Path:
Volume V. Vororte von Berlin Zehlendorf mit Schlachtensee

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1921 (Public Domain)

Haitptstr.—Karlfk. 
— 851 — 
Zehlendorf mit Schlachtensee r-n V. 
66a Saüle. 91, Jtartoarapl). 
Stapf, g, Malennstr. T. 
v. getrau, H., aliltmfir. 
a. D. 
88 E fliegten, M., Ingen, 
(ffecilieiistr. 22). 
Segen, Drogist T. 
«mlUtS, I., Ärchiit«. T. 
(Berik, 81,06. Postschassn. 
Härtung, (£., Musiklehr. 
Hohmaii». (8., Hilssarb. 
Merlan, ©., Berl. Buch- 
»big. T. 
Morea», R., Ingen. 
DteleSli, 81, Schnhwr. T. 
Schilbkopf, (?., Telegr. 
Sites!, a. D. 
Sieger,I., Fleischennstr.1'. 
Sieper, F, itim. T. 
Westphal, Jt„ Stm. 
60. 62 E Fester, I., Frau 
Zigarren. T. 
Barbknechl, W., ßi[eut. 
Beamt. 
Collier, P., Telegr. Sekr. 
Dannke, W, Etnotielr. 
Eberwein,A,Pnv.Beanil. 
§rig, ®„ Jhiiiflnml. 
eniyki, 1S„ Tabakwr. T. 
Goebel», Roiiiul 
©tolhe, M., Baugesch. T. 
Herber L., Bauiuhr. 
Hering, A.. Rechn. Rat. 
Rag, VI., Bankkommisi. T. 
Jtluczitif, F, 3rti|eiiv. 
Lachmann, E, Frau. 
Reichard!, ®., Minist. 
Kanzi. Seit. 
Remni, <£., Buchhalt. 
Salz, 9)1., Pol. Beamt. 
Schimm»ig,K, Schneider 
nmr. 
Schulze,P., Jtolouiattor.T. 
Epreewitz, ©,, Ob. Post> 
Ichasin. 
Scharfestr. 
61 E Berget, W, Privatier. 
.'Breibeubach, E.. Seit. 
Ehrte. 9t, Ob. Postsekr. 
Hossmann, 91., ®chttiint» 
mjir. 
Käst, £)., Jtlau. Lehrerin. 
— IS„ Privaiiere. 
Michaile, I., (Snftra, 
Richter, O„ Maurer, 
Schneiber.O., Lehrer, 
Zemke. L, Revisor. 
66 Baustelle. 
68 E 9!itze. G, Eigentümer 
Bock, P, Säletmflr. 
Duberoiv, E, Drogist, 
ftiidjer, '3.. Buchdriickbel. 
.veibiuaiiii,E,St»bienrai. 
jSaave, 19., Lehrerin. 
Raedel, ilV, Rentiere. 
Nolhhardl, O., Sintemal. 
Gmridjt. 
Schmibt, O., Oberlehr. 
Echonbruii,W,Sludie»rat. 
Wiltenbnrg, R, Jtfm. 
Zarlh, Lebensrnittel, 
eifcitr. -V 
91iciiie,flet|tr, ->■ 
(Seeilietiflr. ->- 
20. 20a E Heimathaui til. 
m. 6. H. T. 
V. Becker, L, Oberin. 
68. Diakonievir.e.B.1'. 
lächterheime d., Evang 
Diatonie-Bereini, 
G. m. b. H. T. 
Brückner, IR„ HaiiSm. 
Eomiu«, O., Schweltet, 
oßbach, SB., Schwester. 
Iahn, H.< Schwester, 
fiaeldje, S„ Schwester. 
Lübcke, 81., Schwester. 
Most, M., Schwester. 
Natter, D., Schwester, 
viohnliadt. A.. Schwester. 
Bogeler. <5., Schwester. 
Windeck, D., Schwester. 
21 E ©rothe, I., Architekt" 
E Grolde, O., Architekt. 
Ruchi, P., Jngcii. 
Hossmann, R.. Jtfm. 
Ja niticv, O., «ärmer. 
ailgtnm, P.. Pastor, 
imott, v., Bankier. 
22. 23 warten, geh z. 
Glockenstr. 4. 
24 E Hau». F,Fnragehblg.'s. 
Bauer, H., Klempnerei. 
Brück, V., Ww. 
Gottberg, I., (Sem. Ari 
L-chell, <1, Ww. 
Marquarbt, M, Gärtner 
Zielrke, 4i!., ©ein. Ard. 
25. 2J E löitrfe, Äw. r. 
V. Lage, F., Lederarb. 
27 E Botz, -v-, Rentier. T. 
Rnhkovs. II., Ur., Siebn». 
Schmidlcheii, 28., (Sijenb. 
iBeamt. 
2SEBecker,B,vIv.2b.Telegr. 
Assist. 
<klchenbach,M.,FrauRechn. 
Ral. 
Hunger, 38., Professor, 
ffloier, SB., Dipl. ^’igen. 
29 t jitemte, ®., .yiiclccl 
V. Dir, H., Bauarb. 
Sorbe, <t-. Minist. Seit. 
WtoBiimnn, ©., Pastor T. 
Itunge, 91., Handels» 
kaminersynbilur. T. 
Leerenjlr. -> 
Bemeinbewälbcheii. 
Polivamer Sir. ->■ 
Heimstättcuplatz 
Heiinstältenstr. 
Hcidestraße 
Potsdamer Sir. -> 
©emcinbcnälbchen. 
Bergn,annstr. ->■ 
1 E Speyer, Pros., 
Slubienrnt. 
Besser, S, Dr, 
- St, riahnSrzttn T. 
1 Plalow. H.. Jlr, Stubte» 
rat. Oberlehr. 
In Garten, geh. z. Nr, 1, 
-<r Onerstr. -> 
2 E. Gnbbe, H., Jlfm. T. 
Nikolaus Maschin. 
Schloss. 
5 E Siturl. Ü8„ Jtfm. 
4.6 ©urteil, ged.z.Ouerstr.L. 
6 E Selige, M., Äfm. T. 
7 E. Menche, M., Ww. 
Bnchwei«, O., Gärtner. 
Äottmorgrn, Lehrer. 
Schiele. M, Monteur. 
Sie«, SÄ, Plätterin.' 
8 E. «chraud, F., Direkt.?, 
ä. 10 ©arten, geh. j. Sllfeit' 
strafte 40. 
11—13 geh. z. Alsenstr. 42. 
-<r Alsenstr. ->• 
14, 15 E Hammig, Ph, 
©cigeniatu T. 
16 E Lefjon, E, töitchtat* 
best«. T. 
17 E Koriegarn, 81, Äolo, 
tiialror. T. 
Becker, E. F, Äfm. 
Schutze, 51, Eattlermstr. 
yiücherftr. -> 
18 Baustelle. 
19 E Seiltet,Rentier.!. 
Günther, I, Studienrat. 
Hagen, M, Aw. 
Heilig, S, Ww. 
Lang, R, Hosrat. 
Liebegaug, iß., Stalifefr. 
ßtt, E, GlsenO. Schaff». 
Heimstättenstr. 
(Post Schlachtensee). 
Waiden,arstr. -> 
9lechte Seilt. 
1 E Brniibl, 81, Schneibev 
inslr. r. 
©onimlich, SS, Äsn,. T. 
3 E Stern, ©., stim. T. 
Solinger, R., Ww. 
5 E Czapiki, S., llfra. 
Henmann, .6, @i|en6. 
JusPekl. T. 
Webe,»eher, 81, Dr, Pros. 
7 ©arten, geh. j. Nr. 9. 
i) E Hinze, R, itfm- 
Roiner,W., Sachoerständ. 
11 E 91»schanfti, D., Dipl. 
Äugen. T. 
ftrotlnautetslr. ->- 
11a E Äschenwall, itfm. T. 
atnckert, P, Postbeamt. 
13 Baustelle- 
15 IBillrt BabelSberg. 
E Bach. M,Ifm. T. 
17 ©arten, geh. z. 91t. 16, 
illolonbitr. 
Baustelle. 
Erust-Ring-Slr. 
Heiinstältenptatz 
<- Wannseestr. -> 
Linke Seite. 
2 Billa Martha. 
E Biifle, l£, Fabrk. T. 
4 Billa ursl nntrum. 
E Uiebeitelner, G, 
ffabrkdes. 
©initiier, O, Postichasfn. 
-<-9!ickisch-9Io!enegk-Str.->^ 
6 Baustelle. 
8 e. Seltgsohu, 6, jtfm. T. 
10 E ®niiiicn,C.,9(ichitettT. 
lua E o. Finch, ill, 
MnjoraiSdes. 
-<• itrcttnmirerfir. -> 
12 ©arten, geh. z. Jtrott* 
nontetltr. 12. 
14 Baustelle. 
16 E Schulz, C, Ingen. 
BIottiiorfT H, Pol. 
Wachtutstr. 
Ponstck, H., Dr. jur. 
Reg. Rat T. 
Schwardenhaner, 5, 39m, 
18 E tiöiom, ©. O„ 
Rentner T. 
20 E ©rnbeiter, 91, Musik- 
lehieri». 
Wannseestr. ->• 
Heinrichstrasze 
(Post Schlachtensee). 
Waldemarstr. 
Rechte Seite. 
1. 3 Baustellen. 
6 Zwangsoerwallung. 
steiler, Oekonomie- 
rat T. 
7 E Karst, M, Rrau. 
Hiipielb, F, Dnekl. T. 
9 E Uinbe, Si, Dr, Gen. 
@etr. T. 
v. Schleinitz, H, Ingen. T. 
-<-Nroiipriuzessinnenstr.-> 
öani.rllen. 
19 E Schmidt, ©., Rentier, 
üaaäner, H., Ännstinat. 
Lildleq, 38., Buchbruck. 
21 Baustelle. 
23 E Pauly, M., Direkt. 1°. 
Berg, (?., Siebatt. T. 
25 e. Reiß. F„ UloltereiBei. 
Buüe, O, Berstch. Beamt. 
v.Mickuliez, F, Pianistin. 
Mielisch, A., Landschaft«. 
gürtn. T. 
Mttbe. 91., Schlosser. 
Schmidt, G, Bankbeamt. 
27 E Schacht, W, ©eiu 
Sehr. T. 
Lichlenhagen, H, Äfm. 
Elisabethstr. -> 
Banstellen. 
Linke Seite. 
E Siorwitzky, 11, Ww. T. 
4 E Pohl, 6. Dr, Rentier. 
Baustellen. 
-<-Kronpr!nzessiniienstr.-> 
Laustellen. 
Dnbrowplah -> 
äauslelleii. 
üiislaSjlr. -> 
Herderstraße 
Seestr. -> 
Siechte Seit». 
Baustellen. 
7 Garten, geh. z. Nr. 9. 
J E (Ikonen, Ww. 
Schmidt, 31.. Direkt. T. 
- & (io„ A., Lohn- 
schneidere! T 
Torswerke Teupitz, 0. w, 
b. y. T 
11 Garten, geh.z.Goethesir.7. 
Goethestr. -> 
13 existiert nicht. 
15 E ö. Schiickmann, F., 
Baronin, 
v. Flotow, H, Geh. Reg 
Rat. T. 
17 ERoej;fle,'ä.,6igeniüm.T. 25 
Baill>, ©, Berl.Bnchlibl. 
Knoblauch, A, Aichivar. 
19. 21 Bauiielleii. 
23 E. Krüger, ©, Dr, 
'•Blatter T. 
Baustellen. 
ffiriinciualb -> 
Sil,kt ® eite. 
2. 4 Baustellen. 
6@arlcit, geh. z.Alseustr.121. 
8 E ©öge, I, Steuliere. 
Götze, F, Archilell T. 
— it, Slunftinal. T. 
— 91, Ingen. T. 
lOSartcii aeh.z.Aljeukir.ILl. 
12 Baustelle. 
14E;Xntf|f.l$,fii„iftriittoril.T. 
SllJbetg-iyildlä, ©, Stunjv 
geroeibl. Werkst. T. 
-<r Onerniatenweg -> 
Baustellen. 
-<- Krumme Saufe -> 
Verl.Hermaittistr. 
Alsenstr. ->• 
(Unbebaut). 
17 E Mal, S, Dr. plilk, 
Chemik. T. 
19-23 Baustellen. 
25 E 9iögler-©roteck, O. 
Dr. phll. 
Mabmanit. 28, Reg. 
Banmstr. 
Nowack F, Haiiptm. a. 
27 E Linke, K, Jtfm. 
Klxpstolkstt. -> 
<■ Zietenstr. -> 
Linke Seite, 
2 E Dominit H, Ingen. 1°. 
4 E Tau, 91., Fabrkbes. T. 
Hupka, I, SHetitier. 
6.8 Gartengeh.z.Goethestr.5. 
©oelljeflr. 
10 E ». Schweinitz. L., 
Gräfin T, 
Lehmann, I, Portier. 
121. ©6<, G, Kommiff. Ra!. 
Block, F, Stielträa. 
. E Schlaff, VI, Dr, 
Berl. Bnchhdl. T. 
16 E Bolle, ©., Rentier. 
Koblank, K, Direkt. 
Wollal, @, Ww. 
Baustellen. 
Zietenstr. -> 
Heriirannstraße 
Alsenstr. ->- 
Recht-Seite. 
3 E Reich, fl., Fabrkbes. 
(Burggrafenstr. 1). 
Schmidt, ffl., Maurer. 
E. de la Sauce,to.,3ngeii.T. 
Bener, Geh. Baurat. 
Äusserte, A, Privatier. 
Laejchte Poiiier. 
9 E Doegen, W, Pros. 
— 31., Rentier. 
11 Baustelle. 
UoE.be  iiSm()l,D6.3nitmtT. 
91eimci, F, Fabrkarb. 
13 existiert nicht. 
l5E:lli|fler,9t,il)fiitist.$irell. 
Herthastraße 
Schüsfir. 
Rechte Seite. 
1E Boeie, P, K|»i. T. 
3 E Renitcter, G, 91eitl,ier. 
Haniin, H, Äfm. T. 
Banilelle». 
Luise Seite. 
2 E Frost. P, Jtfm. T. 
iüdoennann, 8t, Portier. 
4. 6 Banstelleiu 
8 Garten, gey. z. Niemeister> 
strafte 29—33. 
lOEDrosle.Ä,  Do.91eg.Rat. 
-<r Jtathartneiistr. -> 
Hohenlohestr. 
■<r Bahnhof 
„Zehlenborf-West". ■ 
■<- Schwerinstr. -> 
Baustellen. 
J E Damerow, R, 91eitiietT. 
Schmibt, H, Bankbeamt 
Baniiellen. 
Derfflingerstr. -> 
Baustellen. 
Sehdlitzsir. -> 
Baustelle». 
-<-pot?bamer Chaussee-> 
Hohenzollernstr. 
Jtaifecftr. 
Linke Seite. 
i E Hochberg,B, Graf, Gen. 
Juienb. a. D. 
V. Beiden, I., Musik. 
Pädagoge T. 
Geber, I, Jtfm. T. 
Schmey, 2, Ww. 
Weiß. Ä, Portier. 
E PeterS, C, Eigen¬ 
tümer!,, T. 
Berget, P, Jtfm. 
Jtaq, E, Filiatvorsteheriu 
Jtoch, P, Lolomotiuiülir. 
5 E Heinrich, F, Geh. »leg. 
atm T. 
Flügel, Jt, Seit. Jtousiil, 
7 E .yild, O., Sieelret. T. 
9 E Bergmann, 51, äliro. T. 
Felike, 6, 06. Üßachlmltr. 
fianiicr, 9t, Jtfm. 
11 E 91a|ifd), H., Bankier T 
Wendt, M, Pabagogin. 
-<r Ahomslr. -> 
13 geh. z. Slfiotuflr. 14. 
15 E Lang, F, Architekt. 
Banmgarte,F,Nechtraiiw. 
Ehrlich, P, Dr. b. Staats> 
roiijenfch. 
Jarrtzky. H„ cand. pliil 
— 91, Elndienalseisor. 
Kuiidins, 91, Tetcgr. 
©ehtlfin. 
Prill, Jt, Postschassn. 
Püschel, Jt., Maler T. 
17 E Herrmann.H, Direkt. 1. 
Gggect, F, Jtfm. 
Rene Sir. -> 
19E Jkoehler, I, Handele 
lertrct. T. 
21 E Arien. E, Rentiere. 
©eitler, K„ Lehrerin. 
23 E Jglilch, F, Rentier. 
Stile, W, Erzieher. 
Deister. P, Jtaiijleifcfrcl. 
n. D. 
E Maichow, Jtfm. 
(Stegli?). 
Häiidjen, 6, Slubienrat. 
Pro»eti, 9t, Prviess. 
Etrokorb, H, Rentiere. 
Thielke 97t..liifeub.»djli)li. 
Ulrich, ©., Architekt. 
27 E Aiwtzkti, e„ Rentiere. 
Uromir, M, Privatiere I. 
Jtaeminerer, W„ Ingen. 
Salzer, E, ^ngeiL 
W!>etzli>, K, Landger. Rat. 
29 E am Ende, Anna, Ftl, 
Eigeuln,,,. 
V. Licgais, R, 25eiiealler 
(Kliactolleubfl.) 
G^amtdi, B, Bauarb. 
Fels, 51, Dr.phll, (il)e:i,if. 
Umbau, i!„ Ww. T. 
Schlee,«.. Reg Baumstr.T. 
Wagner, iti, Ob. Ingen. 
31 E. Berl. Skafjeubaljn 
(Berlin). 
Bor», Sl, RechtSanw. 
Jakob,H.,i>w.Geh.Bauial 
Meckell'urg, It, 9leg. u. 
Baurat. 
Müller, I, Berl. Btichhbl. 
Schroeder.C, oro.illiltnislr. 
©onneubrobl, Ch, 
vw. Rechlsanw. 
Weigel, H.. Sinkt. T. 
Wetnekke,F,Gel>.!>!eg.Ral 
Burggrafenstr. ■ 
Diippetstr. -> 
9techte Seile. 
2 E 9iaid), H, Privatier. 
Markgiasenstr. -> 
l b. Bauer, F, Dr. 
Privatier inuijeil).) 
V. Bachties, M, Invalid. 
Taise, E.. Slentucun T. 
Schellen, H„ Dr.jur,ffieh. 
Reg. 9lat T. 
6 Garten geh. z. Nr. 4. 
©anen geh. j. Nr. 10. 
10 EHemmiiiii, ©en.Sirekt. 
Ahorustr. 
12 EButmeiiter.g.,Dr.phll. 
Direkt. T. 
Foerster, 61)., vw. Wirkt. 
©eh. 06. Reg. Rat 
Haie, ’S., Jlsut. 
madtke, W, Droschkeubef. 
14EUJlüller„t..3)an(üDr|le(|. 
Edrke, K, Dr, Lind. 91 at. 
©Untermann, H, Ftl. 
Sinke, St., litbarb. 
Oüe, A, Wro. 
kchmibi, G, Bahnbeamt 
16 Baustelle. 
Neue Sir. ->■ 
18 E_Ualenifcr,C, Architekt. 
Denhard.W, Geh. Finanz> 
rat T. 
v. Gagern, O., Gen. Lenin 
a. D. T. 
ffieiieler, ff, Lehrerin. 
tabtcht,Jk.,La„bich.Giirtn. 
chioietg, &. Dipl. Ong.T. 
20 EStiaug, 9t, Betl. Sudj 
hdl. T. 
Schulze, F, Siciiiseh. 
22 E Jtoppe, L-, Lehrerin. 
'>anuebohu,M, Lehrerin, 
litte, L, ijetchenlehr. 
jaljr, ll)t, peits. Lehrerin. 
24 fc. Bebten*, P. Bankier. 
Behreni, M, Ww. 
Mai, 0, Cisenb. Arb. 
Marquarbt, 9t, Beamt. 
20 E Sasse, M, Bantier.7. 
fflröiide. H, Stcinleg. 
Düppelstr. 
Konigstr. -> 
Hubcrtusstraße 
(Post Schlachtensee). 
Biktoriastr. ->• 
(IInLebaut.) 
Huuiboldtstraßc 
-4- Rankellr. ->• 
(Unbebaut). 
Joachimstraße 
(Post Schlachtensee). 
Friedtich-Wilhelm» 
Slratze -> 
Eitet-Friy-Str. 
Baustelle. 
Miiller'fcheS Hmtk. 
E Müller, E, 9tculicr. 
Baustelle. 
916(11 Derlstr. 
Baustellen. 
lEitel-syrili-SIr. ->■ 
c- Friebtich-Wilhelm- 
Strace ->• 
Johanuesstraße 
■<r Dorolheenstr. -> 
I ach. z. Aitguststr. 29. 
I Baustelle. 
d c. Mefferschmibt, E, Ww. 
Mefferichmidt, L, Bersich. 
Beaiui. 
4 E Kurzer, 81, Rentier. 
V. Kurger, O, Architekt 
Dirdseu, O, Pensionär 
6i(t)[!(iebt,R.,21jealcrmnl. 
Wille, Steg. 91 nt. 
5 E jiieiije, F, (Eigentum 
1 August,'lr. 25). 
Brohgen, K, jjimmerm. 
Fietig, 0, Lehret. 
Fleischet, ©., Flau. 
Junger, Ä..  Iiiit.Ob.Lekr. 
6 E Srijimeimmu, O, Dr 
\i Berber, E, Pol. Sacht 
mstr. a. D. 
Bcucfe, If, vw. Direkt. 
Höntscher,H,Pros, Eilt 
Sientat. 
Pahl, O, Btichhalt. 
Schieiber, O„ Ingen. 
7 E Lüdicke, ®, Beimesj. 
Snlpelf. 
V. Rohr, M, Ob. Telegr. 
Eekr. 
Holtz. H, Lehrer. 
Meibner, O, SteHui. 
Ruckerl, P„ 33crmei|. ®E' 
bilfe. 
Schön,E..J!rim.Wachtmstr. 
Wiedenhöst, B, Ww. 
8 E Etzholz, H, Lehrer. 
Rüben, 6, Schmied. 
Sdjulz, B, Ww. 
t Sommer, Jt., Jtfm. 
Stenj, H, Betr. Leil. a.D. 
Wilde, H, Gcneralleulii. 
}. D, Erz. 
ZecheudoN, M, Btichhalt 
9—11 Baustellen. 
12 Baustelle. 
13 E Wagner, ®„ Rentner. 
Bloch-Wunschniann, 6., 
Ww. 
Harnt, H, Zeichner. 
Jtaulig, H, lelephouistin. 
laut H, Frau. 
14 E Mollm, Jt, Zeichen^ 
lehr. T. 
Böhmer, Ä, vw. Slnilm. 
Hitl, ISt, Gärtner. 
Schrader, O, Jtfm. 
Seidjitr. 
tfnrk, geh. z. Schweizerhof. 
Dorolheenstr. -> 
Jringardstr. 
-<r Sophie>Tliarlolte< 
Str.^- 
Rechte Seite, 
Baustelle». 
Elfriedenstr. -> 
20 E Biesalsti, Jt, Dr, 
Pros, Diiekl. 
Baustellen. 
Linke Seite. 
Baustellen, 
Waltraudstr. ->■ 
Jttttastr. 
Elfriedenstr. 
(Unbebaut.) 
Kaiser^traße 
Hauplstr. 
l E Schmidt, W, Schlosser 
mstr. (Jlr. 7). 
E Poffardl.K., 9iechn.9!at. 
Berkauisstelle de» Be. 
ninlcu>35irtid)aft8<!8er' 
etn5 zu Berlin. 
Dickmann, O., Cisenb. 
Beamt. 
Eichholg, M, Ww. 
Glaeiet, 38, Ww. 
Gräg, l£, Rentiere. 
Jtüljlmorgeu, M, Ww. 
Lange, F, Vnchddlg. T. 
Ritzman», At, PostanS^ 
Helferin. 
Schade, F, Büchetrevif. T. 
@tegemnmi,F„Mechrt.9lat. 
la Baustelle. 
E JtiinoioSfi, 81, Ww. 
(FlenSbnrger Sir. 40). 
V. Jfunoniifi, L, Dr., pr. 
Arzt T. 
Zrebit», 8t, 38m. 
3 EBastiau, 2lj,Slrchilcki.T. 
Jürgen!, 8, ©eh. Kiedju. 
Rat. 
Schmidt, 0, Rentiere. 
E. Lehman», W, Wälche?. 
4a E Jtuljlnmuu, O., 
Töpfermstr. 
Eggebrecht, F, Jtfm. T. 
o E Ruckerl, 91, Dr, Svez 
Slijt X 
UEd»T^9W"-' 
V. Laulerbach, Jt, Haus¬ 
wart 
7 £ Schmidt, 33, Schlösset« 
mstr. 
Futirnianii, M, Bücher, 
vollag, F, Fenerwehrm. 
Schremps, 81.. Bankbeamt 
7» E ©aebert,O.. Siaöifekt. 
Brose, A, Bahnarb. 
D bethe», iSj, Ksm. T 
S E Gemeinde Hehlenborf. 
Dieeg, A, Fortbitb. 
Schuld,rekr. 
Lcljnmiiu, il, LandeSsekr. 
a. D. 
9 £ Gemeinde Zehlendorf. 
tpfficht'orlbübiinflSidjiileT. 
V. Link, Gin um, HouSivait. 
-<r JUtchstt. 
10 E Üiute, H, Direkt 
9iuliC B, Bert. Beamt 
11—17 Baustelle,,. 
Potsdamer Sir. 
Jlönigftr. 
18 E Paetich.H., 91cnticr 
Döring. W- Lande; Ob. 
Seit. 
ffielilmg, 81, Jtfm. 
Plage, H, fiunltgätlii. T. 
Ech,,eibet. W, JtoubitorX 
Schulze, M„ grau. 
19 Baustelle. 
20 E Dtnlmle, Jt, Jtfm. 
(Nt. 21). 
Brückner,H, Telegr.Techn. 
Runge, E, Ob. Gärtner. 
21 E lltuljnfe, Jt., Jtfm. T. 
Hohenzollernstr. ->■ 
Butagtaieujtt. -> 
22. 23 E jJiSfu«. 
Postamt 1 I. 
Deffentl. Fernsprecher. 
Brust, C,Dr, PostMrett.T. 
liln lallinctstr 
Karlstraße 
Machnower Str. ->• 
I E Wibeta, B, Jtfm. T. 
83er,iM, tr„ Kutscher. 
jEHerbig, 81, Eigentümerin. 
Herdtg, B, Landwirt 
— Jt, Dr. jur, Ger.Slffift. 
E PistoiiuS, F, Jtfm. 
Orlantütiler, Bankbeamt. 
4 E Bensch, st. Trogen T. 
Ewald, 91, Sttir T. 
E GShi, F, Dr. phll.T. 
I! E Miiukner, H, Wein- 
hdl. T. 
7 E HolbEcim, 9)t, Fobrk- 
6e|. (Berlin). 
Du tat, F, PostanShelf. 
Tornow. 33, Zetegr.Sekr. 
8 E Weser, W, Techu. Di¬ 
rektor T. 
(- itaroliucnstr. ->■ 
UE Müller, ©„Musikbirekt 
11) E Haenelt, P, Jtoiilen. 
Juimgebaucr, H, Schuhm- 
instr. 
Müller, O, Kutscher. 
PSgel, 0., Sleinseg. 
II E Busse, Marie, Ww. 
Busse, W, Jl|m. T. 
Mullet, W, Itfm. 
Paiternack, M, Bahn- 
beamt. 
Schmidt, G, Zimmttnt. 
Stärke, P, Gastw. 
WoifSdort, A, Kolonial« 
waren T. 
12 E Mieck, SB, Eigentum. 
Effiro6mauii,D. Baiiing. 
Gericke, 9t. Gastw. 
Krawezyk, H., Bäcker. 
Schiele, E, Obsthdlg. 
Schüler, 81, öiiitmerw. 
13 E giemaitn.H., Schlosser- 
mstr. 
Heldin, 81» Wäscherin. 
Kaag, I, Gemeindearb. 
Pietidi. F, Kutscher. 
Pink, At, Tischler. 
S>oro!fieeu|tr. ->• 
14 E Helbig, 91,. Jtfm. 7. 
Schreiber, P, Bankbeamt. 
Wnssow,H, Gemeinbearb. 
15 E Schmibt, St, »crlv. 
Rechn. Rat. 
Trojan, W, Schriftflell.1'. 
16 ©arten, geh. z. 9!r. 17. 
17 E Hagemeier,M,Direkt. 
3)cuba, I, Jnfpekt. 
18 E Riese,SJt, Fra,,Obers!- 
leutu. 
19 E DamhS, ®, Fifchhtlg. 
Aurchardl, H, Kraflwag. 
Führer. 
Gericke, F, Schneiber. 
Glisse, O, Gärtner. 
iVlicltc, F, Bauarb. 
Schmidt, H, Gärtner. 
21) E. Bold!, B, Eigen« 
tiimetiu. 
Boldt, R, Telegi. Werk« 
führer. 
Bnkowiau, M, Sattler. 
V. 55*.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.