Path:
Volume IV. Straßen und Häuser von Berlin Verwaltungsbezirk Zehlendorf

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1922 (Public Domain)

IV. Teil 
Zehlendorf 
1288 — 
Biilowstr-—Derfflinqerstr. 
12a i anke, !y-, l£i|«» --2b. 
tinbtmiitt. 
Baustellen. 
PolSdanur Siv. 
Bnrggrafcilsir. 
*olfetfir. -> 
1 E. Reich, F.. Rabr :bef. T. 
3 E. Singern. Otttttontcu« 
laue ftetjlenbort s. 
Lahne, SB., 
Meoler, I., Sunitmai. 
ilBcittoem, L., »ro. Ma,o:. 
8 E dfjal, M.. Frau T. 
4 E fflctscmanii,«!., SHenticrT. 
gatjrciidliolz, 1)1, FondS» 
inatt. T. . 
B E He,er, 58., Privatier, 
ftliegner, P., Btrgroi T. 
6 E Roi,,ictt°'!ch° Erbe» 
3tatl)0, fflen. SBertr. T. 
Sioiiuilic, H., stfm. X 
7 E. Kühne,A.',Tie,bau Jng. 
(Potsdamer Sir 16), 
V. icacjcr, P., Privat- 
gelehrt. 
Ahornflr. ->■ 
6E ».Jl!eri»g,Sl,©eh.Re 
Wat. 
Böthe. 'S., Glubmitot. 
5 E Krämer, H,' Slndien- 
rat. 
ßtilpe, St-, wo. Pastor. 
Stellt Str. -> 
10 E Pnsch, H, Privat,er 
(SBeilin'. 
V.a»r!>b>M.,SIät>1.Be°mt. 
Abel, 81., Prioaliere. 
SBcfrtmamt, st, Direkt. T. 
Biedermann, ©., Bank- 
Iicaml. 
WcSmer, 71., Ob. Im. 
Müitch,S..vw.WtrIl.©eh. 
Ob. Poitiat. 
Poelfch, 81., öteniter. 
11 E Schmidt, P., DireN. 
(Schöne^.) 
V. tiiltmami, Maurer 
BaNicr. 8l.,!Btof.Sttibieii. 
GeMr,K,Vb.Stadlsekr. 
Gladhorn, K, Ksni. ^ 
.hohmann,H.L,8trd)iiekt I. 
Middilvor, (?., Bcintcil. 
Selr. 
Ramiom, SB!., Dr, phü., 
Pros., Sludienmt. 
Schröder, M, Reg. 9Iat1'. 
12 E ölattiilch, Pri- 
ualiete (CEljotlollen&fl.J. 
V. Feierabend, E.< Tapez. 
(Sir. 10). 
Albrecht, <£., Inge». 
- SB., Ww. 
Bleich. M., Schristseh. 
• Coßinaun. F.. Stfm. 
ffirießmeyer, A, Minist. 
»tat I. 
■ Kämmerer-Caffel, IN.» 
Maler. , , _ 
Milllir, g.,!8(iu!6camt.T. 
SeegerS. st., SBantbeamt. 
13 ejifticri nicht. ; 
14 ELiIienseld,B.,HonbeIS' 
lichtet (Schöner»,). 
V. Sellmann, F, Maler, 
gtler. H., BerbandSdirekl 
Joe'ger, F., Univ. Sites. 
6btjc8nt),'l!.,06.9tcg.!Itat. 
Schneibct.M.Schuhmmstr 
Winchenbach, ft-, Geh, 
Admiralii. Nai. 
16 (Jck'teiii, 51)1., Rentier- 
(Ponton». 
Vlücknet,O,©ch.Reg.Nai 
itlapver, !!>!., Portier, 
ilrippcnbotf, B.. Bank 
direkt, a. D. T. 
Troschke. P, Pastor T 
Wagner, F, Rechn. Mal. 
16 E Eckstein. M., Reniieie 
(Sßmiloiv). 
Bars, P., Major ->. D. 
Granl.G.,S>er.Affe!s. a.D. 
T. . 
Düchek, ©., Stfm. 
Stolle, st., Maniie-Ob. 
SlabSzahlmstt. a.SD.T. 
«<- Hohenzollernstr. ->■ 
-<r Diippelstr. ->• 
Blnljaltiiierftt. ->• 
* ,’ff—19E$ieti, Anna, Buch 
hdl«.(Albertiuenstr. 28) 
V. Sötte, 81., Former. 
Bol>n, £)., GymnasLehrer 
©atlmaiui, !rt., Postdireki 
a. D. * 
jkurlh. «, Lehrer. 
E-idenschmr, S., Minist. 
Amt»,. . 
@mifleIo, SB., flfm. X 
Iviimpa, M., Finanz-Ob 
Sekr. 
Uhlenbrock, F.A.,Ļgen.X 
Weiland, G.,Bai>lbeam!.i. 
E Sictbefalie ehim. 
P|hmiclJi,ijlrCflla(tiet= 
scllchc itaRci (Merlin). 
V. Nonnrwi?, 21., Cileiib. 
Sltfiit. 
Valll^iar-Wolsradt, SB., 
M.nist. Jiat. T. 
Varniyke. 61., Tech». Sekr. 
5erin,ii>.,Dr, Bibliothekar 
(i. D. 
(Srünblcr, M., SBro. 
@riutoiv, H., W«. T 
Gnndla» (?.. Ksni. 
Konig, 9t., Briesträl,. 
Siikel, P., ffifm. m 
Siedler, L.J. lltcfl. fflmt 
iiifir. n. D-, Architekt 
2oigl, <t„ Parkwärl. 
21 E GrundermerbSeej. 
Hci,leiibt.. öiitgBwfcn' 
jtralc 21 m. b. H. 
Eölniiflai' A.,BanI!er7. 
Galt, S.'., Tapez. X 
Helj', G ,Dr„ Faürtditclt. 
T. 
itoenilt, 58., OJer[Heuln. 
(i. D 
Schulz, Ü)t., Reichst'. Rat. 
u. Sch oan!bach.^.,2nrist. 
•2> E v.ü.cichrnbach A.,Frhr.. 
Fal viiiirctl. T. 
Bilsinqer, 21)., Prof.a.D.X 
lilum.x, Ulinici. 
ÜJicijcr, :R., SKcnticie. 
gtimnc, O-. Nedalt. T. 
23 E Douwier, E.. ’JltchiUklT. 
Albiecht. F.. AmISvorllel) 
Sulat. ?., Sflcfli Stil’, 
gciiinii, ii'., L)r,®tiiMcii' 
rat. 
Fränzcl, I., Stcinlc#. 
Hinze, F, Seugljautiliu 
D. 
Karl, H., Mas. a. D. 
$. LnkaS, K., ifflirtl. Geh 
Slot. Gli. 
Pohland. X'., asm. 
Stclboch, H.,DiptHaudI 
Lehr. 
Bitte, K, Kutscher. 
5Btiitlci>Strnmcr,3B.,S[m. 
Rene Gti. -> 
24. 25 Giimnasinm. 
E Stadt $crlin. 
V. Fischer, 81., Dr, Geh. 
StnMcitral T. 
©iit|d;mibt,aa.,.6au5m(tr. 
Schnlz, St., Heizer. 
Ahomslr. -> 
20 E Koppe. P., Oientncr. 
Ecrres, E., SJtcithierin, 
27. 28 E Stobt Berti». 
Lbirrealschnte. 
Nel°in,rcatg>ii»nasmm 
S.T. 
Träqer, H-, Heizer. 
Jätet, P., Hansmstr. 
29 E Stadt Berlin. 
V. Stornier. ®„ Dr, Pros. 
Ob. Stndicndirekt. 
30 E Kirchner. H.. Obersi 
it. D. (Wilmersdf.) 
itnant, SB., Ksm. T. 
31 E b. Kanffberg, I, vw. 
Major. 
•<- Kaiserstr. -> 
4 E ScamteivSBoIiiiungS» 
verein g. Berlin 
e. (9. m. b. H. (Berlin). 
Flick. St.. Reg. »tat. 
|8 E 58camtcii-SoIjmtng6» 
Verein z. Berlin 
e G. in. 0. H. (Berlin) 
©Ucnkc, D., Frau. 
' Treptow. E., illeninerinT. 
d E Bcamten-WolinnngS- 
Verein z. Berlin 
e. G. in. 6. H. (Berlin). 
Wegencr, @., 9ttich6b.9laL 
i T. 
10 E B-amteit-Wohnnngs- 
Berein z. Berlin e. ©. 
m. 1-. .6. (Berlin). 
Bmdlke, W., Geh. tlleqn. 
Rat. 
Hubrich, H., Ww. 
12 E iUeamieii-tiolimuigS 
Verein z. Berlin c. ©. 
in. b. H. (Berlin), 
gnljt, G.. Ww. 
14 E Bcanitcn-Wohnnngr 
Verein z. Berlin e. © 
in. H. (Berlin). 
. itolin, G„ Rea-Ral. 
|lü E. BeaniIcn-WohnnngS- 
Berein z. Berlin r. ©. 
w. b. H. (Berlin). 
2itl>),H.,Maichin. Ingen. 
18 E Bcanitcn-L!ot)nnngs> 
Verein z. Berlin e. ©. 
m. 6. H. (Berlin'. 
, Frcijgnng, P. Rechn. 91al. 
20 E. Bcamten-WohnungS 
Verein z- Berlin e. m 
m. 6. H. (Berlin). 
Thomescheit, 8L Stobt 
fetret. 
illottjeritieg -> 
|»2 E Bean,teii>Wo-nn..gs- 
Verein 3. Berlin e. ffi. 
in. b. H. (Berlin). 
, Büttner. H., Direki. 
24 E. Beonitln-Wot,nnngk 
Verein z. Berlin e. ffi 
in. b. H. (Berlin 1. 
, Heider, O., Bürodireki 
2G E Bcanitin-Woliunngs- 
Bcrein J. Berlin e. ©. 
in. b. H. (Berlin). 
, ©orz, H., etabtlitrct. 
28 E Bcainlen-WohiinngS- 
Verein j. Berlin e. ©. 
in. 6. H. (Berlin), 
stetsten, P., Sctegv. Ob. 
. Bausühr. 
30 E Beonilen-WohnnngS- 
Verein 3. Berlin e. ffi. 
in. b. H. (Berlin). 1 
Münster, Th., Inst. Ob. 
Eckict. 
— St., um. ülmtsgcr. Selr. 
Banstelle». 
fflfochnowet Str. -> 
IBanftctleii. 
■<r Dorotheeustr. -> 
Souitcllcii. 
<- Karolinenstr. 
Banstellen. 
-<r Mochnower Str. -> 
Baullcllcn. 
• Stieße 8 ->■ 
^Baustellen. 
■<r Berlep[ch[lr. ->• 
Buschstraße 
> Tellomer Str. -> 
Park,geh. 311m Echweizerhos. 
Parkstr. -> 
Dome'sche» HonS. 
E® ante, 8., ©ftrlucrcioef. 
SJtcben, H.. Rohrleger. 
iDiiitten’sche» HauS. 
E. ÜJiitfleli, H.. Bimmcrui. 
tönow, ®., Rohrtcgmftr. 
chuljraami, 8t., Arbeit. 
Woitye, ©., Strbeit. 
Wilhelmitr. -> 
3?ni(t’ichcS Hans. 
E Wruck, H., SBltt 
©emeiiidehauS. 
E Stadt Berlin. 
V. Palm, ©. Banaiv. 
Güthrrt, M., Aibtrin. 
Krause, I.. Gem. Sttblnn. 
Knich, W„ Rentenempfäng- 
Mücker. W, ReiiKif 
empsgiin. 
Müller, M., Frau. 
Trautmann,A.,©ein. Arb. 
Schischic, G., Wem. Arb. 
Baustellen. 
Teltower Str. -> 
Crcilienstr. 
Camphansenstr. 
Berlepschstr. -> 
2 E Beamten-Wohuungk. 
Berit» z. Berlin 
e. ffi. m. C. H. (Berlin) 
Wasserma«>,W.,Ob. Reg 
fft* 
Rechte Stile. 
> Winsriedstr. ->■ 
Baustellen. 
iRotfje’lcheS HanS (21). 
E Rothe, H., aarlcnCa«» 
bett. T. 
Dorn, 81, Ob. Gärtner. 
Hattet, 81.. Ww. 
''Icnmnnn’fcheä HanS (23). 
E Rothe, H., Gartenbau' 
bett. !!»othe'scheSHa»S 
Sit. 2 t) 
Fiebler, llt., Heizer. 
Vleumaun, O., Gärtner. 
OnooS, C., Wirischastrin. 
. Thiel, M., Wm. 
Marckmann'scheS Haui (25). 
E Marckmann, SB., Eigen 
ist in. 
^Baustellen. . . 
EhemaltgeOlierförstereiGiU' 
iiewald-Forst j.Dahleni. 
Link« Seilt. 
Hauptstr. -> 
-4r Nlemeisterslr. -> 
2 |. b. 8tlemeiftec|tr. 1. 
E Bastion, Th., Architekt. 
(itaisevllr.8). 
Schlitz, ei., Bauarb. 
Ermann, L- »w., Slmtäget. 
Rat. 
Hopse, 0; Minist. Amiin. 
Klos«, ftfm. 
Simon, 191., Fik. 
4 ©orten geh. j. Nr. 6. 
6 E Krehl, P.( «rchiteli T. 
®|tiii0, ÜB., Dr, Syndik. 
6 Hahn. I., ©eh. Just. Rat X 
BJtstl. ISigeitheiw • Bau¬ 
ges. m. b. H. T. 
8 E Prae», 6., Labrkbes. 
(Ebertwalb^. 
V. Schöncntaiiii, H., Ma> 
lermilt., T. (Nr. 10). 
Fellinget.M.,vm.Baurt.7. 
Pfesscrlont, F-, Divl-Jng. 
PonS. V., Lotteiiedireit. 
Schaeser, I, Ranchw. T. 
Schimpf, D, Dr.rov.pol. 
©cbuljc. St., Rentier 
10 E Praeh, H., Fabrlbes. 
(EberSwalde). 
V.Schönemauu,H., Maler 
instr T. 
»flick, SB, Dr. Steiicr- 
[tjllbif. 
Hanipet, e„ Dr. Stu- 
bicurnt. 
Kül>ne,E.E..Dr. Reg.Rat 
Reubutget. P.. Dr.i»edak> 
— j&„ Werkst. I. Beleucht 
Stichler, it, Maurer 
Echüiitninnn, K, Maltr 
mftr. T. 
12 E Beaml. Wohn. Verein, 
c.(8.m. b.H. 3.'Berti») 
V. Weibe/ F, Minist. 
Sluttiu. 
Becker, (?.. Lehrer. 
Brandt, <£., Postschaffn. 
Hahn, M, W»>. 
Krüger, W., Ob. Post' 
Idiofjn. m_.r 
LSI,str, 8(„ Telegr. 3(t|if 
tentiii. 
Pont, B., S3crW. Beaint. 
Schulze, K.. Frau. 
Thiebke, M.. Fron. 
Wols, 81., Ob. Poschafsn. 
14 E Beami. Wohn. Verein, 
t. ffi. 111.6. H. z. Berlin. 
V. Beiße, F, Minist. 
Slmtm. T. 
Bahr, P, Dr, Pros, 
Slnbiciivat. 
Koeppen, ffi. Siadlsekr. 
SDiettte, ©., Architekt. 
Womiii, W, Ob. Telegr. 
Geltet. 
Weitz, P, Rechn. Rat. 
14a E 'Beorot. SBohn.SSewiii, 
e.©.nt.d.H.z. (Berlin) 
V. SBeißf, F, Minist. 
Sliutm. (Nr. 14). 
Datbogk, E, Pensionor. 
Kallenbach. Minist 
Kanzl. Sekr. 
Lange, R, Stndienrat T. 
Lehmann, C-, Jl[m. 
»labte, R, Seliter. 
Schulz, B.. Architekt 
16 E Beamt.Wolin.-Vetein, 
e.©.m.b.H.z. (Berlin) 
V. Weißt, Minist. 
Slmtm. (Nr. 14). 
Abel, P, Reg. Sekret. 
Frilsi^, it., Telegr. Sekt. 
Krause.' Sk, vw. Rektor. 
’Jtommciß, te., Poslsekr. 
Schwabe, (?., Ww. 
16 » E Scantt.® oI)n.<S8etelit. 
e. ffi. 111.6.®. 3. (Berlin) 
V. Weiss?, F„ Minist. 
Slmtm. (Slt. 14). 
Duwe, R., ReichSb, 
Beamt. 
Jeensch, 91., 06. Postsekr. 
Kruttke, R„ Gewer6tlehr 
Mattert, SB., pens. Lebrer 
gieumanu, III.. Stabtseki 
Roßmanti, S(., Ob. Post 
sekr. ■ 
18 E aicamt.W)n.-SBcmn, 
e. 0.m.6..5. z. (Berlin). 
21 E Älcgiii. ffll., Direkt. T 
rietst, G. Ww. 
Bork, til, ©ein. Selr. 
De In ühevalltrie, L., um. 
Siirgcrmftr. 
fioijcnbcrgcr, H,Dr.phil 
ot jur, 
Peter», L, Dr. Sieg. Rat. 
24 E Prncu, H-, Fabr!be>. 
(Sberäroatbe). 
V. Engel, H, Bankbeamt. 
Stuaner, Dr. tur. 
®amm,5S,Slcchn.91at 
GrimsiuSki, 91., Reg. Rat. 
». flrtcS, E., Lehrerin. 
0. Dettiiigtii, D, Ww. 
Schneider, K., vw. 9(iulä 
richt. 
Schntzstr. ->■ 
Baustelle. 
Elstiedcnslr. 
Bauttellcu. 
itatfjariiieiistr. -> 
Bansltllen. 
Sophie-Charlotte 
Straße 
Baustelle». 
Geinarkung Saljlent ->• 
24 E Bit ack, M.< Eigen- 
lümttiit. ~ 
Hildebrandt, ©., K[m. 
Ititietck), M, Sdnieibeiiii. 
Kiutli.P. Telegr. Voratb 
Schackow. H.. Stltgr. 
fielt. Slitffel). 
26 E Hegner, ffi, Privatier 
Schreck, 81, SBatmbcaiiiL 
Waguer, M, Ww. 
' Winkriedsir. ->■ 
Charlotteilburger 
Straße 
5Et;liiicr Sit. -> 
Rechte Seite. 
1. oeli. ».Setliitcr Slt. 15. 
3 E Pc«l)olz, G, Stau Dr. 
(Bettln.) 
V.fflctbctmaitii, 0,3)laler' 
V.'Wcisse/K, Minist, 
Slmliu. (31t. 14.) 
Raßmann, H, Ww. 
Scheibnet, H.. Lehret, 
©djmitt, E, Inge». 
Utmaiui, F, StaMfefr. 
SQegciier, F, Stadlsllr. 
Wendlandt, P., Ww. 
18a E Beamt. Wohn.Verein, 
«.©.ni.b.H. 3. (Berlin) 
V. Weiss-, E, Minist. 
Slmtm. (Dir. 14). 
ffifilttlier, P, Postsekr. 
a. D. 
Luther, B., W«. 
Prinz. M, Ww. 
Echirrinelster, J.,Ob.Po[t' 
schaff». „ „ 
Schulz,St, Ob.Po[tIchoffn. 
SSanttlÜ, Sv Ob. Telegt. 
SeitgS. Ansiel). 
20 E Beamt. Wohn. Berein. 
e.G.w.b.H. z. (Berlin). 
V. Weiss-, F. Minist. 
Am int. (IJlr. 14). 
Franke, I, Rech». Olaf. 
Jordan, H,Dr.-Jng,SI 
Rat. 
©otlijeck, S, Lehrer. 
». Ttucksaeß, F, ölt- 
Rechn. Rat. 
Wand, O, Äarlogr. 
Wols, W, Reg. Rat. 
«str. 
Albrecht, P„ Heizer. 
Köllner. E, Arbeit. 
Mann, K, Pol. 06. 
Wachlinslt. 
Marqnardt, st, Schlofler. 
Starr, P, Minist. Slmtm. 
Möllendots, W„ Gemüse. 
Steint, 81, Postb-omtin 
Stephan, I, ftfm. 
Streich, W, Arbeit. 
Wedekind, -U!, Bütoassist. 
SBcrbetmanu, O., Maler 
mftr. 
» Bouslelle. 
7. 9 E Ebert. VI». Pros. 
(BlaitkeiiBurg i. H ) 
V. SDlilJloff, 6, Ksni. 
Blnhni, P.. Polidiiekt. T. 
Boellert, C, Stfm. 
öittermami, M, Post 
hetserin. , .. 
Hildtbrand.M, Mechanik. 
LteSheün. O, Architekt T. 
Robbe, 0„ Pastor ent. 
— L, Lehrerin. 
Schubert, W, Ob. Ingen. 
Thiele, 6, Telegr. Jictt. 
Ausseh. 
SBölfer, Ik„ Lehrer. , 
11.13geiz. äicrliiierSir. 23.1 
15 E SBimbttlid), M, Bau- 
itnlerucljm. T. 
äiSfim, ©.. UiJatttttpoI. 
Sditniebtckc, SB, Ww. 
Ttautniann, E, Tilchkcr. 
Wunderlich, H, Maurer. 
17. 11) Banstellen. 
Linie Seite, 
2E Mielenz, 81., #to.!taitzl.| 
Suipett. 
ffletiede, 81., Schristfetz. 
Eick, SB.. aiM». 
Hahn, B, Ftk. 
yettutg, G, Lntend. 
aicgillrat. . 
4 E Rotbtnbtu'g, SI...(tfm.T. 
Vatlsch. Q, Arbeit. 
Rrtebtid). 111, Ww. 
Pactldi & 9!othenburg, 
Konfitüren T, . 
Rothendnrg, {¥-. Rentner. 
Wal!l?dors,N,Maschinen- 
iiistr. 
0 Baustelle. 
3 E Slentitamt, M., 
©ätlueteibes. 
Bodenbiuder, 8f, Ww. 
D-cketl, D, Ww. 
Geriete, H, Steins!». , 
Hossitionii,K,Fcner«ehrtn. 
KaczinSki, F, Pensionär.> 
Krekenbmirn, O., Sltbeit. 
Löwe, ffi, Ww. 
BteztnS, M, Reniiere. 
,10 E Himmelein, M.» 
Etgentüni 
Soll, Eisenb, Büroöois. 
Werner, C, ©Seiner. 
12—20 existieren nicht. 
22 E. loiarqnatdt I» Kunst- 
tildjlcr. 
®ttte6raiiht, St, Straft« 
wag. flrüljt. 
— SB, gimmcrpolier. 
flutmaiui, B, Maurer. 
Kumbier, P., Gärtner. 
• Ziemer, H, Arbeit. 
Clarastraße 
t- Daulslt. -> 
(Unbebaut.) 
Dahlenter SBcst 
-<-tSciimrtimg Dat)Iem-> 
üantteileit. 
Bertluer Str. -) 
öchnltze'ichcS tian8 I. 
E Schult!-. L.. Baum 
sdjii'eiibef. (öetliitei 
Siraße 102). 
ffloickiauit.©, 06. Gärtuet 
6aitcl)t, S, Kntsdier. 
Piosif, S, ©nrtciiarO. 
Betlin-PolSdaittet 
Eisenbaltit -> 
Baitilenen. 
illdiileftr. -> 
Bansiellen. 
Eirnatchstt 
Pestalozzistr. -> 
VichllcrMbec Sir. -> 
Dnultellcn. 
^-Gemarkung Schönow->- 
Banstelle». 
Rühl'fch-S Haus. 
1 E Ruht, P., ©nttiieretbel 
Fri|), A, Obeigärtn. 
Baustelle». 
Banel'scheS HauS. 
E Bauer, 81., Rentier 
(Stegtiti). m , 
Davids. 81, Buchbruck. 
Schulze'lche» HanS II. . 
E Schulze,®, Eigenlnni 
(^nebenan). 
V. Pelri, O, Gärtnerei 
6etr. 
©tiiubtf. d. Betl. BaubanI 
A. G. 
E Betl. Baubauk 81(1, 
©es. T. 
V. Ftltzsche, 0„ ftfm. 
Mühieuftr. -V 
fiichterfelbet Str. -> 
Baustelle». 
Berlin-Potsdamer 
Eisenbahn -> 
Schulve'iche Baumschule. 
Betlinet Str. -> 
'Baustelle. 
|-<-ffiemnrtitiig Dahlein 
Dallwitzstr. 
Berlepschstr. ->• 
©rundstücke bcS Beamten 
WohnuugS-VereiuS v 
Berlin, e. ffi. m. b.H 
E Beamten - WohnungS 
Verein 3. Berlin. E. 
m. b. H. t Berlin). 
Linke Seite. 
I V. Ellerbroek, 81, SJlitiUi 
Slntltir. „ 
An mf, H, Stasi- Ob. 
Selr. 
i:i Frotceu, S, SIrdiitckt. 
5 Stieget, P, 06. Post' 
jciv. 
7 Bort, E, Ob. Voflstkr. 
:9 SBontmiami, 
ffinnt»aI.T>,tnleht.7. 
II Otßcl, S8, ReichSbk. Rat. 
13 existiert nicht. 
15 Binder, 81., Vant6eamt 
Gräte, H. Ksm. _ 
Rndat, W, vw. Geh. 
Sekt.    
17 ZeddieS, F., «61. 
Vorsieh. 
19 Enderlein, 91, OB. 
Stcuciiiispelt. 
21 Meichow. 81., ffiijmitof. 
Lehier. 
23 Elch6etg. F, Werkmitr. 
Tzschttvich, E., Ob. 
©tabtfcir. 
25 Slveiliug, 81., ©eh. Reg 
Slot. 
Rotherstieg -> 
BiSmorckstr. -> 
27 Stloiiß, P, Rechn. 91atT 
29 Willnow SS, stadl 
Landmesf. 
— K, Sltiitiier. 
31 stetber, P, Minist. 
I ' Anilin. 
33 SBitjbaum, 58, 
Rechn. Rat. 
35Je»ke,F, SDlogisir. Selr. 
37 ©sie», A, Rechn. Rat. 
3'J SSittmann. E, Ob. 
Stciicriiilpett. T. 
41 Halstet. F, LtjzmiS» 
Lehrer. 
43 Outen, ffi, Slechn.giat. 
45 MichIke.O.,!»eqi> 9tat 
47 $>atbori,e, Dr, Pros., 
So’ctt 
<- Gertraudtcustr. -> 
49 Konbc.W.. Zollinspe». 
61 Staut. E, Sleurrfekr. 
53 5ßutltamuier,R.,ffleamt. 
55 Bock.R, Miiliil.Anit»,. 
57 Busch. P., Dr.. Mi- 
nistcriotdiielt. T. 
69Eol)t3, 0, Dr. pbil. 
l). d. Mülle. K., @6- 
faitglchterin. 
Rechte Seite. 
2 Scljt, L, Sie«. Slot. 
4 Schulte, L, Dr. pliil, 
yaitbeSoeologe. 
0 TrockelS,8t.,StadtSeki'. 
8 Liedlte,!>l,Rcg.Lb.Sekr. 
10 Sitbadi, W, Finanz- 
Ob. Sekr. 
12 Becker,^..Betiueli.Teir. 
14 Sufti. ©., Ww. 
Hotsnionii. P, Privat. 
10 Fricße,E.,Ob. Posfekr. 
18 Hosfntan».P,Reo.!ItaI. 
2) •ticincmaiiit,A,fllm.T. 
22 DöngeS, 91.. Eifenb. 
Sliulut. a. D. 
9ticiuauii, st., fflluiist. 
Stiulm. _ 
24 Ortidi, S, Ptor. T. 
2U Paeschke.P, MimftllioL 
23 E Harrtet. S. 81., 
Agenlut T. 
30 Jaußeti. G, SKimif. 
Slmtm. 
Stobbe, st, Lehrerin. 
32 Söget,81, <Mj.£>olrat. 
o. D. 
Thürstr. ->■ 
31 Wägler.F,Ob. 11. Geh. 
Dlea. •Hot. 
36 Wüimomi, 6, Drjur. 
Minist. Rat T. 
38 SBötcmaun, K, Reg. 
Vanrot. 
40 Fitfi, ffl. 06. Steuer» 
selr. 
— H, Steil enufp. 
- M, Ww. 
42 Hotn.B.Sltitetmipclt. 
Motte, H, Ob.Stener- 
seit. 
44 PorebSka, P., M>v. 
gtiemoim, S, Ob. 
Pollfetr. 
46 Waichow, F, Dr. Reg. 
91ot. 
48 Luft, St., DistnklS- 
Konuuiss. 3. D 
50 Br»ii»»tces,Ph,M,>t>st. 
lllal. T. 
f»2 11. M ciistiercii nicht. 
56 existiert nicht. 
91atl)(estr. -> 
Stlberliucnstr. ->■ 
Dersflingerstr. 
Hohenlohestt. ->■ 
Linke Seite, 
Banstelle. 
E 2)lüiid)inel)er, P, 
taüil. T. 
Maiiell. M.. Postfieamf. 
j—13 Baustellen. 
15 E Homni, H-, E, Stfni.T. 
Fentietet. ©, Rentner. 
Steltver,'j?,)trciSl'aiimitr. 
?• D. 
Baustelle. 
-e SlikloSslr. -> 
Banstetlen. ä 
27 E Schöne, v., ©nflt». T. 
(Llltrbrock, M, Ww. 
Fietitz, fflt., Ww. 
Frcibont H, Kupserdnick. 
Gabriel, W, Kupterbruck. 
Güntljer. SB. Banlbeamt. 
Satt, ?!. Schrislstell. . 
Koch, 0, Siäbt.Lehrtrm 
a.D. 
Krüger, E„ Drogeriebes. 
Mevdors.K, Slcutuev. 
lUiöhring. I, Ww. 
Schals, St., Weither. 
Rosiu, I, Ww. 
Rechte Seil«. 
2—8 Baustellen. _ 
10.12E Slohbe,ffl,St[m.T. 
14 E Hellenbtoich, H.< 
Direkt. T. 
Banstellen. 
-<- DlitloSiir. -> 
Baustelle. „ 
20 E Schnockel, P, M»i« 
a. D. T. 
Baustelle»,
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.