Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1921 (Public Domain)

Eichborilstr.—Graf-Haeseler-Str. 
— 251 — 
Berlin-Reirnckendorf 
teil V. 
1)2 Müller, @.,<£ifctib.3ciimt. 
Pritz, VI., ISto. 
Stiller, (?., Friseur. 
Siebelist, M., Nähen». 
Strnschka, 29, Ww. 
03 E llphoff. M., Tauch- 
«nltrntbm. 
(Zrorabnd), F, Edjait» 
stellungSunteruehm. 
M E Sotcr,6 .Fonragehdlg. 
(31r. 90). 
licftäiiöig. E, Zigarren. 
Gcrth, H, Wafferw. Arb. 
Kamins», F., «ierfahrer. 
Kiihnapfel.Pensionär. 
Lehmauu, 9t., Schlosser, 
tieiflner, K, Gastwirtin. 
Ludwig, K, Wächter. 
Matlath, St-, Bitrsahrer. 
Mieleiluer. t£, Wu>. 
-taujok, H, Pensionär. 
Pritzel, 61., Werkmstr. 
Neitzmaun, P., Friseur. 
96 Baustelle. 
9«EHünS,Photogr.(Berlin). 
K geraet, K, Maurer. 
Stahlberg, 91., Invalide. 
Schaniweberstr. ->■ 
Epensteinplatz 
(Ost) 
-4r Sllbert-Fteitag-Str. -> 
1 Baustelle. 
Gpcnilcinftr. -> 
2 s. o. Epeusleiuslr. 22. 
E Seutz, I, Beamtin 
(8116erlgteilng'Slr.86). 
. E Senb.F, Ww. (Sllbetl 
Freitag-Sir. 36). 
Becker. P, itsm. 
Böttcher, St, Schlosser. 
Fastet, F„ Registiat. 
Götz, F, itfm. 
.6 emmerting, F,Fab rkarb. 
fliuig, P, Beamt. 
Pohle, N, Beamt. 
Schmelz, F, Tischler. 
Schwänzer, B., SBro. 
ffliUte, tR„ Beamt. 
WtouSki. M, Schlosser. 
8 f.a.Albert-Freiiag-Stt.30. 
E. Senf), jiin., 6.,2i£j6mi = 
unternehm. 
E Seich. F., 33m. 
Brochnow, <8., Gastw. 
Droßmanu, O, Buchhalt. 
Bebauer, S, SB)». 
HaenseI.B.^kupserfchutied. 
Hlchn, W, Stereotyp. 
Kummer, O, HandelSrn. 
Duanbt, H., Stillt. 
Staut, QS, Revisor. 
Echottstädt, A, Former. 
Tessmer. 6„ Bäcker. 
Trefflich, Th, Koutorislin. 
Alberi-Freitag-Sir. -> 
Baustelle. 
Epeuslesiislr. -> 
Baustelle. 
E Berlin-Neinickeudorfet 
Terrain 8ef. 
Albert-Freitag-Sir. -> 
22 s. a. Epeusteinplatz 2. 
E Eei'b, I.. Beamtin 
(üllbc.l Frcitag-Sir^v), 
E Stuft. F, Wiv. (Slldeil 
(Frcitag-Str. 3G). 
Slntlamm, 91, Einrichter. 
Berqmami, I, Kupfer- 
sctimiöb. 
Böldickc, 3t., Sttabenb. 
Fahr. 
Daniel, O., Osensktz. 
Eugelnioht, SB., Äfm. 
Mtifchalla, H, Werkzeugm. 
Stenmann, F, Beamt. 
Opolka, C, Kutscher. 
OrtIepp,P,WerkMgmaih. 
Cuaubcr, 'i., Ww. 
Sasse, 15., Kutscher. 
Schtrs, SB, Pensionär. 
Epeusteiitplatz -> 
Albert-Freilag'Slr. 
Baustelle». 
-<r Schwartzstt. ->• 
Baustellen. 
Grünet Wtg -> 
Epensteinstr. (Ost) 
<- Grüner Weg -> 
SmiittDni 
Epensteinplatz 
■<- Albert Fteitag-Str.-> 
Baustellen. 
Pankowci Alle« 
18 f. a. Pankowet Allee 39. 
E Pcfcnecket ÜB., Postsekr. 
Berfelde, P, Gem. Arb. 
Böck, D„ Dreier. 
Eisenhart«!, 51.,’ Werksühr. 
Fischer, H, Fleischer. 
Haase. D, Schlosser. 
Hagemauu, M„ Schlosser. 
Kuhnke, B., Schlosser. 
Makosch, 3„ Schlosser. 
Mandel, F, Bürobeamt. 
Monse, F, Schleifet. 
Schimmelpstunig, F, 
Sieindmcker. 
19. 20 Baustellen. 
21 E Woop, A, Giflciilüm. 
Eoitrab, H„ SIrabeub. 
Schaffn. 
Rled)tner, A., Äfm. 
ffliefe, O, Schmied. 
Karp, 8t» SIrabeub. 
Schaffn. 
Anst. I., GtOmieb. 
Mtoig, M, MetallaiL. 
Mannebach. M., fflsm. 
Münch,A,Etra8l'.Schaffu. 
Noack. O, Sdiutiiu. 
Pahl. H., Dachdeck. 
Panling, G, Slrabcnb. 
Führ. 
Nutz. F., Bnchhalt. 
ThöiiS, 81., Ww. 
Waller, F, Maurer. 
Willberg, ft, Maurnmltr. 
Flottenstr. (Ost) 
Straumeucr Bahn -> 
Gras Ätoederii-Allee 
©oijeu’icheS Haui (1-8) 
ach. z. Gras<!Itoedern 
Slütc 10-17. 
Baiisttlten. 
(iiiiiubfi. >>. Akt. 6ief. Hti» 
Lehmauu & Ho. (21 
618 23). - 
E Hein, tichnmiui & (So. 
All. ©cf„ Eise»- 
loiistcutlioiicu usw. T. 
ffirosi, B„ Kaulineupächler. 
IHieboro, K, Exptd. 
Siegeweg -> 
Baustellen. 
Haimemauil'scher Hau? (27). 
E Hauuemanu. A, 
Hammerschmiede. T. 
Baustellen. 
Grundst. b. Argus-Motoren 
«es. m. d. H.(3!)-«l2.) 
E SlrgnS Motortn-Ge 
feilsch, m. D. H. T. 
Rohde, St., PoUlcr. 
Baustellen. 
Kopenhagener Sir. ->■ 
43 EGemeinbeNei.iickcudorf. 
WirtschastSamt d. Wem. 
ReiniLendorf. 
KwiatkoioSkii, 
Schwciueniäster. 
Meä'scheS HauS (50-53). 
E jjled Söhne, C. L. P 
Maschinensbrk. T. 
Knick, P., Änlicher. 
Mtlzer, A, Psörttier. 
Steffen & StieB’lchci Ha»L 
(Nr. 64. 66). 
ESteffen LRieS,G.in.b.H., 
iDtri.tUc T. 
V. Schwarz. St., Krim. 
Beamt. T 
Kroger, H. Wächter. 
Lagerplatz (66-63). 
E ymie&Go.,SU,ÄupfeTv 
«Jet!  (Residtuzstr.62.L3). 
(Holdstem, M., Werkzeng- 
masch. 
Krähenbühl.J., Plahmstr. 
Biete, il, Lagermstr. 
Baustellen. 
Nordbahn -> 
Freiheitsweg (Ost). 
Gras Noedern-Allee -> 
1 eiisliert nicht. 
2 3 geh. z. Hauptsir. 28. 29. 
Grundstück gell. j. Haupt. 
flrnfje 26-27. 
Baustelle. 
Gatten geh. z.Lnisenwea 30. 
Baustellen. 
Steegeweg. ->• 
10 E Saaaer, 81, Äfm. 
38 E Äiolsramm, SB,, 
Telegr. Sekr. 
3G E Huropp, F, Poftafftst. 
34 EHerbrich.A, Schlosser. 
32 E Tritmpelmau», O, 
Werkmstr. 
<• Uitifentocfl -> 
39 E Zipper. Dekaienr. 
;17 E Tischler. 
35 E Broiler,®.,Schneidet' 
Ulftr. 
33 E Kurmaiiu, L, Eigen- 
lümcrtti. 
Kaike, H„ Mechanik. 
31 E Haiiser, L, Avothek. 
ötttlcit ge:j. j. Dir. 31. 
Garten geh. z. Hinter d. 
Dorfane 24. 
Hinter der Dorfaue -> 
Grundstück geh. z. Hinter d. 
Dorsan 1. 
Älter Gemeiudekirchhos. 
änufltllrit. 
<- Bros Viotbcin-SHet -> 
Fricdrich-Karl-Str. 
(West) 
Berliner Sir. ->- 
l f. a. Berliner Str. 7. 
E.I§ratlöIt,L,RechiSann>. 
(Berlin). 
V. Sommer, M., Äfm. 
(Berliner Sie. 1). 
Viril, E„ Jtfra. 
Varlelt, 61., Ww. 
Betjieiibt tt, Backermflr. 
llyrack, W, Kigarren. 
George, M, Schneiber. 
Säckel, (il, Krasiwag.Führ. 
Statt, 51., Ww. 
Staue, G, Kulfcher. 
- ffi, Ww. 
Runde, A, Ww. 
tintiiieriitaiin, F,MonItur 
Henning, 6., jtolilciiljdl. 
Sennewald, H„ Telcgr. 
Sliiiu. 
Sltittbtrg, 6., Biidh. 
3 E Weilte, R, Tapezinflr. 
Deeö, H, Frau. 
Noack. Ä. u. Gl„ i'iäsjeriit. 
UlöSnif, O., Handelst». 
Suhl, *!., Echntiberin. 
SBilberg, G„ Fadrlarb. 
4—G Banflelleu. 
7 Ejtarjiiinrel, 8I„ Dekorat 
(Aetlin). 
V ti»r, Sl, Mtiallarb. 
Gutzeit, Sl„ Metallatb. 
HnteitDcrg, MelaNatb. 
Jtefiltr, ft, Ww. 
stoch, 8, Buchdruck. 
Lange,H, Strahb. Beamt. 
Liebner. W, Bäcker. 
8 geh. z. Blaukeftr. 131 
Blaukeftr. ->■ 
Steuicrfk. -> 
9—13 Baustelle». 
14. 15 Holjplstlj. 
E ßlroiifopf, F, Rentier 
(Berlin). 
Berliner Str. 
Friedrich-Wilhelm 
Straße (Ost) 
'Jtcfibeiyfir. -> 
Baustellen. 
Sottulagflr. -> 
Baustellen. 
81—83 E Lewy. M.. Drv 
Ghemif. (Berlin). 
V. Hensel, A, Maschinist. 
Baliiter Waltertrakt. n 
Fettwarcn-FabrikG.m 
b.H. T. 
84. 85 Baustellen. 
86 E Liesegang, W., Fuhrh 
(Nesideuzsir. 132a). 
Gauch. 5, Ingen. 
Hanpt, F, Schneider. 
Hoppe, 5), Buchhall. 
Korff, C, Bnchhalt. 
Soejcher, P, Bautischlerei 
Mannigel, St., Technik. 
Moritz, C, Äfm. 
Slenihmiec, St. llnlerraflr. 
Stubcnbeck, P., Schlaffer 
87 s. a. Residenzstr. 130. 
E Liesegang, ÜB., Fnhrh. 
E Schmidt, <£., Priualiei. 
Bihuke, 3, Landjäger. 
Buhl, A, Ingen. 
Fuchs, ilt„ Gymuasiallehr. 
Gramvow, L., Ww. 
«SramVoro, 33.. Diener. 
Schmidt, R, Telegr. Betr. 
«linkt. 
Slünkel, W, Werkmstr. 
Ncstdenzstr. -> 
Frühlingstr. (Ost) 
Nord bahn ->■ 
l. 2 Baustellen. 
3 E Mahlert, 8, Schneider 
lustr. 
1 E Schlüter, $, Cigenlüm. 
Schliitrr, 8t, Schlosser, 
llfltig, F„ HanbelSm. 
5 E Schröder, Sattlet' 
mftr. 
Hayart, ff. Schlöffet. 
Seroiu, D, SHeitleitentpf. 
Thiel, ©., Kutschet.' 
6.7 Garten, geh. z.Provi»z- 
ftrafie 76. 76. 
8 |. a. Ptoviiizstt. 74. 
E Klafj, D, Kasetier T. 
Serniig, 8t, Mechanik. 
Brnckncr, O, Gastw. T. 
SttttgerS, F, stfnt. 
Degner, P, Asm. 
Knappe. Si, Kassieret, 
itithtt, SB, Maler. 
Mit »er, !k, flenuct, 
Opih, SB, Drekter. 
l'jfitlcrfe, ®„ Musiker. 
Todler, P, Zivilingen. 
Provinzstr. ->• 
9—11 Ställeplatz. 
E itiefelbadh, Gigcitlilin. 
("yrirbeimtil. 
V. Stoch, H, 3810. 
12. 13 E Secliger, 5t, 
Kohlen. 
Uiraubuer, 61, lüt* 
beschlägesbtk. 
14 E Franke. M, Slriift 
V. Ouolchiug.i't.,Schlöffet. 
15 E Tautz, C, Sigeutum. 
16 E iDiolorciigrsfllich. iltei' 
utckendorf n' fi. H. 7 
17. 18 geh. i, Sch nholzer 
Weg 2». 
Sloibbalju ->• 
Gcneral-Barby- 
Straße (West) 
■<- Scharuweverftr. ->■ 
Smiilellcit. 
Wachholderstr. ->• 
Baustelle». 
Auguste-Bikiotia- 
Allee -> 
Baufielltn. 
Wachholderstr. -V 
97. U3 j. a. SBatfiholdetstr.Gl, 
E Schefflet, E,Bäckermftr. 
(Spandauer Weg 4). 
Bereu68. B, Schneiber' 
mflr. 
Btikholz, 81, Ww. 
Emile, P, Schlöffet, 
tilöljlich, P, Kasseubeatiit. 
Heutfchel, A, Bautbeaml. 
Hoffiuatm, F, Drehet. 
Jaeuisch, H, Ksm. 
Jaeschte, F, Kafseuboie. 
Nilschke. P.. Schlauchmach. 
PetetL, W, Mechanik. 
Piehl, E, itfiu. 
Neschke, F„ Lehrer a. D. 
Schelme, F, riantbeamt. 
Schönikowrki, O, 
Bostschaffn. 
Schramm. St. Maler. 
Schutze, K, Krankenpsleg. 
Thiele, K,Galoauoplaftik. 
Wille. H, Stirn. 
— Th, Stüiichner. 
Zicktick, O, Mechanik. 
99—104 Baustellen. 
105 E Gtauzow, «, Gern. 
Botfleh. (Lohme i. St.). 
V. Waltet, H, Formet. 
Berna», E, Drehet. 
Blazeti, <E„ Schlöffet 
t5otuelsett,G,Ruudschleis. 
De»ket,Th,Handeirvertr. 
Gehnnann, A, Näherin. 
Heida. A, Nähert». 
Jahnke.F, Stiatzb.Beamt. 
— O, Gtiiitmidrch. 
Kleine, 9t, Schuhm. 
Klinke, B, Slauietiit. 
Linke, A, Gärtnerei. 
Richter, A, Werkzeugm. 
RzhSki. H, Bohrer. 
Scholz. (8., fitausüht. 
106 f. a. Echarnweberstt. 50 
n. 61. 
E Bankverein Gesund- 
Brmmtii, 6. Ö. m. 6. H. 
(Berlin). 
V. Hoppe. P, Tanzleht. 
Braud. Schlosser. 
Dehn, F, Schlosser. 
Rasettach, L, Ww. 
Schröder, 81, Fabrkarb. 
Ulrich, F, Invalide. 
aSatibtclj. P, Fadrkarb. 
göllucr, iß, Pensionat. 
Scharnweberstr. -> 
Gencral-Wvyua- 
Straße (West) 
Scharnweberstr. 
1. las. a. Schatnweberftt.64. 
E Hoeltiget, M, Ingen 
(Berlin). 
V.Küb»e, W. Ob.Lanbj. 
Bielefeld, R, Pmlier. 
Drill, I, Dreher. 
Seitlich,SL,Br.med,HrjlT. 
Hielicher, F, Ww. 
Kendziota, -31, Ww. 
Öle D>!>1.4ngiit. 
Schlächter, A, Schneibtr- 
uiftr. 
Schneider, R, Tischler. 
Singpiel. L, Ww. 
SliettS, P, Keriuitach. 
Baustellen. 
Wachholderstr. -> 
Baustellen. 
■<- ü(uguftc:$iIlor'm< 
Allee -> 
Baltslelleu. 
itiirlciifir. -> 
Hutnannftr. -> 
35 E Feuer, I, Wgentüin. 
Banftetleu. 
Aiigiiste.Vitioria- 
Allee -> 
49 f. o. Attgustk-Liklotia- 
«Itee 67. 
E. Schulze, C, Etgetilüm. 
(Sdiatnmcbctllr. 16. 
V. üßoirlfafjrt, I, Ftan. 
Stielet, Sl, Mag. Ged. 
19 Btodde, 15, Einrichter. 
Lange. C., Sattler. 
Matz. P, Schloff». 
Richtet. G, Schlosser. 
SchniMcr, E, Töpfer. 
Stange. G, Wlo. 
llll)ei, ffi, Fouuer. 
Wlelliuklie, B, Ksm 
Wollendetg, SL, Drehet. 
Baustellen. 
Wachholderstr. 
Baustelle». 
65 E'fflanile, F, Malennstr. 
(Berlin). 
V. Warnte, ffi, EÄoffer 
Belziier, ffi.. Schlofft;. 
Bernhardt, I, Frau. 
Buchholz. M, Äelrieb. 
Äfft st. 
Burk, G, Ob. Postschaffn. 
DomSgtn, R, Walzer. 
Gritneberg, N, Mechanik. 
Habrttttner, M, Schlosser. 
Horn, K„ Schlosser. 
Klatt, H, Lehrerin. 
Krone, B, Maschiueuarb 
Meuzel, O, Maschinist. 
Batlike, H„ Baukdeamt. 
Riebet, I, Ingen. 
Schulz. Sl, eieklvomoiil. 
Slttttdacher, A„ ilttoisor. 
Etofftcgcit. F, Ingen, 
lltlech, 8, Maler. 
Werlty. W, Bantbeami. 
G6f.a.Scharttwebetstr.66.S5!l. 
E Fiedler, 51, Ksm. 
(Berlin). 
Dietiltentz, 3t„ Dreher. 
Bttckow E.. Krastwagsühr. 
ftttzing, SB, Schristietz. 
Kohliii, F, Korrespond. 
Lehmann, B, flandeli-ni. 
Slolz. ©, Fleischermftr. 
Sperling, H, Dreher. 
Gdiaimoeberslr. 
67 f. a. Schainweberftr. 90 
E Almtir, H, Reittiere 
(Berlin). 
V. Matthie, H, Ftan. 
Bohmet, M, Dreher. 
Friestcke. I, äugelt. 
Germer. O, Dreher. 
Harbartb, <L, äBettiustr. 
Kaiser, 18, Äfm. 
Rackow. ÜB, Ingen. 
Römer, I., Schlöffet. 
Matthie, H, Ww. 
Noack, G, Lehre,. 
Schmidt, C„ Jttfl. Wacht' 
uistr. 
Schwob, H, Lehrerin. 
Todleu, O, PoslauSh. 
Weirnnnnn. I, Invalide. 
Werner. 8t„ Schlosser. 
Wolfs, W, Maschineiimslr. 
G3. 89 Baustellen. 
-<r- Jniigsernheidk -> 
70. 71 Baultrllrn. 
72 j. a. Scharnweberstr. 91. 
E Slritzke, P, Fleischer- 
mstr. (Berlin). 
V. Hanue. H, Berwalt. 
Feistel, St., Exved. Leiter. 
Joachim, ®, Former. 
Karpe. O, Jnfpekt. 
Lösselbein, ®„ Dreher. 
May, (£, Scifuiijäverl. 
MaiiS, E, Ww. 
Münzlierg, F, Kessel- 
Ichiuied. 
MiiiawLki, F, Schlosser. 
Noebel, W, Lagerist. 
Neinfch, D, Slellm. 
Schöiiecker, [?., Werk- 
zeiigm. 
Zin,niet, I, Buchhall. 
Scharnweberstr. -> 
6 Seloekoiv, 51, Ww. 
Stetudel, B, Bonbon. 
kodier. 
7 E Müller, H, Privatiere 
(aiinerlinlb). 
V. Müller. M, Ww. 
Stfler, N., Korlmt. 
8 EPrepperuaii,H,THchler. 
9 E Steinicr, G, Lagerist. 
8fmnti, Stenliete. 
10 E Stielfchraer, Sl, 
HanbelSm. 
11 E Slerubeta. R., Nog> 
Jisjlächicrittflr. 
12 E Leiuble, Fuhth. 
4‘J EPottatz.W, Möbelfbtk. 
4t E Schcimemaira, (£., 
Bangeiib. T 
12 E laciak, C, Gastw. T. 
Sccftr. 
Genfer Str. (Ost) 
Schillerptomeiiade -> 
(tlnbebaul). 
Gcscllschastsstr. 
(Ost) 
©eestr. ->■ 
1 E Neumaim, st, Fuhth. 
2 E Träget, ©, Eigen¬ 
tümerin (JitstnSitr. 60). 
Meinett, I, Bäcker. 
Hohenbetg, W, Schlöffet. 
E Lehmauu, A, Ww. 
(Berlin). 
Adatn, E, Sitatzeiib.Füht. 
Nagel, W, Slrofjciiti. 
Schaffn. 
4 E Mauke, G, 'fiäjefCrt. 
ö EZiera>t,O,Schne!dcritt!lt. 
> E Marohit, G, (Jigettlum. 
tiinle, VI,Krafli«(ig.Führ. 
Decket dt, 0„ Maurer, 
fiienaft, K, Strnfceiiti. 
Schaffn, 
itlimi, K. Gürtler. 
Loreiiz. C, Batikdeaiut. 
Siicihe, SB, (Sera. Setr. 
fjifcheöcr, H, Kontroll, 
Mohhaupt, A„ Ww. 
13 Gatten geh. z. Nr. 14. 
14 EGudat, K,GeschästLm. 
Dörsel. P, Slnlegeritt. 
Dufii, St, Buchdruck. 
Klient, St, Eltifitiib.SliE. 
Krüger, P, Kutscher. 
Melke, I,, Dhotogt. 
Schulz, ä., Ww. 
ÜBattmaim, A, Schneider. 
15 E Simbofl. O, Rotz- 
fchlächt. T. 
Aubreck, W, Gend. Wacht' 
mftr. a. D. 
Schuhmacher, F, Beamt. 
16 E Kottle, SB, Schuhm. 
rnstr. (Nr. 17). 
Gutzeit, 51., Friseur. 
Kottke, (£, Jng. 
Matz, E, Echneibet. 
NilfchtowSli.F.. Schmied. 
Pezzel, VI, Schlösset. 
RetnHatbt, E, Jng. 
Thiele. M, Ww. 
17 EKottke,W,SchitHmmftc. 
Kottke, F, Telegr. Setr. 
Klump, 51, Ww. 
18 E Ntemantt, SB, Wagen. 
sabrk. (Berlin). 
SBanntaitu, I, itfm. 
Glitsche, H, HnubelJm. 
Koglin, Sl, flutschet.' 
Krüger, F, Schuhm. 
Ültenz, O, KLfesbrk. T. 
19. 20 Ställeplatz. 
E Niemmm, ®, Wagen 
hdlg. (Provinzstr. 05). 
21 E Schirrmeier, Ww. 
(GefellfchastSstr. 34). 
HoSmaiin, F, ttiehbl. 
22 geh. j. Provinzstr. 125. 
Provinzstr. ->- 
23 geh. z. Provinzstr. 124. 
21E Klasen.O, Altpapietf. 
Leiffriug, ti„ Schilderfdrk. 
26 E Strutz. F, Papiet- 
ab|all (Nr. 27). 
klscheudoti, O, ItiSHM. 
Roerfchttet, $b, kleltiu. 
26 E Umlauf, M, Eigen¬ 
tümerin. 
Fleet, E, Ww. 
Äerlin, I, FabtkaiL. 
Stamme, St, Asm. 
Schall, O, HandelSm. 
Umlauf, 81, Ww. 
27 E Strutz, F, Papier- 
abfall. X 
Ewald, jt„ Kvlkchet. 
Kern, P, Schlaffer. 
Lemte, 31, HmtdeUft. 
Müller, Sl., Bäcker. 
Stillt, O, MvIIetei. 
28 E Strutz, A, Handelsm. 
stiel, 91, Käsehdl. 
29 E Strutz, Max. Alt 
Papterddl. T. 
30 E Troitsch,Th,Fleisiher- 
iitflr. T. 
Kraufe,A.,Neiitenempsr!ii. 
Troitsch, L, Schiffer. 
31 EKobtitz,H,Bäckerinstr.1'. 
Berghahn, H, Heizet. 
GlaS, Sl, Näherin. 
Klare, E, Ww. 
Koblitz, W, Bücket. 
Stogge, G„ Steppet. 
32 E Schumamt, W, Hau. 
delkm. 
Schitmautt, @.m. b.H, SB, 
Weihbltchabsallhblg. T. 
33 E Schulz, *Jt, Schautw. 
John, !», Kutscher. 
Krattz,W,Sttafzeitb.Faljr. 
Leib. M, Fuhth. 
Paasch,F,Nraslwag.Führ. 
Schäfer, K, Wächter. 
Scheffler, F, Tischler. 
Sdjmiöl, Sl, tlteutier. 
34 E Storp, K, Ktaflwage»- 
füht. (Kolonieftt. 147). 
V. Ptrch, G, Arbeitet. 
Ewald, L, Gent.iltb. 
Linbeitberg, 51, Pförliter. 
Petzold, H, Schreiber. 
Sleiuberg. 0, Schlöffet. 
35 E Sommer,®, Klempuet. 
36 E Bogen, D., Schlosserei 
37 E Schreibet,^.Maurer¬ 
polier. 
Häl^Iops. 3B, Wicklet. 
38 E Dtiski, (£, Eigentüm. 
V. Knifpel, H, Slrbciler 
39 E Polratz, SB, Möbel, 
sbil. T. 
Gotthnrdtstr.(West) 
(r Scharnweberstr. 
1.2 s. a. Scharnweberstr. 6.7. 
E Schniidt, 6, Rittmstr. 
a. D. ((EhotlolletiBiirg). 
V.Schmidt, I, Malermstt. 
Baatz, O, GefchäflLiühr. 
Buchholz, G, Koch. 
Clewer, H, Ww. 
Dellntr, F, Mechan. 
Drewö, M, Ingen. 
Freyer, F, Werkzeugm. 
Höhii, N, Mechanik. 
Stöpsel, F, Werkmstr. 
Kretschnter, £>, Beamt. 
Kienz, 3t, Magiflr.Beamt, 
ffifiüucr, F. Ksm. 
Lasch, F, Reisend. 
Leymann, H, Pol.Wacht- 
iiiftr. 0. D. 
Liebt!«, F, Gastw. T. 
Rüi>chchc>fc,P,Handelrm. 
PauluS, St., liitlUchifsetin. 
Raatz, O, GeschästSfülir. 
Stieck, H, Mag.Selt. 
Schmidt, E, Sekret. 
Sparr, W, Berlret. 
Stengel, O, Maler. 
Stunk, ffi, Priuotiere. 
llrbaneck, M, Hebamme. 
Baustellen. 
Scharnweberstr. -> 
Graf-Haeseler» 
Straße (West) 
-<- Schitrnloeberflr. -> 
1—4 Baustelle». 
5 E Krebs, L, Fleischer* 
mstr. (Pankow). 
Bauer, H, Fakturist. 
Bethke, St, Zollbetr.Sckr. 
Striegel, St, Former. 
Lehmauu, SB, Schlöffet. 
Lilieulhal. I, Ww. 
Linke^h,Gewetksch.BeLmt. 
Lilienlhal. I, Ww. 
W,®emertM.0e< 
PeletS, 9t, Gefäitgti. 
Aufseh. 
Rohtbeck, W, Revisor. 
Schmidt, B„ Ww. 
Schwenk, W, Schmelzet. 
Schwnchow. P, Lehret. 
StjB, Sl, Plätterin. 
Winzer, H. W«. 
6 E. Schlr, St, Formet. 
Hinze, O, Wicklet. 
Kadlmann, B, Zimmerm. 
Stvuger, R, Zimmerm. 
Latz, R, Lagerhalt. 
Lehmann, Sl, SB». 
Maatz, O, Ob.Zollsekr. 
Rusche, 81, Molorwärler, 
Dpi#, I, Ww. 
'Platts, St, Ww. 
Richter, G, Buchdruck. 
Szynikowiiik, F, Ww. 
Vollmet, (!.. Klempner. 
Waatner. H, Malet. 
Webet, A, Gürtler. 
SBnhle, O, Einrichter, 
7. 8 Baustellen. 
Wachholderstr. ->• 
9—16 Baustellen. 
Augufte-Biktoria- 
Ällee 
17—23 Baustellen. 
24 s. n. Wachholderstr. 32 
li. 32a. 
E Kossow. SB, Bäugefch. 
(Wachholderstr. 32). 
Bormauu, 6, Äfm. 
Ktüger, Sl, Gefäugn. 
Beamt. 
Soa, SB, Ksm. 
Peiifchke, H, Maschinen- 
tttflr. 
Schumacher, E, Poliz. 
Beamt. 
Weinhold, A, Ger.Beamt. 
SBcifje, SB, Technik. 
Wachholderstr. 
25 Banslelle. 
26 E Schukat.B, Bäugefch. 
(Steglitz). 
V. Bnittzlow, K, SBttffet« 
wetkatb. 
Batby, B, Frau. 
Brtinzlow, F, Frau. 
BuckS, I, Banlbeamt. 
Caubler. B., Frau. 
Emmich, P„ Tischler. 
Fieber, 51, Monlettr. 
tici’cr, B, Handelim. 
Horn, H, Rohrleg. 
Skntz. E. Schlosser. 
Nikelat, G, Fräset. 
Note, E, Gltüromont. 
Schier/ Sl, Schlosser. 
mftr. (Berlin). 
Wichmann, I., Schlöffet. 
27 Baustelle.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.