Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1921 (Public Domain)

III. zcii Pariser Str. 
- 648 — 
Kl. Parkstr. 
iß t. n. Lndwigkirchstr. 9n. 
EÄQhclbiiro,^),©(l)tiflftcfl 
(Bnickenallce 36). 
E Maasj, H.. Architekt 
('JUtoimcr Sir. 1).' 
V. SchliebS, H., Tifchler- 
mrtr. 
Gceliitfl Apotheke a. Lud- 
wiglirchplay, O., T. 
Dem. M., AlemtMterei. T. 
Pfalzdnrger Sir. -> 
Viibiuiflfirdiplav -> 
Emser Str. -> 
37 Baustelle. 
E fttStuv. 
18. 18h f. a. Sächsische Slr.72. 
E Menge. (5. A. P., 
Architekt T. 
Dalse. P., AunsisjM. 
v.Bredotv, W., Direkt. T. 
Brendgen, P., Schneider- 
mstr. 
Brunner,TH, Ing.BüroX 
Drucker. B., Alm. T. 
Ehrlich, 61., Ästn. T. 
Hossmanit, I., Ftisenr. 
Subömcr, F., Asm. T. 
Kaldow, ft., Qitftcit. T. 
Maichineusbrk. Badenta, 
uottit. W. Play Söhne 
A. Weinhetm i. B. 1. 
Reitzel, K.. ii'inji)vo."3).T 
Peglan, L., Ksm. 1 
Pseisser. 0., Rentiere T. 
No^'nbtülh,F.,Rechtsanw. 
Schermant, %, Asm. T. 
Schneider, P., Tavez. T. 
Spitzer, I., Rentier T. 
Stalchig.ü'.Aitiobereifnng 
Thiele, M. Modesalon T. 
Toffaloni, 15., Schneiverin. 
Denettifch, H., Asm. l. 
-<r Sächiilclje Str. -*»- 
19 j. a. Sächsische Sir. 4. 
E. Grundüücksverwertgs 
Get.PariierStr.l9m.  b. 
H. (Wülttembergische 
Straße 30. 37). 
V. iJtcichm, B., Architekt 
(ISlmrlotlenbutg1. • 
Dachrach.G..Dr. dhcmif.T, 
Friedländer, M., Zabrl.r 
Direkt. T. 
Goenng. R., Gastw. 
HertelS, L., Rentiere T. 
Hirfchel. V., verw. Landger. 
ötai T. 
Löwy, A., Nedakt. T. 
Rau, W., Hauswart. 
N6e, E., Asm. X 
Nvlenberg, F., Asm. 
Selig. A., Asm. X 
Sträub, I., Privatier's. 
Weda, G., Schithmmur.T. 
20 £ (tiunimun (L,(iißctüüm. 
(Warjchan>. 
V, Ääutter, O., Verwalt. 
(Eharlottenbnrg), 
Armbrust, Ob. Postsekr. 
Blok. O., Konsitür. 
Denera, E., Kammer¬ 
sängerin. 
Voldstrom, S., Dr., 
Rechtsanw. X 
Grnssendori, G., vw. 
Amtsger. Ral. 
Horwitz, A., Reditsanto.X 
Jacobs, M., Zahlmstr. 
Kirchhof, 91, ^iganen. 
Korn, C., ftjm. 
Landan, M., Rentiere. 
Liebmann, M., 5lfm. T. 
May, yf., fiobrfaib. 
Müller, l?., Privatiere. 
Rvsendorsf. D.. Alm. 
Hluholpl), G., Portier. 
Schindler, S.. Apothek. T. 
Scyweitzer & (5o., F., 
Mörtelwerk T. 
Stesscn, P., Jnstall. Gesä). 
Striem, G., Pianistin. 
S-kolny, F.. Dr., Jnst.9lat. 
tHcdittfamv. X 
Tichauer S., Maller T. 
Tirgiatti. D., Friienr. 
Wat,s;. 21)., vw. Banrat 
21. 'llE Polthvf.H., Eigent. 
' (Btankenbnrgt. d.M) 
£ Kaiser. H., Eigentnin. 
Aadr an. I, Schreibwr. 
Bermann. G., Dr., 
Syndikus T. 
Scijcv, A., Portier. 
v.Bredüw.^.. uiv.MnjofT 
Faber, I.. vw. AmiSrat T. 
Friedman«. I., um. Ton- 
tünstl. T. 
Hannat, (5., Ww 
Jmmerwahr, P., Dr, 
Duckt. T. 
Kayser, (r., Privatiere. 
LehrS, (£., Ww. T. 
Löroij, A., Ww.I. 
Mannheimer,Ä.,Dr.jur.'s. 
Neumaun,.»?., Dv. jur. 
Nechtsanwalt T. 
— L. Rentiere T. 
Odilen, A., GelchältZsühr. 
Schlesinger, E., Dr., Arztl. 
Schulz. O.. Malchinenb. 
ffiornhagc», 3., yicitlicr. , 
23 ^.Conuor.A., Dr.,Direktor 
(Lid)icitßcrg). 
V. Stobbe. I.. Psvrtncr. 
Daelinann, A..Agenlnr T. 
Bnsicher, Av Stadt« 
baumstr. a. D. T. 
Bntz. G., Äemüscgesd). T. 
Erd!ier§. H.. Uljrcit T. 
Halle. 9t.. Rentiere. 
Hart. H.. Dr. jur., Äcrl. 
5öitd)HM. T 
Hei'ie, L., 3!ei!licr T. 
Jser. H.. '^ilk'niSmal. T 
tiltibcn, M.. Rentner. T. 
Schulcmann, 0., 
vw. Major T. 
v.Teinpclhoff. I., vw. Ob. 
2>cnuati. Ger. rttat. 
•J4 E2|d)ötichcl-2()eimt,(9„ 
Sängerin T. 
Dehm. O., Seifen T. 
iülumcut(;al, C, K!m. T. 
Dassel, M., Asm. T. 
Elting. P., Milchhdl. T. 
Fleischer, 9i„ Äw. T. 
Flotow. N., Fabrkbei. T. 
.vciiifid), A.. ^i^nncii. T. 
Hirsck). B., Asm.' T. 
Hubert, VI., Portier. 
Echleiiclberger. F„ Dr., 
Geh. 9ieg. tiiot. T. 
Stoetze!.A.,Konteradm. a. 
D. T. 
v.Wcedile.C.P.,Vildli.1'. 
-<-Äüntcml)crgijdieStl.-> 
2j.2G. E Pariser Str 25.2G 
G.m. b.H. ^Uninrv.en- 
dainm G4). 
Conz. Elcktrizit.-Ges. m.. 
ü. H T. 
Dittmann. O. Fabrkve'. T. 
Fahreiltyolz, .y., Teli 
kateisen ~\. 
v. Gil!a.J..vw. Maiov.T. 
Grade.., Major a. D.T. 
Öäichfe, W., (rncuuir. 
Mintchljniucit, S., 
Händelsucht. T. * 
Miiil>jett.C.,DipI.2ngcri.'l'. 
Pohlandt, W.. Dr. jur., 
Asm. T. 
Nadziejewski, M., Bank- 
duelt. T. 
Sternl erg, Lisa. Aiuiffr.T. 
Baulhagen.P., Spielwr.1'. 
Waggon- ii.Ma|djuint|brk. 
A. G. uorm. Busch- 
Bauyen. T. . 
Weber. O., Asm. T. 
27 E Bcliaiv II., Eigentum 
(Lichierselde). 
V. Scinvmz. S.. Bannistr. 
(Ul/arloueiibiirg). 
BnchwaH».2.Aapitänlcntn. 
a. D. T. 
isalki*. K. Blumen T 
F-iskoril. E.. 2i|ri)lrr. 
ÄebharSl. A.. ß-abrfßes.T 
Grabvfsli, M., Binsen. 
Hnlbschlncr, A., Bank« 
direkt. T. 
K2r;uus.S..DankveUnt.1'. 
Palch. I., Kurömakl. T. 
Poj. Th., Fabrkbej. T. 
Tielemann. {?.. Rbrkbt. T. 
Warrremann. G.. Direkt. T. 
28. 29 |.(t 5)trvaer Play5.tt. 
£ Enspari. A., Architekt 
i^harlottenburg). 
xl Aiehl, Minna, verwalt. 
(Olivncr Play 5. 0). 
Hubcti, O, Milchhdlg. 
Innqmann, H., Plälterei. 
Kiehl, E-, Priva.beamt. 
Lenx. M., Opeinsängerin. 
Marion, H.. Dipl. Jng. 
Architekt T. 
— E.. verw. Kollink. T. 
Schnlq, yt., (tininu. 
Wnrzel, v., Privatier. 
Olivaer Play -> 
Bäuerische Str. -> 
30.311. a. Bmimlchc Str. 31. 
£ yiolhbarth & (so.. G. m. 
l'.H. lU.d.Lindcn 17.18). 
Anders, D., yientier I. 
Büsing. M.. Rentiere T. 
FränU, (S, Dr. CShcmif. 1. 
Kettner.M.,^-abrkbejitzerin 
Kühn, G., General d. 
Artill. a. D.., Exz. 
Vevpcrt, W.» Schuhwr. T. 
Michaelis, M„ 'Jlcdilc-anlu. 
— K.. Fabrkbesiyerin. T. 
Pory L Eo.,P., Tapez.1. 
Nothi'lein. B., yicitliercl. 
Sanler. A., Hauswart. 
Staub, M., Alm. 
tzimmer. L.. Dr., Gen. 
Direkt. T. 
32 EPariierStr32.Grund. 
stücksvenvert.l^es.nl.b.H. 
V. Schütt, W., IRcitlucr 
(Psalzburger Str. 71) 
Anders, A., Asm. T. 
Bolle, VI., Nentner T. 
Vorchert, Angni'le, Aoitftt. 
Ennow, ü., yteuüci'c. T. 
Goebel, A., Obst T 
Gredel. O., Majora.D. 7. 
Heimailli, I., Rentiere T. 
:2Hcti$cl, L..Bildcrs)dlrin.X 
Helr, M., Asm. T. 
Peters. G., Installat. T. 
Prciß, I, ffnhrgesch. T. 
Predburger, A., 2)iicN.T. 
Schulze, i\-.t Diener. 
Schwarz, A., Asm. T. 
Hillmer, H., Asm. 
33.31 E Hirichfeld, L.. Neg> 
Baumstr. a. D. (Mcici> 
ottostr. G) 13. 8. 
V. Blugan, st.. Verwalt. 
Vergmaun, H., Waschanst. 
Ernte, L., vw. Geh. Ob. 
Neg. 9iat. T. 
Franke, EI., Frau T. 
;;-riedländer, E.. Drv 
9kechtLanw. X 
Gtinicke.B.,Fabrkbes.Xv6. 
HalUo, Wlv. X 
Hall, E., Asm. X 
Hirsch, S.. Asm. X 
Loth, E., Major a. D.X 
Mech.Felnweberei AdlerS- 
t;or G. m. b. H. X 
Parniann. H.. Dr. Ober- 
bergral a. D. X 
Pforr. Ph.. Banrat X 
-<-AürttembergiicheStr.->- 
35.3t» i. a. Wii"ttembergijche 
Slrasje 35. 
£ 9kothbarlh-Litt>irin, 
Gldst. Berwtgssie;. 
(ll. d. Linden 17.18). 
V. Mirdors, W., Portier. 
Bachsliv. M., Privatiere. 
FahrenUiolz. H.,Aolontal 
waren. 
Herzseld, Emma. Weisjwr. 
Lalinke. H., Asm. 
Auüvvel, W.. Ob.Jngeu.X 
OschinLky, O.,PüvaUere. 
Passarge, G.. Ww. 
Rolrde. Graf. 
Sdireiber,B.,Handlaögeh. 
Ecupiii, t)t., Sd-ueider, 
Singer, L., Berlret. 
Svringmann, £'., Ingen. 
Weinöziehr, (?.. K in. 
37 L yiosad, 3„ Elgenlüm. 
(Barcelona). 
VWuichvwius.N. Verwalt 
Btitsiein. H., Asm. 7. 
Eppeimcin, F, Dr. pliil. 
Frankenschwerth, M., 
Fabrk. X 
Frost, O., KreiSbanmstr. 
n. D. 
Gimtiewicz, H., Asm. X 
Heinernann, A., Kfm. X 
v. Helmoll, E., ßmu. 
Hiridj, I. Privatier X 
Alants, I.. Tanzschule X 
— E., Bioliitvitluo). X 
v. Koppelow, E., Fregatl. 
Kapit. a. D. 
Lange. A., Wirtschafterin. 
Lesiuewski, K., 9icmucr. 
Löwenstein, K. Frl. 
Pincns'Linde. A, Ton- 
küaltlerin X 
Nosenberg. L., Rentiere X 
9tothschild,M., Rentiere X 
Schnabel. P., ^ri. 
Spiltler. P.. Platlerei. 
Mauer. M./Lamenmoben. 
Winchenbach, H., Wirk!. 
Geh. Rak, Exz. 
Woyda, A., Schuhwr. X 
!8 £ Dentsd)'.Hol!änd^che 
(9cfclhdj.(U.b.xditb.tiU). 
AronvwSky, F., Privatiere 
Borgivardt, E., Fran Dr. 
Drauvt, I.. Ww. 
Eotzmann. Tb., Asm. X 
Elson. M., Ww. 
Fich, M., Afm.T. 
— M„ Konzertsängerin. 
iyorbouflki, E., Beamtin. 
Hat), S.. Dr., pr. Arzt 
Hein-Gnnzer, Kfm. X 
Heine, E., Dr. 
Öutuirf, 91., Maler. 
Kiefer, F.. Celliir. 
Kneba, P.. Aniienboir. 
Aocruig, I.. stud hlbl. 
— L.. Gcschäsls« 
leiterin. 
Aollchtt, H., Klempner. 
Manasse.Ä.. Dr.El)cmik.T. 
Marburg, G., Pelzwr. X 
McttV, K.. Rentiere. 
Roseulhai. Max. Kfm. X 
Schencke. E., vw. Fabrk- 
dilekt. X 
llttgcr, B.. Frl. 
^.‘sllöbnimt, P., Frisenr 
l D. X 
30.‘10 EAicscv E..FaVrkbes.X 
Forslrcnler. P., 9leg. yiat 
n. D. T. 
v.Hamm.A..Gcn.AoitsnlX 
Hcmioiuyki, F., Friseur. 
— F„ Hansverwalt. 
Hoffmann. E., Oberstlentn. 
a. D. X 
— B., Schiteidelin. 
Jtzig. E..' Fabrkbes. X 
Michaelis. M.. Ob. Der« 
walt. Rat X 
19.40 bohren. H., Drogen- 
Otlliblfl. X 
ytvsenlhal, E., Dr., Arzt. X 
— Panla, Dr. med., 
Kinderärztin. X 
Schiesischc TeLttlhandels- 
ßc|. m. b. H. r. 
Trebicz. I.. Major a. D.X 
— I.. Geianqslehrcrin X 
Bogel, A., Dckotat. X 
11 s. a. Sachsijche Str. 5. 
E Loewe. M.. 9ieg. Bau- 
m iir. st.D. lOlivacrPlatz 
Nr. ti). 
Sccli^, A., Asm. X 
Earsd). E.. Privatiere X 
Eoniyer. A., Kfm. 
Engel. E.. Äertret. 
Gerstel. L.. Asm. X 
Grat, Th., Dr. pltll., 
Psarrer a. D. X 
Nenmaun, G.. Gemüse. 
Pantz. M.. Schuhm. 
9iitiigc. Anna. Schuh» 
bedarssartik. 
Schröder, ,y„ Lcrlags- 
bitdibbl. 
Sächsische Str. -> 
42. 43 E Loeive. A.. Cigen- 
tütn. (Dahlem). 
V. rikosenberg. B. Rechts- 
auw. (Friedrichstr. 1^0) 
Behrendt. F., Alm. X 
Bier. L., Asm. T. 
Brauuipan, L., Ww. X 
Butrle, H„ Delikatessen X 
Hahn, L.. Ww. X 
Horwitz, H.. Dr.med., Arzt. 
X 
Kleinmaun. S., Ww X 
Ltndmann,M.L., Architekt 
X 
MarkeeS 2., Pros. X 
Peleneker. G.. Portier. 
Simou, H., Fabrkbel. X 
Trentleiu. I., Konsitüren 
llllnch. W. Papienvr. X 
Wagner, O., Schreibwr.X 
14 geh. z. EntserStr. 40—47 
-4- Ernser Str. -> 
Ludwigkrrchplatz -> 
<r Pfalzbnrger Str. 
4o s. a. Pfalzburger Str 76. 
£Ziechmanu,A'.,Eigenlnm. 
tKnrsürstenbamm 15‘J) 
Knnsthalle Wilmerödorf T 
Alerander,H.. Dr* iSfjcmif. 
Baier, B., Ministerialrat 
Her'.el.O., Dr.. Gen. Ober¬ 
arzt o. D. X 
Hdjbcuch, H.. Blumen X 
Jasfö, S. D., Holz-Grov» 
hdlg. X 
Langer, B., Gemüse. 
Oelriue. M. yteg. 9tat T 
Pegelow, Anna. Aoimiür. 
9ioit, W.. Maurer. 
Ruhemann.F.Tipl.Ing.X 
— H, Knnttmal. X 
— M..KnnstgcwcrblerinX 
Schmitt, R., Pfititec X 
©djommcr, A.. Wirkl. 
Geh. Ob. Reg. Rat. 
SpnngerHec>wig.Weibwr. 
Thon, A., Maler. 
Äergin, P., vw. Direkt. 
4«» E Rindl, I., Privatier 
B. 8. 
V. Schornenöerg, E., 
PoUierfr. 
Fanst, W.,Städt. Arv. 
Hnit.O.. Kfm. X. 
Magnns, H., Kfni. X 
Mtnitcg, E.,Fleifchermstr. 
Nichtewitz, C., Fenster- 
glashdlg. X* 
Nohlosf. 9t., Aäckermsir. 
Ltontundt, O., General- 
Iciun a. D., Exz. 
Zickel. L.. Ksm. X 
17ESchweiyer,E.,Dr.w6d.. 
Sanit. yiat (Uhlandstr. 
Nr. 31). 
Apvelius. Rentiere. 
v.Bolteustern, W.. Asm. 
Buud, H.. Asm. 
Cordova.M., Uimstftopf.X 
ü'rontops.G..Pianohdlg.X 
Ku'chel, M., Mild). 
Preupe, R.. Kfm. X 
Wilcufen, F., Asm. 
48 1. a. Uhlandstr. 49. 
E Gruiidmeiier, B., 
Inge». (Nr. 49) T. 
©omuirf, Delikatessen X 
HofUleiu, H., Aimflmal. 
Lolrcrmoser, F.. Gaslw. X 
Thomas, E., Zigarren X 
llhlandstr.' -> 
49 s. a. Uirlandslr. 149. 
E Richter, £>.. Baurat. 
(Wilmersdf.). 
Deck, ft., Bäckermstr. X 
Hackenberger. O., Prot, 
Armeernnstkluspizient. 
Hupfelv, 81., Portier. 
Knack, M„ Edelmetalle. 
Lopper. E.. Grnndst. 
Bertänse X 
Schneider, 9k., Dersich. 
Beamt. 
49 Schulze, W., PensionS> 
iuhaberin. 
Wild, E., Answarlerin. 
Zimrncrmann, M.. Ge- 
flüaelhdlrin. X 
50 E BIc’.), E., Eigentum. 
(Weisreubnrgcr Str. 21). 
E Lampe, E.. Eiaentnm. 
lTtesckowstr. 181. - 
V.Glattme!. G., Sdjuetbcr. 
Alex, E., Ww. 
Ansermaun & Krause. 
Weinagenl.X 
Eohn. S.. Beamt. X 
Engelbrecht. H., rw. 
Generalleuln. Erz. 
Frankeniteiu, I., Asm. X 
Friedländer, M., Reisend. 
Günther, M., Ww. 
Hahn. 2, yteiiticre. 
Heinrid), H., Ww. 
Kochkiiann, F., Atm. X 
Aftpiei-ling, G., EleNro- 
moitt. 
Peterschnn,L..Schneiderin. 
Prehn. A., Privatiere. 
Schülre, G., Gewcrksd). 
Sekr. 
Schulze, M., Strasjenb. 
AoutroÖ. 
Trnleröheim,A..B»chbind. 
Wahnlg. VI., Schaifuerin. 
Woov.'M., Schneiderin. 
51 £ Elsbach. A. Inst. Rat 
(Potsdamcc Str. 139). 
V. HoUrnnch. K., Port^nsr. 
Dalew 3 ki. 5.,Fc v erweh cm, 
v. Goedel, G., Hand. 
Bertrlt.X 
Gott>jd)'.nidt, Ll., Inst. Rat 
Red)tsanw. X 
Göttinger, I. Asm. 
KalinowSki.A..Posljchaffn. 
A'i1ociiiiig,iy.,Aiaihv.3-tihr. 
— G.. Ww 
La^ge A.,Magistr. Beamt. 
— W.. Tapezmstr. X 
Lan.F., Schnlim. 
Melz. 9f„ Schlosser. 
Müller, H., Asm. 
9teisz. D, H., Asm. X 
Ritzer, A., Ob. Ingen. X 
Sieber, H., Bürodien. 
Stolzenburg. R.. Asm. 
Weber, 3ba,Schuhmacherei 
Wernick. B., Drogen X 
52£Goetzr,K. Eigemüm.X 
Anerbach, M., AurS- 
maktcr. X 
— B, Dr., Regier. Arzt. 
Berkholtz, M., Ww.. 
Berra-Spar-Banstoff- 
Ges. m. b. H. X 
Eidam, F.. Mnfiklehrerin. 
v. Ekensteen, G., vw. 
Oberstlentn. X 
Fei el. F., Hansdien. 
lUcims, yL-Gemüte. 
Gaertner, A., Aonzert- 
.fängerin. 
— I., Ww.- 
Hartmann, H. M.. Frl. 
-vennig, B., Massenr. 
Kaussmann.B..Bnchl)ltrin. 
Köhler, H. Afm.X 
MarliiiS.HH.,Leuln. a.D. 
— E., vw. Landgerichts, 
direkt. 
Ntintbcrgcr, E., 
Huhueraugeuoperat. X 
©djtoebrr, W., Saitler. 
Seemann, A. G., Maler» 
mstr. X 
Stumpf, K., Kfm. X 
Wettz. 9h, Pouanöhclf. 
Wenzel, Ä.. Pensionärin. 
Zabel, H., Baiikbeamt. 
Zingel,J,Geh. Reg. Rat. 
53 E Lösch, A., Kfm. 
V. Dnwe. K.. Hauswart. 
Becker, W., Ob. Sekret. 
Deihl, M., Lehrerin. 
v.d.Bercken.K., Landger. 
Roh 
Vrüiling, G., Vertret. 
Deckert, H., Burodirckt. 
v. d. Efch,K.,Hauptm. a. D. 
Falbe, ©„Afm.T. 
Goldschmid!. L", 
Privatiere. 
Haidnk,E., Kfm. 
Alans, E., Schneiderin. 
Kospoth, W., Bankbcamt. 
Atattic, W., Dr. jur., 
Landger. 9iat I. 
— H..vw. Geh. Juit Rat. 
Krender, M., Maffenrin. 
Meinecke. A., Lehrerin. 
Müller. A.; Direkt. X 
— M., Kfm. 
Mitich, I., Maurer. 
Schaich, P., Gärtner. 
Schmidt, G., Monteur. 
Schulze, .A., Ob. Sekr. 
Seiler, E., Lehrerin a^D. 
Slabiolh, M., Frau X 
— F., Mailicenre. 
Thomas,- M., Flaschen. 
WetzSky, I., Dr. theol. 
53 Züchter, M, Städt. 
Lehrerin. 
Zander, B., Mw. 
Zimmermann, A., Ww.X 
54 £ Rflßsd; G.. 9teuticr. 
Eerni), A., Ob. Aellner. 
Flotow, vi., 9kentiere. 
Gruud, H., Magiitr. 
Beamt. 
Hein, A., Buchbinderei X 
Hostmariil.G..Sdlulni'nistr. 
Hüls, F., Schriftstellerin. 
Kaüer-Drogerie Hugo 
Stör; Nachf. T 
Kause.H., Strcmb.Schassn. 
Karztirnicf, Ll.. Prtvanere. 
Kidri), W., Poitichaftn. 
Klenzmann, A., yicid)Sb. 
Beamt. 
Kramm, M., vw. Wirk!. 
Geh. Ob. Posirat. 
Lictmu\im,’Ü.,PüuattcveX 
yiaasrij, G., Apothck. 
9tid)ler, F.. Amt. 
Sd)eriiikan,E.,Prokuriftin. 
Schulze, S., Ww. 
Schwrichow, F.. Drogi't 1. 
Seidel,»^..jUnschnermnr.X 
Tont, C., Schneider. 
Biets. H., Reg. Ob. Sekr. 
Zahn.A., Siraftv Schaffn. 
Zauder, E., Ww. 
55 £ Werner, E., 9ictUiere. 
ß. 14. 
Brnning, A., Gastwirtin, 
v. BnU'lv.. I. A., Leuln.X 
— Major. 
Eohn. O., ttiio. 
Eollatz. L., Privatiere. 
Daffis.H., Drphi' ,Prof. 
Gosciuski. L., Wäscherei/ 
Hctmtmm, 9t.. Ur. jur. 
SyndUuZ X 
Hocfc, W.. Frau X 
v. Humlnacht,Daist),Frl.X 
— Dorothea. Frl. 
Karow, W„ Ageutur X 
— (5.. Weiiiagent X 
Mid-acliS, A., vw. Oberst 
lcnttt.X 
Nenmann, O., Rettlier. 
— P., Dr. med. 
9l(tlbkc, H.. Papier. 
Richter, O.. Exped. Sekret. 
Fasanenilr. -> 
56. 57 t. a. Fasatteustr. 56. 
E. Singer. L.. Kim. 
lEharlottenburg). 
Block, 2-, Rentiere. 
Eiieim. F. Privatiere X 
willrnanii, W. Blumen X 
Hilleliohn. D., Dr, pr. 
Zahnarzt. 
Klopstock, M., Privatiere. 
Knopst. H., Asm. 
Laue. 9t., Fleifchermstr. 
Marx, I.. Privaticte. 
Müller. A., EieLhdtg. 
Sotmktz. 5)?., Rentiere. 
Tarapauosf, N., Dozent. 
53 L Hanplftädtiiche Häuser 
Akt. Ges. (Charlotten- 
strafte 55). 
V. Kusche, O.. Heizer. 
Aukermaun. E.. Malerin. 
— M.. Klavierleluerin. 
Banmganen,K.. Pliotogr. 
Bergan, A., Rentiere X 
Deutsch. 9t., vw. Amts- 
richt. X 
Drie<'mannS, H., Lehrer. 
Emden, 9t., Rentiere. 
Enders, G., Biolinist. 
Fligge, I., Ww. X 
Fritz, L., Ww. 
Glöckner, W., Architekt. 
GlowaczewSkn.F.,Bohiter. 
Heibit, A.. Asm. X 
Kellermann.G..Privaliere. 
Läufer. E., Privatiere. 
Liebert.K.,Dr., RechtSattw. 
X 
Liou, H., Dr., SchiiftfteQ. 
Loewenlhal, K., Kfm. 
Met)cr, St, Kfm. X 
Reihe, L., Bernstein X 
Noelte G., Prokurist X 
Patznid'.R. Gesdiäflsinh. 
v. Sanberzweig, O. <Ä., 
Dr. jur. X 
Tichaner, F.. Astn X 
59 E Lahn, Jtt)l. Rat 
(Mohmt|iv. 48). 
Bnnle. Eh.. Lelrrer. 
Eiualb, A, Nagelpfleg. X 
Heittndj, G, Bankkasster. 
Hirsch, V. Ingen. X 
Morgen, K., Portrait» 
umlernt. 
— A., Privatiere. 
— G., Privatiere. 
Noack, yi„ Asm. 
Pielchen, M., vw. Stadt' 
Wrr. Rat. 
Schoe^, F.. Asm. X 
Wegener Rüdersdorfer 
Portland - Ennenlwerk 
G. m. b. H. Heiinicken» 
dorferDampsziegeleicn, 
C. O. X 
v. Winterfeld, H. I., 
Sd-riflleit. 1. 
60 £ Seeliasbera.F.. Bank- 
kommijs. Gesch. X B.8. 
V. Reimer, H.. Monteur. 
Baum & Eo.. H., G. m. 
b. H., SdineideraU. X 
Eohn. O., Mehlgrofthbl. X 
Fischer, il'i., Drogerie- 
besrin. 
Golde, W., Ktllsntakk. 
Groi;bart,L.,Pnymachcrltt 
Hermerödorf, F.; Ww. 
Liepmann. E., Asm. X 
Mende, Sabine, Papier. 
MidjalSIi, B., ßtuucliet 
Nenmann, F., Kellner. 
Plitjncr, M., Schnejdetin. 
9tohleöer,O.,Gen.Agent.X 
Gd)rtpitct, E., Frän. 
.Sdrnmann. W., Asm. 
Sonnenseld, L., Asm. 
— M.. Privaticte X 
61 £ Wagucr.H., Dr.. Apo- 
tbekenbes. (anberlialb). 
Büchner. M, vw. MaiorX 
Eibe. G.. 3icich§b. .Rat. 
Gäbet. A., Keffelichmitd. 
Herrfiiitl), H., Portier. 
Hoffmciltcr, A., Hypothek. 
Makler X 
Kiple, E., Ks'.n. _ 
Kowalczewski, A., Ww. X 
Lewin, S., Ksm. X 
Mvtict. E. V-, Dlpi Jng.X 
Bosuer, (£., Rentier X 
StadUngcr. P..Archite!tX 
Weber, M.. Kim. 
62 £ Will, E, Eigentnm.X 
V. Haller. E.. Portier. 
Bauer. W.. Hauptm. a.D. 
Fetden, Kim; X 
^oebedei P., Dr., Spezial« 
arzt X 
v. Hammeri:ein - Retzow, 
Frhr. X 
Hoifmann.M.. Oberst a.D. 
.unedel, O., Reg.,9tat. X 
Aorit,M./Dr., Rech'tsanw. 
X 
Philipp, H., Kfm. X 
v. Prigener, \‘., Ov. In* 
tend. Ritt X 
63 £ Mendeliohn, PH.,Ww. 
lA.tiseiattce 15.) 
V. Eitle, G., Portier. 
Bütow, M., Ww. X 
Eodmann. 0., Ww. X 
Engel, 2.. Km. X 
Groile. D., Aim. X 
Gunkel, F., Ww. X 
Guttmann, A., Ww. X 
Heller, rt., vw. Wirkl. 
Geh. Ob. Finanzral. X 
Köhler. H.. Gallw. X 
Prcufe, M., Bücherrevis.X 
9thode, G.. Ww. X 
Schattt. I, Kfm. 
04 £Kosl.?<..EigentümerinX 
Becker, M., Piinotieie. 
Dittinar, A., Schneiderilt. 
Geber. a\, Ww. X 
Reiner. M.. PnytnacherinX 
Schnly, M.. vw. Unter« 
slaats-Sekr.. Exz. X 
Stranbe, Dl, Kunst- 
hritorik. 
Kaiserallee *> 
SW47 Kl.Parkstr. 
AG.Berl.Tplhf.-L.G.ic 
Vikto 
Part A 
ßttuaberflUt 
Lichlerfelder Str. ->• 
t—10 Diktoriapark. 
11 j. a. Lichterfelder Str. 5. 
£ Schütte, H., Rentier X 
B. 11. 
Vaatz, P., Vantbeamk. 
Aoeltcke: M., Privatiete. 
Fehrmaitn, F., Kolilett. 
Frömmelt, H.; Portier. 
Gangntn, M., Ww. 
Htrschield.O.,Eneub.JnsP 
Regler, M., Schneiderin. 
König. K.. Mechanik. 
KrainsN, A.. BitdjimUerht* 
Manz. E., Bergold. 
Waller, E., Prokurist. 
Werschtiala, E., Kfm. 
LielinSky, F., Kfni. 
12 s. a. Lichterselder Str. 4. 
£ Eckhardt,G..Bankbcamt. 
V. Emmerich,F., Eigentüm. 
iLichterfelder Str/3). 
Adamt, F., Redakteur. 
Balyer, B., Kfm. X 
Jacoby W., Poftschassn.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.