Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

1486 Hehlendorf 
;Corrimerz-; und Privät-Bank 
HohenzvLernstr.—Kirchblrrk Mi JT. 
6 E Hriimch, gr„ ®e!>- 
tifigcl. St., Gen. jtoiisiil. 
Hiio, St, Ww. 
Stumm. A„ Dr. med„ 
Chirurg n.grmicimtjiT. 
v E Bergmann, A„ Silo. 
Ebeliug. K., Oberst o. D. 
11E Rä»sch. S., Bankier T. 
Courad, G„ ©tenolviristin 
• Ahvrnstr.--- 
13 aß. z. STboritte. 14. 
15 E Lang, F., Archiielt- 
Ehrlich, P.,Dr.b. StcmlS- 
miificnto. 
ScHmifl, ät„ Stnl. Slot 
— H-, SlfieR. 
itunbinS, A., Telefonistin. 
Drill, st., Postschasfn. 
• .Püschel, st., Maler T. 
17 E Herrmann, H, Direkt. 
T. 
Heue Sfi. -> 
19 E Koehler, S„ Ww. T. 
GgEvrlS, ©., Dr. jur„ 
RcchtSanw. T. 
fll E Brust, SB., Dr, 5poJt> 
titelt o. 23.T. 
Leister, I, vw. Pro» 
fficMicm, O, Laiidw. 
23E3gli|4g., Rentier. 
Jglilch, G, DipI.Äg. 
Oefflti, P., Kanzleisektei. 
n. D. 
Schmidt, E., Zimmerer. 
SB E Schott, Th„ Stfm. T. 
Hennig, 51’., Propag. Seit. 
trotzen, R>, Stndiemal. 
trokorb, I., Stfm. 
— H, Ww. 
Ulrich. G, Jnn. Architelt. 
27 E Wifohky, G, EigcntüMl 
rin. 
VHeinrich,O.Gein.LtrbeiI. 
Kaentmerer, B.r Sirtti. 
Krämer, M., Ww. 
Ealzer, E„ Ingen. 
Wiesuer, 31., Jtfm. 
29 E fliegnic, Eigentum. 
(SBilmetiioti). 
Czarnrcki, 3„ Arbeit. 
felS, SL.Dr.ptül., Gljemil. 
isch, R., Dipl. ing. 
Ärchileü T. 
Koch-Äundlach, ^Lehre¬ 
rin. 
Lindem», L, UM. Rech». 
Rat T. 
Schlee, St., Uteg.Baumstr. 
a. 555. X 
Wagner, 38., Direktor T. 
S1 E Berl. Straßenbahn 
(Berlin). 
Born, A, Rechtsanw. X 
Hartmann, St, vw. Mzt. 
Jädel.G, Monteur. 
Korches, St„Ki!ustgeweibl 
Medelbnrg,E.,!!I!iiiiIt.Rat., 
Müller,M„Ww, 
Cchroeder,E., vw.Niitmstr. 
— C., Zeichenlehrerin. 
— ßi„ Bidliolhekarin. 
-Sorniciibtodi, £., Ww. 
Sy, F», itfm. J. 
Botgt, ©., Verkäuferin. 
Bcigcl, J.H., SifrZl. T 
WerneIIe,F.,Geh.RegLal. 
Burggrafenftr. -> 
Düppelstr. 
Rechte Seite. 
2 £ Rasch, H, Privatier. 
Markgrafenstr. -> 
' 4. 6 ESauer, S.,Dr.chem. 
RittergntSbes. (Heiligen 
toll Th.). 
ItSarftieS, M., Invalide. 
Briefe, K, jtfm. 
Sa^e,E.,vw.Gch.Reg.Rat. 
«Schellen, H, Dr.jur.,@cB 
Reg. Rat X 
8.10 E Herrmann, G,E>eIi. 
. Reg. Rat. X 
«tost, 0, Arbeit. 
Ahomstr. -4» 
12 EHiraiei^er.g.JJr.pMl 
Radtke, ffl„ Drofchkenbes. 
. lhilo, 6., Direkt. T. 
14 E Müller,F..Bankvorstch. 
W«/ K., Dr.phll., Siub. 
Rat. , 
Dimdeman», H-, Frl. 
" Boren», I., Bahnwärt. 
Otle, A, Privatiere. 
16-Baustelle. 
-<r Neue 6b. •> 
18 ELaternser,O.,Bangesch. 
Adaineil, 6. Maler. T. 
— O., fflempnet. 
18 D.(itoncru,'D„ @cn. ütutn. 
a. D. 
Habicht, K-, Gärln. 
Lalemicr, R., Ingen. T 
Schwiertz, E-, Aagistr. 
Banrat. T 
Glcintop|f,8)t.. vr.Präsid. 
Unaewiltcr. <$., Dr.cbom 
Synd. T 
20 ELtraub.N.. Privat T. 
©iOB,S.,5ttonlcnl.Hngc}t 
2Jiolcr,y.,3ic0.3niini|lt. 
Schulze. F-, Sleinfetz. 
22 Effiovii[,V.^tiiiJ!cfircrm. 
DenigkS,M.,B erlaufen». 
Hille, L„ SEiiteitlcIjr. 
Jahr. 3L p«u!. Lchreiin. 
SSiak. 3-, Buchhalliin, 
2-1 E BehrcnS, P.. Soutitt: 
X 
Mai, 0., Maurer. 
Marqnardt. R., itfm. 
Echöning. (Bv Dr., RechlI- 
.61110. T. 
26 E GaSte, SB., 86). 
Smiücr. X 
Stöfide, H., Stemlelj.. 
von bemängelt,£>., Major. 
DüPPelsir. -> 
itöitigflc. -> 
Hulertusstr. 
(Post SijladjHiec). 
■<- Mtoriaf r. -> 
Linie Seite. 
Baustellen. 
-<r Kurftr. -> 
Baustellen. 
WaSgeusir. -> 
Rechte Seite. 
Biltoriastr. ->■ 
Grundst. b. Wchnsiatlen» 
Gesklljch. 
EWohnstält.-Ges. m. k.H. 
1 Banning.R.,ReichSban!rat 
Becker, W., RelchSbankai 
Conrad, G.,ReiaiSban!rat 
Dierfchle,K.,ReichsbanIrat 
Prakt. 
Stinte, O., ’SiciijSC. Rat. 
5 Bohnen, P., Reichsb. Ob. 
Jnsp. 
6moö,2B.S!ci53B.0caitil. 
Kelch, A., ReichSb. Jnfp. 
Mlke, G., 31cid)$B.S9cnint. 
7 Haffe,Td. ReichSb.Beamt. 
Boefe, M.,Reichrd.Beamt. 
Rttngs.H., ReichZb.Beam!. 
Wienke!A.,NeiÄSü.Beamt. 
9 SB oje, H.. ReichSb. Geldz. 
Fronte. R., ReichSb. Jnsp! 
Schneider, Reichiöb. 
Prakt. 
Seifert,W.,RcichSb.«JnIp. 
11 EeitzIer,R., Reich SL.Insp. 
von Jacobi,L A.IeichLb. 
Siifp. 
Kehl, W., ReichsL.-Jnfp. 
Schielle, O, ReichLb. 1 
SBeont 
18 eriftiat nicht 
15 Arendt, A., Ww. 
Ärtch|eim, H./RcichLbk. 
Kreffl, Ä, ReichZbl. 
Beamt. 
Lauterbach, 5L, vleichM. 
Jnsp. 
Elisabcchsir. 
17Ssptie, O^Mi„ikt.Rat7. 
Meicr. T., Minist. Rat. 
NLb, K., Ob.Reg. Seh. 
Weinbergcr, it, Staats« 
‘an». 
19 Finfterwalder. 53., Dr. 
MI. Wissenich. HilsLarb. 
Sacdel, F., Minist. Amtm. 
ÄaemmeT, G„ Reg. Rat X 
Met, F., Legat. Seit. 
ü Grothnes-Äiork, H., 
AmtSger. Rat. 
Sleummm, SB., AuüSrat. 
llauvel, 81., Dr. phlL 
SiaatSarch. Rat. 
Mgger. B.,AmtSgcr.RaI 
Wasgenstr.-> 
Humboldtstr. 
'Stier. 
Frhr. v. Humboldt, 
Natmforscher, 
geb. 149.1768, f 6.5.1859 
-<- Nankftr. 
11 E SoichmS, F., Stolct«' 
mslr. 
Sutlmaira, H„ Stfm. 
-*r ErmrE!r. ->• 
Joachimstr. 
(Post Schlachten!«). 
'Prinz Joachim 
Don '4$misten, 
LSohnclM.Kms.A!Ihcl!iilI« 
geb. 17.12.1890,1-17.7.1920. 
<- Fuedrich-WMielm- 
Strasje ->• 
GitcI<Riie-Bh:. 
(Unbebaut.) 
Johannesstraße 
Dorotheenstr. 
I. 2 ach. 3. Aiiliuststr. 29. 
3 b. Mefferjchinidl, S„ Ww. 
V. Messerschmidt, 12., Ders. 
SBcaml. 
i E Kurzer, O., Architekt. 
Dircktcu, 6., -K-rl. 
Eichstaedt,K.. EI)CQl3JinI. 
Änrtzer, A., Rentner. 
Wille, R-, Reg. Rat. 
5 E Seifst, F., Pensionär. 
Brjhge», K., Zimmerm. 
Fielix, D„ Lehrer. 
Fleischer, ©., Ww. 
ymiget, A.. Just-Jnspelt. 
E Schünemann, O., Dr. 
(Schöneberg). 
U Slelzer, F., Arbeit. 
Sende, (£., vw. Stielt. 
Hoss. A., .Kontoristin. 
Höntscher,H.,Pros., Stu- 
lientat. 
Jtcrbci, ÜB., rfm. Angcft. 
Pahl, G., Goldschmied. 
— C., Seit. 
7 E Trautman»,H,Beanit. 
(Berlin). 
Holtz, H., Reltor. 
Lüdide, 01., Stabil)ermefi. 
Rat. 
Meißner, O.. Stellui. 
Rohr, A!.,  Ob.Telear.Sekr. 
Rückert, P.,Berw.Ob.Gch. 
Echoen, tt-, Stadtaisist. 
Wiedenhöst, B„ Ww. 
8 E El,hoIz,H„Ob. Schnl- 
lehlr. 
Barthcil, H.. jtfm. 
Ruhen, 6., Schmied. 
Schulh, 58., Ww. 
Sommer, K.. itfm. X 
Zechendorf, M» itfm. 
9—12 Baustellen. 
13 ESiifmcr, iU„ Frau. 
Woch-Wnnschmann, E., 
-Ww. 
Haase, G., Schneidriu. 
Hanf, H„ Zeichner. - 
14 E Mollin. K, Zeichen«. 
lchr. X 
E Schrader, O., Jtfm. 
Böhmer, A., Rentnerin. 
Hil!, M, Gärtner. 
Teichstr. -> 
Bart, geh. j. Schweizerhof. 
-4r Dorotheenstr. -> 
Jrmgardstr. 
Sophie-Charlotte- 
Str. -> 
Linke Seite. 
Grundstücke der iBe» 
ainteu-Baugenoffensch. 
I E Beamtenwotznverein. 
Mich, Th„ Minist. Rat. 
8 Heiges, St, ReichM. 
Ob. Rat X 
6 Haas, F-, Dr, Minist. 
iRatX 
•Rronliv D., Arziww. 
fflinblchcib, F., Direkt. X 
7 Kittel, Dr, Minist. 
Rat X 
9 Mäder, F., jtfm. 
Mohler, St., ReichSbk-Ob. 
SlmlSm. 
II Goetzle, K, Reichkbk. 
Ob. Amtni. 
13 Hollselder, Jt., Mnisl. 
Rat. 
Äbling, 2B., Minist. 
Anitm. 
15 Rosenberg, SB., ReichSb. 
Rat. 
Zeißler, A„ ReichSb. Ob. 
Ämtm. 
17 Bettkandt, F, RcichSkk. 
Ob. Amtm. 
19 Hnmfa, Th, Minist. 
Amuu. 
21—33 Äanstelleii. • 
85 E Fromm, R., Ob. Reg. 
Baurat. 
37 E Goldammer, E, Rechn. 
Rat. 
39 Baustelle. 
41 E Gumtau, H., Minist. 
Amtm. 
43 E Secgall, E., Dr, 
Beamt. 
45 E Bester, F, Minist. Rat. 
47 E Herrmann, O., Ob. 
Ttener Znspelt. 
49 E Schmidt, E„ Rechn. 
Revisor. 
St Garten. 
53. £5 EHernianiliA., Archit. 
(Grunewnld). 
V. Streusel, A, 23®. 
(Nr. 59). 
Bartils, H, Jtfm. X 
Glasow. A., ScliiCbSlcü. 
Hin, <t.r Kontorist. 
Jcndrowökii, S, 
Kürschncrmstr. 
Koehlcr, Oberin. 
— Oderschwest. 
jkosztenyid, A-, jtsm. 
Maubach, K., Asm. 
Schürt, M., jtimstgcttab» 
lerin. 
Seidel, 5B„ flsm. X 
SentiuS, Obcrfchwcft. 
Steffin^o., Lehicrini.N. 
57.59 EHe>mauu,Sl.,Archit. 
(Gruncwald). 
V. Stempel, Ä., Ww. 
AlverbeL,M., GartÄrchit. 
Aotzmann, Ch., DiPlLng. 
Feist. W., canci. Ing. X 
Maul, M„ Archit. 
Dle3, P., Mechanit. 
Dtjlmcr, SB., Dr. pliil., 
Güter Direlt. X . 
Poesckila, E, Banlbcanit. 
Schwick, Dipl. Juki. 
du Siitaflc, Hauptm. a.D. 
Wann, H., Maler I 
Rechte Seite, 
2. 4 Banstellen. 
6 E Schubert, H, Inst. Ob. 
Setr. 
8 E Schwender,K., Posirat. 
10 Banstet!e. 
12 E Willens, G., RedaU. 
14 E Mnücr-Niebling, -B., 
Ww. 
E Niebling, Chr.. Rrl. 
16 E Patschan, 81., Lehrer. 
18 E Pa-ek. J.,Just.Juw. 
Elfriedenslr. 
20 ,E Sie[(il3ti,ft..Dr.,me(l. 
Bros., Arzt T. 
Schulz, 58., Gärtner. 
22 E Posse, H., Dr. jar. 
Mini!!. Dirclt. 
Posse, A., Ww. 
24 £. Wienede, P.. Stmim. 
Wienede, P,Ob.Reg.Rai 
i. R. 
26 E HahuiMMN, jt.. 
Minist. Amtm. 
28 E Unsng, B., Itttiü* 
Landmesser. 
30 E jtamlc, G„ HtchileliX 
32 .E Jiciopf, ffl, Gigeji- 
iürn. X 
34 E Hartwig, H., RcichSbk. 
Ob. Säumt. 
Waltrandstr. ->• 
Juttastr. 
Elfriedeustr. 
Linke Seite. 
1 geh. z. Jrmgardstr. 20. 
3 E Behrend,F,Dr.Pros., 
Archivar. 
5 E Höslich, A„ Amisra!.' 
Hartsiel, G„ Ww. 
7 E Jogis, G., Postamtm. 
Sieftc, E., Tclegr. 
Assistentin. 
9EStessen,E.F!inis!Ämtm. 
11 E Friedrich, SB., Finanz 
Oberinspelt. X 
13 existiert nicht. 
15 E Lemmerich, E, Ingen. 
Kupsser, W, Dr. plili. 
17 existiert nicht. 
19 E Ebrhardt, 6, Amis« 
rat X 
Rechte Seite. 
2 E Ventile, O., Postrat X 
4 EDre!thaup^W.,Dr.Post 
rat X 
B E Buuttirchen, H, Minist. 
Direkt. X 
8 EArendt. O.,Min!st.RatX 
10 E Fenner, St., Ww. 
lüEKnntzc, it„ Eigentnmrin. 
Kuntz«, W, Dipl. Ing. 
14 E Nehring, K, Eiscnb. 
Obering. 
16 E Bredertow, G, Tclegr. 
Direlt. X 
18 E Niemand, A., Jtsm. 
-<r WaltraUdstr. -> 
Kaiserstr. 
Hanpistr. 
1 EPoffardt.E., Ww. 
Becker, G, Mustkiehr. X 
Dickmann, O, Eisenb. 
JBemnt 
Glaefcr, L, Banmflr. X 
Kramet, O„ Rentner. 
Lange, F., Buchhbtg. X. 
Rißmann, M.. Ww. ; 
Rnhnie, £., itfm. 1. 
. .Sfegcnmittt, 6.. Sto.' 
1& Baustelle. 
2 E KunowSki, Ä»>Ww. 
■jtmiomSti, e„, Dr. mcä. 
pr. teil X 
3 EBaslian. TH.,Bauaesch X 
Gcilcler, F,Zeichlehrerin. 
Ralllt, 5ÜL Poltldiasjn.- 
i E Lehmami,M,jtsm. X 
4a E Kuhtmann,' 
"jQjifctiiistr. 
Eggebrccht, F, Itfm. X 
5 E Hluäccl 31, Dr. mctL, 
Spez. Arzt X 
6 E FriMcr, H., Ingen. X 
7 E Schmidt, 6„ Frau. 
Fuhrmann, M„ Rentiere. 
Holla», F, Feuerwehrrn. 
Schrciiwt.A., äantdeami, 
7a EQocBerl.D., Stobt« 
Ob. Seit. X 
Brose, St., GHeni. Arb. 
DBcriieS, H. SB, Stfm. X 
8 E <8ctmitibe Groß- 
Aerliu. 
V. Lehman», 'ik.. 'SlmtzT. 
Doisteh, 0. D. 
Srali, -Jt, Ww. 
Lehmann, H., Ww. 
Wunderlich, P» Pol. Ob. 
Wachtni. 
9 E Stadt Berlin. 
' Liiil, li„ HanSmeisieniI. 
Städt. BcrusLschiilc 
<riaufm.n.ge>i)crdIWt.) 
Städt. PflichtforlbildgS. 
schule. 
<- Kirchsir. -> 
Kirche. 
10 ■- üiitfe, 6., Direkt. X 
Beier, G, Bnchhalt. 
11—17 Gärten. 
-<r Potsdamer Sir. 
■4r Königstr. -> 
18 E Pacrich, H, Rcutier X 
Döring, D., SionlkaraL 
— W. Landes Jnspelt. 
Plage, H, Zigarren X 
Schneibir,W.,0onditoreiX 
Schulze, !!)£. Ww. 
19 E FabrI. X 
20 E Rnhnlc, M, Ww. 
,Nr. 21) X 
Schulz, P, Ob. Gärtner. 
Teilberl. W, Telegr. Art. 
21 E Richiikc, Warllja, 
SSW.T. 
Hl.henzollernstr. ->■ 
Bmggrafeuftr. ->• 
22 existiert nicht. 
23 E FiÄuL. 
Postamt 1 X 
Ochentl. Fernsprecher. 
Grede, H, Postdireit. 
AWaltiuerstr. --- 
Karlstr. 
■*. Machnower Sti. -> 
1 ELewy,J.n.S.,Kflt.X 
2 EHe^ig,A..Eigentüinerin. 
3 E Linde, P.. «erlag?» 
EndlliW. X 
4 E Ben>ch, O„ Drogeuhdl. 
X 
Mensch, EI., Frau. 
Ewald. 8t., Ksv- X 
5 E Stummer, !!., Jtfm. : 
Drrell. T. 
6 E Eisheuer, H„ ReichSb. 
DMütmim. X 
7 E HoWheim, ÜJu, Fabrl> 
des. (Schöncbcm.J 
V, Kau. (i, ®., Ob. Post> 
schass». a. D. 
Schuhmann, D., Post- 
schaffn. 
Aatzwann, A., Ob. Polt 
Selr. 
8E0. Knapp,F,ObcrfI a.D. 
Katolineiistr. -> 
9 E Müller'schc Eibeu. 
V. Müller Äapellmstc.X 
Müller, SL, Ww. 
Pflanz, F., Jtfm. 
10 E. HaeueU, P., Eigens. 
L Marsch. L. Ww. 
Schnch, B, Auiniäririn. 
Müller, O, Arbeit, 
ilload, A, Maler. 
Ülofs, P., Ww. 
Bävel, O., Steinseh. 
Sperlich, G„ Ww. 
Bollert, St., Stoeii. 
Walter, O-, Arbeit. 
11 E Suffe, Marie, (Safiw. 
Pasternak, M- Maurer. 
Richter, K., Beamt. 
Rndolph, C, Bnchdntlk. 
Masch. Msir. 
Solfseatf, A, jtolonial- 
toaren X 
Zicntattlt, Jt, Schlosser, 
mstr. 
12 E. Mieck, 28., Gemüse.1 
ffitritfo, Hi„ Gastw. 
§01106), O., ISlcltt. 
Jesse, SB., Slniidjei. 
Strmucztjd, 9.. Gießer. 
Schüler, A., Zimmerm. 
I £ Zicnmim, H., Schloss. 
Mstr. 
Kirne, .3., Kutscher. 
Pasternak, St, Bäcker. 
Pi-tsch, 4$., Arbeit. 
13 Pin«, m„ Tischler. 
WeltiosSti, F, Arbeit. 
Dorotheenstr. -i»- 
14 E Hetbig, ilL itfm. X 
Schreitet P,Ba»lbeamt. 
. Wnssoiii,H., Gemeindearb. 
16 E Schmidt, Jt„ vcrw. 
Rtdjn. Ülat. 
Trojan, SB., Nebakt. 
16 Satten, lieh. z. 'Jlr. 17. 
17E Sagemew,3>L$)irdt.X 
(Heideritr. 3=5). 
18 E Riese,M, vw. Oberst- 
lentn. 
Hasse, 19„ Privatiere T 
Ploc, 8l„ Privatiere. 
siioigt, P„ Lehrer X 
19 £ Conrad, 0„ Musik. 
(Siifilirai). 
V. .Fanselan, SB., Jtfm. 
(Uitolroiy. 
Burchardt, B.. Arbirin. 
SatiniS, H., Arbeit. 
Glisse, O., Gärtner. 
Henschk, A., Arbeit. 
Klüger, ©, Arbeit. 
— O„ Gastw. 
Miolle, F., Arbeit. 
MohknS, R, BoslhilfS- 
schnffn. 
Müller, 5151c, Dr. phii. 
20 E Bold,, SB.,. Aw. 
Boldt, 31., Telegr. Wcrl- 
mslr. 
SBiöägcn. P, Arbeit. 
Bnkoirian, M., Sattler' 
mstr. 
Wieczore!, 0.. Eieinfetz. 
21 Eliel)mann,6., RenliereX 
Merlel, H., Jtfm. 
Richter, (il„ Rentier. 
Sdiedewie, F, jtsm. X 
21a E Lüge, H., Archit. X 
(Beilini. 
V. Schadow, E., Pol.« 
LSerwachtni. X 
22. 23 Bauilellen. 
Straße 201 ->• 
24 E ffllotic, Cigcntiim. 
(Stieb entm). 
SE lliigcimllcr, H., Pros., 
Maler X 
26. 27 Baustelle». 
Schödeslr. 
28 E Ostwald, I., Frau. 7. 
aiatilch, P, Pension. X 
Klein, l£„ Jtsm. X 
Krüger, P., Pensionär. 
Leouardi,J,Dr,Stndien- 
ral. 
McngelScrg, E, Jtfm. 
OstwaId,H„ Echriftflett.T. 
S'losj, E„ Arbeit. 
20 E Weiss, K, Architelt 
@!ad;nonjer Str. 27). X 
ßi'BW. SSclr. 
Falk, ©, 010. Süll Direkt. 
Fritsch, E., Ob. Schul» 
IehtcriiL 
Giirle, P, Aw. X 
Jtatm-,Helenc, Stndien- 
rati« i. R. 
Nomich/ H., Atbirin. 
Pigorsch. H., Bierlutscher 
Trotm, W, Schuhmmstr. 
-4r Machnower Sir. ->■ 
Bcrl. Karlstr. 
-<- Machnower Sir. -> 
Grenzpsad. -> 
Linke Seite. 
E Wohnsiätteugesellsch. 
m. b. H. (Berlin). 
Lungsiel. G., Telegraph. 
Gehilfin. 
—, (8., Telegr. Gehilfln. 
—, O, Reg. JnipeU. 
Müller, W, Ob.Reg.Sekr. 
Roedner, G., Verwalt. 
Amiiü. 
Seemann, 51, Reg. Jnsp. 
;1 E Wohnstättengejcllsch. 
in. 1). H. (Berlin). 
Lorenz, 81.,Ob. »teg.Sekr. 
RSdel, W, Minist. Amlm. 
Spirbcr,G,Rcg,Ob.Jnsp. 
Topser, P, Slencrinsp. 
6 E Wohnslättengesellsch. 
111. b. H. (Serliu). 
Hoif, SI..CS. Siciierinsp 
.Küuzel, M„ Ob. Verwalt. 
Seit. 
Radde, P., Steuer Selr., 
Schirrrneijier, K„ 
81. Beamt. X 
E Wohnltatlengesellsch. 
m. b. H. (Berlin,. 
Gligelmatiti, P., Slener- 
inlpelt. 
Genese, Jf„ Steg. Jnsp. 
Hindenburg. R,Äleq.Jnsp 
jtvppel, W„ Dr. Seimlä» 
präsid. 
Berlepschslr. -> 
Rechte Seile. 
S$oMcimIttjg. 
£. Echnlze.O.. Kohleugrß- 
hdlg. (ilieneftt.- 23), 
5 EHartnng.G,Heiz Anl.k 
Baustellen. 
Berlapschsti. -> 
Greuzpsad. -> 
Machnower Stt, -> 
Karolincirstr. 
Karlstr. ->• 
Rechte Seite. 
EHo7dheim,M,Fabrlbek. 
(Schöncbg.). 
Salinci, Ww. 
2 E Berudl. H.,Studirnrat> 
Linie Seile. 
Garten, geh. g. Machnower 
Straße 37. 
Banslellen. 
3 E Heimes, G., Dr, 
Stitbicnrel X 
<4- AI. Dorotheenstr. 
,5 E ffiramiu, 6., Juwelier.s. 
7 E Siele, Sl., Jtfm. X 
9 E Fuchs. F.,De,.Schorn- 
ftcinlegmstt. (Teliown- 
ftr. 24) 
11 £ Heydemeun,N, Ww. 
Gampfjauseitsit. 
Katharincnstr. 
MlinowSlislr. ->• 
Rechte Seite. 
I E Schulz, A, Ob. Ingen. 
3 Baustelle. 
7 EHilberling.S.,Avoihel.X 
58ol)in, H., Jtfm. T. 
Gel;», E„ Ww. X 
V. b. Heibe,M.,Ob. Soiik« 
Jnsp. 
töivdc, F, Arbeit. 
Boese, P., i.ini.(Eoeihe- 
strahe 44). 
Jliemeijterstr. -> 
II E MedcS, P., «tos. 
(9Ucmci[tcrili. 27). 
13—15 Garten, geh. z.Sliw 
meisiersit. 29-33. 
•<r Scrtljaslr. -> 
17 E Wer, H, Krim. OB. 
JnIpeN. 
19 Bauiicllc. 
21 E Roßnninn, E, itfm. X 
Glsticbcnstt. -> 
23-27 Baustellen. 
28 Oi arten. _ 
2!) E Windet, L, Jtfm. X 
31 ERöfer,H., Rcg.Bamat 
X 
Gabe, G., Sicniiier. 
Liute Seite. 
2. 4 Garten. 
6 E. Gmmerich, $., Archit. 
FamilicnhauS. 
!. 10 Garten. 
■<- Siictncisterfir. -> 
12—10 Garten, gell. 3. Rie- 
mcislctstr. 35- 37. 
18.20 EJololl), H, Jtlm.X 
V.Krugcr,T.,JtiaItw.Führ. 
■<r lElfiiedciislt. 
22 Baustelle. 
24 E Wenblet. B, Site« 
Präsident T. 
26 E Mnhlhausen, A„ Dipl. 
Stsm. X 
28 Garten. 
3p EMühlhanst ^..Eigen¬ 
tümerin. 
32 E. Winslet, Direlt. 
V. SteinlrauSj, G., jlrasiw. 
Führ- 
Gccilieusit. 
Kattcwcg. 
Potsdamer Stt. 
(Untcbaiit). 
Krrchblick. 
(Post Schlachtinsee). 
^6- SUejanietstr. -> 
Stcdjtc Seite. 
1 E Mayer, G., Dr, Ingen, 
(äuälanb) 
Herzselder, O., Sanliet. 
b. GajpatmS, 3t., Stirn. X 
„ E Rapapoil, Sl„ Dipl. 
Im. (Berlin). 
äiaitsteKcu. 
Linie Seite. 
E Flottmann, Vertriebs« 
gci. Ost (Berlin). 
V. Rade, K, Direkt. 
E Schicke, St., Beamt. X 
3ioeding,W., Hptm. a.D.X 
6—10 E Hugo StinneS Rit« 
beck-Oel HandelSgcs. 
Heinze, dtidj., Dr. Gheniik. 
12 ^Förster, 31., Stsm. 
(üTeiliit). 
Förster, F.. Jtfm. X 
Weidlich, G„ Direkt. X 
14 E Pollack. E., Fabrkt.X 
ifflalbemerstt.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.