Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1922 (Public Domain)

, , Ädlershos 
= i'-w&r. .'■ v.-^,„,,-y.- 
- 1623 - Ätt-Glienicke . ' m IV. 
li Schmidt e, €djuel6<t. 
Schöning, H., fifabr/arb. 
Schulze, F.. Wcichrnstell. 
llqanler, $., Schmied. 
15 E Merlitz, W.. Privatier. 
Bellmbau«. K., ffabtfetb. 
Klrchhoff.M, Schneider!». 
-<- Weliftr. ~^- 
'(6—20 Baustellen. 
«1 E Schulze, Iß., Elgew 
tümeiin. 
Seniite, $!., Fabrkarb. 
Beruhardi, iC Ingen. 
Böhme, I., SBiv. 
Jamroiche, 3!., Fabrkarb. 
Krüger. A., Mekalldreh. 
Lehmaun, C. Schleiser. 
Sfuoti, A., RaBtfotG. 
Pelz, J> J$o6rt<irb. 
Schulye» F., Zimmer«. 
Slropp.B., Majchinenaib. 
22 Samtene. 
28 E L'.ft, H., Mäschereibes. 
Habedank, 6™ Bnchbind. 
Pauk. M„ isobtfatüttm, 
21 E. Schramm, St, Melall- 
btttzer. 
Maiihe», F., 5>atrfin6. 
SRofs, F. gabrlarB. 
21a geh. z,Kronpri»zenstr,4S, 
Kronprinzenstratze -> 
24b j. n. Kronprinzenftr, 5. 
E Bob«, H. Eigen¬ 
tümerin (Berlin). 
V. Linke, Sf„ ÄI eichenwärt. 
De»,ulh, R., Buchbind. 
Dommisch, K„ Technik. 
Janmcke, P.< ffabrkarb. 
Kirste, 6., Bäcker. 
jtnop.JT-., MaichinenB. 
Kotz, 38., Handelim. 
Lehmann,W„Weichenwäri. 
Sicbig, R, SnOtfarB. 
Lundt, L, Sro. 
Manthap. 91., Schmied. 
Reste!, W, Invalide. 
Schofler, O, Mechanik. 
Snckow, 8t, Slfm. 
lllbrich.W.. Maschiiteuetb, 
25. 26 Baustellen. 
27 E Staudemeyer, SB., 
Kontrolleur. 
fletmiit, ?(., Schlosser. 
28 E Kellner, P., änromu 
gelt. 
$rct6crflcr»«6.9lcttttMctnpf 
89. 30 E Listfeldt, O, 
Privatier. 
Habedank. 93., Schlosser. 
Mieri, M, Auswertest. 
PeierS, A„ (Sem. itoml. 
Richier, 59., Sie. 
EA. brecht,«,, Waschanst. 
Bei. (Löpenickl. 
V. Silwar, E, Bersich. 
Warnt. 
Bild, A.. Ww. 
Sons, P., Nenteit- 
empsangr»,. 
Eulitz. tt, Aw. 
Fischer, 5t., Maurer. 
Schmidt, 33., Kirchenbien. 
Schulz, 8, Ww. 
@ttu6?, 3t, W«. i 
32 E Pidde. 8t„ Sfm. 
PiÄÄo^t^armhdlg, 
33 ENack, H.. Sigeiiiüm. 
Held, P.. RaBrfacb. 
Lyrischer, P., Fadrkarb. 
Start, K,, pen|. Siicllt. 
Schroeder, L, Rangierer, 
Schuimonn, P., ßedtretd. 
romazowUi, A., Fadrer. 
34 E Freibcrgct, M., itfm.T. 
Hcnze, $8., Stoniortlt. 
Herrmann, P., Blühet, 
Hertel.G., Telegr.Äufseh. 
Kokro, ti„ Ww, 
Kuispel, F, Handelim. 
Magasch, F. Kutscher, 
lltöhl. H. Tischler. 
Roiiiakcit, H., fadrkarb. 
Hacke,ibergstr. -> 
Siedluugswcg 
Erntedamui -> 
(Unbebaut). 
Straße A 
,^-Auguste-Vikioria-Str.->- 
(Hiibebaul). 
Süßer Grund 
viMergeflett 
Ablstr -> 
t f. ». Posadowskyllr. 6. 
E Tretlel, Holzhdlg. 
(jletlin). 
V. Donner, A, Seilt« a. D 
Sei/er, ff„ Ob. Stadtsekl. 
Elsert, W, ®lplom=Äfm. 
Kramer. IS., Sifeitb. Jng 
Änlemamr, M, Frl. 
SWolcl, A, Frl. 
Müller. 38.. Pol. Ob. 
Wachtmstr. 
— R„ Werkmltr. 
Mansch, M„ Masseur. 
Wiegaiid, S„ Lchreu 
Wilde, F, Mehret. 
PosadowSlqstr. ->• 
Ädlergestell 
Thelenstraße 
Verl. Feldherrnsir. -> 
(UnBelmiit). 
Bolkswohlstr. 
Recht« Seite. 
Molklestr. ->- 
Sruleiamm ->• 
1 E Stadt Berlin. 
itiiwtn, ttfc, Kutscher. 
3 E Stadt 'Oerlm. 
Söitiit, F.. ÄlaB’trrß. 
E Stadt iüetliiL 
Scheut O., Cbcrfekr. 
E Stadt Berlin. 
58lmnentt)(il, A., Tech». 
Anü-st. 
9 E Stadt üJetllii. - 
Pruß. H.. Werlmslr. 
11 E Stadt Berlin. 
Schröder, 9. Tischler. 
13 E Stadt Berlin. 
Güiither.B,, Pretzvergold. 
-<r GemeinschaftSstr. -> 
15 E Stadt Berlin. 
DuschinSly, M., Maler. 
17 E Stadt Berlin. 
19. 21. E Stadt Berlin. 
V. Schenk, £), D6. Eekr. 
(Sir. E| 
Sporleder, W, Dr, 
Sütgexmflr. 
Sinke Seite. 
Mollkeilr. -> 
2 E Statt Verlm. 
Wandreq.O,, tiifend. 
ectr. 
4 E. Stadt Steifn. 
fllodt, <ä„ Gürtler, 
0 E Sladt Berlin. 
Eckcrt, (£., Glalermkii'. T. 
8 E Sradt Uerlin, 
Schulz, O., Schlaffer. 
-<r Eigenheimsir. ->- 
10 E Stadt tietliu. 
Judis, Th„ Fabrkarb. 
12 E. Sladt Setlm. 
Thnlnii, Ä„ Buchbinder. 
11 E ©labt Berlin. 
Hatiig,<£..3iifltumcniemn. 
16 E Stadt Berti». 
j(iann,0..®iioiä5a«cr. 
18 E Stadt Veali'u. 
Lenz. $>., Vuchbmd. 
20 E. Sladt Berlin. 
ikallwatz.E., VagetemviilL 
O'örtf, 68., Lehierin. 
22 E Stadt Berti». 
W Plack, B„ Sollot. 
Forst 
Waldstraße 
BiSnmtitflr. -> 
1—4 SBanfteUcn. 
5 E Stadt Berlin. 
Smilgli. P., Maichmeusctz. 
SJeubeifer, E., Technik. 
$iclraSji)l, tz., Rbrfaib. 
ia E Sladt Berlin. 
Dornbusch, tt.. Win. 
Gandcllk, P,, Tischler. 
Schulenbniq.?r„DrechsIer, 
G E ©labt Berlin. 
Schiller. 23,. Bahnark. 
SOolf. E., SRanrer. 
tomreOti, I., stdrkarv. 
6a E Sladt Berlin. 
Becker, P. Metallarb. 
IIeb:il8li. Dreher. 
Dräbellboss' SS.. Ww. 
b E Stadt Berlin. 
Armoneit, •£}., Arbeit. 
Nischan, lf.. Stdeit. 
7 E ©labt Berlin. 
Dürre,. L, Ww. 
Ehnert, E, Näherin. 
Kitsch, Sl, Schmied. 
7aE Stadt Berlin. 
- Dammaiin.O,, Werkmsir. 
Schnep», l)l„ Kupferdruck. 
Slropp, Kranlenk. 
8«flc(f. 
8 E Eckert, T., Glatnläm. 
Büttner, M., Phologr. 
Eckerl, 6„ Maler. 
Eyberg. 3.. Schlosser. 
Prentz. K. Sch.veiber, 
Schulz, <5., Schlosser. 
Woithe. «„ Ww. 
9 E Schietzel, M., Ww., 
Buchhdlg. 
Bullack, D., Tischler. 
Kranz. 6., Tischler. 
Holz, A„ Arbeit. 
Jnrilch, W, Straßenb. 
Schaffn. 
Krenkel, M., Mäierin. 
Sauerwald, 53.. Arbeit. 
Seidlet, Ä„ Ww. 
10 E Koznszek, Nanny, 
ffifleiit. (lilchlerfcldc). 
V. Bo>lgarh,!k, Ww. 
BoiiflatD, W., Siiiiettt. 
Brock, (£•., Schlosser. 
Builgary, I, Hosmaler. 
Danii», M. »w. M»sik- 
direkl. 
Geidel. li., RßrkinEtiltiit. 
Loreni, E., Maurer. 
Petzold.O., RbrMrbcilciii 
Röhr, ilt„ Maschinenaib 
Schulze,G.,kvahtslnhli»lir 
11 Baustelle, 
12 E aium», 8-, Tischler, 
infir. 
Klammet, M„ Lokomot. 
Führ. a. D. 
Waller, H„ Schlosser. 
13 E Wagner, G„ Pol, Sekr. 
a. D. T. 
Hirt, S, »iv. Trogisi. T. 
Münzel, <1., Ingen. T 
Wagner, R„ Äansekret. T 
14—20 Baustelle». 
21 E Volkmannschr Erbe» 
(Berlin). 
V. fitafft, H„ Vollzieh. 
Beamt. T. 
Enqelhardl, ü!„ Archilell 
Fitzner, 93., Eieindruck. 
Gerlach, Schlosser. 
Hölzer, K., Postassisl. 
Hopse, K., Banarb. 
Höppner. A, Privalicre. 
Janek, E„ 35!». 
Kaufmann, E,, gfitfat« 
Seiltm. 
Lehmpfuhl, L.. Ww. 
Leonhaidt, St., Kim, 
Löwenberg. K., Banarb. 
Äammelfch,!?.. Fabckarb 
Mellin, W„ Gemeindearb. 
MuuSle, K„ Heiicr. 
RöSner, Gemeindeaib. 
SaljfieSer,©., Posischaffn. 
Schneider. A„ Bal-i>«!stfi 
Schnitz. K.. Bahnasstst. 
Stark, H., Vollzieh. 
Beamt. 
Thie e, Ä„ Fblloib. 
Werner M,, Ww. 
Wolseit, 91., Fbrlarb. 
- it(.. Ww. 
21 ffioiff, iat„ gstfats. 
Zlilke, Drucker. 
22 E Waller. O>, Tischler 
Baniykl, E„ Elektriker. 
Bollmann, R„ Sännet. 
Srälfch, H„ RBrtotS. 
kkriedilch, ©., Fbrkarb. 
Iepp, Schneider. 
Knolhe, P„ Fbrlarb. 
Sähnmim. 8i„ RadtfatB. 
Müller, Tischler. 
Schul». 6., Schuhmach. 
23—26 Baustellen. 
Kirchhof. 
XumfjuHe. 
E Sladt Berlin. 
ZusiuchlSanslalt. 
E Sladt Berlin. 
^Bruikoviu«. Ä., Borarb 
Busse, H„ Ww. 
ZusluchlSanslall. 
Dilrich, I., Ww. 
Dorubusch, F.^iiwalibe. 
Eifenblälter.J., Ardeilrin, 
Rembiibe, 5>„ Äibeit, 
(Biteie, fl„ Ww. 
ffloltschalf, M.. Ww. 
Hamach, F. Juvalide, 
Hamami. M, Ww. 
Holländer, J„ Ww. 
Hub, 81,. Ww. 
«ruhl, P.. Ww. 
Kunde, St., Invalide. 
Lei,,,,an», K„ Invalide. 
Michalack, H„ »Irbeiirin. 
Müller, Invalid». 
Nehre, A„ Ww. 
Ostwalb, 9t, Arbeit. 
'Stornier, H., SlrOciltm. 
Ranbow, 91., Ww. 
Sltiummi, 8t., Arbeit. 
Noleuberg, ff., Ww.. 
Salcmaiiii,F.,Wcrkzengm. 
Sloma.M,Wirl!chasler>n, 
Spreewitz, (?., SBw. 
Ttinm. M, Atbeitrin. 
Woifgraium,M„Arbeitii», 
Hackeudergsir. ->■ 
36—44 Bauslelleii. 
-4- Kronprinzinstr. 
45 Baustelle. 
46.47 E Wolff.M, ÜÄoKexev 
bes. 
Mirr,K.,Thir!irg.Jn!tniin 
48. 49 E Simon, $>„ Inge». 
E Jalin, Elisabeth, 
Zigarre». 
Bollroff, M., Ätaflloag, 
Brinkman», ©., Drucker, 
flndewig, Ä.. Rttbrlntb. 
Merlitz, A., Ww, 
Müu^bcrg, (?., Auchbind. 
Pisall if„ fi|m. 
50 Baustelle. 
51 E Szilinsky, M., Bold. 
ichimed. 
Henuig, P„ Arbeit. 
Jahns, 9!, Arbeit. 
Köpsell, B„ Werlsühr. 
Kowalewsü, P.Labotanl. 
Molitor, H., Ww. 
Schmidt, I., Nrbirin. 
Schnlz, <8.. Dreher. 
Setch, F., Fbrlarb, 
62 E Gftanfe’sche etuniff. 
Berwaltz. (Berlin). 
V. Born, g„ Verwalt. 
(Hoffmannslr. 13). . 
Ahleohoff, Ä., Schlosser. 
Bartöck, B., Werkmsir. 
Böddinghans, P,, 
Mechanik. 
Challies, W„ Werkmsir, 
GaußIoser,J. Tiichlirnislr. 
Hnetzel. üt., Tischler. 
Jahnke, E.. Fbrkarb, 
Kasper. H, Ww. 
Kauffmaun, F., Tischler. 
Koch, 0„ Schlosser. 
ÄtügeJ, H., Maler. 
Krüger, H., Glaischleif. 
Langhammer, F,, Fbrkarb, 
Müller K,, fibrlatb. 
Neu mann. H. Fbrkarb. 
Nichelman», Th., Aus- 
marlesr. 
P«hl. M, Schuh»,. 
Prlebc, 81., flfffl. 
Scholler, £>., Maschinist, 
Smteibir, K. Werlmstr, 
Scipell, 51., Ww. 
Släter, M., Stenotypistin. 
Slil), 0, Buchhalter. 
ZieliuSIi, 58, Ww. 
53-65 Bauslelleu. 
Hossmannslr. 
56 E Schulz'sche Erben. 
V. SuppaS, H„ lehret 
iHaitenbergur. 11) 
Finger, I., Äerkmslr. 
Heyi>e, P., Klempner, 
ttubi), I., BlaSschleiser 
eller, P„ Tisehler. 
Konrad, K„ Maurer. 
Kopmon». 31., Ingen. 
Külper, B., «olonialwr. 
Laichen, P, Schloffermsir.! 
Millchke, A, Maurer. 
M.,iler, i% Bcirieb-S- 
konlroll. 
— 3t„ Maurerpol. 
Pichler, , Kansm.Angeft 
Remhardt, M„ Ksin. 
Schulz, Ww. 
- Ww. 
Witt, E, Ww. 
57 E Welsch, 8t., Tischler- 
mflr. 
Parowski, ©., Ww. 
58 £ Sanber, Gerirub, (? ou> 
bitorei (@)tüiiau). 
Belkmann,J„ Vers.Beanil, 
Böhme, ül„ Ksm. 
Bonatowkkq.P. Graveur 
tfetj, M., Eleklr. Mont. 
Freitag E.. Ardlrm. 
Äotthardt, G,, Schlosser. 
Iohansson, H, «ollov. 
ttlatzmiti, 3, Arbeit, 
jlotschy, H. Kistenm. 
Lunk. l?., Schlosser. 
SJonif, A., Arblu». 
Pci«ler, K.,Sch»cider»isir, 
Randow.H., Krempelmsti. 
Schars, S., Arbeit. 
Schenk. F„ Apolhek. 
Schrami». C„ 
Schreck, 1R„ Beir. Leiter 
Schulst, ${., Mechanik. 
68 Schwebet. A., Ww. 
Stephan, O., Maschiilk»« 
erd. 
Weber, M., Arklrin. 
8».dl«, Ww. 
Feldherrnstr. ->• 
59 E Ohlrich. ®„ Ksm. 
(jliilrocrtdf.). 
V. Wirker, 91., Schlchm. 
Behnlsch, ü„ Tischler, 
Engel, M., Arbeit. 
Bernll, O., Schlosser. 
Heckhausen,e„FLrbermflk, 
Hilvert, 81., Arbeit, 
Klein, R., Werkieugmach. 
Kliemchen, A., jsadrkaro. 
Kraizizek, P„ Schriftsetz. 
fiufte, O„ Werlmstr. T 
Lehmann, Th., Werkinst», 
Meile, H„ Schlosser. 
Nischan. 81.. Äiaviremaifl, 
Piesl, F„ Privatier. 
Rosenberu, P„ UagcttiaU, 
Rother, F„ Schl^sserinstr. 
Schoeler, E,, Saillermftr. 
Schwarz, 81, Werkzeugnr. 
Slrikker. F., Lehrer. 
Wolft. C,, Werkmsir: 
Wi.rik»«. 8„ Fbrikarli. 
60 E Weldner, H„ Eigentänr, 
Grochowkki, 3., Wächter. 
Brendler, R, Bahnbeamt. 
tttin, M, Schneider. 
«Inge, B., fiimmerm. 
Hossman», 06«, Ww. 
Jäschke, j-, Ww. 
Klamsntz, S., Näherin. 
England, C., Ww. 
Male?ki, 01., Bitlcher. 
Müller, P., Maurer. 
Nestck. M„ Weitznäherin. 
Biinta, P., Tischler. 
Salzmanu, Sattler, 
Schulze, H., Heimarb. 
Sturm. W., Schlosser. 
61. 02 Baustellen. 
Selchowstr. 
63 E Henke, -tt., Pförincr, 
Carow, 91., Ww. 
64 E Pohl, G., Gigcntflm. 
<KaiIerW>ll>etm>Slt 12) 
V. Fehliich, W„ Fbikarb. 
CurnS, P„ Melalldrück, 
Masche, W„ Frau. 
3(h»lz, E, Fbilarblrl», 
Zoll^ial, 9l., Fbrlarb. 
65 E Äaach. G„ Werkmsir, 
B>e!ow, H„ Schlosser. 
Böhmler, St, Maler. 
Silto, R., Schlossei. 
Iahn, Ist,, Arbeit. 
Kaiser, «.. FbrkarS. 
Montag A» iltblriii. 
Stöbet, 9(. Schneidermstr, 
Slhiilz.L.üärbereiarblrin. 
gulla, H.. Stellwerlnislr, 
> geh. z. BiSmarckstr. 88, 
Dikmarckstr. ->• 
Berl. Waldftr. 
•<- 91dlergestell ->■ 
(Unbebaut). 
:l-f 
M 
i 
Att-Mienicke 
Verzeichnis der Straßen mit sämtliche« Häusern u. Bauplätzen nebst Angabe der Eigentümer, Verwalter n. Miete« 
Das Einwohneroerzeichnis ist in den allgemeinen Einwohnernachweis (Teil I.) alphabetisch eingereiht 
Akazieuhof 
(Post Grüna») 
-<r Am Falkcuberg -> 
1 E Berliner Spal.u.Baw 
verein e. G. m. b. H, 
(Berlin) 
Lebede, St.. Gürtler. 
3 E Berl. u. Sau- 
a ereilt e. G. m. b. H. 
(Berlin) 
V. Otto. Seit Sekr 
(3lt. 3) 
Zeps.J.Jnstnnnenlenm. 
8 E Berl. Spar- n. Bau- 
berein t. Ä. tu. G. H. 
V. Otto. St., Sen. Sekr. T. 
Rusche, E, Ksm., 
4 E BerlinerSpar-u.Baii' 
verein t, m. 6. H. 
(Berlin) 
Bara»owSki,!>t, Dildh. 
6 E Bert. Spar- ». Bau- 
verein e. ®. m. b. H. 
Doebert, L, Ww. 
0 E Berl. Spar- u. Datt- 
vereiii t. <3. m, 5. H. 
(Berlin). 
Hierse, Dt, Schlosser. 
Ä8», tt, Dreh,-. 
Miilack. G_ Ww. 
Pricbke, SB, Schrisis-tz. 
7 E Berl. Spar- u. Dail- 
oereiu e. &. in. 6. H. 
Loe!chko,E.,Loko«o!ivführ 
8 E. Berliner Spar- n. Ban- 
uetein c. &. m. b, ,6. 
(Bertm). 
Stteudjtr, P„ Werkmsir. 
9 E Berl. Spar- u. Bau- 
eeteiii t. G. m, 6. H. 
Lobedan, fl. Revisor. 
10 E Berl. Spat- v. Bau¬ 
verein e. ©. in. b. H. 
(Berlin) 
Doebert, L„ Wio. 
tl E Klein,I.,Kanzl.Sekr, 
12-14 E Berl. Spar- u 
Smiuereiii e. G, m. b.H. 
Bethke, M. Schneiderin. 
Kreb«, ffl„ Ob. Postsekr. 
SkitiKe, E,. Ww. 
15 E Berl. Spar- u. Saiv 
verein e. 6. ffl. b. H. 
Draeger. Tischler. 
Laube, W. Tischler. 
Sirlaff, W„ Schlosser. 
16 E Berl. Spar- u. Bau 
verein i. ©, m. b, H. 
(Berlin). 
StntckmLnn.T»P«nfionär. 
17 E Berl. Spar- u. Sau» 
verein r. &. m 6. H, 
Schmld, Schlosser, 
18 E Scrl. Spar- n. SBitir. 
verein e. ®. nt. b. H. 
Mohaupt, H. Juii-Deaml. 
19 EBerliuer Spar-u.Ban- 
verein t. ®. in. 6. H. 
(Berlin) 
Schreiber. X., pens. SSeti. 
Storni. 
20 E Berl. Bau- u. Spar. 
verein e. (8. m. 6. “ 
Woll, K., Tischler. 
21 ERietdorf. M,, Prabeur. 
22 Berliner Spar- u. Bau. 
verein e. G. m, 6. H. 
(Berlin) 
Hoffmeisier. 91., Ww. 
23 E Berl. Spar- u. Bau- 
verein e. u). tit 6. H. 
Steak, 6t., Bür. Angesi. 
ii E Berl. Spat« u. Bau¬ 
verein c. ®. nt. b. H. 
Thiein«, P., Faktor. 
25 E 58<:l. Spar- tl. fflau» 
»«eilt e. ®. in. 5. H. 
(Berlin). 
Tautz, 1R., Schriflslell. 
26 E Berl. Spar- «. Bau- 
verein e. &. m. b, H. 
(Berlin). 
Kansm°nn,H., Sltchile'tT 
-<• Wm Fr,Ike»berg -> 
Alemannerrstr. 
Preutzenstr. ->• 
(Unbebaut). 
Auerswaldstr. 
<- Chaussee nach 
Schöneseld -> 
Rechte Seile. 
I E Katzur, Fabrk 
3 E. Cettelmd, K„ Aftc. 
Schinid, 8„ canJ. rer. 
merc. 
5 E Schulze, H., Hilfslcht. 
7 E einidi, O., Tischler. 
9.11 Bauslellen. 
<- Itfeboraflr. ->• 
13. 15 Bauslellen. 
17 E Will,F„ Schneidermstr, 
Schegel, 3V. Ksm. Beamt. 
19—23 Baustelle». 
<- Projektierte Sir. -> 
BohiiSdorfer Sir. -> 
Linke Seite. 
2. 4 Ba»ft-uen. 
6 E Buttek, St, Kutscher, 
8, 10 E Hei>ijcheI,H., Ver< 
golder. 
Rtbotzli, I,, Ww, 
-^r Ilscdomstt. -> 
12-18 SttufktTcn. 
Lchnsdorfcr Sir, -> 
Baltcnstr. 
<- Sachsensir. -> 
(Unbebmil). 
Bergstr. 
Giüiianer Sir, -> 
(Unbebaut). 
Bohnsdorfer Str. 
Cörenicker Str, 
llsedomslr. -> 
(Unbebaut). 
Buutzelstr. 
(Post Grünau), 
<- Richlerstr. -V 
fflüdnet«! geh. j. Richier- 
firo&e 6. 7. 
1-11 E Berl. Spar- u. 
Sauucteiit e.G.m, d,H. 
Bock, Friseur. 
Filike, A., Sienolypistin 
Lange, K„ Gärt.,er. 
Meiner, H., Postinspekt. 
fette, !)t„ Maschinenarb. 
chtodk, K„ Dreher. 
Woiin. R, Töpfrr. 
Zy»inItowsll,W.,pr,A>zt's. 
12 E Grundst, G-s. Schloß 
Falkenberg m. 8. H, 
Becher, E, Ksm. 
Gljem. Rnbrl. Königs- 
lutier (’j. in. 6. H. 
Aaiobi, E, A„ Chem. 
Rabrt 
Kur> u. Heilanst. 
Falkenbera. 
Maack, 91, Ww. 
Michelmann, M., Büro> 
engest. 
Straße la <- 
13 E fi 'irtilc, E, Architekt, 
14 Baustelle. 
Gemarkung Vohns 
dorf -> 
Baustelle». 
SSollerSlotfec Sir. -> 
Schulze,idorier Str. -> 
36 E Wtede. 6, G. ‘«6ej. 
(Diepe»see>. 
Aolff, Lina, Gätiuerri. 
Kleiubahngleis -> 
Baustellen. 
41 E Schmidt, F.,8ebrk. 7. 
Dcitz, 28.. Schlosser. 
45 geh. zu Nr, 46. 
46 EMith°sI,L..Vauratr 
Krüger, Q, Gärtner. 
Robr», Rentiere X 
47—49 E Römer, H., Stsin 
(Berlin,. 
Scholz. Q, Tierarzt T 
60 E Süffer, St, Ksm. 
<- Richiersir, -> 
Cinrbernstr. 
Bohnsdorfer Sir. 
Nichte Seite. 
1. 3 Baustellen. 
5 E Grell. M., SleiudruL 
7ELanahammer,E.,Tischl»r< 
"-13 Bauslellen. 
<$- Nonnaunensir. ->• 
15 Baustelle. 
17 E Blitzte, H., Dahuarb. 
Girimo, H., Gern. Seit. 
19 E Schlick, H., Fabrkbes. 
(Berlin). 
V. Sack, W.. Verwalt, 
Batlhel,9l. Elfeubeinsori. 
— 81., Tischler. 
21 E Schmidt. St., Töpfer» 
mstr. 
2! E Trauipr P„ Maurer. 
Johl, 21., gainfatjeif, 
Vidaii, D,, Tischler. 
25 Bou iell». 
-»nt 
il 
■ ww\
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.