Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

" > » V* 
1242 
Charlottenbnrg 
Commerz- und Privat-Bank 
Neue Kantftr —KirchplaH L°n IV. 
B7 E Buschmann, H, Stsin., 
'(Sidjlcrfclöc). 
Villii§rcn,?r.,$oI.3ii|ptIl. 
Appe^ R, Ksm. X 
SciijumiiL S, i$[m, T. 
Busse, (S., SBcamt. T. 
Siedler, SB, Rangierer. 
Lehmann, M., Rechn. ülat. 
Marggraf, F, Stfm. X 
Rabow, M, Frau T. 
Siofncr, L., Dipl. Ing. X 
• Slots, SS., Saitt Uäiofitrtfi 
Tanlow, O, Jlfnt. 
28 E Behr'sche Erben 
VL gleis, $., Architekt 
(Berlin). 
Aisleben, G„ Tapez, T. 
Brandt,G, Siljncidiiiftr.X 
Bruns, E, Jtjm., T. 
Bütlerlin, E., ctfm. 
Detimann, B, Scho»' 
fpiclcriit T. 
Fiild. I, Prokurist T. 
(Batiziclcwäti, E., Schloff 
. Troolniann, H., St[m T. 
Hcinsch, 91., Zriseur. 
Kaleizynsll, 51, f ‘ 
T. 
  . Stfr.i 
Äalltllaii, St., Fabrkt. T. 
König, ©., Landw, Sach 
vetständ. 
Krüger, 8t, Gemüse. 
S5oi),!UL,Dr„ Chej» 
Chemik. T. 
Kalmars, Sr., Kfm. T. 
Nifchlow, A, fifra. T. 
Raue,W,TranSatlantifch 
BerlagSanst. X 
Echenck, 6„ SB«. T. 
Schüliel, I., Just. Rat 
Spindler. F, Bäckerei. 1 
Weibenberg G, fifra, T. 
Aiintz, 22., Itfnt. T. 
v. Zastrow, H„ 5BW. T. 
vLedbelmann, E„ Sto. T 
— St, Banlvorsieh. X 
Witzlebcnstr. -> 
29.30 Woche,»nackt. 
81 E Lau, ÜB., Brivaiier. 
'Seniic, R, (EifcitB. HrB 
Breitzke, F„ Pol. Ob. 
Wachlmstr. 
‘ Fischer, W., Architekt. 
Haar, G„ Banlprolnrist. 
Hagch B„ Pol. Ob. 
Wachlmstr. 
Hustet, H., Privaliere. 
Kahl, 81, SanfBeaml. 
" Leder, ®., Minist. Kanzl. 
- • OB. Srfr. i. R. 7. 
Loewinsohn, I,  PerIrct.1I 
tepatz, E, SB», 
pjitemann, SL, CBft, 
Sitcherf, P, OS. ZoL 
. iuspekt. 
82 s. o. Suarezstr. 19. 
EÄaffetSandheimerLCo, 
Bankaefch. (Berlin). 
Brüll, S, Ingen. X 
Dann, R, Dn med., 
Facharzt T. 
Horn, H., Koitlreadmiral 
c. D. 
Lange, O„ Architekt T. 
Saftö, H., Bmikgesch. T. 
Seiol, O., Kfm. - 
Lefchke, !?., Zahnarzt T. 
W, Eisend. Direkt, 
a. D. T. 
Neumann, M., Kfm. T. 
Posth, G, 06. Ingen. X 
Ritter, O, Fleischcnnslf.X 
Suarezstr. -> 
Karl-August-Platz 
(Postamt 4) 
Karl August, Grob> 
herzog von Sachsen- 
Weimar-Eisenach, 
' * 3.9.1757, tl<L 6.1828. 
Goetheslr. -> 
jlrimtatiSkirche. 
Karolingerplatz 
lPostamt 9) 
•<- Pommernalice 
1 Baustelle. 
L Ev.GraB.H,Dr,Fabrik- 
Eef. (Prag>. 
M Geüner, H, Archiliki 
(Sybelstr. 63). 
. EotchotM, it,ftuni'imal.T. 
Boy, M., Molkereibes. 
Laro, 0, Architekt T. 
Danziger, H» Kfm. T. 
Deutsch, it., Schlosser, 
geoiq; 6e Lacroix, 23., 
RechtSanw. T. 
Jinisch, H.. Klempner. 
Äreumet, P., Dr. phll. 
Schriftsteller T. 
Löwenthal, ffi., Jtfra. X 
Rast, St., Oberingen. 
Metzsch, £)., Ingen. X 
Lladnnacher. M., Apo- 
thekww. X 
Heulet, H., Dr med., Arzt, 
Deh. ©anit. Rat. 
Lenge,G.,Ob. Reg. Rat T. 
ffieiW, 3., Schaf titelt. T. 
Wolssohn, E., Kfm. X 
3 E HerSzlikowicz. Kfm. 
(SBdtschou).'" 
V. Wolff, 81., Landerpro- 
dilktciigrbkidlg. X 
Baum, I., Frau. 
Bräuer, H., Direkt. X 
D. d. iärclie, H., Kim. X 
Dieseldorff,H.,RentiereX 
v. ffincisl, St, Äeh.Rrg. Na> 
Hey Kecker, A., Kfm. X 
Jänifch, St, Jnstallot. 
Justi, «., Gel,. Reg IRatT 
Klonne, Th., Dr. Ing., 
Banldtrekt. X 
SutaS, SB., Kfm. 
Mogk. G.. Ksm. X 
Scheit, O., Kfm. X 
Thildinm, !ß„ Kfm. X 
4 E Beniiigson, F., Dz 
phil. T. 
Frankcnallee -> 
Alnnanuenallee -> 
5 E SKcljec, Th., Dr. phil.T 
5a E Heimann, K-, Dr. 
med., Arzt. X 
E Heimailn-Tad, H., 
Eigentümrin T. 
6 E Levi, L.. Eigentümrin 
E Levi, 23„ Kfm. X 
6a E Metzger, 51., Fabrk. X 
Bodge, P., Portier. 
7 E Soinowäki <3., Kfm. 
7a E Körner, I., Ksm. 
Chainacki, L., Gärtner. 
E Levy, 6„ Direkt. X 
V. Grundmann, Packer. 
E Schlcsingcr, (S„ Dr. 
ing.. Pros. X 
10.11 E Malimak, A., Kom 
incrzien-Rat X 
12 E Mannheimer, 33. 
Fabrk. X 
Stark, .£>„ Kraftwagführ. 
<• Langobardenalle« ->• 
Kastanienallee 
(Postamt 9) 
-<-Spandauer Chausfee->- 
1 E ffröhlichUe Erben 
Nickel, <$., Dr, Kfm. X 
Penneck, F, Kohlen. X 
Mazienallee -> 
2 f. o. Akazienallee 22. 
E Solcher, 3„ Eigen« 
iärnerin. 
ßetter, Marie, Pension-X 
tering, A., Masseur 
icgtr, Th., Stirn. 
Schulz, H„ Lagerist. 
Aeng fr„ Straf,b.Sdjaffu. 
3 E Heilkronner,LL,Kfin.X 
Nubbaumallee -> 
4. 5 Garien. 
EBarella, A.. Fakrkbes. 
(Utatitalltt 23). 
Minenallce -> 
S geh. z. Ulmenallee 22. 
Branitzer Platz -> 
7 E Beckerfcht Eiben. 
Luühardt u.Alfons Anker, 
Gebr., Architekt. X 
Luckhardt, G., 
- H., Architekt 
— SS„ Dipl. Ingen, 
Architekt. 
Gbctsfchcnatlce -> 
8 Garien. 
9 E Davidfohn, H., Eigen¬ 
tümerin, 
Beier, A., Kraftwag. Führ. 
Rüfternallee -> 
10-E dem. Grob Berlin 
Mulich,A., Sozlalbeamtin 
11 Baustelle. 
Nlatanenallse -> 
12.13 E Stadt Eharlottm- 
61113. 
V. Sooetf, P., SchnlhauS 
mstr. 
27.®cmcmiic$ot>pclsdiiisc. 
Koch, M, Schulheiz. 
14 E NeckarIiilmer, L, 
Schriststell. X 
„DieStandarie", E. 
Neckarsuluier & Co.,X 
Sommer, Q)„ Dreher. 
15.18 Baustellcn. 
NeichSstr. ->■ 
17-19 Am,stellen. 
20 E Dresmg, A„ ksm. 
Bayeniallee -> 
Kaiserdmnni -> 
21 E Schlob, L. Dr, Gon. 
Rat, Sitzt. T. 
Baumann, E., Mechanik. 
Neuster, F., Stadtbanrat 
a. D. X 
Bremer, M-, Stfm X 
Maaß, I.. Kfm. X 
Fedifch, Elifa.ksm. Angest. 
Heegewaldt. M, Cljet* 
Ingen. X 
LermLdorff, 38., Ksm. X 
Bogtherr, H., Dr„pliil. 
Cliemik.X 
A°lL (8, galjrtt. T. 
22 E Jürgensen, P.,Archit,X 
V. GieSIat S, Han»w. 
v. Billerben, K., RiL X 
Brücher, P, Dr» Ksm. X 
Bulse, Ist., ItliiL X 
Hansa, SL, Kfm. X 
v. HaryeS, $., otsrn. T. 
Kalan D._ßofe, W.,Major 
n. D. T 
Jacobi. St, Dr, Ksm. X 
Mlichler, R, Architekt 
Rensch, ©., Ingen. T. 
ti. Renß, Heinnch XLI1 
Prinz. N>ttmstr.a.D.X 
23 E Wolssohn. M, Eigen. 
tümer. (AnSIanbi. 
V. ©umpert, iSccm, 
(Paffauer Str. 37). 
Aschheim. ®„ Ksm., X 
Bandt. I., Privaliere. 
Bender, SRavic, Pros. 
Bergeniann, SL Ksm. 
Bondick, 0, Pol. Major. 
Borjch, 81., StfiiL 
Boye, M., Ww. 
Eisinger, O, Kfm. 
Ernst, Cl.. Ww. 
Falke, F., ilrchitekt. 
iVldjel, Cl., Ww. 
©mefe, F, Dipl. Ing. 
Kotelmann, W-, Hmiptm. 
a. D. 
Kuikert, St, Ww. 
Langerwifch, H., HanSW. 
Löwenberg, E., Ksm. 
Petelsohn, Ksm. 
Pfingst, M, Ksm. 
Skupin, F, Ksni. 
Thiel, A., Rentner X 
Wride, ©., Postrat a. D. 
Zwick, W., Dr. ing. 
2t E Walter, SL, Eigen!, 
kAttsland). 
\£ Aiesclt, ©, Zimmermstr. 
(3k. 25), 
Bedm, O, Ksm. X 
Venle, H., Ob. Ingen. X 
Borcharbt, F..Dr, iioMto. 
Syndikus X 
Büttner. A, Verlänfrin. 
Cronenbold, Üli„ oerro. 
Major. 
Fischer, T, Berleg, X 
Kielftr=Pico, Hauptin. T. 
Gerstenberg.E, Ww. 
GooSmann, St, Ww. X 
Lecker, S, Stint. X 
Hemmer, H, vr, Staats, 
feit. z. D. X 
Loecker, 8t, Dr. phll. T 
Hoppe, 28., Ob. Reg.Rat, 
Soeger, G, Rentiere. X 
Krause, W., Ervorleur. X 
Strei6ig,G., Ob, Wachlmstr. 
PringSheim, H., Kapell- 
mslr. X 
Schulz, SL, fflto. 
Stern, K, SBmitootft. I 
Suliei, ®., Ksm. X 
2b E Bieselt,G,Zimmr.mstr. 
X Oh. 
Aronhold, 91, Kfm. X 
Baumann, L, Rentiere 
SBetgfclb, M, Lehrer. 
Dametz, K,KunsImal, T 
Ditttich, F, Kfm. X 
Fischet, I, Dr. jar. 
Ob. Reg. Mut X 
Flatow, H, Stirn. X 
27 Stausiimmi, E, Gesang, 
lehrerin X 
Neumaun, N., Dr. phll, 
Profesf. Studicnrat. 
Oberkampf, E, Kfm. X 
Pfeiffer. M., Kfm. T 
Rath, R, SifüL 
Ölung«, M. Stadt Ob. 
Ängen. 
Schimmelpfeng.H.,Ingen 
X 
Willmer, E, Ob. Ing. X 
28 Baustelle. 
2gENmpaAkt.G°s.(Betlin) 
Halmstt. -> 
30 E Hetllein, H, Direkt.', 
Reg,Baumstr. a. D. X 
31 Garten gehört zu 
Plalanenallep 18. > 
Platamnallcr ->• 
Rüsternallec -> 
32 E Müller, G, Pensions- 
' inhabcrin X 
Lynckcr, St, Direkt.' X 
von Meyem-Hohenberg, 
G„ Dipl. Ing. X 
83 E Kiepert, 91., Vuchhdl. 
Sichler, Ch, Ptivatbe- 
amtiii. 
GISnct, SB, Gütlner. 
Keller, P, Dr. mod. X 
Eberefchenullce ->■ 
34 E Vogel, SB, Dr. jar., 
Bibliotheksrat. - 
V. Rodewohl.A., strasjeu- 
bahnangcst. 
Beiinger.E, Landger.Rat. 
Reck, Erna, Etudienrat. 
Gulhge, H., Kfm. X 
Jalir, 8t, Ob. Bibliothek. 
33». 
König, H., Ausseh. a. D. 
Lipz>mann,L,Dr.D>rekt.X 
Ro>entha!, I, Stfm. T. 
Schwetin, O, Ob. Berts. 
GerichtSra! X 
Siebert, F, Staffier. 
Vranitzer Platz -> 
35 E filolt, M, $Bro. X 
Klatt, St, KnnstmaL X 
— M, vw. Dr. X 
Ulmenallee ->• 
36 E Adler, St, Ww. 
V. S011I, ®, Monteur. 
Heitbronner, L, Stfm. 
Schröder, P, Ksm. X 
37.38 E Aron, M, Fakrik- 
direllor (Ärunewald). 
Schröder, 2>, Gärtner. 
Nichbaumallee -> 
39 E Müller, F, Dr, o. 0. 
Pros. X 
Müller-Miin^ P, stud. 
phll., Silherschmied, 
40 E Hone, F., igonlbeamt. 
(Berlin). 
E, Müller, 53., Direkt. 
(Spandauer Chaussee) 
Böttcher, H„ Ehesredakt.X 
Scidler, F, Ksm. X 
Sellien, H, Konsul. Sekr. 
Slkazienallee 
41 E Cnrstadt,B,Fabrkbes. 
Jordan, E, Privaliere. 
42 Baustelle. 
-<-Spandauer Ehaȧee->- 
Hallich, F., Ww. 
Hillebraudt, W„ Reg. 
Baumstr. n. D. X 
Stand, E, Stfm. X 
Kaufchke, P, Ingen. 
Knobloch, O, Ob. Ingen. 
Lange, O.. FabrikZbes., X 
Mehnert.O, DipLLandw. 
Meyer, A., Püvatiere. X 
Milan, 58, Chemiker X 
Diauc, S8., Ksni. X 
Sauerftein, S, Fabtll-T. 
Schiele, F, Portier. 
Westphal. R, Stfm. X 
26 s. a. ReichLsir. 103 
E Difche. Gtnndbcsih G. 
m. b. H. (Berlin) 
Ehnlcke,F.,Dr,Rech tSonw. 
Heiiigendors, Fritz. Ksm. X 
Pirschbetg, H, Dr. phil, 
Direlt. X 
f olldack, I, 
orschig, E., Bankbir. X 
Pickardt, ii., Handelö- 
verttel. X 
Raffbach, Cl, Frau. 
Sicharl 0. SicharlshosfK., 
SlandeLbeamt. 
Stein, S„ Ksm. T 
Wolff, W.. Bankdirekt. X 
Reichssir. 
27 EMeilchen,^!,, ChcmikerX 
Baumsetd,J„ Privat,ere.X 
Bloch<FreudeilheimH.,vr, 
Zahnärzlin. X 
Engel, M., Privaliere. 
Frithios, H, Ksm. 
Hergeil, H., HmSwait. 
.ßerrmann. R„ Dr. X 
Jakob, R., Pros,, Dr, ing. 
Kcplerstraße 
(Postamt 1). 
(Kolonie Jnliusruh Post 
Bln.-Plötzinsee.> 
Johann Steutcr. 
Astronom u. Mathematiker, 
Entdecker der ßelctzc der 
Planelenberechnnng, 
* 27.12.1571, f 15.11.1630. 
Kaiferin-Aitgnfia- 
statt -> 
Gnflav'AdoIs-Platz -> 
1—7 E Eassirct & Eo, Dr. 
Akt. Ges, Kabelwerk. X 
Lincas Gumnliwrsbrk. 
G. in. b. H. X 
8 ECassiierL C°,Dr,Wt. 
Ges., Kabelwerk. X 
Sau, M, Sttbeil. 
Giesen, C., Ingen. 
Grißhammer, St, Slrbcit, 
Heltwer, I, Kutscher, 
immami, Q, Schlosser. 
Schillenhelm, H, Bnch- 
hallerin. 
Wollenberg. W, Arbeit. 
9 E Cassirer & II0, Dr., 
Akt. Ges, Kabelwerk. T 
Holm, ffi, Polizeibeamt. 
Janz, O, Weikmslr. 
Kuczynöki, M, SBro. 
Otto, Fr, Näherin. 
Schmidt, O, Kantinen¬ 
wirt. 
Schröder, E., Arbeit. 
Tepper, P., Kutscher. 
10 E Gamter & Eo„ Dr., 
Akt. «es, Kabelwerk. 
Grove, D., A.-G. 
GauBttc. -> ’ 
11—21 geh. z. Ganbstr. 
22 Nöhrenlager. 
E Slädt. Gaswerk Chav 
lollenburg. 
Eisenbahn ■> 
Baustellen. 
E Sit$maiw’icht Gt5«iu 
Piepcr'schcS Hau«. 
E Pieper,C„ Bclrleösteil. 
Bauaufzug-Berteih,Slitz‘ 
Pieper & Go. T. 
-traut &Eo., Fahrstuhlsötk. 
BeBct'idjcä Hang. 
E Jäger, Gebr., E.11. A, 
Baun>ftr.(Sophie<Lhar- 
•loltcn«®k;) 
ffioljl, E, Schauspiel. 
Fick, P„ Tischler. 
Lübeck, 6, Hetzer. 
— ÜB., Postschaffn. 
Stöhle, P, Eisenb. Assist 
a. D. 
,Eisenb.B«amt, 
Berta, Lebens 
Mittel X 
Zimmerplatz. 
E SIrndt,A, Zimmermstr, 
Glilctl’lchcä Hau». 
E Ediert, L, Ksm. 
Andres!, E, Äastw. 
Kolonie Jnliusruh. 
E Hcinistättciwerein Ju 
linSruh, E. G. m. 6. H. 
V. Echwerlseger, SB, For 
mec (Parz.48). 
Pc>rz. 1 unbebaut. 
Parz, lL unbebaut. 
Parz.2 unbebaut. 
Parz. 2a Jäger, O, Arbeit, 
Barz, 3 Zollondz. J„ Stfm. 
Parz.4 Möller,A,8>seleur. 
Parz. 5 Lehmann, P,Tech, 
nikcv 
Parz.« Fröscher,G.,Arbeit, 
Parz.7 Sieg.A HandelSm. 
Parz, 8 unbebaut. 
Parz. 9 Ranlenkranz, P., 
Arbeit. 
Parz, 10 Hiello», O, Stfm. 
Parz. 11H offmLii!, P., Alb, 
Parz. 12 Szimtat, K, Dis¬ 
ponent. 
Parz. 13 üeidemann, SSL, 
Ksm. 
Parz. 14 Eslrup. F, Dreher. 
Parz. 15 Sparsam,P,Tisch>. 
Parz, Ist Rath, H, Gastv. X 
Parz. 17 Zillmann,Wilhelm, 
Beamt. 
Parz. 18 Laichte, D„ Bitter 
Meister. 
Parz. 19Holltlnder, I, Arb. 
Parz.2USchudl>», St., 
Sckineidcrinslr. 
Parz. 21 unbebaut. 
Parz. 2Z unbebaut. 
Parz. 23 unbebaut. 
'jiurz. 24 (Selche, 33, Pol. 
Aistst. 
Parz. 25 Abradani, P„ Mal. 
Parz. 26 .inbebaut. 
Parz. 27 Stiiuier, 0), Kutsch 
Parz. 28 unbebaut. 
Parz. 29 Kunzo, O„ Maurer. 
Parz 30 unbebaut. 
Parz. 31 Icmirellmiii, 251, 
Schlächler. 
Parz 32 unbebaut. 
Paiz. 33 Teste, A., Heizer. 
Parz. üt unbebaut. 
Parz. 35 mibebgiit. 
Parz. 36 unbebaut. 
Parz. 37Thmnm,G, SDlosthv 
nist. 
Parz. 38 Domine, F,Schich- 
macher. 
Parz. 39 Gesche. F, Aerkmsl, 
Parz. 40 unbebaut. 
Parz.4t Zillinann St, ArB. 
Parz. 42 unbebaut. 
Parz. 43 unbebaut. 
Patz. 41 Sommerfeld, 
Reifend. 
Parz. J5 unbebaut. 
Parz. 46Hübel.M,Schlosser 
Parz. 47 Schickiai», H,, 
Masseur. 
Parz. 4SSchwerlfeger, W, 
Former. 
Parz. 49 Muni, I, Frau. 
Paiz. 50 unbebaut. 
Parz. 61 unbebaut. 
Parz. 82Szi>Ska, F., Werk- 
mcifler. 
Parz. 53 Ludwig,!W, Arbeit. 
Parz. 54Peschut(er, M„ 
Schmied. 
Parz. 55 Hein I, Arbeit. 
Parz, 56 Kirsch,G.Filialleit. 
Holydamm -> 
Baustellen. 
Jsaack'scheS Haus. 
E Jsaack, G, Eigentümrin 
(Berlin). 
Thone, Luise, Kolonial¬ 
waren X 
— LMaine, Fnhrgesch.X 
Bülow, H-, Arbtrin. 
. Lahcenwald, P, Arbeit. 
3faaV|che$ Saus.. 
etitsche, H.. Tischler, 
ankowsli, I, Maurer. 
KomarSki, F, HandelSm, 
König, @, ituilcher, 
Krone, W, Stfm. 
Mink, SB, Arbeit. 
Pofchadel, E., Echachtmstr. 
Schrwe, D, Zimmern!, 
•SSmmst, F.. Rentenempf. 
Weber'sches HauS. 
E Weber, F.. Eigentum, 
(Brahmstr. 1), 
Rohde, P„ Beamt. a. D. 
Steinplatz. 
E ÜBitfeVsibc Erben, 
Flalau'fcheS HauS. 
E Ehlert, ii.. Etgcnlüm. 
Andretz, G, Gaftw. 
Baustellen. 
Eisenbahn -V 
Sambcrtflc. ->■ 
23-28 fflaitslcCcn. 
E (8cm. (DrofcScttiii. 
29 E Stadt Ghatlottenbg. 
V. Wegeilet, F, ©afüo. X 
Becker, St, HmtdetSfr. 
Kasig,J,Siraßenb.Beamt. 
Lentz, P, Privatier. 
Lorenz, C, Kfi». 
MarckS, O, Fiifjrh. t 
Wegnor, F, Gastw. X 
30-33 <5tältcpla{. 
E Stöbt Gaswerk GTjar. 
lotlenbg, 
LagcrpL d, GaSanst. II 
OIEcrSfft. 
34—39 Baustellen. 
40 E Casstrer & Co, Kabel. 
werke. 
V. Beetz, A, Gärtnerei X 
Molitor, I., Werkiiistr. 
41 E Wilke, C, Malirerpol. 
(StnobelSdorssslr. 138). 
V. Äaartz, 0., SHerkmstc. 
Baartz, G„ Arbeit. 
— O, Schlosser, 
Krüger, E„ Ww, • 
— .h, Schneiderin. 
Slreichaii, St.. Arbeit. 
Böget, 55., Maschinenb. 
42 Baustelle. 
E Hyvothcken u Kom- 
inisslonsbaiikG.m.b.H 
(Berlin). 
Brahestr. ->■ 
43 t. a. Brahcstr. 1 
E Kahn, Sl, Ingen. 
(WilmerSdort), 
E Rabinowitz, J„ Slfitt. 
(Schlüierstr. 66). 
V. Rabinowitz, I, Kfm, 
(Kanistr. 142). 
Barlmann.F, RechtS-inw. 
Becker,E„ Reg. Äaunistr.X 
t-.r’icaintfoii, Th, Inge», 
tviuit, R.. Dr» Direkt. X 
Heintze, H, Stfm. 
ßulm, 6, Ingen. 
Müllet,P,Dr. ing., Pros. 
Schtcincr, 81, Lokonioliv- 
füht. a. D. 
Tscheuschiier, St, Mehl- 
grobhdlg. X 
44 E Lembke, Dr.,San.3tal 
(Bad Oeynhauseii). 
V.Dobberahn, H, Kassier. 
Bock. O, Mitch. 
Brühn, K, film. Seit. 
Dobin, G„ Lehret. 
I;, G, Priii. Beamt. 
Gärtner, P„ Eriiiittier. 
Heym, St, Ww. 
Heyn.F. Ob.Schiillehrerin 
Hintze, O, gcrichlL Stach« 
lahvetwalt. X 
Hohn, B, Jnst.J,ispekt. 
Hulli, Marlha, Easö. 
Kahle, H., Bollzieh.Beamt. 
a.D. 
u. Kleist, S„ Vertret. X 
SErctschmar, G„ Zigarren, 
Lehman,., SB, Werkmstr. 
Michaelis, St, Lehrer. 
Persecke, W, Stratzb. 
Beamt. 
Scheidenrecht,M, Elektrik. 
Schröder, P, Kaufni. 
Angest. 
Sumpf, E / Postschassn. 
Botz, O, StrBeit. 
Weniger, Clara. Bitdh. 
45 EKraft,M, Eigentümrin^ 
V. Strafft, A, Ksm. 
Doritz, H, Gen.Bertc. X 
Ghrichl, SB., Kraslwag, 
Führ, 
Faust, W„ Rentner. 
FinternagehE.. Ptivatiete 
Fischet, W,Ob.Stadtsekr. 
Gaetlig, F„ Ingen. 
Gaul, A, Werkiiistr. 
Gerloff, F., Ob Ingen. X 
Gwylowriy, St, Konditor 
Grubert, G, Dreher. 
Harlman», B, Waschsr. 
Henze, 81, Schitlbieit. 
Hoffmaiin.Stuguste,Jnstall, 
HLrren, B., Weschiftrsühr. 
Jahnke, I., Fabrilportier. 
46 Stotlev S$nuikeuL33ot&. 
Klatt, Ot, Architekt. 
Kleiber, O., Slotite«. 
Ltilitcr, H, Mechanik. 
Liberi, ffi., Stfnc 
Matzahii,.SL, Borarb. 
Müller. 3., Reninerin. 
Nelle,W,,RenIenempsäng- 
till. 
Raczek, O., Eteuerbeamt. 
Ribbe, R, Technik. 
EalcroSti, St, Modistin. 
Schlenter,G,SchuhmmsIr. 
Stephan. $>,, Fleischer«. 
mstr, X 
Vogel, P., Technik. 
Borgt, B., Kontoristin. 
Wingenroth, H,Werlmstr, 
Zühlke, F, Privatiere. 
OSnabrücker Etr.->- 
Kaiserin-Augusta» 
Allee 
Kielganstraße 
s. Berlin. 
Kirchhofstraße 
(Postamt 1) 
Berliner Str. -> 
l. 2 geh. 5. Sctiiutt Slt.Cl. 
3 «eh. 1. Berliner Str. 60. 
4 E RöhrSheini, ffi}., Stfm. 
(Weimarer Str. 18). 
Granpner, K, i\aSik. X 
Hartmauii. ©, Arbeit. 
Heuer, St, G'ljnnto. X 
Sicifer, I, Stfm. T. 
Tornow, H, Stfm- 
— I, Wirtschaft. 
Ullrich, A, Ziaarren. X 
Vollmer, H. Stfm. 
Wecsaner-Waiden, I., 
Schauspiel. 
Zimnietmann. ®„ Ww. X 
E Gem. Grob-Berlin, 
Elisabethfchule, 
Slädl. Schwerhörig. 
Schule. 
Michaelis, Anna, (Schilt» 
wart. X 
S. 7. f. a, Lntzow 13. 
E VerwaltiingS- Ges. 
Btn.-Charlollenbg. 
AbdinBey, M, stucLmoa. 
Burow, St, Ingen. 
Coiirad, SÄ., Stfm. X 
Dziobek, M, Privaliere. 
Ehlert. C, Kolonialwr. X 
Eilend. Geschw. 
Fanbel, H„ Pros., Sind. 
Rat. 
Hendriak, H, Geschäfts- 
führ. 
MaezynSki, Etifab, Gafiw. 
Moellet, H, Bankbeamk. 
Rasche, 81, Kontorist. 
Rechenberg.A, Privaliere. 
Reiinann, G, Friseur. 
Rudolf,F.,PoI.Ob.Wacht- 
inflr. a.D. 
©äffe, SB, Konfiiür. . 
Schäfer, P, Banlbeamt. 
Schiefclbcin, O, Kfnu 
Lützow 
8 Kohleuplatz. 
E Gen,. Giok-Berlin. 
•Jhblilj, St, Kohlenhdl. 
« E Gem. Grob-Berli». 
GemeinnützigerBerein sur 
NechlSanSknnsl c. B. 
GrckowSki, M., Heizer. 
10.11 geh, z.BerIinerS1r62. 
Berliner Sir, 
Kirchplatz 
(Postamt 1) 
-4- Scharrcuslr. ->■, 
1 I. a. Scharrenflr. 9. 
E Gogoll, SB, Furage' 
hdt. 
Beiseit, SB., Schlosser. 
Färber, F„ Klempner. 
Grob, P, Schlaffer. 
Hoto, St, AnfliiäUcrin. 
sttame, H, Pol. Sisslsl. 
Lenchtenbetger, SB, 
Fleischer. 
Lindenian». I, Kraulen« 
schwell. T. 
Lndewig, Sl, Answärterin. 
Schutz, St, Schlosser.' 
Völker,E,Jnstrumen1eipl. 
2 E Sttugmann, Ksm. 
(Ausland). 
Badtke, W„ Dr. Direkt. 
Benz, Sl. Malern,str. 
MalouSli, F» Vuchhdl. 
Bosenbcck, G, Metallgrob' 
h bl. X 
Rietz, M, Ksm. X 
Has>, R, Stfm. X 
Stolbe, L, Schneiderin. 
Lüdike, Sl, Ob. Säger« 
verwalt. 
Müller, M, Dr, Slfm.X 
Obst, A, Bankheamt. T
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.