Path:
Volume IV. Straßen und Häuser von Groß=Berlin Verwaltungsbezirk Reinickendorf Saatwinkel, Schulzendorf, Tegel, Tegelort, Waidmannslust mit Lübars, Wittenau

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1925 (Public Domain)

yi’ 
ÜD8& 
<*> ' * 
ÄLiÜöüätt 
* V5vs J 
' -'?V^ 
Keld—Welerstr. 'r-ikr 
Sl;\ 
TTE'Sulie, 1IL, Lcltzr. 
^ OtierW ’ t , 
gTS“ 18 E Eidmann, B., Mimst. 
^ --. AmILgeh. f - ,' 
19 E-SlSr, Ss.s Ncgistrat. 
20 E Eritst.M^ Kanzl Sekr. 
21 E Nickel. H., Beamr. 
22 E Schindler, O., Post- 
schassu.- - 
£3 E Wottbcrg. 5L, Wiv. 
-24 E Himmtt, H., Ober- 
. Himmel. F, Hebamme. 
25 E Hübsier, F./Sektet. 
26 E Löweuüu^ t?L, ithn. 
27 E SchwidlinZki,J^Post« 
schaffn. 
26 E Strosse,Sieuerassist. 
29 E Proüttlk, W, Stadt- 
fclr. 
30 E Heewig, R., Kanzl. 
. Sekr. 
iSl E Lustig, F., Kraftwag. 
Lub^ 
132.ET Jtiioft, Q, SBctltnllr. 
'-.DolzWLg 
I "<^Lübarler Str. 
1—13 geh. z. Lubaiser Str. 
' Nr. 18-22. 
14—21 Baustelleit. 
-<-GemyrknugRosenthal-> 
22-36 §üitfleaeu 
L7. ÄSHKvidler. I., Landiv. 
Pahl, 4Uiäftrng. 
39—42 ©slufieHen. 
I «<- Lnbarser Sir. -> 
Zansenstr. 
, •<- yiorbmiaöce -> 
(Unbebaut). 
Jnnungsstr. 
(Polt^Borsigwalde.) 
BrÄtenbachstr. ->■ 
Aaustelleu 
Gasanstalt T. 
E Stadt tictlin T. 
UrriLiev.Jtispekt.d.Städt. 
Gasw. T. 
Jaule, W., Schlosser. 
Äunqrelt, F, Platzmstr. 
Steffany,G.,Sradtbaumstr 
* Mtranstr. -> 
Baustellen. 
Äpandauer Str. -> 
Baustellen. 
Mrraustr. -> 
Grundst. d. Otrs Elevator. 
' G. m. b. H., gch. 
Mirnuslr. 41. 42. 
Tobker'sche Fabrik, geh. .. 
Brettenbachstr. 54—61, 
*<- Brertenbachstr. -> 
!r*~ 
Vr 
|/r 
S>‘, 
* ' Kirchplatz 
graftftr. -> 
^ftflv Enden 
HeruiSdorfer Str. 
Henset & Kolle'sches Hlintz. 
lieh. z. HermödorferStr 
bl-83. 
Feldmark -> 
BanfteUeu. 
HermZdorfer Str. -> 
Lanferplatz 
Janfrnftr. -> 
Lmdcnweg 
Oranteiiburaer Str -> 
1—3 Werkplajz o. „Union'j 
Bitugelrüsch. tr. Akt. 
E Bauhof Wrtrevaii, G. 
m. b. H. (Berlin), 
V.Eutretz.'^.L.asch mt.l 
Berltner Parkett- imb 
Slab^utzbod. Fabr. G. 
tu b. H. 
AatlfimSh, W., Gärtner. 
- Müller, G, Kfni. 
'StedelungShaUscr d. Stadt 
Berlin. 
E Stadt Derlck. 
i«, ^4 E Bauhof Wtttcnau G. 
m.-b. H. (Äerlin) 
Be^IIuer Par7 u. Stab- 
IchbodenfLrk.G. 
15 Großer u. Klein, Ban.Att. 
<&f. T. 
^ z s8 Weber, K., Kutscher. 
W b. Dcimke, E., Just. Ob. 
Sckr. 1 
'7a Eytedinann Ll.,Ämt§rat. 
!7b E ttoem K., Ütcg. 
06/ Sekr. 
,7c Storno, 91. Ob.Sieuersrkr. 
!8Altmai:n,G.Ob. Tesegr. 
chlkpekt. 
Ochttreich, O. 
Kfm. 
Schnitze. O„ 56 m. 
Vlluderlich. E., iBlt?« 
<-<- Piolerttr. 
Ö E^osorrtk.Ä..Sterlcrse^. 
Efteirmonii, EijenV. 
" - V * Oß, Lekr. 
";06 .E Hoh'.imk>, $sy jDS^ 
.Kaff. Sekr.-' - * ^ 
9c Haidia, M. Ob7Postse!r 
10 W»b1ke,H. HoÜinfpcft. 
Gentzik.G.,AuöhilfSichaffn. 
10b Peiytow, Wertfüdr. 
lOoWiicte,6.,Gteiteriit(|?cIt. 
11 E Schmidt, H., Vrrw. 
'^nsvelt 
11a E Rltrmann, 53,, 
Eisenb. Selr. 
llb E Gaeglty, 5s., @ct 
Aktuar. 
11c E Lrrch,J.Derw Se1r. 
12 Peterluig. H. Wttkmstr. 
9iicgcr, 1W., Weilmstr. 
Schmidt, O, Werikmstr. 
Liey, E., Wcrkmstr. 
13 Fachmann, O-, Arbeit. 
14 Tretz, F., Werkmstr. 
«<- Pielerstr. -> 
15a Herwig, R.. SöfttNtt 
Wolf, L., Wettmstr. 
L5bÄiedermann.G,Post6ei >ü 
a. D. - 
Kraktezyk.H., flontorifti 
15 c E Siebcil, A, Gigcn- 
Junt. 
15 d E Müller, A.. Ww. 
15b E Stadt Berlin. . 
Peppes. H.. Arbeit. 
151 E Grosser & Klein. 
(Äerlin). 
16 E Aurrch, F., EigentÜm. 
16a Delktz,N,Tcleflr Sekr. 
Schnlelz. S, TifÄer. 
17 Klpka, St' Mahnt, 
17a E Stadt ÄerUn. 
18 Bohl. 51., Schnerdrln. 
Walter, P., Äerkmstr. 
I8a ^ie»mann,W., Ob. Post- 
Ichassn. 
19 Katdenbach, O. Eisnb. 
Schaffn. 
2) Sternack, 9s„ Buchhalt. 
21 Mach, F., Arbeit. 
21a VtebclC H., Jnjpekt. 
*22 Vorrmann, W. Ktm. 
22a Jthutbcr, St, Koch. 
23 Grtmnl. G., Meister. 
23a E Wandachowsli, P. 
Tischler. 
23b Diaumait», G., Jltm, 
23c E Peter, G, Pfleger. 
2<iil E Holz, E., Schlosser. 
' o E Kreuzberg, R., 
Schriftsteller. 
23E £ Noiall, I., Tischler. 
23g l. Alverti, B., Werr 
m ze^m. 
Baiuielleii. 
Graf Röberik-Mee 
Baustellerl. 
Brodcrsei; Str. -> 
3t E Wiedinfl, F., Ksm. X 
31a E Ziutniermann, O., 
Steuerassist. 
31b E Dieter, O, Eigentum. 
t2 E Fratzke, FLollsekr. 
32a E Graedke, 9f, öejiiU« 
rendant k. Öl. 
32b E-Seldenstlcker, H., 
Pol. B'achtmsrr. 
33 E Jansjen, Minist. 
Kanzl. Sekr. 
33a E Langer, I., Lokomot. 
kZühr. a. D. 
34 E ^ötze, H,Bankangeft. 
34a E Aerndhinser, E., 
Drechsler. 
34b E Melffer, 9L, Presse- 
ltfcreiit. 
35 E Werner, I, Nrchltelt. 
Wiba. (Äirtsckakts- » 
ÄndustriebedarfS' (G. 
in. b. H. 
35a E Scheer, B., Kanzl. 
Sekr. 
35b E Wartenbern, G., 
©chitctbrm, 
Sapora, M, Schneibrin. 
36 E Halm, V., Reg. Jnspelt. 
3f>a E Helmchen, G., Reg 
Ob. Sekr. 
Heiligenthal. --- 
17 E Villerbeck, F., 
Kupferdruck. 
37a EÄandce,M.,MechaniL. 
37t EFehlmann,Ö.,Vean':. 
38 E Schutz, Lt. Schlosser 
38aESchmidt,G.,Poslbeamt. 
38b iL Mchels, O., Bank- 
bnchhatt 
3P E Mees, E.,Kftu. 
3£a E Dovrint,H^ Ersenb. 
06, Schaffn. 
40 E HaaL, A., Kfm. 
40aEBetche,A.,Reg.Tiispekt. 
a. D. 
40b E Hammel, Ekgentüm. 
41 E Sta'-elmann, St,, 
Kfm. Beamt. 
41a E Naeker,Krim Deamt. 
41b E Ttiesenvitz. Kfm. 
42 E Mn!h, G., Tischler. 
42a E großer & Klein, 
Bauaesch. fißetim), 
Pnschokat, F., Kraftwag. 
Fttlir. . j 
■<- Benstecskraöe ->► 
43 E Kaqer,I./Technik. 
Ü E Stichs, 58.; Technk. 
45 E Mehtth, Ä. Kranken' 
fettf, Soriief). 
ttß E Ouabe, W>, Dreher. 
4Üü."E'Qnade, W., Ksm. 
voher Feld ->* 
Baustellen. 
47 E Wohnstatten G.m.b.H. 
(Berlm). 
Kiemtz,H., Pol.Wachtmstr. 
LÜyow) Iuiuy Jnspilt. 
48 E Wohnstatten G.m.b.H. 
sBerlm). 
Becker, Betr. Asstst. 
GanS. ©., techiu EtfenV. 
Sekr.- . v 
Leöle/ O., Cistub. Arb. 
©chaod H, Arbeit. 
Schmalland^ SB* Eiienb. 
imt \ ' 
49 E WchttstLlten G. m. 
b. H. (Berlin). 
EMugyllus^Hofimaim, 
Vr. mcJ, otctjiiii. 
Hoffmaim,H,Pol.Di6tar. 
MeeS. E, Xkebensm. X 
50 E Wvhnitätten Ä. m. 
B. H. (iöcrlm). 
Beckerr, F. Postillon. 
BrillowSki. F. PoMchaff.n 
Conrad, W., Postschamr. 
Preist,H, Hilfrposrichaffn. 
51—öSE-^aatt.A./lteg.Jnjp. 
Heife, 23., Äw. 
Zwersäike, A, Ww. 
53-54 Baustelle. 
55 existiert nicht. 
56—57 E Franke & Co., 
nl b. H, C., Eisen T. 
V. Oppenheim, F., Kftn.T 
Plöger. I., Kfm. T 
OraniettVurlier 
Straße 
58. 59 existiert nicht. 
tlO. 61 E Hauö, Gastw. T. 
V. Prior, C.. Qbermslr. 
Jandrr lN., Dreher. 
Kohl, Stadt Ob. Sekr. 
Schröder. R., Llngest. 
Lübarser Str. 
Oranienburge^ <5ir.->- 
E Kolt, H., Vastw. T, 
Beilke, O., Dreyer. 
Hildevranv, O., Eisend. 
'8 Ämy, F., Werkulftr. 
Müller, K., Maurer.. 
Muth, K., Ingen." 
Raeh, $?/, Frmer. 
Reich, $., Schlosser. 
)9LMtm-ni.A.,Photogv 
n»k.-. 
Marauarot, A., Stellm. 
100 E Horsch, P., Ksm. 
(Berlin). 
Berr. ff., Blerfahr. 
von Ds owSkl, SB., Kupfer- 
schm ed. 
Paaq, P., Schlosser. 
Pearee, (5H., Pfleger. 
101E Helling,O.,Glaserm str. 
BohnS, W., Techn.Äugest. 
Franke, A., Ww. 
102 E Warten, W., Fabrkt. 
(Barnren). * 
V. Pfefferkorn/ Verwalt. 
Helm, H., Schulim. 
Honicke, K, Maurer. 
Jeschcwskl. Kfm. 
Klatt, E., Afut. 
Poranzke K., Werkmstr. 
Sloll.nSki, >>., Ingen. 
laEi$oIi,fi.,@oflto. (Nr. 1) 
Äerndt, E., Arbeit. 
Hiihneke, G., Arbeit. 
Iberfer, tP„ Ww. 
Karwaki^ I., Arbeit. 
VoNnverg. H., Arbeit. 
- 23., Mcger. 
E Tschijchkale, M„ Ww. 
V. Seyfert. M» Auto Re- 
parat. Werkst. T. 
Kossatz, 2)., Äw. 
Lnn, A., Arbeit. 
Stetuberg^ F., Stotzer. 
Hicroch, H„ Dobrer. 
E Meyer, ©., Tisch lermstr. 
Siedler. E., Zulchiieid. 
Oualili, H., Pllegerm, 
Schadow, E., Wlv. 
4 EScknlz. L..Ärastw Führ. 
5—17 Bansteveil. 
18—22 EDittiiiann, F. G. 
Fahrzcugfdrk. T, 
Krach, F, Hauswart. 
Siebenmch, G., Krajtwg. 
Führ. 
Stolltilskr, 0„ SBct-mfir. 
<- Holzweg -> 
33—54 Baustellen. 
Genmrkimg LübarS->- 
55—89 Banstelleir. 
90 E Brock, »?., Eigenlüm. 
Wendlaud.H..Kolvnialwi. 
Y1E Tchafer,^aLrkt.r Berlin 
V. Layer, 8t., Schlosser. 
92E Lchiiser,Fabrtt.(Äerttn) 
Wachowiak, B., Gärtner. 
93 E Müi'chentzagen, H., 
Fleischer. 
Wendtand, R.. Arbeit. 
94.LZEEberkiarb, I., scn., 
Gastw. T. 
Eber hark», jun. J.,Gastw. 
96 E Eberhard, J^Gastw, 
(Nr. A. 95). 
Danlert, Ä., Mro. 
Eberhard, P., Maurer. 
Hon icke, K., Maurer. 
Kühn, F., Dreher. 
Ledmaiin, N» Magistr. 
Assist. 
Rohrbach, 9B„ Mattier. 
Thiele, F, Dreher. 
Waldhatker. W., Kupfer¬ 
schmieds ' 
97 E Zimmermann. W., 
Ziiniiierm- 
Reetz, A„ Ptivaiicr, 
1J8 E Dtactfe, ss. Rutscher» 
mflr. (NenIöNn). 
V. Riebet, M., Ww. 
EÜert,-St., Ww. 
Kratlse, P., Dreher. 
Möuhl, H., Znschneid. 
PleschowSkt,St., Sitllmach. 
k^suer, Dreher? 
Schiihutf, W, Ziiittirerrn. 
Willhöft, H, Maler. " 
103-Taustelle. 
-<—Oranienburger Str.-> 
Miraustraße 
(Posi Borsigwaide). 
Kremmener Bahn -> 
1—18 geh?Z. Charlotten¬ 
burger Str. 16—27. 
Jnnungsstr. 
19 Lciguplatz 
E Äezirksamt XX. Tiei- 
banverwalt., Abt,M.a 
20—30 Baustellen. 
Spandauer Str. 
Grnndst. d. Rabeua Masch 
ffofirt Herm Schönm, 
geh. t Spandauer S! 
Nr. 61—00. 
Bailstelleu 
(Scmarkung Tegel ►> 
Bausiellen. 
-<* Spaudauer Str. ->• 
31—bi Äaustetlen. 
35—37 E Fabrik komprim 
Gci^e d.Gesrllscki. f. Lin¬ 
des ElSmasch. A. G. T. 
Bahnbetriebs - Gesellschaft 
Borsigwalde, Gesell- 
frfjott m. b. H., Post 
Borsigwkilde T. 
Brüll, k?., Aerkmsir. 
33—40 Baustellen. 
41—12EJDlt§ SlnfzugLnrerke. 
JnuungSstr. -> 
43. 44 GaSausjalt, geh. 
Jnnungsstr. 
45 -50 Baustellen. 
Äreiteubachstr. 
~<r Kreinmener Bahir 
Mühlenstr. 
(Post Borsigwalbe). 
Spandauer Str. ->■ 
1. 2 Baustellen. 
3-10 LStröh, H., FbUVe! 
(Berlin). 
Carslens, S., Ingen, 
Saust, H., Wirtichaftrin 
11—16 Baustellen. 
17. 18. Baustelle. 
19—26 Baustellen. 
Jiinuiigsstr. ->■ 
27—38 Baustellen 
39—42 E Fabrikgruudstuct 
K.Seemann G.m 6 i?.T. 
ESeemann,K., Maschinew 
fbrk. T. 
V.Tl-temich,O.. Portier 
43—48 geh. z. Spandauer 
Straße 116. 117. 
Spandauer Str. ->• 
An der Nordbahn 
Nordbahn -> 
EHamantt.A.^enerwehrm. 
Baldn,. A., W. 
E Äilnlhermantt, M.. 
Sladt. Glilbenabfuhr- 
Unternehnt. T 
Veelken, Ä., Syndikus T. 
*<r OrauienburgerSIr. 
OranrerrLurgerStr. 
Gemarknug tifctmtfeit« 
dorf 
Berliner Str. ->• 
BerliN'Kreniriletter 
Eiseilbahn. 
1—22 Baustellen. 
-<** Liiidenweg 
23 Danstelle. * 
U4*E Rutsch, P., Vasttv.7. 
Kodthoff, B), Maurer. 
Kniger, v.6., Heiner. 
Samtsa, G., Äasarb. 
Lkeske, I., Krankeupfteg. 
Saar, Rangierer. 
Schmidt, Angestellt 
Völker, H., Krankenpflege 
25 E Peterdcrg, Schneider, 
(Ämenka'. 
U Haferkorn, SB., 
Korrespond. 
Dambera, E., Maurer. 
rg,L., Kfm. 
st, >' Heizer. 
Best, r    
Gchrke, Gärtner. 
Huudt, St, Borzeichn. 
Kromuann, R, Ger. 
Doüz. 
Ruf, E., Korrespond. 
Bits#, M:, Schneider. 
26.2/ Krüger; E., Farben 
eugroS. T. 
28—8b Baustellen. 
34.35 E Gehnke.W., Stadt, 
rat (Berlin).. 
V. Mante. O., Arbeit. 
Kaßner, K.. Lkrankeupfl. 
Krummel,K., Autodroschk. 
Bef. 
Liebisch, B., Ob. Stadt. 
Sekr. 
1-47 Baustellen. 
48 E Schirdewahn, E., 
. Lehrerin. 
Hoppe, B., Kfut. X 
49—54 Baustellen. 
55 E Nüppel, C., Siabtob. 
Ingen. 
50—58 Baustellen. 
59 E Spolwig, H,, 
Krankenpfleg. 
Gerhardy, R., Elektron 
Monteur. 
Neumann,B.Relnmachefr 
Potter, Zilcwpuer. 
60 E Bohrn F., Gastw. 
Gladow, A, Photogr 
Uioß, A., Ww. 
-<- Hauptstr. 
01 E Zlmmermami. E., 
Laudw. 
Planert, P., Eiseudreber. 
62 E3tmmcanamt,te.tianoö 
Weaeuer, H, Monteur. 
— W., Schtoffou 
Zni:rnermaml,P., Landw. 
63 E Pitchlcr, 93., Cinrlcht. 
Höhne. U. Zuiimerm. 
64—78 E PrtuniS G.m.b. 
H. Heimstättengefellkch 
Bertiu-Witlenan. 
79—80 Anlagen. 
Rodernallee -> 
81E Iahn, E., Gctreidehdl. 
Andrzerczrkowrkl, P., 
Nevi)or. 
Dieye, F., Fleischer. 
Krawzyrr, H., Ww. 
Möllmann. O., Schlosser. 
Neubauer, H, Pfleger. 
32 E Schulz. Pol.Wachtmstr. 
Becnayky, K., Stellni. 
r^ieef, G.. Balmarb. 
Fietttz, H., Ww. 
Holz, E, Schlosser. 
Iahn, H., Gascirb. 
Knnkevitz, A., Bauarb. 
Link, K., Neutner. 
Neek, Ff., (iotmer, 
Radde. M. Wiv. 
Tefke, E., Schlosser. 
Warteuberg, P„ Ww. 
83 Äanstelle. 
84 Maaß, H, Schlosser. 
Freillid. Lienlenem- 
psangriii. 
Kiesom, I, Schinledmstr 
Rulh, G., Ga§aust. Ärb 
Schwagrek, 1, 5korbwi.. 
65.86 £ Meyer,F., Tischler, 
stinifel, 5k., Schuh m. 
SchimowSti, P., Ww. 
NosenthalerStr. 
^7 ET^ng, K Eigentum. 
(Beutn). 
V. Köhler, flfL Schmied 
(Noicitthaler Str 35) 
Hasse, O, Kalomalwl. 
— P., Kolouiaiwr. 
Kakleiibach/E., Heizer. 
ytö1)!, W, Rulub. T. 
88.89 E Schulze'sche Erben. 
(Äartniaun VI, Dreher. 
Schulze^ ^leischermstr.1'. 
— F., Ödstiv. T. 
90 E Muhlsteff, F. Kauf¬ 
haus. 
AndlelewSti, M., Hdlsm 
Drä^er, W, Gem. Ard. 
Janlch, N t Pförtller 
Krause. M., Äiv. 
Lindstedt, M., Bnchbind. 
Loreuz, C., Schlosier. 
Maleck, I., Schachtmstr. 
Orzet I, St., Arbeit. 
— XI, St., Schlösset. 
Nipple, E., Pfleger. 
Wenzel, E., Gem. Arv. 
E Wandel, F., Frau 
(Buch). 
Christ, I., Eisenb. Arb. 
Fritzwanker, H, Pfleger, 
u. tomiorowsti, W., 
ktm. Äugest. 
Schade. O., Banaitschläa. 
! E©ie5ntG.,8iinmcrnT. 
Grün, M„ Drogist. 
Muiidstol* E., Diakonissin.! 
Tornsw, O, Schlösset; 
93. 84 StStteplatz. 
E^dchoTQC ^ 
(Berlin). ? 
V, Steppke, -G., Kohle» 
95 E Steppke, G., Kohlen T. 
toffmaim, Fleischer, 
aofchke, I., Reniien 
Maschsau, I., Tischler, 
l E Gbtlr O., Mmtrer^ol, 
AlperSMarie.Kolonialwr 
Pmitgt A.,3ahntechuik. 
Äünae, 
97.93 EFrost,G^BLckermstr. 
Jltzönsleiir, Friseur. 
Kerkow,W., Schnriedemstr, 
LemiSz, F., Töpfer.' ' 
Nagel, $€, Milchdändl. 
Overbeck. L, Dreher. 
Rädisch, G., Gärtner. 
Rotz, 9L, Zimmernr. 
Schulz. Öl., Heizer. 
Schulze, 1S„ Zigarren. 
- H., AmtSob. Geh. 
Nordbahn -> 
98a Bahnhof Wtttcnau 
d. Ltordbahn. 
E Eisenb. Direktion, 
V. Behrendt. W., Ob. 
Äelchenwact. 
Bausch, Weichenwart. 
98b E Eisenb. Direktion 
V. Kaiser, 81, Ob. " 
MelchenwLit. 
•<r An der Nordbahu -> 
99. 100 E Saliu G.. 
Mechan. Stickerei. T. 
101 E Püttet, E., Ww. 
Jlaeiistein, M.. Wlv. 
102 EPach.P., Mühlenbes. 
(HunmeWdt). 
V. Matichke, P„ Stadtob. 
Juspekt. 
Klemp, R., Banarb. 
Boigi, Stadtinspekt. 
Weise, H, Buchhalt. 
ttübaxkt Str 
103-105 Bmlstellen. 
106 E Wringer,B.,Kl?mpner> 
mstr. 
lechstg, A.. Bohrer. 
{f, 92Bto» 
107 E Behreuv, K.,Bangesch 
Eugler, yu, ilttithier. 
Gutschow, W, Zlckmerer. 
Pirsch, 91., H aurer. 
Bogt, K., Posttchassn. 
108-110 Baustellen-. 
Jndustrie^rhu Tegel- 
FriedrichSfelde -> 
111—13i Äanstellen. 
Waidmannöliister 
Chaussee ->• 
133—139 Baustellen. 
■<- Geiiiarknng LübarS ->■ 
140—147 Daustellsn. 
HermSdorfer Str. 
148 E Trapp, H„ Former. 
Senger,J. Priv. Stickerin 
149 Baustelle. 
IbO E Grotze, M., Eigsn- 
lum, lBertm). 
Doigis, F, Krattwogführ. 
Wrmner, P., Klempuer- 
mstt. 
151—154 Vaustelleu. 
155 E Tempophon-Ges. in. 
b. H., Majchrn.Fabrk. 
(Berlin) X 
V. Äticöliiist, E. Kim. 
Albrecht, Ä.. W-rkmstr. 
Neubauer, F., Heizer. 
156—108 Baustellen. 
Industriebahn Tcgel- 
Friedrichsielde -> 
169 Stöt"platz. 
E tficuucfc&Uo ,©. ur. b 
H, Banget (Berlin). 
170-174 Bflufteüe» 
175 E F. O. Neiitke & Co., 
(Frobenslr. 1). 
Gcey. St., Lagerverly. 
i6 Baustelle. 
177 E Korge, SB-, Lehrer 
Achteichagen, L., Betr. 
Beamt. 
ötüttmitg, G., Postschaffit 
Ellger. N, Äeg. Sek''. 
178 E Sttrthaibt,H.,$iti,cv 
mstr. r. 
Kahler, A., Ww. 
Pohte, Ww. 
179 ESchellmaitu,E.,Elgent. 
Helm, L. Ww. 
Nieswaudt, O. Schmiede- 
mstr. 
Schilliug, W., Mechaniker. 
180 EBeyer.M.^koloinaUvr. 
Elfgen, A., Bahnh. Wirt 
Möller, E., Pennoilärut. 
Nosenireter, H., Lehrerin 
Troht, O., Sreinsev. 
181 Baustelle. 
■<- Nordbahn -> 
192. 163 E Stadt Berlrn. 
V. Sternberg, I., Gem. 
Bot. 
Albrecht, G.. Kellner. 
Barontck,H.Kkempnermftr. 
Schmidt, H., Molmnsir. 
184 E Stadt Bertiu. 
Schulze. SB., Gastw. T. 
BahHokstl. 
Plver,H„ Erzieh.Dir.a.. 
Pischuy, A., Beuv. Assist, 
ytelch, F. Dr, Sau. Nut. 
Dtrig. Arzt. 
Schepukat, H., Ob. Pfleg. 
Schiey, E., L'erw. Sekr. 
Schmidt, Lehrt in. 
Smtamm, A«, Lehrer. 
Schnlze K., Ob. Pfleger. 
Tenip, F.. Lelirer. 
Ämter, K., Ob. Pflege 
8chm, F, Ob. Pfleger. 
Ünhuhos Wittenaü d. Kreck- 
meuer Bahn. 
E Eiserib. Berrraltnng. 
V. Schulz, K, Betr. ÄM. 
Höhr, W. StauvnSschasfn. 
Horst, K., Äelr. Atuir. 
r Ktsimnener Bahn -> 
Gemarkuitg * 
Reintckendort ->■ 
Derltuer Slr/->- 
185 lb6 WfltLXfnr ^ - 
lW-ioaSiniÄrv^ 
184 E Ui-chi'sch!- • 
VL -Ute^t, St, m. T.-'i 
Brocker, Hv Schneideryistr. 
Dorfingrr, P., Lichogr. 
DLtia. St, Bauldeamt. v 
195 E Mtccht M, Ww. 
-(9U; 191). 
KapS. F., Arbeit . 
Üloocmantt, F., Eisens 
Beamd. a. D. 
Wegeilen Ww. 
•<- Rosenthäler Str. -y 
196 E Franz'sche Erben. 
Franz. G, Keksbäckerek. 
Kiipgrsch, F.. Beamt. 
Wacker, Lü, L,:adtob. Sekr. 
197. 193 Aaustellen. 
199 E Moralische Erven. 
Beami. Wirtsch. Ber. 
E. G. m. b. H. T. 
Ehreurcich, M.,Fener- 
tvedrm. 
Franke. L, Schlösser. 
Kohrell, G., KsUl. 
Lercd, A., Äeniuerin. 
Schönborn, O., Erseub. 
ArS. 
200-420J Baustellen. 
204. 205 E BanSdorf, R., 
Direkt. T. 
206—222 Neubauten. 
Hmiptstr.'7>- 
223—266 Neubauten. . . 
Irrenanstalt Dallborf. 
E Stadi Berlin. 
V. Dlrekttou d. stäbt. 
Jrrenanst. T. J - 
Beitt'iu, Fil., Obeiköchitt. 
Bratz, E.. Dr* tzsantt. Rat. 
Direkt. 
Dnchwald, Verwalt. Selr. 
Deter, H, Vcsneriu. 
Dor'ch, V., Oberpflegrlu. 
Dncker, W., Laborant. 
Fölz. A., Ob. Pflegerin. 
Gieöler, W, Schlosser. 
Gutowsti, G., Vetw. Ob. 
x ÄUspelt. 
Haatk, Ä., Venv. Assist. 
Heine, S.,Or, Ober Arzt. 
.Vildebraiidt, !t, Dr., 
Ob Arzt. 
Hoffmami, W., Blelmislr. 
Äansch, I, Lehrenn. 
Jepp. s., Lehrenu, 
Kiewel, G., Ob.-Pflegeüu. 
Klein, I, Pfovtiici. 
äkniger, ü"., Betr Ob.Jng, 
Lade. E, Maichm. Fuhr. 
LewaudowSky Th, ^b. 
Pfleg. 
Lirdtke, E., Ob. Wäscherin. 
Lohse, E., Ob. Pstcj. 
Mkicholla, I, Betw. Ob. 
Gey. 
Marüworöt, P., Ob. 
Pslegrm 
Meltzuer, O., Lehrer 
Methuer. R., Verw Assist. 
Natuich, W., Ob. Pfleg. 
Ä!ey, I, Pförnier. 
Ptepet, Th., Ob. r 
Pielerstr. 
Lüidemvea -> 
ßattlwf geh. z. Ltndeuweg. 
* E Klatt, A., Ww. - 
b. Behüte, E.. Schlosser. 
E Sachse, E, Kim. 
E Wet,nex. P„ Beamt* 
E Waller, W., Ga4Äk. 
Waller, O., Ftetlcher. > 
E Krusenack, <}., Wttk- 
zeugm. 
E Waltet, W., Arbeit. 
3 E Staukowski. _ 
HchürzeUkonsekt, 
V E KiÜga-, O., tyexb 
. zeugm. - \ 
10 EDoerijtg, B., Klavier« 
lehr. 
11 ECutiL A., kstt#.- 
Äugest. 
12 E Schütz, M., Lockig 
13 E Krüger^ E., Beaiütz. 
1'4-E Faber, BvSW 
wSk 
ü 
yl 
mk
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.