Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1922 (Public Domain)

4-: 
1 
ih 
IV. m 
Steglitz 
— 1442 — 
Lind enstr.—Märiendorfer ®ivl 
1, 
i 
I 
-j 
I,f 
•’t 
k( 
r-P, 
ti1 
4: 
-t 
■S 
■«£ 
;k 
i^i^r 
„g^.; 
M- 
V if 
*tu*' fj. 
A 
34 Stljmöliug, C, Ww. 
v. Sl. Panl-Jllaiie, 8 
Bez. tflmtm. it. D. 
15 E ParM, ftfni. 
Fiedler, W„ Banlbeamt. 
Molschmann, ©., Asm. 
Müller, 16., Rentier. 
16 Baustelle. 
17 E Seiler, H, ftfw. T. 
PofewsiiH.^öuchhalterin. 
Seiler, W, ftfm. T. 
18 E ftlttll, 6., SaiitScamt. 
Donny,ft, Schriiiilellerin 
Stieget K.. ftnfsenbolf. 
Seipoldl), 33., SBanfbcamt 
T. 
19 E Lanchhammer Akt Ges. 
(Stelln). 
V. <vchnlz, M, Bürobien. 
John, ftr„ Amtiger. Rat. 
ftieler.O., ftreiSauSsdj, 
Ob. Sekt 
Richter, 6., Seg.Baiitat 
Sallmann. P., Ksm. 
Winter, H-. Bildhauer. 
20 E Paalzow, ti., ftfm. 
Poppe, ®., GaEarb. 
SdjmeieS, St., Sans« 
beamt 
Shetlo, M-, Slo. 
Bob, R., Dr, Ob.Lanbger. 
rot a, D. 
21 E Sinnes, Prof. T. 
BeteinSnieg ->■ 
22 E Beamteu-WohnungS' 
Berein e. m. B. H. 
(Berlin). 
Blume. W, Eisenb. ffiiii. 
Vorsieh. <!. D. 
@ oede,J.,Ob.Telegr. Seh. 
öracjc, W, vw. Geh. 
stanzt Eck. 
fttamer, F, Lehrer. 
Mallnlat ff, Ob. STclegr. 
Sekt. 
011«, P., Rech». Was. 
Pseffer, $$., LandeS-Seki. 
Neinheimer,Ph., Rechn. 
Rat. 
Sdjefflcr, I, Rech». 5Ha! 
Schulz, A, Bern. Seit. 
Sleirhamm, P., Rechn. 
Mol. 
Tiete, E., SiadiBmijeir.T 
Weck. SR, Ww. 
Wmzlau, M.. Ww. 
Zimmennaim, 06. 
Zelegr. Sekt. T. 
Belsorlstt. ->■ 
23. 24 «ristierei, nicht 
25 E Äipeiim, SR., ftfm. T. 
Christ, SL. SHüftjcngI)Hg.T. 
SRefidm.K.. Schneidermstr. 
Schmidt, E, itiin|imaleiT.j 
2d (Sorten, geh. g. Nr. 25. 
27 E ®8mtz,5Dl,ftrau Geh. 
Redlz. Rat T. 
Siebte, R, Telegr. Seit. 
Üt E Paul, I., Pastor T. 
Billige, g„ Schauspielerin’ 
 SK.8B». 
Bielheer, H., Prediger 
29 ESchultze, F.SlrchitektX 
Förlsch, W, Hdl. Lehrer, 
©ehrte, ft, Postschaff». 
80 E Schmidt,®., Rechn.Rat. 
Henllchke, SB., Arbtrin. 
Volgt,L.Rittmslr^ a. 35.T. 
81 E Weih. D. Ftan(ftiel). 
Höher«-Mädchenschule. 
Bor», SB.. Schul«. 
82 E Bantetfi, 2V, Inge». 
Weiitzlau. SL, ftfm. 
$aIt,ffl.,<B.m.6. H.FirniS. 
Troschke, 9t, ftfm. 
83 E Stange, Th,vw.Rechn. 
Rat. 
V. Stange, F, Mnsiklehrer. 
Weimar, F, Prokurist. 
84 E Dietrich, E, Dr. Pros, 
Wirkt Geh. Ob.Mediz. 
, Rat. 
86 E ©teilte* F., Gesang. 
, Pädagog. T 
Hermes. P„ Prof., 
Studienrat. 
86 E Harliimg, E„ Fabrk. T 
Lewandowski, <£., Arbeit. 
, -4r Breite Str. ->• 
B7 E flanoto, R., Rechn. 
Rat. 
ftanom, I., Sluiienrat. 
lSS E^Staig, 8, Geh. Rechn. 
Corbua», 18, stellv. Düro» 
Mrell. T. 
, 8<>gb!mmA.Lager»erwalt 
89 E SDJiller, Ö„ gabtt.T. 
Citglft 58m. 
, Wifotzky, F., Revisor. 
[40£ 8mimemaim,ei.,ga$r» 
L. riber. T 
^ fliegtet, F„ Technik. T 
> ZimmermannP.,Lchloffrr> 
p iiistr. 
« E Weidlich, B., Roß- 
fchl!chterei T. 
Enget, €., Slsenk. Btemi. 
Haschke, RL, Fuhrhr. 
Heinrich, W., Lehrer. 
41 Richter, O, Maurer. 
Schlink. H.. Arbeit. 
42 E Pn>chenborf,O, ftfm. 
sMartinsir. 1). 
V. Schmidt, 8t., Senrall. 
Tngelbrecht, H., Schlosser, 
©laubig, H, Gaskonlroll. 
Hofsmau», fy. Änlicher. 
Hoffmann, W. flutschet. 
Poioiech, E.. Mechanik. 
Mhlicke, L, Wacht. 
Schuhmann, H., Aus- 
wärterin. 
Weber, 6, Sluiat. 
43 geh. z. Ech2tzenstr.4S. 
Echühenstr. ->• 
44 E Till», ®., fflajlto. 
(Düppelstr. 8a). 
Bllesath, K., Telegr. Sekr. 
Busching, R., ftfiiu T 
Deoenther, D., Sand», 
33cawt. 
8eulhner,O.,BuchhaIleriu. 
ftaiifmaim, P, Syitilu- 
oseiilidl. 
ftsV'gbeit, L., Kassiererin. 
Schlegel, <£., Pnvaltere. 
Thä^tmeyer,E.,»oIo»,aIwr. 
45 E SBifimoitit, il., Brun- 
uenblmmstr. T. 
Biu>;sch, H., Arbeit. 
Krüger, Slt» Eisenb. Jnsp. 
Moegelu^ P.. Kellner. 
PolllorSki, if., Arbeit. 
N!sch,«.,Etrabe»b.Beamt. 
Bedder, SS., Sladt. Assist. 
Zorke. st, Tlschlermstr. 
46 E SBicnmnn, F, Eigen 
lüm. 
Baschr, F.. TranSporlarb. 
Geihard,M.,Kunsjgewerb' 
lettit 
Köchel, ÜB., 
Psifter, (£., Tolcgr. Arb. 
— C, SB». 
PIoe?,Fuhrhe». 
Schön, St, Fllhrh. 
Schul}, <$., Lrbeilrl». 
47 E Tornar, R., Ksm. 
(.Albrechlstr. o). 
V. Janicn,H.,FranlNr.43i. 
Etitsiedel, O., Handel-m. 
Kalt, A« fflB. 
Hen^e, H., Papirrwr. T. 
Pariso, Mechanik. 
ThomaS, SB-, Kutscher. 
48 E Toriuui, 8t., ftfm. 
(Albrechtstr. 5). 
V Jansen, H., Fra,u 
Busse. W» tem. 
ti. Dirke, A., JDu jnr. 
Donath, F, Beamter. 
Herimaitn, I., Frau. 
Saufen, P, ftfm 
Senumim, F., Renteuempf. 
Wohlsarth, S., Frau. 
49 geh. z. Derliniikestr. 8. 
Berlinickestr. ->• 
Eisenbahn 
Lothar-Buchcr-Str. 
Körnerstr. 
Baustellen. 
Menckenstr. ->■ 
Baustellen. 
<- Jevirstr. -> 
Baustellen. 
Schönhauser Str. ->■ 
Baustelle». 
Lauenburger Str. -> 
13 s. tt. Lauenbinger Bit 81, 
E International Agenc» Co. 
®. in. $. H. 
Daniel & Ha., &. m. B. H. 
Korrespondenz Frauen. 
P«l|e T 
Wohnungischutzverbanb T. 
Gabriel ®., Hauplm. 
Hermes Hausoerwal- 
tungsges. m. b. H. 
Lequis,General d.Jnf. 
Ek»- T 
Menjchner, SB., Fleischer. 
mflr. T. 
Palaschcwiki, Th., Reg. 
Sekr. T. 
RefeId.Mariha.MilchhdIg. 
Techn. Büro Rheinland. 
Berlin @. m. 6. H. T. 
Wiltz, H.. Geh. Minist. 
Sekt. T. 
14 Baustelle. 
15 f. o. Biemarflfir. 8. 
E Koppen, <£., Privatier. 
Böhme, I., Rentier. T. 
Christensen, UL, Photogr. 
Sichnec, <£., ftfm, T. 
Heller, B., Frau. 
Mouhleii, S., Kim. 
Schmidt, SB., ftfm. T. 
Schotj, F, ftfm. T. 
Slqbenoto, 2Bto. 
Siemni'tfftr. -> 
üouentitrget Platz -> 
Soueiibiuget Str. -> 
16 s. a.  Uaiieitbuigei@tr.lS. 
E Foersler, B., Architekl 
Mrstenwalde). 
V. Rolff, &., ftfm. T 
Burkhardl, SL, Eisenb. 
BerkehrSkoniroll. 
ffintnoro Buchhalt. 
Holz, 12., Postiekr. a. D. 
Röster, P, Verlag T. 
Sdjuikar, H„ Schneiderin. 
Sonntag, H., ftfm. 
Tschierschlk, M., 06. 
Postinlpeli. 
Unverworfen. E., ®a(lto.T. 
Velleilina, P., SRfiott 
schmelz. 
17 E Foetster, Atchiiclt 
lFürstenwalde). 
V Wolff,®., ftfm. (3!r.l6). 
Bernhardt, fflto. 
Deutsche BerkehrSsteueo 
Rundschau T. 
König, M» fflm, 
Mechner, st. ili.. Ob. 
®leuer«3n[pe(t. X 
Sttufzel, li„ SBl» 
Müller,  Laud.Ok.Sekr. 
Schulze, K.. Minist. Sekr. 
Sqczhgiel, I., Tiefbau 
SBtticmcier, I., Telegr. 
Sekr. 
16 E Benh'sch« Erbe». 
V. Schaller, K., ffleitoilr. 
BodloI.J.. Pol-Wachimstr. 
Haarländer, R, GcUoUir. 
tuojc T. 
ftuhh, P., Banlbeamt. 
Lepi-m, W., ftntflto. Führ. 
Miram, SB., Pdotogr, 
Slofig, Steinmetz. 
M,.??,!!.. Vcrsich.Jnsvelt. 
Richter, F., Echweitzer. 
Ringer,«., Betr. Assist. 
Rusche, B., Ingen. 
Ruth-Stolloffa. e., 
Sänaeiin T. 
Schüler, 6., CisenB. Assist 
19 E Schaller,L.Eigentüm. 
Bruer. «., Privatiere. 
Grigult.SL.jka'twg.Fihr. 
fflumbcl O., SsiiL 
starlciifaniv, 38., Bank- 
bcamt. 
Margaral, O., Syndikus. 
ModalchL., Ob.Postselr. 
Niemanu, ®., ®ih. Rechn. 
Rat. 
Bolz, ß., ftraftwag.Führ. 
Xopp, F., Privatbeamt. 
20 E ffiege, G, Scnleneuv 
Pfänger. 
E Mögeliu, Buchhal!. 
Gerbig, Bitlmstr. 
Hollatz, $., ftfm. 
ftracht, S., Beaint. 
ftranIe.W.^Hotel-Angest.l'. 
Marqnard, R„ ftfm. 
Marien, 88.. Maschinist. 
Ro&mann, fl„ flnleaetin. 
Sander, C., ftfm. If 
Spiegel, 81., Slultoäilttitt. 
Toepser, 6., ftfm. 
Züdlke, st, Apoihek. 
21 s.a. SchönbauserEtr.18. 
E Jansen, ©., Architekt. 
(SBilmerBdf.) 
@riep, 2JL, Seomt. 
tortmann, SL, Pensionär, 
«rianz, SB., Beamt. 
Lüben, P., Schiffssühr. 
Pergando, M., ©teuerm. 
Briete, F., Beamt, 
Schaas, 6., Frau. 
Schmahl, 0., Prokurist. 
Schüßter,O.,Neg.Jnspekt 
■<- Schönhauser Str. ->■ 
Laustilleu. 
Jeverslr. 
Saustcllen. 
Menckenstr. *>• 
Baustellen. 
ftörnerstr. ■> 
Luisenstraße 
Siemenistr. -> 
1 E Metzner, ft., Gigentüm. 
(Schöneberq). 
Goidbach, E., Opentfäic- 
geiin. 
Jmh, D„ ftfm. 
ftkiitfeld, M., Bankbeaml. 
ftlitge, A.< Ob. Reg.Sekr. 
Schaab, ft, Banlbeamt. T 
Scheiwein, L., Kammcv 
virtuos T. 
Sohn. $., Pianistin. 
Wenzel, 8t., Bermeff. 
Dirigent a. D. 
2 E Metzner, ft., (Eigentum. 
(Schiiieberg). 
Dewey, F„ Schrittst. 
tirche, 50., Steuer-Jnsp. 
unk, 6., Buchhalt. 
ftoppe, F., Saitlbeamf. 
d« Röche, 8., Mw. 
Schlieb», P., öefSäftt. 
führ. T. 
Spring« F, Bcaml, 
Bauslille. 
Gärtnerei. 
ESphraimfohn, H.. Eigen 
tümer. (Sontoltz). 
V. Jacobi, SL, Bärlnercl 
bei. (Slcphonftc. 81). 
Baustile. 
22 E Sohtt. I, Reg. OB. 
Infos It 
Lehman», H., Lchrerww. 
23 E Bohrn, SL, Rechn-Ral. 
Heidecker, Sf„ Ww. 
Teltowkanal ->■ 
ftirchnerbrüiko 
8a Baustelle. 
9 E Schnitz, St., ftfm. 
(Berlin). 
V Buchholz, SBV Maler. 
BniftaB, 31., Arbeiten». 
Stablcr, W., Schlosser. 
10 Baustelle. 
11—13 geh. j. SiemciU5[tr.27. 
-<- Siemenrstr. -> 
Lulherstraße 
Breite Sir. 
1—8 Baustelle». 
7 LuthersttsL 
E Verein Lntherstist. 
U Heimbach, 0., Oberin. 
Beniike, 8$., vw. Pfarrer. 
Bremer, M, ftmist« 
giwerblrin. 
— S., vw. Oberpsarrer. 
te Gonoeiient 8lv Frl. 
— H-, Frl. 
Donas, H., VürohiIsSarb. 
Drale. L., ftrl. 
Eichmauu, M, FtL 
ifunke, H. vw. Pfarrer. 
Köhler, I., Büro-Hilss- 
arbirin. 
Menzer, M., Frl. 
Praetoriui. 6., Frl. 
Roth, Sl, Frl. 
Schmidt, SL, Frl. 
Schröder, E., Frl. 
Schumann, M, Frl. 
Stores, Marie, Frl. 
— Margot, Malerin. 
— L, Mustklehrenn. 
Worch, ti., Frl. 
SESietze,6., EärtnereiBes. 
(Berlinickestr. 14). 
Belsortstr. -> 
9 geh. z. Belsortstr. 14. 
10 E Beamten-WobnungS^ 
Verein zu Berlin, 
@. m. 6.6. 
SBieling, ®„ OB. Zoll- 
infpekt 
Feuerherd!, Sl. ftaiuLRat. 
Kroll,C.,Ob.Postseü. a.D. 
tiiesegaitft C., Mathematik. 
Stiimbcrg, SB, BSrovorsi. 
Pott, ft, Ged. Rechn. Rat. 
Ouade, Sl., BSrovorst. 
Schyvek, 58., Reichsbk. 
Infpekt. 
Borwerg, F., Lehrer. 
11 E Beamten-Wohnungi! 
Benin zu Berlin, 
®. m. b. 5. 
Böhmler,H.,Ob.P°stfekr. 
Goepel, 6, SBk 
Hesse, F, Inge». T 
Heyne,A.,MagiftLBa»rat 
Kliewer,JMinistAmtm.7. 
fturtze, ft.. Rechn. Rat. 
S^midt, 81., Eeh. Rechn. 
Wolfram, O,Ob.SIudien- 
direkt T. 
12 E Harder, H.. Prof. T. 
Dettmar, H, Direkt. T. 
Harter. H, Zahnarzt. T. 
— Jt., ftfm. 
13 existiert nicht 
14 E Hnndriefer, S.,S8erir.T. 
ftttzler, E, OBerinaeit. 
Mariens,H.,vr, Ob.Reg. 
Baurat. 
Radenileben, A, Bahn« 
beamt 
Reck, R., Hauplm. a. D. 
Reuter, ft., vw. Sanit.Rat 
Schalter, H., Slrbeit, 
15 Baustelle. 
16 E Beamt SBchnungB: 
Berein z. Berlin, ®. m. 
b. H. 
Born, I, Portierft. 
Drückman», P., Abt. Bov 
steh. 
Gerhardts, fl|u. 
Maischte, (EL, Frl. 
— 6, Lehrerin, 
Milch. Frau. 
17 Baustelle. 
18 EBuchholz.M„ Architekt. 
Becker, Pastor em. 
J0ri8fcn,8L, Geh.Ob.Reg 
Rat. 
Buchholz. F.. ftfm. 
Sauer, 0, Bücherrevis. 
L»rll,J.,»w.Se). Rechn 
Rat. 
Breite Sir. -> 
Mariendorfer Str. 
(22-27 Post Betende.) 
Slttreihtftc. 
-<r Hanbjerhplatz ->- 
1.2 EDietz.O, Buchbinderei, 
bes. T. 
Baltrusch, W, ftenfm. 
Beamt. 
- 9L. Ww. 
Büro d. DenischnatBoM' 
partet 
Domschke, M.. vertu. ®eh. 
OB. Baurat 
Sfenger, A, Portier. 
Friederichsen, I, SBtv.T. 
ßaecer.SB, Dr, ÄmtSger. 
Rat T 
Helm, F, Dr. ©etierab 
seit. T 
Lesemann, I., Ww. 
V.Loewe, SL ®„ Dipl. 
Inge». T 
Maaß, O., ftfm. T. 
MeschIag.H,Geh.Reg.Rat 
Pinke, A, Friseur. 
RaBeler, H, Stjm. T 
Rehteldt. <Ä., Dr. jar. T. 
— ®. Generalmaj. T. 
Schwartz. R, Weinhdlg. 
Wende, H, Schuhmmslr. 
s. a. Bismarckstr. 39. 
E Beck, M., Ww-lAhom- 
straße 12r). 
V. KranSkops, Fr, Haus¬ 
wart. 
Eckerlein, E, Milchhdlg. 
Fricke. $., Ingen. 
Funke, ?(, Rechn. Rat. 
Höhltet,,6., Bücherrevisor 
ftlitichke, M., Gastw. T. 
ftrautwurst, T, Fabrlbes. 
Prenß, P.. Lehrer. 
Steudel, H. Sl, Hauplm. 
c D. 
Bolk, T. Rechn. Rat 
Birmarckstr. -> 
4. 4b I. a. Bisrnarckstr. 50. 
E Metzger, 8t Baunistr. 
(Friedenau). 
Backhaus, E, vw. Ami§- 
mauiennilt. 
Boeck, (£., Dipl. Jng. 
Siel, SB, gimmermstr. 
Franke, SB. ftfm. 
GiaeSmer, P, Handels- 
lehr. 
floppe, A, Ob. Sekr. 
ftenoer, I, Lehrer, 
ftlose, 81, Kim. 
ftorth, 6.. Ww. 
Krause, SB, Gärtnerei. T. 
MeweS, £>., Töpfer. 
Neumann, SL, Sladifckr. 
Raab, F, Ksm. 
RoeSnick, A, ftfm. 
Sißröter, ($., Jnslallat 
Schullhe>b,®.Fnvserftech. 
Sulcwüti, ©., ftfm. 
Itjchcnborff, F, Dentist. 
Uuvertorben, 6., »lo. 
Hauplni. 
Sieglet, H.. Stenotypistin. 
5—7 Baustellen. 
r- Presselstr. -> 
8 |. a. Presselstr. 7. 
E SJinfe. F, Tigenlüm. 
(Menckenstr. 2). 
Abel, H, ftunstnial. 
Bonabl, C. F, ftfm. T. 
aichrich,L, Bankbearnt 
Flitter, E, Gemüse. 
Hachenberger, 8t, Den¬ 
tistin. T. 
ftieSlich & Co, Berir. T. 
Maroltt, L., Ww. 
Pobst, I., Minist Stmlm. 
Schiele, A, Gastw. X 
Seyffert, A,Ww. 
9 E Schmidt M, Architell 
(Nr. 8e). 
Binckebanck, 2, Bank« 
Beamt. 
Döriua, H, ftfm. T 
ftetn,P.,vw.Lantger.Rat. 
ftillan, Emma.ftonfitiiren. 
Koch, ft, Portier. 
Mentz, I., AmtSrat 
Bohl, L, vw. Dr. 
Schmidt, M:, OBerfeft. 
Summa, P, BLrstenhdl. 
9» ESchmibt.M„ Architekt 
Blaesing, R, ftfm. 
v. Shamporcin, L, Ww. 
von Dick, SB., ftfm. T. 
fttamer, A, Reg. Assist 
Moritz, ST., Ww. 
Wiegle.,Kupferschmied. 
Schwartz, O, Eisent. 
Beamt 
Strauß, 53, Ziaarren.. T 
Wollet, A, Eisenb. Arb. 
10 E ftalkow,H,Lag«ihalI. 
(Nr. 10a). 
Wer«, Telegr. 
Afststeniin. 
flaut, SL, Pensionär. 
Meißner, W.. Arbeit. 
iftt<4334-*Vö' - 1 
10 Thut, M, vw. Rechn.Ra>. 
Wahl, ft, HitflarL 
10aEftaltoto,8,8agerhaU.T, 
Aufgang 1 
Eicheuauer, S. H, Pro> 
funlt T. 
Enget H, Banlbeamt. 
Franke. E., Post Jnspekt 
Tütck, Th, ftfm. 
ffleftphal, H.. BankBeLmI. 
«Belije. F, ftfm. T. 
WoiczinSki, M, Ober 
Stenerinspelt 
Ansgang UL 
Christ, H.. Ob. Postfekr. 
Hille, H, Faktor. 
Holz, 8L ftfm. 
— ®„ Töpscrmstr. 
ftitopf, O, fttrn. 
ftöting, SB, Major a. D. 
Tischler. SB.. Architekt 
11.11a E. Matzke, A, 
HandelSm. T. 
Baumaun, (8„ Ww. 
Botgwatdl, A, ftfm. T. 
Eckel. L, Architell T. 
öremmels, SjiBonkBeamt. 
Herden, ti, Bankbearnt. 
JoHenS^E., Bücherrevis.1'. 
ftaritzly, O, Kfm. 
Kleist F, Banlbeamt. 
Lindenau. SB, Schneider« 
nistr. 
Lübeck, ®, Ingen. T. 
Reich, M, Banlbeamt 
Rochwi-, F, ftfm. T. 
Schumacher, A, Sank* 
teamt. 
Schwebe!, SB., vw. Geh. 
Holint. 
Schwedda, P, 0b. Sani- 
tatSmaat 
Simle, A„ Geh. Sekt. 
Weither, P, ftfm. 
12 j. o. fteOerstt. 4. 
E ZinidatS. F, Technik. 
Doch 38, Pol.Äett.Assist. 
Bolle, ÜB, Banlbeamt. 
Clautz, E, Kfm. 
HollnageL W, ftauzlei- 
assist. 
KariveliS, O, Eisenb.Jnsp. 
ffiener, (£., Miuist.Amlin. 
Aub. I, Eisenb. Sekr. 
Tauber, H, Ob. ftellner. 
ftellerstr. ->• 
13.14 Ei>tnse,D., Schoto' 
ladensabrk 1. 
GehS, A„ Gärtner. 
Gordan, H„ Geh. Rechn. 
Rat 
Mees, B, Buchbalt 
16 E Beriet, 8t, Eigentum. 
(Filandastt. 32). 
v. Caimaz, E, vw. Pol. 
Haiiptm. 
Fauftmann, R, Ob. Seit. 
a. D. 
Sons), S., SebenSmillcI. 
Pietsch, 5N., Ww. 
Prasch, R, Dr, Schon- 
Ipieiet T. 
v. Rauschenplat, I, vw. 
Geueralmojor. 
Schnell, iPt, vw. Major. 
Schumacher, F, Kämmet' 
iritftf. 
Tamme, 6, Neg. Jnspekt 
16 E Hei». F., Gastw. 
(Berlin). 
VMarit8^p,!£öpiermitr.T. 
Behrendt,Morie.BuchhalI. 
ErseliuS, F, Bankier. T. 
Jürgensen, O. Privatiere. 
ftemmnitz, 8t.. EisenB.Sekr. 
ftoch, A, Ww. 
ftüttner, 50, Ww. 
Marqnardt, E, Schnei' 
teiei. T. 
Maske, O.,Gch.Just.R".., 
Landger. ?'icett. v. D. 
Simniermaqvr, W, 
Dr. plill, Dipl. In« 
Stendell, E, vw. Äffest 
Triebel, L, Privatier. 
Woliniki, E., Frau. 
17 s.a. Heinrich Seidel» 
euaßc 11. 11a. 
E Lempliner, SL, Bau- 
untern chrn. 
Albrecht, E, Plättetet 
Brumm, B, Priv. Beamt 
Dotnit,B. Beamtin. 
Hagena, F, Bankbearnt. 
Herzog, Karl, Droge». T 
Licht Rendant a. D. 
Möller, A., StaatSbeamt. 
Rosenhahn, F, Ww. 
©eifert, P., Beamter. 
18 existiert nicht. 
-^-Heinrich - Seidel-Str.-^- 
19 f. a. Heinrich ©eitel« 
Straße 10. 
E Meißner, ft, ftfm. 
(Heinrich-Seidel-SIr. 
V. Webet, M., ftfm. 
stiel«. H, ftfm. 
ftoenlg, P.Wagiflr.Boie. 
ftran», 8t.. Technik. 
ft«iaS/P.,€teIlto.@itIo!fK 
, ,. ., i- 
IS Lachmami.®. BuchdruL 
Mändel. S, Buchhaltrin. 
Preuß, F, Schlosser. 
Rhote, Ü, Likörfabrik. X 
Siegmnnt, P, Bank» 
BftitttL 
Stemm, I, Tischler. 
Strebe. St„ ftraslwg.Füht. 
20 E Raufchke. M, Ww. 
V. Hcdivig, D, PoI.SBctJ. 
AM 
Roß, 6., Rentier. 
Frenzel, M, Frl. 
floupke, P, Sunflmale«. 
ftlitge, L, Kohlen. 
Stele, H, Beamt. 
Scuschnet, ft, TonkünstL 
MehliS, H, GaSanst Arb. 
Müller, Beamt 
Rctnhartt, H, Mechanik. 
Seeck, Ä,schneid. 
Bogt SB., Mechanik. 
Weite, H. Bankbearnt. 
Weinzweig, ftommiff. 
21 j. a. HalSk-str. 32. 
E Horlemann,F, Eigen- 
iüut. (Slchterfcltc). 
V. Reinhardt, SL, Bet« 
walteriu. 
Dünger,E., VetB.Beami!n, 
DometinS, ft, Blumen» 
1)61». 
Leffc,F, Pol. Sekr. 
ftalkmann.W, Architekt 
fterste», E. ftfm. 
Ostwald, W. BanIBeamt. 
RoeLke, F, EiienB-Jngen. 
Boigt, $1. Buchhalt 
Wisner, M, Gastwirtin. 
Halikestr. -> 
22 1. a. Halikestr. 17. 
ESBicßciier. I, Fleischer« 
instr. T. 
Fuhrmann, 8t, ftfm. T 
Gerting, P. Architekt X 
Hevdlmaiin, (L, Bücher- 
leois. T. 
ftopp, A. ftfm. 
März, M, Ww. 
Niischnit, 6, Schau* 
spieierlit. 
Echte,, 6. Bildh. 
Seelä ider, Elise. Putz. 
©truffmanii, SL, Wwe. 
23 E XBeitg, H, SBuchMIg. 
(6ch6itf6gi 
Engelmann, R, Bank« 
«:oturist. 
Dreßler, F, Kassen 05. 
Sekr. 
Froebrodt, L., Zeichnerln. 
Füllgrade, SB, Ob. Posl- 
sch-stn. 
ftietr, lk, Buchhalt 
ftunge, F, ftfm. 
Maluch^ E. Invalid«. 
Mufchke, A, Ww. 
Paege, ft, Ww. 
8to|enberger, B, ftfm. 
Serwall, E, ftrofltoog. 
Führ. 
©cheffler, P, Schlosser. 
Scholz, M, Buchtrnckbef. 
©lössrr, M, Tischler. 
Sitiimet, M., ftfm. 
Winkelinaiut.H, Arbeit 
Wolff, O, ftfm. 
24 E. Wadepuhl & Schiller 
Eigentum, (außerhalb). 
V. Weiher, M, Gen. Be« 
vollin. (Neukölln». 
Aldenkortt, <£.. ftfm. 
Artschwager, O, BteichiB. 
Rat 
ftahlisch, E., Tischler, 
ftolbitz, SB., Forstbeamt 
Lange, SL, Ww. 
Mainz, H, ftoch. 
Metz, H, Masot T 
Cito, H, Postschaffil, 
Schmidt, ft, Magistr. 
Hilfsbcaint 
©eoeritt, ft, Dr, Prof. T 
Simon, W, ftfm. 
Weißbrod, S), ftfm. 
Will«, ft., Baugelebift l 
Zwadlo, F, ftstn. T. 
25 E Hartrath, $., Äiblio- 
thekorin (Berlin). 
Breitfeldt, R.. ftunftmal 
Buntrock, ft, Büroasstst. 
Gggctl, H, Magistr-Sekr. 
ÄorSki, M, Ww. 
Hartmaun, Adelheid, 
Gastw. T 
Klein, ft, ttchlossermstr. 
Krause, F, Kohlen. 
Liedarwald, R., Bank- 
beamt. 
Singen, F, SanteJ-OS. 
Sekr. _ . 
Mehrina, speufionJU 
Weht, I, Ww. 
' E Hartrath, A, 
58iBIiol6:&rin(£- 
ffluch, 81, Direkt T. 
HiiL sL. Architekt r 
Jordan, A., ©chnhm. 
Rappe, ®., Kellner., 
Alter,«, P'»kuM 
26
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.