Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1921 (Public Domain)

III. zeit Dirschauer Str. 
— 176 — 
Dolziger Str.' 
ti Springer, 5t.. BaSard. 
TilinS, SIR, Näherin. 
Ittroro, $1, SBni 
Zabel, 81.. SBcidimflell. 
Meuzinger, (S.. Scfjlosfer. 
8 r (i. Ulcoalct Sir. 16, 
E Boden AI!. Geselllch 
Berl.9!otdlJägetslr.2V) 
V loclt iß, SStlriebSmis 
(t(). 
Anersch, 0., üüoflilir. Sclr. 
BenischewSki.Ä, Schlosser. 
SBctgcr.SB., Gifcnb. Beamt. 
Dommol, 'S.. SilMi. 
Frmift.O., Eisenb.Schaffn. 
Hab, Sl, Binder!». 
Iah», O, Posllchaffn. 
Kiufchke, Asm. 
Liebe, Th, ilfm. 
Meyer, F.. Schlosser. 
Payell, it„ Michhdlg. 
NanischewSIi.il.,  Schlosser. 
Sucht, ß.t., RotationSarb. 
lleberniuth, R, Fleischer 
mflr. 
Waletzke, 8, Pförtner. 
Warndke, <i., fflra. 
Werner, SS.. Anchdnick. 
Zwarg,M,Lokomolivführ. 
-<r älcoalec Sir. ->• 
10 s. o. Nevaler Sir. 17. 
E Boden Akt. Ges-Ilsch. 
BerI.Nord(Jägers>r.2K). 
V. Ilmbeha», M, 
Jnftnimenteni». 
Amlang, 01., Slratzenb. 
Schasjn. 
Bade, SB, Maschinarb. 
Balzet, Mechanik. 
Bohne, P., Prioalier. 
Braeike, jt. Mafchinoib. 
Daab, ®„ Berlrel. T. 
Degenhardt, £>., Stirn. 
Fa»lbaber,A.,Kasseilbole. 
firiD,!®., Bahnbeanit.a.D. 
Einzel, A, Monteur. 
Grimm, SB., itfm. 
Herzog, P.. Bahnaib. 
— Sl., Musiker. 
Jsenslein, P, Direkt. 
Kaalsch SL Säcfcrmftr. 
Kieser, H., Kfm. 
Körber, M, Eisenb. Assist, 
iturfin, H-, Maurermstr. 
Langer, A, Bürogeh. 
Mluickel, 91., Bahnarb. 
ffliocller,iHcöolt.ScItet 
Mudring, M, ffllti. 
Paulick, ÜB., Buchdruck. 
Puppel, f}.. Konditor. 
Ramm, F., Zapfer. 
Ulnhlelö, 91., tiotomotiv- 
Führ- a. D. 
Ringeltaube M., Hochb. 
Arb. 
Satz. H„ Buchhalt. 
@4o[r<m8l|,®.,ttnli«n5ole 
Sche»at>IY,L„ HandcISm 
Sckoeuer. ä§., Ksm. 
SchSnseld, O., Bürogeh. 
Seeling, K, HaiidlgSgeh 
Eiedenberg, Eh., Buch 
hallerin. 
Sriegelderg, SB., Koch. 
Thiedemann, <$, Bahnarb. 
Tscharncke, O, Tischler. 
Vogt, A., Vahnbeaml. 
Winzig, (?., Konlrolleur. 
SBi&ig, R.. Packer. 
Witlwer, W, fiabrtatB. 
11 E Heidepriem, li., 
Eigentum. (Sieulölln). 
Bierlledt, E. Slädt. 
Lehrerin. 
Donde, F., Monleur. 
Sjjleri, H, Bahnmstt. 
(fichenatur, Ik„ it|m. 
CJettf), flf., Bethet. 
Geile, ($., Beaml. 
Hannebohn, O., Schiihm. 
Helndl, 18., Stuckat. 
Hersorth, ®„ Bohrer. 
HSnicke, P,Lostfckr. 
Jacob, SB., ÜBro. 
Sonigt L., Ww. 
Molberg, I., film. 
Kümmert, P., Erpedieut. 
Lange. 9?, Maschinenmstr. 
Lehmann, F, Ww. 
Maier, ÜB., Werlhelf. 
ManSke. Sl., Diechanik. 
Manlbe,). E, tillalcr. 
PioirowSki,8l.. Schneider, 
'fioiltiiiaim, P., Reisend. 
Pnlnat, F., Kolonnen* 
füljr. 
Schäfer, st, Thealersekr. 
Schmidt, E, Friseur. 
— Sl., Monteur. 
Schüler, Eisenb. Schaffn. 
Schwarz, R.. Schloffcr. 
©tree|e, Postbote. 
Taube, 81., Fleischermslr. 
Weih, Sl., jtfm. 
Wittstock, O., Priv.Beamt. 
12 E Faffquell, A, Eigeutü- 
Hierin (SBitmerSdf.). 
V. flfenüfe, H, Verwalt. 
Bohlmai»i,B, itfm. 
Decker. Ä. Ww.. ‘ 
FeuSke, K, öifcnP. 5ht 
12 Rtmilf, Tischler. 
Giesc, U„ Gerichtsvollziel! 
iiöljler, A., Ww. 
Korenke, Ä.. Schnned. 
Sorte, P., Äw. 
firici, 0, SlationSschass», 
Küffner, (?., fflSriner. 
Meeske,E,Eisen!>. Slcllm, 
Pabi't. ,i.. Seilen. 
Paeschle, ©., Sjcilv. 
Paul, K, Schlosser, 
üllich, 6, S(ö6eli)olier. 
Richter, ill., äBcrhuilr. 
Riedel, SB., Technik. 
Rostin, K., 6i|<n6. Arb. 
Schibowili. G, Schlosser. 
Schwarz, O, jlfickermftr. 
Seckler, V., Gerichtrvollz. 
Semchal, Minist. 
Kanzl. Selr. 
Sprembcrg, G., Berf. 
Beamt. 
Springer, Klempner. 
SlidjoiuSti, B,SchuItfetz 
Taukeü, O., Lisenb. 
HUssschaff». 
Tnnaer, L, Kontoristin, 
ffleifcl, I, Bnchhaüeri». 
Ziinmermaiin, St., Lisenb 
Schaffn. 
Jjimtei, äü, Bankbeamt. 
13 E Bangesellsch. 
(SchrcuicrslrnSc). 
V. Toelk, P., Betriebs. 
anfiel). 
Broede, I., Ww. 
Doering, A., SnaerarB. 
Äfenhnt, .6., Photogr. 
Mischer,O, Üisenb. Assist 
(Stricke, O.. Banlbiaml. 
<iinoerrlich>O..Büroaiigcft. 
Hotze. F.. Hankdien. 
Hnfler. 6., Ww. 
Sürtlcr, M.. Tischler, 
fing, K., GerichtSoollzieh 
Keseler.P, Posidetr.Alsi|i. 
Kridde, P., Werthelf. 
Meier, M., Ww. 
Meibner, F., Fleischer. 
Moderow, A., Kim. 
Vlüquett, M.. Ww. 
Radier, P, Eiscnb.Bcaiut. 
iHeimani:, 91., üraftwFühr 
Riedrich, O., Filiaileit. 
Rodewald, G, Maschinist 
Roll, N, Einrichter. 
Schmidt, K., Gemüse. 
Schüuke, SB., Mater. 
Steinig, 2t„ silm. 
Stiller. St., Tischler. 
Sytlowrki. ®„ Gastw. T. 
Wenier, SH., Postbote. 
Zieschan, lf.. Ob. Stiegt. 
Eetr. 
Zietlow, E., Molkereibes. 
14 E Bangesellsch. 
(SchreineisltilBc). 
V. Toelk, P, Betrieb! 
aufseh. (Dir. 13). 
Fuch«, K, Prioalier. 
Jakobeit, O.. Fabrk. T 
Jiiiemann, F., Monteur. 
Klemke, F.Weichensltll. 
Köhler, K, Kutscher. 
Kolbt, A., Eilend. SltB. 
Leumcr, 9i„ Postbeamt. 
Nenbert, 81. Kim. 
Ober!!, A., Mechanik. 
Priebe, H., Kfm. 
Nahn, H., Vauiech». 
SowinSIi, P., tiiliO. 
Spiyeck, M„ TisLI'i. 
Sltinbeck, 6I„ Sigorren 
15 E Lahn, St., Maurerniftr. 
(ÜBühtischftr. M). 
Bartfchi,B,lÄftnb.Schaff». 
Bähr, W, Eisenb. Schaffn 
Duhs, 91., Zimmtrm. 
Hübner, Ä., woldaib. 
KrStzschmar, O.. Schmied 
Jtrieniiig, St.. Ww. 
Ängfe, Ä., Bahnarb. 
Pelz, K., WeichenUell. 
Schilling, iB., Molkerei- 
bts. 
Schininiel, M, Reg. Sekt. 
Trinkwi», Ksm. 
Urban, M, Ksm. 
Wnibel, M„ Schmied. 
16 E Schulze, ff., Maurer- 
raltr. <Ü!ci,iicke„ds.>. 
V. Wandelt,E,Dioschken- 
fuhr. 
Borrnianu, C., Zollbeami. 
Braun, ü>. Reisend. 
Bültuer,E.,Damenkoiisekt. 
Doino,A, Eiseub. Beamt. 
Ebel, !ZB„ Lederatb. 
Ehmec, IJt., Elitmif.' 
ksuuke. Piivatiei». 
Hanisch, f?., Büglet. 
tenke, !!!., Hobler, 
olzsnb, M., Poftfchaff». 
Kabiitz, M., Mw. 
Klilitzlch, D., Tischler. 
Komosin, <!>., Eisenb. 
Echaffii. 
Ktlehi», I., Maschinarb. 
Mehl, B., Frau. 
Miller, A., Plälterti. 
Richter, SB» Maurer, 
16 Ritzel, A.Ka!itnl>»chlialt. 
SchiIl,„g,H.,  2tlt.ir.Srlr. 
Schulz, M, fflra. 
Springer, C., Mechanik. 
mflr. 
SSrgftnfi, H.. Slabifckr. 
Sabcl, SB., Tischler. 
17 f. a. Simplonflr. B2. 
E Gitna W. ttoruetl. 
Kapit. a. D. (Maabcn 
slratzo 3j). 
V. Baunimin, •lv„ Pol. Ob. 
Wachtinflr. 
Balte. ;y„ Mnltr, 
SÖnttsch. !f., Pailtr, 
Böse, O., Jtnliiiicv. 
Bündig, P, Schlosser. 
Fehnet, (9., ituischer. 
äciir, 31., Kim. 
Sritger, li.. S3w. 
Silpucht, O., Maurer. 
Jäbrig, 21., Buchdruck. 
36mcr, K, Invalide. • 
Jrrgang, M.. Slnnktienwl, 
Kramp, st., Kohlin. 
Liepe, A. 6vcn6. Ärb. 
Mal!chko,A.Kol0ii!alwr.7. 
Müller, 8(„ iUnn/benmt. 
— E, Näheiiii. 
Oslennair, S.. floch. 
Schlesiger, B., Poslbktr 
Assisk. 
Schlitze, 0.,Ielegr.Leilg6- 
ausieh. 
Eeegett, ÜJf, SBtrkmstr. 
Siredlom, 81., Ksm. 
Uckeit, H., HaiidelSiii. 
Wiegank», Zigaiienhänd. 
lerin T. 
Siniploiiftr. ->• 
NW40 
Döberitzer Str. 
A.A.Berl.Mitte-L.G.I. 
Heidellr. 
Heideslr. -> 
I. a. Heidestr. 65—57. 
E älla-Uaual^Stpamlor, 
ffl. in. b. H. (Sir. 2). 
V. Vulhske, M-, öloometcr. 
T. 
Hokani, S„ Ksm. T. 
Klein, <i.. Bankbeliint. 
Liiibt, SB, jtfm. 
Münde, A, Poflsekr. 
Sdimole, D., ilfm. 
Echütz, M., Kfm. T. 
Ziegencücker, E., Dr., 
Siiidienrat. 
E Alfa.Laual-Eepa 
ralor, G. in. Ii. H. 7. 
V. Kufineki, I., Slttroall. 
E Bernhard, $.,@i(ieiv 
tünt. (Sajanenflr. 35). 
Bernhard & <£o„ L., 
Wellblechsbrk. 7. 
Lehrtet Bahn 
Baiislclltn. 
Heidtstr. -> 
N 
Dohnagestcll 
(Post Plöhens»), 
A.G.Berl.Wedd.—L.G.U 
Stillt. 
6 t. yoünnnt 
Slrtter 
Ll.Pautt 
tt 
Dks 
V Heilands u. 
Jungfern» \stftl|. Fried. 
Heide 
-<r Seeslr. -> 
Äadottek n. MüllerlcheS 
HanS, geh. g.Setflr. 127. 
jianltellcii. 
tSörlnerci. 
E riweckoerlanb (Berlin), 
©lüuetf, L., iölunieii. 
Slcinmoup(at). 
E Zwtckperbänd drofe» 
Berlin. 
, Schönfelder O.,- Sleiit- 
metzaefch. T. 
Weilet St. PanISIirchhoi. 
E Sl. Pouli Kirchen« 
gemeiiide. 
V. KaSinale, O., Fried' 
Hofr-Jnfpekt. (See- 
iiraße 121). 
Boldl, F., Botarb. 
Dumke, 4*., Fliedh.Arb. 
Heilands-u.KaiierFnedtich 
Gedächtnis-Gemeinde' 
Kirchhos. 
E .he.Iauds- u. Kaile 
Friedrich Gedächtnis- 
Äicdicii-lScnieinbc. 
V. Beutel, 9f„ Friedhofs 
3lispelt. T. 
SBiifsow, F., Borarbeit. 
Ctimglcinlcitie. -> 
St, Jolianniskirchliok. geh. 
z. Seeslr. 126, 
-<r Seeslr. ->• 
0 112 
Dolziger Str. 
A.G.Bcrl Mi'ttc 
DroSkaner a. 
vamarlter 
Bot*!» L 
8 
8 fit. 
ProSlaner Sir. ->• 
1 I. a. PtoSkaner Str. AI. 
E Ehrlich, SL, Ww. 
(«ctlelbctfitr. 20). B.9. 
V. Hoefe.O.,Schtossermflr. 
Ballen g,^., Mafchinenarb 
Befenet, H., Ww. 
Boltz. H., Posifchafsn 
SJruich, H., ®a(lni.T. 
Dtutschmanu.M.Tischler 
Fahtbusch, L>., ilfm. 
i>'inbt, 0., Schlolitt. 
Gentlch, flf., Fleischer. 
Geichte, I., Ob.Treib. 
Gtwke, C., Pol.Ob.Wacht- 
niltr. 
@5g, IT„ Fleischermslr. 
Saale, ®„ Sleitcrnuflel). 
H«>ne, ©., Biehexpeoienl 
Hotte, M. Kontoristin, 
jnilnii. <£., Fteildiec. 
Junker, T-lcgr Sekr. 
Kahle,Äelckiw, Modistinn. 
Kcm»iiicr,J..BichhofSard. 
Koch. ffl., Kfm. 
Köhler, 81., Dreher. 
Kopie, Kfm. 
jtrügcl, Schneider. 
Lthniaiin, R., Maurer. 
Slolitlditik, F, Maietmstr. 
Schulge. 9l..l!(igtrl)trroall 
Eeimert. H., Ww. 
Suchomrii, I.. .mstallal. 
Tesch A., Schlosser. 
Thol. F.. Fleiicher. 
AiiiulewSki, L.. Post> 
schassu. 
Wü|teiiberg,K., Metallarb. 
Zillinann, 6., Maschinen- 
mftr. 
E Manusledl, 0., Bicker- 
mftr. (Magdeburger Sir 
Str. 11). 
V. Bader, Ä, Maler. 
Slllendorf, 6., Invalide. 
Bachelt.H, Lisenb.Bcaml 
Becker,. P, Uiaftiu. 
Briickner, SB, Fleischer. 
- <1. SB lo 
Sliiit, H., Fleischermslr. 
■üOer, G, Süelierpedienl. 
^ahlbeck, II)., Kfm. 
ffitlimcr. W, Invalide. 
Hank, SB.. Fleischet. 
Häuser, Ji., Fleucher. 
Jacobs. St., Bügler. 
Jatu'ch, P., Schmied. 
Kirsten, H„ Fleischermslr. 
ikoberger, SB., Lebens- 
mitlel. 
Kowallki, I.. Kutscher. 
Krause, I, Kfm. 
Lerch, 9t.. Nähtriu. 
tiitsjlc, K, Schweiger. 
Söflel, K., Pbotograph. 
Mau», P., ffleilchermilr. 
Neste, ©., SBeilmllr. T 
Yauletociii, SB., Invalide. 
lÜicdf, SB., Fleischer. 
Rother, M„ 9iähenn. 
Schickora, A, Monienr. 
Sawodny, S„ Brauer. 
Strunz, P„ Fleischer.' 
Swttko, I, SB». 
SBeirr, Th, Silenb.Seamt. 
Syolf, M.. Ww. 
Semke, H, Sifenö.Alk. ' 
Afdinu, F, Backet. 
3—6 Siaultcllfii. 
E attimge'. Beiliner 
Neustadt in Liqu. 
(Sielireitfir. 4GI. 
E SBolff i1, DU). Dr. • 
(Tulmbacher Sir. 14), 
V. Brenndahl, L, Krim. 
SBachtmflr. 
Batdehle. t1., Fit!scher. 
BooIhage»,M., ,'irifeiir. 
Deeti. W., Schiihm. 
Ei»,mich, E, Fleischer. 
Gjiicr, Poititilr. 
Groboiz. 81., Utuchfcnm. 
Grollte, P, Bäcker. 
KöIriIsch,P,EngroSfleifch 
Meitzuer, O. itltilcher. 
Mewe?, SB., Eiiiub. 
©chasfn. 
Müller, Ww. 
Slerlidi, Kl., Üiähtriii. 
Peuktr, ,rle.|chtr. 
Schilling, I, ®m. 
Schmidl, P.. ©chloiicr. 
Schwandt, 9t., Haiidelsfr. 
Schmolz. Kutscher. 
— St., Wächl 
Wächter. 
Sei,»nler, u„ Schlosser. 
Stöiot, 'JJl., Ww. 
Valentin. 0, Zigarren 7 
Weihrauch, jl„ Tischler. 
iBctnfch, P, Eisniv.Arb. 
ZillieS. R., irii^rslichltülji. 
7 c. Wische. W, tiigtntüm. 
(Benffelstr. 60). 
\l .Siniincimniii!, ß., 
Flciichbuchauer (’Jlr.S). 
Blank, St., Wuv. 
B»I,ich, O, Salllenustr. 
Dunst, M, Ww. 
Freitag, 81., Magislr. 
Beamtin. 
Gebhatdt, St., Kutscher. 
Giersch, H, Schlöffet. 
®öinn, H. Tapej. 
BottlchcwSki, te., Ww. 
Heuichtl, ’Jl., Ww. 
Kabermann, jt.. Sllompnev. 
Karbe, 1t, Fleischet, 
stionkf, SL, Äätztrui. 
Kraust, R., Fleischer. 
Kraut, P., Fleifchtr. 
Vanguer, St., Schmied. 
'V-eicr, lUi'.. Ww. 
Müller, F., llittfcher. 
— SS!., Tischler. 
Murkiia, St, Schriftse^. 
Mtzscht, M, L-w. 
Schröder. W, Ksm. 
Teggr, 81., Fleisch,nnstt. 
'Untuli, B.. jliberiii. 
SBeith, 29., -jtu. 
Wicke, 31, Schrittst#. 
Sierke, P, Invalide, 
yiggel, I, Glaser. 
Zimmeliiiaun, F.. Maler. 
E Wiche, W, 'iigentüm. 
(Otiilfelsir. 50). 
V. Zimmer»,ann. Q, 
Fleifchbeschaucr. 
Bauer, tt., Mater. 
Sletge, M.. Fleischer. 
Fonts, F., Tischler. 
Fiedler, Tl), iliRhtii«. 
Füller. O-, Treioer. 
öiiitlkii, Jf, Schlosser. 
Hitdebraudt. <1., W«. 
Hinz, I, SBro. 
Hornig. F, Ulngislr. 
Beamt. 
Jordan, E, PostanShell. 
Kligle, 0., Möbelpol. 
Jtoljtert, {?, gleischtr. 
fio:. K, Koch, 
Äffetbein, B., Poslaitrh. 
$letl,iicr, M, Ww. 
Volley, O, Fleischer. 
9!a»er, SL., Fleischer. 
9lt»te, ilfm. 
Aitlchel, !?, Slüfellier. 
9!ufchkowkki,tS, Mechanik. 
Sander, Gertrud, 
Lainpeugefch. 
Sauer, M, Ww. 
Sltiülz, 1111., fflro. 
Stilltr, 0., Fleischerei. 
Stich, i8„ Pol. iüeamt. 
Urbauski, P, K> m. 
SBnlier, E, Ww. 
Weimann, E, Ww. 
Wende, lf„ jkriin.SIeanit. 
fflittfopt, SB, Strnfsmb. 
Schassn. 
9 E Bauer, A, Neuilere 
(Frantsulter Allee 78). 
V. Kraiise, C, Töpfer. 
Abraham, 6., Ww. 
Berndt, A, Fleischer. 
Bötirinliir, 8t„ Tischler. 
Didbeli, O., Maiiter. 
Döring, <£.. Ww. 
Dübbelt, A, Sprigttin. 
Lyhtiiig, I., Tifdiltr. 
(Eliglcr, H, Fittichen 
Fechnet. ®„ Bahnatb. 
Feyerabend, 9i, Eifenb.- 
Sltli. 
Wladifch, R, Buchbind. 
Hinz, A, Städl. Kassierer. 
Stake, H, ilrantennürt. 
Jdna»,W,MöbeIpol. 
' Kleinfchiiiiod, st., Kohlen. 
•J itmtiel, \\, Tischler. 
Krauspe, C„ Schr!|tsel>. 
Nimmcrauth, E, Dreher. 
Preuge. P„ Fleiicher. 
Rabetl/ge, R, Handeirm. 
Raich, SB., Stadt itrb. 
Stödiger, tf, Buchdnilk. 
Röhricht, G„ Schulim. 
Schatz, t1, Tilchtcr. 
Sdlümuife F, Gastw. 
Echramni. F, Ww. 
Schüler, 6, ,\<ibrtar6. 
Schulz, ti-, Fabtkaib. 
Sommer, l?, Maurer 
Eltelow. <1, Schneidet. 
Throl, B, Ww. 
lltbnnäli, F, Kfm. 
Voi.it,  911., Postillon. 
Wagner, M, Ww. 
Si-olkeuhaner, 81, Eisenb. 
Beamt. 
Soflafl, O, Fleiicher. 
10 E Bauer, 81, (Eigeutü 
meriii Igranlfmtrr 
Allee 79). 
V. Surgalla.EistnL.Bcam! 
fflol'cr, Jf, Uiieiilj Slrb. 
Biandt, L. Iiidjltu 
Braun, P., Tischler, 
ii. Laate, ,v, Slaltulot. 
Dir'onnd, W, Bich- 
erpedient. 
Fischer, «., Milchhdl. 
iütiiicholo, E, Üielitfpcd. 
Goldbeck,!!., Fabriarblnn 
Hänicke. O., boitnib. 
Hossnianii. 91, Strichen!-. 
. üljr. 
JendiaSzack, H. SBlv, 
Keller, ,v, S,editier. 
KieMtng, !?, Lliehexped. 
— H, SiieljeiVcb. 
Klaultie, St1, jnbrlarb. 
Kleingelfl, -v, Pol. 
SBochtmiir. 
Knaak, 9t, Schlöffet. 
Kranz, M SB-o. 
Krame, SB., Schneider. 
Lange, O, LIagistr 21i$. 
Lewandomski, SB., Pol. 
Sad)tniftr. 
Llebnig, ®, Droschkeit» 
kiitsch. 
Matzke, SB, Fadrtarb. 
9leimianu, K, Favilarb. 
Lkiiii, F, Knlscher. 
iltack. 91, Tischler. 
9tetlieS, K, Mogtllr. Arb 
Schmidt, Magiitr.Ärb. 
Sd|0.r, H, Schudm. 
Scholz, H, Fabrkaiblt!» 
Schramm, P, Packer. 
Schumann, e„6iie,ib.ilrt, 
Sleweti,«, Tanztehieri» 
Eurgalta I, liilenn.önii. 
Thiete, F, Schloster. 
' Tim, ii, Klempnerei. 
Tfchatniet, A, Tischler. 
Bogt. E, Fleischer. 
SBargel, 91., ivauatb. 
Woller,H..Sirabe»rtiiiig. 
11 EHandlt.H.,Töp>e»nlt>. 
Lerndt, Zlmmerpol. 
Utoiiting, 81., Siugler. 
S3oeittc,(i, Pol.Wachlmslr. 
fiaulbauni, I, Fran. 
(Sorge, 0, Leisen. 
tandke, 0, Töpfer, 
alle P, SSrauereiorb. 
Jlsllliu, A, Äahuatd. 
filtljl, <1., Ftan. 
Kmith. <1, Former. 
Körnte, 91, Ralirftiil)lfü6r. 
Litbschet, M.. Schlösset. 
Michelchen. M, Wm. 
PiottowSki, F, Töpset. 
Radtte, (S, Schuh,iimslr. 
Nahn. H, Kohleuaiö. 
Reltig, O, Bauarb. 
Nudotph, <8, ,stoischer 
mftr. 
Runge, H,Pol.Wachlmstr. 
Schmibi, F., Möbelpol. 
Bogel, H, Beamt 
Stiobig, F., Gemüse. 
12 EPopv,T,ttigentüiiieri>i. 
b. Popp. SB., tiipcilüm. 
AlbetS.J, Milit.AiMätl. 
Dimde & Streu, Möbel- 
ladrk. T. 
(Serlndh, A, Tischlerniflr. T. 
Harmianii, tir, Gaflw. 
Hübner, H, Biehh. Slrb 
RtebS, 81, Betriebst«!. 
Külmavfel, F, 
Maschinenb. T. 
— & <£o, Masch. ii. 
Apparatebau T. 
Meyer. 14, Tischlerei. 
Neiiinann, 33,Gncn6.8lrB. 
Prieman», 31, Technik. 
Rybka, 81, SRonleur. 
Schlosser, St., Fleischer. 
Schulze, W., Fabrkarb. 
Treiber, 6, Bürobote. 
Wilde, F, Fleischer. 
13 E Peschk«. C, Bauzesch. 
(Tempclhof). 
V. JBöfjm, 6, Postielt. 
Stilist. 
Misch. Ob.Pol.Wacht- 
mfir. 
13 Siannicit, H, Ww. 
rSrciiag. F, Schmied. 
®öblec,'l, Pol.SBachtiustr, 
Gärtner, l?., ffllo. 
Ächrmanii, Sl.,Po|ischaffn. 
(iltrlad), VI, Ww. 
Eespet, SB, Ww. 
Holinintl', 19, Tisdilermstr. 
Horslmaiin, l?„ Sbto. T. 
Öa'iuld), F, Lehret. 
Rauch, fflu. 
9leckow, 9, Zigarren T. 
Schlegel, H, Ob.Lademstr. 
Schlitze, VI, 
Silbeiiiagtl, S,Stin[|c,i6. 
Schattn. 
14 f. a. ©amariterstr. 26. 
E Sirucfiitr, II!, Herren» 
a.titet T. 
Bobbtrniin, SB-., Backofen- 
ban T. 
SBiichiciitS, jt., Bnchhalt 
ffioetsdi, lf, Koloiiialwt. T. 
Hei'tze, C, Gast 11'. T. 
Veppelt, I, Tischler, 
i/in die, H.. 3)etrieb6leit. 
midiler, ü, Banlbeamt 
Schii.'iii.inn, F„ Helzcr. 
Spade, ,v, tUrifdier. ■ 
Ullbnch, 81, Magislr. 
Ltaint. 
Weslplial, it.. Schlöffet. 
Äslmaiilerfir. 
15 n. Saiimriteiftr. 17. 
E Sllbredii, II., 9teiilier. 
(ScUItr, 6,.Icnonönflcr. 
Heeder. SÄ.. Ksm. 
irandziora,G.>Baii!bea„>t. 
Kiü'cr, 81, Mehexped. 
Äclziiiisri, SB, Markt» 
hallumib. 
Diente, Tb, Llellrolechii. 
Meiizel O, Tildiltr. 
Pöhler, ®chu|t|t(f. 
irtoljrbeif, 81, Schlosser. 
<?uchardl, 0, HaudelSfr. 
il)oni|d)ie, Sl, Hebamme. 
Tlchechue, SB, iUramt. • 
SBalz, -Kutscher. 
1J SJauiieüe. 
E Slliiengef. Berliner 
ilicunabt in Llqu. 
(S)e,ren!lr. 4U). 
17 E !l)lngbiinjr,M, Äs,». 
ll$om9m=Vlug„|tn>6tr. 
Ülr. 14). 
V. Spalte, jt, Fah,niste. 
Babnte, 81, Kellner. 
Siock. H, Siiichlmlt. 
Deiizet, M, Sdjutjmmsir. 
Drogge, 9i, Tilchler. 
<kaerdt,8l,Pol.SBachtmftr. 
Rnbiid,, U'f, Filmardirin. 
Äünzel, SB,i-SlqeiitiU'. 
Heinrich, P, •ftijttiB. 
Beamt. 
Hemptl. M., Peiistouir. 
Hirche, H, Sioljileg. 
.(ioo|t, P, Tischler. 
Jlling, Jil, maftmiiliii. - 
Kieinet, M, Hittrheizer. 
Kraa-, SB.,- Dreher. 
Liebe, A.'. Ww. 
Paetziiick, C, Sretier, 
■®chimmuyr’3)t, Si'iu. 
Schlei), H.. Schneidet, 
Sa.»lze, W, Tischler. 
SonutiiBiitg, SB, Siüro» 
Äorfiili. 
Wangemann, 91., Maurer. 
SBebrr.ir, ■j-ot.ifflachlmltr. 
Si-eiiziger, ö', Schlosser. 
SBicntipSln, ä, Ww. 
Wollet, 2, Näherin. . 
18 c. titelte« .(idnmvietlel« 
Icrrain-Slki.ltict. i.Lign, 
(öljnrlolitnstr. 42i. 
V. tSenioW, C, ISiseiili. 
Weichenitell. 
BrzezinSki, 3), Tischler, 
ttngler, !8ietjl).8lrb, 
ü!eocrl,K,Ei|e„b.Sltb. 
Heinze, P, Fletschet. 
Jaekel, M, ,\leifcher, 
Klier, 81., iifchler. 
Kratzet, lf, jrutschcr. 
itrcfinmnii, 0. Kottefp. 
LauSzuS, D, Bautbuch- 
chali. 
Linke, (!)., Slii&t. SltO. 
Manke, M, Schuljm. 
Po». 81., Tischler. 
Nöhler, iR, 9iohrIeg. 
labbert, F, Mechanik. 
Zcldjner, li), Fleischer. 
Bolle, Cl, Wirllchasteriii. 
WagrowSki, Sl. Maler. 
Zickerl, ©., Geflügel. 
19-23 Baustelleu. 
E tiflieiifief. Berliner 
Sieusladt in Liqn. 
(Bclireiiilr. 46). 
24 
.. a. Boiglstr. 30. 
E SBilke, 81, Eigeutü«. 
Duft, B, Dachdeck. 
Fchling. E, Sleukrerheb. 
— M, Buchhalterin. 
Grutza, R, Strafienlj. 
{führ. 
itunze, M,-Ww. 
Lange, P,Ma?chIiumiiftr. 
Li»dowig,'Ä»/Äildh.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.