Path:
Volume V. Vororte von Berlin Zehlendorf mit Schlachtensee

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1920 (Public Domain)

V. Teil Zehlenborf mit Schlachiensee 
Waldemarstr.—Zietenstr. 
LHatietling, 61., ffito. T 
«ein, 8L, fflo. X. 
IZonfu M., Birodiät. 
nflelli’ti. 
SünterUlDtttr. -> 
sten, geb.z.Hbalbertftr.;28 
E Schie, Fabr! X 
tibeldirifit. 
getn. z. toatttttfit 25. 
geh.  Blel.5ti5.eit.  2. 
*- Ätel-Friz^lt -) 
Barien, gib. j. Stiel- 
- firlO^hc. J. 
geh. j. RttebrtdH»S$il 
Helm-Sir, 82. 
- Fnebtich-Wilhelm- 
6trab -> 
E Webn. «. 1». Kom¬ 
merz. Sät X 
BürftcnBirtiin, W, Bahn- 
aib. 
DLbler. H.. Hilft-Pol 
Wardlmstt. 
Hilpert, 61 Cb. 
edioumana, 33, Barlttct 
IS/iler, SB, stjm. 
*5- Ätbrechistr. -> 
<- Walbimatpla« -> 
-Rroiiptinjti|iantnftr.->- 
1. Kirche. 
Eftitd>engimilnb«Setilen- 
borf. 
E Lv. ftl»ch«»gemei»de 
Sel)!<«6oTf. 
V. Anz. W., «(artet T. 
Krämer, SB., Schwester. 
Bäimna, L, Hebamme. 
68 öauMnt 
Helnrichstr. -V 
iftIan,5la»iitfm.(BfrHn) 
Reift er, I., Srioalm X 
Jeijon, H.. 3itgen. T. 
kämmet, <k.,Zeilgr»erI. 7 
JtTSnfg, St im. Siltfl. 
®tl). tigat Rat 
!iii<ter, B„ Piloatm. T. 
tuyier, E., Jmpotlgesch 
=lo:ge, SB„ Büttner. 
E Echnaiel, il. ftfm. 
logorolti), 8„ Hefte!* 
fiiimltl. 
'erntet, L, Justiztai. 
Urlter, $„ fflej. Schor»- 
fcnermltt. T. 
irt«(s,g.J?IempBfrmf(ir.T. 
, edjtmmclpftnttlg, F., 
fflenerallratn., «tz. 
!oflf,sf.5.,^u(tbnid6e|.T. 
«austeile. 
Viktoriastr. 
E. Bannn, Lh, Dr, 
Arzt 17 
iglet, 6-,@A5lnmtirot 
eich«», Bv Friseur. 
hallmay«r,L,Ob.Jngen. 
Lutsenstr. 
U8 fc. Dietrich. P, Fabtk. 
(Franksutt a. O.J. 
V Schaeket, Rosa, 
Pension T. 
Bachmann. L, ftfm. _ 
Ekström, 5K Aelndbl. T. 
„ Rolanie, W, Rutscher. 
Rachwalsky, ®., ftfm. T 
Eariowik. L-, Schneidet 
Schutze, Ingen. 
Läube, O., Ksm. 
Wiese H., Schauspielerin 
70 E Liebich, ©. Fabrk. T. 
73 E Adam, M. »«. Ob. 
EiabSarzl T 
74 Baustelle. 
Augnstastr. ->• 
76 E v.Borck«, SR.FrmtX 
78 ©arten. a«h. ü. Nr. 76 
, -4r WaSaenstr. ->• 
80 ESolle, ffl, C8.«cutn 
(Berlin). 
V. Müller, P, Serujntf. 
8to&beuti<bet, P.,General, 
direkt T. 
82. 84 mfiiert nicht. 
86 E Klingmann, 13., 
Fabrkdes. X 
88 Baustelle. 
iffiatmfeefk. 
Waldstraße 
Nond«'' 
1 E ftöppen, tu, jlenliet T 
2 Barten, geh. z. Nr. 1. 
3. 4 geh. 1. fforflftr. 1. 
fforftflt. -> 
5 f. a. Forststt. 3. 
E Gallasch'sche Erben. 
Hab, $, Fadrk. 
Heide» M., Ww. 
Helm.!k.vr.,Rcg.Tierarzt 
Hornickel. K., Einnchl. 
Pieper, (£., Wrsenbeamt 
Pohlanb, P., Tavez. 
Schnabel, O, Sekret. T 
0 E Schrocdcr H., Eigen! 
Del«. 81, Iksm. 
Bobert,B..Ob.Postschaffn. 
Bt»bemann,P.,Bem.Se!r. 
ftetfau, Rentiere, 
«reife, A, ftfm. 
starte, ffi„ Filseur. 
Meinbel, B.. Maurer. 
Baibeiler, Ä., Zuschneib 
Bietn, st., NLherin. 
Rondelstr, ->■ 
Bauftcücn. 
Juttastr. ->■ 
BimfteÜen. 
Jrmgardftr. 
Recht« Seit«. 
Ccciltenftc. ->■ 
Sophie Charlotten« 
Straß« -> 
Baustelle». 
Hau» 'ftieferneil. 
E Ncomann, <9., ftfm. T. 
Baustelle, 
ffltmirimtg 
Grunewalb. -> 
Wanusccstraße 
5—7 Sioil Schlachten!»«). 
Äannseebahn 
L 3 Särineret. 
E Manklewih. H., Fabr!> 
des. (Hfjarlotlenbutn). 
Otto,9t, Garlenatchileki X 
5 EOtto, R-,Gaitei>arch!t X 
Riffen, H. H., ftonjert» 
singet T. 
Baustelle. 
Mariannenstr. 
7 E Psunbtner. H., Seh. 
Reg. Rat T. 
S) Baustelle. 
Ernst-Mng-Sti. ->■ 
. HeimslLttenplah. -> 
11 Bausielle. 
13 Barten, geh. g. Heinv 
stättenstr 16. 
15 Baustelle. 
17 E Bartsch, A, Direkt. X 
D. Shbel.H..Dipl.Jngin. 
Krottiiaurerstr. -3 
Laustellen. 
Nilkisch-Rofenegk- 
Skaß« ■ 
Baustellen. 
ilBalbenmrstr. -> 
Baustellen. 
- Viktoriastr. ->- 
. • Hubertuistr. ->• 
Baustelle». 
SBaSgensft. ->- 
Waltrcmdstr. 
flinke ®«11e. 
dictllensii. 
' Sophie dhmlotlen» 
Skatze ->• 
Baustellen. 
GlltMtt. -> 
Wasgcnstr 
(Post Schiachtens««). 
Walbematstt. ->■ 
Linke Seit«. 
Baufirüen. 
Rechte Seit«. 
2 geh. z. Ifflalbemarftr. 80. 
4 E Wedetinb, H., Dr., 
ESDloesir,S8,!i5t»«Bri1»T. 
Baustelle. 
Werderstraße 
Beerensk. ->■ 
Rohls»'sche» Hau«. 
E «ohffi SL, Lands-. 
Sätln. (Seetenste, 34). 
Ongcl, H., Btldh. 
fttamrt, L.. Ww. 
Masot, $., Dlo. Direkt. 
Palm, SJL. Wäscherin, 
»lichter, ffl., Fuhtumer- 
netm. 
Schmibt, ffl» Hofrat 
Baustellen. 
Pot»da««t Sir. 
Baustellen. 
Secrcnstt. -V 
Wilhelmstraße 
RechteS «it«. 
Ftiedtichstt. 
1« E Milatz, 6b., Pensionär 
(Stiebridiftt 2). ' 
Slobf, H., Rentier«. 
H«llmann,H., Aeh. Rechn 
Rat. 
Littmann, R., Maurer. 
Rost. F., Rentier, 
lb E 6cmiitnegcr,-H!., Dr. 
med. Pros. X 
Sanator»,»1 f. Zucker¬ 
kranke. X 
©arten, geh. 3. Nr. lb. 
3-tl Baustellen. 
11 Gemeinbeschiile. 
E ©emeinbe Zehkendors. 
Leeseibt. H , Hetzer. 
Schctllo, R, Schulbien. 
Schulze. ©., Rektor T. 
Baustellen. 
BirtnereL 
E 6la8,®.,@ättnirilBei 
fSTlt 20). 
33 E Both, F, Statt 
iMachnowct Str. 7*). 
BIIIÄ L, Mollereibes, 
Stuften, O., Bahnarb. 
Domogalili, @., Bahnarb. 
Hampe, F., Gem. Arb. 
Minnig. i$ärtnet. 
Richter, ft„ Maurer. 
Schroebet, H., Ww. 
Wendtlanb, O., Schlöffet 
Wruck, 6., Bahnvotfteh. 
Baustelle. 
Sink« Seit«. 
Xeidistt. ->- 
2 E Schichan,R.,Rech«.Rat. 
4. 6 Baustellen. 
8 E Schulze,O.,Zimm«rmftr. 
Btechier, I.. Sekret. 
(Cotiteb P., Gem. Assist, 
ftnop, j&, Maurerpol. 
ftreuje; %, Maurer , 
Schilt«, St, Simatqiol 
10 Zimmerxlatz. 
ESchuI^«F>,Zima«i»istr. 
12 E Ütaftro. ®., Rentier 
(Lharlottenburg). 
Lietza, X., BSrtner. 
Reiz, ff-, Ingen. X 
14 E Stilln zum Schutz 1. 
ftinbti 0. Ausnutzung 
iisro. (tP.-rlln). 
V Ech«bl-r,F., Direktor 
Srothe, 8L, Srzieher. 
Hannig. 8, Erzieherin. 
Hansen, M., Erzieherin. 
6arle6, L, Lehrerin, 
ftolie, SB., Lehrer. 
Mobetegget, L., Lehrerin. 
Noiii, St., Hauimadchen. 
SknSst, I, Gärtner 
©lernet,®.,itüchenleiterin 
®teni«L K, tirzieher. 
Stolle, Erziehet. 
Adolfstt. -> 
16-18 E Ristia, M., 
Gättneteiöes. 
E mistig, Clara, Kunst. 
flärtn«r>i. X 
E Ristia, H„ Sirtnirei. 
30 £Ol«<n«t,lR.,Sanal.Eetc. 
Brehmer, B„ 06.@irtn«. 
22 E Äreffln, 51., Privaliere 
24 E Büthke, st. Ww. 
Netzedanb, M.. Werkmstr. 
2»E61e*,e.,ffiätlnet«i6e|. 
-*• «uschstr. -> 
Wiusriedstr. 
Hauplstt. ->■ 
1 E Braun, I, film. T 
2 E Dilbner'sche Erben. 
Benbhack, P., Tavkz. 
Buchmann, I, Schotn. 
steinfeg. 
®ufc,5- lkisenb.Unt.Assist. 
Hirsch, F, Kutschet. 
mil, @aslto. 
Mehli», (tisenB. Ard. 
3 E Weitzmann,G.(Rentiere 
(Diwpetftr. 27.29). 
Der „xänn«t" X 
d. Grotthub. I. 6., Frhr.. 
Lhesredakt. X 
4 EDilbrow^.. Malirmstr. 
Ünbr6, <$., »ellnir. 
Diethet, I., Büttner. 
Dubrow, Privatier«. 
Paelsch, St. ißrmailere. 
PbtlippI«i>.B..8imm»tpoI. 
Piepet, 6„ Bankbeamt. 
Schmidt, D., Klitschet. 
SIeinhan», H.. Mechanik. 
eietfmaimSp, ft«lln«r» 
4 a E Dubrow, Q. Maler- 
rastt. (Nr. 4.) 
Falk, 9.. 06. «entroll- 
Jnfp. 
Schirmet, Oberlehr. 
Eiegmund, ® , Baiinari. 
Thiele«, H., Dil Ätzt X 
Vigilan. M.. Bankbeamt. 
4d E C'affe, K., Ptivaliete. 
E Sunng, <3., Chemiler. 
5 E s. Dannenbetg, H 
Major a. D. T. 
Speer, 0., Büroarb. 
E zu Solm«, S„ fflraf. 
E Lehman». R, Dtichsler» 
msir. 
8 E Kirsch, H., 53m. 
Lange, ffi., Bern. Arb. 
Nehring, A-, techn. Eisenv. 
. Ob. Sefc 
-<-TharlotIenburgerStr.->- 
Aaustellen. 
Berlinir Str. -> 
Baustellen. 
Uecilienstr. ->• 
Winterfeldtstraße 
Waldemarstt. ->• 
Linie Seite. 
1 Danstell«. 
3 E iDlicr, ffi, Rentner X 
-4- Beotgenstr. -> 
5 Aauitelle. 
7 E Welzel, Jffm. X 
Hecht, SB., Dr. phil., 
Oberlehr. X 
9 Barten, geh. ».Margareten- 
stratze 8. 
11 E Weih. 25., ftfm. X 
Margaretenstt. -> 
13 (Sorten geh. z. Matga- 
tclenllrafte 9. 
16.17 Gatten, geh. z. Sir. 19 
19 E Sucht, (£., ftfm X 
Hoffmann, F., Gärtner. 
21 Warten, geh. 3, Nr. 19. 
2ZESchreiber,P..NentnerX 
25 Garten, geh. zu Linden 
allee 21. 
Riklalstr -> 
Lindenallee -> 
Richt« Seite. 
2 E Hofmann, Fabtk.X 
4 E Fröhlich 8i.,FaBrL T. 
6 E ftiaflt, P„ ftfm. X 
8 EVeethofs,W.O> Steuer. 
anwalt T. 
Beorgenstr. ->■ 
10-14 Baustellen. 
16 Garten, geh. 3. Nr. 18. 
18 E Mannhart, D., Verl. 
Buchhbl. X 
20 Baustelle. 
22 E Schwarz, L, Fakrk.X 
24 1S anstelle. 
28 E Bez, P, ftfm. T 
28 Baustelle. 
■<r Rillaestr. -> 
SO Garten, fleh. z. SltOaJfe 
91t. 21. 23. 
32 E Hellet, 6., Rentier Y 
Schmidt, M., Diener. 
Lindenallee 
Neu-Zehlendorf . 
lPost Sdilachtcnfe«.) - 
-«-Polkdamer Chauffee->- 
Ftöhlich'schei Hau». 
E Ftöhlich'sche Erbe». 
-V. eitünel, 3l.,Stroaia 
Riewe'scheS Hau». 
E Riewe, 0., Eigentüm, 
E Riewe, P., Bauunler» 
nehm. 
Zicteustraße ! 
Die Grundst. aon SBamt» 
fecbohit bii Erunewald 
gehören z. Z. zum Post« 
bez. Schlachleniee. 
illienslr. -> 
Garten, geh. z. Nr. 1. 
1 E CJIatStf. F„ Schankw.X 
Blaffert. SB, Manier. 
Trasse, B. Walbarb. 
ftemena, M-, Ww. 
Banslellen. , 
Schillerstt. -> 
Laustelle». 
r- Lcisingstr. -> 
Baustellen. 
£>erberslr. ->• 
ftlopftodfft. ->• 
Baustellen 
<- Secslt. -> 
Waiiiiseebahn 
Bm'Itelle. 
ülleianberstr. ->• 
Baustellen. 
. Waldemarstt. -> 
Baustellen. 
Slletanbcrftr. ->■ 
Sausielle. 
Wannseebohn -> 
Seestt. 
Baustelle , 
Rllheweg ->■ 
Baustelle. 
ftlopftoiftt. -> 
Baustellen 
Junghann'schei Hau& 
E Junghan», 0., Tih. 
Bergrat X 
Held, L, Önrlneti 
Alte Fischerhütte 
E Lharlottenburg« 
Wasserwerke. 
(Stiebet, ft., «apt». X 
Gninewald ->■ 
Verzeichnis der Handel- «nd Gewerbetreibenden «ach Erwerbs» bzw. Bernfszweigen alphabetisch g eordnet 
Abbruchuntcrnehmer. 
midi, Iiiliu», Berliner Str. 98. 
AbfchreibebüroS. 
giUv, 11, Zeliumit Str 8a X 
Alrcrtümcr u. Kunst- 
gegenstände. 
enheim, Mar, Haupistr. 35 X 
Slizetgenannahmen. 
lhäsisstell« bei Berliner Lokal» 
nzeiger», lellower Sir. 1 X 
Apotheken. 
n-ilpothek« Zehlendorf, Dk Georg 
laff, Hauptstr. 8 X 
ulta - Apotheke, Wilhelm Roetzler, 
nmewalbolln l. X 
ntock, 3. Schützstr. 45. 
^Architekten. 
Ion, Ih>6pmiftt. 1. X 
", Archilelt>wjlhelm. Beilepsch. 
vtze 5 X 
emme, F.. Spant anet "Str. st X 
LihmeS, H„ Echlachtensee, Wolt»mar- 
lirnfie 47 X 
Erdmann, 0, Schü-stt. 45 X 
5*tb«. Th, Goethestt. 10. 
, • ei'tc W. Sameitzerftr. 2 X 
^«lüt, <S.r Berlin,r Sir. 14 X 
•wpmonn, M.. Spandauet Sir. 16 X 
f»UI».S0. a. I.. Heir-str. 81 X 
E"Ndeh. 5„ Schlachiensee, Heim- 
Billenffc. 10. 
Wnickc. P. Hauplstt. 25 X 
ftlegien, M.. Uedlimftt. 22 X 
ftähn, (!., Betitaudstt. 10 X 
ftras«, 3., Schlachte»!»e,Dubro«Platz2X 
Kühn, 6„ Blberiinenttr. 3 X 
Baletnfet, 0„ Hohenzollernstr. 18. 
Lehwatz, W, Hohenzollernstr. 18 X 
Mebet, P., Biicmcilterslr. S7 X 
Derlei, H., Berlepschstt. 1. 
Otto, 81, Mannseestt. 1—5 (Gatten), 
Schibel, SB.. Aetlepfchslt. 33b X 
Schreibet, Ph, Königstt.2 X 
.Taut, B, Johannerstt. 13 X 
Weib. ft, Machnowet Sir. 27 X 
Weiße, ff, Düpvelstr. 4. 
ArchitekturatelierS. 
Lieiheim, O, CharlottenburgerSIr. 9 X 
Automobirreparatur- 
werkstätten. 
Berlinet Automobil-Fabrik „Torpedo 
li. Veldschmidt, Ermarchstt.52(Pest, 
Lichters.) X 
Backer. 
Beta«, Franziika, Betüner Str. 76a. 
Bock, P.. Hauvtstt. 68. 
Buch«ald.B.,Charlelt«nburgetTtr.7—8. 
Döpping, A, Dergmannstt. 7 X • 
Fitzke, P., Schlachiensee, Bikloriaftr. IST 
zabetet, ft., ftlciststr. 2 X 
ftrimm, ß Düppelstt. 14. 
Krüger, ff.. Berliner Str. 49. 
MaM», Haupistr. 56a X 
Reibe, »„joUbatnet Stt. 4 X 
Miß, fj„ Berliner Stt. 19 X 
31o6be, C, Schlachte»!««, Eitel Wtz- 
Strabe 10 X 
Sauer, {?., Beerenstr. 43 X 
SchwirdtfegerM.PotttamerSirW X 
Bauik, F, Ehliclottenburger Str. 26. 
Watlenbera, P„ Machnowet Str. 27 X 
Äosra, h„ Schlachiensee, Eitel Fritz. 
Straß« 15 X 
Wolff. A-, leltomet Str. 34 X 
Bankgeschäfte. 
DreidnetBank, Dpk 11.11, Hauptsir.7X 
BewetbebanlIthlenbotf, e. @.m. 6.H., 
Haupistr. 5 X 
ftatz, A., Haupistr. CO. 02. 
Baugeschäfte u. -gesellsch. 
Bastian. Xh., Haupistr. 1X 
Btothe, M., Viltorlastr. 6. 
teilanb, P. Ii„ Machnowir Stt. 18 X 
eiinbürger, M„ Tettraudstr. 16. 
Kletnaii, R., Lessingstr. 1 X 
MLtttlcheReihen'Landhaurges.m.k.H., 
t£harloll«nbutaec Stt. 9. 
Schirmet, Ft., Machnowet 6k 10 X 
Schneidet, H., Üuguststr. 28. 
Baumaterialien. 
Thiele, H., Reue Str. 14. 
Baumschule«. 
Schulte Baumschi'l«». Bnlilttt 
Stratze 103 X 
Ba»»»terttehme*. 
Schaal«, P., Düppelstt. a. 
Hoppensaik, iluguststt. 12. 
Polen«ti), 0., «lilllstr. 16 X 
Wunberlich, W., Ehatlolle»burg«r Str. 
Nr. 15 T. 
Bildhauer. 
Mir. 0., Forststt. 4. 
laubett, tt., Alsenftt. 86 X 
Wild, 6, flitchroeg 4 <PostN>koIatfee)X 
Biskuits u. KakeS 
f. ftele. 
Blumenhdlg. 
(Naturblumen). 
Biilg«, 53., Hauplstt. 56a X 
Kleinbienst, E.< Beerenstr. 68 X 
Meister, F„ Biktoriastr. 2 X 
kcholz, Antonie, fflertenfit. 
Bohuer. 
6ild«iionbt,D.,  V15.Echap-rftr.2S  X 
5«n»er, ®, W15, Pariser 6tr. 8 X 
Brennmaterialien. 
Schnabel, «., Schlachiensee, Bikteri«. 
stratz«. Bülerbadnhof Platz 8 X 
Xhielft, H., Neu« ®fc 14. 
Buchbinder. 
!., Spanbanet Stt. 1 X 
I., Reu« Str. 27. 
Buchdruckereien. 
|if<$«r, il., Hauptllr, 82 X 
?un>,P..EchIachtente».EitelFrir^1X 
Uffoit, 6., (leldefir. 16 X 
Bücherrevisoren. 
fflru»ito ©iiUao, Burggrasenflt. 20. 
Schob», F. «oiserftt. I X 
Buchhandluuaen. - 
AhtenS, R, Schlachiensee, Dianaslt. 8. 
Bartfch, Hermaiinsw. 17. 
l)rBreithauvt,<S.,SchIachttnfeeLiiif«n> 
stratze 4 X 
Demokratischer Verlag Hermann ftolf» 
hoff, Grunewaldallee 8 X (Beilage»), 
6. «rotlliusi, I. E, Wlnsriedstr. 3 
igeilschnslen-). 
Heiden & Ccltjcn. Buch-, Kunst- a, 
Musikalienhdlg., Hauplstt. 16 T. 
(Sortim.). 
Heyber, F,, ftönigstr. 1X (Verlags-). 
Krüger, H., ftatlslr. 28 
Lang» Buchhandlung [?., ftaiserftr. 1 
X (SortimJ. 
MachschefeS, P, Scesir. 53 X , 
Mannhart, D, Winlerselbstt. 18 T 
Manbner, ft., Hauplstt. )8 X 
UleiihBuetlag Hermann flalihoff,@ntttf« 
waidallee 8 T. (Betlag--). 
Schüsjler, H. «U. Beerenstr. 43 («U9< 
SolfäerJfbft-Swlßjj (Wilhelm Schwa- 
ncc) Schlachiensee, ftrottnaurerflr.7 ^ 
(Verlag».) 1 
Zeillragen-Verlag H. ftalkoff, ffltttti«* 
«alialle« 8 X (Sierlagi). 
Butter. 
Beck, O., Haupistr. 17 X 
Cafös 
f. ftaffeehäusei. . 
Chemische Fabriken. 
SSHlsleifch, H., Fetststr: 61 . . 
8len-K6ufer! 0»^ einholen M JULIUS M. BIER 
Leipziger Straße SS 
Tel. Zentrum 122SO—53.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.