Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1920 (Public Domain)

HI. Jü\T 
Keibelstr. 
416 — 
Kefselsti?.' 
4' 
fr 
5 
z 
V 
sf" 
f- 
i> 
r 
\ ' 
I 
I 
« 
I 
r 
** 
% 
* 
"V 
r 
II 
L 
V 
k 
jsr 
*0 
i 
I 
C stitllx, S3., 23m. 
stüper, O., HauSdien. 
Kutbweg, 9„ Schlosser. 
Wieke, W. ÄLneid-nnstt. 
Peter, 81., £oii6tcinignin. 
3S|ernig, !M„ grau. 
8tatfoiv3ti, F., Hanbelkm. 
Shiiljl, M., Ww. 
Saltng, 3, Schneiderei. 
Schebet, i)L, Xangletn. 
Schelauike, 6t, Handel« m. 
Tumuschctl, E-, Ww. 
iMeitger, H„ (SeilügiL 
Wille, E, McbenSmittel 
7. 8 i. a.  Wadzcckstr.17.IS. 
E Hackbattb, 61., 
Schiieidermftr. 
V. Deh, üh„ Portiers 
Brige, ö„ Gürtler. 
®rothe t$„ Bermieterin. 
Hiwing, 31-, Milchhdlg. 
Meiidow, SB., Konditor. 
Vtoienbnm. E., Vilfjogr. 
Lob. B, Ww. 
KVcidemann, St., Schlosser. 
Liadzeckstr. ->- 
ü EPas>ek.W.,HotelierL9. 
SIliKieit, H, Ww. 
Viril. M., Ww. 
!Mou6, I., film. 
Hirsch, H., Schuhm. 
Jagietiki, B.. (Saflro. 
John, M., Ww. 
flillclmami, W, Schlosser- 
mslr. 
Kühle, <$., Maurer, 
tiorbcr, E, Ww. 
Maluschke, 81., Näherin. 
Cpitz, SB., Monteur. 
Schonicke, K., HauSdien. 
SCoital, F., Werkmstr. 
Sa E Stldtecht, D., Itigen- 
Iftmcrm (Katharinen- 
ftro&c !!>. 
V. Nlbiecht, F„ Asm. 
(rtatljarmenltr. Bi. 
fflimliel, St., Handel««. 
Sttl'clij, (£., Vermieterin, 
ßlcdjfig. O, (jtl'eur. 
ülölitp 8 .ItlaiMcrltijrerin. 
Solinger,Schneider 
«i>ir 
©rjhmSlii, B„ Friseur, 
Hem^e, 81., stfm. 
Stiich, E, Kohlen. 
Jtaticrotti, A, Schuh», 
ffiiöclch, SÄ., Vermieterin, 
ftubiid), O, Hauidien. 
».6,Vm6e,llj,!Bortäuferin. 
iitoiher, St., Maurer. 
Sltumomt, M., !Um 
Sten’elje, Ä„ Musik. 
Pesqke, R., Malermstr, T. 
Skibbe, E, Konditor. 
!8oHBrcd)l, 6.; Schneller. 
10 EHeld»ig,O, liigentflm. 
B. y. 
klndnsch, Q„ Fräset. 
Beiger, F, HitsSmont. 
Stiöhm, M. Ww. 
Depkomitz, R. Hanbeltsr. 
find, IS.. Diätar. 
6c!)th, st., Artist. 
Heidebrecht, L. Ww. 
Hohman», L, Konditor. 
äacodsohn,!N.,Handeirm. 
Jechow, ffl, (Satim. 
iHöja, M., Schneider. 
Kühnel, 9., Näherin, 
ücdermaim, Stic. 
Uchmann. »1, 13)Ui. 
iliroictzti, VI., HauSdien. 
Gaise, (£., Schrtstset- 
Seeseid, stsm. 
l-loytir. 6, Ww. 
Wale>lil»,A,Feuerwehrm. 
Sanselem, 18., Konditor. 
“Beiß, 6„ Süll'. 
Sßergi)«, 0., Kutscher. 
Werner, S„ Näherin. 
üBcrj, W., Hau«dien. 
Eitiittmaim, S., Kutscher. 
Wiendeik, i'U Htufiter. 
Winkler. (£, Ww. 
11J. o. Prenzlauer @tt. 46. 
E Lieman». SlfLffief. 
i. ütrrti., Galanteriewr. 
„Deutschland" Maschinen 
«es. t„ b. H. T. 
Jona«, G.m. b.H.. W.M., 
Versandgelch. T. 
12 E Burchardt. P.. Dank« 
vorsteh. tLchineberger 
User 3ßc). 
V. Liebe. P.. Portier, 
liltnll, K. HandeUm. 
Äuchow & Pastew«ky, 
Buchbinderei. 
ToreN, H., Frau. 
itirmse. Ww. 
Köhler, L, Hochb.Beamt. 
Passow, Maler. 
Pelikan, Ww. 
lilibct, @., Telephonistln. 
Specht, eialfälcif. 
Wandrey, F., Artisti». 
12» E Hoffmann, 38, 
(Eigentum. B. 0. 
Aesescheck, N.. Möbelpol. 
12 a Cortrob, P.. Sipibiint 
vossaann, A.E., Buch bind. 
— 0., Kolonialwr. 
Kroger, M., Bahnbeamt. 
Pietjch, S„ PenftonLr. 
S!huIse,<s.,'Buchb>ndmstr. 
Bogt, D. Vermieterin. 
Weiß. F.. A|m. 
13 E Felgen.ieu, P., Rsro. 
B. u. 
llyermann, ö„ Stellm. 
Bade, 2t., PenfionLrta. 
grillt, 18., Ob erteiln. 
Senae, Tt, Aurbefferin. 
Gruoe. W» Kellnern 
Hohmann, H„ Kstn. 
Keßler, 6„ iSemLIehdlri». 
Kijanl, H„ Kasfierer. 
Siorfirt, Handelim. 
Schertet, H., Ksm. 
Schiemeck, J.,B«nnieterln. 
Schmid, 6„ Hauimftrtn. 
Simon, 9., NLherin. 
Zottlet, M, Näherin. 
14 E Krüger, 0., Zollrat 
(Minden i.W.) B. B. 
V. ©roffer, H.. Ww. 
Äflmin, I., Agent, 
liauler, 8., Schneidermflr. 
Pick, 91., Bodenmftr. 
Roloss, K., Schneidermstr. 
Schüye, 81., Monteur. 
Spins, Or„ Schuhm. 
Wollet, R.. Lagetvetwalt. 
IL E Äünthet'Iche 6ibenJi.9. 
E Niichriol-Günlher. 6., 
Eigentümerin. 
Bukowily, H., Kutscher. 
Esche, M., ÄerichtSdien. 
Friische^ CEH., Ww. 
Hinsche, ®., Lischlermftr. 
Hoier, @., lüpfermste, 
Koch, M., Ww. 
Kigel, AI., Schneiderin, 
linst, 3, Produkten. 
Myrtenbaum, M., Agent. 
Paetsch, H,, ,sletscher. 
Betn«, 8t, Bodenmftr. 
Runge,F., Ob Postschaffn. 
Sachse, M, Ww. 
Schanz, 31, Buchdalt. 
SchrSter, T» Jnstallat. 
Schumann, W„ Kutscher. 
Strugeile, R^Tlschlernistr. 
Senget, 2., SacknLherei, 
Zwanzig, Hauibien. 
18 E Kerken'sche Erben B.8. 
U Rohr, K., Pol. fflumt 
(Sir. 17). 
Bock, W., Ww. 
Blieiiile, (£., Kohlen. 
Menzel, A., Ww. 
Prumb« P., StpolheL 
»tiel.K.,Magistr.B!irogeh. 
Schmolle, Si., Magistt. 
Bitogeh. 
17 E Kirften'sche Erben. B.9. 
V. floht. St., Pol. Beami. 
Bold. I., Kellner. 
Steifer, B., Bermieterin. 
Aoii, 8L, Mw. 
eoppe, 8L Invalide, 
klemm. L, Handeilfr. 
Koch, Ä., Markthelser. 
13 E Ciise, C„ Rentner. 
(Holstemer llfer 17). 
V. Prüser, P, Schuhmmstr. 
Adam, SB., Petücken- 
inachetin. 
SDallefi. ö., Bctläuferfn 
Falkenhagen, I., Frau. 
Mehnmnn, ©., Fleischer. 
Michaeli«, M., kftl. 
Papendick, M., Ww. 
Schulz, $., Maurer. 
10 E Brunnlieb. W„ Malet. 
EBrunulieb,D!.,Schlo sser. 
Rupien, F., Fcuerwehrm. 
Kegel M„ Sertret. 
Müller. <k„ Diener. 
Nelle, 0., Fischddl. 
20 E Rhone, SigenlSnt' 
rin B.O 
AhtenIholzD.Handelim.l'. 
Driger, L, Fleischennftr. 
Markstein, M., itfm. T. 
Sloeile, Zuschneid. 
Ransch, 6., Ww. 
Sahlanb, F., Ksm. 
Schiller,LLHSute u.Fellel. 
Schober, A., Ksm. T. 
Schulze, M.. Wiv. 
Steinbach, F., Magistr. 
Bürodien. 
Weigwange, 8L, Ww. 
Windusch. O., Kellner. 
21 j. a. Prcnzlaner Sti. 87. 
E Hllbcbrandt, B., Ren¬ 
tier (SeMenbf.). 
V.Hoppe, St., Mobelfabil. 
Slefle, ®., Korken T. 
Reiß, W. M-Iallarb. 
Simon Builerhbig., L. T 
22 geh. j. Sirenalauet@k.86. 
33J a. Alte Schühenstr. 8 
E Salomon'sch» lkrben. 
V fietimrntn, iitechtlanw. 
lBrückeustr. 12). 
Bohm, St., Schlosser 
23 Felbberg, S.. Delorat. 
Hoffmann, F„ NLherin. 
Lantiewik». M, Plätterin. 
ffieoeS, S., Matetmstr. 
Stichlet; 6., Schloffeimstr. 
Runde, 'S., Werkzeagm. 
Echellenberz, P, 
Schneiderin. 
Schlalow«ki>, L, Blmniw 
hdl. 
Win«, P., Klavierm. 
Wickel. P.. Marlth. «rb. 
Bit» Schützenstr. ■> 
21 25 geh. j. Alte Schütze»' 
26-28 E Stadt Berlin. 
Mützn»,F.,Ob.Maschinist. 
Feuerwache L T. 
toartikowiki. 6,, Feuern 
Felbw. T. 
BrandI,F.,Feuetw.F«Idw. 
Steiner, P, Sranbinspett 
Wenzel, 6., Feuern. 
Feld». 
29 Kohlenplatz. 
E Schüler, P., Uhnn. 
«N,nicke, 6., Kohlenhdl. 
jO E ftnauer, 0., Frau Ut. 
igehlenbors-Mitte). 
Lohn, M.. llfm. 
öllfett C., Ksm. 
Hilliger ». Lhile, L., View 
litte. 
Kühn, 81., Schuhmmstr. 
VberlinderL., Prioaliere. 
Rudolf, H., Heizer. 
Schulz, i., PlLtteri«. 
Tenuer, H., Hauiwart. 
Warzecha, St., Dreher. 
11. 82 E Stadt Berlin. 
V. Krüger, 6., Rektor. 
64. Eemeindeschute. 
Greiser, F, Hauswart. 
33. 84 Baustellen. 
E Stadt Berlin. 
3«.LSgeh.,.Wad,eikItr.7.8. 
W-dzeckftL ->• 
37E Arnold t,M.,Privatier». 
B. 9. 
Arnolds, F., Fleischermstr. 
tthm, Ksm. 
Gerling, 3., Metallard, 
Hecht, 6„ Berhdl. T. 
Krüger, 81., Postbote. 
Moeüer. P., Schlosser. 
Scharsberg, M„ K-m. 
Schwkrcke, M., Priratiere 
Wäscher, F., Schneider. 
33 E Kunert, P. Asm, 
(flimmersto, ti6.) 
V. Buchholz, F., Fuhr«. 
3n|p. 
Ibsch, W., Kutscher. 
Kornseld.H., Fuhrgesch. T. 
Poppi, E., «enlen» 
empsinairin. 
Schutz, %, Handelt«. 
30 E Heilbrunn, W., Perga> 
ment B. 7 T. 
V Warze. R., Berber. 
„Freier Bund" einlauft' 
u. Produktivgenossensch. 
freier Gaft- u. Schank¬ 
wirte Berlin« u. Um- 
fltgenb, t @. m. 6. H. T. 
Brynowicz, ÜB, Fabtl.T. 
— O., Schußfahrt, T. 
— L, Ww. 
HaaseLPIoetz Ges.in.b.H., 
Buchdtuckerei I. 
Hartmann, H., Zigarren 
agenlut T 
Heinrich 4 So, Musik¬ 
werke T. 
Hölke, O., Maschlnenarb. 
Konzack, A, Schankw, 
Technik. B. m. b. H. 
40 E Besa», I., Ww. 
(IhailotltnBurg). 8.14, 
V.Schwedler, £., (BcfligelT. 
AbramowSki,»!!.,Handel«« 
Bild. M., Plätterin. 
Dau«, I., Wäscherin. 
Dehnicke, (£., Reisende. 
Fehmer, SB., Brieslrig. 
Filling. O., Kutscher. 
Flatow, Handelkm. 
Frünkel, M., Ww. 
Frühling, ti„ Ww. 
Brunwald, 11, Ww. 
Hagedorn, F., Kutscher. 
Hentschke, I., Privatiere. 
Heyn, SB., Bauarb. 
Jirsa, ll.. Kellner. 
Klinke, «., Friseur. 
Kostet, M., Hundehdlr- 
Krüger, F., Portier. 
Marnitz. Mechanik. 
Mechiner, B,, Mechanik. 
Meister, M.. Ksm. 
Mielke, 0„ Glaser. 
Berscheidt,P. Kolonialwr. 
Pietsch, 0_ Ob.Postschaffn. 
Pusch, 81., Hanbel»«. 
Rau, F.. Mechanik. 
Ronge, 91., Mamsell. 
40 Schlucker, A..Handel»sr. 
Schmibt. BerlLnser. 
Stijtar^i, ^Schuhmmfti. 
Wtchl.T^KrastvagenIüht. 
Segnet, SB., Fleischet. 
Will, F„ Handel««. 
Will. ®„ Butter. 
Wolff, 0, Handelt«, 
»inck. H.. Äpfer. 
41E Gemeinert, @., Rechtk 
an». (Sorau.) B. 9. 
V @cheni.66.,MaImnftt.T. 
Baber, H.. Schneider. 
Boltsch, W.. Mherin. 
>8rathun.K»FadrituhIsI>hr 
Döhttng, 8L. Malet. 
Äiothe. tt. Näherin. 
Saß, S., Niiherin 
Hedlke, K. Lapezmstc. 
Jona», 0„ Packer. 
Kaulsuß. A., Hautdien. 
Kowalski, A., Schneidet, 
yaup, U„ Tischler. 
Siabmann, M., Refteihdl. 
SaL Kutsch«. 
Stephan, 3., Äfm. 
Stricket, ®. Kntscher. 
XoBia«. Wiinhdlg. 
liste, 6., Kohlen. 
42 E Saget. Doben-Tredit 
Anst. 
V. Lheinert, Wisch,verleih 
Beier. B., Handel««, 
öoltsart. 3-, Schneider, 
tiraiynann, I.. Makler. 
Kroll, F., Fleischer. - 
Müller. P„ Basiw. 
Siedler, 6- Feuetwehnn. 
43 J. a. Linienstr. 244a. 
E Steinbach, H„ Ksm. 
(FtiedrichShagen!. B. 9. 
3oyii,A.,Puhsed etatbtrin. 
Kreßer, 3., Änswüttetin. 
Starke, 26., Barbier. 
Stufiaf, M., Brünkram. 
44J. a. Linienstr. 244a. 
E Steinbach, H., Äfm. 
lFriedrichthagen). 8.9 
Behrmann, 3„ Rentiere. 
Lindenkohl, W.. Schneider. 
Linienstr. ->■ 
W 62 Keithstr. 
ffl.©.BetI.SihSfl.—S.SJI 
3acoo ftiiti), 
fflenet. Feldmarschall 
geb. 11. 6. 1698, 
siel 14.10.1768 6. Hochkirch. 
Lühowufer 
Pule, 6„ Drechsler. 
Saoerttq, M„ Frau T. 
Schmatseldt ft.,Htmmera 
Wieland, A.,Fuhrg«sch.7 
Zimmet«ann,F.,Kolonial- 
wthdlg. 7°. B. 12. 
6 EKomseld.H.,Hof-Buch 
U Beier, W., Berwalt. 
Oefiet. llng. Konsulat, 
Unterstütz. Äbtlg. 
Duncket,T.,Vetl.Buchhdlg 
Fischet'« medic.B«chhdlg 
H. Kotnield T. 
Kornfeld A.,b»sbuchhdl.1l. 
Maler, L.. Backwr. 
X6lmann,F.,Dr„(BtnetaI. 
atzt 
0 E Philippson, 3, Eigen 
iüinerin (Wilmeredotf). 
V. Maschke, II., Werkzeug^ 
omftr. 
Ahrend«, B.. Architekt T. 
Cahnhei«, 8L. Dr. jnr, 
Syndiln« T. 
6ngeI,3.,yoitrllfmoIcrlnT 
giftet,®., Fletschennftt.T. 
Fromm, H„ Gastw. 
Btohe-Leege, $, Geh. 
Ob. Sieg. Rat. T. 
Kulenkampis, 6., Pros. T. 
Meißner,F.H^ Direktor T 
B. 11. 
Salomon, 3., Meniiere T. 
Echweitzer, H., Architekt 1°. 
Wichmannstr. -J 
: firfievm. 
Lützowuser 
E Dietrich, F., Asm. 
(Tharlottenbnrg). 
E Botbe, SB., As«. T. 
v. Dewi?, y„ Major O.D. 
Freund, F. B.. üeuta, T. 
- H„ Fiau T. 
e. ®rabom, H., Frhr., 
Landw. T. 
— L., Freifrau, vv. Ober- 
lenln. T. 
Halle, A,, Dc, Just. Rat, 
Rechtianw. T. 
». Mos,^. Tlara, Pens!o> 
Olenderck, St., Schuhm. 
Otulh, F- Gemüse. 
E Menge'sch« Erben. 
V. SBeigel, ffl„ Schneider. 
Becker, 5!., Tapez. T. 
Dtimbotn,K.,Oberst a.D. 
Banb, A-, Papiethdlg. 
Koenigiberger, L. u. SB., 
Fabrkbes. T. 
3 E Bebrendt, ®„ Äfm. T. 
V. Räfar, ffi„ Hautwart. 
Paßstelle d.Oeslerr-Uiigat 
Konlulati. 
Borchardt, L, Pros.. Dr., 
Geh. Reg. Btat, Direlt.T. 
$. iffel, il., Frau T. 
Maiiettdorff, F., Just. 
IRai, Rechi«anw. T. 
4ETroß>BerlineiHeim K.ffl. 
(Potsdamer Str. 189). 
U Bachwitz, SB., Recht«- 
an«. T 
Tochiu«, Lucle u. Luise, 
Lehrerinn. 
DLrnler, P, Schubmmsir. 
Frank. M.. Ksm. T. 
Hostichter, 6., Kranken 
ppfcgctfn. 
Jakobi, B. St., Ksm. 
Kietz,Th., Krastwag. Führ. 
Kummer, Krastwag. Führ. 
tiingner, 0„ Kiinstmal. 
geh. z. Wichmannstr. 18. 
E Krause, 3, vw, Major, 
B. 8. 
E_@cheibe,I. U.6., FrI6. 
p. Btoenne, M., pv. Land> 
ger. Rat T 
Wolff, F., JBrof., Geh. 
Archivrat T 
— H.. Dr. jur. T. 
E Winckelmann, M., Ren¬ 
tiere. 
ReichSkowmiffar f. t. 
Kohlciioerietlg. K6L 
Statistik t 
fflotthelj, SB., Dr, Recht? 
anw. T. 
Kante, B„ Ww. 
Stnibe, H, Ww. 
10E Licktinische Erben. 
V. Hahn, 3-, Verwalt. 
Consortial-Bankgeschist 
(B. m. 6. H. T. 
Deutsche Automob.-Ton- 
[Inictioniges.«. O.H.T. 
Feht,0.,Dr, med.,Singen- 
atzt T. 
Hofmann, 18., Fuhrh. 
Kadschun, 6, Melket. 
Maenlell, H„ FtÜ 
Meyet, H., Dk jur, 
Magistt. Rat X 
Sleubetg, 6„3inilmjicit T. 
Rndowei Terraiii-Ges. 
m. b. H. T. 
p. Schöppenthau, O, Dr. 
jar, ifiiltraftr. T. 
Eeeiigmann. 6, Frau T. 
SBzioniet, 3„ Frau T. 
11 E (Srnln, SB., Rentier 
(Leipzig!. 
V. Rottmann, E, Rech- 
nungSführ. 
Frauenschule. 
Fröbelicher Kindergart. f. 
höh. Stände. 
KoBmorgen, I., Schul- 
Vorsteherin T. 
Luzeum. 
Mädchenmittelschule. 
Roilmotgcn'iche höh, 
3Räbdien|diule. 
Schetslina, S„ Schulbien. 
12 E Sinzheimer, 6, Ren 
litte. 
V. Berstend orf, P,, Schnei- 
bermslr. 
Hay, E., Konsul o. $. T 
3effe, Hanbelrjr. 
Kleiiel, H, itfm. T. 
Koehne, 6., Dr., Pros. T. 
Pfeiffer, ffl., Ksm. T. 
13 E  Loewenberg.Rich.Fr., 
Spez. Arzt T. 
Dohna, A., vw StSfin T. 
Hamann, A., (Salto. 
Kabeck, 8t, Zigarren T. 
KShler, SmtlquttitenT 
Laabi, A, Dr. med, 
. «rzt T. 
flchmaim, SB., Maler, 
o. Pustau, 2h., Frau T 
Schubart, P., Geh. See- 
hanbl. Rat a. D. T. 
Simon, M.B., Bankier T. 
— Lotte, Papier T 
Stoppel, 6„ Weinhdlg. 
Serlog d. Krankenjournal 
®. m. B. H. T. 
Ziesenitz, Konfitüren. 
Kurfürktenstt. -*• 
14 EWo>ff.H,Riller^uttbis. 
(Mellenlin). 
V ynvalibinbo,,(t (Unter 
den Linien 24). 
Hebbinghaiir, H. ®„ 
Vizeadmiral o. D. T. 
Hess» (Edle o. Heffinthal, 
tt., Frau T. 
Hetzel, S.< Couriir 
ästael, I. R.. Papier» 
Agenl T. 
Müller. A., Psöttnet. 
v. PetSnyi, iil., stfm. T. 
Schalna.M..Häuchetwt.1'. 
Sellenscheidl, M., vw. 
®en. Direkt. T. 
Wenzel, C., Möbelsbrl.7'. 
Zander, P, Dr, Inst». 
f-orthopid-Lhirgurgiel 
14a E lkohn.H.,Eigentüm.I. 
V. Buchholz, il, Berwalt. 
Anger, IL. Privatier. T. 
Tahn,P., Bankqesch. T. 
Ernst, ®, SierlagiLuch- 
hdl. T. 
Francke, d. Ksm. f. 
- L.. Frau T. 
Hirschovitz, E, Mundu« 
Berlag T. 
Hoftmann, A„ Fregalien- 
kaptt. a. D. T. 
Oppenheimet,Sl„SljiessotT. 
Paechter, ©., Äfm. T. 
Präget, M., Pnoatiere T. 
Rosendetg.G.,Privatier T. 
16 E Lanber'Versich.-Änst. 
Brandenburg 8.8. 
V. Tittin:»», SL Lüro- 
direkk. (GroßgärlcheN' 
strafte 29). 
Mtleben, F, Maschinen 
mftr. 
Dalihausen, ®., Unter* 
bcamt. 
Hasser, S8„ Krastwag. 
Führ. 
Ragu«j>n«ly, A, Uni>>< 
beamt. 
©(hübet, 6„ Boienmstr. 
16 geh. z. Wichmannstr. 19. 
Wichmannstr. -> 
17 E Ahlhorn. Obirft- 
leutn. a. D. 
V. Etanach, Maria, Haus¬ 
wart. 
Fürst^.A,  liw.Eanit.Rat. 
fflurlt, P., Ingen. T 
Lützow-Dtogene, Jnh. 
D. stoppn« T. 
Rudolvhi, 6., Frau, vw. 
Lanoger. Rat. 
Echürman», Si., SBitfi. 
weh. Ob. Baurat. 
p.Äladtr, F. Privatier T. 
U3enAel,SC., 3rau Major T. 
18 E Keck, ©., Frau. 
ffleOetl, @. Kim. T. 
Grundmann, S5.,5tof-Ien T. 
Hertz, V„ Privatiere. 
steck, K, Dr. phll. T. 
Klotz, L., Plattanst. T. 
Künstler, I, Justizrat, 
Noiar T. 
Lew», 8L, Dr, Apotheken- 
bes. T. 
Matthe«, SS., Ks«. T. 
Misch, W.. stfm. T. 
Rosendorff, N„ Rentiere T. 
Schleier, F, Weinhbl. T. 
Wall, V., Privatiere T. 
19. 20 E Friedman», SB., 
stfm. (Lharlvitenburg). 
V. Enget P.. Verwalt. T. 
General-Konsulat, d, 
Deutsch-Oester.üiepublik. 
David, <$., Dr. rer. so. 
poilL T. 
Golbschmibt, H„ Dr. jur., 
Privatgelehrt. T 
Huck, Sü„ ScituuflSverl. T. 
Kaufmann, H„ Ksm. T. 
Meyer, D., stfm. T. 
Ölten,®., Schristsiellerlnl'. 
Perlson-Hknning, M., 
Malerin 7. 
21 E Mchelsohil.'sche Erben. 
V. Pernel & Jmbeta, 
Treuhand. (Sei. (Kur- 
sürslenslr. 123). 
v. Buchka, 81, vw. Wirkt. 
" Weh. 08. Reg. Rat T. 
Duckatt, E„ vw. ReichS- 
milit. Der. iltat. 
sterilen, Eh, Klempnerei 
Mohr, F, KurSmaNcr. 
v. Norman, H., Graf, 
Willrnftr. a. D. T. 
Postier, r», Dr., Pros, 
Med. Rat T. 
v. Lhetinami, Frhr., Dr. 
|ur„ Legal. Sekr. T. 
22 E Rösenow, S, Meniiere 
T. B. 14. 
Miimenihak, <?., Dr. jur., 
Resetendat T. 
Dehnicke, 3, 3».ien. 
Engel, I.. Rentiere T. 
Frlesak. {?., fflerniie. 
22 Gerth, H. Ww. T. 
ffioose. R, Magistt. Rat7. 
Hehmke, Major. 
Lange, H, Blumeu 7 
Rabünzel, E, Eisenb. 
Beamt. 
Slolenolv, fi„ Rentier T. 
Totmann, M, Ww. T. 
Lützowuser ->• 
W 9 Krucherplatz 
Nach einem 
hier früher gelegenen 
BergnügnngSlokal 
„ikemperhof". 
Roland 
Brunnen 
N4 Kessclstr. 
Gufl. Fricbr. v, stellet, 
General - Leutnant, 
1819—27, Kommandant 
de« 3nval id enhauscS 
gib. 18.11.1760. f 18.9.1827. 
Sfiau 
sccilr. 
Durchgang 
Sie 
Lri 
n-, 
Pauke 
Park 
Invaliden- 
Chaukseesit. ->- 
l. 2 E Milll. FiSfu«, 
Offi,ietkasino T. 
Siegimentrhau« d. Gatde- 
FLsilier-Negimeni« T. 
Slemcn, K, Rechnung«- 
führ. 
v. Witzleben, Oberst. 
3. 4 E Stadt Berlin. 
14. Gen# Schule. 
V. Knin, W, Aerwaller. 
Staatlich. Hand/ertigkcit«- 
lutsui T. 
-Cing. z. Exerzierplatz 
.L Hildebrand, Ph., 
Haupim a. D. 
Aade, E„ Ww. 
Dir, O.. Küster. 
DShring, S9„ Kontorist. 
Knauf, ($., Buchbinderei. 
Post, E., Frau. 
Singer, H., Siellinnistr. 
Schinow, 0„ Koch. 
5 E Siebrecht. H„ Schankw. 
Aschendors,Th, Schneider. 
Hölke> R, tiageraib. 
Hoffmann P.. Photogr. 
stolberg, B„ Bäcker. 
Kran. M„ Schneider. 
Müller, B, Kiitschcr. 
— 3., Vermieterin. 
Scherte, L„ lapes. 
Schmidt, li., llhrni. 
Schulz, P, Fleiichor. 
Schwender, SB., Packer. 
Slasche. P, Schuhmmstr. 
1 E v. Braun, B„ vw. 
Oberst (Eberlnialdc). 
E Hoffmann. F„ vw. 
Baurai (Wilmettds.). 
Lanahan«,®.. Pol.Beamt. 
Brlihschwein, E,, Gast¬ 
wirt« st. 
Buchsteiner,®.,Malermsir. 
Dötp, H.. Poriiersr. 
Duddek, K, Wlo. 
Blagow, L.. Frau. 
Hoffmann, F., Ehern. 
Laborat. 
Kalisch, M, Ww. ' 
Lehmann, P.,Fahtsi.Führ. 
Papst, M,LokomoIiPsühr. 
Ries, S., ®cfch(ifläfüs)r. 
Sauetbi«, S(„ Näherin. 
Schmidt, SB.. Eiscnb üfrl>. 
Weber, 3, iBcrmlclcrvt. 
Welle, F., Stelln'. 
äTmr Tfcl•Lindenstr- If* vergoldete u. lackierte Möbel 
-Il. . Jernspr. Morltzpl. 8439. ■*- ™ M . — "Auslührung und Renovierung Jeder'Art.'— 
-
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.