Path:
Volume V. Vororte von Berlin Berlin=Lichterfelde B. Verzeichniß der Straßen mit sämmtlichen Häusern und Bauplätzen nebst Angabe der Eigenthümer, Verwalter und Miether

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1920 (Public Domain)

Riilgstr.-Noonstr. 
— 163 — 
Berlitt-Lrchterfelde r-il V. 
43 Campt, W.Hosrat. 
Manen«. A.. um. Dc 
Müller, A., »w. Major. 
Ortei, 81, Ww. 
Sabow, M., ®em. Mächt. 
U E Ghrharbt, Seh, 
ISlDeb. Setr.T. 
Daniel, (Es)., Lehrerin. 
Schönebeck, ft, Remter. 
Srof !»t, Tischler. 
45 E Sciifi, H-> Maler, 
ßjtogel, F, llajfcnBole, 
Hasse, H, Versich.Äeamt 
a. D. 
Klein, 81., Laborat.Dien. 
Latzle, B, Rohrleg. 
IRoeßlcr, M., Pros. 
Strahl. 91, Slfm. T. 
Vornderger, M., Stfm. T. 
Köhlers». -> 
■<- (ScibrHlt. ->• 
45a E Mönl ©., Schlosser« 
inflr. (Garstennftr. l). 
Anker, F, Gärtner 
— SB., Bmi. Beamt. 
Ehleri, P., Konstrukteur, 
gonmlsti, 3., Schuhm. 
Hand. E, Ww. 
HenlscheI,W.,Ma>lrermslr. 
Stieb, B„ Frau, Pensionat. 
5tlcicr,£Ut(cmpncrmftr. T 
Kopral, ,y„ Feldwedel- 
leuln. a. D. 
— Hebamme. 
Kotzte, SB., Technik. 
Krause, O, Bnchbind. 
Nitlchman», K., Ww. 
Panse, Vt„ Friseur. 
Pl>Ucmann. M, Ww. 
Riesiger, P.. Graveur. 
Timiu, H, Rendant T. 
40 E Vlicc, H, Gen. 06. ilrji 
n. D. T. 
40a E Döring, 8l, itmlo 
Bnchholz, K, Sngtii. 
Gonrad, G„ Schncidetiil. 
Ludwig, M„ Ingen. 
47 E Springer, P., itfrn. T. 
tticumt, Gut«, Rnbrt. 
— it., oo. Hanpim. 
Feig?, ÜR, 1/ienlifif. 
tietjer, it., Ponbeanil. T. 
Herfort, SB., fluljonr, 
Linbenberg, F, Plattaiisl. 
Mallhiei, 3B,(i>cli.liipeb. 
Sekret. 
Schenkenborfslr. 
47*' £ Bieweg, F. .£>., 
BerlagSbnchhdI. T. 
Ktiig, Diener. 
HSicwcg, 0. in. 6. H., Chr. 
ft, Mnsilveilaa T. 
gillma»», P., IHebofl. 
<- Pestalozziflr. -> 
Jfoittltt. -> 
43 E SJeitlliiit, I, Backet« 
litHr. iTieptow). 
öi'ilnt, Turnlehrer. 
Denlsch, M, Bankdeamt. 
»>. SocrtngÄi., vw.Oberft 
(Sitbcrl, it., Ingen. 
tiüMc, H, Bäckermstr. 
Paape, O, C6. ‘-lioimififl 
Pii»!e, H, Gärtner. 
Echoen, j, ©cl;.3ie(|ifli(i! 
Strauch. H, Kontoristin. 
— SB., Schneiderin. 
40 E Bogler, it. Lalenien- 
fabrt. (Berlin). 
V. Fahrend»,, W, pens. 
Heaml. (Dir.40n.) 
Hiitruf, H, Tapez. 
Giefralh, !!)., ,'Icichner. 
Hofmanii, (?., ©Iriisil. 
ifiiijr. 
Hüter, S, Ww. 
»timmtlmnnu, B., Kfm. 
Küh», 91., Kohle,i. 
Meter, I., Btichdinck. 
SMiilicr, M„ Ww. 
Pawelke. O. Ww. 
Onehl, O, Tapez. 
Sabin, !!!., Bürovorsteh. 
Schaar, K., Ksm. 
SchnbertÄ, Gninkriim. 
SchnIH,E, gltisdjetmsir.T. 
Schulz. H„ Selret. 
Schninann, Pf„ Ziinmerm. 
Schwncholo. P, Gärtner. 
Sinlimmcf, W„ Ww. 
Steinte, M., $ö|rtv. 
Thieme, H, Kutscher. 
Sii'glrv, %, Technik. 
Waner, Th., Aeanii. 
Wiggert.J.Ov.Postschaff», 
Weiter, Ä., Maurer. 
4Sa ESogltr,K.,Uttlmicit" 
ftiürr. (S)et(iii), 
V. Rnliiciiborf, Sä., pens. 
ätcmnt. 
SerowSti, E„ Poslalüst. 
tftfctliit, (&., Cocmitcu. 
Fisckcr. VI., TIschleiiiistr. 
— St., uiu. Pro>. , 
-Graich:», 8t„ (liaslw, T. 
flitbtne, 8i.. Eilend. Eich. 
Pavrolh. K., Photo,r. 
49u Peiruceo, S.,Aanu»ler> 
nehm. 
Schiller, G„ Bäckerei. 
Tdum, A., Bäcker. 
Timmroth, B., So. 
tzehlsiidorfer Str. -> 
50 E Heinze, ®., SBeu« 
unternehm. 
Süllner, K., Ksm. 
Heller, F, Geh. Gtpei. 
Sc/rcl. 
Kreysel.M., Haushälterin. 
Meyer, P., Hauplm. 
IHeeg, ©., Ingen. 
Schulz, H., Geh. Tiped. 
Geltet. 
— P., Rentiere. 
Selchow. SB, GifeitB, 
Ob. Sekr. 
Spill, 91., Gärtner. 
51E JaniczewSli.A.,Ääter- 
mftr. (l>ltiitomi|djel). 
Reichard, M., vw. De 
Phil. T. 
52 E Schleif, Lehrer. 
Scticr, F.. Rechn, illaf. 
Mscher, SB., Äärlner. 
Macholl.H., Eisciib.Tile 
ara»l»st a. D. 
52a E Wendt, 81., Ksm. 
Albert, Inge». 
Frederking. H., ür. pliil. 
(Eljcn-iL T. 
Meinck, H„ Geh. Reg! 
(trat. AM. 
Pelenen, St., Dr. phll, 
Schmidt, M, Ww. 
Sleiiiäckerstr. -V 
53 E iBittitfe'ithc Erven. 
E Onedeuseid, L., Lehrer 
(«r. 541. 
Böiiidt, A.Hanplm.a.D.I'. 
54 E Qnedenseld, 1!., Lehrer. 
Aeddigeuwea- -> 
54a E Thierietdl, <L.,Bank> 
Prokurist. 
55 E ftlcter, O., Klempner« 
tu str. (’Jlr. 45a). 
Wiese, 91.. Schlosser. 
5G E Dietiy. <!>., Eiaentnm 
Göhliug, VI., Buchdruck. 
Hochow, 81., SBw 
Lahiner, B., Biersahr. 
Schaar. @. SJcruli’ 
genossensch. Beamt. 
Sicpcrl. M„ Ww. 
Möller, li„ Ww. 
57 E Berl. Mittelstands. 
Bau!, r. 15. tu. b, H, 
(Berlin). 
Ocker, &,Dr„ Mediz.Nat, 
Kreisarzt T. 
SS E Ehrhaidt. Weh. 
blechn, illat T. 
Jancke, g„ Ww. T. 
MiiiiStii, O., Rodileger. 
59 Garten, geh. z. Sir. 60. 
60 E äoth. ©. % Kfiii.T. 
01 E Friebeurcich, 0., 
fflmiral. 
02 E Wehl, M.. Dlciilier. 
Kiri'chiier,F.,Aii>wl>rlerm 
03 t. illoUc, aj„ ffrau. 
04 E  Haimuih.tr.  vw.Pros. 
Gürtler, a., vw. Oberlehr. 
65 E Bivhl, C.. itfrn. 
01 (ijnvlcii, (irh. z. Sir. 07. 
67 E Dölliier, iS., Dr, 
Pateuianw. T. 
Kommandantenstr. ->• 
-<- r?-cicüiic()l)Irt(j -V 
i!7a EOcser.E.^Fabrlbcs. 
68 E v. Kapheiigsl, Ma>or 
a. D. (SBeiutar). 
Brandes. St., prall. Zahn« 
«rjt T. 
00 E Vlfch, (E„ Prokniist T. 
70 E Siihle, E., Dr. phll., 
Proscssor. 
Oft E Kcrnke,Ase,E!ae»iiii». 
(Acr.iii). 
E Lchra. e. St., Frl. 
IBeiliu). 
V. Sieln>»g,M., Arbeilrl». 
Lzincowiv, H., Aiilomob. 
ffitmirl. 
Giutlbitchrr, $t„ 
Korrespondent. 
Liuow, O., Geh. Registr. 
Moli, L. Leulu. b. 91 T. 
Sienuebach, Berl. 
Anchydl. T. 
Saadei, Gl., Ww. 
Schnitze, <$., Rechn. Rit*. 
TolkSdorf, 0., Schneider' 
mslr. 
Wi>^iira.O.,Vr.,Prosesior 
Wode, Äle. Papier. 
Wüllenweber, H., ür, 
Professor. 
Knrlsir. 
71 E Becker, IfietCit 
Rat (Nr. 81)/ 
Dikschal, U)„ Schneider« 
raffr. 
frriese, 9(, Schlimm. 
Iahn, ül., Ww. 
Uaiuiit, H., Generallenlii. 
Z. D> " 
71 Uiman. VL, Major T. 
Philip, D., Reiilllcrin. T. 
Schulze, SB., Nhrmmktr. 
@penk,$.,SerL$ui6Bbl.T. 
Tischer, (S., Maler T. 
-<r Sternstr. -> 
72 E v. b. Heyden. 0, 
Rentner T. 
Strebn, D., um. Hosrat T. 
Subtil, B., Pförtner. 
73 E Sindenterg, P., Hof« 
rat T. 
74 Garten, «eh. j. Nr. 75. 
76 E Frilsch, SB.. Unter. 
staat»sekrel.<>.D.,Wi>-kl. 
Sei). Rat, Erz. T. 
Hübner, E., Gärtner. 
PolSdaiiier Elr. -i 
76 E Botliner, F.. Sabrk. T. 
77 E ScmIer.L., SIeiitnerX 
Gentz, A-, Rentiere. 
Schade, IS., Metzgcd 
7t ISommiildj.BR., «jm T. 
Heilinami, A, Schuhm. 
19 £ Hirsch. S)„ Itfm. 
(schineberg). 
@chifii)maim,£).. Geh.Reg. 
Rat a. D. T. 
SO E >i. Webern. E., Major. 
Dratestr. -> 
dl t. a. Smlcfli. 23a. 
E Hofommci, H., Bäcker» 
niltr. T. 
ftng, O., Stfm. 
Koiizach 6„ Näherin. 
Lanlenlchläger, (£., Flei« 
fdjermllr. 
NielS, St.. Pfrait. 
Eailder.P.A.,EIeIlrotechii. 
ijiemnii, F.. Schmied. 
82 E Silberslein, Th., 
Rentner T. 
u. üiiblvigci, St., Maior. 
Maschiiiaiin. ©., tlfm. 
J3 E Ctaffelslei», St., 
Privatui. t 
Hahn. U1-. Üahnarzl T. 
Krause, l’l., Pnvatiere. 
Maschmaini, @., Jiistallat. 
(Seid). T. 
SlfichiimnnW ,3n[t«nat.T. 
y E Heene, 91., jttl. 
E Hccue, M., fitl. 
»treib. Sachvnstäiid. T. 
Belirendt. P.. Rentier. 
Srngei, G„ ÄnchlFlleri». 
itildjcr, G„ Eelderheb. 
flelni[e,6J„3cuao6ctltiiht. 
Pnich. O, Hanplm. 
Reiiiharbt. M„ Nenliere. 
Eliecksutz, Lina, vw. Reg 
Rat. 
So. 80 E >>. Mnlmaii», W.> 
Oberlllenin. n. D. T. 
BrinI SB., Sergeant. 
37.88 Garten geh $.i)!r.KB8C. 
SO E Bort,!!(., itfm. T. 
00 E Ro(i. SB., Ksm. T. 
91 E gacfler, H.. ÜBirlL 
fficl) 06. Sfefl. Slal. 
J2 Garten, geh. z. Holdein« 
strafte 57. 
Holbeinftr. -> 
13—85 SUatislcIlcii. 
90 F. Mehlih. SB., Kon« 
bitoimtlr T. 
Haiiiiiier, ®„ Privatiere. 
Ucmiii, St, Schneiberin. 
Mollwo. II., Dr., Piof. 
Mallralh. P.. Tischler. 
SBcber, G., ehem. Landw. 
SBoicran, D., Stil». 
dOa. E. Melili». 20., Kon 
iitoriitflr. (Nr. 06). 
Stähler, I., Hosgaricn« 
diickt. a. D. 
Neldiier. &!., Jnsiallat. T. 
MuSz, 9t, Tapez. 
I). Specht, 9., vw. Gen. 
Major 
Dürer str. -> 
97 E Ga«tz>r, St., Lehrer. 
Donner, 0., Dr, 
anw. r. 
Öitiifc, D., Gärlner. 
Hartmann, 91., Pioliitist. 
cherrmanii. P.. Bäcker. 
Philipp, 0i„ Schiihiiimstr. 
Schulz, M., rilenliere. 
Steinbera, P. Ww. 
Waese, SL Ww. 
08 EComcliiiS, M., vw.Geh. 
Rechn. Illat (üir. ICO). 
Kaiser, 1)1., Dr» Ob. 
Bibliothek. 
Kluge, ff„ »eiiahanplm. 
Schuster, SB., Lehrer. ' 
1E ii. Bin.,er, M., Hmiplnt. 
a. D. T. , 
Stranbe. SB., ©är|j;ct. 
100 E,J$otv.eilu6, M> ute. 
Geh. Rechn. Rat T. 
101E leürtner, VI., Just. 
Rat, LIechtsanw. T. 
102 £ tiewiifrld, M., 
Ilhrmiiistr. T. 
Chralh, H„ Ww. 
Hobrecht. E., Privaiiere 
GerichtNr. 
103 E v. Zwehl, Seich». T. 
V 6. Rwehl. 81., Hanplm. 
o. D. T. 
104ESeilpflng,G.,Srou SB», 
(flaiimburg a. S.l. 
V. Fiyncr, I-, Knlscher. 
SBischoff, 91.. Rentiere T. 
Busse. I., Dr. Pros. 
Denischniaim. G., Geh. 
Kanzl. Sekr. 
Herm, M.. Echreiberi», 
Hin?c, 0., Asm. 
Hirschmmin, F., stud.lng. 
Jacob». SB., Dr, Geh. 
Reg. Rat T. 
RnlkowSk, I, Invalide. 
Schülkr. H„ ffrnst. 
105 E SBcOniti. IS., Eigen« 
tüuirri». 
Müller, F., CimichlStjon« 
jien. 
I06ESchwcder.W.,J»aen.I. 
Sflimcbtr & (Sie. (SeicUjch 
f.Jtitltnilcchniln.Jtlcm- 
balinen T. 
Möller. K, Techniker. 
107 EMchniidbetger, g,,Stfm. 
(Slaii. fif.. Prämiier. 
Hammer, H., HanSinstr. 
Mühlenstr. -> 
Nitterstr. (Ost) 
Marienpla? 
Sollen, sich. z. Mauenplah 
illr. 8-1U. 
1 E Modlach. R. Privat« 
2 E Höschen, H., stfm. T 
3 E. Dostmann, A, Phologr 
Hoffmaiiii. Photoar. 
Berl. T. 
Luise, O., Stfm. 
15 (Sorten, geh. z. Pronik' 
nadenslr. 12a. 
S E Fischer, L. vw. Obers! T. 
Ramin. ÜB., Hanplm. 
-<r Berliner Str. 
Süden, geh. j. Bahnhofslr. 
Marienslr. -> 
Roonstr. (West) 
<r Hiiidenburgdanii» -> 
1. i s. a. Hiiidenbuig- 
damui 7lia. 
E tovnnb lütfägtf. Gr. 
Lichters. Gnindbilch- 
blalt 2874 ni. d. H. 
StigljoU, 9„ Maurer. 
Dieh, O., Biichtialt. 
Dünnebeil, L, Bnchhdl. 
Grobleben, E. $!u;cuni6 
beamt. 
Heiland, A„ Glwfstlciir. 
Jaco.', S)., ©tinfjenb, 
Schaffn. 
Seittii, H„ Ww. 
Klingel. (9., Geh. Stanjl. 
Beamt. 
Lange, F., Wächter, 
yöiro, H.. Slfm. T. 
Meperl. (f., «sw. - 
Pape, Th., S3u>. 
Bohl, H., 'Äunkuorsiand. 
9fol)i6ed, A!.. Ww. T. 
Schor, M, SBm. 
Schramm. 0.,Slrntjeitfeg. 
Schulz, ß)., iltitmt. 
Spring, fi, Aanard. 
Weihet. 91., Sekret. 
Herbe, SB.. Vcrsich. Beaiul. 
! ESchiudelhaiicr,R.Bcaml. 
Bolhe, M, Geh. ttpeb. 
Sekret. 
©tönn-, B., SBw. 
Grolic.Ä.,Gcli.jtaiizl.Selr. 
Hoffmaiiii, (£. it. O., 
Geschw. Modistinn. 
Krupp, 3)t. Schlosser. 
SlaSver, 91., Obrtlcljr. 
Sciffert, B.. ffliv. 
Böget. C., Stfm. 
I E Üliciilcih, Geschw. 
liitlicl, 91., ptiij. Sictfitl) 
Beamt. 
Gaede, 33.. Lehrer. 
Liebling, M.. Ww. 
Liesegang, P., Schlosser. 
Loch, A., Baukbeaml. 
Niemeih. ff., Dnnllicaml. 
— H. SBoulbeami. 
Pipper, Ww. 
Bob. I.. Ww. 
5 E Stimm, IS., (Eigen- 
tüiucuii. 
Dacht»«!»!,S., Schneiderin 
Deulewlh, 91, Lehrer, 
iliwill, 3, Slitiiitlliiferiit. 
Krieger, (?., 9!eifendrr. 
Pries, L, Schneider!». 
Schradtr, $>., Dichter. 
Tiede, Slvasienü. Schaffn. 
Wagner, A.. litbarb. 
j SSciprcdit, SB, Ob. Post 
alsiit. 
SSittlopf, 5L, Pos,sekr. 
6 E WiSner, fir-, Gigentüm. 
Benderoth. G.. Stfm. T. 
Hildebraiidt, G, Magistr. 
Selr 
Lange, L, Slranken« 
pilrgtrui. 
Sloacitr.O, Bcz.Keldweb. 
Nömhildl.N. Ob.Poklielr. 
Schulz, M., ^enerwehrm. 
Vergin. W, kassier. 
Wullert. ??, Nuswarlerin. 
ijöbisch, 6). Kassenbole. 
7 Etiumian.ft., Siirfjlmstr.T. 
Glitm. Fadri! „Glilont' 
Dr.Sicger &Sla fchettiäfi 
Henning. 81. Rechn. 9tat 
Kröhl, i), Kim. 
Krüger, 9l„ Vortiersr. 
Ännsdimann, L. Privatiere 
MiliiiowSIa, B, Priva« 
litif. 
Naiiniann, 91., Privatiere. 
Schröder, H., Gisenb.Sekr. 
S E Wollenberg, G, Waffen« 
nisu. (Schöiicbcig). 
V.Garthenser. G., Renlner. 
Decker, Sl, Privatiere. 
©tigiitcil <k. Roflor. 
Haait, M., Bermess. 
Dirigent. 
Kolderg. F„ Tischler. 
Starke, lDt„ Buchhalterin. 
Wellner W.. ilimjtomL 
9. 10 Staustellen. 
r Glisadelhstr. -> 
11 E Biirklmidt, <8, Stfm. 
(Dir. 11 tv. 
Beiling, A, f?row. 
(SctCig, R. Lehrer. 
Heizbng, G., DlvGdjiift« 
stell. 
Miltenzweh, O.. Bcts. 
ä'camt. 
Pvetich, F. 53, ©ritt. Sekr. 
9iiibiii||, G. Gemüse. 
Ploggeiithin, G, grau. 
Sitwlz, SB., Geh. Gjpeb. 
Gcli. 
tlaE Burkhardt, G, Stfm. 
Heuer, F, itmi. 
Maytow, I, Maurer. 
Schulze, F, Schlosser. 
Schwenller. A, Kaiast. 
Sllfiil. 
12 E Mgeni. 0riskanten« 
fasse ülerlin-Lichtcriclde 
(Nr. i:n. 
V. AobaheI.H.,Ge!chS!» 
führ. t’Jtr. 13). 
Bade, ©., Milchhdlg. 
CalcS, H, Ncg. Rat. 
HänSgcn, L.. rcrw. Geh. 
Stanzt. Rat. 
Haese, (8., Schnhmnislr. 
ilnaiit.M., vw. Slot. Bor 
tielj 
Müller, M, Lelirerina.D. 
We»di,W,Ob.Posischafftt. 
13 E Sltlgem. OrtSkraiiken- 
lasse Äerlin-Lichlcrf. T. 
V. ;ltobaue!,H, titlrtjäslS 
führ. T. 
SBrcitnibnch, O., 9lssist. 
Kahle, G, Portier. 
MakeIman>i,9I..vandelSm. 
Nöte, St, Schneider. 
Schieen, P., Slfm. 
Stargard, F, Stirn. 
14E3jtlner,9l. .irl.(tieriiii). 
Bachinann, W, Lagerarb. 
timcll, F, Schneider. 
Fiedler, P. iljin. 
Franz. B, Sekret. 
Ftieslcke, 91, Lehrer, 
itteiimu, th., Ww. 
Sliiidcii6etg,ä!,8icg^taml. 
. Mat>, R, Asm. 
Otlzenn, G„ vw. Major. 
Schildl, it., D-sinfett. T. 
— L, Hedainne T. 
Schreck, 38, Suspekt. 
a. D. 
Schtoeder, D„ Dr. phll. 
- 91., Ww. 
Wein, 91, Näherin. 
Wolf, H, Gärlner. 
15 E Hildebrand, 4!., Asm. 
BergS, M, Privatiere. 
Greiner, G. 11. P.. ctflte. 
Lang, C, Buchhalt. 
Ludwig, A, Fri eur. 
9!iidlo>f, G„ Stfm. 
Schieferdecker, Sekr. 
©chlotj, Sl, Portier. 
Schnell. L, Pensionärin. 
Stachel, E,Mlifitlehrer!n. 
Gtciipat, (i, Delikatessen, 
timute, H, 9leiillere, 
SBcitger, 91., Ww. 
16 E Sroif, eitfcnlfim. 
VUofttS, G., Tischler. 
Wedel, S, SBertcg. T. 
17 E Bock. F, Bcri. Bnch¬ 
hdl. T. 
18 EGbciliofl, P., Ncchn.Rat 
Gdclhoff, Rech,.. Rat. 
10 E Stock, G. Giiicnlüm. 
(Nr. 16). 
Frädrich, G, Fahrrad 
Ichlossrrei. 
». Scheve, L., Ww. 
Schneidet,P.,Pfarrera.D 
Weidner, 9t, üleviscr. 
20 E Stock, B, Gigentüm. 
(Nr. 3b). 
Below. G, Dr. OB. 
SUbliothck. 
v. Kracht, vw. Major, 
ffiüljlmann, F, itfm. T. 
Nengebaner, (i„ Stfm. 
Schars, H, Physiker. 
Schwalbach, Th., Stfm T. 
Steinte, H, Sicilrct. T. 
-<- Moltkestr -> 
21 E Kicsewetter SS, Slfm, 
Beyei. R., 9>eichSbaut- 
bcamt. 
Gnfliii-r, E., Piivaliere. 
Ditlinanti, O.. Faktor. 
— A, ^ciiifpr. Gehilfin 
StroSte, W, Ww. 
Melzer, H.. Kirn. 
Mohrlnder, Geschw. 
Beaintinn 
Rast, (8, Lehrerin, 
jiotibauü, H, Ledrerin. 
22 E Höpfner, St., Ksm. 
(nufeciljnlb). 
Kahle, 9l, Landschastimal. 
KaNner, O, Sdinjtleit. 
Klioer, Ä, Rechn. Rat. 
Kroop, F, Schuhm. 
Wiltdilr, I, Beisich. 
Dezernent. 
Rehbei». H,StaatSbeamt. 
Werner, Schlosser, 
yilian, G„ Rechn. Rat. 
23 £ LönnieS, A, Rentier. 
Hopping, F, Bnchlibl. 
jliicifch, F, Gärtner. 
V. PrzpdvrowSki, 81,, 
Direkt. 
2t ESkhlob H,GerichlSakt 
Bock. F.. Bürohilfkarb. 
— F, Kondii. 
Soll), F„ HilsSwcichciisL 
Alliiert, F, Schriststell. 
Sincnmiin L. Ww. 
Pfennig, R., Dr, 06. 
Bibliothek. 
25 E Falkenthal, O, Frau 
(GberSwalbe). 
V. Xeitgv. S, ,frmt. 
Faber. 35, Ör, Apoihel. 
Güliner. E. Bnchhdl. 
Paul, 07, Klavier»!. 
Saaiir, F, Siaiilbcamf. 
Seidel, F, Monteur, 
teihe, ©, 06. Jnspelt. 
Thiem, M„ SBiv. 
Uörich, St, vw. Pros. 
Siogdt, R, Hiitieiibeamt. 
23 E (Söride, 33., Giergrob- 
. hdlg. T. 
SBiitcfjaib, ©„ Schlosser. 
SBüttiici, A, Näherin. 
Dolgner. St., Privatier, 
stömg, 0„ Gijciib Obsekr. 
floichcl, ffl, Architekt 
Mnllkt, 81., Stadls« kr. 
Pomplun, M., 0cm. 
Kasseuasflst. 
27 E Lehmanit Jan, 81., 
Manier. 
E Lehmann sen, 8(, 
Sleiilict. 
Seituig, 91, Siratzb.Führ. 
Stacscrstein, P, SönchhdI. 
Lehmann, 0, Maurer. 
Pahl. Sl, vw. Geh. 
stmizlcira1. 
Wegeilet, H. Stfm. T. 
28 Garten, ach. z. Nr. 29. 
29 E Rieldon, W., Fabrkbes. 
V Linie, 0, SIraßenB. 
Führ. 
SBnltjct, S, Ksm. 
Dähnerl, M, Ww. 
Fühsch, S, Banweamt. 
Streb?, O, Beamt. 
Stolpcrcr, 6)., HauShof- 
inltr. 
30 E Schmidt,O, Gigentüm 
(SchSneberg). 
Damerau, ®, Straft* 
waginführ. 
Fleifchmailn,E.,Mcchanit. 
ffiommlich, R. Lagerist. 
Äalden6ach, A, GifcnB. 
Beamt. 
Michaelis, A.,AnswLrierIn 
sohl, O, GaSarb. 
rettjet. Th, Köchin. 
9!ö»ke, SB, Stuckalenr. 
Bdiö«, P, Bankbeaint. 
SBitlaret, H, Ww. 
31 E Stabiler, P, Pros., 
(Gliarlolleitbiirg). 
Ariidt, O, Lahluistr. 
Brist. G„ Rentiere. 
•I Fncbcl, I, Rechn. Ral. 
Gannitz. 9i, Schuhm. 
Gedirk, G. iVinlttinslr. 
dotger, I, Ww 
Latzei, I, öcitmfir. 
Mentzel, M Beamt. 
Otto, G. Po! Seit. o. D. 
Polcljiiäk, tiaiiiu. T. 
Suriirmaun, O, Sekret. 
Wenzel, G, Stfm. 
Zimmer. F, P-stfekr. 
Glifabelhflr. -> 
32 Baustelle. 
.13 E3ctowi|j, $l,Gige;i* 
lümcrin. 
Adam.E,Ob.Telegr.Afsist. 
Singer, P, Sfirocoiflrli. 
Benicke, Si!, Gern. Sleamt 
Büchner, G, Posisekr. 
Flank. Kohlenarb 
Haberland K.,Baiil6eai»t. 
— VI. Ob.Maschinenmstr. 
HerbrechiSmeicr, O, SBw. 
SBirljchafterin. 
Malip, 3, Tapezmstr. T. 
Müller. SB.. Bnroalfist. 
Paehlesen, ©., Putzer, 
Sauge. St„ SB 10. 
Schnack, 0, a'tcchanlf. 
Schul,. G, Feueiwehtm. 
34 E Schwoch, S‘(. Gigentüm. 
äoeiiig. G, Baulbeamt. 
GlcritnS, H, Beamliu. 
Herfurt I., stfm. 
Hillmet, 91, Ww. 
Müller, H„ Stirn. 
Polyga. M, Steint. 
Schmal!, 61., Geh. Gtpel. 
Sekret. 
Seifert, H, Get. Vollzieh, 
a. D. 
35 E Grnst. 9t. 0, Sngni.T. 
38 E Behrenb, L, Eigen. 
lümmn. (Str. 37). 
V. Sorotmaf, I, Böttcher 
("Jtr. 37,. 
SSpiB, 91, Bäcker. . 
Barthol, it, Beamt. 
Hcniitg, I, Fletlcher. 
SVtoliu, I, Taveznistr. 
Müller, M, Privalieie. 
Miinck, W, Dentist. 
Nasj, I, Schneiderinsltin, 
Riaster, 0. Slktnar. 
Wich, Schichinaistr. 
37 E Behrenb, L., Gigeit- 
tiimeriu. 
V. Boiowiak. I. Böttcher. 
Vehrcnd, P, Vtufobesih, 
Favilla, 6., Plätterin. 
Heriman», F, Aus« 
Wärterin. 
Heuer, K, Klempner. 
Hörder, B., Ww. 
.«iiorr.G, Slrabd.Schassn. 
MonSler.F, Rendanla.D. 
Böllmann. G, ISeridjtS» 
vollzieh o. D. 
53 E isdirepp, 8t, Rcnücr 
(Berlin). 
U Fröhlich, F, SSerloat!. 
SBaabe, 81, Ww. 
AackhanS, F, Bierfahr. 
Aorcherl, L. Ww. 
Bren, Th, Anfwärleiin. 
{seltner, Beamt,n. 
tcimig, F, Aufwärtcrin. 
itbcbianbt M„ gitball. 
Sekr. 
JablonSki, H, Ww. 
Länicke. F, Stfm. 
LifchettSky, C, Beiwalt. 
Sekr. 
39 E Fenzki, G, Privatier 
(nufjertinlb). 
VLohnniller H, Pol. 06. 
SSaditnifn. 
Andreae, Th, vw. Kanzl, 
illat. 
SBlnrae, R, Kellner. 
SOröfe, G, Sekret. 
Filier, it. Ksm 
Ganiow, 91., Tischler. 
Herrmann, St, Ww. 
Stieülcr, L, Ww. 
Klein, it, Mechanik. 
Klofa, P, Bnchlialt. 
Krause, Sl., Milchhdl. 
Lisicke, Sl.. SBcrlmftr. 
üoreiic, F„ stfm. 
Rellin, M, Ww. 
Menz, W, Sekr. 
Nowack, H, Oberlehrer. 
Pinian, P., Bauingeii. 
Rolle, 61, Tischler. 
Schering, st, Buchhalt. 
Schulz. SB., Saiildenmfc 
Sprilulle, 91, (üaitto. X 
Steodiu, P., fllcntier. 
Thomü, SB, Dr, fflijMiiaf. 
Direkt, a. D. 
Weck, G.. Gifenb. Schaffn. 
WiiSke, M, Gärtner. 
MiltkowSky, 91. Schlosser, 
grillet, 81, Fleischermstr. 
Sciiute, F, Grliukram. 
(- Hindcnburgdanim -> 
Rentenhaus-Käuierl «nden la-objewa w JULIUS M. BIER 
leipziger Straße 26 
Tel. Zimtrum 12260—68.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.