Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

iF5’ 
" -vJJWlW» "<> -> 
1312 
Charlottenbnr^ 
Commerz- und Privat-Bank't 
^ernikerod.Str^—Wielandstr.T-il IV. 
1 
i 
SIMuScale, (£, Ähn 
Oetlwig, G„ Lolcriit, 
. Richter, 31, Jtfm. 
Schmidts, E, Ingen. 
Schubert, Jtuit, Kim. 
Schuld, P., iBurouoistet). 
■<- Jtaiscrin-Slugusta- 
SUIcc -> 
Staustellen. 
Strafte 13 
ClauMlr. 
'{Baustellen. 
Straße 13 ->- 
Baustellen. 
Jtaisetin-Stiignsta- 
Slffec -> 
Staustellen. 
Nordhaufener Sir. -> 
Baustellen. 
'■<- Ouedlinburger Sir. -> 
Westendallee 
(Postamt 9) 
■<- Preichenallee ->■ 
Baustellen. 
■ Bahernallee 
Baustellen. 
61 E Alcalay. I., Ksm. T. 
Mecklenbnrgatlc -> 
62 E Jknaple, ©., Strdjitcfi. 
Knaple, G, tiauaitS» 
sühiiingen ß.m.B.S). T 
63 E tiSrojjmaitii, H., Pros. 
(Bayemallee). 
E Schmidt« Haidenreich, 
Gigenliim. (Berlin). 
Gocbedcmetjcr, G, Jtfm.' 
§ke, fi., Dr,Iicmi,v' 
^owSki,S, Rentner. 
Mrg, 3., iBanloor 
„ R.M,SyndiknS1'. 
-nberg, ©., jtsm. T. 
ufferjiin, M., Jtfm. T. 
E 8af)16u(d),- G, Ingen. 
Kindling.F., Haupim.a.D, 
T. • 
Volland, A., Reg.Bauntstr. 
Bormbanm, ßf, Direkt. T. 
Wasmuth, E, Verlags- 
buchhbl. 
ZarS, G„ HosschauspieL 
o. D. 
Schwarzburgallee ->• 
Aaustellen. 
Schaurnburgallee ->• 
Baustellen. 
Sachseuplah ->• 
Baustellen. 
-<r Reichsstr. ->• 
Baustellen. 
77a EEigenhauSbaut. f. 
Stadt ». Land G. m. 
, 6. H. (Berlin). 
<k»gelH,Re!ch«bk.Fnspekt. 
Felgentreff, H, Reichsbk 
Jiispeli.' 
Marancke, P., Reichibk. 
Jnspekt. 
Marqnardt, K., Sans« 
beamt. 
. Ostetloh, 5t., Reichsbk. 
Prattil. 
Oitendotf. P., Reichsbk. 
Jnspekt. 
Schneider. St., Mcichsbk. 
Geldzähl. 
Wichinann. Jda,Ww. 
Zielet, O, Slrchilell. 
78 E GigenhanSbauIen f. 
.Stadt li Land G. m. 
b. H. (Berlin). 
> Gtoiiematm, A., Reichsbk. 
Jnspekt. 
. Äahnke, E,ReichSbk.Geld 
, zähl. 
Stotenbeutet, G., Reichsbk. 
Geldzähl. 
Reiimschüffel, Jt,ReichSbt. 
Jnspekt. 
Ronel. O., ReichSbk.Geld^ 
Schneider, O., ülcidjs&tj 
Geldzähl. 
Senkpiel, F., SBro. 
Wattn, 6, RcichSbk. 
. - Onlpctt. 
®ulfe> 81., Banlbeami. j 
79 E Gigeiihaiirbauten. f. 
_ Siadt ». Land, G. m. 
"B. ,.§..(Beilin). 
D>rndowSli>,K, ReichSbl. 
Zählmslr. 
Doch, P.,Re!chsbl. Beamt. 
' tSultte, F., Reichsb,Ässist. 
Kouradl, ®, Reichsbk. 
Prallik. i. R. 
, Smi6, P.. Reichsbk. Ob. 
Geldzähl. 
Laube, F, ReichSbk. 
Praktik. 
Schwedes, SB., Reichsbk. 
Beamt. 
2ol!86otf, I., Reichrbk. 
Praktik. 
Wagen«, Reichsbk. 
Beamt. 
bU £ liigcnljmiäliiiiitcit |. 
Stadt ii. Land, 0, itt, 
'6. H. (Beiliu). 
Giänke, H, Neichöbk. 
Beamt. 
Hinze, P.IeichSlk.Veami. 
fiäfiiicr, P., Ne>chSbk. 
Snlpcd. 
Klüger, E., Reichsbk. 
Oderinlpekl. T. 
Oppci8rnläIi,3)[.,3icich8Bl. 
Jnjpe». 
Sachs. St; Reichsbk. 
Jnlpelt. 
Schmidt, F., Reichsbk. 
Beamt. 
Söller, T., Reichsbk. 
Jnspekt. 
Zolldan, M., NeichSkk. 
Beamt. i. ist. 
81 E. EigeiihauSbauie» f. 
Stadt ii. Land, (8. m. 
6. H. (Berlin). 
Dttnmiin, Gertrud, So- 
aml-Stamiin. 
Schüning, ©., Reichrbk. 
Beamt. 
Gdjrocbcr, M., Reichsbk 
Beamt. 
WeberR.,Reichsb (.Beamt. 
Zeppei. W., Reichsbk. 
Jnspclt. 
Zimmerinami.R.,Reichsbk. 
Beamt. 
81a E EigenhauSbauim 
Siadt lt. Land, <s. m. 
5. H. (Berlin). 
Beamteu'WirischastS- 
iiierciii. 
Deler, H., Ksm. 
Elbe, 51., Milch. 
Finger, M., Reichsbk. 
Ob. Geldzähl. 
Piper, I., ReichSbk. 
Jnspell. 
Riige, K. ReichSbk.Rai. T 
Schmort!, W.. Reichsbk. 
"06. Geldzähl. 
SSalter, St, Rcichäbf.ffloi. 
82 E Eigeuhausbaulen 
Stadtu.Laud, @.m.6„6. 
(Berlin). • 
V. Saalseid, O., Reichsbk. 
Praktik. T. 
Bey», E., Reichsbk. 
Geldzähl. 
. Haarnacke, £>., Reichsbk. 
Beamt. 
itaften' H>, Reichsbk. 
Jnspekt. 
Kopke, E., ReichSbk. 
Beamt. 
Splkitstösser, 'H.. Reichs^ 
61. Beamt. 
Täuber, W., Reichsbk. 
Beamt. 
83 E. Eizenhausbaulen }. 
Stadt u. Land, ö.mb.ß. 
(Berlin). 
Bahr, E., Reichsbk. 
aeantt. 
Bnlch, 31., Reichsbk. 
Beamt. i. e. R. 
StetoS,-3„ tHeichSbt, 
Beamt. 
Folgeniy, O., Reichsbk, 
Beamt. 
Franz, O» Reichsbk. 
Beamt. 
HUbner, Reichsbk. 
Beamt. 
Müller, St., Reichsbk. 
Beamt. 
Proelel, G„ ReIchS6k. 
Beamt. 
Schmidt, 21, Reichsbk. 
Beamt. l. c. R. T 
Schulze. G„ Reichsbk. 
Beamt. - 
81 E Eigenhansbauteii f. 
Stadt ». Land, (3. m. 
6. H. (Berlin). 
Fritsche, P., Reichsbk. 
Geldzähl. 
Fichldrügge, H, Reichsbk 
Prost. 
Hagemoser, ©., Reichsbk. 
Geldzähl. 
Su6,28.,Reichsbk. Beamt. 
Nenendorf, ©., Reichsbk. 
Jnspekt. 
Ripliuger. P, Reg. 
Ob Jnspekt. 
Schauwacker, H, Reichsbk. 
Praktik. 
Schmidt, H„ Reichsbk. 
Jnspekt. 
Zeige, E., Reichsbk. 
Jnspekt. 
Wenkstern, P„ Reichsbk. 
Geldzähl. 
85 E Eigenhaiisbaiiteii f. 
Siadt u. Land, ®. m. 
S. H. (Berlin). 
Barlei. O., Reichsbk. 
Geldzähl. 
Düe, tt„ R-ichSbk. Jnsp. 
Horp, F., Reichsbk. Jnsp. 
Rieckbusch, F., Reichsd. 
J»sp. 
«°ch,H., Reichsbk. Prakt. 
SSMais chimS, (i)„ !)tcllt)6bl 
Geldzähl. 
Reimer, D, ReichS6k. 
Jnlpelt. 
Nüppcl. H., NeichS6k. 
Prall 
Taike. 81., NeichSbk. 
Geld;ähl. 
Zimmermann,H.,Reichsbk. 
Piaki. 
ZenlkolvSki, E.. Ww. 
86 E Gigcn!)aii86aulcn f. 
Stab ii. Land, G. m, 
6. H. (Berlin). 
Seiltet, F.. Reg $«iv 
liielller T. 
Fuike. F., Reichsbk. 
Jnipekt. 
Heirmann, P, Reichsbk. 
Bcami. 
v. Hnndin, F., Reichsbk. 
Jnspekt. 
Jank, 2.. Schneidermstr. 
Krüger, St., Reichsbk. 
Beamt. 
Nagel, 8t., Ksm. 
8Ga E EigeuhauSbauteii f. 
Stadt ii. Land, &. m, 
b. H. (Berlin). 
V. Saalseid, Bcrwalt. 
(Nr. S3). 
Beyer, 95., Reichsbk. Rat 
(Seiger. S„ itteichsbk. Bau> 
in! T. 
Jmmkiidots, K., NeichSbt. 
3to t. 
MichelO.,ReichS6k.Beamt> 
Mnllcr, 51., üteichSbk. 
Jnspelt. 
Pallllt, I., Minist. Slmtm, 
Zickhardt, 31, Reichsbk. 
Jnspekt. 
87 E CigenhanSbaiilen. f. 
Siadi n. Land, ®. m, 
b. H. (Berlin). 
Albrecht, SJ R-ichSbk. 
Jnlpelt. ^ 
Mittelstädl, ©., Reichsbk. 
Jnspeki. 
Neninanii.M., Prokurist T. 
Schmidt, K., Reichsbk. 
Jnspelt. 
Schubert, E., Reichsbk. 
Praktik. 
Steignet, E., Reichsbk. 
JniVekt. 
StciilBrink, K., Reichibk. 
Jnspell. 
88 E EigenhauSbouten f. 
Stadt ii. Land, G. m. 
6. H. (Berlin). 
Slntonf, Ä., Reichsbk. 
Praktik. 
Bcthke, Sl., ReichSbl. 
JniPelt. 
BewerSdorff.O, Reichsbk. 
Jnipekt. 
Herkula, F., Reichsbk. 
Praktik. 
Hoffniann, O., Reichsbk. 
Beamt. 
Olt. Sl. ReichS6k. Praktik. 
Pridat, P„ Reichsbk. 
Jnspekt. 
SchmUC, P. L, Stadt 
Ob. Architett. 
StakowSky, R, Reichsbk. 
Beamt. 
iScgciicr, SS, Reichsbk. 
Praktik. 
89-E EigeiihauSbanten f. 
Stadt n. Land, G. m. 
6. H. (Berlin). 
Stich. H. Reichsbk. Geld 
zahl. 
Becker, W., Reichsbk. Di¬ 
ätar. 
Birkner. M, Reichsbk. 
Geldzähl. 
BLhrig.P., Reichsbkbeamt 
Ecke, O.. ' R-ichSbk. 
Sekr. 
üieuie, F„ Reichsbk. 
Geldzäht. 
Habe», P., Reichsbk, 
Jnspekt. 
Jürgens, O., Reichsbk. 
Beamt. 
Schulz, B., Reichsbk. 
Jnspekt. 
Zäpernil. iS-, Reichsbk. 
Beamt. 
DO E (iigcntjanSbnutcn f. 
Stadt u. Land, G. m.i 
b. H. (Berlin). 
Buchen, R., Reichsb. Ob. 
Jnip. 
Buchmanii, SL, Ksm. 
Solle, C, Reichsbk. Rat 
UOSditrff, ReichSbl. 
Jnspekt. ' "*■*<- —.1 
Schmidt, jt., ReichS6k. 
Jnspekt. 
91 E (£igciitjau86aiilni f. 
Stadt n. Land, 18. in 
b. H. (Beiliu). 
V. Saalseid, O., Verwalt. 
(Nr. 82) 
Eichholh E., ReichS6k. 
Beamt. 
Fechiier, !)>., ReichSbl. 
Jnlpelt. 
Feiierlioss, 58, ReichSbl. 
Jnspekt. 
Hossmann, H., Reichibk. 
Piaktik. 
Sud, St„ Reichsbk. Beamt. 
Nilschle, Lebensrnittel, 
Stimulier, O, Reichibk. 
Beamt. 
92a E Bealtad, G. m. 6, 
H..(Berlin). 
V. Jaeobson, St., Rentiere 
Haase, 6„ Landsch.Gätt' 
nir. 
92b E ProetorinS, H. 
(Eiflciitünurm. 
PrnetorinV R, Bank 
btflml. 
92c E Möller, K. Dr. phll. 
Ghidiciirat T. 
92(1 E Rnhnke.K., Privatierc 
92o E ConipeS, E., itsrn. 
92t E Lücke, E., Ob. Ingen, 
E Lücke, M., Ob. Ingen, 
93a E Marggraff, F., 
Direkt, a. D. T. 
Förster, F., Sttbcit. 
93b E Bndrav, E., Post 
Slssift. 
93c E Roack, G„ Lehrer. 
93d E Fabian, Geschw., 
Eigeulüm. 
93e E OchS, G., Frau Dr. 
E Schild, M., Vto. Geh, 
Banrat. T. 
93k E Cohn, H.. Ksm. T. 
91 E_@chaj)cr, G., Slrchileki 
Schwarzburgallee -> 
94a E Steift, F. Dr, 
Ksm. T. 
95a E Busse, G., Jtfm. T. 
95b E Bauer, Sl, Konzert- 
sänaerin. 
Schqidt, I, Privatier. 
95c E Berthe, SB., Jtfm. T. 
DelikateHenhanL Nen. 
Weitend, Wern. Berthe 
95d E Guiard, I, Jtfm. T. 
Stern, I.. Kürschner T. 
ZieSIe, P,  Ob.Jnst.Jw 
ipekt. 
95e E Äeimann, SL, 
Schnhhdl. 
Weimaiin, G., Sank6cimL 
95s E Gniard, Sl.. Schiihni' 
mstr. (95 f) T. 
96a E Rebell. H, Direll.T. 
96b E Ehret, SL, Sonl6cainL 
96c E Schering, S„ Major 
a. D. T 
96d E Schering, H., vr.Ptos. 
96 e E Treichei, I, Ww. 
96 f E Haupt, SL, Fabrit 
iirekl. T. 
97 a E Borchniaiiit, St., 
Fahrt. T. 
97 b E Kaesser, E, Ingen. 
97c E Schütz, W.,Architekt. 
97d E Schäffer, Gba, Fiau 
Dr. T. 
Grämt, H, ReichSbl. 
Hairebutt. O„ Reichsbk. 
Geldzähler.' 
Präger, Jt., Bantbcamt 
Rllddatz. H/, Reichibk. 
Beamt; 
Rubkopf. H., RiichSbk. 
Snfpctt. , . 
Schaffet. H., Dr, Minist. 
Sirett. T 
97o E Meyer, Friedet, 
Eigentum. T. 
fflcijet, E, H., Dr, 
Rechlsanw T. 
97 f E Hildedraitdt,P.,Dr, 
Prof.Öb.Studicndirekt. T. 
E Hildebrandt, Glfe, 
Stau, JDr phil. T 
Smeumaim, F. Jt., Dr, 
Slrzt. T. 
98 a E Adler, F.. Jtfm. T. 
98b E Selber, Bcrtha, • 
Eigentüns. T. 
3c E Zats, Jt., Privatier. 
Fifther, C. 51, Ingenieur 
3d E Knopf, F, Jtfm. T. 
986 E Schütz, Margarete, 
(Eigentum. T. 
Febnzzi, L, Dipl.Ing. 
Ü8f E Krüger, O., Dr, 
P?of.,06Sliibienrat. 
i, R. T. 
99a E iioit Gülpen, P, 
Pol. Major T. 
99b E Gödcckcr, E, Ingen. 
T. 
99c E Beer, R, Lehrer. 
Sötülier, A., Ww. 
99d E Stendel, Sl.; Lehrer. 
99o E Meyer, B., Jtfm. 
Warning, K, Ingen. T. 
991. fc, illiareuse, F, Jtfm 
(Siatino) 
<li ®wff, 1 j, Dr,.Jtfm., 
(Nr. 94 a). 
Hardl-v. Sloeftliit, P, ' 
Fran. T. 
lOOaEJacbn ß,Ob.Jngen. 
100 b E Schonewald, Jt, 
Ingen. 
100c E Schlemm. 33., Jtrm.T 
100(1 E Weidet, St, Dr. 
Ehemik. T. 
lOOo E Jähnct. ©, sttm T 
Helfet, L, Getretänu T. 
RochwalSli, G, Exped. T. 
100t E Jähnet, I, Jtfm. T 
Baustellen. 
Preiißcimtlec -> 
Wicbcstraßc 
j. Berlin. 
Ehcltntbftrnfjc 
■22 II. 29—50 Postamt 4, 
Nr. 23 -28 Poilamt Bin, 
W 15) 
Christow 
Martin Wieland, 
Dichtet. 
* 5.9.1733, f 20.1.1813. 
Pestalozzistt. -> 
I. 2 s. a. Pestalozzistt. 96. 
EHäusetverw. Äes. Pesta> 
lozzi. (Berlin) 
V. 6. Lotznitzer, Verwalt. 
(Berlm). 
BcwcrSdorf, M., Buch- 
halleiin.. 
Bieniek, H, Krawatten- 
uäjetin. 
Gross, M.. Buchdruck. 
tzowald,St,Krankei>bcsuch. 
Jalob, G, Bau' 
nnlernehm. 
Lamptecht, 6., Postassist. 
Lange, Sl, Sattlet. 
Lernte, SS., Hinimenn. 
Lüdicke. SL, Lehrerin. 
66 Monte, G.,Bankbcamt, 
I. R. 
Rimek, O, Reg. Banrat. 
i. R. 
Schlicht, SS, Maschinist. 
3 E Krüger, P, Eigeulüm, 
(Mühleiistr. 47). 
V. Schwatz, W, Hochb. 
Schaffn. 
Bährfeld-Mörtte, P., 
. Jtraftmag. Führ. 
Bornernann, P, Pen¬ 
sionär. 
Doellniitg, R.. Rentiere. 
GltaS, W, Banlangest. 
Endtes, B., Modistin. T. 
ßchni, St„ 58ro. 
teyer, G, Drehet. 
laieroäti.SL, ZahnpraxiS 
T. 
— L, FIcischermstr. T. 
Nebel, Lena, Kon¬ 
fektion T. 
Pensum, G, Ww. 
Nälsch, S.1, Banlangest. 
Schulz, F, Trainer. 
'»ujuij, xj., 
Stapel, Th, Pensionär. 
Steinmetz, F., Jtfm. 
Wiggett, H, Ww. 
Batlrow, I.. Jtfm. 
4 E Jttämcr, Ft, Eigentum. 
(Wien) 
V. Götze.'W, Betw. 
(laueimiciiftr. 8) 
Sabnic, 'S, Seifen. 
Bahr, SL, Plättanff. 
Bergmann B, Gardero¬ 
biere. 
Brauer, M, Otiinpiier. 
Dicht, C., Kravalien- 
Znichueid. 
Doftmann, SB.; Stnkkat. 
Ebinger, H, Ww. 
Fotnacon, M., Ww. 
Gandig. M, Pension. 
Gleiche, R, finget. 
Hoffniann, F, Wächter. 
Keinitz, F., Bantbote. 
Kohn. Julie, Hauswart. 
Kraus«, B„ Schlaffer. 
Link, G, Ww. 
Litlancr & (So, G., Fbtk. 
• Physik. Apparate. T. 
Richtet, Slutoschloff. 
Rntsatz, W, Pension. 
Schmidt, C, Kellner. 
Schulze, H, Zimmerm. 
Shaurtö, Li, ©eltelarin, 
Thunack, F, Gastw. T. 
Balfmaim, St, Näherin. 
E Klempan'lche (Erben, 
V. Jtlmpaii, Geschk, 
Anerbach, M, ‘ßrokutifLT. 
Brodnitz, C., Ww. T,, 
Ftaenkel, M, Bankvorst.1'. 
Gauger, £>., Milchhbl? 
Graiinke, P, Jtfm. T. 
tzölinik, G, Buchhdl. 1°. 
Meise, R, Lehret a. D. 
5 v. worden. M., Freist, r. 
P-iset, R, Ww. 
.Ryihmann, B, Reisend.7! 
Wi?ck, B, Slrbcil. 
Jtaiilftr. -> 
> t. a. flantstt. 134. 
E ifchiitgtou, Fron, 
Eigentum. (Pari!). 
V.Simon, SB, Banlechnit, 
(Schöiicbctg). 
Seiliiict S!ähmasch.-Gtoi>> 
hdlg. M. Jatobsoiin. 
Blnmenlhal, H. Jtlm. 
Ditliiiami, R, Slrbcil. 
Jansch, Linse, Plätterei. 
JoSki. SL, Ww. T. 
äinbcmanii,0,i)lentictcT. 
Michel, G„ Jtfm. 
PiiienS,' L., Jtlm. T. 
Richter. G„ Lehrer. 
Rose, St, Schankwirts. T. 
Salofchin, I, DiretlritcT. 
— Gertrud, Wäsche- 
Atelier T. 
Echapira, I, Kant- 
MobclaiiSilattiingcn, 
Werlftälte T. 
ThomoS, B, flfm. T. 
Wiener, SL, Ww. T. 
7 E Dtsch.Holländ. Gniud> 
erwerbsgef. 
V. Jttcipc, Slibrcchl L Co, 
Banlgcfch. (Betlin). 
Bendit, 6„ Ww. T. 
Garlbergh, E, Jtfm. T. 
Gilets, H, iSiariue, 
Ob -Zahlinslt. a. D. T 
Hettmann, Sl, Dr., ' 
Privatdozent. 
Kopse, P, HanSnistr. 
Jaeobowitz, W., Leinenwr 
Jaffü, H, Rentieie. 
Jtaitpen, SB, Rabrf. ,T. 
Kochmonn. G, Rentiere 7 
Metzier, W, Jtraitniag, 
Führ. 
Müller, St, Protnrist. 
Olinstein. M, Jt|ni. 
Rnnd, M, Modesalon T 
SamnlewSti,H,Eisenb. 
Bett. Assist. 
Scheuer, .y, Inspizient. 
Schönielb, SB.. Schlöffet. 
Schröder, C., Schuhmnmr. 
©toclgcr, H, Scl,tet;n. 
Slölgcr, I, Mtsik- 
Icljicriii. 
8 E JaffiS, S, Ksm. T. Cb 
E 3aff6, H, Rentiere 
(Nr. 7). 
U Kaiser, Jt, Boratb. 
Abraham, I, Jtfm. T, 
Berget, S, Ksm, T. 
Busch. L, JtanzL Seami. 
graut, B, Jtjm. T. 
v. vSaza, I, Bantbeamt. 
(Seiche, G, Molkereileit. 
Hirsch, D, Dr, Land» 
genchtSrat f. 
Jokobowiy, W, Jtfm. T. 
Küi>ler-,v>schet,Pi, Schau 
fpieteim T. 
Äuueri, Sl., Lehret. 
Lau, St, St|m. 
— M, Bürofekretätin. 
Lappe, Jt„ Bantbeamt. 
ßoelöenflein, Sl, Dipl. 
Jtlm. T. 
Mahn, Sl, Danlbiaint. 
ffltülter, H, Dr. jur, 
Bantbeamt. T 
Peter, 31, jtfm. 
Schartner, F, Teilil- 
Siertret. T. 
Seidel, R., jtfm. T. 
ffietzel,G.,Prof. DipLJug, 
Woigk, W, Klempnetmstr 
Stadtbahn -> 
9 E Overhoff, F. St, Dipt. 
3nn.(!Rcueitantfit‘.l4). 
T. (Jli. 
V. ©ehrte, (8. Lugermfti. 
Stutomobtl-Garagcn 
Wielaudslt. V. Frank 
Sl. Overhoff. T. 
itutomobilteihn. Werk- 
stätte Frohloff & Wa- 
gencr G. m, b. H. T. 
Baganz, 'JI,Schneibetin.T. 
Gichelbanm,!)!, Rxiitiere. 
easli. M, DipLJnge». T. 
olgutaitit, W, Jttasl. 
■ wagenführ.' 
Seile, W, TontünsiL 
Äoht, P, BerlagS- 
bnchhdlg. T.' 
Michael, v. Rentiere. 
RaujotJ, Privatiere.1'. 
Slanthenberg/ G.’1 
WissenschastL Lehrer. 
— I, Ob. tialmdsfisl. a.D. 
Rofenbusch, M., BetkäU' 
fetin. T. . . 
Slojtnfelb, 8t., Priyaline 
<jb. 
Si^rait, H.»Ktastwagsüht. 
10 ESeiletl,Dr. (Sicglitz). 
V. Gräff, Bantbeamt. 
(Berlin), , •, 
Slttniiiiiii, 6, Slngcstellle. 
Stubetsch. SSufh Setr. 
fflfck; ©, Fabrkbes. T. 
Bleda, H, (Selj.Ü'eg.ifiätiii. 
Bllimeitberg. 0, Kim. 
Böhlke, jj, Prokurist. 
BteSla». 3jt. Rentier. 
Btilla, H, Banlangest. 
EhnrinSli, M, ZeitnngS- 
oerleg. 
FNiiite, E„ Zahniechnik. 
Fuhtinann, F.. Schneider. 
Futteimann, Sl, Sttm, T. 
Gaidei». I, Beimielriii 
Grobow. H., Ingen. 
Greinet, B„ Sicrinirltin 
Haake, F, Setimctenn. 
Hobelland, 11)1, Banlan- 
gcsielllc. 
Hetro, G„ Jnstallat. 
Hirsch, G, BankdirekL 
a. D. T. 
Hiischberg. 5, Ksm. T. 
v. JarvorSki. Sl, Kim. 
JlocttiDcr, S, Pros. 
LeSke. H, SJeiiuietctilt. 
Leuij, I, jvtm. 
Lipiaiütz, ilf., Jtlm 
Meustug, H, Rcileiib. 
Müller, SI,3u[lJtata.$. 
Ptürer, H, Direkt. 
Rlchatdi, H, Architekt 
Bijureil, Jt., Hnufmitr. 
WolIninnii.U, Prwatiete. 
*ioiimami,ti,Sctmielrm 
11 
J. o. Riebuhtftr. 9. 
E Meisin ~ 
Meisjner, L, Jtfm. 
(Bieu) 
V. Melcot-llnion, Haus- 
nctiu. (Berlin). 
SUÄihary, H, Texlilwr. 
Slich, Flora, Damenputz.1'. 
Frank. G, Silo. 
Freudeiistiin, H, Rechts- 
(iiim. T. 
GSrmtom, SL, Schlöffet. 
Gnsiik, L, Jtfm. T. 
Hauset, Sl, Pros. T. 
Sübte R, Bürobedars. 
Mauke, R, Fian D 
Rösch, Carl, Jtlm. T. 
Beretn. Pom.SDlcieiticnT. 
Verein zur Unterstützung 
russischer Staatsange¬ 
höriger in Berlin. T. 
-<r Riebuhtstt. -> 
12 E Günther, E, Jtfm. 
(Sobz). 
V. .Hcikiier, 6., Rentner 
(Berlin). 
Ahreus, H, Sanlbeamt.T. 
Alexander, R, Jtfm. T. 
Bottz. M, Ditektnee. 
Brode, SB, Gigcittüm. T 
Coäparg, 3t., Ksm. T. 
D«uifcher (konditoren- 
Setbanb G. rn.b.H. T 
Birmont, E, Dipl. Jng. 
(idbarth,1.1!.. Kanzl. Seit. 
Hoppe, 9i(arg, (seifen. 
Pfeil, Sä, Apothek. 
6ilBcrftein,8. Jtfm. X 
ElrauS. S, Pmatiec. 
äoiftt. H, Jtfm. 
Waischauet, !)!,' Berit. T 
SBeinbeig, 81, Jtfm. 
13 E Slfdje, Stsasleder u. 
Jtuimftoffe m. 6 H. 
(Deiliii). 
V. Goetke, H, Ingen. 
(Berlin). 
Benjamin. St.. Jtfm. 
Bräutigam. A, Plällstei. 
Brüier, W. Schueidet- 
- mstr. T 
Hohn, SL, Mag. Ob.Ban» 
tat. 
Ephraim, 81, Bankier T. 
Falksvn, Sl, Jtfm. T. 
Ftiedlaendet, H. & M.< 
HaiidelSiehreriiiiten. 
Rtumetl, 'S., DekotaL T, 
Such», I.. Jtfm. T. 
(Slaier, St, Jtfm. T. 
Grauvner, 8, HauSmstr, 
Hammer, J„ Ksm. T. 
tepmami, H, Ptioatiete. 
intze. I, Masseuse. 
Hirsch, I, Jtfm. T. 
Steil, A, Oberteil. Rat. 
Kochmann. H„ Ww. T. 
Ktähnke, 81., Plölletin. 
Ävinsoii, Ulf, Dr, med, 
Sanü.Stal. T. 
Pariser, I, Jtfm. T 
Setdter.'W, Zigarren/ X 
Snivader.M, Bankprokur. 
Tonne, I., Reg. Sekr. 
Uebetholz, P, Architekt., 
Atelier s. Architektur u 
Bauausführungen. T 
Victor. O, Jtfm. T 
Wolfs. I, Ww. T.- ' 
14 ESWtz.üouiicÖSotett). 
V. $omzal8!i. F,Maler- 
mstr. (Berlin) T. 
Altmamt, ^ Apothek. T. 
I
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.