Path:
Volume V. Vororte von Berlin Berlin=Reinickendorf

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1921 (Public Domain)

V. idi Berlin-Reimckcnborf 
— 264 — 
Wachholdexstr.—Winterst*. 
Wachholdcrstr. 
(38eft) ' 
. Berliner Sti, -> 
Baustelle». 
-*-.$edjeIflt, *>• 
BansleUtii. 
14J. a. Spillings». 16.17, 
E Eltgliget Hypotheken' 
tau! ®. ci. 6. H. 
Löhne, S-, Sitjlvifrr. 
■ Ctlel. SB., Psirlner. 
I, Plal, $.. Biirobeaml, 
Schwach, D., Sylidil. 
Sticamt. 
Eleinberg, 81., Heizer. 
Sljobdtlj, flf., Friseur. 
Wegner, P. Schlosser. 
. SBtiKoro, 21., Schneiderin. 
Schilliugstr. 
16 |. a. Schilliugstr. 34. 
E Weinyogin, Ä„ Inge». 
(Berlin). 
V Fiedler, Th., Buchbind. 
(Zchillingstr. 84). 
Fader, ffi., fifm.- 
fiomtl, £R-, Schlosser, 
«lohn, 9l., Fadrkarb. 
Munscheck, H, Schlosser. 
Schmidt,®., Gaiansl.ArB. 
• Sernela, J..Schueiderwstr. 
16—24 Baustelle». 
■<- Geucral>BarBy.Str,-> 
' 26-28 Baustelleu. 
.. 8)eiiiial.$8iigna-@tt.-> 
89—31 Baustelle». 
Gias-Haeseler-Sir. -> 
82 f.o. Gras-Haeselei-Sir24. 
E stossow, 28., Baugesch. 
, (91r. 32a). 
• llA Bertaiissstelle b.ston», 
lumamofltiifilj. Berlin 
ii. lliiu. T. 
Rel«, «., Schlosser. . 
Heinrich, $(., Ww. 
• stäseler, G., Technik. 
May, C., Werkzeug»!. 
Kolli), Beaml. 
echmibt St, Werkmstr. 
Elemler, E„ Schlosser. 
Bolds, (?., Mechanik. 
82a |. a-GrasHaeseler-StrÄ. 
EJtosso»), Ä, SoKgesch.T. 
112. Berkansistelle d.ston- 
(um-iBccciiiS Berlin. 
Baumann, M, X'thier. 
Glaser, M, Ww. 
Gossow,A,Tranrportmsir. 
Huse»Bach,F. eh.SBertnislr. 
Koch, öl., Siin) (lugest. 
Piekerl, F., Beamt. 
Pritzkow, !»., Schont», 
trepia», E., Jlfm, 
B°>gl,P.OB.,relegr.8lssist. 
88. 34 |.a.@ichBoiiiilr.l0.10a. 
E stossow, 28.; Baugesch. 
(Nr. 32 a). 
Berg, <£.. Zigarren. 
DreSp^ st., itiüifermslr. 
Csders, (£., Schlosser. 
Haerz. F.. Schlosser, 
stievlch, R.< Schlossir. 
Lobeslll», O., «im. 
Pilz, 28., ^Schmied, 
viedenlisch, L,, Siäherin. 
Schneider, <S„ Lehrer. 
Echöu», 28., stfm. 
Trabandl. .£>, Magislr. 
!Bur. Assist. 
ßichCouisir. -> 
85 s. o. Eichbornstr. 87. 
E Frese, 8t, Bigcitläm.T. 
Bergeler, 2h., Gesang. 
9hi|j. 
Burbal, M, Frau. 
Felliuger, 8t., Sattler. 
Gadow, P„ Former. 
Herrmann, ffl, Schlosser. 
•Slimpiecht, »., PrivaUe. 
Prüser, ÜB., Dreher. 
Przewerzlnsly, O., 
SDieljermslr. 
Wer, &, Schlosser. 
Rolliacker. G, HaiiSdien. 
Nuckbrodl, 3., Heizer. ' 
Schneider, P., Schlossen 
Schulz, 9t., Jljiit. 
' Sch«arz.A,Gri>nkramhdl, 
86 E Holdout,E.,Bäckermstr. 
Iahn, M„ Bürobote, 
sturzweg, 0., Schloss». 
Seist, II., Näherin. 
Mann, {jf„ Schlosser. 
SüfiHer, 8t, Kolonialwr. 
— <$., Buchhändl. 
Meimami,' 'S., Reisend. 
87J. e. Miifonienstr. 10. ] 
E fiier, fjadtf. (Berlin). 
V (Btgmeiifo, ff„ Clüher 
(Anlonienstr. 10), 
Block, M„ Ww. 
Gebauer, M., flfnt. 
Sltflng, A, Maler. 
«Ulf, I,, Schlosser. 
LI-», st, Fischgefch. 
Drill, P, Seiten. 
Renich, G.,' Zimmer«, 
vllrich, O., stfm. 
Wedersöe, A, Ingen. 
Anlonienstr. -> 
38 Aauslelle. 
39 E (Stogoin. O., Fleischer 
(aicheihalb). 
V. Schall, H., Maurer. 
Beer, P, Hili»roachtmfir. 
Falkenthal.O., Metallarb. 
GolembikwLIt.P.Schuhni. 
Jakob. 8f„ Werlmstr. 
Ärär.itr, H., Hnndclim. 
Paul, 118.. Dreher. 
Gchulze, C., Hilsrwachi 
mslr. 
40 EHüBim.®.. Ob. Post 
schaffn. kLichtenbirg), 
Summn, 81., OalarE. 
Schlott, SB., Pfleger. 
41 Baustelle. 
Klirsir. -> 
42 E Schmidt, Th., Memp> 
nermstr. (91t. 43). 
Bahse, C„ Kutscher, 
irewe. St., Wtv. 
6itinoch,(8., Üiaransi.Arb 
Möser, S., Masch. Arb 
Pillard, H., Bastw. 
Rodcck, Sl., Ww. 
Seidel, H., Sicher. 
Vogt, Q, Schlosser. 
Wechapsel, I., Wasserw. 
Arb. 
43 E Schmidt,2fi.,itlemmiet' 
instr. T. ' 
Balle, SB., Maurer. 
Barlhel, P., Bäikermstr. 
Denier, Siefier. 
Gohsa, G., Schneideiin. 
Groii. st., Het-er. 
Ludwig, O., SPeiisiOiiür. 
Pitsch, Wächter. 
Scheins, O., Schneider. 
44 EMannig,H„Eigenlnn>, 
Aszniann, I.. Fabrlarb. 
Besche, K.,Just.Wachlnistr 
Hempel, 81., GaSarb. 
Hering, @. Metallniih. 
Hohlbei». $(., Schmied. 
Jagodzmrii.A., Schlosser. 
5(1 Ijii, !)!., lliseudobl. 
Kalweit, it„ Tchraubew 
dreh. 
Lück, P.. Schmied. 
Meyer, (!)., Fbrk. Plörin, 
Wegenrr, H„ Fleischer. 
-<-Ge,nar<ungWitte»an-> 
45.40 Baustellen. 
fililftr. -> 
47 I. n. llliiltv. 10. 
E Käseler, F., Ww. 
BarniSli, tt„ Manier. 
Dewiy, 1$., Schlosser. 
Fuhlbiiigge, O.. BaSanst, 
Germer, ÜB., GaLanst.Aib. 
Giraro, (£., Bobier. 
ffirotljc, Sl., Wasserwerk- 
wacht. 
Liedire, F., Schmied. 
Leitet, 6., Tischler. 
Niedel, St., StrafjcnB. 
Schaffn. 
Sowiuiki, I., Zinimerm 
Ulrich, D-. Fräser. 
MarniinSky, H., GaSanst, 
Arb. 
48 I. a. Anlonienstr. 60. 
E'p>ehatzek,H.,Schreibwr. 
Bandsch, 0., Schlosser. 
Deulke, SB., Bctrictäarl', 
Wscher, ($., Ww. 
fcrÄm.r mi IS.J 
üfi—fi7 Baustellen. 
Geiieral.Woyna-Str.-> 
68—6U ü'anltellen. 
61 s. a. Gencial-Bariy' 
Straße 97. 98. 
E Schefilei,<f., fflätfcntisir. 
(Spandancr 4). 
Bayer, P., Arankenpfleg. 
Bohn. SB., Strasausl. 
Ob. Wachlmsir. 
Hklsenbein, H., Schlosser. 
Jänisch, R. Pensionär. 
Jurich, F., Handelkm. 
Knpserschmied, ff.,Walzer. 
Loo», ÜB., Postbot. 
Pekknhn, K., Modelltischl. 
Weber, ÜB, flsm. 
Wieqand, ÜB., Olenisltoi. 
-^-General- Bariy-Sir,-> 
Banstellen. 
-tr Schillingsir. -> 
Baustelleu. 
Hechelstr. 
Baustellen. 
-*r Berliner Sir, 
mämci, $1., Schlosser. 
Ärouow, 91., Manrer. 
Jäger, !>>., Tischler. 
Nerlich, K., Ww. 
Pötyko, 311., Schrislsetz. 
Puder, Sl., Heizer. 
Raasch, L, Matchinenari. 
Blöftr, 81., Dreher. 
Weudland, K., Schmied. 
Wolff, it„ iliohileg, 
-<r Autouieusir. -> 
49 s. a. Aniouiensir. 9. 
E Hiizbeig, (i„ Ur.mcil 
(Charlottenbg.) 
V. Weidmann, ill, Bäiker. 
Babeuschneider.P.,Heizer. 
Itöljii, jt, Ziunniun. 
Rranier, K riohlenhdl. 
Ololfje, j(., Schneiderin. 
Schmadile, 81., Hiaiileit' 
Pflefl. 
Schröder, C., Kransnhr. 
Emubbel, SB., Handelii». 
8«iseii,W.,FahrUuhlsuhr. 
Eeysailh B„ Oimliitim. 
Somiuciseld.W.Maschinist 
60 E ®aiiibcig,ö,,$iaiutri 
mslr. 
inze, CT., Rohrleg. 
unM, !?., Schlosser. 
, Ulrich, r, Lagerarb. 
51 Bausl'.lle. 
,'<ichBoriiflr. ->• 
62 geh. j. Eichbornstr. 8. 9. 
63 £ Hendlich, fism. 
(Siqufööii). 
PrzewerzinLky, G.( Eisen- 
dreh. • 
64 Baustelle. 
Eras-Haeseler-Str, -> 
Waldcrscestr. (Ost) 
-<r Marlsir. ->■ 
1 I. a. Marlsir. 12. 13. 
E Brcdcieik'lchc ErBeu. 
Döüng, O., Maurer, 
ülewohu, G, Schlosser. 
Gundcimann.M., Zeichner 
Hnriienne, Ä>„ Telear. 
9l|Tiii. 
Sliiuiberg, 81., Lehrer. 
Piforf, F., Jlfm. 
SleMrlb, (?., Schlosser. 
Beil)!, W., Bankbeamt. 
2 E Auiij. #., llbrmmslr. 
E ftini vfr, Eigentümerui. 
Sell'a, (9.. Banlbeamt. 
Enqelmnnu, Ä„ Rjiiu 
Fieuzel, !»!.. Ww. 
Hossmann, 81., Ww. 
Lievach, A, Minist. Sekr. 
Nirolai, H., Rentier. 
Paliernaik, M., Bnroches. 
Revpin, R.,Gem.Baumsir. 
3 E Mallon, ®, Jltafi- 
droschkenbes. 
Bnihoidt, I., Drahiziih. 
tnllchcr, A, Nentieie. 
ohn, H„ ÜBächtcr. 
Liudner, H., Schlosser. 
Mark, t?.. Kutscher. 
SÜHillct, M., Jlnlsitictiii. 
Preii, M., Schneiderin. 
Noeder, SB., Sattler. 
Schenk, F., Schueideruistr. 
Walter, SB., Handrlsni. 
4—6 geh. z. Markstr. 10. 
7 E Jlöiiiö.S'., Räucherwr- 
T. 
Bornschein,W..Nänchcrwr. 
Fengler, l?„ Sattler. 
Just, 81., Dreher. 
Neumanu, SB., Schlosser. 
Plath, St., Schlosfetnijti'.T. 
Notlleb, S8., BuroBeami. 
Stäche, M., Eisenb. Art. 
SBciidt, I., Krastw. Führ. 
ganiman», Q, Sei sich. 
Beaml. 
E ftöiiig 8f., Fuhrh. 
Finke, &., Kutscher. 
Äorix,G.,strastwag.F»hr. 
Hellerman», K„ Tövser, 
Kantsch, F., Eipedtenliu. 
Malchow, £>., Technik. 
E S)ic(cl, B., Ww. 
(Lichirrfelde). 
Slierlich. M, Bildaieber. 
10 Banstelle. • 
11 E Molleri, I., Maler. 
Achter, ©., Qnftiu. 
Biithien, F„ Schlosser. 
Göbel, 91., Ob. Poslschassn 
Jorbe,9l.,straftwag.F«hr. 
Soft, M., Jugeu. 
JtriiDpn, SB., Maler. 
Philipp, 91., MelallarB. 
Schmidt, g„ Ww. 
Stiautz, C.,Büroauaestelll. 
Sworowiki, L.,' Modell- 
t'fchf- 
SBicIaiid, 21!., Ww. 
12EPrauke.P., Diahlzauiu 
sabrl.(Rei,den,str.ll2). 
V. Hanek, M., Maler. 
Dornbusch, H. Handlgk- 
geh. 
Finke, Fuhrh. T. 
John, !»., Modelltischl. 
Schneider,W., Baukbiami. 
- 8., SS in. 
13 E Pech, ö. in. B. H., Bei'® 
bandstosssabik. (Berlin). 
Wincheudach, A., geileu- 
sabrk. T. 
14 E Molieik. M., Ww. 
(Charloileubg.). 
V. Jahii, (£., B- rwalierin. 
(Nr. 15). 
Stier, st., Krim. Beaml. 
Beyer, W, SaiidelSm. 
ClriiiicEcrg, 0=, Schlosser. 
Hild. F„ -Jlfm. T. - ■ 
Huib, k, Jlfm. 
14 Kehr, H., Schlosser, 
stlan, F.. Pensionär. 
Lubasch, St., Lehrer. 
Ortmeier, F., strastwag. 
Führ. ' 
Bunikl, M., Ww. 
Sechaur, P„ Mechanik. 
Scheffler, 3„ Ww. 
Schreiber, M., Schlosser, 
Schulz, D., Siehet, 
Willi,likt, Sf., Jlfm. 
16 E Motte-, M., Ww. 
(Charlottenbg.). 
V. Iahn, £., Berwalieri» 
t'llbat, L.. fflio. 
Draeger Sf., HeimarBIriu. 
Filbra»dt,G, Bilrodeamt 
Fritz, O., Ksm. 
Hauke, M„ Tcchu.Zeichuer. 
Hildebrandl, £., Ww. 
Mattock, I., Buchdruck. 
OBermsir. 
Rah», 6„ Meiallatb. 
Salbeiiblatl, P,, Cheiu!' 
araph. 
Schulz, e„ Revisor. 
Thuinaik.A., HeimarBtrin. 
16 f. a. Stieget Sir. 13, 
E Mottech M., Ww. 
(CiiailotleuBiira). 
V Jahu, 6., Verwalterin 
(Nr. 15). 
illtmanii, Q; Masch. 
Schlosser. 
Blume, W., Invalide, 
Doinkowiki, 81., 
Maschiuenschloffer. 
Böritz, 0., Gerichtsbeamt. 
stieiiig, 6., Fleischer, 
Kuuze, P., Iöp>er. 
Moll, R,, Hilsrangest. 
Motleck, M„ Ww. 
Niertioy, P., fism., 
Rubischeli, F., Werkzeug!». 
ÜBeidcl, F., Gaslw. 
Brienzer Sir. 
17.18 Vaustelleii. 
E staezorowSki, M., 
Eigeutüiu. 
Steiliiig. F., Auiorepaiai. 
Werkst. T. 
20 Baustelle. 
21 E Zöllner, ($., Teppich 
klopswerke T 
V. Nopke, A., Aeiknistr. 
22 Holzplah. 
E Scheffler, Gebr.. G. m, 
B.H',Holzbearbeiin»gi' 
favik. T 
23 E Steinilke, 8k., Eigen 
tüni. (Nr. 2-1). 
Lhrauowsky,H., Schlosser. 
Flory.' F„ Baiilbeanil. 
Äellner, H., Automobil' 
reparaturwerksi. T. 
Hild & 6o„ F., HoIz> 
Produkte T. 
Lehmann, 91., Pferdehdl.1! 
Nowiky, 9L, Schlosser. 
ffJeich, 0., Jtlempiiec T. 
Eawjtzky, st., fism. 
Schramm, P., itrafllijog, 
Fähr. • 
SonnenBerger, F., 
Schlosser. 
Sperlich, M., Bildgietz. T. 
24 E Steiuiike, 81., Eiglutüni. 
Tohu, M., 5lfm. T 
Feder, H, straiikenkass. 
Beaml. 
30 Belke, @., Salllermstr. 
Braun, R., Buchdruck. 
Fahrnow, E., Buchdruck. 
Bratzmm», F-, Gaslw, 
Merlin, ffl., Buchhalt. 
Müller, Rechn. Rat. 
Padbicf, (?., Faktor. 
Manier, H., Jfoufm. 
Suchy, I., Eiseub. Beaml. 
-*• Markstr. -> 
George, F.. Lehrer. 
Hild & So., F., Holz. 
Produkte 's. 
Hopp, H.. Ikassenboie. 
'Jacob, G., Beriril, 
Krieg, 0„ Äfm. 
Kunz, st., Ww. 
Lehmann, ff., Pserde» 
händl. T. 
Maix, £>., Schlosser. 
Meinke, F., Handelim. 
Sawihky, 6., Ww. 
Schreiber, P., Liihogr. 
Wellmanii,H., Slratzeub 
Schaff». 
Wirtz, st., Jtfm. 
25 ENcbkow,W.HaudelSni.7, 
26 E Schmidt, A., stäsesbrk. 
Kraus». 9l., Ob Poslsekr. 
27 E Höhne. (?., Ksm. 
Krüger, F.. stsm. 
Leischner, E,, Buchdrucker. 
LichlenLerg, P., Steiw 
drucker. 
Michaelis, R., Tischler. 
Missall,W.,Maschinenbau. 
Pieper, L. Maschiueunistr 
Reckzeli, M„ Plätteriu. 
Tresseli, O., Schlosser. 
28 E StjIcBe», H„ tilge». 
iiimeci» (autzerhalb). 
V. Tietz, 8l.. EiShändl. 
HnBerl, A., 9luiwärtcriu 
Menz.A., Droschkenfuhrui. 
Tietz, M., Eishändl. 
29 E Laurig, 6., eigen- 
lümeriu. 
Malchiu, M., Fleischer' 
mstc.' 
30 f. n. Markstr. 14. 
E Haupl, R.. Bäckermstr, 
Becker, st., Klempner. 
Waldowstr. (West 
HumBoldtstr. ->■ 
(Unbebaut.) 
Wnldstr. (SBcft) 
Berliner Str, 
1.2 Baustellen. 
Saaluiaunstr. ->■ 
3—41 Baustellen. 
42 E Pehlko. 81., Nacht 
Portier. 
43 E Srmliit, F„ Bäcker. 
Doniinick, Verwalt. 
(antzerhalb.) 
44.46 E Weder, Cb., Tigeu- 
tiim. (Scharnweberstr. 
Sir. 141). 
Feqeu, E, Schlosser. 
4R Baustelle. 
47 E Gollin, P., 1'iolketei' 
besrm. 
Heuschel, 9(„ Ww. 
»iaschitzli. $., Maler. 
SücljlS, Jda, Renten- 
einpsiin. 
48 Baustelle. 
49 E @6rbt6,3„ eigeiitfim. 
(Borsigwaldc). 
Landdkron, P„ Kransühr. 
50.61 E Siegel,M„ Gaslw. T. 
-<- Eichboiustr. 
62 Baustelle. 
5J EPeinct,K.,Flcischer»istr. 
Dobratz, H.. !»»ndschlcis. 
Hest, Haiidelöm. 
Humla. st., Kolonialw. 
L>!atzdors,S.,'äniospedit.'s. 
Slenmau», I., Ww. 
Pnrgander, E., SlratzeuB. 
Schaffn. 
Schutze, M., Schlosser. 
Steinhösel, H., Schmieb, 
Stein, I., Äsm. 
Weib, 81., Büroassist. 
-<-Gei»arknngL'iltena»-> 
r Wiitestr. ->■ 
64.65 Carle», geh. z. Eich 
bornstr. 63. 
Eichbornsir. -> 
56 Baustelle. 
57 E SBcifll, M., Privatier». 
58 E Locjch, SB., Kuustgärtu. 
59 E Kunz, I, Architekt 's, 
60 Baustelle. 
1 s. a. Humaunstr. 26. 
E Schinbler, 8t.,Eigentüm 
(Berlin). 
Bciuaib, F., Wio. 
Brachiow, 81., Dreher. 
— H., SBcrtzciigm. 
Friedrich, st., Etpebii.Geh. 
Kirchner, A., Gasiw. T. 
Niestroy, G,, Schweißer. 
Wolkensleiu, 6, Ww. 
Ziiil. 81., Schweife«. ■ 
Huniauüstr. 
62.63 E ffleBmirr, P„ 
Direkt. (IBilnmSbf.). 
Urban, O., Jtfm. 
61E Hellmnnn, P., Rentier, 
(Äruiiewald). 
V. Meiizel P„ Schlosser. 
AdarnSIi, Sl., Schlosser. 
BordinSli, SB., Schnhm. 
65 E Wisbar, E., Moniern. 
@11111«, P., Dieher. 
Glitsch, H., Krankenpsleg. 
Höhle, T., Eiurichl. 
Host, Eh„ Weikinstr. 
Jablonski, E., Schlosser. 
Sielte, £Ü„ Schlosser. 
DeUciich, H„ teils. Beaml. 
Pollack, ffl., Maler. 
Thäle, ffl., Schmied. 
Willeil,. (?., SleiiiltH* 
maschiiieumslr. 
66—101 Baustelle». 
1C2 Lagerplatz. 
E Horncinanii,A.,8lrchiIcki 
HolzBearbeiinUgSwerk 
Berlin-Neiuickenborf 
Slbols Hotii:!'">mi T 
103 E Horuciiiau», fe, 
Architekt (SBilmerSbs.) 
V. Boigt, 'l\„ Ziininerpol. 
©tiefe, F., Kutscher, 
ffirife; F.. Kutscher. 
HolzbeaiBeilnngiwerk 
Berlin-Reiiiickindorf 
Adolf Hormmann T. 
Jhlos, ®„ Töpjor. 
Jaschke. H„ Pflegerin. 
Lehmau», M., lioilierir. 
Nielhe, ÜB., Dreher. 
Pitzarka, H., Bahnbeamt. 
103 Riemer, I., Gichireiakb 
Runge, 91., Pflegerin. 
Seelen, Br, Gaslw/ 
Ihhltm, R„ Zimmerm, 
Ircuholz, P., Maler. 
Boigt, F., Kim. 
flielchait», SB., Schlösser. 
104—lOß Baustellen. 
<- Berliner Str. -> 
Mlkestr. (Ost) 
-<r Residenzslr. -> 
1 I. a. Residenzsir. 137. 
E Strauß, H., Gaslw. T. 
Ahl, I., EiShds. 
Borcharbt, H„ Bäcker, 
stuuth, F., Werkustr. 
Schuleil, st., Stellm. 
Scaiupe, O„ Seist», 
leite, SB., Steiudinck. 
Boigl. 81, Buchdruck. 
2 E Schulz, ÜB., EiShdl. 
Ahmaiiii, 31., Vers. Beaml. 
SJciilcl; I. Gern. «ckr. 
Iah». 91., Ww. 
ooti 
Iählke, R., Ksw. 
Kaizmarek, H., Dieier. 
Rillcr. P., Lehrer. 
Theuscr, H., Fleischcimslr. 
3 EMeinharbl,F.,tiigcnlu>u. 
Kunsch, 81., Technik. 
Lahn, 91., Piivalieie. 
Jiawratp, H.'. Tifriiltr. 
Roscnbanni, A., Schlosser 
Schefficr,A.,Jkoloniaiwr.'s 
Sicmon,O.,SaiIler. 
Wicrin», E., Ww. 
4 E Müller, SB., Eigentum 
Behieudl, 81., Prwalierk, 
Sirocler, SB., Reuiueri». 
Floeael, F., 'Aolischaffu. 
Fmilltr, 6„ SOioiiieiti'.'1 
Goitberg, P, fism. 
Hoffinaiiii, 91., Annoncen- 
Gipcd. T. 
— A,v„ Annonceu (Eip.T. 
Korsch, SB., Fabrk. 
Krause, P., Telegr, 
Bausühr. 
Lischack, SB., Eikhbl. 
Rncker, st., Pol, Ücnmt, 
Schmidt, I., Ksm. 
Severou, F., stfm. 
Wille, 91., stsm. 
ÜBiitpe, 81., Slmilcur. 
BirgitBcI, 91., Schleifer. 
4aESd|tchier,üB., Cigentüi». 
(Berlin). 
V. Linke, P., Obsthdl. 
Nenftädt, $.. Fleischer. 
Epuhl, L„ Näherin. 
5 E. Jiöhu, C„ E/geiitüin. 
Seimi:, Gebr., Lacksbrk. 
6 E Schrenk, K.. Eigentum. 
Rtitlig, <k„ Pförtner. 
7 E Brennecke, Willy, Sb' 
schinensBrk. T. 
Kulicke. III., stfm. 
8 E ScbaftiaivlSem. 
(Berlin). 
Liebiug, ill., Musiker. 
9 E Nowicki, Ü., Cigtniüin, 
Soimtagstr. -> 
10 E Pienzel, C.. ÜUarkt' 
imtcriitijmcf T 
11 E Bölliug, F„ Eigentüm. 
12 E Bertram. E„ Eigeulni» 
starbe,W.,Bah»Ivärt. a.D. 
13 Baustelle. 
14 EWtlle,E..Schlosseri»str. 
V, Neiiniann, H„Straßei>b. 
Führ. 
Champük. st., Kim. 
Drezemaia, I.. Bäcker, 
stalkwitz. P, Backer. 
Kiiinke,G.,Ka»alisationS- 
Arb. 
Meiling, H., Ww. 
SleipS, Gaslw. 
Poschnianii, P.. Schlosser. 
Schnelle. F., Slrabeni. 
Schassn. 
Stidi I, st., Fleischer. 
Set’.if, F., Fleischer. 
Snceteitz, ®., stsm. 
Thieuel, III., Jtlin. 
Arappe, 0., Kuischer. 
15 E Mourgues, E., Ww. 
Berger, M., Ww. 
Eluth, 6., Ww. 
Heideureich, E.. stfm. T. 
Preuzel, E.. Ww. 
16—24 Baustellen. 
25 E Moloieusbrk. Prolok 
G. m. 6. H. (Beilin). 
FeuiilngSIcchuifche (iics.m. 
B. H. T. 
Gesellsch. s.9lbwäruie-Ver 
werla. m. B. H. T. 
Gesellschalt f. küusil. Zug 
13. m. 6. H, T. 
Gräsl. Lani ». b. Schuleu- 
biirg'schiMaschincusbrt. 
m. 6. H. T. 
Hardies, (?., CEjpcbicnl. 
©lü.rfel, SB., Welkiiistr. 
Wilke. (£., Werkmstr. , 
28—29 iBmtilcHeiu 
30 E Tinim, H., Ingen, 
(Bellener Sir.1). 
, Bischof, F„ Renlenempf. 
Dahnes, M./Ww. 
Deullchmann, P,, Wickler- 
Helmdach, L, stondil. 
Lainprechl, st./SBert« 
mstr. 
Lehmann.'F., Werkm'tr. 
Meyer, 3.', Ww. • 
' Siiitln, H'., Üftyuita. f, 
Wäschereimasch., 1°. - 
Träminnitz, G.v@>m?HrB. 
31 E'Wiaf'5., T. 
Oder/F-, Aimmirin. 
Schätz, 8., Darmhbtg. T. 
Schlitz, F., AiikMickl. 
SBitcÄ/H.,. Siailzenri'chl. 
32E.^öat6!;«fSi:rari.'3)j. 
Ä" Böltchdr? 
&l^,'j/offtiidtiiand. 
Fabrk. - ' 
Stolz, M., oimmerm. 
Seithr, st.. Handelkm. 
33 E. Beliriiidt, Ä>.. Frau. 
Beyer, 34 Bücket. 
Bönig, F, Beaml. 
Eisuith, Kh,, Jlfm. 
Friedlich, 6)., Auiogeu- 
schweister. 
Günther, ä>l. Malchiuarb. 
Weif; 6; $1 p.sch. l'ltb. 
Nemert, öl., .Heizet. 
Schröder, E.^Sjuchbind. 
34 E S!orpahi,W.Eigentum. 
Stnschcr, Jt., Backer. ■ 
6ti>8,"R„ Buchbiiid.. 
Hecht.-R-, Shriff. 
fiaejeluter, jV» €tcm* 
" fflcii.' ' ' 
Tilguer, 9I„ Mw. . 
35-E Relilg, PvLiqeiijüni.f. 
SMeUsch, P..-SchuMer. 
tzeyilr.'F.,'Aalen' * 
stoch, VI.; llftiuiij i r 
fliVVlf, C.. .Saltler.- 
Maller, M„ Ww. 
Schalt,-91...Kuiicher. 
Schwarz,E.,'KupserIchin>eb 
- Cchouholzer Weg 
36—61 Baustelleu. 
62 E 3ici:c Berlinir ffie> 
»osscnschgstrbäcknii 
e.G, in. b.H. 7. 
V. Engel, 91., Backer, 
Adler, H., Bäcker.' 
Berger, F., Bäcker, 
fflcbijarbt, O. Bäcker. 
Häder, F, Schneiderrnstr. 
Henlschel, H., Bäcker., 
Höpsner, st.. Bäcker. , 
STBaiititlbi G.> Broifahr. 
Maisckiel, st., Bäcker. 
^Bäcker. 
!Diüls»V;,ii., Miler. 
Pieiii §., Bäcker.' 
Sch»iz/T., Bäcker/ 
Seezepaiiik, Wly. 
Span,i.'W., Schlosser/ 
Slübner. 0., Bäcker. 
Walter. v„ stiitfcheti' 
Wilhelm, st., Heizer. 
63 E.,Friede, L. Molkerei T 
Pieper, F., Wächter. 
64 E SKtiuci, e.„6igeiilim. 
stiisme, iro., •Siueollekjiei. 
ffllitliec, 81, Ww. 
©Irehloiv, (!., SBeilmtir. 
65 E Wiite, F., Biirqeimstr. 
Kleve, st., pens, Bramt. 
Schwrutcrlei, 91., Ww. 
66 Siaiislcfle. 
67 E Riiitisch. 9t, Lehrer 
Abel. O-, Gymiivstallehier 
Hölzer, 91., Jugeu, T. 
Müller,!Il,,vi',Sludie«ra1. 
Veterwiy, F, Ksm. 
Reiische, SB., Studieurat. 
Saure, SB., 'flies, 
Studieiual. 
Schult; 8t„ OB. Setiet. 
68 f. a. Residenzstr. 138. 
E Meiizel, 6., Eigentüm. 
(Nr. 64). 
Aah», 3)1.,’ Ww. 
C?riutfch, st., Maurer. 
Müller, I., Tieher. 
— O, Maler. 
Nerlich,' P., Schlosser. 
Paulke. 91.. Möbel. 
Restde»z>tr..->- 
Winteists. (Ost) 
3faislr. ->• 
2 Baustellk». 
geh. z. Hausolierstr. 71. 
oefi. z. Hausotleistr. ,70. 
Baustelle. 
E stoeppe», H., Giiiciiifim. 
Fabeliuan», SB.,- iBdJli» 
beaml.. 
Sleiiieck, O., ©teliisife."' 
Schubert, I, Former-! 
Sommer, £0., Triiithalls»- 
WeÄ'M.',' Diehir.^'' 
'i
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.