilbeamt. 
Müller, E„ Siudjljtiltcrm. 
Ramme. M., Siudjljallriti. 
Schi»». 51., LandeSimp. 
„echiiifncc", ®c|. »i- b. H.i 
$crm5geii6umeall(t. T. 
Trüniper, P., Asm. T. 
Wettzeuboni, 28., Aarto 
gtaph. 
Simmnmamt, 6., Stoiiä- 
tat T. 
5 E3itüiiing,6.,S«BbitE(t.T. 
Becker, SS., J»ft.Od.E°!r. 
BeSatdi, ‘-IS. ilieüor i. R. 
Brlining,H.,Velfich. Vertr. 
Mehr, 51, ©emüle T. 
Kieser, F.. Dipl. Ingen. T. 
Aofcl, O-, A|m. T. 
Mesler. Gh, Annfsr. T. 
OlletSbach, SB., Statt- 
Ob. Landmels. 
Nolheiibnrger Vnsich. 
Konzern, Eubdtrellion. 
Ceebe, 2Jt, SB». 
Urbanof, F, Tischler, 
liier, ©., SB». 
4 f. a. Aaiferallee 140. 
E WeitzLTifch Eigentum. 
lÄnSlaud). 
V. Löwy. M., film. 
(Berlin). 
Seit, äl„ 'Direkt, a. D. T. 
SJertrcnbrintf, 6., Asm. T. 
Sommcrälicitu, U., Stfm. 
Heiniohn, H.,Schuhmmsir. 
Hoffmann, M.. Rentiere 
Slcinolo, A-, 8ild)I)ölfl.T. 
Laden, E^HaupIm. a.D. 
Meyer, H., Sieg. Rat. 
Nordheim, Marlha, P» 
pier. 
Schanike, A., Ww. 
— E., Konfektionär. 
Verein. Pom. HJicicrtte». 
Bereiu. Raffet» u. Attkao- 
Siertr. @t|. m. b. H. 
-*r Aaiferallee 
6 |. o. AaileraUce 139. 
£ Schönlnecht, F., 
Architeli 
Eiprelter, M.,Pr!»aliere1'. 
Hochschnlz, W-, Atm. 
Jndttilriehof Belle- 
Alliance ©. m. b. £>.T. 
statz, ©.. Dnmed, Frauen¬ 
arzt T. 
Aodjmmm, 0, fcpor(» 
Bronzen T. 
KüSgen.W..M!nlftDirekt. 
Lavertenz, W„ ReichLb, 
Ob. Rat T. 
Melier, F., Portier. 
Mahler, K., Br. jtzr., 
Ob. Reg. Rat T 
Schmidt. H., Uhrmach. 
0 E Wernitz, <$., Baumstr. 
(Sleglii). 
' Setger, SL, Berir. 
Btltechoff,<ö.ÄeichSb.Ral. 
Conkbmch, 81. sra. 
Reichste. Rat. 
Fischer, M., Seifen, 
ftildjler, M., Partiewr. T. 
Garbe, SB., Laborant. 
Grobmann, L, »w. Ob. 
Reg. Baurat. 
fitältl, St, gewerbrm. 
Slellmvermiltla. 
Leube, O., Schneiderin. 
Linke M., Ww. 
,Mk«k, O., Böttcher. 
Mohnike, M.. PmsionS- 
inhabiin. T. 
Pflug, O., Bastw. T 
Raule»berg,.F., 
Aontoristtn. 
Richter, F.. Dreher. 
Schröder, J„ Näherin. 
Eeligfohn, P., $itit. 
Letzdach, F., Dreher. 
Wollte, W.. Schiieidrin. 
^immennann,M.,Gärl»ei. 
7 E Eggert. I.. Schlolser- 
mstr. T. (AaiictäBec 1*2) 
e. sgiimartf, 8t., Major 
a. £>. 
Solle. «, Bohiier. 
Fischer, A, Privatier« T. 
Fle«mina,A.,Tcchn.>j!esch. 
Klöler, B., Pensionärin. 
Hermanni E.. SelretLrin. 
— M, Putz» 
Anchrln. 
Aar!llm»ke, H„ Fleifcher- 
mstr. 
Klausch, A., Packer. 
7 Koch t'l., Sdjitcibmiillt. 
Marzillier, E.. ÜJlcijniiif.T 
Reiter M., Schiieidrin 
Riebe, Th, Bankbeamt. 
Rohde, H., Strasienb. 
Führ. 
Schiene), 58v Asm. T. 
Weidlich, A., Schlosser. 
3 L Lechiirr, Elgenürn. 
iWien). 
V. ffloif, W.. Beamt. 
(Berlin). 
Albrecht. F., Ww. 
Becker & Co., 28., Radio 
Material T. 
Brinck, E., Dctiv. Reg.Rat. 
Fischer, F., Büchsew 
macherei T. 
Grntz, M., Ww. 
ßetmaiui, H., Privatierc. 
Lamvrecht, ÜB., Ob.Bchn- 
Lehmann, .6., Dr. Reg. 
Duett. T. 
LooS, $?., Aw. 
Mehlem, H., Bertr. T. 
Riebe», P., Asm. T. 
Roqge, G., Ww. 
Selig, 3., -Bnchdruckerei. 
Thunnanii, Kellner. 
Lob. M., Alm. 
i) E MLgge, A„ Bankdirekt. 
tGriinewald). 
V. Mauer. ©., Dentist. 
Bender, O., Schok.». 
fflonpi.,T 
Dechert, A„ Mi». Amlm. 
Hamel, 6„ Rentiere, 
v. Jadloiiski, @., Maler^ 
mflr. 
Jde, Ehern. Reinig. Gesch. 
Aarte, 31., Scrl. iöiichfiil.T. 
Annio, I., Ärchitelt. 
Rcumann. P.. Ob.Juspekt 
Simalla, Aimfimal. 
10 l. a. Brünuhildestr. 1. 
E Manoweiii, Eigentum. 
(Spamcit). 
V. 996l)m, W., Bertr. 
(Pmikow). 
Biumenrath, R., Asm. 
Brahm, L-, Asm. T. 
DamnS, E., Schrislstell. 
Dieyhaupt. W., Pol. Ob 
Selr. 
Gernll, E., Tapez. 
HenIlchke,H>LebensmitIeI. 
Jacodsohn, M., FabrL T. 
Aellermann. 81., Asm. T. 
- ÜB., Asm. T. 
Ae6, H., Maler. 
Leiser, F. ÜB., Asm. 
Müller, SL Dachdecker. 
Peiser, S» Ww. 
Riegrlhaupt, ©., Asm. T. 
Rüdiger, H., Cchnflleit 
Sleriibcrg, O., Konditor. 
Swat, 3L, Apothek. T. 
Sickert, F., Haiirwart.- 
-<r Brünnhildeltr. ->• 
-4- Barzincr Str. ->■ 
Stubrnrauchstr. 
1 3tol>loff,H,Kanzl. Acamt. 
SBoti. t?., Maler 
2 E Kohl, E.. Dr., verw. 
Zchwalvacher 
BE 
SB e68n 
benerStr 
WiwelmS 
höher Str 
$01111118 
imcti. s 
Mainauei 
»ntner 
glichet Bit 
Snraiiier - 
ai i_n_n_b_o.ili n 
<- Kaiseiallce -> 
1 i.i Aaiietallee 84. 
E Wickelt, A., Asm. 
Jacobs, P.. FatBciiuetttB.] 
Arecklöw, A„ Eilcnwrhdl. 
Rar, (8-, verw. Postiat. 
Proebjtina, L-, Rentiere. 
V. Lültke, O., Schneider 
lSiubenraiichstr. 2). 
Aiidctson. &, Major 
a D. 
Btiiiiemann,M.,Sä»get!n 
Clemens, Or.H., Pro), lt. 
Observator. 
Goede),H„ Landgcr. Rat. 
Erabo, M.,Puvpensbrl.1'. 
Graiizow, A„ ifirohiriftT. 
Aöhlcr. N, Privatiere. 
Lebiechl, L., Asm. T. 
Mieisch, R.. Asm. 
Schröder, H., Direkt. T. 
Schälte, H., Asm. T. 
3 E Namehre, Bcrwcrtgs. 
®cf. (Gljnrlollenbff.). 
Dusch, M., STmtlotiflin. 
Dohuart, Frau Pros. 
Aiem, 81., Hoftat. 
Aopp, P., Ob. Ingen. T. 
Lamprecht,G.. Film Regiss. 
Loesch, SB., Stielt. T. 
Möcher, E., Ww. 
Banzlaff, I., Bürovorst. 
PerelS, E., Dr» ltniucifi 
täiSptot. T 
Radlke, E., Hanrwari. 
Rensiiig, Th., $rolnrisi.T. 
Schindler, C, vw. Major, 
v. d. SdjulciiBiirg, W.D., 
Asm. T. 
Wach)chutz, Grob-Berln, 
G.m.b.H. T. 
Winter, 81., Asm. 
4 E Aarlson.C., W., (Eigen- 
tüiii. (Schweden). 
V. Dieger, ©., Verwalt. 
t!»he!nllr. 25). 
Seiftet, SB, Fabr..Ditekl. 
SrcioS, Sl, Asm. T 
* Engelmaun, (£., Für- 
lorgerin. 
Krüger, H., Am zwar. 
Lorenz, Cl» Modesalons 
MadctSbacher, I., Direlt. 
Müller, H., Rcnlner. 
Rahtz, G., Gymnas. Lehrer 
a. D. T. 
Rune, H., Asm. T. 
Siuppcl. I.. Asm. 
- <fc Rindlir, den. 
Bertrcl. T. 
Sivkovich, H., StaatS- 
minili a. D. T. 
Bogt, I., Asm. 
Wachncll. F., Aonfitüten. 
SSinlct, F.. Lagerarbeit. 
Wulfsohn, B., Kiinstmal. T. 
5 E Giebe, F„ Obeistlentn. 
a. D. T 
Fuchi, M, Pros., Dr. 
tintze, G., Bankbeamt 
linke, Fv Siaa!Sbeai>it. 
a. D. 
Mücke, SB., Geh. Finanztal 
RiL 9., Arbeit. 
6 Baustelle. 
7 E Ludewig, A., Ww. ' 
Grotze, 31., Asm. 
Hoffmann, C., Mechanik. 
Mftc. 
Klein, 31., Mechanik. 
Obermstr. 
Klinke, P., Gärtner, 
8 f. a. fflufeletflr. 23. 
E »an der Liniffen, T„ 
Eigentümerin (Sleglig). 
Alexander, SlerztiiL 
Alcr-nder-Hitzcl, 2., 
Rentiere T. 
Bteilauer, E., Prokur. H 
fflrommelt. St, Lanbestal 
a. D. T. 
®roffe, ©., Papierhblg. 
Ludewig, Sl, Schuh¬ 
macher. 
Steffen, H.. Drogen T. 
©ofjlerftr. -> 
ti f. o. ©oblctflr. 10. 
E Bloch. B., Asm. 
IZehiendotf) 
V. Anebel, H., Tischler. 
Baenfch, ©., Biblio¬ 
thekarin. 
Behrenbt, G., Asm. T. 
Blumenthcl, I., Kaufst. 
Buchholy, F., Direkt. 
Drenkmann. 8I„ Direkt T. 
Gliiier, F., Wm. 
Falke, SL, Ob.- «. 
Bäumt a. D. 
©eiitfd), ©., Asm. 
Giese, W., Aoltmialwr. T 
Aomictli. <!., vw. Prol- T. 
Kiese, SB., Leberivr. 
Köefter, H., Hauptm. 
Ancflcr, U, Referent. 
LooS, 6. 81., Lanbw. 
Löwe, M., uto. Bürger' 
mflr. 
Püttman», SB., Baurat. 
0 Sicct, SB., gngeu. 
Schmeiing, 0., Ww. 
Schnitze, €>., Portier. 
Slcinbcck, F., Schuh« mflr. 
Steinbruder, G. Frau 
Dr, Amiflliiftorikerin. 
Taf>arezyk,St.,Schneider. 
Tubblni, H., Biblio- 
thelarin. 
Werner, F., Friseur T 
Windhaillen, 8L, KorreS 
vonbent 
Biiik 
„Her, F„ Prokurist T 
Wirth, F., Dr. phil.,Pto|. 
10 E v.Heydeii, Eigentum. 
lWiluieribs.) 
Sauermciflct, ©, 
Privatier. 
Bischof-Schöckinghof, M.. 
Ww. 
BobiowSki, R., Kfm. T. 
Fra„,ly, SL, vw. Pros, 
©otbmnim, L., Arbeit 
MetSmaiiii. H, Konzert> 
länger. T. 
Nowack, F, Maurer. 
Wege, E., 81». Meb. Rat. 
fflilcke, 9t, A|m. T. 
Wmiig, K„ Oberpoftrat 
11. 12 f, o. Aoldornslr. 4. 
E v. Barbi, M., eigen- 
iümrin (Glmtiotleiibg)- 
V. Galgens, W. (^riede- 
nnii). 
Slllmmui. H., Bau- 
tat a. D. T. 
Abmmm,G.,HilsS»>!icheN' 
stell. 
Atala ©es. in. B. H. T. 
Endres,M„ Zollaintinann. 
Günther, P., Ditell. T. 
Hiiquenin, (?., Ww. 
Klincksieck,, L, vw. Fre 
gattenkapil. 
Kochendörsei^ ®„ Asm.T 
Aöppeii, Fr., GIjeircbatt.T. 
Atatn, SB, ilimftnmL T. 
Lemke, 3- Asm. T. 
Mann, E, Ftau. 
Matzah».G.,Mvilingcn.1'. 
PilchowSki, B., vw. 
Gutibef. 
Reb. 81., W«. 
Sahrbücher, F., Asm. T. 
Schilling. L, Asm. T. 
Schmitl, F., Stadlral a.D. 
T. 
8itschet,L.,Hmiptm.o.D.1'. 
8lol6ornllr. -> 
13 14 exilieren nicht. 
15 !. a. Roldonistr. S. 
EConiely. j?„ DetMal. 
(Stgeittiitieii). 
1t Dttimaiiii, 8L, Slmlm. 
i. L. 8t (Rotbomstr. 3). 
Loefer, F., Gtoßksm. T. 
Sülimanu. I H., Dr, 
Stubienrat. 
v. NosainSki), H.. Willi. 
Beb. Ob. Saurat. a. D. 
Schicke, F.. Arbeit. 
Schubert. I, Ww. 
16 E SluBcntoudjfir. 16. 
Gnindftückigef. m.b.H. 
Ende. M.. Sie. T. 
v. Mantcnffel,©..General¬ 
major a D. 
SPeifc, 9t., Bildhmi. 
v. Plocki, H., Ww. 
Reichart, SB., Pros, 
Stiibieiirat. 
Schwerdtseger, A„ Bank¬ 
direkt T. 
Sell, st., kWtkditekt T. 
Thamm, A., Frau T. 
Weife. ÜB., Dr., Chemik. 
17 E. Ebetfohn, St.. Gigeii= 
iümriii. «Wien). 
Eiliter, A., tBoiige'dj. X 
Fricbcnborff, GISbeih, 
Arim. Jnwelt. T. 
©aroeiiS, C„ Bildb. T. 
aondlim/SB., Äünfilcr. 
Anobt, G, Gefäng.Beiftl. 
v.K«gh.C.,Major a.D. 
Lemke M.. Ob Slkr.t.N. 
Muletl, 81., Ww. 
Pieske, l£„ Fenerwibrm. 
SBoitech, ST., Bildh. T. 
•<- Schillerplatz -> 
SBicäbflöcitec Str. -> 
18 gell. zjSBicSüabencrStr.a 
19 EDönng, G, Gigmtüm. 
(Außerhalb). 
\t ©ei«erbt iücralimgB 
Helle Gnindbesiv SB. 
Harfs (Aailei alles 74). 
Baensch-Tnebben, G., 
Bibliothekarin. 
Betger.H., itirmtOmmt.T 
Ftatzke, VL. Schnciderin. 
— B„ Slnswörtrin. 
Aociter, H., Haupim. 
— M, vw. ülechngSiat. 
LooS, 6. 31., Landwirt T 
Püttmiiilii.W., Mag.Bau 
rat a, D. 
Reet, 6., Brivattere. 
— W., Ob. Ingen. T 
10 Sdjmcling, O., Ww. T. 
Schulze, H., Steinsetz. 
Zaftorcziif, Sl.,Schneidcr 
mflr. 
».Wedel, SL, Ftl. T 
Binfter, E, Frl. 
20 E ©Dring, ©., Gigcntüm. 
(ätuficrlialB). 
V. Bewerbt ScralungS. 
stelle f. Grundbesitz W. 
Harff (Äaiferallcc 74). 
Arnold, I., Privatiere. 
©reiner, G„ Ww. 
fietr, E.. Dr. Minist. Rat 
Lini>emanii,8L,Bankbeamt. 
Schumann, M, Wäsche-. 
Näherin. 
Beging, Tiara, Ww. 
21 f. a. WilhelmShöher 
Stratze 22. 
E Sent, L, Ciergrobhbl. 
(WichelmShöheiSliLS). 
Beuti,i,M.,Bldliothelarin. 
Hübnet, 8I„ Gaftw. T. 
Stloje M., vw. ArnlStat T. 
Michel, ©, Aasfensühr. 
Potzeliuö, St., Ww. 
- SB., Asm. T. 
Renner, P.. Sekret. 
Repp, O.,M!u. Amtmann. 
Schrebler, E, Dt jur., 
Prokurist 
WilhelmShöher Sir. -> 
221. a.WilhclniShöher Sir.». 
E Hartwig. F„ SJinlctmflt. 
IGhailottcnbg. II). 
Beiche, P.. Ww. 
Höpfner, O., Schmied. 
StottU!, A, Vorsieh. T. 
Krebs, 81, Pensionärin. 
Aühn, F., Arbeit. 
Nilschke. ÜB„‘ Sieichsb. Ob. 
Slmlm. 
NoSke, Th., Kraflwg. 
' Ruhr 
Oehlct, H., Näherin. 
Perfchon, F., Eifenb. 
iBcaml. 
Bliramafi). K, Saget« 
verwalt. 
Noggeitsack.H.,Sch»eibctin 
Schneibet, 6, Arbeit. 
St>, O., Kfm. T. 
Trieb, ©., StiBcit. 
Voigt.©.. Bunbesvorfland 
23. 24 AohlenPlatz. 
E Buring, E., Landw. 
iBieritz). 
Buting. SS., KohlenhändL 
T. (laittiuSflr. 6). 
25 I. a. TauituLslr. 26. 
E Drkitt, 91., Asm.iLodz). 
U TnBin, M., Singest 
(Berlin). 
SiainiS, O., Mut. Rat T. 
Btner, H, Major a. D. T. 
tSrsler, SL, Mw. 
citz, SB., Parkwärt. 
fiemieBtra, H-, stfm. T. 
Hett, ti., Dr..9$lm[UlIatT 
3met, H., Major a. D. T. 
Äitlfmauii @tbr., Dr,Dr, 
yng. T 
Pnhlmaint, H, Direkt. 
Beoollmächl. T. 
Wagner, 81., Friseur. 
-<r iaimnfiftr. -> 
26 I. a. TaunuSstr. 7. 
E Slcitmoitu, Sl„ PoL 
Ob. Wachlnisir. a. D. 
2S.29 Heidelberg, R, Frl. 
Lübeck, H.. Asm. T 
Nicolai, W, Arbeit 
Puls. Schlosser. 
Richter, O., Buchhdl. 
Cchaeffer, Asm. T 
Echolz, St., Asm. T. 
Walter, ©., Beamt 
Winkelmait», F., Schuhm. 
Simmcrmann, S..0b.3«g. 
30 £.@ruitbflürf8gcf.Slu$en= 
roiidjftr. 30 m. B. H 
V. Stoeber. O. Asm. 
Dietrich, B, Pensionärin. 
Dohlitig. 8t, Tischler. 
DiitkowLki. I., Maler. 
Feig, H, Buchhalterin. 
Hahn, H., Ww. 
.einer, E.. Astn. T, 
Probst, F., Dipt Ingen. 
Oloeler, O-, Asm. 
Slöttfch, H., Postinfv. 
Tempel, SB., Sekretärin. 
Singt, 81, Beamt T. 
31 E Heidet, K-, Aaffenrend. 
Bopp, W., Friseur, 
©nicke H., Araftw. Führ. 
©rund. H, Astn. 
©nbodt, Si., Stadtinfp. 
a. W. 
Haack, E., Telephonistttt. 
Malchet. P., ©lafer. 
Puff. O., Musiker. 
SS«, ti.. Ww. 
27 i. a. Eschenftr. 6. 
E Hartmann, L., Dr. 
Sitzt (Böhmen). 
V. Semmel, E, Verwalt 
(Berlin). 
Boer. 93., Fil. 
Botfodi, 6„ Ww. 
Gtdiel, H.. Minist. OB. 
Stegisirat. 
Aarl, SB., Eifenb.Beamt. 
Lenz. Sl., Ww. 
Müller, F., Pioknt. 
Piisch, Jt.Dr.phiLSanf- 
beamt 
Nyiregqhazi, M., Ww. 
Ranthe, 81., Packer. 
Scheint, G„ vw. Reg. Slat. 
Stange, A, Stodtfekt. 
— P., Mechanik. 
Bietgtch.W..Montagemftt. 
-k- Eschenste. -> 
28. 29 I. a. Gfchenftt. 4. 
E Schwartzkops. ©eljehlt- 
rat tGnlfel). 
V. Dünkel, SlechtSauw. 
(Öcrliuj. 
Dünger, A, Asm. T. 
Deutsch crtinnbmlrtichttflSi 
film Steinholb Schol, T. 
Diederich.M-.Fürforgeun. 
Hank», O, Oo.Bah»ms!r. 
a.D. 
U Iah», M,'Hjerw. 
Gitgelbrcchl, SB., Beamt. 
Gierke, K.. Gifenb. Ob. 
Jnfpelt. 
Brciutr, E., Sieg. Ob. Selr. 
Heidcr, M., Frau, 
Iahn. M.. ilrü. 
Kasper, M., »w. Landes 
Ob. Jnfpekk. 
flltiggc, F., BanlBcamt 
AutzborälL F, Tischler. 
Schäfer, 8t, BnchhbL 
Thomas, K., Asm. 
32 eristicrl lischt. 
33 E MicStc, Sl., Asm. T. 
Borgtttim». H, Eifenb. 
Jiisp. T. 
ffirau, G., Bankbeamt 
Köhler, K„ Slcniiere. 
Mix. Si!., Bühnenarb. 
du Motiliit.S.,Pensionärin 
Paetfch, Sliirnj, Kunst- 
gewerbltin. 
Schindowskt, E„ Gifenb. 
Ingen. 
Sicii, 31., Reitlttctin. 
Sopart, ©., Pol. Jnfv- 
Stncck, F, Bahnorb. 
Boigl, ©, Asm. T. 
34 j. a. Wilhelmftr. 12. 
E Seimiger, SB., Rentier 
(Berlin). 
Me!pziger,M,Bäckerinflr. 
©reiner, SL, Stud. Räiin. 
.tzojek. F. Schuhm. 
Korull-Woltet, W., Stcnl 
itetiit. 
Moritz, H., Frau. 
Pwfik, P., Friseur. 
Richtet,3t.,Mafchinenmftt. 
Schmttz, ik., Sionkrtit. 
Schu 
[juicnetfc, SL, Organist. 
Söcudl, .£)., Milchwtrtfch. 
Betrieb T. 
Wilhelmftr. 
-<r Haittbiitget Platz -5 
Etidwcflkotfo 
35 I. a. Sübweflkotfo 8. 
E Balck. SL, Gtgettlümriit. 
(Sübwcfllorlo 8). 
Slitihe«, ÜJt, Ww. 
Hanno, P., Dentist T 
üefjig, Sl., Privatieie 
Pltinmonn E Elektrolechn. 
Echoof,A.,Ob.Leut».a.D. 
Sommctfelbt, St., Major 
a. D. T 
Thiele, I., Slciiolypislin. 
Tmut.övDr.SiizckoniiilT. 
36 E Weitzel, M., Asm. 
(Schönebg.). 
Staun, W, Asm. 
Dörinq, X., Schaffn. 
Gilcnmitub, A., Wetkhelf. 
— SB., Bnchlmlt 
Glsiici. K, Ahn. 
Meyer, £>.. Ftiedh. Verw 
a. D. T. 
OstrowSII>.G.,Buchhaltrin 
— SB., Asm. 
Porcmbti, B, Siigrn. 
Schaüöht, E., Beamt. 
SchcUBatf). 81., S|m. 
— A., Ww. 
Schuftet, $L, Monleur. 
37 |. o. Fehlerftr. 16. 
E.Orfint, SL, Tuchfabrk. 
(Lodz). 
E fliotntanti, Eigentum. 
(Sembetg). 
V Echurlaiil, A„ Berwalt 
(Ghatlolteiibn.). 
Chlapee.W, Schuhmmst.I. 
Engel, 0..$erl,!ÖHchl)lil.T 
Ganlke, Marie, Pimm. 
Haseupiisch. G., Gjueblcnt 
Heinrich, B., Rcgistratot. 
Arügct, O., Bildh. 
ÄnBalc Sl, Kfm. 
Rings, 33- Asm. T. 
Schulze, SB., Jnftallat 
Tuchenhagen, O„ Schrift- 
stell. 
Weslerkamp,A..Bütovorft. 
Fehlerftr. -> 
38 i. e. Fehlerftr. 6. 
E „Real" ©. m. B. H. 
(Berlin). 
V.®eilge»3, STrdjileftT 
übraham, M„ SBanlbenmt 
Söhnt, H„ Asm. 
Dünzel, O„ Monteur. 
Sngd, 0.. VeitBuchhdl.L 
Ewald, Sl, 'Jieniiottät. 
Fifchl, Sl, Asm. T. 
©oetze, G., Asm. 
©orgel, Ww. 
©rimmert. Solle. Studien- 
tat. 
Seiler, 6., Dr, Steg. Slat 
«erzog, G„ Angestellt , 
Nürnberger, P., Asm. 
Radiophome ©esellsch, 
itt. d. H. r. 
Stueft, 8L, Dr. SdiriftRelL 
Steinte, M., vw. ©eh. Rat. 
Türle, 6. 81., Direkt T. 
Sietter, H., Asm. 
Wartraann, W.. Elektrik. 
39 EHansci.F., Afm.iChat- 
loltenbutg). 
BnchwalSk!, 31.. Ww. T 
Suljl, A„ Architekt t 
Aocgcl, B.. Asm. 
Seimcrt, G. Siechn. Rat 
Uinb6olz,St,8lnfd)läg. 
Sott P.. Afitt.T. 
Lnttofchka, ©., Renlit. 
Meyerowttz, H.. Rentner. 
— M, Slratägcr. Rat t St. 
Teuber, H.. iifitt. T. 
Wetzel. ©., Steckm. Siat. 
40 f. a. Varziner Sir. 13,14. 
E Malkin. i)t„ StechlSanw. 
(Liban). 
tt ©ärmer. F., Serie, 
©rofchel Else.Autobrofchk. 
Bes. T. 
MeloS-Berlag. ®.iit.B.H.T. 
Mayer, Elfe, Pnv. Selr. 
Mielke. P. Gifenb. Slfsift 
Stichter, H. Ww. 
Sellin, 3i.. Sxcrlntflr. 
Teicherl, E, Textilwr. T. 
Tetzlaff, A., Asm. 
Wandelt. M., ©efch. Jnh. 
— P., Aunstflopf. 
Wunderlich, v.. Asm. 
Barziuer Sir. 
41 i. a. Varziner Sir. 15, 
£ Benz, Eigentüm. 
(Aöln a. Stil.). 
V.Ggge6icdit,M. BanarB. 
Bliedner, H.. Asm. 
Brösel, St., Aiisflercr. 
Bufchdanui. Sl» itunftmoL 
©eiaer, ©» Asm. 
©e»icke, 58., Wächter. 
Hagen, I., Asm. 
Hetzbetget, t‘.. Asm, 
Smelet, H., Asm. 
Aausmaiin, E, Asnt. 
Müller, G„ Sialermftc. 
— P. Ingen. 
Plaid, Asm. 
Steboht, Kontoristin. 
42 geh. z. Fehlerftr. 7. 
Fehlerstr. 
43—15 Aitchhof. 
E ©emeinde Frieteitail. 
-<r Sndweslkotso ->- 
16 f. a. Südweslkotio 69. 
E Schiele, F., Bank» 
Prokurist T. 
V Saabs, P, Poitier. 
Artiger, P., Lagerveiw. 
Otonowiy.B.,Friseur s.D. 
Ciriet, ©. u. H„ Gefchw. 
Sdjattier, O.. Wasch, u, 
Plätlcrei T. 
Simon, ©., Ww. 
Slragnti, M-. StfiitBmmfifc 
47 E ©teget I., Asm. 
lBetliii-Halcnsee). 
V.Steinbcrg, A..Büroafsist. 
(Stieillr. 4). 
Slrnbl. SB., Sehrer a. D. 
Bnckow, H., Privatiere. 
Fehlbetg, 15., Korrespon¬ 
dent!». 
Matnk, SB., Maler. 
Modrow, H., Pensionär. 
Prirnte, SL, Bankbeamt 
Zerret), H., Putzmacherin, 
ltfer. H.. Asm. 
v. SBahl, ©., Asm. 
Warnack. (£., Stau. 
48 E Schütze, M.. Ftau 
(Berlin). 
V Schäfer, I. Postschaffn 
Becker. E., vw. Dr. med. 
Btedenweg, O„ Asm. 
v. Btirgsbotff, M., Ww. 
Dohe, G., Hauplut. a.D. T. 
Fischer, C- Prtvolm. 
©tackt, 81., Privatiere. 
Hanfe, W-, Eifenb.Beamt 
Hcrrmann, W, Ingen. 
Joieph, 81- Ww- 
AStfdit F.. Buchhaltrin. 
MoebmS, E-, Ingen. 
Slaasd). P. Maschinist 
Richtet. O-, Technik. 
Schneidet, F, GefchäftS« 
führ.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.