Path:
Volume IV. Straßen und Häuser von Berlin Verwaltungsbezirk Pankow Blankenburg, Blankenfelde, Buch, Buchholz, Heinersdorf, Karow, Niederschönhausen mit Schönholz, Schönholz

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1922 (Public Domain)

I 
Bücher Stk.—Pasewalker Str. ---- IM? — 
e*v » *-r- «a, -* , <4't *V;~ 
BuchholK 
liil IV. 
Hildebrand'lcheS Laus. (4) 
£ Hildebrand. F., Han- 
Sclßßärht. 
Wegener, K., Telcgr. 5M>. 
Baustellen. 
•<- Schönerlinder Str. 
Chamissostr. 
Hanptstr. 
1—5 Bausiellen. 
«<- Wodanstr. -> 
0. 7 Baustellen. 
8 E Bahr. H.,Transportarb. 
v Baustelle. 
IHictmllee 
Baustellen. 
«<- Eddastr. -> 
Baustelle«. 
Gentarkung 
itilattfciiBuvg ->■ 
Baustellen. 
islfcitaDee 
Baustelle. 
Maasr'icheö HanS. 
£ Maas;.K.. Schlossermstr. 
Marttichewvli, F., 
Monteur. 
Oflt0fl.T, M., 23m. 
Damiellen. 
Woda«str. -> 
Baustellen. 
Hanptstr. -> 
Eddastraße 
Chamissostr. ->* 
(Unbebaut). 
Elfenallee 
(Yravensteinstr. ->• 
I3slU]JcilcJt. 
Parkstr. -> 
l!)miiteilcn. 
16 £ Richter, R-, Konditorei. 
■ V.Iachman« R. Verwalt.?. 
Bau hellen. 
X'. chl'scheS HauL. (Nr. 12) 
E Lucht, A., Töpkermstr. T 
Ükrfer, G., S)nrfiräfl. 
?yröb.ich,H., Vebciaib. 
Gnbe, A.. 'Scvf.vitnm. 
Än.iot, A.. Privatier. 
&«oue, O, 
X'ffiel, O.. bi. Arv. 
Slimp., 9(„ Arbeit. 
Luhuan. G., Ww. 
Rnypin, B.. Peninäriu. 
Schlemmrnger, O-. 
Süilosier. 
Schnell, 9t., Büroaslist. 
Danitelle. 
■4- C'iamin^str. ->• 
Baustelle». 
'Biftormslr. -> 
ShtHtellctt. 
Parkstr. -> 
Baustellen. 
Gravensteinstr. ->• 
Feldweg 
ü9lMtU'tMitf,rr Sir. 
Josevh'scheZ HailS. 
. EM’rmif(v$ ,iMm f fcili«,'. 
V. Walm, B.. Landw. 
Baustellen. 
Gartenstraße 
•<- Blankenselder 61 r. -> 
1 £Schncider^un.A.Landw> 
SchlteiderLe>t.,A.,9lltsiver. 
2 E Wtltstod, 91., Land- 
wirliu. 
3 Baustelle. 
4 E Steegcr, K., Landw. 
Kolleve, W., Monteur. 
Koppen, W., ScidieitUcQ, 
Rirnert. G.. Bahrrarb. 
Wolf. M., Acdlun. 
b E Blume, F., Gärtnerei- 
bes. T, 
6 E jtocitifl, E., Frl., Irren- 
pslegeanst. 
7—14 Laustcllen. 
15 £Wilzich,Q. Gärtnere), 
16 E Gnyok, Land»). 
Relbig. A. Arbeit. 
17 Baustelle. 
18 E Schmelz, W., Landw. 
19 E Nathenov, G., 
„ Landw. T. 
20—24 Baustellen. 
Mühlenstr. ->■ 
25—2J BatiitcÖcit. 
äO EGru»ow.P.,SteNttttnf!r. 
01—37 Baustellen. 
88 E Schacht, I.. Lanbw. 
Goschke, H-., Nieselwäri. 
SO Baustelle. 
40 E Blume, 3-, Ingen. T. 
Henning. M.. Ww. 
Miimcf, 6». Eisenb. Arb. 
Morawe, P.. Kntlcher. 
11 L Äitse. 81.. Pol. Sekr 
Bitter, E.,' Elektriker. 
Perchalla, penf. Bfomt. 
Danstellen. 
Blankenselder Str. -> 
Gravensteinstr. 
Hauptsir. ->- 
Baustellen. 
I E Brenle, Luise. Gcmnsc- 
fliiitKCiei T. 
Wer-hmann. 5k., Kfm. 
\a E Lenz. F.. ximtbro 
StiL-crtm, S-, 2(vbctu 
Buty, F., Äerkmstr. 
G.u'ze!.O,'i oi.Wachlmstr. 
51'oglin ilL, Stfbcit. 
Scheer, ST., Arbeit. 
Aollgraf, iV„ Pensionär. 
Baustellen. 
j E Rade, W., Nentrer. T. 
Sjaiincv Gerdermstr. 
Äau'.ellen. 
Äarower Scfi -> 
Kaav'lcheÄ HauS (^a). 
E ctslag. A . ^emü'ezücht. 
rZnedrich'tcheS Haus hij. 
E Friedrich, M.. L6W. 
Viitcncv, S.. Nayeun. 
ö Nündalk. - 
Mauvk'rcheö HanL 3). 
E Lutllüf, K.. Ämtner. 
Spindler P., Sleinmc^. 
Polil'sches Hans. 
E Poh!. yi., Schacktm' r. 
^ützow'imeS Hnuö. 
b. vsttjoiu, ilt., iUcnlici*. 
E Hamen-Schröder. P. 
Rentier. 
-4r Gemar.rlllg Karow ->• 
Baustellen. 
7 E ^txctnsc, F.. Holzhd'n' 
lGrnnewalü). 
Bur'c. P.. Gärt». 
jtomzMd, i.1, Trsrlrlermsrr. 
Cddastr. -> 
Baustelle. 
■<- Ellenallee -> 
8 E Gemeinde Berlin-Buch- 
hotz. 
Dorl, R., FnedhofS- 
inspelt. 
U ^euerwehrdepot. 
Hauvtnr. 
Hans-Jürgen-Str. 
Paiematker Str. -> 
liluticbdut). 
Hauptstraße 
ibumfcni«löcr Str. -> 
[ E Pallow. yi., Landlv. 
Gösch.e, lv.. Shbeif. 
Schulze. B.u. tSl)., ^eschw 
Schweol, W.. Slibltiit. 
2 £ dusche, H, ximititu. 
<vros;ma!ln, 9t.. Schlosser. 
Paar^iecr, H., LoUäiel-. 
Beam:. 
3 EBany, ^..Tchnnedemstr 
Mol)i, B.. SUbum. 
E. Poma-Zta, ir„ Kaufm. 
(Hnnpliir. 20). 
Krattlenkaffe,Nd.'Barinm 
Värm-1, H.» Melallarb. 
Vuchwald,M., Schneider.- 
mnc. 
0)loöi{7, (?., Frchrqesch. T. 
Griitt, D!., ävMu. ' 
Herrmanu «„Gisemut. T. 
Koilasch. %, CNdl. AU. 
ttUfC, Ä.. •jstljlhTfÜ. 
Maroyli. ll, Ww. 
E-KetUiv, F., Gärtnerei- 
Ul T. 
SlctlKy, G., Dr., Tierarzt^ 
6 E Martd. O.. Geinuse« 
znchterin. 
7 E TiSmar, R., Zigarren^ 
fadrik. 
Battmvach,O.,ReichSörulk. 
Bcattct. 
Lange, Anna, Zigarren 7. 
Peyold. R., Po;. x>b 
Wa'chtnistr. 
8 E Steeger, G.. Landw. 
Guyok, A.. Wrv. 
Panitn. F., Vtieselwärt. 
Steeaer, Äust., Vlltfty. 
ü E ftrtcbnch, I-. Sattler- 
ntstr. (Nr. 12) T. 
Hirschmeier, N.,Klemplker- 
justr. X 
Manz. R., Besohlatlst. 
Schulz, F., Arbeit 
Welsch. 5., Ww. 
!0 E (äorfom, P.. Kfm. T 
NEHaacir.W..Däckermstr.7'. 
Vohn, i1./ Airtschaftrin. 
Dnbisch. M.. Barbter. 
Kant. St., Schlolsernistr. T. 
KElbeck, L., Arbeit, 
11 Kupsch. O.. Privatier. 
MaUyien. F., Nieselwärt. 
Pauzer, H., Arbeit. 
Procknoni. H., Älrbeit. 
Löegener, P.. Arbeit. 
l2E Müller, 1t., Bäckennstr. 
Friedrich. I., Sattlermstr 
Radeboldt,A.,Tchuhmmstr 
Schulz, y., Nieselwärt. 
Borgt. A., Fabrlarb. 
13 E Franzöl. Kirchenge' 
rneinde. 
Hurtienne, A., Pastor. 
14 E Gntdhot, F. 
Avotlielenbei. T. 
Callklioi'S Apotheke T 
15 E Gnyol.N.. Landwirt. 
Gnyor, H., yicimcv. 
10 E Guyot, 91., Landw. 
Guyoi, H.. 9lttutz. 
17 E Mattüieu.P..Lan-wirt. 
Binder. F.. Sekr. 
Fuuke, XI, Sattlermstr, 
Krüger, E. Äw. 
Nrchter, 'S., Rentier. 
Sellentin, P., Banarli. 
19 E Manhieu. H., Londw. 
Beder, A.. Schneidermsrr. 
Arosin, (£., Bahnarb. 
Mattbieu, ff., Ältsiyen'n. 
(u E Guyok.sen..C., Landw 
Domsch. Ür„ Marirer. 
2' E Heine, C'.. Schlosser. 
V.Fayrenholz.O..Lederaib. 
i'titßiutnt, W.. Lederarb. 
ctt'slfer, H.. s^adrkarb. 
MaciejelvS/r, 2'i., 
Gäruierei. 
PomaSta, E., Asm. 
Reffte, tit,. Invalide. 
Saager. Ledcraib. 
21 E Schröder. Gastw. 
T. 
^ranz. E., Fabrkarb. 
;>r.edlich. R.. Stellm. 
Salzmann.^., Nieselwärt. 
Woisentlral,E.,Rieselwari. 
Mndlenstr. -> 
•22 E Bnrde. M. Ksm. *T. 
^abert.G.,Slrabeub.»Arb. 
23 E iovpr, O.. Reittier 
V. ^riednrl), N-, Molkerei^ 
besihrr. 
Frieduch.Lü., Privatier. 
23a E Blantenbutg, O., 
Landw. 
Ps'k, ?y., Eisenb. Ärb. 
24 E Schumacher,^.,Landw. 
^a.lüwLkr. F.. Landw. 
L edke. Ä.. ^sw. 
>b Baustelle. 
20 Epischer, L..vr.,Tierarzt 
(Marlenitr. li. 
V. Scii4fl. W, Ark. 
Ittl). jk. Arbeit. 
Kiatd, I-, 2'walide. 
Pirtrnch, Arbeit. 
Toniunn, L, Dr, Tiem;t. 
!1 E Fischer, Or..Ticrarzt 
(Äaucnstr. 1). 
Dido. H., Pol. Bearnt. 
Hanke, Pensionär. 
Sliiötich, ,\.t Arbeit. 
Beynick. I, Handelsm. 
Preusj, L., -w. 
Schröder, H.. Landw. 
Wagner, V„ GäUner. 
28 E Kählert, K.. Landw. 
Äühlert. O.. Landw. 
— M., Rentiere. 
29 E Wodrig, H., Gastw. 
CliemaS,W.,Urai'.kcnpsleg. 
Homann, 91., Bäcker. 
Lange, ;v., Rielelwärt. 
30 EÄrasch.W..Giillneredes. 
EGmit el,H.,Nie;elwärt. 
Bau manll, A., Invalide. 
Beiiuke, H., Ww. 
iöcmicr, y}., Rteielwärt. 
SchrregelSberg.H., ^tiefel- 
wßit 
32 ELcbmann, F.,Garten- 
baubetr. 
Brandeudurq, F., Hilfö-: 
angestellte. 
Junge. W., Landw. 
Wegener. K., Llltsitzer. 
3J E Polet. L., Gauner 
rPankow). 
Alwirrö, A.. ’Siv. 
GorawSki, Ll., Arbettrin. 
:4 E Brusebera.A.. Büdner. 
Koglin, K., .Nieselwärt. 
35 £ TlzomS. H., Fleischer. 
Zielsdorf, S(„ Gemüse- 
1-andlerm. 
Schönerlinder Str. 
Bücher Str. 
36—40 Baustelle«. 
41 E Chartron, A., Landw. 
(rbarlron, Ausiyerin. 
41a’E- Göhrke,A., Ww. 
12 E Geisenheimcr, L, 
Schmietemstr. 
Srmanlk, R., Beamk. 
Lehnrann, F., Landw. 
13 E Nette, O., Gärtnerei, 
bes. (Nr. 44.) 
Moldenhauer, &, 
Bahnard. 
43 Papenfuü kzabrkarl) 
Rärke, E., Niejelwärt. 
44 E Nette, O., Äärlnerei- 
bes. 
Nette. G.. Garinereibes. 
45 E Marquardt, Ä., 
jlolciualwr. T. 
Blauerk, K., Rieselwar!. 
Pebns. L.. Ww. 
Schmidt. G., Bakmarb. 
Schnrolke, E., Ww. 
Tettin. C., Holzarö. 
43 E Blantenbnrg, Ä.r 
Laudwirt. 
47 E Blankeuburg, W.. 
Eigenlüm. 
Großkops. K., Nieseln.^ 
Nnckert, 9(., Wlv. 
48. 40 E Töpper, A., 
Landwirt. 
D'.etrich, G, Knticher. 
oO £ Grohmann, Ä., 
äkorbmmsrr. 
BengS, R„ LederarV. 
Hosfert 91., Land^chastS- 
aärln. 
51 E ^ötte,W., Ha»delSm. 
^aben, #y„ ^lioiircr. 
Hoimlnirgfr, P., 9lrbclt. 
Kolberg. M.. NSlicti«. 
Marqrrardt, Ä., Ärveit. 
Miethe 'S., ^imtnerm. 
Schröder. Z., .Nuller. 
Smolarecl, 91.. Arbeit 
Straust. jy», Slüiu 
Boß. O., 'Jlibcit. 
62 GemeilrdekalrS. 
E Siadt Berlin. 
Draber. Ww. 
»tmtdeiibcrfi.dt.AHvbeUuit. 
Ma lleurwr» P.. Arbeitn«. 
Stin'zer, ?t.. Arbeilrin. 
53 t. ^iZoini, 11., 
Moitereibes. 
Riedei, F., Riesolwärt. 
Wolt. Ww. 
54 E Ziekorv. R.. lyastwirtin 
iBerlincr Str. L0) 
Dnffow. 91., arbeitn». 
Czarnetzlu Stadtarb. 
Feslerling. E., Frau. 
Groß, P.. (Särttterei. 
Shioop, Rieselwärt. 
Äroc;ek, F.. Revisor. 
Piever, Schloffer. 
55 E Steeger, Ä., Rentner, 
ftaifcitberfl, M., Ww. 
ärövpen, \i., Bahnarb. 
Illina. K.. Malermstr. 
Bolmelcher. 91., (Lisenb. 
Arb. 
oti. 6/ E Mucha, H., Dr., 
Sau. Rat «Nr. 62). 
Beey. 91., Arbeit. 
Goerz. I., 9irbeit. 
Heimdtttger. L. Renten» 
emp'ängrin. 
Helmbttrger.M., ^brkarb. 
Neubauer. I., Privatier. 
Seidel, P. ^bifoiÖ. 
Winkelmann. tz., Renten« 
emp!än?erkn. 
Zimmermarln.E., ^örkarb 
5s E Ev. Kirchengemeinde 
Verlin-Buchholz. 
V. Jaeger. Jy., Rektor. 
Ä^nller. F., Lehrer. 
56 ^Matthieu. G., Gastw. 
ßcidicrf, O., Schlosser. 
Sarröder, 81., Fabrkarb. 
Kirche 
Gravensteittstr. -> 
Gi) E Schreiter. (?., Ww. 
V. ^'ergl-ans, G.. Metall 
arb. 
Albrecht,Geschw-Rentierc. 
Bennicke, H.. Kim. 
Brau,:. Rentier. 
Falkenberg. D.. Schlosser 
Äömmer, K., Pol. Ob. 
Äachtmltr. 
Girriel. K., Vollz. Beamt. 
Hinze, E.. Tetegr. LettgS. 
nuffeher. 
Hollfrennd, E., Rentiere. 
Maier, H., Rentier. 
Posnn. y., Pensionär. 
QnÜlschan. O., Gastw. 7 
Schröder,Ä..Brartereiarb. 
Sch«lz, O., Ma«rcr. 
Starke. R„ Nosanient. 
Wielayd, S., rilentiere. 
Wolff. M., Ww. 
61 E Schwerrnicke, C., Reg. 
Rat. 
Ktatte, K., Gem. Kassen- 
tontrolleur. 
Krüger. 8t., Arbeit. 
Parlstr. -> 
62 E RoteS Kreuz. 
^rlft(l)lmfi6he;in IV! 
V. Dittscheriu,Oberin. 
(Nr. 83). 
Hartlag, 2)1, Frau. 
5^ripp, G., Arbeit. 
Marquardt.' F., Arbeit, 
schwarz. I., Malcrmstr. 
Spttt'eck, <$l, RieselwäU. 
63 E RoteS 5krenz. 
^-lüchttingSlieim ß1! T. 
V. Wiltscherirk, E., Oberin. 
Sanatorium d. Samt. 
Rats Dr. Mucha. T 
Diltberner, W„ Ww. 
Marauardt.O..Hauswart. 
Mncha, H., l)ry Sanit. 
Rat T. 
64 E Paterka. I.. Gastw. X 
65 E Schneider, I.. Gärt 
nereibes. T. 
i;5a E. Rrtlienow, M., 
Landwirtin. 
.)a:)nfc, At., Schuhmmstr. 
^assan. Ä., Bahuard. 
Stöyel, M., Ww. 
Q3E Rathenow, G., Landw. 
Steinerl, E., '■uxo. 
67 E Ludet, August, 
51 im. 
Knotch. Ww. 
itenger, ,y. Gärtner. 
Pohl, P.. Schreiber. 
Schmidt, K.. Ardeirrin. 
We jner, A.. Vlrbeilriii 
Wiltwer, 'JJf, Reginrat. 
8 EDnmle. M.. Ww. 
Schinner. R.. 'JJiauicr. 
69 E Neumann ^..Flerlcher^ 
mstr. F. 
, Plunve, G., Ww. 
Prelih. (£., Ww. 
Rohde, O., Kolontalwr. 
70 E Herzler. H.. Ergen- 
limier. iBerlin). 
V. Schmelz, H., Landw. 
Schenl. K., Arbeit. 
JÜa E Grohmann jun. 23., 
Korbmknstr. I. 
Gerls, Bahnarb. 
Hmipt, G.. Gärlnereibes. 
Hemtifi, G., Ww. 
Zlassan, F., Landwirt. 
71 L Rofiotf, A.. Gastw. T. 
Chamiirostr. 
72 E Müller, W., Ksm. 
< 'l’aufoiu 
V.Rohloff.I. Gärtnerell'. 
Berliner Str. 
Margaretenane 
PasewaUer Str. 
1—5 Aaustelleu. 
6 E Nagel flfc, Baukbe. 
nmhit. T. 
E Nagel, ^„Bnchhaltrin. 
Baustelle». 
Pasewaller Str. ->• 
Marienstraßc 
Pasewalker Str. 
Diehn'fcheö ^>aus. 
E Dich», K., Magistr. 
Beamt. 
Gr.tilwald, E., 9lusstchtk" 
beamt. 
Baustellen. 
Schönhauser Str. -> 
Banstelleir. 
Pasewalker Str. -> 
Mühlenstr. 
Hauplstr. ->• 
Triftstr. -> 
«üstiifldic:;. 
Gemarkung 
Blankenselde ->■ 
1 E Schaerf, W„ Stinu T. 
Baustellen. 
2 £ Predel, I., «YflBrfbeLT. 
Uslam-Werk, G. m. 6. H, 
Metall'Mann'akt. T. 
\ E. Lusche. L).. Ladeschassn. 
Btoch y., Wäscherin. 
Klewer, Maurer. 
Lipke. W., Gem. Arb. 
„USlam" Svm- Siche- 
rnnaS-StöPsel'G. m. b. 
H.T. 
l E Wegener, R.. Molkerer. 
Braun, K., Schlosser. 
Rebjeld, Laudarb. 
Schmidt, M, Ww. 
Garrenstr. ->• 
Hanptstr. 
Pankower Str. 
-<- Paiewaller Str. 
1 geh. z. Pasewalker Str. 13. 
2 £ fioniroh), R„ Tischler. 
Albrecht, W^ Uhrm. 
Gittig, M., Telegr. Sekr. 
Iansen, A.. 3Jicdmuit 
Schael, <£., Monteur. 
2a E Bensch, L, Lehrer. 
3 E Sielasf, H., Bankbeamt. 
4. 6 Banstellen. 
6EWestphal,K.. OV.Jtlspckt. 
Abendrotb» R., Lokomot. 
8»k-r. 1 
0 Böhm.F.,Ejsenb.Schejbcrr- 
wärt. 
Gntsche, K., Bnchbalt. 
Mackatzky. L.. Ww. 
Sachse. I.. Näherin. 
Westphal. M., Bank- 
bcflintm, 
7 E Siewert, K.. Ww. 
Lngeland. H., Stene^selr 
ctsiijn, O, Maurer. 
9.9 L.Schäser,J., (i/nthicrei» 
UIX 
Mederake, C, Reittier. 
10 E Reiche, M., Eigen« 
lumerin (Berlin). 
11. 12. Baustellen. 
13 E Wendt, Chr., Molkerei 
be». 
14—10 Baustellen. 
*<- Blankenbnrger Slr.-> 
U Bannelle. 
13 E Lorenz, A.,3immeim 
19—21 Banstellen. 
22 E Uttccht, R.. Ksm. 
(ülbinger Str. öl). 
Czerny. O., Elscno. 
Schaffn. 
Jaschke, M.» RiL 
Kratzich. 93., GäUner. 
Sluliß, P„ tfitenb. Beamt. 
Lange. W., Hfm, 
Looka, W., Pol. Wacht- 
i«U . a. D. 
MeliUs. F.. Schlosser. 
Pcistflclil, A., trisenb. 
Bectnu. 
Pvmphi«, A, Arbeitri«. 
Scchawer, 2., Le.irer. 
Scheunema««. O., Leder, 
arb. 
Tiebach, D., Maschinenard 
Tschersich O., iIcU«er. 
Walte, W.. Glasbläser. 
23 £ Rittes.. eb.Postsekr. 
Äing, E., Ww. 
Dillmann, 91., Ww. 
Lehman«, P, Schneider. 
Schröder, Ä. Maurer. 
24 E Leuartowicz. B, 
Sat.tetm'tr. 
Koseck. K.. Balinarb. 
tttth. E., MetaMchleif. 
Rüdiger, E., Räheriu. 
Stnhlmacher.W.Bahuarb. 
25 E vaijlcr, O.. Frau. 
OU-ieOel, W., Musttdirekt.'s. 
Kayser, G., Bleig est 
2ti E Rathke, F.. Rentner 
(Kolberg). 
V. Peters, C., Grotzydl. 
HaiifchtlP, P, K'm. 
27 fc. Reich, R., Glasbläser. 
Bath. P.. 9trbeit. 
Diederich.W., Lokomot. 
Führ. 
ffrommert, I.. Arbeit. 
Hermann,M..^lavier«mch. 
28 E Ulrich, H..Brotfbrk. 7. 
* Böttche. H., Bäcker. 
Heir>endrnng,G.,Mechanik. 
Wittstork, A.. Brottat,r. 
Paiewalker Str« ->• 
Pailkftraße 
•<r Babnhosstr. -> 
1-4 Baustellen. 
öELedersadrrkBlankenburgr 
MarkirottbossLttayser. 
Gertb, H. Arbeit. 
Iaeger, ä. Laqerist. 
Kiefer, Wettntslr. 
L-itdardk. B.. Gerber. 
Meckelbnrg, R., Ledcrarb. 
Radtke, \l, Heizer. 
E. LedertabrikBlankenbnrg' 
Marl PoltboffLKanler 
Brn^el, K., Zurichrernstr. 
ElSholz, G, Bahnarb. 
ildebtandt F., Arbeit. 
L«tl,arc.t,K.,Chromgervcr. 
mstr. 
Pasora, W., Schloffer. 
Pnhlt?, W., 9lrbeit. 
Schulz. O.,Wraichinetlban 
Wedelind. <?., Maschinen- 
mstr. 
7 E Müller. H., Eartnerei- 
bel. T. 
8 E Poitow.K.. LedersaVrk. 
Blankenbura.- Lederlabrk. 
Gentarknng 
Blanken bürg 
Parkstraße 
Hanptstr, -> 
Garten, geh. z. Hanptstr. 61. 
Asenauee -> 
Baustellen. 
Eddastr. -> 
7E Gaser. G., Schneioermstr. 
(Banfoiv). 
V Deich, H., Gärtner. 
H.'rrmaun, 91., GerichtS« 
aktuar. 
Hosimann, H-, Privatier. 
Schmidt. N* Bcj. Schor«' 
lteinfegsxmstr. 
7 -r-eidentoHs. A, Kunst- 
lidlg. T. 
Diedemann,G., Slranenb. 
i^ühr. 
Baustellen. 
Gemarkung Karorv 
14 E Dt-'konto Geseü'chast 
r Berlin). 
Limp. F., Wachter. 
Eddastr. — 
'^ar,stellen. 
Clfenallte ->• 
nitdtotim«, geh. z. Haupl 
strafe 63. 
Baustelle«. 
Hanptstr. -> 1 
Pasewalker Str. 
Gemarkung Nieder- 
idjöitimiucn -V 
Schlostallee --- 
1—3 Garten, geh. z. Glieder- 
schönhausen,Schlosjallc> 
Nr. 2<i. 
4 E Hlleöranbt. K.. Schins« 
eign. (Nr. 6). 
V. ^allaSka, F., Verkauf, 
(Nr. ö). 
Nndermann.G.,Sch«eider 
Bangert. M.. Klempner. 
Müller, fy, Msllcimsti. 
Proliaska, it.f Verkauf. 
Recter, O., Ob. Zoil'elr. 
E. Allebranbt.K., Schtsss« 
eign. 
V. Hallaeka, {v.. Verkänf. 
Bajmbbe, K-, Lederard. 
Doege, H., Rtl. 
KoSlowöki, F., Zigarren 
en gros. 
Michaelis, K., Bahnarb. 
6 E Wcmholy,0 .Handelsm. 
Ban,e. £>., GlaSplakat- 
drnck. 
Nenmann, (I., Arbeit. 
Treijch. C5., Schlosser. 
7 E JabloitLkl,C.,Schncldet> 
initr. 1. 
Amueö, O., Eise«b.Veamt. 
Dramet, :Vu. Eisb.Schass«. 
ctnliidj, P.. Sattler mstr. 
Mrull, (?., Schlv«er. 
Lindenberg, A., Gärtner. 
Rattike. F.. 9lrbeit. 
Setsert, A.. StratzettY. 
ftichr. 
Timmich, 2, Kreissägen* 
lchn^id. 
s E Schulze, E., Eigentum. 
Wießmann, E., '(tisenb. 
Afiift. 
9 E Schnepel, H., Kolo« 
nialwr. 
Boegel. I., Bahnbeanlt. 
a. D. 
Hoppe, 0'., 9ln\lcncv.'.\'l 
Jager, C., Holzalb. 
Puttlitz, A.» Balmbeauti 
Schnepe', 91., Pol. Bett. 
Atsiii. 
10 E Angetan«, 9L 
Gerlntj^r. 
Grouert, W.. Schuli«:. 
LatszyuSli M-, echutibc* 
rin. 
Nickel, £., Zirttwenn. 
Sd-ulhe, R.. Schveiber. 
11 E Erdmann.H.. Gastw.'s. 
1-E.Beder, I.. Bäckerirlstr. T. 
Leh. K., Bahnarb. 
Löfirer, B., Telegr. Ami 
Äuöhels. 
Re«tel, W., Bahitarv. 
Weist. A., Baggermstr. 
^tiälßborf. O., SLraßen6. 
Beaml. 
13 E Langenbcrg, C., 
Privatier. 
Altetilirch, G., Bäder. 
Büchiettlchnb, 5- Eisenb. 
Beamt. 
^ud-ö, H., Privatier, 
-volnann, C.. Weichenstell. 
Kanmann. Bertha, 
Pension. 
Lerkkttk. IS., Lehrer. 
Morieng, C., Zuschue'rd. 
Riesenbera, Ww. 
Ronvel. iy., Kfm. 
Snnon, (£., Bügler. 
Suter, H. Gastw. T. 
Spanisch,O..s;lrischermstr. 
v.Zeddetmann,G.,Sattler. 
Paukower Str. ->* 
14. 15 Baustellen. 
16. 17 E vtnz. I-, Kfm. 
iBankow). 
V.Bollbehr.W.Pensionär, 
18 E Weile, R.. Attist., 
Bahnemaitn, G., Arberl. 
BrerdalS. H., Weicherkstelk. 
LyruS, 2H., Priv. Bea«'t, 
Dommuik, O.. AUist. 
St)bel, I., Ingen. 
Banstellett. 
Hans-Jürgen-Str. -> 
IV. 113
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.