Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1922 (Public Domain)

Kiefholzstr. 
453 
Äirchbachstr. 
<14—416 Lagerplätze. 
E Eisenb. FiSkus. 
Schmidt, O., Hotzhdld. 
417—427 Lagerplätze. 
£ Eisenb. ftteluö. 
Union Kohleuhaudelr« 
ges. m. b. H. (Schelling. 
ItroBe 11. 15). 
423 Laaerplatz. 
£ Eiseub. Diskus. 
Schmidt G., Kohlen. 
sfticiliflMtbftr, 11). 
429 Baustelle. 
- £ Eisnib. FiSkus. 
4 *iO Baustelle. 
E Eiseub. Fiökur. 
BouchMr. -> 
Eiseubahn -» 
•4r ^ohmuhlenstr. 
N Kieler Brücke 
N39 Kieler Str. 
A.K.Vrrl. Mitte -L.G.I 
stic« 
ler 
1FT 
•<- Spaudauer Schiff^ 
fahrtSkaual -> 
J E Speichereigesellsch. Kie¬ 
ler ©iv. 1 m. 6. H. 
(Wilmersdf.) 
Mutz, S(, Ww. 
Barier. E.. Eiseudreh. 
. Bitzker, E., Ww. 
BlaSzeyk, ©., Fabrkarb. 
Durhold. M, Wälierin. 
Slcieb«, E..Droschkenfübr 
,<6ammif Bäckermstr. 
tierimt, W., Asm. 
Knippeuberg. (x. Ww. 
Koelluer. A.. Ww. 
Kropat, K-, Ww. 
Kutzuer. W., Oberiuspekt. 
Venp. R.,Unterwachlmstr. 
.‘den,), %, Wcvlmflv. 
\Iorcnz,  Bürogeh. 
Mauthey. R., Schuhm. 
Meister, öl., 
-- H., Wm, 
Molbt, F.. Ww. 
Muud. L., Ww. 
^ertich,^., Buchhadlg-geh, 
Weinimmt, M., Kfut. 
Nobilrng, F. 3dmüeö. 
Bolluau, F.. Ingen. 
Prizyleja, I.. Strasteuk 
Beamt. 
Pusch.M.,Krim.Wachtmstr. 
Rappaport, A.. Getreide T. 
Reichenbach, Marie, 
Schaukw. 
Riekhoff, G., Versich. 
Beaiut. 
Scholz, R., Laborant. 
Steckling, B., Gärtner. 
Botgt, 2L, Beamt. 
Wiggert, F., EVenb.ArL 
Aoitscheck.Ä.,Verkänsertn. 
2 ETLtttral-Kreditbank e. G. 
in. b. H. i. Liqn. 
(Brumrenstr. 74), 
E Seidel, E., Liquidator. 
(Brnuneustr. 74). 
V Gfigeil, E., Ww. 
Wollenhaupt, K., 
wart. 
BieSke, W.. Kntfcher. 
DannieS, P., Postillion. 
Wb. R., Postschaffn. 
trällert, H., Ww. 
Hahn, T., Wlv. 
Hanke, öl., Bürodien. 
Hartke, A., Ww. 
Heinrich. A., Arbtnn, 
»Iöu8, W., Kutscher. 
Krell, 5TV Schrifffetz. 
Lindenblatt, R., Rotlen- 
führ. 
Mackuth, 9s., Schlouer. 
Müller, K., Postschaffn. 
Nage'., A., Ww. 
Wcitgebiwcr, K., Rentier. 
Obst, A.. Ww. 
PiftoriuS, tt.. Mechanik. 
Preutz. 9L Kutjcher. 
Raafch.O.Pol.Wachtmstr. 
Schlees, W.. Dank. Beamt. 
Schlie, Geschw, Schnei, 
denn. 
Schmid!, O.. Schloffer. 
Scholz, O. Postschaffn. 
Stecket, H.. Lehrerin. 
Stephan. H.. Ww. 
Stiller. 0>e)dnv. Arbtrinn. 
Tifchendörser, Ch., stnffett 
verwalt. 
Bespermanu. R., Äfm. 
Welely, M.. Ww. 
Wollenhanpt, 51.. Wächter. 
Woller. E., Schneider. 
3 E Hückler, M., '(lincutiim. 
B. X 
Behlerrdo^. W., Pust* 
beamt. 
Beutel, il., Ksm. 
Blank, D.. Poslbeamt. 
Böruer. A., Poltschakr». 
Aöttcker, ®., Jnipekl. 
Dümmcfe« W., Ww. 
Eckelt. % yolliimlSauO. 
EgqerS, We»d))ü. 
ffrcfmierliiifl, P., Wrv. 
FelSle. E.. Ww. 
Gabbert. U>.. Postillion. 
Henischel, W., '.Vtoichmnv 
milr. 
v. .Holwebe. K.. Knn. 
Hondelek. 11.. Piiuotiere. 
Hntter, \S., iildilcnnt'tr. 
Kant, W.. Ponl'eam!. 
Klinfllpont, C.. Sl|m. 
Krause, (»., Moulage 
^ulpofL 
Lange, C.. Bodenm'tr. 
Lehmanu.C..KntilhaIl.Arb. 
May, yj?„ Ww. 
Mielhardt, (tt., Hnlni. 
Rutlmaun.F.. Postscka 
rliensner, Th., Packer. 
Schablou, P., Maler, 
©dninmmt, P., Schmied. 
Somme^seld.E..Favcünb 
Sirecter, W.. Ansseh. 
Thiele, (£., (riierlb. 8ltl«. 
Thler,!7..Magii>r.Hils§rb. 
Ullnch. W. Maler, 
llimer, .y., Koch. 
Weslendors. ff.,Posrbeamt> 
Winkle», Gescliw., Post 
beamriillieil. 
4 E Andree, 5)., Äfm. 
(Pwiijlmiev Sir. l. 21. 
V. ©i'igoleU,.<T.,Pi)ff schaff». 
Brendke, G., Wlv. 
Dinger, W., Ww. 
Erxleberl, H.. Gelbgie». 
Geballer. (?., Ww. 
Grönewald, K., Telcgr. 
Setv. 
Guije, W., ©ftilutt. 
Kaaz, I.. Schneidermslr. 
Kanöte. D., Postschaffn. 
Kerstan, A., Eisenb.Ässist. 
Klüger, W., Kutscher. 
Marcinzak. St., (BAutmt. 
Neikcner, E., ^ran. 
Miede, M.» Ww. 
Woiidife. W., Wn>. 
5 |. a. Scharnlwrststr. 24. 
E Heller, M.. Eigentu¬ 
merin tDessau). 
V, Neumann, P., 
Klempner. 
^igul, O., Ksin. 
Freibank. W., Ww. 
peitsch. %, Ww. 
Gflbler. V., Püvatiere. 
Ganö, A., HanSmstr. 
Krüger, M., Art. 
Kuuze, M.. Ww. 
Linke, G.. Schuhm. 
Lutz, W., Pho'togr. 
Nölte, K., Bramt. 
Rndolpli, 01., Magisir. 
Deamt. 
Schroeder. F., Schleifer. 
Vaegter. F., Wlv. 
Wagenknecht. M, Wlv. 
Worm, K. H., Asm. 
— E., Nedaktenr. 
Scharnhorstslr. -> 
6-9 E ^iSkuS. 
V. Relchs'Verinögeurainl. 
Moabit. 
Heine, P., Krankeukaff. 
Direkt T. 
Lanamann. P., Deamt. 
SchlichtungSauSlchnb 
Grotz'Berlin. 
10—17 geh. zu Scharnhorst« 
straße 23. 
18 E Bereinigt. Fakrik. f. 
LaboratonumSöebarf. 
G. m. b.H. (Scharn» 
horststr. 22). 
V. Schrmner.H..Pol.Assist. 
Bäumann, fit, Hanbel-ft. 
Heinrich, H., Pensionär. 
l8herrlnann,J..Düiervorsth 
Hoya, E., Berwall. Ober- 
sekr. 
Jmmoor. Miniit.Sekr. 
2muchen. Vt., Ob. Sekr. 
Leitgeber, P.. Pennonär. 
Miß«. H., Technik. 
Millschler.E.Neg.Öt'.Dekr. 
Papke, 5L. kJtc<tin. tllat. 
Petrick, Sludieurat. 
Scholz. R.. Bankbeamt. 
Schulz. H. Architekt, 
llfchncr, k. Ctädt. Leh¬ 
rerin. 
19 E FiStil§. 
»ieichSvermögeu-amt 
Moabii. 
Hämel, K-, Dcarut. T. 
20 E Kusj.A..Lchneit>ermstr> 
(Köpcuicter Str. 48a), 
Aa<1i. L, 
Bälker, E.. Pvsibeami. 
tiurchvit, H.. Eifeub.Sekr 
Dälin, G„ Gastw. 
6nnt, P.. VlrliW. 
- 0., Ww. 
F>sr>ttcr,tV..Pos.Wachimstr. 
lYieuitd, P.. Arbeir. 
Keil, (£., Schneiderin. 
KlSliifchmidt,N..JnstasIut. 
Kvlbcr^. v.. Kontoristin. 
Monist« Ww 
Kreist, P. K»m. 
Lanhkl. Ww. 
Maysiq. %. Ww. 
yteumomt, 9.\\, KoiifcHion. 
Nickel, H. ^-euerwchuu. 
Pemni), 6l., Vltbeif. 
SMsrr. tll, Rentner. 
Scünlö. %, Feusterputz. 
Schütt. VL, Älmnen. 
Wilde, E., Elektrotechnik. 
21 E r.uiyoio, 9., Kuweiter 
(ilVeidmaniiSIitft). 
V. Walliö. H.. Maschinarb 
Aoy. E.. Mnliker. 
Ernn. 9l. Krastwag.Führ 
Galle, P.. Ciseub. Arb. 
Ltöilig. G'„ Arbeit. 
Mielke, K.. Valmarb. 
Muster, M.. Wlv. 
^rieuiczewkkn. M., Post-. 
schasin. 
Ooörfer, I.. Hobler. 
Pieck, K., Fleischer, 
iltetowvhi, 
Mlenan, R., Schaffn. 
Sa^'lsdo?. VUbcit. 
Siahnke, 91., Schuhmn'str. 
Tetzlaff. K., Arbeit. 
Tlieuke»-, A., Reuten« 
cmpfangim* 
Weudland, W., Arbeit. 
Äielaud. W., Strahenö. 
Schaffn. 
Woge. 9.. Kfnr. 
Jiqgel, R., Former. 
22 E Neue Boden-Aktien» 
aesellschaft. (Öhiulolleii» 
Matze 42). 
V. ßcititifl, H., Ciieub. 
Veaun. 
Baude. A.. Dostbeami. 
Domagala, 81., Dreher. 
Heile. (£., Ziseleur. 
Kelluer, A, Packerin. 
Klopsch. M.. Wä»cher!u. 
Müöler, M., Arbtrin. 
Mische, %, Schleifer. 
Olremba, G., Schlolser 
Pfaff, ?l.. Jugeiu 
Schmidt, W. Stratzenb. 
Schaffn. 
Seris. O., Steinmetz. 
Torge, W., Tischler. 
Wendt. £>., Er'enb. Arb. 
Wölslnger, F.. Hanvelsm. 
23 E Neue Bodeu»Aktien- 
gesellschaft (Charlotlen^ 
stratze 42). 
V. Mennig, H.. Liseuv. 
Beamt. 
i<\ Olmesalsch»Richter, H. 
jDl. Änspekt. 
(Schmidt, (5b., Braner. 
Schröder.M', Schneiderin 
SchmmnSli. E., Sh'btrin. 
Schwabe. I., Gastwirtin. 
Sieht buch, M.. tileijeiid. 
Weiß. W., Arbeit. 
Weudt. (5., ($Ücu6. HUj§« 
schaff». 
— C., Pensiouär. 
- Wosch, L., Ww. 
Scharnkzorkstr. 
>V 62 Kirlganstr. 
(geh. z. Charlotteuburg.) 
A.G.Cf,arl>ittL -L.M.HI. 
Georg Friedr. Kielgan 
tKilian) Garlnerei« 
n. RittergntSbesiver. 
;el». 18.4.1807, j 17. 2.187G. 
 Kullnrsteuslr. 
Kurfürnenür. -> 
LEu.Sunion, A.,ÄeI>.Juii. 
Rar, ^iecktsaillv. T. 
Delbrücl. L., vw. Geh. 
Kommerz. !k!at. T. 
Fiebig. H., EliizielmugS 
beamt. 
v. Oppelu-Brouikowöki, 
vw. Korvetten Kapit.?. 
^acharial-, M., Miuikl.Nal 
ta E Paerel, (?., uio. Gel, 
Kommerz. Rat. 
V.Reichenbach.O..Vcrwalt> 
Hon, M., Baukbeämt. 
Schuadel, (£., Konditor. 
Wilhelm. O.. Portier. 
2 E Weigert, E.. Landger. 
Direkt. (Grnnewow». 
ReichSkommin.t.d.Kohlen 
vtrltHfl.. AuSluhrsiell. 
Oft Abt. Einfuhr, 
Abt GaS. Wnff.. (klektr. 
t E r>. Nadowi^ B.. utv. 
Generallerltu.. En. T. 
Bethusy Hue. M.. OJiaf. 
WeichbroM, E., Bürodien. 
5lnmiri>i:ftr, -> 
W 57 Äirchbilchstr: 
A.G.Berl.Schba.-L.G.U. 
Hugo Ewald Graf 
v.Kirchdach. Geu.d.Juf., 
1870,71 Kommank». Gen. 
deö 6. Armeekorps, 
^6.23.5.1800,  f6.lO.1887. 
AlvenSlebenstr. 
(Nr. 22). 
Büulig. W., Arbeit. 
Dickert, A.. Arbeit. 
Dühriug, H., Schlittschuhe 
läuseriu. 
Fleischer. P.. Schlosser. 
Goile. Heizer. 
Gronebera, K., Arlielt. 
Kauifch, K.. Arbeit. 
Kleluschmidt, H., Arveit. 
Kraatz. C., MnseumS- 
beamt. 
May, Anna, Zigarren. 
Nempel, A., Äurobeamt. 
Richter. L., Tischler. 
Schmidt, ($., Arblrin. 
SchöpS, P., Arbirin. 
Stief. M., Äerkäuferi». 
Walde. W., Schlosser. 
24 E Achtmaun, O., Rentier. 
E Achtmaun, S., Frau. 
Bcüzereit. 29., Arbeit. 
Beduar, I., Diakon. 
Fedeler, O., Feileuhaner. 
Het», 9L, Neinmachefr. 
Hempe. M., Lebeuömittel, 
dänisch, St, Arbeit. 
Kamin. G., Eisenb. Hllss- 
schaff», 
Kofel, A., .Ww. 
Lebnrauu, O., Schleifer. 
Alveurleveusir. ->• 
l s. o. Alveukleoeuftr. 10. 
E Eifenmauu, R., Dr., 
Just. Rat (Friedrich« 
ftrasje 130). 
Bajor'as,F.,Persich.Beamt. 
SoBerl, A.. Näherin. 
Herzog, 0., Eiseub. 
Beamt. 
Ltebetauz. W., Gemüse. 
Nööte, M„ Näherin. 
Richter, O., Baukbeamt. 
Schivmacker, jk» Maler. 
Siebert, E.. Näherin. 
Tredds», A.. ^riseuriu. 
Wieprecht, G., Ob.Wacht- 
rustr. 
I E Papstem, R., Kfm. 
(Lteiumetzstr. 02). 
Aergmauu, L.. Musiker, 
Borchert, F., ^uhrh. 
Ku'rspel, P., Deuttst. 
Kram^r, 81., Näheriu. 
Kunze, I., Pol. Assist. 
Mielke, R.. Heiz.Monteur. 
Schmiedecke, C., Ver¬ 
mieterin. 
Türke, H., Pol.Belr.Assist. 
3 E Wagner, E., vw. Pros. 
.. (2eua). 
V. Lorenzen, A., Maler- 
inftr. T. B. 8. 
Bensch, A., Ww. 
Brachmann, R.» 
Mafchineumstr. 
Büttner, K., Buchdruck. 
Dolch, H., Ww. 
Einer, Vt., Eiseub. Arb. 
Goldverg. I., Kfm. T 
Gorka, Fuhrb. 
GuntowSky, L., Ov. Mil. 
Ger. Sekr. , 
Havel, M., Telegr. Be!r. 
Afsistentln. 
Heinze, O., Schaffn. I 
3 Heinrich.M.. Klempnmstr. 
Zkirchmeier, Arbeit. 
Lauser, H.. HandelSfr. 
Mützel, P.. Slädl. Arb. 
; 9tosi. VI., Ww. 
Noch, ft, Of'. Poiiichnsfit. 
Obst. (5. Scbloffer. 
Pfeiifer. P., Feuerwehrm. 
Sauecuuiun, H.. vJtol)ileg. 
Schade. G.. Bicrverlea. 
Schiller. VI.. Ww. 
Schmidt, 3**.. Buchbinder- 
mür. 
- A. Stadt. 8(i C». 
-- ©., Gasarb. 
Schulz Kra'tinag. 
b"hr. 
Thiel, I., Glaser. 
-- G.. Ob. Poslschaffu. 
Threiurs, H, Schneidern!. 
Wiukelmanu. W., 
PuvaUere. 
Wrtteuborg. C., Ww. 
Wolter. B.. Ww. 
Ziemke, P., Dachdeck. 
4 E Kühu, H., Ergcutuw. 
Baade, K., Kfm. 
Elsuer, Gcschw., 
Riibcmtne». 
- B. Lermieleliu. 
Funke, , GaSarb. 
Ghefc, K.. Portier. 
Grobe. M., Kfm. 
Grnnd, I.. Mamcr. 
- - C.. iUhhct .ii. 
.‘ösliinsch, P.. Kutscher. 
Hartmann, R., Baut* 
bcamt. 
KtepK. W.. Asm. T. 
Klöber, W., Postbeami. 
Kohnert, A., Ksm. 
Krause, W.. Posjauehels. 
Lcli!uauit,Vl., Nermieierru. 
Lippmauu, H., Gaftw. 
Nonu, E.. Laaeriü. 
Otro. H., Drogist. 
Schalter, P.. Pouveaml'u. 
Schiefer. R., Gastw. 
Schott, P, Gürtler. 
Schubert, P., Schlo^er- 
riifir. 
Seyssert Kliuger, ?t., 
Schriftstellerin. 
Tapper. I.. Bmitietctiu, 
Ulrich, V., Leben?mit!el. 
Bost. H., Ww. 
5 E. Spaugenberg. L.. Wlv 
(5lenlt(u. 
V. Spaugeuberg. E., 
Säuger. T. 
Böhme, K., Lokoluotiv- 
heiz. 
Brate, ?y., Arbeit. 
Buhr, G., Schnlimmstr. 
Danneberg. K.. Klempner. 
Drescher, G., Putzer. 
Dreyke, ,y.# Mouteirr. 
Eiy., Schneider. 
ivlSgel, H., Botenmsrr. 
Hentschke, K.. Deusiouär. 
Kiebel, H.. Kutscher. 
Leuz, M Postbeamtin. 
Mattusch, F., Sattler. 
Masuch, I.. Stallm. 
Niendorl, M., Ww. 
Poetschke.M.. Anfwärtrin. 
Polile. O.. Tischler. 
ÄiNchiu, A., Väckci iiistr. 
Schnlze, A., Postbeami. 
Senge, E., Wm. 
Stavuau. O-, Schneider. 
Sutzmann, I., Kfm. 
Bost, O. Kfm. 
Weif, M.. Schneiderin. 
Wojewöly, A., Invalide. 
ZabrauSky. ($., Kellner. 
Giersch, K., Maschiueuard. 
! E. Bibo, S., Privatier. 
(lile« Warbeutzerg'Stt. 
Nr. 20). 
EBreSlaner. I.,Privatier 
(Saarbrücker Sir. 16). 
V. Nennt (tun, G., Eiseub. 
Beamt. T 
Bauch, M., Ww. 
Berh. A., Ww. 
Daumauu, I, Posianift. 
Gaaz, H., Kellner. 
Gehrmaun, B.. Köchin. 
Henkel, H., Prodnktenhdl. 
HofrUanu, W„ Ciseub. 
Schaffner. 
Lordau, E., Ww. 
/ E ^hmS'iche Erbeu. 
V.Hülseu. H.. Papiergrost> 
hdlg. T. B. 8. 
Aurick. 9L. Putzmacherin. 
Brauer. A., Ww. 
Elemeuö. B., Ww. 
Courad, H.. Gürtler. 
Dalchow.Maraarete,Re'te 
Tegmr, E« Ww. 
Dörre. A.. Arbeit. 
Rrtlfruhabit. W., Maler. 
Weigert. T.. Aufwärtriu. 
FuchS. W.. Sctmeidermstr. 
Gerßler, R.. Musiker. 
Hülsen. R.. Privatier, 
^acobseu. K.. HandeUm, 
JhmS, F-., Telegr. Betr. 
Aihilcntiit. 
Klose, 0., Kellner. 
.Koller, E., Kutscher. 
König. I.. Aitfwniliiit. 
Krüger. G., Milchhd^. 
Langenau, R..Koutori'liu> 
Link, A.. Bahuarb. 
MichalSki, M., Ww. 
MoL. ff.» Ksm. 
Neumanu, M, Vilw. 
Nilsche, Auli'.eicher. 
PeterS, £>., Bäcker. 
Schild!. ). Poslschaffu. 
-Schöne. P., Hauödien. 
Schwarz ff.. Srtiloffer. 
Schwenke, F, Eiseub. 
Schaffn. 
Steyrer I., Bäcker. 
Slrauchmauu, A.. Bauarb. 
Touuig. A., Äw. 
WachhoU.A.Fabrkarbtriu. 
Weber, öl., ytätieri«. 
i E Peikger. E., Kfm. 
sEmser Slr. 22). 
V. Hollatz, K., Verwalt. 
Ba^ch. L.. Ww. 
Brauer. W. Dreher. 
Brnla.B., Standaufuebm. 
Davibsohn, A.. Fran T. 
Dormiu, A.. Schlosser. 
Rechner, W. Fuhr!». 
Friedel. VI., Dreher. 
iSedaucke, M., Arbtuu. 
Grabow,A., Lager verwal!. 
Hartwig. E.. «stellm. 
Heuuig,G..Geschaftsdieu> 
Kämpie,K.,Pol.Leritn.a.D. 
T. 
Kette, B., Kfm. 
Kuobloch. F., Steindruck. 
Kolloff, C., Kutscher. 
Kofiol, H„ Ww. 
Krause, R.. Pofihelf. 
Lelimig.O.,Sitb. Schmied. 
Müller, R., Buchdruck. 
.Nüuzberg. I., Magistr. 
Serr. 
Neuhau-, Lokomot. 
Heizer. 
Paul, F., Schueidermsir. 
Retstadt, 0., Köchiu. 
Nühmkors, H., Isolier. 
Saar, H., Schueideriu. 
Schubert. O., Schlosser. 
Tegeuer, A., Schloffer. 
Temylin.F.,Äeschäfl?dien. 
Bolgt, R., Schlosser. 
Zeliu-ky, Ä., Ksm. 
9 E Nizze. O.,Ksm. T 
Achtenliageit.Sl.Eisent'.Arb 
Bell, M., Anfwärteriu. 
Breireufeld, G., Tischler. 
Bucks, (£., Dachdeckmstr. T. 
Dzingelewska, 2h., Auf- 
wärleriu. 
Entst, 0., Zollbeamt. 
Gutzmauu, O., Schitci&er. 
Kaldafch, G., Bäcker. 
Kalinke, H., Maler! 
Kiel, H., Dtaurer. 
Malermstr. 
Krämer, E., Ww. 
Krug,W., Kraftwag.syühr. 
Leper, H., Metalldreh. 
Linke. G., Ingen. 
Mollowltz. M., PostauS> 
helfrm. 
Muschcrt, K., Kochfr. 
Nieler, 8., Nerffch.Bcaml. 
Orgel, M. Schuhm. 
Paulmann, M., Ww. 
Ploetz, A., Portierfc. 
Nobberis, B., Ww. 
Nnfch, K., Schuhmmfir. 
Stöger, L., Dermietri». 
Weoer,O.,Krastwag.Ftthr. 
Haschö, E., Gastwirtin T. 
Hercher, M.. Näherin. 
Heuer, A., Postassist. 
Hoffmauu. (£., Arbeit. 
Kaulich. H., Feusterremig, 
Tust. T. 
Lewiu, A., Postbeamt. 
LieSke, K., Zigarren. 
Loppuch, R., Wächter. 
Lüttgen, M., Haudlalgeb. 
Malz, I-, Eisenb. Beamt. 
Neubauer, E., Gepackträg. 
Oebser, H., Tischler. 
Sc^ue,B.,ZigareIteusabrk. 
Sattler, H, Wachter. 
Schäfer, 2ö.. Klm. 
Schmidt, W., Schriftsei 
Smnitzke r, E.. Bürobeamt. 
Threr, I., Postbeamt. 
Tfchesch, A.. Hauöwart. 
Votgt, E., Kfm. 
Wegeuer, A., Pol. Belr. 
Assist. 
Weiß, K., Wächter. 
Wuttge, G., Postassist. 
LOJ. a. Goevcustr. 22. 
E Schenl'sche Erbeu. 
V. Hnchler H., Aerwaliriu. 
Bernhard, fr, Ksm. 
Christoph. F.. Vsrtr. 
Heidtich, P.. Telegr. ArV. 
Hellrieael, H., Ww. 
Hentfchek, M., Modistin. 
— E., Mufiklehrerin. 
KlingmLller, I., Ww. 
KttHnt, W., /Ifrii. 
^citmaiiir, D., Mechaukk. 
10 Offermanu. T.. Maneur. 
Schilling. £>., Poitbeaml. 
Sichmeier, H., Pmativi 
Utbrich, A.. Schuhmmslr 
Jallo, FranziSka. Wvlm. 
Neiuig. Just. T. 
Goebeustr. 
11 s. o. Goebenftr. 21. 
E Iitze. 2., Frau. 
(KriedrichShageu). 
Abrahamczik, A., Fleischer« 
mstr. 
Bauer, U.. Platraust. 
Hennig.M..Gesauglcdleliil 
Äohu, 0., Kftn. 
Karl. W., Sckueidermsir. 
Krodel, M.. Wäscherin. 
Maulhsy.C.,Druckereiarv. 
Sielofi. A.. Schneiderin. 
Sulldmncker. Ww. 
Bandecsee, G.. LH*. pliil., 
Nüiii'nalMönom. 
Woljarl, Ov Moulage- 
inrpekl. 
12 E. HilSberg, C.. Ergeu« 
lümeriu. 13. 8. 
V. Godau, L., Portit'r'r. 
Behreudt, A., Beamt. 
Bubuer, K., Lehrerin, 
rlfeitglef, G., Ksm. 
Heinrich, K„ Hanödiell. 
Koppiu, W., Beaml. 
Meusch, Ella, l>r. phll. 
Ortel, A.z Direktrice 
Otto. S\.f Pensionär. 
Pauliug. M., Ob. .Kellner. 
Seyfahrt. P, Kellner. 
Sorumer, P.. Kohlen. 
Teurpliu, G., .Koloiüatti?v 
l.‘J E Snßmaun''che Erben. 
B. 8. 
V. Beutur, E.. Postbote. 
Bauer, G.. FeuerwehLM. 
Brandt, G.. Zimmerpol. 
Busch, H., Postbetr. Ajstii. 
Czysch. F.. Arbeit. 
DldlaukyS, 81., Ww. 
ftmif, M., Ww. 
Guttmann, C.. Ww. 
Hmnanu, G., Arbeu. 
Hartig, M.. 3Ei)Iogr. 
Hertz. L.. Kouditor. 
^eensch. P.. Mechanik. 
Klebe. 2H., Näherin. 
Klemz. M.. tilitfrofti'tcun. 
Krell, E., Bohrer. 
Legde, G.. Wachimstl. 
— O., Ww. 
Loeck. W.. F-enerwehrm. 
Pauiscli.H., SektiouSche^. 
Plewe, P„ Ww. 
PoutoleS, E..Anfwärleriu. 
Reeder, A., Arbeit. 
Schäfer, A., Lagerist. 
Schwanke,?l,.!/iufwärt»riu. 
Sieske. 0., Köchin. 
Stankewitz.H.,Schueiberiir 
Weigand, 91, Schloffer. 
14EHamburgrr,M^ Rentier» 
lTharlotteubg.). 
V. Bochat, H.) Packer. 
Aschoff. E., Plättriu. 
(£Uüautoto8li, F., Bäcker. 
Drerich, E., Maler. 
Diua KoSmet. Laboral. 
Angeucnbt & Co T. 
Flemming. O., Fabrk. T, 
Hirt B., Verkänfsrlu. 
Horwarth, A., Näherin, 
v. KarczewSki. B., 
GcschaftSführ. 
Keltrukat, M.. Bnesmark. 
Kietziug. 0., Maurer. 
Kioke, O.. Arbeit. 
Kurkowski, F., Renten« 
emptana. 
Laudau, F., Zigarren. 
Lruduer, M., Schneiderin. 
Linke, P., Putzmacherin. 
Mütler,K., Asm. 
Nasün ii?., Arbeit. 
Pritzkow, H., Zimiuerm. 
Reichow, W., Rentenempf. 
Schebesta, H., Näherin. 
Schmidt, H., Drogist. 
Schnitz, W., Ksm. 
Spreuger, F., Arbeit. 
WeiSkal, F., Arbeit. 
Wossilat, A., Vennieteriu. 
Zwietasch, E., Vergold, 
lo EHolz. H., Bankbeamt, 
B. S. 
Beuecke & Co., W., 
Textil Bers. T. 
Behreudt, W., Postschaffn. 
BurkowSkY,E., Masch.Arb. 
ChmielewLki, A.. Milch. 
Dallmanu, 81., Pol.Assist. 
Dollek, G., Kraftwagen- 
s?ühr. 
Gisin. H., Schristsetz. 
Jez, St., Schneidermstr. 
Kuappr. W., Hütten» 
Produkt. 
Kretschmaun, I., Sisenv. 
- Arb. 
Mailßke, ss., Schlosser. 
ScharnowSkt, St., Schnel- 
öerln. 
Schülke, 91., ElitroieHnik, 
Setffe, 0., Mälöc. ,. _ 
(»frrf » ch, Ö.f V ü cherrey if. X
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.