Path:
Volume V. Vororte von Berlin Berlin=Reinickendorf

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1920 (Public Domain)

.4 
Amendeftr. —Dcnkcstr. 
,WeÄÄ^T 
Hoismann, 91. Ww. 
stiel, F.. HUtlpoUDcamt. 
Ne^e, F.. Ww 
One, E., Maichrnist. 
Pörichke, 51., StrahenV. 
rtäbr. 
Ritzmann, 0., Dreher. 
Echöning, ©•» Ksm. 
Schreiber. E.. Ww. 
TLger, E., Maich.Schloss. 
Borgt. St., Telegr. Sekr. 
a. D. . . 
Daldhanier.F^ Schnerorr 
Zetchmann, Schlier 
102 E Becker. 8h:d.. tlsm. T. 
(spetlm.) 
V.3Kt(tncr.8l.,93crtim!tcnn 
latcfidcnzstr- 118). 
BUjtc, 'S., itraftiuM/AuIii. 
ffliemart, H., Metallarb. 
DrewS. P., Musiker. 
Görz, %, Zigarrenhdlg. 
©coKiauiftt, Frt. 
stalibe, E.. Fr!. 
Proü, F-, Steindruck. 
Schulz. W., Postbeamt. 
Serd'-t, M., Metallarb. 
Techner, F., Boüvean.t. 
Säbel, O.. stfra. 
103 E Becker. 01, Ksm. 
(Bnmncttiir. GO. 
V. Mtage, VI., Scnutxümtt 
lRe'ldenznr. 118). 
Secier, Ll., Silagen». 
Schaffn. 
Haasa, 9l., Ww. 
Herzog. H., Schlosser. 
Hübuer, 5t., Stelln:, 
itrtoll, R. Roh'.leg. 
itiiljit. F..Äw..Flcricherel 
Oumicv, P., ttoleibif. 
yttbbc, W„ Rentenemps. 
etiü cubccs, M.. Frau. 
101 EPopp,^., Bäcker,ustr 
Ha.'tung. I. Schmied. 
Marge, P., Einnehin. 
f.iinmauti, H., Maschinen 
mstr 
ünitcr, O., Dreher. 
MatlhaU, N, HaudelSm. 
Ribbe. 23., Schlosser. 
Rönnpagel. 81., Sattler. 
WoitschüDIii G., Schmied 
105 E Lorenz, ti., Gtßcu 
tünuriii. 
Buge, O.. Schneider. 
Daniels, M., Jtol)rUst. 
yeöte, ÜB., Schlosser. 
töontoQ, fit., Sdiloiiov. 
©otttchsllf, n.t teilend. 
Kauf, M., Gietbbln. T. 
Kempe, W., Ob.Briejtrag. 
floeppen, (£■., Echlos>er. 
Duo, 81.. Käsegrobhdlg. 
Pippko, K.. Ww. 
106 E veeber, D., Silenb. 
Assist. 
Bader, (?., Schmicd. 
Dlllverner, M., Fräser. 
Haberstroh. G., Klempner 
— (5, Ww. 
Jaenisch. O., Bteuiier 
ttlahr, A., Eisenb. 9lrb. 
Körirng, K., MtutrcrpoL 
Logier, W., Schloner. 
Pukall. O, Friseur. ^ 
Rasch, F., Maschinenb. 
Schulz, St.. Schlosser. 
Wenencr. F.. Llnstreich. 
WiNe, !t., Lehrer. 
Restdenzstr. -> 
107 E Pave, C-, Privairer. 
Brthge, W. Lehrer. 
Hackoarth, D., Kutscher. 
Hilker, B., Lilhogr. v 
KaschinSky, L., Schuhm- 
mfir. 
stoujer, Mark Dackereiirl 
Migae, A., Schlosser. 
Vaasch, F.. Invalide. 
Paulokat, O., Schnerder 
mstv. _ _ 
»uhltitantt, öl, Ww. 
Schulz, n., Schlosser. 
Schüler, P., Buchyalt. 
llltc, VI., Duchhalt. 
10d F- SUtrichter, (£» 
Kapitän n. ®. X 
V.W'.ttneben,A.,MLschmrs. 
Qccl, W., Porzrllanmal. 
Östnftx; H., Weckmstr. 
Klahnast, Lehrer, 
stramm, Dt., Rentiere. 
Naasch, P.. Zimmmn. 
Spiyler. Th.. Milchhdlg 
Ullrid), Scamlcr. 
Werner, 9t., strajMan. 
100 s!"a/Nesldenzsir. 125. 
E Müller, F.. Eekr.7. 
Bartz. 3* Pensionür. 
Sutenop. N-, Jng«».. . 
«fütitiut, ßC^ennonavUL 
il1ie,ilsditr, P, Lchrcr. 
ScherbmS.O., Ur,Vtccht8. 
mrw. T. , „ 
Schreyer, P., Duchhalt. 
Antonicnstr. (West) 
Scharnwebersir. 
t i.n. Scharnweberstr.W.66 
E Becker. B.u. E., Eige»' 
tumerui. 
Albrecht. 51., Zimmerm. 
Horn, 51., Ingen.1 
— tR., Zahlmur. T. 
Lirai. P., Römer. 
Ptel-sch.H^ Ke,selschmled. 
yiafemomt <£., Säilvester. 
UienttCT, O., Schn.nber. 
Schrader, Pfarrer. 
2 Baustelle. 
3 »;wangsverwaltuu7. 
V. Hollin, F., Ltaurer. 
Honlcke, <Z., Tapez. 
Noeper, H.. Gesang. 9hifs 
Uosdj. st., Äw. 
4 E Schulz. K. üRttlcnirtc. 
Vogdan, Sdjiottcnuitr. 
öüichat. F., Didjcv. 
IeSÜ-, P, Schtoijcumtr. 
Kavhammel.P.Schneidet. 
Lehman«, ty., Drebcr. 
Lux, H. Iclcpijonift. 
iHnasfl), K., Wer. 
Noaall,N-.,Brunucnbmitr. 
5 E rttudnickl, £)., fslciichcv. 
Ärndt, P., Radrfarb. 
Baumann. i't., Uedrer. 
Üt^rzanowski. M.. Ww 
Döple, F.. ival'rtalb. 
Formauowökl. P., tlßto 
Gery, W., Lackierer. 
Holz. F., ftnbtliub. 
Jäger. K.. tyefniifl.VhilfcT) 
Nickel. W.. Gewng. MuM. 
ütaolom, H., Fabrtard 
— VI., Trichter. 
Nexin. K.. ,>abrkarb. 
Wischer. B. Brauer, 
Sicie. O., Fabrkarb. 
6 E Noack, G., Lehrer 
(Llanlestr. 13). 
V. Hersarth, Lerw. 
Dehreiidl, O., Ksm. 
Berndt, P., ttfm. 
Goerz. d-, Wachter. 
Graf, H., Ww. 
ttönig, W., Kellner. 
Paul. W., Dreher. , 
Reichenstein. I., Schlofler.I 
Ritter, E., Friseur. 
7 E Wendler. M., Frau 
tNiederschönhau'cn). , 
V. Äruhl, F., HandelSru. 
Bonatz, H., Mechanik. 
Lehmann, O., Han^elSm. 
MannSdors, H., Ww. 
Preis;. P-, besang. Au'ftl). 
vtabn,E., Aesang Anfseh. 
Srauge, 91., Heizer, 
o Baustelle. . >A 
U 1. a. Wachbolderstr. 49. 
El>r.Herzberg'schc^l'ett. 
V. Noreck, M., Monteur. 
Aerndt, W., Schlosser. 
Larischnlz, F., Lttnstklehr. 
Eckardt, W.. Maurer. 
Shgett, I., Magistr. 
Beami. a. D. 
Lügrl. W., Schuhm> 
Schubbel, W.. Gastw. 
Wachhoiderstr. -4 
10 s. a.WachhoU»erstr. 37. 
E stoRoto, W., Bangesch. 
lWachholderstr. 82&). 
Bullt, F., Buchhalt. 
FyruS, K., Dekorat. 
m, Polierer. 
Linz, H., HandlungSgeh 
Liypert, A., Frau. 
Nauich. I., Schirrvts r. 
Misch, E., LokomoUvsuhr 
a. D 
.... 2-1 Baustellen. 
25 E Echeere. ff., Maurer. 
Czejewkli. M., '-^w. 
ti.tit) mann, R., Dreker. 
Schulz. 51.. Sil'losser. 
26 E Geücke, F. Moirembcs 
(^ichbonisir. 13). 
Gericke. y$., Fleischer. 
Sonntag, E., Photogr. 
11 Baustelle. 
'i6 EVcbstd) ÄiSo.,stuopttun 
(Spauüauer Weg 5). 
V. Schön, I., Fleüchcr. 
Lipsect. K., Lieffelschmied. 
29—31 Baustellen. 
32. 83 E Lmdstedt, 
Handelrm. 
Sühne, C., Schreiber. 
Walter, ©., Tartner. 
34 geh. g. Blrkenstr. 6V. 
Birkenstr. ->• 
35. 36 Baustellen. 
37 E Barnewiy. (£., Kfm. 
^Berlin). 
Dirk. 9., Nohrleq. 
38 E ©mitljci. B.. Ma'ch. 
Techn. 
Aderhoid, W., Sattler. 
Domnick, I. Schlosser. 
Fernah!. VI., Schlo^er. 
tzrravleu. 8t Je , 
Kaymareck, P., Dreher. 
Kluge. (£, Castro, 
viuge. W., Tischser. 
VerksSsteil. b. <45cut. 
Neinickends. 
, WiiLer, F., Tischler. 
39 E Müller. N., Erden. 
E Müller, 81., Reimer 
(Betlut). 
E. Bolkelt, Th., Nenlrer 
V. Krüger. G.. Heizer. 
Adam, Schlosser. 
Drogosch, F.. Kutscher, 
(ibclmann. DL, Schlo^er. 
Krackow, F., Bohrer. 
Krüger, A.. Näherin. 
, Petrt, O., jjimmerm. 
40. 41 Baustellen. 
42EHermö'sche Erben.. 
V. Lehmann. E.,Schnneb. 
VakowSka, A, FabtN 
erbirut. 
GUenlcke.F., Kesselschmied 
Haukchnlz. H., Fabrkard 
Heikler, H.. Ksm. 
Hossmann, H., Straßenv 
Bcamt. 
Kersten, 0., Fabrtarv. 
Kleemann. O.. SatlUr. 
Knovta, 81., Fabrkarb. 
NSbiS, C., Schlosser. 
Korschunoff, I-, Sprach¬ 
lehrer. 
Krause, H., Schmied. 
Krüger. F., Schlosser. 
Kuh Ion), F, Heizer, 
yatoroßfo. A., Fadrk- 
arbtrin. 
Lltzke, O., Fabrlarv. 
Marzu!iwiez.J.,kabrca^b> 
Dlm, W., Fabrkarb. 
Scholz, L.. Erster. 
Schönwald, G., Fabrk- 
arb. ^ . 
Schröder, G., Topser. 
Wegener, G., Schmied. 
Irrnmermann, A., Ww. 
43. 44 Baustellen. 
46 E Wernicke, F., Maurer. 
Bohle, M-, Schlosser. 
Böhme, G, Schlosser. 
Engelke, P.. Biersahr. 
FieUV G-, Dtaurer. 
Friedrich, E., Tischler. 
Grabert, 2.. Schubm. 
r>l c- xi5iv«fcerli.H, M., 
Voiemenr. vesch. 
K'.o,e. i’t., Friseur. 
(Blovcmnnit, Ll, ssri^cur 
-4- Ltuautte-Vrklvna-' 
VlQce -> 
5,2. 53 Baustellen. 
16.10 Trcptow, M. Ww. 
Zi^aSlrt Ll.. Bäcker. 
SBcipl, P Dreyer. 
'StUflutbc, Sl., itiüroQUtit. 
.Msltnicltcn. 
2uOojer Slr. 
‘iUntftellei!. 
E Bluljm, Ll. Ww. 
Blill'm, W.# Krastwag. 
Fubr. 
Schaar. E.. Frau. 
Whilicr, P., Diehcr. 
p,ager 'S., Schlotscr. 
E 6(bi>b. H. stsliefbrf.T. 
50 E Nrchler.C..Bäckcrmstr 
(Berlin). 
©otlmmmi. O. Stcitt'ey 
Daniel, ftraftwaq. ?>«hr. 
Hofimantt. F-. Bäckerei T. 
StoAtv, VI., Ww 
Lamrenz. 'S., LuroaM. 
Schl'chtl'.crr, O., Fräser. 
SchürgenS. H, Techuik. 
Saiwersinll, 2l., iUnnpiicr. 
©cfslcr, w., Dreher. 
©Urtier, v, Monteur. 
57 E. «strich, M-, üicntierc 
(filüitr. 13). 
ßamotu*, W-. Siuckat. 
58. 6U Bausiellcir. 
Wstdil’Oldf.Ur. ->• 
60 \. a. Wacl'liolderstr. 4S. 
E Posä), W., Maler- 
mstr. 
Der^a, W., Sdilosscr. 
Domögen, O., ©njuhm. 
dlatthet, Ä., Lirhogr. 
lamm. 93., Ingen. 
Westpsahl. C, Ww. 
Hndncf. Ll., Maler. , 
61 E Puyke. Ll., Ergenlum 
Blanlenburg. C., .vei^er 
Dkhrc.rö.L.. Schlo'ser., 
Dohnensteugel <<t..Poxlter. 
Dessin. 91.. Bcamt. a. D. 
Dorueburg, 0., ttunmerm. 
Gros;kopt, F., Maurer 
Löwke, K., Buchdruck 
Ohm, H., Invalide. 
Richter, G., Werkzengm. 
Stiewz, O.. Schlosser. 
Sturz, K., Schanlw. T. 
Weilimann, K., Dreher. 
Wiese. H, Änsjpntzer. 
62 E. Mnnchsirl'agen. M-, 
Fleüchcr (Winenau). 
V. (SctUD, W., Verwalt. 
Jeschle, E., Frau. 
ftotbc. G., Mesn^acb. 
Lncht, K., Fräser. 
Limberg, F.. Suvalrde. 
Richter, St., Hobler. 
Skdümann, R., Schnhm. 
Stück, E., Fleischerner. 
03 E Grothe, R, Strecken 
ruart. . .. 
04 E Schnlze, A.. Privatier 
Doherr. W, ^immerm. 
Niiewöky. Ww. 
Okts, F.,  Geh.Kanzl.Sekr 
C6 E Bischofs, 28., lLigen 
tsim. (Berlin). 
E Oucnöftui. 1, Grund 
stültverwc'bSqes. m. b 
H (BcjUu). 
V. Rceck, P.. Gem. Sclr. 
Bciflfr. X Gürtler, 
(inuin?. W, Änstreich. 
FlechuaO. H. Mechin:k. 
Ja!,ii. Th, Fabrkarb. 
«anU’-v V- Schlosser. 
Kavuit. M, Lipotlicfcit- 
labcrart. 
fiUvabcü. W.. Masseur, 
cttioipc. E., 
Kolli, Schlosser., 
Kruppre.F.,^a-:amt.Arv. 
Maa-r. £.. Koiuousttn. 
Müller. K., Fabrkarb. 
Ochmoun, 6, Fabrkarb. 
U'tUl, V1.. Ww 
Bombe, Ph., Schlosser. 
Schade, P.. Maler. 
Schnitze, 'öl., Fabrkarb. 
Schulz. 23. Gastw. 
Sccfli-r, H, Fabrkarb. 
Teejiti. M., Fräser. 
Weber. H-, Fabrkarb. 
Wilhelm, 0., Fabrkarb. 
|<— Lchillcrproinenadc -> 
ISaiiitellcu. 
Baseler Sir. ->■ 
.1 E VinCc:u'kut. H.. 
Bei um: Diufu 
(Schuln b^i.i. 
V. Wc’.t’v W.. Äasarl-. 
^Qrti.el. VI., Schloirer. 
$9 irmcuter, H.. Ww. 
tfmimt, Ä.. Borucr. 
6uvt, -ö.. Trsüilcr 
Grerezuv. E. Ww. 
Köhler, H-. S^'.uhm. 
Äru-^w. x'l, Schlosser. 
(>ar.ack. 51, Ww. 
VübcLraiiM, ?(.. Lilhogr 
HtGifteS, E., Ww. 
Knetn:'t, ti. ^iVnu. 
fta iiamt, A. Schlosser. 
Keim. O.. Schlo'ser. 
iUüflcr. 25, ‘Sw „ 
MaioU-iSkn. P., «chlorier 
VlUiinau», B.# Ww. 
Rienny, F-, Ww. 
Pckrou, F.. 5hc:er. 
(Schien?. Schiürm. 
©icndcl, i’*\ Buchbrn 
BJslf;cifomcki. F., 
£chU'»uv. 
Wol', I.. Sdilcner. 
•22—31 Baustellen. 
35. 30 geh.;. Birkensir. G8 
37 £ch:ilgcb(uitu\ 
E0emciv.be  Rcuntfeiidor 
V. 'Jhimticr^. G\, Rektor 
6. Gemeindeschute. 
Ulaboldt, :lt.. Lchulwatt. 
3SEBlumke,W.. Ageutum 
ÖcuiHarb, W., Pnvar- 
beanil. . , 
Drunke, W.. CaSanü.Arb- 
Knubben. 2. Dreher. 
KollanV. W., Infk». 
Neumann. rlt.» OaSaru. 
7j 6 vMinjc. ^. Wenchi^iilr. 
ÄraVel, Ll.. Te.rn.Lr-'rer. 
Siliwv’.iicnuvteicibcutlchci 
Biuui’.beauiU'it e. (5). uu 
b. V. 
riO-t-3 Bai iicficiu 
-<- Zf'.iUltraVir. 
84. 85 1. o. SliULiitflsir. 24. 
E Dalfr. JL. Uicv.tter. 
Wißn »tut, M., Ueiitl- 
»chiu'C^. 
Daunenderg. 91., Ww. 
'^ullicriivt R.. Schneider, 
vkomi. Ll., Wcifmitr. 
tclt, F., Tischler, 
(loftuunüi. Wlo» 
Kerl. Ll., Scinl!'macii. 
Vi8, Znnvrpomiistr. 
Mette. "21. Foimcv. 
Schwer, Ll., Werlnistr. 
lUrtdj, Maurer. 
BüUel. u'afnv. 
3Ü. 87 Baunellen. 
Hedjciur. -> 
53—U.t Bauirellen. 
i)4 ERichier, (sriimlele- 
m»a. (Berluici5lr.l23). 
V. Damm äi. seitlicher. 
95. Dsi E. «v.cmeiubc 
Reuttsseul'orf. 
V. J'.Uuu', 0.. ^cklor. 
i?. (^cmemiieVr.t'c. 
Gla-'c, Li.. van-.nstr. 
'17 08 Bst.piellciu 
S. 100 C. ‘Zeit )tb- ^olö* 
ii. 5U0.$3i1ictbe*2ht$t. 
iiuin». ^ti'ehlcr T. 
V. Vrecke, 0.. Dr-Iilg. 
(Berltnet Slr 120). 
DtcHi. R.. Drabtziey. 
■djstslj R, Walzer. 
HensaVlh. P. Kermnach. 
Meyer, F., Schloffer. 
)a E Sdjintt, S., fflaftra. eiaumbui 
10a E Sdjltltt, „  
Friedrich, W.. Ww. , , 
©ttlfenScts, fR., SBont«iir. 
Kröpf, H.. ®o»anlt. Ard. 
Monkuwrki.W, Monteur. 
Ru, W., Werlzettgnr. 
Steffen, F^Dora eilet. 
Xitfc, «..Wassinv. Arb. 
11 Banstelle. 
Neumann, F., Heizer. 
Noack,F.,Hutm. 
Rippke, 9U Einrichter. 
SchabowSki, F., Kranken 
pfleg. t 
charft, ©., ©etottl» 
Ichaftsbeomt. 
Schaumburg, 
Schlosser. 
Stolte, H., Schlosser. 
ThomaS, O., gujchneid. 
Bogt, F., Schlosser. 
Boi I.. Schlosser. 
Walk, W., Former. 
Wawzin, F., Bohrer 
Augnstc-Viktoria 
Allee (West) 
Derliner Slr. -> 
jl. 2 \. st. Bctlmer Str. 111. 
E Gusinde, R., Fiericher- 
mstr. (Bcilm). 
E Schmidt, Schlosser 
mur. (BcrluO. 
V. Knrnhn, Ll., Invalide. 
DveUng, I-, Ww. 
Dombrowsky, P., 
^itv.allal. . , 
GordeS, H., Kolomalwr. 
Hanumr, H., Maschinen- 
arb. 
3osev.Ii,  Ksm. 
Hiauiv, Fletschennsir. 
KrMer.G..Maschrnc:iarb. 
Lange, W, Memllaib. 
Viimcv, L.. Ww. 
Müller. P.. Buchdruck. 
R.tdoli'.Y, I-, Maschinen 
mV. 
3l,iMfe, G., Privatier. 
Schmelzer, M., Ww. 
Schmidt, Invalid»'. 
Teey, F., Invalide. 
Trispel, P., Invalide. 
t.]m .mcnmi , Weding, «L., Schankw. 
Seife, K.. Gesang. Nullch. a 
Bitterling. F-, KInt. I Brandt, 
Butz. W., Kraftwag. Fuhr. 
Just, M., Schlosser. 
ytciimanit. a(., vjn$>nu'. m »WiMfmstr 
»im«, ö, >°> ^ ^ Ä 
Saiwarzer, 91., Schlon^- 
Thicn'.o, E.. Tijclilcr. , 
Ttcttdcibm^F, Schlosser. 
39 E yawlotiH'Ii], W., 
Etgentümcrtu. 
Heinrich, C, Backermsir. 
40 E. Krause, M., Ww. 
Caro, 9(„ liaiö icr. 
Hitttjc, 91, echloiicc. 
Misser». O., Strakzenb. 
Fitlu. 
Schmidt, R., Maler. 
Wm.cit, O., Privater. 
Cichboruitr. -> 
11 fiel). 5. ISichbornstr. 70. 
12EHoUv,i|cr R.O.,ouhrh 
(Klustr. 2S). 
Vaiirii<i,W..Vsleiichcrnnlt 
43. 41 E lelichoio, H., 
Ga'tw. 'Berlin.) 
Lenz, ('), Fuljir. 
Llmouicn'tr. ->• 
in flfb. z. Llnronrenltc. M 
40 E S.ihr, C, ^ig-n-um 
Michaelis, W., Monteur 
Mohrmann. Ksm. 
Sßimmcr, K.» Fleischer. 
Woldeit, M., Schlosier. 
giette. P., Maschln. Arb 
66 E Sander, 21., Gigciv 
tümerin. 
vltzmann, 91, Kutscher. 
Vacmeister, O., Kohlen. 
T. 
Ho'smann, 0., Kulscher. 
Schutidt, G., Kolomalwr. 
Ulm, Ll., Robilcg- 
Bttif!, % wieder. 
I E yhiiimami, P., sttemp* 
uermstr. (jit. ö. G). 
Na-nnanu. H.. Klempner- 
, mstr. T. 
|5. 0 E. Näumann, P., 
Kiempnermstr. T. 
Naumann. H., Klempner- 
mstr. 
^anUaCBCt |7 E 
strafte 07. 68. 
^ Scharnwebersir. ->• 
11 Banstelle. ' 46—49 Baustellen. 
13 E Weidle, Mb.,Schlosser: »o c a>ar g.. Ksm. 
Weidle, F., Maschinenb. ig Fgorkarv. 
13-17 Naultellen. | Dehmeli, G.. Schriftsey. 
Elster & Schönhalz, 
Slll1iet!»lt Masihinist 
Srfele, Es., Schlosser, 
leeillcr, 8t., Dr-Hcr. 
- SB., Ww. 
Suhlke, H.. Hmibelim. 
SlieMle, Lh-, Dreher. 
Müller, S„ Bärouov el). 
EchSnhalz, B., Srfjloiitv 
mstr. 
Auguste-Diktorla- 
Allee ->> 
18-20 Baustellen. _ 
21 E Dechant, 81., Ww, 
Dechant, F., Kanzi. 
Beamt. 
Schmidt, H., Former. 
22 E Neumann, P., 
HandelSm. . „ . 
V. Blutte, M-, Schlosser. 
Nauiokat. St., Jnvalrde. 
Avvenzeller Str. 
(Ost) 
Baseler Str. ->■ 
Baustellen. 
Schillerpromenade -> 
16. 16. s. a. Schillerprome. 
ttabe 46. 
E Labe, G., Ksm. 
Barbn/eh^erkmstr. 
LiÄzyn?H, A!,^Kärtogr. 
Döbel, 81, Dreher, 
öreilich, Ä., Stellm. 
— W., Uhtm. „ 
Ionisch, 8t., Pensionär, 
ftiofe, A., Schmied. 
KornitZ.,Slralrb.Schassn. 
Krause. O., Fietscher. 
Paschke, O., Büron'si 
Pnebe, F.. Werkmstr. 
i V. pointier, tilV-ündjbriid, 
,3 E Engel, Ä., Fuhrgesch. 
Marange, A., Maurervol 
ga E Maleika, G., Eigeirtum 
(Nr. 101.) t 
V, Malolcbszie, I., 
Schmieb. 
9 EMärlen, N., Elgentüm 
10 E Teschner, A.,^rau. 
Schwarzenberger.W.. Ww. 
UE Schulz, W., Flerscher 7. 
tl& E Smt, Eigen¬ 
tümerin. w . 
Schwabe. E.. Derkauscrin 
12. 18 Baustellen. 
14 E Ev. Kirchengemeinde 
Neinickendors. 
V. Lletz, B., Diakonissin. 
KobS, F., Holzarb. 
Sal-wevel.F.,DiatonrssiN. 
16—17 Baustellen. 
SegenSkirche. 
Hechelstr. -> 
10. jO E Dinglinger sche 
Erben. , , - 
Kübler &Go.,m.6.jp.,® 
Gm.lniiwarenfabnr. X 
•20 Aanstelle. 
((rid)bor.iUr. lOm. 
V. Pol^t-r. U.. Partiten::. 
47EWil,iO„v.,tii!lcutimicitu 
43-k'O E Gaiinaculj 2 
GiietUuntecui. 
Nichlei. W, (üurtner. 
— C.. 5'ajfiin. 
des. 
- B.. 'vJw. 
<-Okmarl;u;q Wi!tr;:a.:-> 
51 Baustelle. 
.Uliritr. -> 
52-7,5 Baustelle-:. 
-4- Liitlomenstr« -> 
50 Baustelle. 
57 EjluHlcr. O.. 92crtmiU 
M. 60 Baustellen. 
Cichbouistr. -> 
60 Banslcllo. ^ ^ r. 
G11. Flugowrkl,M.,Darbter 
«HermSdors). 
V.Harlmann.s''.. Werkmstr 
62. 63 Banstellen. _ 
Gral-haeieler-Llr. 
64-00 Bciitltolle». 
f E Schulze, 0., Dastw.7. 
ftschotmocbcdir 1 b 
V.Wo!ilsahrt,Ä.Lagerveuv 
Braudeö, B-, Lagerist. 
Erich, on, v., Ww. 
Fieüy.E., Eilen" Beamt 
Fr^müth.W.Va^.nstÄrb. 
Grüneberg. W., Schlosser. 
Herfarlh, K., ÄaSanst. 
Wächt. 
Last, W., Dreher. 
Caumev, 29., Fleischer. 
Meitzler, E., Schlosser. 
Nagel, M., Schau w. 7. 
Ptcuö, A., GaSanst. Arb 
Roch, St* Holzbildhaner. 
Rüst, G., Tischler. 
Schnitz,F..GaVanst.Wacht. 
Stelzer, M., Skl'ne berin. 
Wandelt. A., VaSanst.Llrb^ 
Wenghöser. L.. fabrkarb 
General'WorM'Str.-> 
6rl—72 Baustellen. 
S)eneralBarbi,.Str.-> 
73—78 Banstellen 
E Msticlfn. G-, Wnlmstr. 
Hbwiug. VI., '.'.‘ifinllarb. 
ilarnn.*, 5t, ttci;clhci3» 
ÜuMcv, Wio. 
Ku'irt, W.. MelaNarb. 
Xlcniiav, W.. Mrtallarb. 
Ocucl. 1!.. Ww. 
Romtcfe, VI., W.v. 
Schi'iidt. 51-., L'relallarv. 
Wmst. H. (i'iinuinstib. 
102 E /lieb!, H.. Dach- 
bccfmsti. 
Gio.tmvi!, 01, Heizer. 
Ho'kinann R., Jtcritiiistch. 
Kittet. Wm. 
Ölcmirte, S!ltaue, Geiler» 
umiiei T. 
Sch:r.u»t, 3. '-chnhm. 
Scluri'senhaner. Bolciec 
&, Maeiiivfi, Modell« 
lis'Mciei T. 
Schiuz, N, (^unminrv. 
Steguuind, K., ’l>nt‘ionaV. 
Voigi, Sdiucibcv. 
LV-cn-'r, Ll.. ,-;ii'-"iei!. 
«twicii'irf. «i' Walter. 
10,<. löt BchMcI'c;’. 
-<— Beiltnec Lrr. ->• 
th 
■F1 
.11 
1 
fi 
j,/ 
r*u 
:h 
!>5 
t. 
k 
i 
!f 
Safclet Str. (Oft) 
.Ool'sliiferstr. -> 
1 qt!i. i, HolUiiitcistr.25—30. 
Baustellen. 
-<i- Lliu’ei^cllcr Str ->• 
»'anstelle». 
Ho!)cii\oncruvivitz -> 
Van'ieüeu. 
3chineaui3 -> 
^anstellen. ^ 
Llppen'ekler 'äir. -> 
20—26 qeh. z. Holländer« 
strastc ^ 
Holliuibeistr. 
2}cufcfU*afic (Ost) 
<- Se.'sir. -> 
t—«t Danslelleu. 
o E Scheichen. H-, Ww. 
Llrndt M., Telegr. Ve- 
hrlftn. . 
©urftcr. Gt., Rahen«. 
HLnsch, G.. Privatier. 
Hast. Ll., Werkmstr. 
Hirichnagel, Cl.. Mechanik. 
Lelnnann, G., Schlosser. 
Schüler. ©., Tischler. 
Bogek, 91., Privatier, 
ü 8©.. Telegr. Gebilsin. 
Weiurich. C... Wachtntstr. 
a. D. 
Weis;, B-, Schlosser. 
0 Baustelle. 
7 e. St. Manen «Psarr* 
gernelnde T. 
V. Scheidlweiler. D., 
Pfarrer (Schönholzer 
9 ESlÄan, Postsekr. 
Bernan, Schlosser. 
Böhnr. 0„ l^nhch. T. 
KottschLU. R.. Kransuhr. 
©deide®'
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.