Path:
Volume IV. Straßen und Häuser von Berlin Verwaltungsbezirk Zehlendorf

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1922 (Public Domain)

Wannsee 
— 1285. 
Zehlendorf 
Sei! IV. 
. Seglerweg 
Gr. Seestr. 
(Unbebaut). 
Stölpihcrttueg 
Glienirker Str. -> 
1 E Liebenow, A'., Landw. 
la E Tlneme, P., Geh. Ov. 
Fiil. Rat T. 
stets, jf 
»v», F, J'nen. 
NatKH.,J,C&.ütit.a.2>.T. 
Senf. W.. Arbeit. 
2ETl!ieme.Gc!i.ObFin.Rat 
lNr. In) 
Ättteiiberg.W.. Zimmerm. 
LEImrgerm nn,W Maurer, 
lüeiu dickt, G., Kfm. 
Martin, W., Dr. jur..T. 
4^Berger.B Lsm/Berl n). 
Julian. E.. Dr., Tierarzt! 
Schosi. P. fiommiltar. 
bEBaumann,5kfm.X (Char- 
lolteiibg.). 
f. E Häberer. 51, Laudw. 
kGlienicker Str. l!). 
Baustetle 
ttiootfhoiK d.Ruder-Klub 
Bafiicitw. 
ÄthlcrMthcS HanS. 
E Kohlet, E., Ingen. 
(Berlin). 
DootShanS d. Deutsch. 
«. Damen Ruderklub. 
ESporlöbanö d. Deutsch 
Damen-RuderllnbS. 
V. Löalil, Frau, Äorsteh 
(Berlin). 
'Baustellen. 
wESchulz.P.,Salllerrrisir.7. 
Glaser H., Äeriäuferirt. 
Pnnz.Friedrich- 
Lcopold'Lraual -> 
Forst. 
1 ^ESch^velzer.Ww.(Berlin). 
l.l ERcicke.Dr.. Dürgerrnstr 
a.D. (Berlin). 
l3aE.9tciimrf 5lpir (Berlins 
14 E Baumann, Kfm. (Ehar- 
loticnf»«.). 
Schwanccsc. Dr. phil. 
Ua E Betger, B., ftfur 
(Berlin). 
Scheune. 
16 E Schuch, E. Otiergäitu. 
(Friedrich Karl»Str28) 
Schwaericke, H., Arbeit. 
Bausletten. 
glienirker Sir. -> 
Straße i 
Frkedenstk. -> 
Baustellen. 
Brockelmann'scheö HauS. 
V.Ürocketmantt.Unt.Wacht' 
rnstr. (Glienick-.'rSlr.lO). 
Baustellen. 
Fiieocnftr. -> 
Straße zum Löwe» 
, Conradstr. -> 
1 ESchlsler,(r. Elgentürrerin 
SSüiff, C., O'-ÜTiurr. 
Zieq-lmann Ww. 
Emit glichet Sir. -> 
3 £ Wagner, 21)., Wir. T. 
4ESchnetdcr,5tfm. lBcrtinr. 
5. e. freund, E.. Zrsin. T. 
t> E.v(tfnV|ri)c(nben(41eü.n). 
“ «<- Berm.r. -> 
7 E Feist. H.. Ww. T. (Berg- 
ftCstfe? n) 
8EKretschmar,H.^kommer-. 
Rat T. sHermannsrr. 5- 
9 E Sanller'kche Erbeutn- 
ladfti. 
9 FrrelingbauS, O., Dr. 
MinUt. Rat. 
Korff, B., 5lfm. X 
10 (Harten. 
Vliiideitftr. ->• 
Straße 27 
11 Baustelle. 
Forst. 
12 E Springer. F.. Dr.Jng., 
Perl. Buanidl. T. 
gitnglci', i'L, Dr., Landger 
. Rat a. D. T. 
1D E Springer, ?L Dr Jng., 
®frl. Bitdit'M. (Mr. 12). 
Schmidt. W.. Gärtner. 
14 E Spröder. Staat^sekr 
(G»r. See str. 8} 
tn E Haun. G.-Or. (Berlin) 
V.ViivrertK Gnu um' T. 
1R E Hahn W, Dr. (Berlin), 
17 Wsti*c«. 
18 E Deil. M, Wu>.. (Kaiser 
fira&c i). 
jtaiierftr. -> 
19 E Melier. 0>, Bankier. I. 
20 E. M.'yet. tj\, Bankier T. 
(VJr. lr«j. 
21 ECicßcrmonuAl.isteul ere 
gluheniann.S.Dr.Cbeuük. 
22 geh. z. CTonrabsn. 6. 
(Toinadsli. -> 
Wilhelulpsatz 
C'Ktcui fec Grr. -> 
1 qefi. z. s'UuMiufec Str 12. 
2ESelchor§ $ .(>'-elreioehdlg 
Dvbl'eritz. M. 935ra., 
Selchow, N, firm. 
Gchfirerftt, 
E Müller, G1., C''flh!v. T. 
Birk. I.. «liueii. 
Volk. M.. Handc'^i.r. 
('»lei^zew-k. N., Llrden. 
Atünlö, 0., Gärtner. 
Lütt. K.. Hilss Mailiruikn 
Schmidt, P., Poslsctiaffn 
Schulze, 'S., Nohrlei. 
Tet.'Ner.P.Maschincutt^slr. 
Ut onFccftr 
<-5rohlha»enbrlr^. 
Zufahttstraße 
zum Güterbahnhof 
Wannsee 
5tön*qft:. -> 
s. Bcfimfi'ithair. 
L ^K-fuc. 
(richlcr, P. C.'enl». Sekr. 
G'rrurtli, ^. E»»enl> Geh. 
geiicrabcuo. ilt„ Crt’ciU». 
vtim't. 
Malchow.K, (iilenC-.Scsr. 
Mewev, 0,l£ticnl'.Gctr 
1L Beamten auZ. 
E ftiMir. 
Wlurf, Cs.. C* uent». ^imeit.T. 
— 5t.. Cri end Betr.&infL 
S^'nabel. £*. Crifent1. 
WeU'nl'r. 
Stoiplnann, (?., Elsenb. 
Werl'ut'u 
IB. Beamtenliau^. 
E 
Hut'usr, t’r.f Ciicn6. 00. 
Schaffn. 
Krause. 0„ Elsenb. AM. 
^audalin, H.. S!ellu'ei.k- 
iitfti. 
JjeDnnrn <r 'cut>. 
yieüffotien, $ (rmtl. 
Beamt. 
Schinibt, N, Elsenl). Betr. 
«tfiit. . . 
Schumann, CfifeiiG. 
Vetr. Ässisl. 
VI., Siellwerkinsir. 
VfiteTlmt)niiof 
Wanniee- -> 
Weg iittit kleinen 
Wannsee 
<ts Seelir ^ 
(llvliebait1'. 
Weruerft»-. 
^ <Vönist^tr. 
l qeü. z. KSniqltr. C(». 
>—5 E Morawe, F.. Bert 
Buchndl. T. 
0 E Brock. 9. Reittier 
?EBelgard,H.^igentun.1'. 
ftu Seestr. 
R—10 slcsi. z. ftL Sceslr rtu 
<- ttö'.ügsir. 
Zehlendorf 
der SttaScn mit sämMche« Sän!«.. mist Angabe i« C<ig«.«set, «. Miet« 
Einwohnerverzeichnis ist in den allgemeinen Einwohnemachweis (Teil I.) alphabetisch eingereiht 
Adalbertstraße 
Cl>ost Schlachtensec). 
Sllexanderstr. -> 
Rechte Seite. 
1 Garten geh. z. Lllerauder- 
strafte 0. 
2 Wtvorek,^,Buchdruckern» 
Ves. 
G. 7 Garten geb. z. Friedrich' 
Milhetm Str. 12. 
ö E Hodeunann.R..Kfm.I 
il E Retzlass, P., Baiikier^ 
13 E v. Rovl, F.AnttSger. 
Rat. 
E v. Nok!. ö, Frau 
Engelhardl, 51., ctcutiei. 
Krause.E.,tzeimaibelterlu. 
15 E Gi.ae'mer, P.. Geh. 
Ob. Reg. Rat T. 
Schreiber. F., Korvetten» 
kapitän o. D. 
17.19 E StoÜwerck.J.,f?rau. 
ai E Kuhliliaun. S.. Ww. 
Douath D., Bankbeamt 
Kanow M.,l)r. Dezernent. 
23 E Wdham P., Dr. 
med., Lkinderarzt T. 
V. Köluk, H, Kassenbote. 
Aa t. a. Äaldemarstr. 43. 
E Martin, W., Dr. med. 
Arzt T. 
Abel, A., vtv. Geh. Rechn. 
Rat. 
Vieneck,C.,vw Oberstleutn 
Andrö, A., stfm. T. 
Ever-, H., Erpedient. 
Gnlech, E., Schmied. 
Maldemarstr. 
LC> E Haack. Rechtsanw. 
(Berlin). 
Bauer. A., Dr, 
Pharmatoloae. 
Benetsch, A., Dr., 
Bergend. Juge». T. 
Kerstan, I., Ww. 
Riet-, O., Masseur. 
Nosenthal, E., Atm. T. 
Schnell, W.. Fregatten- 
Kaplt a. D. T. 
25a E S chwarz, S., Ksm. 
<Berlin). 
V. Ludwig. M., Ww. 
ÄQKOib, W., Drv Geh. 
Jutt. Rat ui _ 
Nützet,H..DLpdÜ..Drof.X 
27 E KempaS, I.. Ww. 
Güterbock, E., Priv. 
Gelehrt. 
Meyer, E., Rentiere. 
MuSkermmn,L., Student. 
Scharf, O.. KurSmakl. T. 
29, 81 Garten geh. z. Eitel« 
Fr!y-Str. 8. 
33 E Smltrowid, 
Eigentüm. (Berlin). 
U Mlttelstäck, Bücherrevis. 
(StteöenmOz 
AlaL 9t, Äammnsäug. T. 
ftiiplfettb«, W.. Kfm. 
Otto, F., Schristttell. T. 
Tchrnidt, % Glasermstr. 
35 E Bei sert, I, (Mttv. 
lBerün). 
Dae.»r, W., SiadtVaurnsp. 
a D. 
Gelseler, F., Prokurist 1 
tecte, R.. Prokurist. 
leiil.P., Dr.LlrztI.4—5. 
^rell. C., Ww. - v 
Stange, rt.. Rechttzanw. T. 
Logt, C, Pnvalier. 
^corgcifsir. -> 
37 s c ©eorgenstv. 3t. 
Zaslahly.M., Itten-Direkt 
ChaUotienburg). 
Eichhorn. G., jlnuitge» 
werbterin. 
Holtelwerden, G., Geh. 
Inst. Rar. 
SRdflittf), R., Dr, 
• Studienrat. 
MeilenS, I.. Ww. 
Mogenseu,M.,Kuustmaler. 
Potfch, F.. Fran. 
39 E Äackhansen, O.. Direkt, 
a. D. 
Dogeler. 5t, Rentiere T. 
,41 E Luther,M.,Bankvorsieh 
43 E Kwiek, H., Fabrk. T. 
Banstellen. 
45 Baustelle. 
Joachimslr. -> 
ÜausteÜen. 
NiklaSslr. -> 
Baustelkeii. 
OSkarstr. -> 
Baustelle. 
69 E<5evm,G..um Dr.phll. 
Pliade.-K.. Ob. Leutn. 
a. D. T. 
Dietrich. M., Ww. 
71 Neubau. 
E Knie, W., Architekt 
(Schonebelg). 
Linke Seite. 
2 E Startz. ©., Dr. motl, 
Sän. Rat T 
4 E WerreS, W., Kfm. 
Horn, Ä., /trau. 
Mietz. E., Tel. Betr. 
Äsftstentin. 
6 E Wintriy,Dr.,Sau Rat!. 
(Kleiststr. a). 
Tenscher, Hedwig, 
Erholungsheim T. 
— L., Ww. T. 
8 E Wintriy, F.. Dr- Sän 
-Rat T. (ftietftftr. 2). 
8a E Bräunig. K-, Jtigen. 
(Berlin). 
Fick, F., Bahnbeamt. 
8U E ffiolff, F.. MübUnves. 
10 E Veit, 6., Bankier T. 
, V. Wetze!, F., Kassenbote. 
12 Garten geh. z. Nr. 10. 
14 Garten geh. z. Nr. 16. 
16 E Rolano, P., Red alt 
Hannnerstrin, M.. Kfm. T. 
18 Garten, geh. z..Nr. 20. 
20 E LieSerknrcht, L., 
eipentünt * ’ 
22 E Chüstenleii, M., 
Eigenturn. 
21 E Horn, A., Ww. 
Graichen. E. .^ust.Beanü. 
Haake. (£., Technik. T. 
Heiße, E., Bot Wachtinnr. 
Weigert £>., Dr. Gel). 
Regierung-rat. T. 
v. Wnlsing. H., Dr, 
Hilfsarb. 1. Lluöw. A.nt- 
>ß Garten geh. z. Wr.26a. 
26a E Sckmrdt.E.,Rentier T. 
Frede, L., Äw. T. 
Rannefortl). v-.Redakt T. 
Maldemarstr. -> 
23 E Säineideknn!', C., 
Fabrtbei. r. 
Dorsch, F., Ingen. 
Kohlberg, A., Favrkbes. T. 
30-32 geh. z. Rr. ::4 
34 E Neumanu. M.. Kfm. 
JG E Paul. H.. Ww. . 
yftpdc C., Ob. }>ofI|t!r. 
Seydel, C., Rentner. 
38 Banstelle. 
Georgenstr. -> 
40 E v. De!)lrilg.Ä.,Oberst>- 
lentn. a. 
Scheehl. F.. Dr. Min.Rat. 
42 b. Haagen, A., Dr* 
Aahna,-t T. 
46 E Albrecht. F.. Äfut.T. 
Behrendt. V., Äsm. T. 
vengstenbe^g. R., Ingen.! 
Karau, B., Bergasseff. 
Robert. VI.. yighiie». 
48 E Wittenburg. W 
zahntechn. tiaborat.T. 
48a E Wlttenvnra, Ä. M., 
Pnvatier. (Nr. 48.) 
Kretichmer, W., Hanplm 
a. D. 
50 E Nobilrng, H.. K^m. T. 
GrieS, M., Ww. 
62 E Treu, 9(., uru. Geh. 
Reg. Rat (Nr. 64). 
Fischer-Aram, K., Drv 
Schriststell. 
Torkler, Kauz!. Sekr. 
64 E Zit\u 81., vw. Geh. 
Reg. Rat. 
Baustellen. 
«<- Niklarsir. -> 
88 Garten, geh. Niklas 
str. 25 
70 VailsteNe. 
72 'Jlcitbau. 
E Grab, 8f., ftfrn, 
(Lankwitz.) 
Baustellen. 
-^.Potsdamer Chanffee -> 
Adolfstraße 
Parkstr. -> 
Srimbst. b. BereütS zum 
Schutze d. Kinder v. 
AuSnutz. u. Mißhdlg. 
geh. *. Wilhelmsir. 14 
-<r Wilhelmstr. -> 
Särtnerei, gch.z. Wilhelm» 
ftra&c 22-L4. 
Pavftfr. *> 
Ahornstraße 
Potsdamer Gtr. -> 
1 E Sq. X’L. Commerz. Rai. 
Honcamp. H., A ilesi. a.D.T. 
la E Lentz. F.. Dipl. Jng. 
Leny. Ät., yiechu. Rat. 
2 E Hahn. A.,Eigentümerin. 
Barsch, 9L, Kleinpuer. 
- W. Büroangestellr. 
Bukow^ti. P. Fbrlarb. 
Everö, Ä.. CD. Postsekr. 
Hins, O.. Amtsassist. 
Kügler. %. Rechn. Rat. 
Lau, E.. Näherin. 
Schlulei. W., Kim. 
3 E Tons^ainl, (?., Ingen.'N 
E Hellnnch. E., Frau. 
Ebel. Ä, Brivaliere. 
Helunich. W., Taekt. T. 
Lköiugstr. 
4. 6 Garten, geh. z. König> 
siratze HK 
Hohenzollernstr. -> 
ß E o. Schmidt, F-, Gene 
rntmaj. z. D. 
7 Garteir, geh. j. Burggra 
fenstr. 7. 
Bnrggrafenstr. •> 
d. 9 Spielplay 
E Stadt Berlin. 
«itl;(iltincritt. ->• 
10 geh. z. Bnrggrafenstr.25. 
Bnrggraicnnr. -> 
11 E. Friemel, A., Direkt. I. 
12 E Beer, Dr jur. T. 
13 E Lercker, H. Dentist. 
Steindauer. A.. Privatier. 
14 E .Rogge. O., Berstch. 
Gesch. T. 
Dnrrü, A., Ww. 
Deffelmaun. W., Postsekr. 
Ehlus, E, Schneiderin. 
Heiltion, B., Ww. 
Lau, H., 5lfm. 
— H., Kors. Näherin. 
Müller, H., Ber'. Deamt 
Seger. F., SchWkoch. 
-<-'HohenzoUeriistr. -> 
15.16geh z.Hohenzollernft.12 
17 E Iiilosf, E., Üreh. 
Rechn. Rat. 
Eiiting, E., Dr. phil., 
Verleg. 
Bogt, G., Bersich. Beamt. 
Königstr. 
18 E Winkelmann.Ll.,Fabrik 
bes. (Lichters.) 
Diettoff. M., Näherin. 
Hanse & Co., FeuerungS 
ant. T. 
Redlich, F.. Ingen. 
ScharowSky LkCo.,Ingen. 
Büro T. 
Bocke, 58., Dr, Geh 
Finanzrat 
19 EMelnecke,C..Rechn.Rat. 
Storch, W., Kfm. 
20 E Neuhaus, E.,Dr, 
Direkt. T. 
Freche, R., Schlosser. 
. NeühauS.M.,vw.Geh.Rat 
21 E Nenmann. I., Gch. 
Kommerz. Rat (Neu« 
Lamm). w , 
V.Richler.E^aborai.Geh. 
22 E Polkow. 91. Ww. 
Äfbrecht, R„ Dr.-Jvg., 
Ob. Reg. 9M. 
Flicke, 11, ffi». 
Hertmm$r„ W, Braue:«!- 
arb 
Runge, A.. Fabrlarvtrin. 
Voigt. 9( Bankbeamt. 
■<- PoiStamsr Str. 
Albertinenstr. 
Machnowe». Sir. 
1 Garten. 
2 EGeituer, HvPriuai[cfr. 
T. 
J E C. Llrchiirkc T. 
Böse, G., Ksm. 
Ccrtroifi, 9U Arküt. 
RetjVem, ti., Schriftbleis. 
4 E Geue, K, Reg. Rat. 
Maafe A., Kfm. 
Steinberg, L. Gärtner 
o E ©enfeit, F.. Verband» 
stoße T. 
Schack zu Wittern, V.. 
©ran«. 
6 E Odmiidt G.. Kfm. , 
Freberg. L, Dr Pros. 
Kaitenbach. C., Post- 
lcituiifi6öuhcli. 
7 E Förster. M.. <tfm. 
Fyruei, O., Stirn. 
v. E Born, A., Kfm. T 
9 Garten geh. z. Nr. 8. 
10 E Hctbeitt)aiu,W., Fabrkt. 
vBcrUit». 
V. Hetdenbaiu, L.. Rektor 
a. D. 
11. 12 Garten geb. z. Nr. 13. 
13Ev.Hake.T.,Reg.Affess. 
a. D. T. 
14 E Lülaeuö, 9(., Dr.jur., 
LegalionSrat T. 
15 Garten aet). Nr. 16. 
16 E Schmidt, Hedwig, 
Eraentürn. T. 
Schmidt, 9l., Direkt. T. 
Weschke. G., Ob. Lrutri. 
a. D. 
Daflwitz'ir. -> 
L7 E v. Laue M,Nuivers 
Pros. T. 
Fehdmer, R., Kunstmaler. 
18 £ BerghauS, R., Fbrk. 
Direkt, a. D. T. 
19E®ditieider,D.,Dr.nied. 
deut., Zahnarzt T. . 
20 EZlnke, M..Fachlehrerln. 
Zinke E.. Pensionär. 
21 E Orlowskr, P., Dr, Arzt 
T. 
22EdelaLalanbü, Eigentum. 
(Ausland). 
Hooper, (?., Gcn.Sekre!.^. 
23 £ Kroger, R.,Ob.Dngen. 
24 E Cariienfen,P.. Reg. 
Jnspekt. 
Kündingn, E, Hauvlm 
a. D. 
25 E. Lenthr.W., Geh. Rechn. 
Rat. 
PagelS, K., Drmed.Tet, 
preist.‘Jtetstrz T. - 
Lahrenlamp, Ur., vw. 
Planer. 
26 E Beclnrann, Dr., 
06. Ingen. T. 
>7 E Gerlcwi. C., Dr. Oöd.. 
Arzt I. 
>8 E Dietz. Anna. Buchhdl. 
Midien, (f., Ob. Ingen. 
29 E Bcckmann, CT., Direkt. 
T. 
30 E (»difefmger, ft.. (Vm. T. 
31 E slnbenS. C.. Direkt. 1 
Kubale, H., Arbeit. 
Macknower Sir. -> 
Albrechtstraße 
(Post schlachtensec). 
Maldemarstr. ->■ 
Linke Serte. 
1. 3.6 Garten geh. z. WnlbC' 
»narstr. 52. 
E Wetdtmann'sche Erben 
v. Weissenhanscn, M., 
ZoNinspekr. 
9 Garten geb. z. Nr. 7. 
11 E. Schvethcr, %, Kfm. T. 
Böttcher, E.. Htlfs» 
tncrtislsl. 
Brandt 3)t. Ww. 
Htnz, E, Geh. Anst. Rat. 
Langkuich.E., Avt. Leiter. 
Georgenstr. -> 
13. 15 Banstellen. 
17 b. Schrader, H., Rin* 
tieie f. 
Brannschweig, H.,Frait T. 
Stock I., Pförtner. 
19-25 EPslO,U.,FstbiI6ei.T. 
Rehkattcli, G., Schrntiey. 
^anstelle):. 
33 E Zkanlbach, K., Reg. 
Jnspekt. 
Fanpel, A., Cisenb.-Assist. 
yitlc, M., Rentiere. 
Baustelle. 
NiklaSsir. ■> 
SaitsteHen. 
Rechte Seite. 
2. 4 Banstellen. 
6E3Bmmt!tgct,tyv6r.,Gioeitt. 
CBertnU. 
Boeleke, M., Dr., Syn¬ 
dikus T. 
Cohn, M, Fabrt. T, 
Kaustman, M., Äw. 
Lüder. A., Ww. 
Schaeffer, E. SenatS- 
prasident T. 
8 E Heldenhain, I.. 
Fabrikbesitzer in T. 
Hennecke, A.. BanlCcantJ. 
Preuscbosf, F., Ob. Post 
sekr. , _ 
10 E Ktanse, R., FabiL T. 
12 E Haiting, «H» Dr. phü., 
Geh. Rat X 
14 BsiuMfU'*. * 
TitKowpsal; 
1U. Id.E Fal'rN 
T. • . 
Mustrsch. I., Fabrfarb. 
Schmidt, Gärtner. 
Baustellen. 
^ NiklaSsir. ■> 
•öatistefler. ' 
<-PoISdamer Chance-> 
Alexanderstraße 
(Post Schlachtensec).. 
Waunfcc5nsm->- 
1 Garten, geh. z. Nr. L. 
2 EKlamro!b.O.,Maior a,D. 
<- Fueducu-Wlliielin. 
Strafte -> 
1 Gatten, geh. z. Friedrich 
Wilbelm-Str. 4. 
[ E Trommer, B.. Genera! 
a. D. Erz. T, 
Ejrersten, E., Obersten! 
a. D. 
Dibioft, Sra!. Schanz 
Anwärt. 
Adalbertsir. ->■ 
; E E/'.golmani-, R.,Putf:T. 
7 ma ..Christa". 
E WreeSmann. Tb.. Kfm. 
Wreeömann, L. M., 
G. ttt 6.H.. (fcKstiawu.X 
Baustellen. 
Zietei'üt. ->• 
Bansiellen. 
Walbcnmtstv. ->* 
Alsenstraße 
Potsdamer 9u ->■ 
Rechte Seite. 
1 E Stadt Berlin. 
Phönix. M.. Lehrerin. 
Schröder. G., SoraiU. 
Schubert, E, Parktnspekt. 
3 E Gemeinde Zehlendor'. 
V. ßictclM, K, Ww. 
Hqtty, H., Gern. Arb 
Pitbler, E., Gem. Arb. 
o E Gemeinde Zetilendork. 
Knaack. M.. Stratzb.Fuhr. 
Ringel, H., Ww. 
Zeenick, I., Bollj. Beamt 
7—15 Geuieindewaldcheu. 
17 EKrtratortum d.Wilyelm« 
friedrich-Stist. 
ardemann TH.,Penl. 
Anhoff, W.. Wrv. 
Behrendt. M., ArBtrii: 
Braudenbiirq.M.,Naherlir 
Lürgeu, W., Rentenemps. 
ftieaeben, Chr., Ww. 
Klein, W., Ww. 
KonarzewSki, L.. Wrv. 
Kom'chewski, M.. NSHerl'.'. 
Lehrmann, G, Ww. 
Lusch, D.. Ww. 
Müller, 8L, Fritu. 
Pasewaldt.K, Bah^'arb. 
RSbiger. B., Fei. 
RMeur, L. Ww. 
Säete;, V., Arbir'n.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.