Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

IV- Teil Prittzreg.Str.—Rüdesh.Pl. 
Commerz-und Privat-Bank, 
Wilmersdorf 
1447 
84 E SOlangianie, D, itfm. 
(©panien). 
V. Böhm, W, Ksiil. 
(Pankow). 
fflaer, g„ itfm. T. 
Fartitfch, ÜB.. Metallartik. 
Hanf, L>, itfm. T. 
KorbytewSki, St, GifenB. 
Schaff». 
Kiipffenber, A, Dr. phil., 
Slpolljclcr T. 
3Batcu|c, 19., Frau T 
Müller, SB., Divl. dng. T. 
§re»zlau, A., Kim. T. 
chrciber, H„ itfm. T. 
Wäljen, I, Dr. mcd„ 
Uni». Pros. T. 
Weinberg, H, itfm. T 
SBilbeiq H., Hanptm. 
D. T. 
85 E Leiser, M„ itfm. 
(Eharlollenburg). 
Baslauier. K„ Dr.med., pv. 
Slr.it.  T. 
Bielftfjnciber, H, 
Dipl Ingen. T. 
Gimcdte, O.. itfm. T 
Falke, E. itfm. 
o. (valleiisiaijir, M-, Ww. 
Förster, E, Wiv. 
— 91.. VlpimiiiteB.T 
ftieitiöter.C, Verkäuferin. 
Girob-Wa;inSki, L., Ww. 
Sämig St., Kim. 
KorihalS, F, Portier. 
MarcuS, M., itfm. 
Möllendorf, A, itraftw. 
sf fl frr. 
Müller, SL, Direktrice. 
Philipp, K, itfm. 
Weiland. 33., itfm. 
SBueft, Zivilingen. T 
86 E Steffens, Eigentürn. 
(SBien). 
V. ßoffmnim, G., Slrchitelt 
(©chönebg.). 
v. Buddrnbrock. Saroniii, 
Privatiere T, 
Cay, Sl. M.., Kunstmaler T. 
Ebner,U, Bert. Buchhdl. 
Fabian, St, HauSwan. 
Finkelftein, H, Juwelen^ 
groüljblg. T. 
». FraiikenBerg, H., 
Rentner. 
GruSzniinSki, 6, 
Schneidriii. T. 
Herbst, Ww.. HandelSfr. 
Köllner, H., Kontoristin. 
Koffrnann, SL, Bankier T. 
Rolle,. 33., Dr, itfm. 
Ro^hgeiber, C, Privatiere 
©tijimann.it., Privatiere 
Schientel. Z..?ßti»iiilctcT. 
Sectig, L., Privatiere T 
Boaei, A, Privatiere T. 
Weber, 51, itfm. 
SBener, it, Major a. D. 
Wiese. 3t., itfm. 
Wotpert. ffi, itfm. T 
87 E Jöring, 23., itfm. 
(Saison). 
V. Holtz, it., Sole. 
Bennhold,F,Geh.Bergrat. 
Böse, G., Privatiere. 
Bnrdo-Nothomb, $?., 
Rentiere T. 
Fahlbufch, W., Sieg. 
Banrat. 
Glaser ©.. itfm. 
Heffe, SB., Lanbger. 
Direkt. 
Maiiiny, 6, itfm. 
Müller, 93., Ww. 
Sctmefer, 31.. PrivaiiereT 
Thlekmmm, £01., Wirkt. 
tj9 SBütler & So.,'S., Hülle»- 
erzeugniffe T. 
©onnenberg, g.,itfm. 
Staht-Linienthal, F, 
Schriftftell. 
Siliern, H, itfm. T. 
Waller, O, Landger. 
Direkt, 
o. Wuldcn, Frau, Klavier 
lehr. 
90 f. a. ©üntjclflr. 62. 
E Rinnt, H, ©. m. B. 6. 
(Berlin!. 
V. Tfchirvig, F., Portier. 
Arnold, E., vw. Major T. 
Brodba. L., itfm. T. 
$cn6clfof)n,S.,PriDaliccT, 
Hrrzer, E. um. Major 
Höhne E, Schuhmmftr. 
ikiehr. M„ Schrislftell. 
Krämer P„ Gastw. T. 
Lippmann, .6., itfm. T. 
Paul, H, itfm. 
Sachs, 21., Rentner T. 
Schneider, M„ ^leifchcr- 
inllr. 
Schilt), St., Milch T. 
Sommer, £)., Seifen T 
Simmcimann (£., Ww. T. 
Güntzelstr. 
91 E Westliche Immobilien 
Gef. m. B. H. (Berlin). 
v.Bonin.W, Ma>ora. D. I". 
Busch, D.. Nenliere 
Eharniak, 81., Landaer. 
Ra, T. 
Dobiofch, St„ Bäckerei r. 
Draeger, L, itfm. T. 
Einhorn, H„ Holz T. 
Heller, ©., itfm T. 
JaffS. M, Reninerin T. 
Klausing, St., Schnlim. T. 
itünue, Jy„ Zigarren. T. 
Pannwitz,K,Dr.. Gen.OB. 
S'rzt a ©. T 
Pettzer. St., Dr. jur, 
Slsieffor a. D. T. 
Slofentiol, M, itfm. T. 
Spitta, M., vw. (Sei). Reg. 
Siat. 
— £)., Dr. mcd., Pros., 
Geh. u. OB. Reg. Rat. 
TrieBiier, SB., itfm. T. 
92 E Pofth. I., Bankier 
(GBatlotlrnbg.). 
V Beufter, P.. itfm. 
(Trepiow). 
Adam, St, Privaliere T. 
Ahlmer, St., itfm. T 
Duinoiit,H.,S>)rup cngtoB 
Hahn, E., Piiualicrc T 
fiemiii, I., itfm. T. 
Pietfchinann, ÜB., itfm. T. 
Popper, 31., Ptiualicre.T. 
Steuermann, ff., itfeu T. 
D. Schlio. gen. v. Gör» 
u. v.WrisocrgLl.,Graf1'. 
Stern, St., Privatiere. 
WabrowSky,K.,Pr!valieie< 
T. 
Sieget, St., itfm.T. 
93 E ©tümer, M., @c« 
fchäftSiühr. T. 
Vocker, C., Portier. 
Caffel,J.^Dr. phil., lkhem. 
FaBrk. T. 
Gotbilcm, V., Dr. mcd., 
Arzt T. 
T. 
Gramalki,Pt>.,Stpotheke», 
Drogerie T. 
Mann, St„ Plätlercl T. 
Talornoii Therefe, Kon- 
filnr. T. 
Weib, I., Optiker T. 
Präger Play -> 
SlfchaffenbiirgrrSlr. 
Lendartz, Fran T. 
Lohfe^h., Eeh.OB.Ba»raI 
«eh. Rat, Exz. 
Dolkmanii, T.,Pr!»aliere. 
88 E öeliinet’fche Erben. 
V. Hannemann, P., HouS. 
matt. 
Behrendt, K„ Nenliere. 
Bünle. Ch.,Hochfchultehr. 
Habcrftroh, M., vw. Inst. 
Rat. 
Hoepfe, I., Regisseur. 
Höhne, H. W., Beriret. T. 
Jfüack, F., itfm. 
Lackner, O., Bankier. 
Licho, L, Direkt. 
Metzing, W., Architekt. 
Schonlaiik, St., itfm. 
Tieg, SB., itfm. 
89 E Michaels, SB., Eigen- 
tni». (MainzerStr. 15). 
V. StSbach, St.. Portier. 
AtBrecht, E., Direkt. 
Baden, H., Nenliere. 
Eckardt, W., Lpothek. T. 
Gergeiin, Sl, Ülildhauer. 
Gollfchalk, Schneibrin. 
Gutzmer, M., itfm. T 
itütoij, y., itfm. 
Krüger, F., Direkior. 
Stöbet, C„ itolflügelfBrk. 
G. in. b. H. X 
Milbe, Mater. 
Moerl, SB., itfm. X 
a. D. 
— H., Reg. Rat. 
Matthias, C., Ww.7. 
Otbenbotff, E., SBw. 
Pleiltz, SB., Sen.Prästd.1'. 
Richter, M., it|m. T. 
Slllhcmaiin, SB., Dr. med., 
Vr. SIrjt, Sanit. Rat T. 
Saretz & ©tümer, G. ni. 
b. H», „iteSpurit" T. 
Wilde, fi„ Ww. T 
91 E Pohl, 31., Eigentum. 
fmi&crljatB). 
Altinann, I.. itfm. T. 
— 3t., Pntzfalon T 
Arit, S., Rentiere T. 
CuftodiS. 3. (£.. il|m.X 
ö. Dcwitz. I., itfm. X 
Hopp, ©., itfm. 
«temenl<2Be[l, $» @c« 
faiigletjc. T. 
M-v-r, <£., ©tädt.MÜIkt. 
fchultetjterin T 
— P„ Fron, Geh. OB. 
Reg. Rat. a. D. T 
Neicheilberger, H., itfm.T. 
Slrcrfcilcn, A„ itfm. T. 
Zickel, (£., Rentiere. T. 
95 E Reich u. Krotofchiner, 
.. KaBrl. (Witnl 
V. Krnger, SB., Verwalt. 
Alexianer-Aier ®. m. B. H. 
Bannet, 51, asm. T 
Bcitac, 1L, Schauspiel. T 
Eiiglich, Dr., Komm. 6Sef. 
Export T. 
Gabore, C., Direktor 
soff, M., Rentiere T. 
oöki, S„ Dr. itfm. T 
Langhstd, F., vw. DBccfl' 
Itn. T. 
95 «ev,, M.. Wlv. T. 
Otte, M., SenatSvräf. a. 
Kamniergericht T. 
PhilipsBor», I., itfm. T. 
Bir-HceS, ti„ Vr, Univ. 
Pros. 
98 E Sellifan, St., itfm. 
(Anstand). 
V. SioMlieBcner, P.. 
Architekt (Slcglih). 
Dlürnner, P., OBcifllcuhi. 
a. D. 
Bimdrock,C.,OB. Ren. Slot. 
Pendler, S., itfm. T 
(Soclfch, 31., Kammerger. 
Rat T. 
Leonhardi, SB., Oberst 
leulii. o. D. T. 
Loewcnftamm, SB., itfm. T. 
Michaelis, H., itfm. T. 
v. Rofenberg, M., vw. 
Oberst T. 
©eifert, 31., Gürtler. 
Thiköller, 31., vw. Major. 
». Zglinicki, E., Vw. T. 
97 i. a. Afchaffenbiirg« 
Strafze 1 il Prazer 
Play 6. 
E Meildelsfon, ®., 
Eigentum. 
Verthold, G., Installation 
Privatstr. 
Prinzregrnteilftr. ->• 
©lallnngen. 
E (tifenb. RfiSkiiS. 
Schilling, gi, itohlenhdlg. 
Sitbljnucrnjcrtftütle. 
E üJlaier, R. u. it.. Bild« 
Hauerei T. 
©tatlitugcn. 
E. Eneiib. FiSknS. 
SchmiffaS, <8., Fuhrh. 
Speicher. 
E. Dlfche 31eichsbahn A.G 
Lähder, H., Fnragehblg. 
(Setnnrlung 
©chöneberg -> 
Rankcplatz 
f. Berlin. 
Nankcstr. 
f. Berlin. 
Nastattcc Str. 
Kreuznacher ©tr. ->■ 
(Unbebaut). 
Rauenthaler Str. 
Lanbacher ©tr. 
(Unbebaut). 
Navensberger Str. 
^-Branbe»bnrgifche©tr.->- 
1—8 Baustellen. 
7 E ituBnu, 2L, Dr, itfm. 
(Berlin). 
Bei, M.. itrafflo. R-üfit, 
Finger, F., Prokurist T. 
Müller. B., itfm.T 
Baustellen. 
-4- Eifemahnftr. -> 
14 geh. z Eisenzahnstr. 
16 E Joseph, 3., Dr. 
Pros. Arzt T. 
Baustellen. 
17a E Slutzkin, M., itfm. 
Baustelle. 
-<-BrandenBurgische©tr.-> 
Regensburgcr Str. 
f. Berlin. 
Rerchenhaller Str. 
<- MecklenburglfcheSlr. 
(Unbebaut). 
Ringbahnstr. 
(Pojl Halenjee-. 
Henriettenpta^->- 
<L!org<Wilhc>m<Str.-> 
1 E WohunngSIliltur Slkt. 
®ij. (Berlin). 
Burchard, £)., itfm. 
Lui, M., ©pedit. T. 
Merlins, it., Drogist T. 
Tengelrnann, (£.. Kaffee T. 
2 E Wertheim GranbiiütfS 
Gef. m. B. H. (Berlin). 
Borawarbt, E., Ob.Sekr. 
Seiest ©., »w.Hanptm.T. 
Herrmann, A., Gefäöftü1 
führ. T 
Blückheim, ST., Direkt. 
3 E Hoiier, B, vw. 6 
Sekr. T. 
V. SBierSBuluSli, Jda, 
itanffr. T. 
Abel, SB., Frau, Kunst 
flopfetei. 
Eichmaim. F., Slenliec. 
Erasnick, 31., Ingen. T. 
Kachel, flf- itfm. 
Lauser,O., NeichSb.Beamt. 
SJinger, B., itfm. 
Polart. H., Lehrer. 
Schmidt, Waichfr. 
Secqet, 0„ Pros., 
Studienrat. 
Weift, !B„ Ingen. 
SBulf, L, Modistin. 
i E SSoIjnmigSIultui SL G, 
(Berlin). 
Gernhöfei.E., Näherin, 
©tiefe, SB., Lyzeallehrer 
a. D. 
Gloe, M, Privatiere. 
Kohthoff, F-, Portier. 
Kotlineier H, Hochb. 
Angestellt. 
Lange, E., Fische. 
Lconhard. Sl., Ww. T. 
Ludwig. W.,Ob.Poft.©ekr 
Merczuweit, H., Ob. Post- 
fekr. 
Petzold, ®„ Bäckerniftr. 
Reinhardt, SB., Dipl. 
Ingen. 
Simon, A., Verlret. 
Soinmctfelb, L» Ww. • 
Tüfcher, L., fjrau. 
Zernick, E., Siellot. 
5 E. PincnS, St., Rentier. 
V. PeteiS, SB, Schlojfer. 
Stbomcit, H., Schlosser. 
Bernstein, D„ Handetr- 
redakt. 
Voh»,W.,Eifenb.Weichcn- 
flcttcr. 
Busse, G., OB. Postfekr. 
ci. D. 
Dolling,E.,©chneidermftr. 
Dornte. 0., Mafch Arb. 
(fttalb, I., GemüfcPLT. 
HuraS.Gefchw.,Schneibrin. 
Karg, I., Maurer. 
Klein £>., ©chriftfetz. 
LifowSki, I., Privatiere. 
Roack, E, Äw. 
3!owack St., Klempner. 
Pohl, M.< Klempner. 
31ösner, P., Klempner. 
Schäche, 81., Wcrthelf. 
©cheibet, it., Schriftfetz. 
Schmidt, H., Lagerverw. 
Schulze, P., Eifenb.Stffifl. 
Steiulhal.A., Sietfäiiferiii, 
Stümfe, E., Ww. 
Toppel.G»OB.Poftfchaffn. 
Utrich,A.,GenchlSfekr.a.D. 
Urba». G., Sl>riftetz.i.R. 
Weigt, ffl. Ob.Wlfdjaffn. 
Winke, SB., Eij-nb. Arb 
tiicgelmann,ti., ©tratzenb. 
Singest. 
Zinbler, E.. Frau. 
»fchörner, F., Schuhm. 
6 E. Silander, <8. 31., itfm. 
(Fiimlanb). 
Bei, ®., Steg. Infpekt. 
Bernharb, H., Frau s. 
Braulewetter. fl„ Ww. 
Siiget, St., Näherin. 
Fund, ®., Goldschmied. 
Haqer, M„ Lehrerin T. 
Hei,mann, P„ Apolhek. 
Staucht, Monteur. 
Krüger. F, Fcuerotljrm, 
Kühne, I., Lelirerin. 
Lchmanii, F., Frl. T. 
Linfert, F.,Lokomot.Führ. 
Meister, F., Stabtfelr. 
Me>ierhaidt,L.,Grundbe!.- 
Sliifieilg. T. 
6u Moull», SB., Eifciib. 
Kanzt. Lorft. 
Obst, P., Kraftw. Füh. 
Pflngmacher, B., Slent- 
nenn. 
Pööle, F„ Eifeub. Singest. 
31äi)lf§, O.. itfm. 
31ciiich, itfm. 
Rhein. M, ©chneiberin. 
Schwenzfeier, St., 
Schlosser. 
Strunz, H., itfm. 
Ziehe, C., itfm. 
TornaSzewSki, g.,Gäthicr 
ThkocinSli, tir, Priv. 
Gelehrt. 
SBcinBerg, St., Vankbcamt. 
SBictjrrt, E.. kfin.Beamlin 
7 E ©chrobsborff, A, Slrchl- 
tekt (Charlottenbg.1. 
V. Hausse, R., Verwalt. 
Beilen, W., Prokurist. 
BuiideSniann, H„ Xylo¬ 
graph. 
Dürrer, g» Steinmetz,nftr. 
Fischer, R., Eifenb.Ob. 
©ekr. 
Fuchs, 31., Dr., Pros, 
Studienrat T 
Gahke, Th., Privatiere. 
Grönke, H., Ww. 
I Hart, E., Verlagsbuchhbl. 
Hartwig,W,Vandger.3iat. 
Heiz, St., Ww. 
Hirt, B., Malermftr. T. 
Iahn. C., Bnchhiitt. 
Kafchner-Lesilii. M., 
Apot ekenhelferin. 
Koch, R.. Privatier. 
Kokotz, M„ Gärtner, 
itrnag, SB., Privalier. 
Sintert, 3. Maga,. Mitr. 
v. Muralt. 91., ©chriftflell. 
Pafewaldt, H., Lotom. 
Rühret a. D. 
Rohibeck, F., Slrchitekl. 
Saß. E., Dr. ©tndienrai. 
©chünemann H., SBcrl- 
icugniach 
Schütting, I, vw. Kanzl. 
Sekr. 
Stock. (£., Baulbearnt. 
Sturm. O„ Mechanik. T 
Thiemich, C.. Ww. 
Ulmann. H, f^uhrh. 
Illbau SL, jlurtihblcr; 
SBenbriner, S., itfm. 
Wovbt. 0.. Privatiere 
8 ETribbenfee.P-, Eigentüm- 
rin. 
Bemer, B„ Bankbirekt. 
DrewS. ü'lara., Telegr. 
Stistft. a. D. 
(Engels,©.,vw.iSefj.SJergr. 
Semptcr, $., itfm. 
Silgeti, C., itimlmmL 
Pogge, it., Stubienrat. 
Reubte, «., 3lcchn. Rai. 
Richter W. Gleit. Techn. 
Schlickert, 31., Rentner. 
Schwarz. H, itlm. 
©ommer, E, Fabrikt. 
©pictbcrg, SL, Ww. 
©lift, E., SJcrf. tieamt. 
Doertler, F.. Reg. Slat 
SBiublaiibt, it., ilommer- 
gcr. Rat. 
Wenzel, M.. ©chneiberin. 
Zahn. SL., Ww 
-<r Lützenftr. -> 
E Hanpl, R, Gigentüm. 
Entlioven, E., Prokurist. 
Fröhlich, SB., Slenliec. 
GluSlinoS, itfm. 
Eroebner, F, Geh.'Rechn. 
Slot. 
Herne, It., prall. Arzt. 
v. Holtzenborff, M, 
3lciiticre. 
itifi, R, 06. gugeit. 
LewinSki, Th, SBw. 
Rcglaff, it., Fabrk. T. 
Schütte, O., Oberlehrer. 
Volkmann M., Ww. 
10 E Kanter, 31, Slentiere 
(autzerhalB). 
V. Lang, <£., .Werkführ. 
Töpferei ■ Verufigenoffe»' 
fchast, 3!eichr-Nnf. Ver- 
sich 
Brucklacher, A, Prokurist 
Harirnann. Sir., itfm. T. 
Koch, F, (SeichäftSfütjr. 
itüjfer, K., itfm. T. 
du Moulin, I. vw. Just. 
Ob. ©etc. 
Sieget, SL, vw. Geh.Hofrat. 
Seliger. F, Rangier. 
Wilk-S, 6, Ob. Snfpelt. 
11E Völker, G., VankbeamL 
(iturfürflenbomm 114), 
Doehtert, 81., Ob. Poflfctr. 
Eckcrt, E, Ww. 
Grebich, E., Bahnarbeit. 
Hartmaun, M„ Lotom. 
Führ. 
Hoeveler, Ä, HilfSpojl- 
fchaffn. 
Jenrich, E., Ww. 
itteljm, F, Slrbeit. 
itöljmflebt, O, Ww. 
Kurlh, 'Jt„ Packer. 
M»g»uS, G„ dlfchit. Rai. 
Just. Julpell i. R. 
Neicheri, M, PoflmfpetL 
— P, Ww. 
3!o!enbaum,E,Penstonär. 
Scharf, Ä, Ww. 
Schöpe, Artist. 
Stahl, Ww 
WichSmait, Ww. 
lü E ©eufincr, ©., Dr, 
Bankier (Berlini. 
V. Heibe, O., Schulim. 
Arnhold, 6, Schlosser. 
Frtijcnb, I., Pensionär. 
Gierach, 31., Ww. 
Heger, E, Fran. 
». b. Horst, vt„ Penstonär. 
Kadelbach.O..Ikraftw.Füh. 
Koop, St„ Ww. 
Krause, t'l„ Ww. 
— H, Versich. Beamt. 
Mader.W,Ol>.Post!chaffn 
MoiawZki, 'j. Magistr. 
Arb. 
Slalhte, P, Klaviertifchl. 
Neichow,K,Mafchinenarb. 
Salchow, F., Slrabenb. 
Singest a. D. 
©chnndt, 53., Ww. 
Sonimeifelb, SB, itfm. 
12 Wegenei, Maiie, itolo« 
nialwr. 
Ailewsti. H, Rohrleger- 
meifler. 
13 E Springer, ®„ Ob.Jn- 
fvekt. b. 3!eichSbntck. 
SluderS. I, Bürogehilst» 
Bohrn, Elfe, S'abtanocfi. 
Braun, Sl, ©ttaftb. Führ 
SJredlau, Elfe. Singest. 
Gudrich, ’JI., Frveur. 
Heynianli, M, Ww. 
ilammer, P., Staffcubotc 
Mittelstäbt.H., Bildhauer. 
Palm. P„ Ww. 
Prefiter E, Ww. 
Rhiiiow, F, Gifeitb. ©ckr. 
RufchkowSky. F, Post- 
Beaint. 
Sandberg. St, Schneider 
f. D. 
©auerinann, it. Sinnt» 
beami. 
Schmidt, SB, Arbeit. 
Schramm, H., Arblrin. 
Schnitze, G., itlm. 
Schutz, E, SlibeitriiL 
Sioigi, 31., Pofllchajfu. 
Wegner, O, Kraftwagen 
fuhr; 
Wandel, E.. Porticrfr. 
Zacke, it, ©chlofler. 
14 E Kallenheim. UL 
©ladt Jufpett 
i'ergcr, öl., Ww. 
Stiel, 31, itaffen Ob.Jn- 
fpett. 
Sürfttiiig, Sl, Ww. 
Engel, H, ©chloifer. 
Gärtner. E, Milch T 
GieSte, P, Ww. 
Hcnnig, F„ Ww. 
itauffnmnn, P, Ww. 
Keim, St, Ww. 
LanieutowSki, SB., Ww. 
Meilen, E» Rechn. 3!at. 
Riubermann, I, Ww. 
©chaffrai^ il., Gaftw. T. 
Seidlitz, P, Schlosser. 
SicBke, M, Hebamme. T. 
Ileberall, Th, Eifenb. 
iüangieraufiet). 
v. Wietersheim, M, itfm. 
Zander, A, Ww. 
— M, Glaser. 
15 E Kurgan, M., Eigen¬ 
tümerin. 
V. Loren,, K, itfm. 
Hinze, <£, Reg. Baurot. 
Joikfchat, Gertrud, Stik- 
kerei. 
itöhler.M.Eifenb.Schaffn. 
Miethe. @, (EoiitioEtcur. 
1 ©ilonioiiSki, M, itfm T 
©eyboth,G, Bayr.Minist. 
Sloedtner,H, Slrchitekl T, 
Wsgga.P, ©chneidermstr. 
f. D. u. H. T. 
Wciltmg, P., vw. Arzt. 
i E Adler, I, Cigenlüm. 
(Schlveden). 
V. Vogler, G, SJeno. 
„ (31affamfche ©tr. 20). 
Glayel. B, itfm. T. 
AunghanS.J, ©ladtrak.T 
m' f' Dry 9ica- 
Krüger, ®, Itfm. T. 
Ccpfmä, 31, Giicmik. 
Pcterfen, SL, itfm. T, 
Pr-uh. H, Rohrlea. 
— W, Jnflallat. T 
Reckendorf, H, itfm. T. 
NeSpor, St, Schuhm. 
Slnether.F-, Eilend. Afstst. 
©eflbct, P, Uyzeallehr. 
SBemert öl., Plätterin. 
16 E Drucker, SB., itfm. 
V. Scholz. 81, Verwalt. 
(Charlottenbg.1 
Brauer, Sl., Malermftr. 
Deutsche HanbelSgcl. 
„©turmoojier Gebr. 
Richter. Sl, Güierbirett. T. 
Steinhart. 3.,-Haiisfi 
lLanbhauZfir. 36). 
Grüttiier 
Gäbet. P, 
Lokomoiiv 
Führ. 
$allafch,3B..JtIcm|)!termfir 
Heibet, A, Maler. 
Sßncch, F, Fleiicheiinstr. 
Steichoro, SB., Eiihbtg. 
©chnlz, SL, itulichcr. 
Sltliim. .6.. Eleklr.MonL 
17 E Dinckcr, M, itfm. 
(Holland). 
V. ü-cholz, 31, Verwalt. 
(Eharlotteuburg). 
Fleischer. F, Echnlrat. 
Grohmann, SB.. Pensionär 
Klewe, M, itfm. 
©alche, H, itfm. 
Schacht, a, Slrbeit. 
-<- itutfürflendamm ->• 
«<- Henrieltenplatz 
Mdesheimer 
Platz 
Slljtiueilcrstr. -> 
E GrundflckS.Gef. 31ü6c8- 
rjcintet Platz 1. 
V. Heinicke, E., SieamL 
BrandfiStier, S, Dr, OB. 
Sieg. Slat T. 
Haenel, 3t, Geh. OB. Reg. 
Rai T 
Häuser, Th, Dipl.Jng.T 
Heinrichs, H, General 
a. D. T. 
Heiler, Sl, Dipl.Ingen. T. 
Jünger. M, Virtret. T 
Medtz Warenhaus, Dr. 
G. Perser T. 
Ohst. SB., BuchdilickBef. T 
PelerS, 6, Rentiere. 
SackS 31, Oberst a.D. T. 
©aik,SB, General b.Sltlitl. 
a. D, 
Zarasicz. E, Kaifenbote. 
Eohu, I, itfm. T 
Fleischer, A.Operufäiig.i: 
HAlebranker. O, V.Präf. 
Leiser, H, itfm, 
Mifchls P, itfm. T. 
©oot, F, itammerfSng. T 
Späht,. E, itiiuflr. T. 
Stubeniauch, P, Rentier. 
Weber, M, itfm. T. 
4 E Peter, Th, itfm. 
Slpel, E, Dr. Wirkt. 
Sldiniralilätz-Rat. 
».Siemens, SL, OBeift* 
teiilnant a. D. 
Söhnte, ff, Seamt, 
Genulal, F, Maler. 
Getljorbs, $., Privatier. 
— H, Fabrk. T. 
Hübner, R,Schuld,rekt.T 
Keltz, K., Laaerverw. 
Langen, it, Privatier. T. 
Schulz. F, Beriret 
Schüihoff, 6, Dr. jurv 
Rcchlsanw. T. 
Spaimutl), 31, itfm. T. 
SBmtler, it, Fabrk. T. 
5 E Ebert, Befchw. Eigen» 
lüiii. (Berti,,). 
Berg. I, Pol Beamt. 
Beithold, H, itfn,.T. 
BuShe. H. C, film. T. 
GerSdorj, G., Tischler. 
Haitmann, O, Kirn. T . 
Müller. F, Magistr. Se- 
am!. 
Slilfer. M, itfm 
Sabtalnig, I, Ingen. T 
UhImaim,31,®eiuStgcnt.T 
6 E be Delor, (£, Ren¬ 
tiere (BnenoS-AireS). 
V. ©eidel, 3L, Bürovorft. 
(Lichlenberg). 
Bourjau, M, Slentiere. T 
Srciictjcr. SB, Siebalt. T 
Deiheimer, E, SIpotljeLT 
Grünltei», it., SaBrL T 
HanSmann, O, Dr. pliiL 
Titelt T. 
Hausrai VerlagSgej. m. 
B. H. T. 
Hoepfner. A, Gen.-Di- 
tell. T. 
Kucknf, SL, Milchhblg. 
Leny, 0.. Dr.mod, Pros., 
GeD.DB.2Jlcbijlit.31at  T. 
Mederfchmidt, 3f, 
Gaftw. T. 
SBeting. SL, ©achverftänb. 
BelerSdorf.W, HanSwart. 
©tachowiat SB, itfm. T. 
-<r SlubeSlicimer Str. ->• 
7 E PintnS, R, Direkt. 
(London). 
V. Zeichner, 33., Architekt. 
(UtmrlotlBg.). 
SIBialjam, ti, itfm. T 
2lSlau»3umpäti, D., 
Schaujp. T. 
Blniiiinfetd, it, $orft|jcit» 
der T. 
Boutiioir, H, ituuftge» 
werbt. SSertftätte. T. 
SebatuS, Deutlch-Balt. 
Rnfsifche HandetS'Gcf. 
in. b. H. T. 
Führer, E, Frau. T. 
Hagemeister, H„ itfm. T. 
Haichknechl, SS., Dr, 
Palentanw. T 
Hvitheiiner.H, Dr. phil., 
Nedatt. T 
Jaffö, H, Frau Dr. phil. 
Janafik, F., Immobilien. 
— K. H, Giiinmiwr. En- 
aros T 
Swr, P, Kristall u. Glas 
Mierilkc,Mar>e,Papierwr, 
3laaich, H, Porltcr. 
ReZpondeck, K, Fteifch- 
wr. r. 
Schlefinger, it, itfm. T. 
Schmelzer, it, Reichsb. 
OB. «tat T. ,
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.