Path:
Volume IV. Straßen und Häuser von Berlin Verwaltungsbezirk Pankow Blankenburg, Blankenfelde, Buch, Buchholz, Heinersdorf, Karow, Niederschönhausen mit Schönholz, Schönholz

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1922 (Public Domain)

IV. leil 
Karow 
— 1796 — 
Amselftr.—Strahe 1 
Karow 
Verzeichnis der Straßen mit sämtlichen Hänsern u. Banplätzen nebst Angabe -er Eigentümer, Berivalter,». Mieter 
Das EInwohnerverzelchniZ ist in den allgemeinen Einwohnernachweis (Teil I.) alphabetisch eingereiht 
Amselstr. 
•<- HiibertuSdamni 
(Unbebaut) 
Bahnhosstr. 
-*r Bahnhos Karow 
Friedrich-karl-Elr. -> 
1 E »olle, 3?., Rentiere. 
HirUst, SB., @ajtni. T. 
fictfotoflr. ->■ 
0—7 E Kook,M..Werlinstr. 
Bartelt, D„ flunslmol. 
6 E Ech>!ltz>-,E.,SattIen»lir, 
* E. flnorr,Si,$cIegt.!Bclr. 
tfijfilltiiliit. 
finotr, K.. Postselr. a.D. 
10 E. Müller. F, Magist. 
SBramt. 
Werner, W., Ww. 
htBienici, ©. $enfimiür. 
tl E. 3c?(f, E., Milchner« 
m !lr. 
12 E SmOeniii.C., Eigeu- 
ifiraciin. 
Meitziier. 3S„ Buchdriick. 
Tnrek, 3., Hilsoschasin. 
©pinuhifti. -> 
Skalierten. 
16 E Srnnip, ?(. ct'iii. T. 
Jtefjei, C„ ow. Rechn. 
Baustellen. 
19 E Psennig, 2, Bgkii- 
iimcim. 
SBifimifl, St., Leljrtv. 
3«brl, O, Maler. 
Banslelle». 
Hagenktr. 
Söftiitlesscn. 
!L! E. Küppe, Magist. 
Beamt. 
Dargel, K.^Frau. 
Schwarz, G., Arbeit. 
2) E Vutps, ÜB. Post- 
ugriil. 
l> tiflel.S'., Slruit.9V?a»fiintjlr. 
,i. D. 
Burps. F, Banfülii. 
24 E. Siniurr, H. flfm. 
Siegfriedstr. -> 
WmiMtn. 
27 E. 2olcoIIiitl;,C./Kii<liti. 
Arb. 
Lchmeisler.K., Pol.Wachl- 
ii’flr. T. 
Jtti E Schwerdt, 0., (nierS. 
«tb 
Sdilviiiif, SB., Nähelin. 
->' E. ijimmenimmi, st, 
ttiijfulüra. (Pommern). 
2iliuimci)ci, O. Sniir. 
brnmt. 
tjimiiirinimin, ?(.. Sekt 
lilnii. 
’•) E Waschte .t>,gimmerm, 
BvcmboiuMi. I, Bahn 
atf. 
''Mjicit, S., Pensionärin 
iNveiplotz. 
Banstelle. 
Schräqe Sft. -> 
SJniilifttcit. 
Dorffli. -> 
. iUniiiitllni. 
UpftotCiopg -> 
SA’i stellen. 
-*r Siegfriedstr. -> 
-ii) E Bärenspriing, W, 
Seit. 
41 E Schulz, 6., Eigen» 
ifimerm. 
42 E Henzelinann,O.,flsm. 
Maywuld, <£., Ksm. 
•13 E Jaeckei, M., Pensionär. 
Ohlbrecht, Ä., Dr. nicil., 
Slizt. 
Baustellen. 
<- Hagenstr. -> 
*i E Eiche, 9„ Fräser. 
Strz, E, Ingen, 
chmidt, P., Slnletnifii. 
Wolff, S„ ftfra. 
Baustelle». 
»2 E Becker, fif., Kohlen 
Spmoinftr. -> 
Baustellen. 
Realing'sldir Hans. 
E Regling, ST., l'Jiaiiret« 
Polier. 
-<r Kerkow str. -> 
CO E Sieger, K, Sfjm. T. 
Baustelle». 
•<- HiikeUnsdaniin -> 
Beamtenban^. 
E RnäluS. 
Balzcr, C.,$ifcii$.S)camf 
Drescher, E, Eisenb. 
Schaffn. 
Pankan, I, Eisen?. 
Schaffn. 
Sdnna?, St, (iijtnf. Ob. 
Schaffn. 
<- Bahnhof itaroro -> 
Am Dancwciid 
LntertuSdamm -> 
Gilntr’Mee Haus. 
E Gitncr, IV., Dreher. 
Aerlowslr. 
Bausiellen. 
<- Epinolastr. ■> 
Bansiellen. 
Hagenstr. -> 
Baustellen. 
Upstallweg •> 
Baustellen. 
Freyastr. -> 
Bauslelleii. 
Danewenbplav ->■ 
B(t litKlIeii. 
Wotanstr. -> 
Baustellen. 
$iii6etiuSimiiiii -> 
Danewendplatz 
Heimsriedsir. ->■ 
(Unbebaut). 
Dorfstr. 
Bahnhosstr. 
1 E Schulze, St., Land«, 
j E Schutze, A, Landw. 
Bebrendt, Senmf. 
Biller, @, Gärtner. 
3 E Kerkow, SL, Landw. 
(Sotssli. 4). 
Kemeindc-Büro. 
Schraiinn, H., Arbeit. 
4 E 'tiitoto, «., Landw. 
Nosz. (?, Weichenstell. 
E SchU'iflltwrfli, Q, Blu¬ 
menzucht. 
SchKneiiianii, 33., Schnh> 
nimsir. 
6 E iß(ilier,C.,@ioM.£f Ir.T. 
Stiihlmanii,W..Pensionär 
E. SlchilleS, H, Prloatiei. 
Springer, !»., Bahnarb. 
Sirehlle. ft„ Arbeit, 
itrnfie ii. [rrieiThof. 
j;euernielirde»wl. 
8 Gem. Schule. 
E Gemeinde Karow. 
Ialjn, (L. Fehler. 
Möbr, P.. Hai^tlehur. 
tt E Itoiimd, S., Landwirt. 
i)a E loiflc. '3t. Prwattere. 
.Künftig, St, Fräler. 
Dtjolfn, |V-, GlcmciiiutMcn. 
Sdinrr, ©., Jtsni. 
lÜ EBartelt, D, Privatier. 
10a E Schwievle, Clara, 
Molkciei iRosenthal«. 
V. Irommei, B, (fistiib 
surist. 
@m|. O.. Äohlenbdl. T 
Wüuiljer.W .Schinirdemltr. 
itiirs. -'s-. Magistr. Aid. 
11E Kerkow, Jl„ Landw. 
Rasche, K., Bantbeamt. 
Sommer, I., Metallarb. 
12 E Kerkow, St, Almidiv. 
(Nr. 11). 
ffrosch, Landarb. 
Grohinann, Laudarbtrin. 
König, Landarb. 
fiufS, Landarb. 
Zichel, UmibarbliiiL 
13 Baustelle. 
14 E Torge, O, Landw. 
Bartei, F., Schlosser. 
15 E Trose, fl„ Slellm. 
15a Einige, P, Schmiede. 
nislr.. 
Martins. H., Malermstr. 
- W.. ISisciib. 'Arb. 
16 E Chartron, F., tzandw. 
Huckwi«, R.. Altsitz. 
-<r Weg nach Lindenberg -> 
-<r- Schönerllnder Weg -> 
«<- Sucher Chaussee 
17 E Schulz,!».. Bahnarb. 
18 E Schwarz, O., Landw. 
(Nr. 19). 
NeiiUeser, i‘v Rieielwärt.! 
18 Mols, I.. Riiselwärt. 
illücltv, F., Gemeindedien. 
— {?., Weichenmirt. 
19 E Schwarz O„ Landw. 
Sorge, O„ Fnhnn. 
19n E Sonnenberg, H., 
Rleischeimslr, 
Kadow, H., Former. 
Staegcr, SL, Bahnarb. 
Böller, ?(., Ww. 
20 E Torge, G., Landw. 
Jörge, O, Altsitz. 
21 E Kerkow, W., Stnkal. 
Hass, I., Arheit. 
Heinrich, (9., Werlmstr. 
llOmann, 6., Ww. 
Wiedenhöst, j(„ Bahnarb. 
Wo {wiii. P., Landw. 
Wnlsers H.,Hiltsweichensl 
senile, il„ Bahnarb. 
22.21 Esterfoto,!?. Sanitu.T. 
2125 E Toiqe L. Landw. 1°. 
26. 27 Wirtschastsgebäude. 
E Schulte, G., Landw. 
28.29 E Gencke, M..WW.1. 
Biro», G„ Tischler. 
30 E Ladewig, M., Eigen¬ 
tümerin 
Eonrath. P., Arbeit. 
31 E Rifchtr, «, Landarb. 
32 E. Pewelz, W.» Geuiuse- 
gartn. 
artwig, G., Rieselwärl. 
lüller, H., Postillon. 
33.33»ETrose,W.,<kigentüm. 
j3b E euiott, W„ Gastw. Vt 
$idm«im^(l«a,Kolonial' 
torhMii, 
■4r FrimdLbirastr. 
34 E subrow, *8., Bastln 
86 E SIiiii. F., Land». 
Dentschmaiin, B., Sßenp«. 
tiäriii. 
36 E Kerkow, Cs. Landw. 
Kapsa, A, Bahnarb. 
Eleffenhagen, J.,Rentik«. 
37 Baustelle. 
18 E Badei, 91, Sniltlu, 
Bader, L. Altsitz. 
Kösterke, P.. Niheri». 
18a E. Chrillophe, P., 
Steischennlir. 
VSenzel, A.,Fleischernistr. 
Berginann,F.,Weichenstell. 
Binder, ff., Äieichenwirt. 
!8b E üleichardt,H., SBfttter- 
mslr. 
Sattelt, O„ Kuustmal, 
Schmidt, H., Pfteger. 
Schröder,O.,WeichenwärI. 
Bahnhosslr. -> 
39 E lrhristoPh,!!i;,Flcischer> 
mftr. 
Gaeblei, P., Arbeit. 
Irommer, (£., Ww. 
Wegner, ÜB.. Tchiihiiiuisir. 
42 E Blarchke, 6, Bäckerei, 
i'läiliierei. 
tlcichk-Pserdekvvvcl. 
E Fik-ku! 
V.Witte.O..Pos>schaffi,.7. 
Eileit, l'l, Postillon. 
Rather. I, Stiishelf. 
Bam'lelleu. 
Giinarkung 
Blankrubnig -> 
Baustellen. 
Werner'sches HauL 
E Werner, IV., Eigentum 
ßiialie’fchcii Hauc-. 
E. Oiiaiitz, ’jii.. yil|{6ole. 
läurf, Ziidiletnislk 
45 genermeldeiielle. 
E Schulze,K., Pantinenm. 
Malchower Weg -> 
46 E Springer, 81., Landw. 
Echwenzer. ®.. Babnarb. 
Springer, St., Arbeit. 
41 Gailhos Liiidenpark. 
E. Hatbnttcv, M., Jtmi. 
Schaeser'sches HanS. 
EBchatser, E.,SchauspicI. 
Glisse, Lokomot. Heiz. 
Kcrkowstr. -> 
Baustelle. 
Bii(t’sdjeB Haus. 
E Blick,?!, lelegr. Setr, 
Baiser, Sl„ flfm. 
Bonath, St., Meiallarb. 
Eckardt, 91., Buchdruck. 
<- Spinolastr. -> 
Baustellen. 
<- Hagenstr. -> 
Baustellen. 
<- Spinolastr. -> 
Hcinig'schcs Hans, 
E Heinig. H. Slrihitctt. 
Eitardt, Hedwig, iirl. 
Laoser. 6., Buchhalt. 
Reiman». 48.. Dreher. 
Hellei'ichcs Haus. 
E Etapvenbeil, Eigenlnm. 
23 E P> m. M.. Eigeniüm. 
Torge, W. Slrbeit. 
Äerkowftr. -> 
AndreS'scheS Hans. 
E Andres, iv., Mechanik. 
Koch, I., Ww. 
-<r Friedrich ÄarI-Cir.-> 
17 E Heinrich. ®„ Bahnarb. 
i^rundSbergstr. 
BaUihosstr. 
26 ELadewtg.K, EtgeniLin. 
37 Banliille. 
28 E Bentner B, Monteur. 
- Rlotasfr. -> 
Schräge Sir. -> 
Berudt, M.< Gasiw. T. 
Torge, 8L, Laudw. 
40 E. Meißner, G, Landw. 
Schuiiede -> 
Florastr. 
Friedrich Äarl-Sir. ~ 
Baustelle. 
Stlatze 27 ->■ 
Wendrter'fches HaiiS. 
E ffleitbeler, ll., Ksm. 
Wcnde'er, H., vfiigeii, 
Freyastr. 
Am DanewenL 
l>Inbeba»I> 
Friedrich Karl-Str. 
Bahnhosstr. -> 
1E Schevpan, P., Holzhdlg. 
Schmäht, F., Ksm. 
■<- ffloraslr. -> 
2—4 Baustellen. 
Gemarkung 
Blankenburg -> 
Eisenbahngelinde •> 
Bahnhosstr. -> 
Bahnhof Karow -> 
Frundsvergstr. 
KiiberiuSdanim -> 
Baustellen. 
■4r Kerkowstr. -> 
7 E Meißner, 6., Gasarb. 
<r Spinolastr. -> 
l4ENeckziegel,T.,Schneider 
(Berlin). 
15 E Sielcrb, £)., Bälker. 
16 E Schwartz. L, Ob. 
Bahnh. Borslch. 
Schwar«, 9t„ Ksm. 
<r Hagenstr. -> 
Hcimfriedstr. 
Hiiberlnrilami!, -> 
Baui'ielleu. 
Wotanstr. -> 
Banstellen. 
■<- Ofteijaftr. -> 
Bergenmnn'sitieS Haus. 
E Bergmann, if., !Üciv. 
Aksist. 
Baustellen. 
Upstnltweg 
Baustellen. 
Freyastr. -> 
Baustellen. 
Siolniistv ->■ 
Bauitell«». 
Hiibertiisdaini» -> 
Hnbcrtilsdamm 
-<- Bahnhosstr. -> 
Baustellen. 
FrundSbngstr. -> 
Baustellen. 
Am Daiitloinl --- 
Baustellen. 
Heimfriedstr. -> 
Baustellen. 
17 E Neutag, L, Eigentüm. 
Clmfetflr. ->■ 
Baiistellen. 
Schönerlinder Weg -> 
Sauiiellen. 
19 Baustelle. 
23 E. Krüger, H., BahnwLrt 
Baustelle». 
E EBecker,W.,Bahiireami. 
Hm Danewend --- 
Baustellen. 
Bahnhosstr. -> 
Johauu Georg Str. 
Straße 12 ->• 
Recht« Seite. 
Baustellen. 
Straße 11 -> 
Baustellen. 
Pankgrasenstr, -> 
Thiele'schet Hans. 
E Thiele, tll.. «jabrlbes. 
Beck'rman, M., flran. 
18 ENauin°nn.W., Ingen. »oUuwiit’lcheS 
19 E Sawinikt, St., Dipl. 
Ingen. 
Götlel.N.Damcnschneiber. 
Sieg>riedslr. 
Baustellen. 
Ilpi'iallweg ->• 
Bau'tellen. 
Torssn. -> 
Baustellen. 
. »pslallwcg 
35 !•» Müller, O, Tapezie, 
Weih, (il„ Slrbeit. 
Stillt, C„ Pfleger, 
hagenstr, -> 
Banstellen. 
Spinolastr. 
Bauslelleii. 
Kerkowslr. -> 
Baustellen. 
H«bertu»damin -> 
Hagenstr. 
Floraslr. -> 
Baustelle. 
2 E RosentreterI.. Destillat. 
3 E Habei, H, Malermstr. 
4 E Weidmüller, R., Ma- 
Ichiueubauer. 
5 E Steiler, H., Eigentüm. 
6 E. Göltel, Th, Eigentum. 
(Berlin). 
Benzin. .6., Ksm. 
-<r Bahnhosstr. ->• 
" Meyei, H, Eigenitun. 
(Berlin). 
-<r ^rnndsöergsti. 
E Balzuweit, E., Baul> 
beamt. 
Sdilültr’iaitB Haus. 
E Schlüler, lll., Lehrer. 
Sabeik, M., verw Haupl- 
mann a. D. 
Sdiayer’jchcS Haus. 
E Schaper, W.,(!ieh.Raitz. 
feilefr. o. D. 
Schaper. M., flfm. 
Harzmaiin'jches Haus. 
E Harzmänn, H., Fran 
Redakt 
Kaiser, Sl., it'm, 
Baustelle. 
Slarl’ftheS Hau?. 
E Stark, Eigentüin. 
Baustellen. 
Linke Seit«. 
Baustellen, 
trickei'sches HauS. 
E Stricker, E, Dreher. 
Baustelle. 
LaSkowski'sches Haus. 
E Laskowrki, O., Post 
beamt. 
Baustelle. 
Straße 11 -> 
Baulielle. 
Fichc'i'cheS Haiis. 
E Ziesch», Ä., Tischler. 
" ' ~ Ksm. 
Kerkowstr. 
Gemarkung 
Btankenburg 
-<r Floranr. 
1 E Reiche», B.< Fleischer. 
2 E Buiak, St, Aw. 
Hoberg, H., Schiieideinüll. 
‘ihegese, Ww. 
vlörliteref. 
E ,,eist, 9t., Gärtnerei 1 
E flanier, VI., Ww. 
Maihiak, <£., Zeichner. 
Raupach, K., Privatier, 
^ohnhoiitr. 
5 E Schreyer, ©., Gärtner 
Freude O., Itraitkenpfleo. 
Schüler, P., Werlmstr. 
d E uioebet, Eigentüm. 
Sch'ilje, G„ Beamt. 
10 Gärtnerei 
E Rasch Tl>., Gärtner. 
11 E Rieckhofs, M., flfm. 
Bauuellen. 
Fruudsbergftr. -> 
Baustellen. 
Stm Danewend -> 
Baustellen. 
<- isrundSdergstr. ->■ 
16 E Scholz.TH.,Maurerpol. 
Bahnhokiir. -> 
19 E ifjicme, 31., flfm. T 
20 E Schlippe, SB., Magist. 
Beamt. 
Ladewig, 89., Bahnarb. 
<r Florastr. -> 
Gemarkung Blankeii- 
iurg -> 
Malchower Weg 
<- Doriftr. -> 
(Unbebaut). 
Pankgrafcnstr. 
Rübländer Str. 
•<- Pankgrasenstr. -> 
Baustellen. 
1 E. Echolz, Eigentüm. 
«Berlin). 
6 E eiuhlmamt, F., Post« 
infutlt. 
BanfteUen. 
Straße 8 -> 
Saitliellcii. 
9 E Benz. Pb.. Kaffeilboie. 
Pohl, K, Kellner. 
Bausielleu. 
12 E. Lwpke, H., Privatier. 
Bamielleu. 
Paukgraseu'ir. -> 
Baustellen. 
ILberschweiler, ®., 
Baustelle. 
Pankgrasenstr. -> 
Baustellen. 
Bödeker^schek Hank. 
E Bödeker, F., Bnchbi»« 
dermltr. 
Baiistellen. 
Am Daneweiid j-^- kisenbabn-Dnrch- 
fn»«- i gang 
Bahiihof Karow -> 
Bittoria-Luise-Str. -> 
1 E. Heinrich, O„ Böttcher- 
mstr. (Berlin). 
Hoffmanii, 3., Glaser. 
Jod, Kürschnermstr. 
Baustellen. 
Johann Georq>Str. -> 
3 E. Klix, <£, Gasiw., T 
Eichler, A., Bankbeaml. 
Fleischer, H., Wächter. 
Kasper, I, Ww. 
Krüger, 88., Rohrleg. 
Sterten, B., Ww. 
Schmidt, R., Dreher. 
4. Banstelle. 
5 E Resil, F, Elgenlu«. 
Wachet,M.jUavierIeIirerin 
Wachsmann, I, Bertret. 
Rübländer Str. ->• 
6 Bamltlle. 
EKroschel,L.,Bürovorsteh. 
Krügir, Sl., Ww. 
8 E Koch,N., Eigenlninerin. 
V..lloch, 81., Ww. 
Sawiiiik>,P..Ob.Zbllseki. 
9 E Lüdtte. («., GeschailSinh. 
Meudel, 8t., Mechanik. 
— M, üiiiellriie. 
Bau stellen. 
SUajje 1 -> 
Baustellen. 
16 E Helbig. SB., Elektrik. 
SiebelrulH, R, Ksm. 
16 Baustelle. 
17 E Hohl, W., Haarnetze 
18 Baustelle. 
19 E iahlfe,H, Eigentüm. 
20 E Henzelmanii, i#„ Ro« 
brkdireit., (außerhalb). 
V.Äogelmaim, SB., Haupt- 
lchtec a. D, 
RShnisch. I., Architekt. 
Ulm. Fran, Näherin. 
21 E Loser, Direkt., 
Heilanst. T. 
22 E. Spitzhofer.M., llhrui. 
Heinrich, Ww. 
Jäckel, ,f„ Bahnarb. 
32 Baustelle. 
Johann-Georg-Sir. -> 
24 Baustelle. 
25 EHnlsch.J.,Konfektionär. 
2ii E Schulz, F, Schneides 
mstr. T 
Schulz, W., Mechanik. 
- Viktiiria-Luise-Str. -> 
Bshnhos Karow ^ 
Schönerlinder Weg 
-<r Dorfstr. ^ 
iüitcher Shmititc 
Banstellen. 
-<r Eisenbahn -> 
Bahnwärtechan« 14. 
E Fiskus. 
Krämer, S„ Eisenb. 
Weichenwäil. 
Prtebe, H.. Eisenb. Bell. 
«tsnit. 
Gemarkung 
Echöntrlind" -> 
Eisenbahn -> 
Baustellen. 
-x- HubertuSdaniiu -> 
Baustellen. 
Wotanstr. -> . 
Baiistellen. 
Freyastr. -> 
Banstellen. 
Upstallweg -> 
Baustellen. 
yitchet Chaussee -> 
Doristr. -> 
Schräge Str. 
-<r Bahnhosstr. -> 
(Unbclaiit), 
Siegsriedstr. 
<- Schräge Str. —> 
Baustellen. 
<- Bahnhosstr. -> 
EHnrlnmiiu,H.,iE.!eitiii"v 
tllo|l, F, Maler. 
Baustelleu. 
E. Seesinth, E.. Snmiil 
(Fraulfiirt a. C1 >. 
8 V. Wrede, H„ Maiei. 
Handel, G. Ww. 
^-'Frundtbergftr. -> 
Baustellen. 
Bahuhrm'ü. -> 
SnjItelTeii. 
Schräge Sir. —> 
Spinolastr. 
<- Aemarluug 
Blanlenbnig 
Baustellen. 
Floraslr. -> 
A 4 E. Blümel, If, Sniln 
Bahnhosstr. -> 
7 E Stiem, H„ liigeiilfiii 
8 E Krug, 91., Oberdriick 
Frundsbergstr. -> 
Bauitelleu. 
<- «in Taueweud -> 
Baustelleu. 
Fruudsbergstr. -> 
15 E Adam, Th., Tischler. 
22 E Haerdrr. Ä.. Ww. 
Haetier Sl..Ders>ch.Bea»it. 
Bahnhosslr. -> 
24 E, Denbler, ©., Fdrkbes. 
Flora'lr. -> 
Burlhard^sches Haus. 
E.SImff|atMt.,@tai)lriiiT. 
<- Geinarkitng 
Blaukenbiirg -> 
Straße 1 
Pankgrasenstr. -> 
Rechte Seite. 
Baustellen. 
Franz'scheS Haus. 
E Franz, 28., Zoll £b. 
Wachtmstr. 
Baustellen. 
Straße 18 -> 
Aaiislelle.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.