Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

IV. 'sau . Wannsee 
Commerz- und PrivatrBaiiK 
^ehlenborf . 1477 
"liFromm, P„ itrafittiag. 
Führ. 
Paylass, F, Diener. 
<- Surdjg. 3. Friedrich 
Kart-Str. -> 
Schäferstr. 
Giliciiifler Sir. 
1 E Hönow, W., Gemeinde« 
Arb. 
Ctefcl&er, St, Justallat. 
Jtiart 31.. Arbeit. 
Wenrke, ©., Schmied. 
2 E Schmidt. F., Stlldtob. 
Sekr. 
8 E Wiesenack, F., Laudarb. 
Na», 91. Arbeit 
Schneider, Sl., HantScamt 
4 ELehnhardt,st, Mechanik. 
Dahlemaun, A., Ww. 
Am üirkenhüget 
6—14 Gütieu. 
15 E SmigermaiM, H, 
Manrer. 
Mücke. E., Arbeit. 
Ruppin, L, Ww. 
— H., Zimmeier. 
16 E. Baiick, H,Rottenmstr. 
(Friedenslr. 41. 
Wagner. A. Laqerverwalt. 
Friedenstr. -> 
17 Garten. 
18 E Konsumgcnosscnsch. 
Hoffnung iNowaweS). . 
19 E Schulze, 9L, Zimmerer. 
Schröoer, H, Fian. 
Schulze, F-„ Schneiderei. 
— £)., Zimmerer. 
Viol. K, Maurer. 
LOEMarkow,H, Pensionär 
(Nr. 21). 
Loewer, 91. Schlosser. 
Maikow, M„ Zimmerer. 
21 E Ma,kow,h,Pensionär. 
Hciue. ÜB., Feinmechanik 
22 E Priylass, A, Eilend. 
Änspekt. 
ßlöltrit, K, ScunSfi«' 
wall. T. 
Haberecht, 21., Invalide. 
— A., Rangierer. 
SMiucdc, m„ fflto. 
Person, Rleisdiu1. 
©djcmbiiig, i»„ Dentist 
Sdrwaricke, P„ HilfSweich. 
Wärt. 
23 E Neueudorff, H.,Eisenb. 
Juspekt. (Berlin). 
Bolle, E, Kontoristiit. 
Volle, 81., Weg. Jnsp. 
Gbnöiljcr, 38., ßksdjaft8= 
führ. 
George, K, Eisenb. Vetr. 
ülifift. 
@ murr, 3.,  Jnst.Ob.Sekr. 
X'ämmctHti, H., Tischler T. 
Kielte, F, SsJostlchassiu 
die, H, Prwalirre. 
S^ellenberg. H» Frau. 
Töpler, G, Banlangeslellt. 
fflitimnim, 28. Schuhn,. 
Straße 16 ->- 
24 E Liebenhaar, Geschw, 
Eigentümerinn. 
25 E Wenugav.O.', Mechanik. 
AnduS, Walter, 
Ziinmerm. 
— Willy. Arbeit. 
Bnlhke. O„ Ülnldjlnger. 
Exler, K, Kanzl. Se.'r. 
Weniipad- P- Maurer. 
uljaiifsccslr. -> 
20 E iiieo. A, Rentier 
(Gljaussteilr. 2 a). 
Lehrend, M., Ww. 
'Bleue, 18, Arbeit. 
Harz, @, SDialcr. 
Kabel, 3.. SntHnmflr. 
'Löwe. 91., Ww. 
Schröder, H, {ytifeiir. 
27 E (Sterne, 61.. film T. 
Wagner, Po!. Ob. 
Wachtmstr. 
28 E Menz. ©., Direkt. 
(SBihmSM.). 
Schulze, !ßi., Portier. 
itrmtlc’icheS Hans. 
E Krause, li., Ingen. T. 
Brösle, 6., Manrer. 
•<- WilheliuSplatz -> 
Baustelle». 
Glienicker Sir. -> 
Schnlstr. 
■<r Eharlottenstr. -> 
1 Garte». 
2 E tiiitB, ÜB., Gartenarb. 
Hoffmauu, F, Stadt. 
iuspekt. 
Nemer, ti, Ww. 
3- E Gemeinde Schlendert. 
Feiste!,' 91., Gemeinde- 
schwelt. 
Koch, V.. Schwester. 
Metzeuthin, W., Ha»S- 
fleiidjer. 
Neumann, ($.. Ww. 
Rappo, 91, Ww. 
„ t -<r Forst -> 
Kinderlieim. 
Schule geh. z. Eharlolteii- 
str. 10. 
Charlottenstr. -> 
Gr. Secstr. 
Königltr. -> 
1 E Arnhold E, Gel). Kom¬ 
merz. Ulat (Nr. 37.38). 
Habermann, F., Ob. 
Gärtner. 
Spindler, 9t., Beamt. 
StalMlinn, 51., Minist Rat. 
Elicilbcigcr, H. Pol. Ob. 
Wachtmstr. 
Sührma. F.. Maschinist 
Tebbe, R, Subdiiekt. 
2 E AronS, 59., Bankier T. 
Eonradstr. -> 
3. 4. 5 Gärten. 
Seglerweg -> 
0 Garten. 
7 Garten geh. z. Strafe zum 
Löwe» 15. 
8 E Schröder, F, Dr, 
Präsident d Seehdlg 
JaitkowSkn St., Gä> tuer. 
Koblanckstr. ->• 
0 geh. z. Koblanikiir. 1. 
10. 11 E Eberlein. F-, 
Gastw. filir. 20). 
12 E Liebermau», M, Pros., 
Knnslniat. (Nr. 21). 
13 Garten. 
14 E Tn-lnnann, A. ffifm.T. 
15 E 'Celschet P.. Dr., Kim. 
Foih. K., Gärtner. 
Iß E Oppenheiiu, F., Geh. 
Reg. Rat. Dr. phil. j 
Schüler, O., Postschaff». 
SBcnsel, I., Beamt. a. D. 
17. ESalnigtr, A., Fabrkt 
C5!r. 20). 
Adaniiki, O, flmsiteag. 
Führ. 
Becker, M., Kraslw. Führ. 
Erdmann, H., pciu-islr. 
Todt, !>., ilfiii. 
18 E Salinger, W.. Ksm. 
Hannemann, Käthe, 
Pension. 
Lennert, G,, Stfm. 
Gärtnerei. 
Forst 
18a E Becker, A., Vaulier T. 
18g E irolliguou, H., Dipl. 
Jugeu. T. 
Bau li. Bodeuges.Wauusee 
m. b. H. T. 
Weg z. Wannsee -> 
19 E Herz, P., Aaurat 
Wechn). 
Beyrens.M., Beschlietzriu. 
Heck, 91., Persouallontrol. 
19a E Miuoux, F., Ksm. 
SchrtnS, E.< Hausdame. 
Hoffniann, G„ Obergärtn. 
Zierlein O Krasiw.Führ. 
<iO E Saliuger, SB.,stfm.T. 
21 E Vogel, H., Dr. h. e. 
Pros. Kunstmal. 
22EOpveiiheim, F-, Dr phil., 
Geh. Reg. Rat (Nr. 16). 
2 V. Vewerniik,H., Obergärtn. 
23 geh. z. Colomierstr, 1 
6oIomict[tr. -> 
24 E Liebrrmann.M.Pros. 
Schilling, 5t., Gärtner. 
25 EHainfpohu,J.,DirekH 
Sie,nicke, P., Krastwag. 
Führ. 
26 Garten. 
27 E Schlee, P., Eigen¬ 
tümerin T. 
Jacgcr-Schirmdiug. gf., 
Stfm. T. 
v. gieclam, L., Frl. T 
Zweig 91., Gärtner. 
28 E Konchmi.,J.Rabtf.T, 
Fahbender, SS.. Ksm. 
Goldhageu, P., Steuer- 
praktik. . 
Nemicke. M, Ww. 
Schneider, F„ Ksm. T. 
Stiausi, W. Krim Assist. 
23 Schwedischer Pavillon. 
E Mentbergcr,V.,Rc>,tiier 
<Beriiu). 
V. Eberlein, Franz, ilfm.T. 
30 SMlerhaiis. 
E Verein SeglerhanS am 
Wannsee T. 
V. Ackermann, O.,Ockonom 
T. 
LookS, C.< Bootsb. T. 
31-33 Garten. 
Badeansialt. 
34 Garieu. 
Dampseranlegeslelle. 
35 (»arten. 
30 E 9llirendS, SB., 9lrchiickt. 
37. 38 E 9lrnhold, Ww., 
(Berlin). 
V. Ziunow, F., Gärtner. 
Bodensteiii, B„ Gärtner 
<- Königstr. -> 
Kl. Seestr. 
Königstr. -> 
1 geh z. Konigslr. 67. 
2 E OSiael, ü.. Fabrkbes. T. 
Hesse, St, Krastw. Führ. 
Loffiuann, R., Gärtner. 
3 E Winterseld, SB., Koni- 
Mitist. (Hoheuzolleln- 
strabe 12. 13). 
4 E Kasten & Co., 9111. Gel. 
V. Hagedorn, O.,Vor!teh.1'. 
Eu. Siemens, ■£>., Dr. 
Rücker, I., Gärtner. 
Schlüstler, E,,' pcns. Pol, 
Ais,st. 
v. Siemens, E„ Frau. 
Weruer, O., Arbeit. 
Weg zum kleinen 
Wauusee -> 
6 E2cui, Dr,.©., Chemik. 
(Genf). 
LeiuiuS, F., Dachdeck. 
Hermann, Bankier. 
Ottuiaun, O-, Bildhauer. 
Richter, 0.. Bootsb. 
Schewe. W., Gärtner. 
Siebecke,O., Kraftw.Führ. 
7 ELustig, L., Dr, Kommerz. 
Rat. T. 
V. Koppe, O., Verwalt. 
Schwimmt, 151;., yifl.im., 
8 E Dröge, 91., Bergwerks. 
direkt, a. D. T 
Warsomke, ®„ Ob. 
Gärtner. 
9 E Buylmanii, W., Jtsm.T. 
Göy, .6., HaiiSw. 
tenlschcl,H..Kraslw.Führ. 
djüg, I., Dr. 
10 E Wender, 91., Direkt.T. 
Wiese, F., Skrastw. Fuhr. 
11 ESalomou, 6, Fabrk- 
direkt. IBerlin). 
V. Mareiniak, F., Wirt. 
schasirin T. 
Slftcfaii, (?., Frl. 
©ine, L., Rentiere T. 
12 EBamberg.P.Fabrkbes. 
T. 
Ruppin, SL, Gärtner. 
Weg zum kleinen 
Wannsee ->■ 
Dainpscranlegcllclle. 
13 E Meyer, E, Geh, 
Couimerz. Rat (Berlin). 
V. Köhler, H, Gnitiicr. 
Pltelsch, I.. Apothek. 
14 E Schiff H, Dr. phil.. 
Fabrkdirett. (Berlin). 
V. Schubert, (?., Gärtner. T. 
15 Baustelle. 
16 E u. Baiij, 9T., Ksm. T. 
Mosisch, H.. Gärtner. 
Schmidt, R., Baiiarbeil. 
17. 18 E Socher, G. 23t., 
Grobtsm. T. 
v. Sucher, ,6., SBiioat T. 
- 91., Ksm. 
19 E Otbanowski, Sf„ Gen, 
Direkt. T. 
V. Suhike, G., Slongicr« 
9lussch. 
20 Olaticii. 
Sol)(iijoffctiistr. -> 
21 E Beey, 'i)„ Dr. phil, 
Slndicnrat T. 
22 E Reinhardt, E, Bankier 
Gucker, SB., Sanfprot T. 
<- Alsenstr -> • 
23. 24 Garten. 
25 E ütenmanit, G, Eigen, 
tünicrin T. 
Sicumauu, M, Tuchsbrk. 
T. 
Heidislr. ->■ 
26. 27 geh. j. Heidestr. 5. 
Z8 ESomienseld, ffl.,5tim.T. 
29 geh/ z. SJjartflr. 8. 
•<- Parkstr. -> 
30 Banilelle. 
31 E Maschke,G, Rentier'!'. 
SBcrutrstr. 
32 Bai,stelle 
32 geh. z. Wernerstr. 7. 
33 E Weile, 8, Banmstr. 
(Berlin). 
Albu. C„ Knnlimal. T. 
GmamicI, 3)1., Ksm. T. 
Hartwig, SIS, Ww. T. 
Kowalski, P., Maurer¬ 
polier. 
34 Garten. 
35 geh. z Eonradstr, 1. 
Conradstr. -> 
36ESaulman»,E,Fabtkbes. 
37 Garten geh. z. Stänig» 
ftr. 61. 
Ei,gcI,9l..Krastwagensühr. 
Stalte« & Co, litt. Ges. 
(Berlin). 
Schreiber, B, Kraslw. 
Führ. 
39 E Voenicke, 53, Ww. T. 
V. Nitsch, ?t, Hauswart. 
40 geh. j. Königstr. 60. 
<- Königstr. -> 
Seglerwcg. 
Gr. Seestr. ->• 
(Unbebaut.) 
Stimmingstr. 
Am Witdgatler -> 
(Ui,bebaut). 
Stölpchenweg 
Linie Seite. 
Glienicker Str. -> 
I E fiieienoto, st, Landw. 
la E Thieme, P„ Geh. Ob. 
Fin.Rat T. 
Bardori, M, HauS» 
beamtni. 
Senf, SB, Maurer. 
Thieme, P, Geh. Ob. 
Finanzrat T. 
3 E Sungcmnim, 28. 
Maurerpolier (Nr. 6). 
Boer, A, Pol. Wachtmstr. 
Witie«bcrg,W,Z,miuctui. 
5 E Juiige»»a»u, W, 
Manrervol. 
Martin, W, Dr. jur. 
SnndikiiS T. 
Töpser, 91, Kassenbeaint. 
ÜBitteubeig, SS., Ziinmer- 
limiiu. 
7 E SUcrgcr,58,Slim.(S8crlin). 
Julian, 8, Frau. 
Schob, P, Pol. An. 
9 E SBamuaim ®, Ksm. 
iCharlottenbg.). 
II E. Häberer, scn. K, 
Landw. 
Scheuer. St, Stfm. T. 
17 Bootshaus d. Ruder- 
Klub Balliern». 
19—27 Baustellen. 
29 E Stöhlet, E„ Ingen. 
31 E Hoenow, st, Land- 
wirt (Gtie»ickerStr.I8) 
Bootshaus d. Deutsch. 
Damen Ruderklub. 
33 Bannelle. 
35 E Tellow. Kanal« 
Beiwaltung. 
V. Sd)miti,H,Geu.Direkt. 
(Berlin). 
37 E Tellow. Kaual- 
Äcrwaltuug. 
V. Heiter. H, Dr. jur. 
(Berlin). 
39 Baustelle. 
41 E Schulze, P, Sattler, 
mstr. T. 
Glaser, H, Frl. 
<r PriNz-Friedrich- 
Leopold-Kanal -> 
Rechte Seite. 
Glienicker Sir. -> 
! E iäauutoiin, M.. Ww. T. 
Sd)wa,lecke, H, Dr. phil., 
Hio. Inqeu. 
a E. Sdm, E, Gärtner. T. 
4 E Berger, 4), Stfm. T. 
E Baumann, Ww. 
«Nr. 9). 
5 E i)tciM(, H, stfm. T 
10 E Reicke, Sab, Frau 
Geh. Rat T. 
Sdmell, H, Pol. Ob. 
Wachtmstr. 
12 E Hildebrand, W, 
Großffm. T ■ 
Hitdebraud, ®, Frau. 
Neubau. 
14. 16 E SBinlcibcrgcr, H, 
Ksm. T. 
V. Heueke, st, Gärtner 
li. Verwalt. T. 
Forst. . 
Prinz Friedrich Leopold- 
Kanal ->• 
Samtenen. 
Strafje 11b -> 
Dr. Stcgmaun'i'chcs HauS. 
E Stegmann, Dr, 
Schrillsten. (Berlin). 
Neubau. 
Baustellen. 
<• Friedenslr. -> 
Straße 116 
Sdiafcrflr. ->• 
(Unbebaut.) 
Straße zum Löwen 
<- Eonradstr. -> 
IE Schoeller,E.,Rentiere 1°. 
V. Wolfs, G, Gärtnerin. 
Schnitzler, L., Rentier. 
Emil Fischer-Sir. -> 
2 E Carfch, O, Bankier 
(WilmerSdf.). 
3 E Wagner, Th, Ww. T 
4 E Schneider, St, Direktor. 
EBnrkhardl, O,San.RaI. 
Mareck, G, Gärtner. 
5 E Freund, L.. Frau 
(Sicilin). 
Straße 2 
<- Friedenslr. -> 
Baustellen. 
Parz. 4. 
Ärockeliiiann'scheS HanS. 
E Biokelinanu, B. Stfm. 
Schlesinger,F.,Baukdirekt. 
Tau,in, Ä, Krastw. Führ. 
6 E Hussels, F, Dr. med. 
Arzt T. 
<- Bergstr. -> 
7 geh. z. Bergslr. 5. 
j geh. z. Herniannstr, 5. 
9 E Schcllcr'sche Erben. 
V. ÄiibolDvki G, Gartuer. 
Frühlinghaus, O, Dr. 
Minist. Rat. 
Wolff, O., Haudelsiu. 
10 ©arten. 
•<- Liiidenslr. ->■ 
11 E Seilers, O, Dr 
Bantier T. 
Taub, 91, Gärtner. 
Wariiick, SB.. Nassenbote. 
3um Heckeshorii -> 
Koblanckstr. -&■ 
12.13 E. Springer, F, Dr. 
Jug, Berl. SHucfjhM. T. 
Ringleb, 91, Dr, mr, 
Bankier T. 
Schmidt, SB, Gärt». 
14 geh. z. Gr. Seestr. 8. 
15. 16 E Hahn, ffi, Dr. 
Fabiikbes. (Berlin). 
V. Albrecht, SB, Gärtner 
17 Garten. 
-<r Seglerweg 
18 ESLciI.M, Rentiere 
(Berlin). 
Utichmaun, SB., Ob.Eärt». 
STaifcrftr. -> 
19 E Meyer, ©, Baukier.1. 
20-E Meuer, G. Bankier T. 
(Nr. 19). 
V. Jouas, F., Gärtner. 
Schiemann, H,, Erlenb. 
ülugeft. 
21 E Rnhemaun, S, Dr 
Wfsenfchaftl. Seit. 
0Iuhemmm,S,Dr.Ghc,niI. 
zi geh. j. Couradslr. 3. 
(foiirabitr. 
Weg zum kleine» 
Wannsee 
KI. Seestr. ->• 
(Unbebaut). 
Wcrnerstr. 
Anton von Werner, 
Historieiiinaler, 
geb. 9.5.1843, t 4.6.1915. 
Königstr. -> 
1 geh. z. Slönigstr. 60. 
3—5 E Biet, St, Eigen* 
ifimnn. T 
Biet, I, Stfm. T. 
E Brock. I, Rentier. 
7 E Belgard, H, StaMval 
o. D. T. 
8 geh. z. Kl. Seestr. 32, 
Stl. Secstr, -> 
9. 10 geh. z. Stl. Seestr, 8L 
<- Königstr. 
Am Wildgatter 
Königstr. 
(Unbebaut.) 
Wilhelmplatz 
Glienicker Str, -> 
E Höuow, St, Land«. 
(Glienicker Str. 12). 
Ruppiu, E, Arbeit. 
Stiee, F, 91rbeit. 
2ESM)ow.F,Eetreideljdlg. 
Dobberitz, M, Ww, 
Eelchow, R, Ksm. T. 
<- Schäserstr. -> 
E Michuer, G, stfm. T 
SÖirk, I, 9libeit. 
Both, M, Fiihrgesch. 
GierszewSli, R, Arbeit. 
Gneis!, st, Gaslw. 
Hanack, M, ,Forlt91ibltln. 
Kressmann. I, Schlosser. 
KuhlS, O„FnedtiosSwärt. 
Schmidt, P., Postschaffu. 
Ehausseestr. 
<-Kohlhasenbrücker Str,-> 
Zufahrtstraße 
zuin Gnterbahnhos 
Wannsee 
<r Königstr. ->■ 
1. Bcamlenhans. 
E Fiskus. 
Eichler, P, Eiseub. Ob. 
Seit. 
Feyerabend, 8t, Bahn- 
uistr. 
Hofmann, B, Ciscnb. 
Ob. Sekr. 
Stalchow, st, Eisenb. 
Sekr. 
DieweS, O, Eisenb. Ob. 
Sekr. 
2. BeainienliaiiS. 
E FiSkuS. 
V. Reichsbahn,Bahnmeiste¬ 
rei 76 in ÜBaimsee T. 
Stabiler, 91, Ob.Bahnmstr, 
Laden Ihm, E, Heller. 
Schnabel, O, Ob. 
SScttsüljr. 
■<r Gülerbahnbof 
Wannsee -> 
3. Beamteiiha»?. 
E FislnS. 
Enneberg.G. Eisenb.Assist. 
Landah»,H,SIellwerkmstr. 
ültttckoucn, I, Eisenb. 
Beamt. 
Reinhardt, H„ Betr.Assist. 
- Eisenb. 
Schi 
«1 
lemaiin, 
’lirift. a. D. 
Schumann, F, Betr.Assist, 
Ttetz, 91, Stellwerkmstr. 
Wendland, st, Weichen- 
loarl. 
Forst -> 
BiSmarckslr. ->■ 
Königstr. ->• 
Z«m Hcckcshom 
f. unter 
Zehlendorf 
Verzeichnis der Straßen mit sämtlichen Häusern n. Bauplätzen nebst Angabe der Eigentümer, Verwalter n. Mieter 
Das Ernwohneroerzeichnis^ist in den allgemeinen E'inwohnemachweis (Teil I.) alphabetisch eingereiht. 
Adalbcrtstr. 
(Post Schlachtensei). . 
• Prinz 916 a I b e r t 
von Preuhen, 
3. Soli» dient. Kaiser 
Wilhelm II.. 
... geb. 14.7.1881. 
Alerandeistr. ->• 
Rechte Seite. 
I Garten geh. j. 911e:au5cr= 
ftrnjje 5. 
3 E Wieczorel.K, Buch- 
dnickeieibes. T. 
6.7 Gallen geb. z. Friedrich. 
Wiihelm-Str. 12. 
0 E Hoocriiiauu,R,Ksiu.7. 
11 E Retzl,»!, P, Banlier. 
(Nr. 84). 
v. Below, G.. Ksm. 
13 E v. Noi?I,F.91mlSger. 
Rat. 
E d. Nod'l, G, Fiail. 
Engelhard!, A, iticiitiici. 
15 E Graek>ner,P,GeIi.!»at. 
Graetzner, 91, Sautbcarai 
17. 19. E Gisse- in, SB„ 
Oberst a. 2. T, 
Steinig, H, ßtailivag. 
Führ. 
21 E Knhli.iaiin. S, Ww. 
. Soualli D, Ksm. 
’ Neu, St, Ob. SBachiinftr. 
23 E 91braham, K,Aiztww 
V. iköhu, H, Kaisenbote. 
MeirowSti, L, Stsm. 
Werther, (5.; Fra» Dr. 
23a gehört zu Waldemar- 
str. 43. 
Waldemarstr. 
25 E Hanck, E, Eigeil- 
tumuiu. (Beilin). 
Bauer. VI, Dr, 
Phciiinakotoge. T. 
— 'Fr, Dr, raoet, chem. 
Laboiaicrium T. 
Benelsch, 41.; Kunst* 
flicke,rieu T 
SliekS, O, Maffeur, 
SdjticH, W, Pianiit T. 
Thiele, SS, Maurer. 
25a E, Schwär», S, Stfm 
(Berlin), 
itanold, W, Geh. Inst. 
Rat. 
Nagel. 8, Oberschnllehr 
Nützel,h,Dr.i>bil,P,of 
27 E Seiupa!, F, Dr.'Refe¬ 
rendar. 
Gnterbock, E, Prtv. 
Gelehrt. 
Melier, E, Ww. 
Schars, O, sturiiuall. 
T. 
Znckfchwert, 91, Ww. 
juianSki), 'S-, stellernifa 
29. :il Garten geh. z. Eilel- 
F,i|j.2U. 8. 
33 E Smilroioiy, S, 
Käse eitgtoü. (Berlin). 
V. Sicrnickil,L,Vcrtrelriii. 
(Slcglio). 
Kiipffender, SB, st|rn. 
Dito, st, Ww. T. 
Schmidt, G„ Glafcrrnfti.T 
Spellerberg, L,Peni,ouar. 
35 E Peinert, I, Gastw. T. 
Daehr, Cl, A>w T. 
ßSeifelet, F, Ksm 
Klein,P, Dr.StrjiT 
Landmann, D, stfm. 
Lange. Dr. In» 
Richter, W, Lagerveiw 
Slange, it, NechtSanw. 
ii. Notar T. 
SSaigt, E; Nenlier. 
-<^ ötorgciislr. -> 
J7 | a. Georgeustr. 31 
E Zastro|ilil,H,Rci,t!erc. 
(Charlotienbnrg). 
Borchard, (?, Zigarren. 
Bork, S)(, Friseur. 
Lauter, (r, Laudsch. 
üliirtnci. 
Eichhorn, G.. akad. 
Malerin. 
Franz, Hulda, Wäsd-e. 
Halier>iorden.,9l., Gel). 
Inst. Rat. T. 
Hauke, G. fiantcoHeur. 
Malguih, R, Dr. phil. 
Pros. 
Mogenscn,M,alad.Malc>. 
Stock, P, Ksm. 
Wolff,"A, Rentier. 
39 E Heitrer, (f, Ksm. T. 
Siogelcr, EI, SBro.T 
41 E Luther, K, Ww. 
Luther, F, Bantbeamt. 
43 E Kwiel, H, Sttra. T. 
45 Garten geh. z. Nr. 43, 
47 E Mauwe, 23., General« 
direkt. 
Lichtenberg, E„ Verwalt. 
Joachimslr. 
19 E_prieöcidj, G. I, Fabrk 
51, ü'i ge'>. z NillaSsir. 26 
28. 
RiklaZsir. ->• 
üo Siauftellc. 
57 E girier, F, Ksm. T, 
Go ’ii, R, Stsm. T.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.