Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

J ra Mk Grüalhaker Str. 
fjsk, . *«b- £"^"> 
&£x 'tr?*' 
-w' 
Commerz- und Privät-ßank 
Gryphmsstr. 
395 
/ f-rX- 
7b5ßa^83nttcit,ö./|iolll«roL| 
Röder. Ä. Dw. 
SBttttamp, W., Ww. 
77E3Ronbet!a,6., Eigrutünn 
S«gmann, äL, Arbeit. 
Bobtorosf?, O., Schlaffer. 
Bräschke, H.. S». 
Carl. £L Arbeit. 
EngelbrechL 9L. Dreher. 
Fnebe. Arbeit. 
Lorenz. 9t, Sammet 
MuUer. 8t, Heizer. 
Raschke, ttl. Krankcn- 
* pstegiin. 
Richter. Näherin. 
Softeis, &. Ww. 
Schneider, G.. Zimmmn. 
Schock, L. 99m. 
Seühenn, &# Lnkemickler. 
Tamow (3., Kammer- 
Clmstianiaftr. ->- 
Parze 'e *2-4-25. 
E Deutsche Äeichsbab« 
A. G. 
Knopf, Nutzholz hdlg 
Parzelle 22, 23. 
E Deutsche Reichsbahn 
A. T. 
Klos. v. Tirchlermitr, 
(@ efhnet Str. L?> 
Parzelle 21 
E Deutsche Reichsbahn 
A. Ä 
V. Klos, H^ Tischleunstr. 
iSMtiner Str. 27). 
Parzelle 18-20. 
£ Deutsche RetchZbahn 
Ä. (3 
Stange, L. Daugeich. T. 
Parzelle 16. 17. 
t. Deutsche Neichsbaün 
A. G. 
Fellecku«. Kohlen 
Parzelle 15 geh. z. Stettiner 
Straße 21 
Dratke.E, Dachdeckermstr 
Parzelle 14 geh. z. Stettiner 
Ätrabe 2»). 
L. Maurermstr. 
Parzelle 12 a. 
E^SDeuttc&e Reichsbahn 
Hahn. E.. fiobleu T. 
•teufen, A.. Smtkak. 
Parzelle 1.1 
E Deutsche Reichsbahn 
9t <s 
Brauerei „stioolr. 
Parzelle 12. 
E Eijenb FiLkuS. 
V. Reinhardt F. IL..Llemp. 
itcrei. 
Keller. jJL, Lackier. 
Parzelle 1L 
E Deutsche NerchSbahu 
A. G. «lottljauien, 0„ 
Holzhdlg. T. 
<- Bellermmlnstr. •> 
73 E Rohled«, Kim. 
\£ Ulrich. A.. Härterm str. 
Balschukat ©., dlrBirut 
Die.mann. 11, Schlosser. 
Enget, it, Kürschner X 
öloöbe. &, Arbeit, 
©imitier, Td., Maler. 
Kur;rnomi. A, Arbeit. 
— <£., y?5i}erti! 
Merks. F., Arbeit. 
Schäitin, 5rtdd,yeBciiSm, 
IhUeman«, I., vandel-m. 
Tillack, W, wzttdeidm. 
Weber, M. HandelSur. T. 
Zahlte. A.. Myerirr. 
79 E Felder, H. Kfm. 
V. Borchardt, F., Schlosser 
Borchart, R., Schleif 
Brüfchke, Arbeit. 
Dünng. Maurer. 
Führer. H.. TechuiL 
Gäth, H., SScrfnmr. 
Grosze Polsterer. 
Heesen, 8t, Hanselsm. 
Küpper. N., Konört 
Nell I.. edtioiiet. 
Schmidt. K., Borkchloff. 
Schneider. E.. Sdmctdrm. 
Völker. G., Arbeil 
80 E Truwer'lche ut6in 
V. tfctfiotitS, Th. Lrbe't. 
Damm, <5., Handels«. 
Gerber. G.. Arbeit. 
Grosl«, Kathrine. Schau^ 
stellerirr. 
tfltfer, 0., Arbeit, 
kichaelis, Th, Arbeit. 
Schulz, VI., Berqold. 
Wolgin, '1t., Schneider. 
Heizer, 28„ Schnhmmstr. 
SlE^irofitcr, h.,E!eka.Anl. 
E irutner, Ww. 
Selche. ©., Maurer. 
Gomoll, 2L. Tischler. 
— ct.r Hobler. 
Karger, stlM Näherin. 
Ksrlylack. O.. Gübnenmiir. 
Preutschak, F-. Klempner. 
Schuh, ®r Mairrer. 
E Irutner» tL Renütt. 
Leiern HügSfahNL 
Kraute, Ä, Lagerard. 
Rteb», Reatnerm. 
Schuh, 6., Prw. Ltutsch. 
laufet ^ ÄeiiuuibL 
$nü!«r, H, Jnftallat. 
ÄemschenL O., Einricht 
Werner. L. Kraftwag. 
Fkhr. 
83 E Grohman», Lftn. 
Benz, Gw. 
Banne St, Wro. 
(StTtermaniL 23^ Rentner. 
taber.and, Schuhm. 
.ihn. H.. Schroksec. 
Jakubeyck, 8^ SB». 
PeterS, W» Arbeit. 
Uhle. Wrv. 
^rmmermaun, P.. Wickler. 
E fiubutct Cigen* 
tNBI. 
Block, Maler, 
fitaufe. St, Arbeit. 
Menge!. A.,Krastw.FLHr 
Schmidt. S., Rentenemp^. 
Schulz A., Renteuemps. 
TobjinZkr. I., Arbtrin. 
Zle-sier, K- Ubrm. 
65 c. Schulze 9L, C'gen« 
töturiit {Suifenftr. 22a) 
Dnchoff, W, i&idjenmätt 
Gntschke H., Rohrleg. 
Htö, Ä., Klm. 
Karve.A..ReLleukmvsgrin. 
Laudren, O., Sdiiteiöec. 
Schvnrberg, 91, Renten- 
emp flttn. 
Schulz. Qr, Nentenempf. 
Scllner, Arbeit. 
Henker, 91, Maurer 
jti E Kehrer.H.. Lederhdlg.I. 
Dorn, Bäcker 
Dreßler. E.. Näyerin. 
Krank. E.. ffenerwehrm. 
Kranke M.r Schnöder 
Frtllnnaun,H- Krastwag. 
Fülrr. 
©tun), M„ Maler. 
~ W. Maler. 
©rmiiufllb, 23. Klempner. 
HlllZf Ä.. flemmad). 
Hoiuburg. O MechaniL 
itlem, H. Buroai'gest. 
Madel, SL, S^cdjcmt 
Nocka, St Stemdruck. 
Peiöker. O.. Ctenerdeamt 
Piotfinmtm. x>., Ötibett 
Schmidt, 5L Eileub. 
Schulz, jl., Schuhm. 
Vo rqt. ttro. 
Weudt, F., Anlogen- 
rchweißerel T. 
8? E Grae»e. M., Rentiere 
Denver. L, Naherm. 
Block. 2t, Dw. 
Braun, C., Goldschmied 
Brey, 2L, Ww.. 
rtieilag, B, Kellner. 
HauLüorff, P.. Zoll Sekr. 
K.rro chat. I. Dschler. 
Ka-per. Ww. 
— P„ Arbeit 
stnmtpeL 5L Schneider. 
Köhler E.. P?rtierfr. 
Pargart E., Schuhm. 
Pau, A, Steindruck. 
Äaöedacv. 8t Näherin. 
Jlumm, Frije'lc. 
Schurz, Ä., Stellm. 
Schult. A„ Straßeub. 
Fl'hr. 
Slchter, Meckianlk. 
Therdel, Mogifte. 
VcaaiL 
Tiede. iDL, Arblnn. 
Weiß, F.» Buchdruck. 
68 e. Meltau, to. Kim. 
Dannert, \r„ Äecüanik. 
Dock, O., AufftcbtsbeauU 
BnutroL A., Fuhrh. 
Busch M., S»ro. 
Dabme, W., Arbeit. 
DrieSe. 5Ü, Buchhallrür, 
friojr SB.. Arbeit 
GrUUow. Tischler. 
Haberstroh E., Arbeit. 
Kodbell, Nätzum. 
ücntj, L.. ti'ö. 
Matte, Ä.. Fräser, 
illilt. St. Schlosser. 
Müller, M Äw. 
Paiüeiett, (?.. BantbeaDL 
U?tigttra, y?., Ww. 
Schnlye, Arbeit. 
Stnppr. I., Lagerverw. 
Warne. E.. Ww. 
SSiedentonn, E, Wirt* 
fchaftcrin 
69 E Vortrefflich, M^Klm. 
(>iloitttstr.S8). 
Bortet (£., HandelSm. 
— H.. Ww. 
Bein. St. Ww. 
Bormann. Post 
afftst a. D. 
Clausmg, G-, (StraBcnb, 
Faiinnstr. st. D. 
Deich, G. Arbrrin. 
Drese, P., Schlosser. 
Ögcr, A., Wm. 
b9 EvalL tt, Arbeit. 
Faikmberge^ L. Arbtrin. 
Hecht. $7-, Schmied. 
Heinrich, 6., Schlosser 
MuSzinLki, it, Schlosser. 
Nerlmmrn, A., SUchnu. 
Pülzlv^ L, Ww. 
Oua't. E., Ww. 
Risch. K., Schmied. 
Sonntag, P, Milch. 
Stegemann, H., Wv. 
Stcpke. B., Mhria. 
Böge!. H, Rohrleg. 
i)0 E Györr. L., Bru, Ober¬ 
arzt (Budapest). 
V Kaiser, B.. Wv. 
Dumbe. P., Majchdüst. 
Ehleben, Arbeit. 
Falkeuberger, t>., Maler 
öü«8, Ange tellt. 
Seen, L, Tischler. 
Hertt, A., Lackreru. 
teife, 8t, Farben. 
t\l t>„ Schneid«. 
Kerkrenhau, E., Wachter. 
Kübn, F., Schlosser. 
Küfterwan», G., Falzer. 
Krüger. (B, Arbeit. 
Melzow. L, Arbbnn. 
Mieleuz, ^ Bürogeh. 
Siftget Ä., Drehern 
Voller, R.. Arbeit. 
Rose, Arbeit 
Ro^. F, Schuhurmstr. 
öludyls, A., Sattler. 
Sandiow-tt, K^Werkmilr. 
Senst!eben,W.,Sch»ttder- 
Ut(lL 
Steinderg, Hebamme 
91 l a. Sahstr. XL 
e. Fiebelkorn. 
Privat ere^l^tchterf) 
E Füruenberg.J.. Kkm. T. 
(Lichters.). 
V.Arnemaun, T.. Vederarb. 
Arnemann, H.. Bürobote 
Olthoff. äW* Ww. 
PeNlck. 0„ Tilcdler. 
Poepre. H., Arb. 
'^heine. tfontroOeurin. 
Schulz. ^..Wirtschausarlkk 
Treplow.C. HencncitikT. 
Woschech. 'V?.. fiereitsmitt 
<- Bndfii -> 
0112 
Gryphuisstt. 
Verwalt ticz.XVII Sichten 
berg, Finanzamt 
Lichtenberg. 
A.cS.Berl.Mitte-L.G.1. 
Andrea» GryphrnS^ 
Schriitftelter, 
Vb. 2.10.1616,1-16.7.16^ 
2 Schreiber. M.» Ww. 
Schulz, Tet IwveL 
Suecow. Ä, Siraßenb. 
Beamt. 
Bogt.W., Pottasptt. 
Wagner. I. Postjekc. 
J.4E Beamten-Wohnnngt. 
Verein z. Berlin, e. Ö. 
m. b. H. (Kölheuer 
Srratze 34). 
Adam. G., Eijenb. Ingen, 
a. D. 
Berner, F, Laudel- 
Jnlpelt a. D. 
Bücking. Ob Solltest. 
Lange. H., 06. Posrsekr. 
Mengert.K. ^ oslselr a.D. 
Mühlmg. M. Ämttrat 
Müller, ty, Rektor a. D. 
Mulack, 9t, Minist. AmtL 
Ob. Geh. 
Negendank, Kw Stabt- 
omtui. 
Otte. H. Ww. 
Scharnweber, R, Städt 
Lehrer. 
Eidow, A., Ww. 
Sonnabend. R., Ob. Post- 
[elr. 
Stutle, R., Stadt Inspekl. 
Zillmer, B.. Ww. 
Heleuenhos 
5 E Beamten - WohuungS- 
Bereut z. Berlin, e. G. 
nl b. H. (itochener 
Straße 84) 
V. Himlcr, G. Lehrer 
Wumnm 
2 (Kronen« 
<- Simplonslr 
E Beamten-W^> rngS- 
Betern z. Berlin, t G. 
m. b. -v. kKötticnee 
Sttaße 84). 
Förster, rtv Stadtmipekt. 
Görmg. H.Kri«. Äffist. 
Lauer, H., Ob. Postfekr 
a. D. 
Möller, T^Od.Postinspekt 
rstedliu. A.. Ww. 
*cr, A.. Stadt Ob. 
,n)peft. 
1 Botz. H., Ob. Postsekr. 
Waüsrröm, 9t, Hauswart. 
> E. Beamten- Wohnungs. 
Verein z. Berlin, e. Ä. 
m. b. H. sKöttzener 
Straße 34). 
V. ÄrotmS,F., Pokt Assist 
i. R. 
Cybula, ReichSbk. 
Beamt 
Dikow> H., Ob. Post 
Schaffn. 
Fl^hauer, ft., ©feitet- 
Gerloff, PostaM. 
ÄieS. L., Pros. L 
Henkel, L, Pot AssiL 
J?orpten. H., Enenb. Sckr. 
Otto. R., Stadtsekr. 
Rüstiss, A., Ww. 
(Soimtagiir. 17). 
Albrecht, <L., PotOb Sekr 
ti5alanDt, G. Sozial- 
beantiui. 
Hoftmaiin, P.. KrtNL Assist 
Hoppencoti), Wv 
Peimoimr. 
Mvflu, A., Ww. 
Perdelwiy. Hegemstr. 
Schröder, G., Pensionär. 
Sprung, Zoll. Beamt 
Tschirmer, F.. Rerchsd. 
E»eanit. 
E Bfßjtucn s Dohuuugs- 
Bereut z Berlin, e. G 
m. b H. (Kölheuer 
Skraße 34). 
V. Honler, G.. Lehrer 
(oonnhgilr 17). 
Bruckner. St, Post Assist 
Ehreiuraut, G., Post- 
Schal n. 
ftlatf, o., Stadt Se'r. 
Gutzeit, W., Sbdicimffefs. 
itaueci, F., Äaiijlmeanti 
Otio. R., Städl. Beamt. 
Pteloch x)., itnm. isfftiL 
Pnll. M.. Büroangett. 
Sawalle, Sr.. Gepäcktrag. 
Schiebler, Ä, Buchhatt 
Schorsch, L. Teiegr. Sekr. 
a. i) 
Senitlebeu, ^Knm.Assist 
Schwarz, Pofranut 
Spieget R., Bostasstst 
Ziminermann. Fc. Post¬ 
bcamt a. D. 
7 E Beamten» Wohnung-- 
Betern z. Berlin, e.ö 
»u b. H. (&öthenet 
Straße 31). 
Abel, ^ Pensionär. 
Bnsch. Stadtinivelt 
Rreä, H., Post Assist. a.D 
Greuich, Ä., Krim. Assist, 
a. D. 
Griepe, F.. Stadt Jnipekt 
Liepoldt. A., Pensionär. 
Lindenau. Vokt. Assist. 
Müller, I., Elienb. Setr. 
a. L. 
Otto, A., Ob.Slkuer-Sekr 
Pokath, Pol. Beamt 
Schumacher, ,v. Ob. Post- 
schann. 
Sydow, K., Po'iassist 
Tieg, Ä., Magrstr. Beamt. 
Wegen«, H, Post Beir. 
Ajkist 
d E Beamten» WohnnngS- 
Verein z. Berlin, e. G. 
m. b. H. lKöthener 
Srra.e Ur. 
GoLcniökr.E.Betr.Aufseh 
Kiel, P.. Ob. Pottjchastn. 
Knorr, E.. Te'egr.Jnspett. 
Luthe. «* Äw. 
Neumann, öl., Pot 
Kommssar. 
— sZ, Kam. Aisist. 
Rodete, (S„ Lehrer. 
Roienberg, F., Kor- 
responk'entkn. 
StemtzöletK., Ob.Steuer« 
fest. 
Weber,O- Eisenb.Ob.Sekr 
-<r Sonntaattr. •> 
Wühlischsrr. ■> 
9 }. o. Wühlischstr. 12. 13. 
E Stutz. O.. Bäumst^ 
(Wenend). 
Arndt, E, NelchSbkdirekt 
Becker. S>„ Poübeamt. 
Bkoch^ N., Kfm. 
9 Blumeustein, P Photogr. 
Boldt. Ä., Bankbeamt 
Brier, K„ Flei/chermstr. 
Davtb. W., 'tteg. sekr. 
Ditteu, K, Schlosser. 
Glaert R., Arbeit 
ftcmoiM.,t>ereibigtW5g, 
§nndt, A„ Ww. 
aier, 9t, Lopez. 
Gast, it, Schankw. T. 
Hahne. H. Seifen. 
Hauschilb. H.. Expedient 
Hochtritt O., Schlosser. 
Hole, H.. Arbeit. 
Kaiser Äertmstr. 
Koernig, 0, Werkhels. 
Kohlt, Joh. ffran. 
ttrüger, R. Bürodirell. 
Lehmann, 9L, Schloss«. 
LinS. Ww Lehrer. 
Lipka, K-, Lehrerin. 
Markgraf, Monteur. 
Metzgrr, W. Schlafwag 
©itaffn, 
Mnll.r, H., Buchhalt 
— H. Schuhm. 
NuthMliun. 9t, Kfm. 
Baut A.. Arbeit 
Popvcuberg. S„ Ww. 
Naajch. A. Schuhm. 
Radtfe. E., Lehrer. 
Schwarv. O.. jjerchn. 
Slroh, D.. T> 
. Tiichler. 
Witte, P., Zlmmerm. 
10 E Laedwich. P., Kfm. 
(ßmdener Str 1). 
E Röhler. O., Ingen. 
(DidinBitrger Str.3b. 
VI Lukat. G., Zug'ühr. 
BLnyü.SA, xJt, Mufti» 
leljreri». 
Berber. Ji. Tisenb. Werk- 
nattenvorsteh. 
Böttcher, 0., MV^. 
Dochow. Buchdruck. 
Dornbcnch. F. .Pensionär 
Ellermann H.Cljenv.üisist 
«Lrhordt. W, Eilenb.Beir. 
disqt. 
Welsch 31, Postschaffn. 
Fenger, O., Ei/rnb.Beamr 
Ärog, 91., Ww 
sUidet üt, Mag Beamt 
Stiebe,Schlonermstr. T 
^diuge, O.. Prio. Beamt 
Knappe. B., Kroftwag. 
5ubt. 
Siovmi, M., Titchler. 
Ludwig, 0., Kstn T, 
MelS, A., VanvetSm. 
Kuller, W., Lieber. 
Bieiffer, H., schloff«. 
Pirlcrt, ©., Bankbeamt. 
Reimer,S Schnerdermitr. 
Sanöow. i£., Schlosser 
Sanerbaum. 9t, PotOb. 
Wachtmttr 
Schulz, I, Dreher. 
Schulze, ft., Glaier. 
Streich. M., Slrvtriu. 
TucziinSkiK. Kontrolleur 
Borgt. P., Poslaisist 
Winkler. K., Schlosser. 
Woiszekowskt, Thele- 
phonist'n. 
Retdkr, M., Ww. 
yimaiei, H Maler. 
U E Eberle, FabrL. 
(Tünchen) 
V. (9roä. E., Werkzeug« 
schien. 
Banmbach, A.. Buch- 
druckereicrrb. 
Berg. A., Werkmstr. 
Blumet GU Maurer. 
Brauet, W, Revisor. 
Brauu. K., Arbeit 
Biutfmamt, R, Friseur. 
Brüich, F., Stei m. 
Bnttner E., ^ähetiiu 
Dieicher, H. Rahmenm. 
ßtnnfe, xl., Kfm 
Geisler, R., Maurer. 
George A. Tischler. 
Grnnert, St, ^aulbemnt. 
Heut, dt., Arbeit 
Hnnold, O. Äerkzevgm 
Jäger, 9t Pianobau. 
Krug«, 2JL Kfm. 
Lablyke, W., Eisenb. 
Äuwart 
Leilow.E. Krafiwag.Führ. 
yZetgfe, 9?^ Klavierarb. 
Peterfe, R., Trichler. 
Porth, A., Dollz. Beamt 
Racbet 91., Ww. 
Nohl D., Arbtrin. 
Rogüe. F., Eilend. Beamt. 
Schade, F., Tvchl«. 
Schlüter, Ä., Ksnr. 
schock F., Buchhatt. 
Seepold E> Fbrtarb. 
Sielmann, G.. Lagerist. 
Boigt, E, Buchdruck. 
Wey«. Mv Telegi.Sekr. 
Wilde. M.. Rährin. 
12 E Gordig. y., Kfm. 
lNiederfchönewnde). 
V. Nleiener, P, Verwalt 
Beßmaun. T., Posta!sift 
Brandt, tit, Eijenh. Zug¬ 
führer a. D. 
12 «>abich K., Pförtner. 
Zahlte, Ov Zigarren T. 
Fischer, E., Erkenb. Werk. 
mstr. 
FrankowSki.B., Werkzeug« 
mach. 
Jäkel. P., Schmied. 
Kernicke, W., Werkmstr. 
Kleyer, F.. Bürobote. 
Kröckel, W., Kutscher. 
Kühl, F, Arbeit 
Lalelt, P.. Kfm. 
Leschke, Pv «Lisenb. Ob. 
Schaffn. 
Meffmann, I.. Paikettleg. 
Me*ner, 9t, Rej.Lokomol 
Führ. 
MiUon A., Arbtrin. 
Roß, W., Bauarb. 
Rudolf, W.. Seemann. 
Scherff, E, Reutennnpf 
Schumann, W.,Eisenbahn 
fingest. 
Tekchke, M., Arbtrin. 
Boelz, A., Näherui. 
Vorbau, W.. Bügler. 
Wendl. E., Alben. 
Wobklng, K., Arbeit. 
ZaluskowSki, H^Monteur. 
13 E Genig, H., Eigentum. 
tOberschöncwelde). 
Beck. E. Kjnt 
Decker. Ch.. Schneidrin. 
Bergnmnit, Beir Aisist. 
Blandow.. 53., Weikmstr 
Bl'imel, Ä.. Post Betr. 
Assist. 
BrzozewLki, F., Jnvolide. 
Busse. E., Ingen. 
Däckow. 23v Weidieniuart. 
Dnett. O, Blldh 
(iiirimann, 0.. Dreher. 
Friebe, W., HondelSarb. 
^rohmann, M., Arbnin 
Hemlep, B., Mechanik. 
He.m, B., Buchbindmstr. T. 
.yoppe, (£., Bäck-r. 
Kleemann.A, Bnroangeft 
Keßler. I., Arbeit 
Kdpycn, F., Schmied. 
Kottke, L., Tifckier. 
Krug, W.. Invalide. 
Lange, 91., Milch 
Langnch, j?.. Schloff«. 
Lücke. C, Cchneldermstr. 
Maibom, G., Eisenb. 
Beamt 
Medrow 91., Fräser. 
Moriy, H., Ob. Telegr. 
Sekr 
Blnö)Ie, E., Ww. 
Redike H., Vlrbeit 
Segert. £)., Bermeff.Sekr 
Strauß. K., Ww. 
Thiede, H., Zuschneid. 
Weist. G., Gem. Arb. 
Wendt, K^ Tischler. 
14 15 s. a. Croffener Str 
Nr. 35. 
EKassowiy.Ll.. Vr., Zahn¬ 
arzt (faiManbi 
E Big. W., Bankier (AuS- 
laub). 
V. Petit, H* Berwaltriv. 
(Münchener Str. ti). 
Bethke, W., Buchdruck- 
hilsSarb. 
Sentier M., Sattler. 
Brügmann, W., Such. 
dructerei. 
Krüger, E, Ww. 
Kurrh, M„ Ww. 
Laitreiit. G.. Bankbeamt 
Michel, Euse.. Seifen. 
Rnnz. 0 Tischler. 
— P.. Bankbeami. T 
Preuß, R« ©ärmer. 
Putzte, R, Schneider. 
Revvm, O., Tischler 
Sagen«, W, Krm.Asstit. 
Schael, Postaisiu. 
Schmidt, P, Elekno- 
Monteur. 
Sckoch, E., SdirVttteÖ.T. 
Schrader. H„ Schlosser, 
©uieiat F.. Arbeit. 
Strenget K., Kfm. T 
Bieck. y, Homöopath. 
Herlmeth. 
Boigt, B., Bäcker. 
Troisener Str •> 
<- Boihagen« Str 
lu Walle & Sohn, 
Pelzwr. T. 
Zimmermann. Mw Bäcker- 
mstr. 
16a E Sehr, F., Eigenlüm. 
(Stuttgart). 
V. L^leck, {?.. Architekt. 
(Wilhelmstr. 124). 
Brandenburg,W..Maschin. 
Atb. 
Diesing Th., Tisch!«. 
Äscher, P.. Maschinist. 
Äoidhuber, I, Fleischer. 
Grewe, O, Pol. Haupte 
Wachtmitr. 
Held, Borarb. 
Hensel, E., Stellm. 
Hohensee. M., Näherin. 
Kluger, 9t, Arbtrin. 
Kobs R., Mechanik. 
Kramg K., Postossist. 
Kuve, K., Tijchler. 
KukuUeZ. K., Arbeit. 
Marunde, P., Schmied. 
Mastog, 0., Arbeit 
Meint, xX, Schuhm. 
Meister, F., Stepprin. 
Neuberi,(i>.,PniJQibfamt 
Oppel. A., Wächier. 
Navicke, A., Arbeit 
Schneiderei! P, Schlosser. 
Specht,O.fttastwag.ftuht 
Sabbert, F, Lolomot. 
^nhr. 
Tiey, W., Maurer. 
8onier, F, Schustjeh. 
17 s. n. Weierstr 28. 
E Globus A -G. (Fried- 
rtchitr. ICO) 
V. Kmcht, K. Frau. 
Dastiani, E., Stuktot 
Brauer. F., Rchrieg, 
tolz. G., Fleiicher. 
öpvner. W., Vctirec. 
Hübsch. K., Schuhm. 
Jakubke, H., Liscub. 
Wagenmstr. 
Koeprnck, M„ Ww. 
Krügei, 91., Ämtsgeh. 
ttula, P, Siganen T. 
Maqdeburg, ©., Auto- 
Schaffn. 
Meyke, W., Schlosser!. 
Miebtke, H.. Technik. 
Ritsch, it, Tischler. 
Stabile, 9t, Sinnt. Wacht- 
m ir. o. D. 
Nudolph, M., Möbelhdlg. 
Schüler, 0., Arbeit. 
Scyulz, E., Jnilallat 
— O., Sattler. 
Seide, G. Bäcker. 
Spertel, S., StraßeuV, 
Schaffn. 
Tent, O„ LedcrarS. 
Werner. E^ Maurer. 
— H., Metollatb. 
Wejerstr. ->» 
18 t a Weierstr. ^7. 
V. Haues, O, Fabrtt. 
Frankfutter Allee318), 
Senermunit, M., küchenfr. 
Eiaenbrod. G, Schlosser, 
^ischwaffer, T.. Kfm. T, 
Grunow, O., Press«. 
16 s. a. Borhogen« Str.89 
E Wtldgrube, E., Architek! 
(Langendeckstr. 8). 
V BaganS, A., Arbeit 
Bötke H., BSck«. 
DahmS, P, LZnrobeamt. 
Dehne. ©., Dreher. 
Eigner, B„ Technik. 
Girftt, W.. Pondeamt 
^unfl, Hr., Kortossel. 
K«n, €., Slenotyptstin. 
Kollier, W., Kfm. 
©theil, K., Ww. 
Schneider, K.. Arbeit. 
Sdiromm, Näherin. 
Schulz C, Arbeit. 
Simons, W., Näherin. 
Tritschler, A, Z^arren. 
oute, H., Pensionär, 
yerfc, R., Stellm. 
Kloock, P. Wntmstr. 
tiiebett. K., Schrntsetz. 
Mende. Hv Dipt Kfm. 
Müller, E. Bäckermstr. 
Rimz,G., Eisenb.BetrlebS- 
schreib. 
Reichelk, R. Gastw. 
Riedel,B. Maschinenwort 
SchöuiNti. E., Bildd. 
Seegall M..Scyneidetmstr. 
Stollsuß. H.. Tischler. 
Thran,E, Kraitwag.Führ. 
ijkemann. F.. Schlosser. 
19 s. o. Borhaqenet Str. 00. 
fc. Schmidt •!<., Eigentü«. 
Becker. Arbeit 
— P., Packer. 
Brauugard, E., Photogr. 
Buduick, A., Ww. 
Fischer, ©., Krostwag. 
Führ. 
fettet L, Kassenbole. 
itze, H., 9lrbtnii. 
Kany, Ä., Bügler. 
Kltmer, H., Koussr. 
Müller, E.» Ksnt. 
Pühl, in, Vertrct. 
Zimmermann. K., Post» 
assil't. 
^ Borhageuer Str. 
20 s. o. Boxhagen er Str. 44 u. 
Crossener Str 1. 
£ von Jnsanlado. Herzog, 
Eigentum. (Modrib). 
V. Schenk, G.. Maur« 
Gulsch, A., Ww. 
Gutte, M„ stabrkarb. 
Höhne, S.. Ww. 
puderst & So.. Samen- 
hdlg. T. 
Persicke, H., Ob. Post 
Schaffn. 
PiaLnow,ELugsühr.a.D. 
Ratzmann, vt, Fleischer. 
4. 
&
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.