Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1922 (Public Domain)

-i«\tr' >-v ,. ,w "*■ 
Grunewald Forst 
— 1209 — 
B^morflc nbotf 
Zeit IV. 
ftorfthau« Eichkamp. 
E Stobt Berlin. 
M aselfler, E.. St-dt. 
Kirfter T. 
girherel Tichkamp, 
goifliauS Saubucht, 
E Stallt Berlin. 
V.61nee,3i.,@lä6l.g5tf(et 
Försterei Sanbucht. 
Landjäger-Diensigebüube. 
E. lallet lall 1». ra. 6. ix 
Bnämami, R., Bastln. T. 
Weidelt. itfm. 
fflenbamt. ZatterfaD. 
E ©labt Berlin. 
V. Stachel, Pol. B-tr. 
Aisist. 
Leschin, H» Maschinist. 
Sekr. 
Ralcherl, H, Krim.WachI- 
miiv. 
Rhesa, F.. SEtint. Aisist. 
Jagdschws! Grunewalb. 
E 5181h?. 
WolSke, |t„ Verwalt. T 
Mädcheukl. Waldidyll. 
E Stadt Berlin. 
M. Rade. P.. rischlir. 
Ehiert, H. jvoeftbcamt. 
Thiele. W, Bantbcamt. 
— £., ffliu. 
Spielplätze d. Beil. Hoch¬ 
schule». 
E ©labt Berlin. 
V. Aarz. H, Plavausseh. T. 
Spi"lpläyed.Berl.Turnga»e 
E ®ia6t lüciliit. 
VÄöiii«, W, Platzverwalt 
Reiianraul PaulSdotn. 
E. DberHotmcnsctiallamtT. 
V. Schnitz. VI., OJai-to. 
Tiergalieu-Banmschule. 
E Stadt < erlitt. 
V. Hinze, öätlner. 
ErholnngsNätte o. roleit 
Kreu,. 
E. Siadt Berlin. 
StoieB Kreuz LcholungS 
Hätte f. litaum. 
ErholungSslllte d. Siterl. 
Frauen»«! ein. 
E Stobt Berlin. 
Nickel. P, MSckiier. 
Spotl«Uu'iba& Eichiamp. 
E Statt Berlin. 
V. Wege, @.. Oekonom. 
Bereit! f. Leibesübungen 
Sharlollenbnrg 185a 
e. B. 
(Semtiitbc'rfiule let Stadt 
tthariotlcnbufit. 
E ©labt Scilitt. 
Wernicke, M., Lehrerin. 
Höhere Schule bet ©lob! 
ttimrlotfeitburj. 
E ©labt «erlitt. 
Donnert, Wächter. 
Havelchanssee 
Kronprinzessinnen« 
weg ■ 
Sotfl. 
Kaiser Wiltz-km-Tunn. 
E KreiS Teliow. 
VI Slietm, B, Gärtner 
(fiidjletlelbti. 
WalbhanS am Kaiser Wl> 
helm-Turm. 
E ©labt Berlin. 
V.MchaeliS,W, Verwalt. 
Deutscher Gntlenipler- 
oiben. 
LirlShänicr Scbilöiiont. 
/lillliaiiBi’ldjcS Hani. 
E Ritzhaupt. H, CJafltti. T. 
Netzbanb, E, Pächter. 
SRo'tiS’ cheS caufl. 
E iloltiä, ft., 6a(tro. T. 
üBiWft.ti., Bootsverleiher, 
schtoeder'icher Haus. 
E Schroeber, A, iSastl». 
tiohnhaits Lorsgraben. 
E ©labt Berlin. 
VI Rotz, H„ ©lädt. HilsI 
.. fitlter T. 
CErr’ötfterci Brnneloalb. 
Keusche, P., ffoi starb. 
Strhlberg.ch, Regimenler. 
Wolff, O, Hcgenckr. o. D. 
Fort». 
Hcerstr. -> 
Krorrprinzessiuneu 
weg. 
Br. St:rn -> 
Forst. 
Hoeelchauffec -> 
Sotit. 
Schwaucnwcrderwcg -> 
Harn. 
l'rivatwea z. RteiBnb-> 
Gendarm Pol. Station 
E ©labt Berlin 
SiSfu». 31., Pol. Oöer- 
wacklmstr. 
Bntnhöbef, A, OB. Saitb» 
iSflcr. 
ksornOow.A-.Miiiisl.Sekr 
Schmidt H., Garnison 
Babcmstr. a. D. 
Wilde, M, Ob.Wachimstr. 
torlt. 
-<6-®cmar(imii9iiioIa8[ec->- 
Privatweg 
Freibad 
-<-Kronpri»jcnin!Hnwog-> 
Sotit. 
Mlanrant Walbhiiiie 
E Stadt Berti«. 
Jänsch, P.. Gaslio. 
toift. 
Freibad Wannsce -> 
Schwanenwerder 
Weg. - 
-<-Kronvrtnzei!innenweg->- 
,Försterei Wausee. 
E ©ladt Berlin. 
V Echröier. 1t, Ctäbi. 
Förster T. 
ürorlt. 
SeqlerhaüS. 
E. Stabt Berlin. 
Segleroereinignng 1903. 
Echmibl, fl„ Bootiwart. 
Wannsee -> 
Trufelsserchaussee. 
-<r Heerstr. -> 
!5°rN. 
Eharlottenburgei Waffen 
mitte, 
E Stadt Berlin. 
V. Hildebrandt, R., Ob. 
. Maschinenmeister. 
Burjiseld. 91., vkizer. 
Eiter, H.. ©labtarb. 
Reige, 6.. Maschinist. 
Gruw-', Q. Maschinist. 
JIgner, A, Stoiilaiisfeh. 
Teufelssee -> 
Siedlung 
Ei iikamp 
(Vo’t ©tummalb) 
Buchenweg 
Könlurweg. -> 
1 E Schumann, l)r. Rechts- 
aiiro. 
2 E SH4 e„ Dr, Rechts- 
omu. 
3 E Snrre-Nöel, ®., Rraii 
Sane-Nöel, D., Ban!» 
iiraml. 
4 b. Jahnle. Ob. Mater. 
Soriltl). 
Im Bncheneik. -> 
B E FInn. 81., Frau. 
ftinit, R, «aitro. 
6 E Schulz, E„ Frau. 
Schulz, 6). Ptlo. Beaml 
1 E (Dem. Sninewald. 
8unq. W, Lehrer, 
d E @em. tiitittietoaii. 
Schulz. 6.. ftltchftmilr. 
•<- In, Ächkainp. -> 
Im Bttchcueck 
Dnchenweg -> 
l E Weider. A.. Poitlchaffn. 
i E Schmidt. F„ Dr, 
Echriststell. 
! E Schnitz. 8s„ Sekret. 
Im Eichkamp 
Lirchruwea -> 
Link« Seile. 
1 E Krause, F., Ob. Seit. 
2 E Wolfram. H., ® ' 
flanzi. Geh. 
< E Schulze, Voiibetr. Assist. 
ii E Kunzc, 6., Seit. 
8 E Rlamiiif. 'S.. Magistr. 
Bcamt. 
10 E Ittuger, Lehrer. 
12 E Staubt, SL, Gärtner 
1t E 'Aue, ,s.. Haupim. 
16 E Treff, O, Magistr. 
Oürobiälar. 
lä E Horn, P., film. 
Buchenweg ->■ 
22 E Sirjjtt, ifl„ Dr. phil. 
•2i E Beiteln,euer, H. Ksin. 
iß E. Malte». <k.. Piolurist 
23 b. Hildebrandt, P., Ksm. 
30 E «chiiesser, Frau. 
' E Uligich, B., Ingen. 
Jaujitücn. 
Rechte Seite. 
3 E Jnbnsirie-Beamlen 
Verlag 0. m. 6. H 
(Berlin). 
hohlich, A., Ingen. 
5 E Marcarb, W, Ingen. 
7 E Rihl. W, Dr,Physiker. 
9 E Hinrich- 9, Ingen. 
11 E ^ühlsdorff, F.. stfm. 
13 E Priellpp, 'S., Kfm. 
l°> E Speck, H., Banmslr. 
17 E Halmborf, Post- 
Uelr. Askist. 
19 E Gen,. Grnnewald. 
Koch, 0., Ob. Inge». 
20 E Gem Grnnewalb. 
Scheiiüchcii, M, Ob. 
fflodilmllr. 
Buchenweg -> 
21 E Wachholz, 2., Frau. 
Wachholz, L.Dlpl.Jngen. 
23 E Velm, ti.. Kolonial, 
bcamt. 
25 EBnsch,N..Gcm.Vorsteh. 
27 E Möller. 81., Itarlhogi. 
29 E. Schaeffer, K., Slfm. 
31 E. Lehman», H. $(., 
Hanoim. 
Batiliflleii. 
Kiescrnweg. 
Kiefernweg 
«<- »önigsweg. 
1 E Kradei, ,x., itfm. 
J E v. Dücker. J.,ow.Major. 
Im irtchkamp. ->• 
Königsweg 
Ulirdicnroeg. 
1E Jnbusirie-Beami.Berlan 
<8. m. b. H. (Berlin). 
Lustig. E, Gewer/sch. 
Bcamt. 
2 E Huf,, Ä.,TeIe,,r. Direkt 
3 E Braiibstäler, Dipi. 
I»ge». 
4 E Menbelsohn. <t. Äs«, 
5 E lyörfe, st.. Asm. 
it ELntzmann, RKleltriker. 
7 E 'ine, H„ Bcamt. 
8 E L!escmcl>er,H..Ärchitel!. 
> E Leimer, 51., Werkmstr. 1 
10 E Kober, 9f.. Ksm. 
U E iiMdiriit, [?., Inge». 
12 E Neinselb, H., Ingen. 
Sudifuiorff. ->• 
13 E Märlische HeimstLit« 
G. in. ß. H. (Berlin), 
14 E Slahr, K, Rratt. 
3!ahr. (•>., Inge». 
16 E Boldin. M, Frau. 
Solbiii, 6). (iiafllD. 
16 E Pj'erSsoii, $i, Beir. 
Inge» 
17 E (Sichler, 51. Ingen, 
lü E Borüch, R., Ingen. 
11 EPelilian, P.. Malchinb. 
’O E i’itit, ir., Ksm. 
21 E. Dreyer, L>., Dr. ing. 
22 E fikmmiitfl, O, @t« 
schasl»lühr 
23 ESinbcmeiicr, 6)., fllfbalt 
Kieleruweg. 
Liircheuwrg. 
Königsweg -> 
1 ESommer.H.,Ncchn.Rak. 
2 Eljlübiftci* ®,natul.@clv. 
3 E Süifriife. H, Pro). 
Dr. pliil. 
4 E äBnfniciflcr.fl, flunfl» 
oeil. 
5 E 'irclschmar, Buch» 
bmbctm'lr. 
6 E 3mm-, I, Turnlehrer. 
7 fc. Prcntz, W, t.fuoanro. 
8 E Taut, M., Aichilekt. 
x\nt Glditainu -> 
9 E Müller-Kolmr, St., 
SBilbl). 
10 E ületten, H„ Rebalt. 
11. 12 Bausiellen. 
@tuncionl6'2f«it -> 
Schmargendorf 
Verzeichnis der Straßen mit sämtlichen Häusern n. Bauplätzen nebst Angabe der Eigentümer, Verwalter u. Mieter 
Das Einwohneroerzeichnis ist in den allgemeinen Einwohnernachweis ^Teil I.) alphabetisch eingereiht 
Auguste-Viktoria- 
Straße 
(9lr. 1—7 Post Halenlee, 
Nr. ti-39 u. 68—107 Post 
Grunewalb) 
Friedrichiruher Sir. 
1 1. a.FriebrtchiruherSlr.ll. 
E Martin, tthemit. 
Säljmetffl. Verl.Buchh.'s. 
ErwerdSgenolsensch 
Denlsch.Knnnmalerund 
Zeichner e. (8. m. 6.6.1. 
Biue.Ä.Dr,St»dienaffeff. 
Kunbke, O., Ma>or z. D. 
Linbner. W., ffuniinml. 
Märlticher Kunnverlag T. 
Martin & l£o„ H.. Chem. 
Laborat. 
Molbenhauer, P., Ksm. 
Trepto«, M„ Privatiere. 
Warm, Bäckermstr. 
Wieder, M., vw. ffieit. 
C6. Arzt. 
2 E ülo'itbect, D., Frau Dr. 
Becher, H„ Archiixli T. . 
Benersdorff, O.,Privatier. 
SBifm, Ääriner. 
Brandt, K, Lehrerin. 
Gartmann, R, Ksm. T. 
Müller, 8t.. i rioatiere. 
Rohrbeck, H, Dr. phll, 
Chemik. 
Schmibl, W., »w. Prof. 
richache, M., Kim. 
Witttng. 6, vw. Zollrat.?. 
— M., Lehrerin. 
8 E ElemenS'iche Erben. 
V. Liepe.G. Schneidermsir. 
Decker, M.. Prioaliere. 
«l-schtniki. 0, UlilifL 
Loh», 6., Geh. 3«ft Rat. 
Seetz, O.,Kammerger.!>iat. 
Hirsch, R. Slitist.- 
-R.. Ksm. 
Kaetzke, H., Prof. 
Laparle, S., Direkt, 
te Laporte, Dr. phll. 
Direkt. ■ 
Slettti, $., Dr. phll. 
Reg. Rat. 
• velze.F, ©chneitermstrin. 
tutz, Th., Rentiere, 
plellstitzer. A, Ww. 
Uebel. $., Poslschasin. 
8e iBlfeur, Lehrerin 
4 E Jung, F, Ww. 
(gticbrid)3tiiljcrGlr.'iO) 
e. Säumer, *45.. Minist. 
Dirikt. 
Bialluch, A, Rechn. Ra>. 
Bus>ler,H.,Krim.Kommiss. 
Uottn, E., Bildl,au«rin- 
Sckenhoff. $, Portierfr. 
Grotjohann, W, Sprach- 
tehrcrin. 
Siibopp, E, Pros. 
Günther, Th, Rentnerin. 
Laack, F, Banrat. 
Horst, F, Eilend. Ob.Set 
Hüneke, U, Schlosser, 
stofilch, I, Rentnerin. 
Kalchke, O.. Geh. iliechn. 
Rat. 
fientn. E„ Kfm. T. 
Manck, E, Kfm. T. 
Müller, ®, Ww. 
Lertmann, 6., Privatiere. 
T. 
Radle, O., Ob. Sekt. 
Schubert, 6, Pfarrer T. 
Etrnbe, P„ Avothek. 
i E Jung, 88, Baumsir. 
(.'sriebrichiruherSttLOI. 
V KojsowSli.A, Pförtner. 
Ap'elbaum. A, Ksm. T 
Borcharbt, A, ffilm. T. 
Borchart, G, Privatiere. 
Brütt, «, Pros. 
Eisenecker. E, Privatiere. 
Fadian. M., Ksm. T. 
Fischer, L, Privatiere. 
Frane>llo»,C., «prachlehr. 
Koch. Ä, Äffess. T. 
Krnmiein, 81., Prokurist. 
Küchen. O, Ingen. T. 
LubinSli, H„ Stabluctlr.T. 
Niemeyer, A, Pol.Eelr. 
Respondeck, ffl.,Dr.cbll.T. 
Rtisch,M.,KIavierIehreiin. 
Echawaller, $, Rentier. 
Weiibart.J, Stjitbiluf T 
6ESuil|aee,*..6<5tiftfteU 
(Sfiatlolfenbiirg). 
Satlljel, Th., Kontoristin. 
Haitirtdjl, W.. Zollinspekt. 
NorrhanS. O, Maler T. 
Pufahl, O, Dr. pbll. < 
<Seh. Bergrat T. 
RosinIhal.P, Dr, «m« 
-er. Rat a. D. T, 
Seligsohn, P, Reulittr.T 
Strzoba, K, Ksm. 
il TribowSki, L, ©lraßb. 
.iü8r. 
BogelSdorf,L,Kfm. T 
Weinganb, H, Direkt. T. 
? >.a. Caipar-Theyß-Sir. lü. 
E May anb,.t,telgeitiüm. 
jjeilram, Haupim. a. D. 
Breilhanpl, R. M, Mnstt> 
Ichrislstell. 
Dieter, ü., Mobelltischl. 
Franke, Prof.. <Leh 
Bergrat T. 
Höbbet, Ä„ Infpekt. 
Müller St.Kolonlalwr.T. 
Rump, ft, Referendar T. 
Rußig. F, ivebrtbirelt.T. 
Sack. H., Verl-Bnchhbl. T 
Bob. ®- Dr. Pros, 
Konservai. T 
•<- Caspar-Lhehß.Sir. -> 
öaufteDeiu 
•<* Paulöborner @ti. -> 
Lanslellen. 
Charlolteiibriinner 
Sttatze -> 
flauflelleiL 
Warinbrunner Sir. -> 
Baustellen. 
FitnSberger Platz -> 
yauilelltit 
Hohenzollernbamm 
Iaitftcllen. 
Kisfinger Sir. -> 
Baustellen. 
Reichenhaler Sir. -> 
Baustelle. 
Spanbauer Str. ->■ 
Bcikaer Play -> 
Baustellen. 
Kissinger Str. 
02 E Handetrges.t. Brund« 
kefltz (Berlin). 
Lahm», F.. Poriier. 
Ebenaner, Kommerz. 
Rat T. 
SlfeS, H, Rentier. T. 
Huber. U., Dr, StaatSsek. 
Lamprecht, K.,  Fabrkbej.1I 
Maatz. Lh, Kfm. 
Olbotfi, <8, Kfm. T 
Seigte, 0, itfm. T. 
Weil, S, Ksm. 
68 E Handtlrges. f. ©nmi. 
bejtg (Serliui. 
Uculmaim, A, Korvetten 
kapt. o. 5£). T 
Balke, ®, Ob. Ing. T. 
63 Hccker, 6, Oberst a. D. 
— 89, Ob. Scittn. a. D. 
Knochenhauer.W,Majori: 
Wachmann, S., Reniiere. 
v. Ue den. 'Jl, Rentiere. 
Loewenderg,^.,Jnst.Rat. 
Souchaq H, Rentner T 
8o f, O, Ur. phil. T. 
— 81. Ww. 
64 E. Hanbiliges. f. 6t«itb' 
bejig (iBetlin). 
„Chebroga" &. m. b. H., 
iE6cmifalicngro(if)Mg.T 
Mischer, .y, itfm. 
Hensel, E, Sotstonbimit' 
glieb T. 
Hot», «l, Kfm. T. 
Prost M, Ba.ikbirekt. T. 
Müller, O, Ksm. T 
Pompecky,J,Univ.Prof.7 
Rottmann-Scheffel, T, 
Litekl. T. 
Schmidt, H, Direkt. T 
65 E HandelSgej. i. Brunb 
besitz (Berlin). 
».Brebow.F,Braf,Rechti 
anro. T 
stricke, W,Ob. ©labtseli. 
Hirschseld, R, film T. 
Äfft, E, Direkt. T. 
Schering, ®,@chiiftfleII.T 
66 E Lanbeirges.f.Bruiibi 
besitz «Berlin!. 
Beninde, M., Dr, flieh. 
Meb. Rat T. 
Meinardn», 6h., vw. 
Major T. 
Meyer, H, Ksm. T. 
o. Versen, 6, Kfm. T 
67 geh. z Hohenzollernbamm 
!r. 125. 126 
Hohenzollernbamm ->• 
Baustellen. 
Elgeriburge? Sie, -> 
Banstillen. 
-<- Relneizftr. -> 
Bansteilett. 
Warnibniniier Sir. -> 
^anstellen. 
Pauliborner Str. -> 
Baustellen. 
106 ENorbdeuischeTrunder- 
roetbS- u Birwert.-Bes. 
m. 6. H. (Berlin). 
U Komntck, H, Eisenb. 
Schaffn. 
Bleuer, 9-, Bertrkt. 
10<> Bloch, Ww. T. 
Hürte, #.. Monteur. 
Hüblcher, B, Ingen. T. 
Kautz, H, Ksm. 
Knappe, Üh, 61». @«fj. 
Legat. Met. 
Knick, 3, Pensionärin. 
Weise, E, Slaierlii. 
107 geh. z. Talpar-ThiyH> 
Stratze 26. 
Caspar-Lhentz.Sir. -> 
108 geh. z. Caipar-Lheyb> 
* Sttatze 14». 
109—115 Baustellen. 
Friebrichrm.er Sir. ->• 
Berkaer Platz 
Spanbanet Str. - 
-<-Ä>!g»ste-Viktoria<Sir.->- 
Rathani 
E Stabt Berlin. 
Bezirk-amt Wilmerrbf. 
AmISIt. Schmargenbf. 
Ärdeit«naidweir T. 
Katastcramt. 
Kriniinalpolizei T. 
Kohlinslelle T. 
tiebenimittelbüro. 
Meldeamt T. 
Mteieinigungramt "C 
Müllabfuhr ^ 
Pol. Wache. 
Sparkasse, 
etnnbefoml. T. 
Steuerkasse 9 E. 
VermessungSamt T 
Volksbücherei. 
Wohlfahrtsamt T, 
WohnnngSamt. 
Kapischke, O, ßmfmstr. 
Fächer, R, Ratskeller- 
out T. 
<- Epanbauer Sir. 
Borkumer Str. 
eilig enbammerStr.-> 
(Unbebaut.) 
Breite Straße 
^-Mecklenburgische Str.-> 
1 E Henkel. M, Kfm. 
(Berlin). 
Franke, A, Schloff«», 
l Gerick», >R., Stuckatcur. 
Seusig, H, Basliu. T. 
Wiese, P, Arbeit. 
Hobel, S>.,' Maschinist. 
■1 fc-(l)emciii6eSd)ma:(|enM. 
Kinberhcim u. Kinder 
bort d. Baterlind. 
stranenverein«. 
Oeynhausener Sir. -> 
3 E Heyl, 9t., Ww. T. 
(Dortmund'. 
V. Nialzahn, G, Revisor 
(Sir. 8). 
Bienwald,P,Reg.Jnspeli. 
Bringmanii, D„ @aitro T. 
Diemer, E, Ww. 
Fellmann, F., Schis in. 
(Sranler, R„ Bcamt. 
Kliewe, 81, Ob.Poiisekr. 
Korlh, 88., Mini». Amlni 
Lehmann, F, Pollbeaml. 
Nehab, M, Papier. 
Panli, VI., Rentiere, 
ilidthte, Dr. phll, Siu- 
bienratT 
Ruwe, <9, Bankbirekt 
Scholz, M, Berkauseri». 
Schnlze, R, Lehrer T. 
Zolle, ®, Kfm. 
Ztieglolf, P, Hofrat. 
Woll. P., Kfm. 
4 E Kohle,R, Ä.Gerichlirat 
(Schönebg.). 
Bernd!, W, Plillaiist. 
Blümel, Modelle,ir. 
Brandt, A., Rentner. 
— St., Stabtbaniat. 
. Brnnnerl, A., Ww. 
Böge, {?, Lanbfch. Bärin. 
Brawert. F, Inst. üi!acht> 
mslr. 
Hintze, 8.. Farben T. 
Krämer, P, Maler. 
fflanSke. M, Ww. 
Oesterreich, M, Biblio¬ 
thekar. 
Pamitzk«, 6, Maler. 
Prznbilla, W. Zimmer«. 
Rnlche, ®, Realgym. 
X'cljrer. 
Schiwteister, M, Zolk- 
anitmann. 
SLlöricke, H, fflaiarb. 
Schmili, H, Bnchhalt. 
Scholz, ft, @alö. fflslr. 
Schulz, 6, Poildirekt. T. 
Seyffeit.F, Thcal Maler. 
Slahlkop), H, Rentner. 
4 IQilfiiii, R..Bilchb>'nbinflr 
Zimdarö, O,  Tel.gr. 
Sekr. 
5 £ Lange, H, Ob.Telegr. 
Sekr. T. 
V. LuIch.ff,EaSanIt.Aib. 
illtenburg.F, Ob. Telegr. 
©elr. 
Brakhage.F. fflaSaim.HtS, 
DirlS Briestriig. 
Eichner, F, Schlosser. 
Frickrtt, 9, lifm. 
Äast. O, ÄaSanst. Arb. 
Btaler, O, Dreher. 
(Sortier, ¥(„ utiferirmf, 
Hohage, E, We> lstäilpol. 
Hulh, H., Dr. phll. 
Reg. Rat. 
Jagow, W, Expedient. 
Köhler H, Brieslräger. 
Jttiuolcf, Ph, Monteur. 
Kuhlme». H, Lithograph. 
Kiiljn, F, Magistr. 
Ueumt. 
LanlchuS. 0, Bern. Arb. 
2u|ch, 31, Postbote.. 
Mo.bendaner. ’Jlt., ©labt» 
aisificntm. 
Pusch, W., @»m. ArS. 
Sahn, K, vw. Kapilän. 
Ro'rrmunb, H, Dipl.- 
Jngcii. 
Schaffert, H, 05. Post« 
schaffn. 
Schramm, F, Graveur, 
laait, E, Bnntkaisimc. 
WeiSrnann, 0, Ingen. 
3 E Schmidt, E, Rentier. 
Bergcr, F, t'ebrtr. 
Eiter, H, Ob. Sekr? 
Dahlemann, <1, Ww. 
Deischsel, G„ Portier. 
Dietrich K, Kanzl. Rat. 
$6el, S(„ Eilettror 
Rothe, Ä., Bankbeamt. 
vahnsclb. P, Friseur. 
Haffe, SS, Beamter. 
Hinz, A, Ww. 
Kalt, M, Bcamt. 
Kellner, ti, Beamt. 
Krönet, Eh, Bcamt. 
Kügler, P, Schlosser. 
Mehli». B, «rbcltriir, 
Panten, SB.. Vebretiu. 
Stöhn, SO., Gemüse. 
Reich, S, Fleischer. 
3, Aw, 
Pensionärin. 
•4» ‘L(
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.