Path:
Volume IV. Straßen und Häuser von Berlin Verwaltungsbezirk Treptow Adlershof, Alt= Glienicke, Johannisthal, Niederschöneweide

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1922 (Public Domain)

,Ü l 
IV. Teil 
I 
Alt-Glievicke 
— 1624 — Ciu»ber«str.—Gartenstadtstr^ 
lr 
.1/ 
k 
4. 
‘■i-' 
<- 
V 
•I 
J£ 
I 
M? 
'1 
% 
4* 
A\ 
J: 
4-A 
!* 
's« 
j> 
j ri 
' i 
-& 
*C 
W 
•t 
■i 
'-’s 
3; 
-r 
"iE 
X 
I 
I; 
iM« 
5* 
;!: 
i't • 
' K 
27 E Scigflor, O., Packer. 
29 i9rtU|te!le. 
^ Salrerslr. -> 
31 ©slilUfnc. 
33’E.ftmtviH, %, FaLikarb.' 
35 E diiedel, ft. Gürtler. 
Schönia». K., 
37. 3a Baustellen 
Fraukensir. -> 
dl—47 Bttufteticn. 
■<- Sorbenstr. -> 
49 «eh. z. Sorbenstr. 2. 
51 E Grudrk, L. Eigentum 
63 E Taumeycr, O..'Düio 
vorstel;. 
65 E Schmidt, P., Eigentum 
Linke Seite. 
2 Bauttelle. 
4,0 EAndersen.C..Schlosser 
8 E Meyer. P.. Schlosser. 
Meyrr. W.. Schlosser. 
10 E Eichelberg, rvt.. ctfm 
12 geh. r^Roriliannenstr. 15. 
<- DtonnmmeniiT, 
14.-26 Baustellen. 
28 E Wehr, Ä.. Maschinist^ 
50 Baustelle. 
«<- Salierftr. ■> 
S2-40 ödufteflni. 
<<- ,vronfcnfir. ->• 
42-52 Baustellen. 
54 E Lanzle. A., Jrwükröc. 
Dommermuth W., Kfm. 
Thomas, K., Schrisrjetz. 
66 Baustelle. 
«<- Senbeiiflv. -> 
Cöpenickrr Str. 
«<- tppeubrücke ->• 
1—5 Vaustellei,. 
6 EHamieriia:!li.G.,L6iidw. 
(,yriei>rid)ftr. 6:j) 
• V. uNfisler (y, Zimmerm< 
Habermaun.P., |yaBrf<iTb. 
Hoffrimrm, &, Bahnarb. 
— P.. fabrkarb. 
Kleinschmidt. .^„'Schlosser 
Koeliler, 9l.. Konditorei. 
Ltühn, *.. Robr.mb. 
SKolfmhut. Rabrtarb, 
Sauerwald, 91., Bahnarb. 
Schönekc^, C.. Bahnarb 
Schulz. I. Steinmey. 
WeinSke. W. Bahuark. 
Löelko. '1%.. mv. 
Äudtko. B.. 2ngen. 
- 7. ö Baustellen, 
y sich. 5. Nr. 11. 
10 Baustelle. 
11 E Partenheimer, H., 
Landw. 
Grabert. C.. Mechanik. 
12. 13 Baustellen. 
14 Zkirche fleh. z. Friedrich- 
stratze l. 
•<- Friedrichitr. 
16. 16 fleh z. Friedrich 'r.56. 
17 E Möwin», F.. Dschler- 
mf(r. 
BornlioiL 0.. Ob. Selr. 
.Falz. R, Ksm. 
‘Lehman», Wt., Ww. 
Nowatzky. I, Mttarb. 
Ruünau, A.. FabrkarS. 
18 E KloSka, H.. Drogiul 
Belirendt K. Rentenempf. 
Brenecke, P.. Po»amentmr 
DardaS, S.,Fabrkachtrin. 
Grotzmann, tS., Gemüse- 
hdlritt. 
Kehl. W., Rrifeur. 
^onsumgenossensch. i.Ver> 
n. Urngeg. 
Niendorf. Nenien- 
empsgnn. 
Schlwviy.A ^ahufibhblfl, 
Schneider, R., Rnbriarb 
(Betolio, 9(., N8heun. 
18a geh. -. Nudower Str. oV. 
<- Nttdower Str 
19 E JgariiliSky, Bertha^ 
Äoloitmhüi. 
Sirs, Ll., Ww 
Bnlileruann. M.. Ww. 
Aratsch.e, Ok, Knlscher. 
Äteteöttsch, Wrv. 
Matz. C., Dachdeck. 
MatlieZ, I.. Ww. 
Neue, Ä., Wrv. 
Nirtner. fr, Friseur, 
v. Oesen, W„ FabrkarV. 
Pnve, Ww. 
- Wanowvky. F., Slellm. 
20 E. Dartbel, Geschw. 
V. Darihel. N.. Tischler. 
Rerdioro, V., Ww. 
Glele, Ww. 
S • König, (£., ^abrkarv. 
\ 21EÄlor,9C Giflcnt (iierlin).: 
^ XV. Klein. R.. fidjier. 
Jloff, 211, ffoBr artz. 
KoteraS, Ä.. Fabrkarö. 
LoschinSli, P., Tischler. 
Müller, W., Ww. 
Nofenberg. P, Monienr. 
Zell, L., Teiephonlslin. 
• 22 E Lustig. P.. Wlv. 
Brocke. A., Trfchler. 
Jnhn, W., Penflvnär. 
U Kaul, (£., Werkinslc. 
Lkörper, N, Schlosser. 
Söiiac (?, Lackierer. 
L epold, P., ^abrkarö. 
LZnltta, P. Schlosser. 
Paui..s, ^abrlarb. 
Sciime?>., FaörkarV. 
23 E-3?oigt jun. äk., K»'rdm. 
NüiqlLvn., K.Jorbmmslr. 
— O.. Sattler. 
24 EGedrauae,W.WeUmstr. 
Becker, 21'., Mfm. 
röerndt. yi., Fal'rkarv. 
Do^schull, (r., Laborant. 
Hi.debwnd, til., Hkl!get> 
äkaatz. ti., Maurer. 
Kubern, Äorarb. 
MierS, R.. Banarb. 
Miethe, G., Maurer. 
Noack, A.» Heiner. 
Oeser, ^.. Lehrer. 
Lchulz, E., {soOifattf. 
Slrahl, UL<.. 'M. 
Urban sen., ?(, Maurer. 
25 E Woql, P., Fabrkarb. 
Aabziak, fo, Herder. 
Hmlwiq. F., Schloffer. 
ti ebisch. F.. Schlosser. 
Polrl. ff., Bäcker. 
- F., Fabrkarb. 
Nudolpy, P. Schmied. 
Stmm, v)., ^leiicher. 
- — K. Schloiser. . 
26—30 Baustellen. 
Chaussee nach Schöne« 
selv 
t- Ufcdomiir. -> 
ohlisdorser Str. -> 
Prviektierle Str. 
31 Ärundtt.d.Gcmenldeschnle 
E. Wein. AUMienicke. 
V. Onfsutt, V.. Hauomstr. 
Sckeer. O.. dldtor st. D. 
32 E Dir, SB, Milchhvl. 
Achren'di, O. Mattrer. 
Dir, W„ Bauarb. 
— K., Ti'chler. 
(tifM;nrd, Ä„ Fabrlalb. 
Haa»e, O. Malermstr 
Habenumnu O. Hcr.'er. 
Haudrick, C-, ^abUarb. 
Hamche, . i>ran. 
Hecht, K.. f^ohtnih. 
jauchen, W., Fabrkarb. 
- A.. Ww. 
Mtlller. A., Fabrkarb. 
Kenchold. E,Jaft. Ober- 
fetv. 
Schneider, K.. Giennmltr. 
Wlttitruck, 51, Fabtkarb. 
33 E Haft. K.. 0$rtft)o. T 
Puske, lH., FaLrraiV. 
Dobrih. F.. Pensionär. 
HÜrrel, sy, Fabrkarb. 
Mnochr, H, vfoBrlatb. 
Shm. G, ^ahfarb. 
Leittke, K, Fabrkarb. 
Malonde, E., Ww. 
Mltlres K,Fabr arö. 
Ranch, W.. ^abrkarb. 
Rudolf, H, ^(ibrtmB. 
34 ,XnebHof. 
•<- Teutoneuslr. -> 
iö E Ev. .Uirchcitgcm. Alt> 
G.ieuicke. 
Iseler, P., Pfarrer, 
Äöttterl. W.. Wachimstr. 
36 Baunelke. 
37 geh. z. Grnuaucr Sir. 1. 
<- Grünaner Sir. 
38 E Thieie. O', ^uhrgesch.?. 
Äeuner, A, Bäcker. 
Schäfer, E, Wlv. 
3'., EHaberecht.Ä Mukiklehr. 
Delan, Ä., Zigar»eu. 
P., ^abrkarb. 
Hiebert, E., ^abrlarb. 
yoffmmui. W, Ww. 
Krüger, P-, ^abrkarö. 
Link, H., Fabrkarb. 
Nerger, Ä.. Ar eit. 
Platzech Süt., ^abrkarb. 
Nandow, R., FabUnrb. 
Noepke, N.. Ciellrotechiu 
Schober, 9t., Fabrkarb. 
Schröder. £>, ^rped. 
Schnlq, H. Renteuempf. 
Sterke. K., ftabrkalb. 
Z'ck, G., Faürlarb. 
40 E tTcrrmann, Ä., Stsm. T. 
Sadowsky, P., Ww. 
Ilckeiinaun. V., Slfui. 
41 E Ehrlich. H., Schuhm.- 
mltr. 
Ioklsch, E., Däckermltr. 
Kunde, A., (r!emeindearb. 
Schwitzki, (5., fabrkarb. 
42 E <5)em. Alt.(8lienicke. 
Apel, G. Kaufm. T. 
ÄrinNuann, W.. Schmied. 
Paul, R.. Tischler. 
Wilhelmstr. 
43 E Hasche, Ä., Ww. 
V. Hasche, O., tthrm. 
Diltner, Mane. Schnhwr. 
fterchow,21.,Eisenb Beamt. 
Graoka, I.. Fabrkarb. 
Ha'che. $da, Wollwr. i 
Stoimiiifiti, Dr., Fabrk' 
arbtüu. 
Marien, E., FaVrünb. I 
43 Paul. W Schlosser. 
RahnSdorf. F.. fabrkarb 
44 E Dommisch. Ar.. Ww. 
Arnold. E., Bäcker. 
— (£., Holzbanlen. 
Baumann, Ä, Dreher. 
Hahn, Ä., Ww. 
A'othtt), C., Ziqarreu. 
Monist. 91., Tischler. 
Koppe. A., Prioatrere. 
Labiyke, Ww. 
Springer, M, Lolomo 
tiv'uür. 
45 E Wunsch. Gertrud, Kon> 
ütüren. 
Bohr,Gasiw. 
Bötcher. M., ^abrkarbtrin. 
Domnu^ch.E.. Architekt T. 
EeinschmidtA. f^abttarb. 
Köhu, I., ^adrtarb. 
Mitling. 9L. Akalner. 
Mürenpe. Ä. fabrkarb. 
steige, G., Fabrkarb. 
Ofaerowski, E., Pol. 
Beamt. 
Rayke, E.. ftaörkarb. 
Sykora E., Fabrkarbtrin. 
^'endt. M.. ^abrkarbtriu. 
Wittwer, H. Fabttarb. 
Wunsch. I. fabrkarb. 
46 E Ticke, 0., Fnhrh. 
f^r. «8). 
Puls C., rMetaNschleif. 
47—51 Baiiticlleiu 
52 ‘Vumuftotion. 
E Gem. Alt'Vlienicke. 
Baunelleu. 
Oppeukrucke 
Drösscstr. 
(Post Grüuau) 
Am Falkenberg 
Rechte Seite. 
Vaustelten. 
t7EVmige,fif., Pianosbrk.7. 
r.'anae, 9l, Fabrk. T. 
- M., Wv. 
Baustelle. 
Linke Seite. 
Baustellen. 
Preußmslr. •> 
Am Faikenberg 
(Nr. 1- 40 ii. V9—127 Post 
Wnniaii). 
Richlerstr. -> 
1- 3 aeh. z. Richterslr. 5. 
4. q E Apel. K., Neutner. 
E ch önbeck,E., l)r,<stu dien- 
rat. 
tt E firrifchmer, K., Äfw. 
7—17 Baunelleu. 
KleinbahngleiS 
18 Baustelle. 
19. 20 E Meier, M., Eigen- 
tümenn T. 
Meier, W., Mechaiüker. 
21 Garten. 
22ETchadow,A,Maurerpol. 
Pogt, F., Aerkinstr. 
23 GaUen. gen. z. Är. 24. 
24 E Ernst, B., Holelbes, 
(Seihn). 
V. Schmidt, W., Gärtner. 
Werft, H., Schriftsetz. 
25 Baustelle. 
28 E Lchmidt, K.. Nentier. 
Baumflart, R., Buchdruck. 
27 Baustelle. 
Falkenbrunuftr. ->• 
28. 29 Baustellen. 
30 ENeschke,W.. Architekt!. 
Baumgai t, C-., Drdgm 
Becker. H.. Ww. 
Goy. H., Lederarb. 
Pavwahl, M., Sekret. 
Ptifr. (£.. Scbuhminstr. 
Reschke. C.. Pensionär. 
Wal- L., Arbeit. 
Weilaud. A.. Mechanik. 
31 E Dustng. R., Kfm. 
tNr. 32). 
G’iiffl, N.. Lokomolivführ. 
Lehnhardt, Geschw, 
Schuelderinn. 
Proll, M., Lokornotivführ. 
32 E Dusing, R., Ksm. 
Berane, B.. Ww. 
Engel, R., Werkmstr. 
Roßbeutscher.R., Fabrkab. 
33 Baustelle. 
34 ESchlichliug.P.,Photogr. 
Nitschke, 3., Ww. 
■35. 3ß E Brandt, E, Ww. 
(Berlttt). 
Ulrich, ft. Baupol. 
37 Baustelle. 
38 E Tzschenik-, ky., Kfm.7. 
Bade, E.. Maschmenb. 
Bischoff.R. Lokornotivführ. 
Gerhardt, 2R, Lehrerin 
Herzog. R., Töpfer. 
«9. 40 Baunelleu. 
Biiuoiwtfl d. 
Berdandswasserwerk -> 
Baustellcu. 
Projektierte Str. •> 
•<- Grünauer Str ->* 
62—6G Baustellen. 
67 E »oh«, R., Gastw. 
tGrünaner Str. 65). 
V. Möller 9t. Mecharrik. 
Grübbel. H., Ingen. 
Hnpser, K.. Moutcnr. 
Zkalterer. E., ©chhrer. 
xehmonn. 91, Pt'vtogr. 
ßnbt, M.. Lehrer. 
MartS, VokomoHüh'cht. 
NitsLke.H.. Eiseub.)9eamt. 
PodewilS. 9l.. Schlosser. 
Tiye, E., Beamt. 
Wetlenmmi, M., ßefiut. 
03 Baustelle. 
69 E tjauci/a, ^leischermstr. 
Fischer, H„ Bäcker. 
Ruch», 91,, Qiminerm. 
GraSnick. Arbeit. 
Linuöera, <’ oittrofL 
Loev. F. Glaser. 
Müller, S./M10. 
StMck, F, Rentier. 
Teusert, W., Arbeit. 
Tliiele. W., Mechanik. 
Zeglin Ur., Lehrer. 
70 Baustelle. 
Prentzenstr. -> 
flfluiielfcn. 
Dröffestr. 
Baustelle«. 
Schirnerstr. -> 
Bmuiclle. 
m E Rc'i'cr.T.,Dankbeamt 
100. 101 Baustell n. 
Falkenbruilnstr. -> 
102 Banstelle. 
103 z. Damerow, C., Bäcker. 
Danierow, E.. Jnae». 
(öulsche H.,Lokomotivsi> r. 
Shioll. E.. LotomotivUl'-r. 
Kötzier, K., Karrz!. @eli, 
MaUgrnt. P., Werkiuhr. 
104-10»» Baw'ellen. 
Nosestr. ->■ 
107 Baustelle. 
108 E Pieht. 5t., Kolonial- 
ivr. T. . 
Oventrop,J.. Peustonärlu. 
Schubert, K., Le!omotiv> 
führ. 
Sieingräber, O.. Soso« 
motwfiihr. 
109 EHeitzmaiiir,H., Eisenb. 
ßabnuur. 
Boichardt. ©., Pensionär. 
Äolkiuer, 9l, Lederarb. 
110 Lagerplatz. 
E Gartenitadl am Falken- 
berg. 
Le»; & Co., &. m« k. H., 
L?a« efch. T. 
KleiubahnflleiS ' 
Gaiteustadtstr. -> 
Baustelleii. 
U7 E BeU. Spar- u. Bau 
vereru e. G. m. b. H. 
(Berlin). 
Bock. (r., Friseur. 
E.chbera. F. Schmied, 
fiooy. F-. Fabrkaib. • 
Wcflplial. M.. Werkmstr. 
Wicuttc. st., Schriftsev. 
118 E. Bert. Spar- u. Bau- 
verein e. Ä m. b. H. 
V. Otto, VI, Gen. Sekr. 
(9lr.H0). 
Werner, K, EiseuV.TuM. 
Wolff, E.. Sekr. 
119 E Berl. Spar. u. Bau 
verein e. G. tu. b. H. 
V. Otto. Ä. Gen. Selr. T. 
9lkazienhof 
120-123 Siedlung Akazien- 
hof.' 
Projektierle Str. 
124 E Seeger, M., iNm.. 
T. 
Heller, ($., Schlosser. , 
ttnlilifch, W., Lvkomolrv« 
führ. 
12?. E Dobü, O. Ww. 
Dobü, W. Gärtnereives. 
Werner. E., Ww. 
126 E Decker, M., Eigen* 
liuiceri«. 
f^eU. O.. SLuhmmslr. 
Kmtzpel, Holzarb. v 
127 E meiner*, E. Schuh, 
mmsir. , 
Meyer, sv- Bankbeatul. 
Mork, Lk., Äfi», 
Ktrchsteig -> 
Ölichtcrftr. -> 
Falkenbrunnstr. 
(Bost Grünau) 
Forst -> 
Rechte Seite 
1 Battstelle. 
3 E Hermann, G., Konlroll- 
- beaml. 
Glünow, O., Bnroafsl!^ 
3 Ktei«schmidt.-.F., iVtd- 
" schineusetz. 
Müller. Sv Pensionär. 
Neumann. Werk« 
zeugm. 
5 E Bienst, H.. Ww.. 
Hammer, tft., Tifchler- 
nislr. 
Leiugrüner, A., Elektro. 
niont. 
7 E ^aner, B., Fleischer« 
inftr. T. 
«<- Sliii FalkenVerg ->■ 
9 Aaiistelle. 
11 Baustelle. 
U a 1 < E Greifenhagen. 51., 
Stfm. 
Behteu. M., Ww. 
15 E Möhriug, H., Pen¬ 
sionär. 
Heinriti, >%, stfrn. 
Malenqrio, 9t; Lokomo- 
tlvsühr. 
17 19 WitrleiL 
21 E Baumbach, E., Zim¬ 
merer. T 
Bauntbach, D., Zim 
meint. 
Dterulttkst, B.. Ref. Lo- 
komottvführ. 
Noak R., vles. Lokouto- 
twfülir. 
Schmidt, Lokomolio- 
' führ. 
Sorof, W.. Lokomotiv- 
führ. 
Thräuert. P., Getverk- 
schaftssekr. 
23- 33 Baustellen. 
35 E Bethge, ö., Post* 
infpekt. 
Bethge. fifr.. Magistr. 
Beamt. i. R. 
37 Bau-elle. 
Linke Seite. 
2-6 2aufteilen. " 
Am .'«'fenbcifl -> 
-12 Baustellen. 
14 E Henschel. O.. Lehrer 
16 E Wie. e. H.. Eigentum 
Dakichow M, Gürtler, 
^auchuadt. G. Gärtner. 
Nüschle, G., .^lemvner. 
Ouau, l?., 2iej. Lokomotiv- 
ful,rer. 
Wegner. K, Pensionär. 
18 Baunelle. 
20 E Laiigner, M.. Tischler- 
mur. T. 
Höly. 5t., fabrkarb. 
Lehman«. P., Rej Loko- 
iitoiiuffthr. 
22 t Bock, B.. Betr. Bea»./ 
'Fabl. f^., Lokomolivfüln 
24 EIürgeus,W. Znschueib. 
18—^2 Baustellen. 
23 E Lange. 9t., Schlosserei 
«Berlin). 
VGehrmann,P S tragend, 
tttb. 
Tietze, O., Heizer. 
- E. FrI. 
- H., Ww. 
Projektierte Str. 
24 Baustelle. 
26 E Niemanti.Th. Steinseh. 
Baschin. K., fabrkarb. 
Leidroff, 81., Invalide. 
Leutloff. L, Ww. 
iVi »der, A.. Maurer. 
Partenheimer, 9t„ Ww. 
Sckadow, Sh ftabrkarb. 
2tt Esamlaud H..flabrkarb. 
Grade. H., Schul m. 
Baiitotsch, O.. fabrkarb. 
Plaheck, iV. Fabrkarb. 
Äad-'üv.N.. Koutonst. 
27 E Wölket, P.. Landw. 
Statifer/©., Bäcker. 
i8 geh. Nr. 27. 
29 E Weigt, B., Bäcker sRn- 
bow) 
V.5omiitci)elb, Gv Magi- 
stratS-Arb. 
Bohute, A. Fabrkarb. 
Bortharbt. 0>. Maurer. 
MehiiS, (£., Lchlosser. 
tturub, W., Schlosser. 
Zielke. C.. Fabrkarb. 
- P.. Ww. 
BuuftcÜen. 
Rudower Cliaussee -> 
Bauslollen. 
Projeltiertö Str. 
Frieseustr. 
Sorbenstr. ->• 
Rechte Seilt. 
Baustellen. 
Linke Seite.' 
2 geh. z. Sorbenstr. 12. 
4 Baustelle. 
E 'Hermoneit, I., Ausseb. 
8 Baustelle. 1 V 
Wendenslr. ->• 
T. 
20 E Habm §t., Zncker- 
wrfbrk. 
28 E («rabowSli.G.. Mäbel- 
fabtf. 
SO E Wchlity, V., Fabrk. 
32 E ytcmef I.. Gigejttfim. 
Dörner, I., sinnen. 
Hahne. 91., Stfm. 
Böget. F.. Lehier. 
4—44 Bauttellen. 
Pienßenstr. -> 
- Frankcilstr. 
Veimanenplatz ->• 
Rechte Seite. 
- 7 Banuellen. 
Enubernstr. 
»—11 Banstkllett. 
Kotenstr. -> 
19 Bannellen. 
21 E Watiber, O , Rangier. 
ßiitnlc Seite. 
Baustellen. 
■<- Sachsenstr. 
Friedrichstr. 
Cöpenicker Str. -> 
Evangl. Kirche. 
E Haor^rcht, ist., Gastw. T. 
3 EHaase. Ä., Bergw.Direlt. 
a. D. T. 
. 5 geh. Nr. 3. - 
—9 Banitellen. 
10 Straßenbahnbof b. Tel- 
toiver Kreisbahnen. 
E Är. Berl. Straßenbahn 
(Berlin.) 
11—14 Baustellen. 
15 E Delf,9l..Eigentümerin. 
Delf ?(.. Maurer. 
— G., /-»ilfsaugest. 
Grab^/W.. '-avrkarv. 
Kracjinsky, D., Fabrkarl». 
Michelke 0., Fabrkarb. 
Nie-ler, ($„ Fabrkarbtrin. 
Iß Banstelle. 
NEWedeking P.,Piiuatiere 
lWilnierSdf). 
UPIefj. O., Lehrer. 
Kubisch, W., Reit hier. 
Baustelle. 
44 E. Sack, W.. jlfitt, 
V. SchUeler, L., Fabrkarb. 
Obert, I., tfobrtotb, 
— 9l., Fabrkarbtrin. 
Slotide, F., Fabrkarbtrin. 
45 E ^oachimSthal & Ä'ei» 
necke, Makler (Beritit) 
V.Hannemann, F.. La«d 
writ T. 
Hanneniann. K, Landw. 
— M.. Landw. 
46 E Schneider, 9l., Kurbel- 
stepp. 
Bergemann, A.. Fabrkarb 
Breiienbach, E, Fabrkarb. 
Dürre. W., Fabrkarb. 
Falk. K., Fabrkarb. 
Frötcher, W.. Jntiallat. 
(>)mtci(fe.M.,Fflbthibinn 
Kroger. O.. Fabrkarb. 
Hentschel, W., Schlaffer. 
Kranie. F., Fabrkarb. 
Äurrmann, 6.. Fabrkarb. 
Löweubery. E., Kanzlisr. 
S'oaß, W., Dackideck. 
Cito, 91., Privatier. 
Schulz, E., Ste'im. 
Stuinr, R.. Fabrkarb. 
Tli-elernanu, H., Handlgd» 
VCl) 
47. 4S Baustelle». 
49 E Grube. M.Nfm. T. 
Breiter R. Gärtner. 
50E St-üir, H., Baunnter« 
iielmt. 
Bach. F..Reichöbrnck.ArV. 
Finck, K.. Photoar. 
Öftlle, P.. vttbuarb. 
Krause. E., Balmarb. 
Lrhmann, N. Maurer. 
Lteltche. (?.. Ww. 
Loschlnski, A., Fabrk¬ 
arbtrin. 
Meyer, W., Fabrkarb. 
Oesterreich, G.,Gem. Arb. 
-neck. W.. Favrlarb. 
Reinhardt P., Ww. 
Rrbovki. W., FabrlarV. 
Steife, K.. ^abrtarb. 
Tonn, Tischler. 
51. 52 Baustellen. 
d3EHöft,A. Landw. 
Gewieie. ^k., Elektromont. 
54 geh. z. Nr. 63. 
55. 5ß Nanftellen 
57 £ Lobeke. R. Landw. 
Nimkliö. Ä„ Schlosser. 
58 E Oesterreich, P-, Schlos¬ 
serei. 
Märten. O., Stuhiflecht. 
Oesterreich, W., Frau. 
59 L Müller, R., Lehrer. 
Lindhorit, A., JDr. Sän. 
Rat T. 
Pnchert, 9t., FabrkarVtrm 
60E Ratynow, 9f. fabrkarb 
Fuchs, R.. Maler. 
Marttn, L., Weberei. 
Nademacher,H., Fabrkarb. 
Sauerwald, F„ Fabrkarb. 
6L 62 Bauitellen. 
ßtt E Haitttemann,^..Landw> 
64 EHanuetnantt,F..^andtv. 
65 Banirelle. 
ti6EEbcl, P.. Gastw. T. 
Dick. O., Fabrkarb. 
Grabe, R.. Bankbeami 
Wickert, A., Fabrkarb. > 
Cöpenicker Sir. ->• 
Fritz Reuter-Str. 
. (Poft Grünau). 
Straßk la ->• 
l-ß Baustellen, 
t E Bardeck, W., Kf?„. 
8 Baustelle. 
9 E Pfannschnriöt, E., ftfttr. 
Radeitock, P., Rangt rer. 
10 E Lommer, H., Rentier. 
U grti. z. BohnSdorf, Bahtk- 
hofflr. 
Geiuarkliust 
Bobn5dorf -> 
Banstellen. 
Strafte la 
Gartenstadlstr. 
(Post OtrüimuJ. 
•<- 91m Falkenberg 
Reckte S eite. 
1-6 Baunelleu. 
7 E Berliner Spar- u. Bau- 
verein e. G. w. b. H. 
(Berlin). 
Möbe«, B., Schuln». 
9ELejnke,F.,Lokomonvführ. 
11 E berliner Spar- u.Bau- 
veiein e. G. m. b. H. 
(Berlin. 
Gikse W., Kirn. 
13 EBerlinerSpar» u. Bau- 
verein e. G. nt. b. H. 
(Berlin). 
Ttnele, M, Schneiderin. 
15 E Berliner Spar« n. Bau- 
verein e, G. m. b. H. 
(Berlin). 
Koch. K.. Ww. 
17 E Girich, A.. Borlich. 
19 E yieiunaitn, C., Gerickttz- 
beamt. 
21 E KyanowSki, B., Zu- 
ichneid. 
23 E Berliner Spar- u. Bau- 
verein e. G«. m. b. H. 
lBerliu). 
Kasel. A., Ingenieur. 
25 E Pauzerain, P., 
Cchueideminr. 
' E. Berliner Spar- u. Bau- 
verein > e. G. in. d. H. 
(Berlin). 
Jack l, H, Bersty. 
29 E berliner Spar« u. Bau- 
verein e. &. w. d. H. 
(Berlin). 
Lenze, E. Kanzl. Sekr. 
Z EBudzinSki, F.,MechaniL 
iDanziq). 
Bud'inSki F., Frau. 
33 E Berliner Spar- u. Bau- 
verein e. G. i.t. b. H. 
«Berlin). 
Schink, G., Pol. Sekr. 
Schmucker. F., Piiüniier. 
35 E Pawelz, I., Ww. 
37 E Berliner Svar- u. Bau- 
verein e. G. in. b. H. 
lBerliu). 
Schäter, 9(., Eiseub. Ob. 
Inspekt. 
39 E Berliner Spar- u. Bau- 
verein e. G. in. b. H. 
(Berlin). 
Lnbahn, I» Postbeamt. 
41 ir. Berliner Svar u. Bau- 
verein e. G. in. 1>. H. 
(Berlin). 
Matz. C., Kfnt. 
43 E Berl. Spar- lt. Bau- 
verein e. G. m. b. H. 
tBerlin). 
tzab'ng. B., Kfnr. 
45 E Berl. Spar- n. Bau- 
verein e. Ä. in. b. H. 
lBerlin). 
Rasenbaum, 2k., Frau. 
47 E Berl. Spar- «. Bt'U- 
vereiu e. G. in. V. H. 
(Berlin!. 
Wilde, K. Telegr. Beamt. 
49 E Berl. Spar- u. Bau- 
verein e. G. w. 6. H. 
(Berlin)* 
Beetz. Lokoinot. Führ. 
51 E Kühn, H., Tischler. 
53 E Berl. Spar- u. Bau- 
vereeiu e. G. m. b. H. 
V. Oventrop, 9l., Privat» 
aiigest. 
55 E Berl. Spar- lt. Dau- 
ö ereilt e. G. tu. b. H. 
Convrenr, R., Fabrk.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.