Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

IV. Teil Königin-Luise-St.—Königstvegl 
Commerz- und Privat-Bank; 
Charkottenburq 
1249. 
16 BSinütelt,, (9et6cm6e|, 
(fflljlfloi n. $>,). , , 
V. 5Biltr,'iÄ', eloil-Jnfp. 
(Nr. 17). 
Buxbaum, B., Dr. Ob. 
Ingen. 
Dreher. H, Ww. 
Edelstein, <51, Dr. Ehe«, 
ßrcijtag. st., Musiker. 
FröhBrodt, SB., Werkmstr. 
Seift, 58.', Privatiere. 
Bcfc^ti,®., Gefdjöflsfüljt- 
(Srobolu, St., Rentiere, 
gctitfalent, 81., Direkt. T. 
S6om, H., Tapez. 
Linbig, K,'Dr.-Jng,Ob. 
Neg! Rat. ' 
Sitttotw, St., Stfm 
Michaeli?, 6., Sftellor. 
Woll, M., grau T. 
Rictz, X, ÜfullOemtif. 
Roniehle, E., Tischler. 
Senrig, G., Dr.. Auchhdl. 
Völker. K.» "MUsikalien T 
17 E. Wille. 81., Sladb ' 
Jnfp. Ch. T. 
Dethard, O., Saiilbitelfi 
Etzold, K.. itfm. I 
Mönicke,O„ Slubititmf.T 
Perathoner, H, Pros., 
öilii). 1 ' 
PnEirtcIll,5t.,SIp othelenbef. 
©atf, H., Privatiere T. 
—, 9t, Apoth'ek. T. 
l).6nmc|)li. <$., Privatiere. 
Schulz. ©., itiut. T. 
— 9t., 'lioftBcam't. 
Thon, W, Oberligen. 
18 j, a. Tegeler Weg 97. 
tffiatntann, Bankier 
(Seilm). 
Elöner, M.< Ob. Ingen. T. 
glichet, O., Lankbeamt. 
Gabriel, 6!., Ww. 
Giridorfs, C„ Ww. 
Göbel. H, Dr, Geh. Just. 
Rat. 
Himpel, 9t., Dr. 
itmmcnbctg, H., Magist. 
06. Säumt. 
Kamera», S. Dr. phll., 
StuMemot 
Kippe, S)„ Ob. Jngeti. 
Müller, SB., Pnvattere. 
Tegeler Weg -y- 
Königsdanliit 
(Post Plö«e»see.)' 
■<-Gemailimg Plötzeysee-> 
Stajmatcd'ufieS Hau?. ' 
E ftacänmtEijist., Fuhrh. 
(Berlin). 
Schwerlnerlchei Hau?. 
E Schweriner, Si, Fuhr 
«efch- (Berlin). 
Hiü'fches Hau«. 
E Lehmann.Gebr.,Eigen- 
lüm. (©erlitt). 
E Hill, ©., sfuijtf).(3gctlm) 
Ällgner, Sl, Sätftr. 
Sit.npf, Sl, Arbeit. 
Baustellen. 
Olympia-Radrennbahn. 
E Lücke. SB. T. 
E Wolsf'iche Erben. 
V. Schul,. ©., WjuttmttT 
Lirflteiisiem, A„ Site». 
Schulz. £>., Eastw. T. 
Pferden,arll. 
E Stab! Gharlottenburg. 
V. Aredfchneidet, Ä, 
@<tflm..T. 
Sportpark. 
E Sem. Grofj-Berlin, ■ 
©labt Gharlottenburg. 
3ircbf(t)iicibcr,lJL,©aflnj.T. 
Baustellen. 
Slmfje 70. ->■ 
Baustellen. 
ForstlmnS. 
E liiern. Grotz-Berli». 
V. Echwaneg er,H.. Förster. 
Klnigncr, li., (SäUncr. 
-<r Tegeler Weg -%■ 
Forst. 
-<— fflematfaitg Segel -y. 
dliX...9 
Walter'fcheS HauS. 
£ Salier, M./Ksm. 
(DranienButg). 
itiiopt. III., 'itiaugefch. 
(Rciebeiiau). 
Stfieil’fsljeS Hauk. 
E Scheit, 3t., fflafito, 
Banslellen. 
Siud’jdjcä SauS. 
E tot», Ä, Tischler. 
Baustellen. •" 
KranzicheS 6 aus. 
E Kranz, D.j Schleifer. 
Banstelleu." - 
Tegeler Weg 
Baustellen. ■ - 
Schulisches HmiS. 
E. Schulz, B, Gastwirtin, 
Banstelle».. • 
Linbe'ldjeS Hau» . . 
E Stube, Or> Arbeit, 
Banstelle,u 
üjeumaim’schiä Haus. 
E Neumann, iß., Arbeit. 
Baustellen. 
Bang'fcheS HanS. 
E Bang. St, “ 
S aufteile,!. 
SHmidt'scheü HauS. 
" E Schplibl, 61., ©opto. 
(Noimenbamin). 
Kadur, St., Invalide. . 
Stosltumm, 0,Äaffeii5oic 
(Sotiioto, P., Fleisch¬ 
beschau. 
Banstellen. 
L Degen'sche! HouS. 
E Degen, F., eigcnlüm. 
(Berlin). 
Pftttjfche, P,, Saftw. T.. 
Hafuka. ß., Masseur. 
Heiiiemann, Frau, Fuhv 
gefch. 
Siewerl, 59., 25». 
H, Degen'scheS flauS. ' 
E Segen, (?., Eigen (fimct 
(Berlin.). 
Grollker, F., Arbeit. 
Hagen, H., Merkmstr. 
O.. Gaöarb. 
IS. Dcg-n'fchcL ßauS. 
E Degen, Eigenliimer 
(fflcrltit) 
Kiek, "S., SBütobien. 
KLlff,B..Eife„b.Afsi».a.D. 
Kolbe, G. Molorlchloff. 
LLeber,O., Maschinensornu 
Simntct’fcheä Haus. . 
E. Rimtliet & Go., ch 
Merke. T. 
V. Rüster, D., FaLrk- 
Jnsp. 
■<- Gemarkg. Plötzenfi!-> 
Königsweg 
(Postamt 6) 
iebenyiaß 
vahnlios 
Dttzleven 
- fliroBelSborffftc 
1 E Neinicke, S., SiscnlSm. 
"itiuljl, F.. Ob. Poftseir. 
Lange, M., 9teg,[irat. 
Borst. 
Michelchen, M., Lehrer. 
Nenbäcker, Apparate- 
■ Bananft. T 
Paeyer, O,-Mag. A'eamL 
Robok, I,. GerichtSbeamt. 
StnatS, 9t„ Milchhblg. 
Stobbc. H.. stfm. T. 
Tenz, t’L, Fahrradhblg. 
llhbc, S!., ülito. 
2 e !Bcamleit»!S!o!)i!\ut8S' 
Verein z. Berlin e.G.nr. 
b. H. (Serltiy. 
V. Anders, P.,Ob. Steuer. 
infpekt. (Horstweg 1U). 
Danneirbcrg, St.DB.^ous 
jelr. 
Fredrich. F., Minist. Ob. 
Sekr. i. R. 
Frucht, A.. tief. flolo-1 
- nioltvführ. < 
<8aft, ©•., Borschiillchrer 
• i 01. 
GrLtlner, A- Lehrer, 
Gurfch, O., stfm. 
Krause, A, Rechn. iM 
■ I. 9i. 
ML»cheI>era,H.,vw Rektor 
Po^le, M., Hochfchul- 
Ob. Sekr. 
©eifert, 6.. Ww. 
VereinSweg 
3.4. EBeaniten-Uohnuiigö 
Verein zu Berlin c. G.m. 
B. & (Berlin). 
V. Ander», P.. Ob, Steuer 
infpekt. 
Brobant, £)., Otobtamtm. 
©oft, E., Rechn. iRa,. ' 
Häuser, I., "Sttiietomlnt. 
S. 4 ^ofjnmtm, A., vw. Mag. 
Kovplin, St., Kaffensekr. 
Neyberg, Gmnut,- Seifen. 
Rollenyagcn, ©, ©labt 
Ob. Infpekt. 
Schüler, K, Rechn. SHaL 
©lenzet, R., Od.Postfekr. 
5 E Zenttal-Grunbst. Ver¬ 
wert. ©es. m. 6. H 
. (Goetbestr. 63)., 
V. Net,berl,P.. Verlv.Sekr. 
(Sämmerinnftc. 20). 
BölluS, P., ReichSbk. 
Iticamt, 
fflujBctuiit, Si., Dr, Pro¬ 
kurist. 
Daimuer, II., Sekret. 
Erbmann, M., iffm. 
Ewald, F., Banlbeamt. 
Freund. $(., vw. Pros. 
Henschel, P., Ww. T. 
Hoffmann, A, itfm. T. 
Hüter, Q, Direkt, i. 91. T. 
John, O, Zigarren T. 
RaiigowSli, Th., fllro. T 
Köller, 91., itfm. T. 
Nopa. P, Kraflw. Bef. 
Lüoecke, 9L, itfm. 
Merrettig, Sl..PottinfpeIl, 
,$ielfch, K,Ob. Postlekr. 
Preftel, A., Schankw. 
Napfilber, M„ Schriftstell. 
9ieaeuberg. @., Werkmstr. 
Schcibner, K., Frl. 
Schmibt, ff., giigen, T. 
Steiner, F.. SDätfennstr-T. 
Sieinhoff, W-, üBcttzeUgi 
mach. 
©löhr, E, itfm. , 
, .Stößer, 6t„ Wäscherei, 
©trey, 61., Ba„kbe->mt. 
©zepanSli, F., Tischler. 
-<- Horstweg 
6 s. a. Horftweg 37. 
EDubinöki, E., (Eigen- 
lümrin(äuSlonb). 
X Jimbfiöol, % Ksm. 
(Schöneberg). 
Deanuen Wirtschaftn« 
Verein E. V. 
Behrens, F,HanbelSm. T. 
Danziger, S8„ Foubsmakl. 
T. 
ftlntPto, 6, Ww. T. 
Sogljcl, M., Cliemigr. 
ikranz, W., Bälkere,. 
Gewiez, 6., Ww. 
Hampel, H., Bäcker. 
Joiinschat, H., Kunstmal. 
KnhlnieU. 6)., Eiscnb.Ob, 
Schaffn. 
Sogeniaim, KL Ww. 
Lnniv, E,Ka». , 
Mairose, §., Jng. 
Slm, 8f„ Ww. , 
Raatz, E., itonbitotciBef. 
SchwtowiIft,P.,Photogr. 
Schmidt, E.,  S3ml5st.er.9lal. 
Schröder, O, Prwaliere. 
Sprecher. <t, Fleischer. . 
Slaeber, H., Dr 
©leimt!, F., Stpottjit. t 
7E'Lentich-HoIIänd.Grnnb> 
flütfSflci. m. li. H. 
. (AuSland). 
V. Kreipe, Albrecht & Go, 
Bankgesch. (Verlin). 
Andutzki, P., Maurer. 
Bar?, <£., itfm. 
Brütet, Bankbeamt. 
Conrab, i), Ww. 
Ehrenberg,R.,Ob.Slener^ 
Sekr. 
Wellenberg, M., Ww. 
Folz, Kellner. 
Fraedrich, L Pol. Assist. 
‘iiüc|l, ©., ilmtämt. 
öacbhfe, ftoljlcit T 
Gilly, ^.. Kellner. 
Häi»m«rU»g, A.,Maurer. 
Heinrich. H., Eicher. 
Herler. Sl„ Ww. 
aätfel, O., Wertmstr. 
Jaekel, I, Sittliel. 
JTanlo, 8„ Ww. 
Klutzmaun, S)., itfm. 
Kühner,Frieda,Modefalon 
Langhoff, 0., Postafstfl. 
Sinbnct, 6)., Liertmstr. 
MälfchafSky.B., Geh. itz 
' ©etc. a W. 
Müller, ,W» itaifenbole. 
ütcumaim, H„ Zollinfp. 
' i. 9t. 
Niefchalke, H., Polier. 
Vahl, F„ Arblrm. 
Neuner,F.LilfS-AmtSgeb. 
Schlutt, Uiicnl.SBcamt. 
Snulg, E., Süroöorft. 
Schulze, 81., Pol. Ob. 
Eekr. 
Staat, I- VcfchöflS- 
iühreriii. 
Wilins, St., Buchhalterin. 
— H., Schneider f. D. 
Witlholz, I, Nachtportier. 
Zer„ikow,H., Sch 1 osserei T, 
Zorn, B., Jnftallai. T. . 
8 fe. Lenz, A., cttnt.., . .' 
Nalicr, "9K, Silchtcrlnflr. 
Cliomait, I., Garluer "h 
Förster, M, Ww. 
— P., Aankbeomt. 
Eärlner, H, Zelegt, 
EehUfin. 
©timctoolb, R, Kraft 
Mge„führ. T. 
Hagman», H. vw. Pros. 
Heinrich, 6., Revisor. 
Janzohn. ÜB., ilfnt. T, 
!tr>eiiko,P.,Lokomotivführ. 
Saure,it, 0?., Arbeit. 
Lelmiann, St., Gaftw. 
Sübeic, 91., Zoo'og. Hdla. 
Mnlarsk,, H., Biichpru 
N°k-rt. A., Ww. T. 
Nadig, H., Rentiere. 
Nodenbach, W., Wein- 
arofjhdlg.1'. 
Scholz, B., Dachdeik. 
Schubert, W., Parkwächt. 
Sund ermann, A, 
Eifenbahn-Alstft. 
Thiele,K., Inst. Büroafstst. 
Tilger, iD„ Minist. Slmtrn. 
Tfchacher, F., Krast- 
wagenführ. 
Wendlaud. F., Kraft- 
wagenfübr. 
Wiegaiib, W.. Dr. jur., 
Stmt5gcr. 9int . 
9 E SllBt, H.. jgäckcrmstr. 
Cli. T. 
V Siltmcr, O., Handele 
fchnllchr. (Nr. 60). 
Anhöck, fc. O., Ingen. T. 
— D„ Bertret. T. 
Arndtfiein, I., Ww 
Baiiln. E„ Ksm. T. 
(Süll, ÜB., Pros. 
Feldman», F., 6>eschäf!S 
führ. ' 
Sorwitz, F, Aw. 
Litlmann, SI., itfm.T 
Loewenheim, M.,iDZö6cLT. 
MöbiuS, 5B, Ww. 
Mnchow. ©., Poktafftst. 
MMer. ff., Stfm. T. 
Pa^elt, F./ Ingen. 
Sifiicfctt, <S„ Schnöder- 
mflr. 
Steinbe», F.. itfm. 
de Terra, Th„ Ww. 
Wiegner. H.. Serto. Assist 
10 EBambers.M.,ArchileIt. 
V. Schreiber, e, Kraft- 
wag. Sübr. 
Ander. I, Ww. T 
. (Erle g., OB. Ingen. T 
©eint, <3, ilfnt. T 
©tlgat, F., Töpferrnstr. 
Hcitlel, Üt., Kaffenbote. 
Hnppert, M, Fadlkt. T. 
Kähne, F.. Waschanstalt T. 
Klug, C Dr. J»g., Reg. 
älmimflr. 
Krause. y„ Maler. 
Kühn St., itfm. T. 
Labimann, E. Privaliere. 
May, A., Wertmstr. 
Nengebaner,tz.,PriLaliere 
Schslz, St„ Dcnlilt. ■ 1 
Schöneberg. G„ Tischler- 
• rafir. T. 
©itehel, M., Näherin. 
Vollmann, Ä., Reg. Aau- 
niflr. a. D. T. 
U s. o.'Sawfctitaniiflr. 32. 
E. D>cmal, M., Gigenlüm. 
(ÄuSIand). 
E MarcoS, 9t., Eigeninm. 
iAiislattd). 
V. Terraiugei. Grotz-Ber> 
■ litt (Berlin). 
Sei Pf., Friseur, 
v SBcct, ©. St., itfm. 
Burgdors, IS-, Sluttot. 
" Czarnikow.K.Fabrkbif.?. 
©ülller, SI., Rentiere T. ' 
Hfibncr, H., Zahnarzt T. 
Kiefer, SB., Sugcti. T. 
Kranfe, W., Dt,6leit.D6. 
Arzt T. 
Kummer. SL vw. AmtSaer. 
»tat T. 
ßaii«Hc, W., Major a.DI'. 
— !S.,CBcrfllc,,m.a.®.T. 
Seite, H., Gen. Sertret,X; 
Martin, H. Si|)l. Sitg.T 
SÜeniaittt, E, Schneiderei. 
'tioHitow, !Öt„ itfm. I. 
ReSzezynskt, St., itfm. T. 
Saador. si, Frau T 
Schumann, F„ Kristall T. 
Tepper, 9t„ Snfiältal. T.1 
Danckclniamistr. -> 
itaiferdainm ->■ 
12—15 Baustellen. 
Sophie-Charlol-e- 
«Slr. ->• 
16 s. a. Sophie-Charlolle- 
Slratzc 69.60. 
E Jaeobsen, Ingen. 
Eleudl, W, Hauswart. 
ßSrimpe, H., ’JIcutlcv T 
Hosfmann, SI.. Ww. T. 
Itammer, I., Ww. T 
Ikricner, Dr» Laiidaer. 
Rat. - , 
t6 S;nok, ^t,,.$tfni. T. „v 
aiiheoiq.31 ,!i3ett.l'ch(|M.T, 
Rüb-Schlllinger, .ß, 
Schanfpielerin. 
Schulz. E. itfm,, Abrniral 
a. D. T. 
».Unger, F.Masor a. S.T. 
— SB .Exz.Geueral o.S.T. 
17—19 Neubau. 
E Gartenhcim > Vnlttb- 
stüiks-LerwalluiigS-Ge- 
sellschasl m. b. H. 
(Berlin) 
20—‘J3 E S3icftf;cim, Grund« 
ftniks-Verwalt.-Gif. 
m. 6. H. (Berlin). 
Maianz. A., Direkt. T. 
— 6)., itfm. 
— S., Ww. T. 
Milalowslt, ©ch., Dc 
Prokurist. 
Wendel, S[„ Portier. 
24 ESchroeriifr, W.,Manrer> 
mflr. T. 
ffleeef, H., itfm. T. 
Aonadurer, Sl.,Pn»alicre. 
Brechl, St., itfm 
Gaffel, F., Aankgesch. T. 
Gifetmatm, I., Fruchtsäste 
Finke. A., Reg. Baurnslr. 
a. ®." T. 
Fischei, H., OB. Sitgen.T. 
Gamprecht.E.. Fabrtbef.T. 
Henrii, H, Architekt. 
Hoeffgen, SI., itfm. 
Josephs, 81.. Stfm. T 
Jnergens, M, Ww. T 
Lnbowskr, it., 'isre. Land 
ger. Rat. 
tiuammtn, G„ itfm. 
Müller, F, Telefonistin 
tliezuch, li)„ Rentier. 
Slnller, A., Kunstmal. 
Wall, H., Bautbeamt. 
Wallemalh, H., itfm. T. 
Weimar, H., itfm. T. 
Zitnmenitann, O, Vorlier. 
25 E Behage, Sl„ itfm. T, 
Arnstein. A. itfm.' 
58öl)mc,9t.,5Baiif[cmpiietei. 
Bunge, 9t, Stint. 
EichhoIz,J, Gnlerntaller. 
Janzen, A., Direkt. T, 
Otto. 81., Säugerin. 
Pöpke, M. L., Malerin. 
3Ugcu6recht,<t, SiogifuT. 
Riefe. SL, Privaliere. 
Sachs,SK,Wertzengmafch. 
Schlesiitger, SB., ilfnt. 
Schroeter C., Stammergcr. 
Rat. 
Zeepntann, P.. Prokurist. 
Logei, H., Privatiere. 
Wehage, E., Kfm. 
B.Schkiepbacke,'. < Uhrni. 
Banker. 31!., Lokomotiv 
 füf>c. 
Warniike, O.,Bankdirekt.1'. 
Wetiiniitrin, IS., Q)n8= liilu 
Sltilag. T. 
Sl'crnidc, P„ Stfm. 
ytejemee G.,!Beriu.3itcll. 
29 E Tempus Grundstücks. 
Gesellschaft ($erlm). 
Friedrich, H..Dralitzieh^ 
Bartett, 9t., Baufnhr. 
Aöttchei, Sl„ Just. Sekr. 
Gyrkloff, I., Slumeiv 
Binderin. 
Gzcm|)ei,0., ikraslw.FLlir. 
Sob bette, ä, Aankgesch 
Eifer,nanu,F.,Bankbeaml. 
HmtscS, I., Äanlbeaml. 
Herzog, M., Schneidrin. 
tzonbaner, M.. it|m. 
Hoff wann F.,Ob.91eg.Rat 
Ecibjtcr, P, Slichilctl.T 
" r.,.P, ~ - 
Werner, .P., S>ne(t • 
'JBichmamt, E., Fabnlbss. 
26.' 27 | a. Aieblfln 11. 
E Äencze.C., Baumstr. 
Slitbtee & Ljtllerlurg, 
Spebii. 
Biircharbl, E., itfm.' T. 
Clemens. 0., Hanswarl. 
li. Garnier, H. 6, SDta'r 
ioralsherr. 
Gleichtnann.B.,Dr,Prof., 
Minist. Sirctt. T. 
Gntlmann, W„ Opern. 
sänget' T. 
Holzapfel, (£., Frau, <üch. 
•91(il. T. 
Iahn, St., Zigarren T. 
Lxvu, 51., Dr. Jtfra. T. 
Löebinger, S.,-Direklor T 
Baelfch, O., Dtpt. Jng. T. 
Pick. G„ St|iu.T. 
tllufche, G. Lanbger.Nal 
Schniellan.K, ilraftwag. 
Führ. T 
Stern, E., Dr. phil., 
Direkt. T. 
Riehlstr. 
2Ta Vanilelle. 
B E Stornct, GrnnberwerbS! 
gef. in. 8. H. iBerlin). 
V. Deutschet HanS- und 
Öiuitbocf. (Berlin). 
BhiitcS, 95,,'©eticht8taff. 
Direkt. T. 
Dells, it, itfm. T. 
— & Go., G nt.b.H„ !öou> 
glalttn-T. 
PektrohüIIe. G. HütlerT 
•'Grit Gesellsch. Siitnjie & 
Stelz, ifoiibitoiei*58e> 
darssarl. T 
Clelle, It.. Stadt Ob.Sekr. 
a. D. T. 
Haupt, Major o. D. T. 
Hbser,'A., itafienbote. 
Hüller, ©., Ingen. T. 
Siotififl, Tl,., Ww. 
Kirchhof, K.,Anitögcr.Rat. 
Krause, 9t„ Ärichhalt. ’ 
Mietn!ch, 33., Kf„,. T. 
Ran, E., itfiii. T. 
9!«nge,' <$.. Shu. T. 
Scheer,H' D.Ob.Neg.Na! 
i: 
T. 
Hubrich, H., Pol.,Haupt' 
wachlmstr. 
Jemfch, M., Ww. 
Koffack, E., Bankbeamt. 
Kroger, F., £ollcrie<6iiv 
nehm. . 
iliirih, H, Ww. 
Küster, Ww. 
Langner, G.,Eifei,b. Sekr. 
Liiuerhaus, @, Ww. 
MagnuS, ©., itfm. T. 
MalslieS, 31., Ww. 
Mayer, H., Dipl. Jng.T. 
u.9!apoISIi, Es., Dr. pull, 
' Pros. 
Nickel, F, Werlmstr. 
Nickeleil, B., Schneiderin, 
Pollack, N., vw. ©eh. Just. 
9iat 
Prieme,F, Lolomot.FLhr. 
Schlegelmilch, O., ltie< 
'tritfeleit. 
Schneider, 58., Künstler, 
titimbet, A., Dachdeck. 
Stenzel, B, Schneidrin. 
Siiaguec, SI., Packer. 
Wamholz, P., Kim. 
Wcbcr-BillerS, M., Pri¬ 
vatiere. 
Weiland, I., Pol. OB. 
Wachlmstr: 
Wtssiilen-Buchla, 3t, Ob. 
Ingen. T. 
30 E ©re^ch-KSrger, G., 
Gigenlitntc.iin T. 
Slljratdle, ilC vw. Hauplm. 
a. D. 
v.Blaitck?trburg.K.. Oberst« 
leutnmit a. D. T. 
Faerber, 9t., foufm.Slngcft. 
Friese. 8t, Gen.-SIgenLT. 
löiclctfe, W.. sortier. 
. Herrscher, 9)t„ Stfm. T. 1 
Hopp, H., Stfm. T. 
Jachmaun, M., Handelr- 
«erlitt, 
italliefe, C., 6>enetalmajot 
a D. 
itüqlcr, £>., Genetalleutn! 
a. D. 
Siutpcr, H., H, Slfm. T 
Lorbwattn, P, Stammet» 
länger. T. 
Matk-LüdetS, 2.,' Opern> 
iängeriiiT. 
Müller P., itartogt. 
Mttndt, O., Stadlinfp. 
Nellmann, vw. Frau 9teg, 
Baurat. 
PifiorinS, F., ilfnt. 
Schmoct, H., itfm. 
Cchwarz, M., itfm. T 
Stock. H., Filmdirclt. 
Ztmmermai.n, 31. Gend. 
Wachlmstr. a. D. T. 
31 E Btuna'fche häuietvev 
roaitg, Aiarm (ÜBiU 
mcrSborf). 
Bob, ©„ Obering. 
Soeck, E.. Banlod.Jttfp. 
Aor.temann, F, vw. 
Obersöril. 
Brandt, A. Dr. chem. T. 
— W.. Dipl. itfm. T. 
Steiler. E. Portiersr. 
Busch. Major. 
Danziger, ®. üBto.T. 
Dunkel, H., Slrchiiekl T. 
Gisutr, P., SSto. T. 
Fleistug, K., SefjteritiT. 
Ftnlelfietn, M, De jur, 
ittm. T. 
©ölbfchmlbt 6., Stfm. T. 
(Drmuatto, it.. Schlosser. 
Grünwalb, H, Ww. T. 
Iah», SI., Tonkünfu T. 
Staitfiilami, SB. Direkt. T. 
o. iliemv. 9t., Geh. OB. 
Reg. Rat a. D. T. , 
Kollrepp, Dr.‘ chem. 
fiofer, <$.. vw. Wir«,Geh. 
SIctl, Exz. T. 
fflitiag, t!l,  Dr.8oH.9iat. 
Cctlingcr, St., Dr; 
Slmtäget: Riil X 
Reifet, (i), ilsm. T, 
31 -itictcrs-iorle,10./Stfht. 
Philipfohn, ti„ Nutzhol- 
hdlq. - i 
— M„ itfm. 
Slanim, a„ vw. Landger. 
Hlolctiborf, Stfm. ■ > 
Schöitbottt, Ssi., Fahnab« 
libl. T. 
Tesimar.W., 06. Verwalk 
Ger. Rat T. 
SBeiitio, I.. Ww. T. 
Wollender». Dr. metl., 
Profeff. 
Wolff, Ph.. ©eiteialleiil». 
z. D., ®cich8|lSftil)t. T. 
■<- Bahnhof $Bi(tleBcn’->- 
DeriiBiirgstr. -> 
-<r Neue Kanlflr. 
32 geh. zu Neue Kantstr. 16. 
33 ). a. Herbartftr. 15.' 
E Theuer, 9t. Rentier. 
Aensing, D„ Weinhdl - 
Buchholz. P... Mlchhdl. T. 
Biwger. War «ha, Zigarren 
Dip'pig, .6., SiietCT " ‘ 
Schul», I., itfm. 
Sommcrlotle, it., stfm. 
Theilet, Sl„ Slrofib. Führ. 
V-tlaa der Weltbihne 
S. Jaeobfohn & Go. T. 
-<r Heibattftr. ->• 
34—62 Stadtpark. 
-<r Witzlebenplav -> 
itoiferbamw -> 
53 geh. z. Karferdamin C. 
51 E Scholz, SB., Ingen. 
, (Lichlenog-). 
StbelSborff, W., Dr, Reg. 
Ral T. 
Bolling, B.. SBjtt. 1) 
feitck, H., Diretlor. 
ollänber, C.', WId.T 
Skotw, H., Lehrerin. 
Stcoeger, »!.,-Privalier«. - 
Müller, 8t, Lehrer. 
Schmidt, F., Gijmmtf. 
Lehrer. 
Wawretzko,'W..Nechii.Rat, 
Winkler, G., StoliticeBift. 
— I., vw. Obenngeir. 
Wohlgemnlh, S(„ st|nf. T, 
SSoltcr, H, Stfm. 
55 £ Häufer-Jnstanb-Hal> 
tiiiig@.nt.B4.(Serlin). 
Alliier, V, Rillmstr. a. D. 
— H, Stfm. 
BehreuS, H., üfm. T. 
Beyrtch F, Räucherwr. 
Grofjhdlg T 
Braun, <$., itfm. 
Franke, SB., Schristfeh, 
Gluöka, O., Kellner, 
ixitalildeii, F., ilfnt. 
Kietzl>Met,E..Trl!gr 5®st.~ 
Lebet. G„ Dr, Bautbemnt, 
X 
Otto, it., Buchhdl. 
Veiigel, <$., Stfm. T. 
Schlag, W., stfm. 
Schüler, iß., Glaserei. 
Seegert, B.. Dr. phil, 
(i. o. Ptof. 
56 t. a. Horftweg 33. 
E Rotbart P„ Gtgentiim. 
(Berlin). 
Behrens. H., Ksm. X 
©eitll), G„ (i!ro[|[fnt. T. 
Hebert, O., Miiitsl. Rat 
Heilbroniiei. ©..FabrLX 
S»teiif|Mi,2„ Dirett.a.D. 
Kawallt, I., $t|m. X 
v. Kluge, G., Major. 
Lrilditäbt. G., ©aflmirlin. 
Mahn, M, Ww. X 
Serdenfchnur, E„ Dr.jur. 
Kammerger. 91a!. 
Serous il)l. i>w. Pros. 
Horftweg , 
57J. a. Horftweg 7. 
E Brunn, M., Eigen- 
tümeun (äusiattb). 
V. HohenhauS, Gen. 
Leitet (Berlin). 
Berget, G, Ob. ®cl 
Vollzieh. 
Frieblaiidet, L. itfm. 
©ro|i, W., Schiteibermflr. 
Hacmng, 6„ ©elret. 
Kallähne, H, Veisich. 
DirelL 
Kiene, ®„ Pensionär. 
Kontiei, F, Schaulptel. 
Maffun, y, Fiifeuie. 
Mutbe, I.. itfm. 
Sieger, Elly, Putz. 
Morawiky, ®„ Direkt. - 
Mufchet. H, Piitmticr, 
Otto. B, Tischler. 
gtanfft, SI., SBio. 
Schärtet, Dr, K,Bibli«. 
tiwtar. , ■ 
GdiieBel, (?,, Stfm. 
©pcmkcr, SL, SlutoBel. 
©tembeck, Ä., vw.Äanltaff,. 
IV. 79 ; .
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.