Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1920 (Public Domain)

III. T-ll 
Bredowstr. 
— 103 — 
Bredowstr. 
12 Lehn .ardt. O.. Biuien- 
rottfc t 
Neumann, I.. Ko.toristin. 
^aqe, kr., Privatrere. 
Pell), ,y„ Äaschrneilarb. 
t.üge, Jr„ Wrtotmer. 
•lwciber, 0.. GeschästL» 
'ühr 
Siedow. I.. Ww. 
B enel, dt„ Lagerist, 
kalter,®., stfm. 
Weise, Ä.. örn. Major 1 
13 E Zimmermann, P. 
Rentiere B. 10. 
V 3immcimciut, tft., 
^'aschu.str. 
Buch,lot, tt., Wicklerin. 
Buchljoiz, Ä.. Telegr. Sekr. 
Duck. M., K m. 
KiksinSty, St, Portier 
Flieger, Maurer. 
Krone, 0„ Ob. PoslaW. 
Kuüy. Rentiere. 
Marquarvt. Ä.. Schuhm. 
May. W., Schneiderrnslr. 
hifiUaeq, K., keüiier. 
Million, H.. Bäcker. 
Schloger.B^ Tapezmstr.7'. 
Cleyr. fr. HandeLSm. 
Toieic. M., RLheriir. 
Desenberg, E.. Näherin. 
Windoli. E., ©elut 
Wol«, Tischler. 
24 i -<l Wirten». ü/. 
E Kube, A., Ksm. B. 10. 
Dorow Sa loffermstr 
Iahner, <L Stifiitnig. 
Kühn, Stirbt. Lehrer 
Lewy. (L Schttcidecmstl 
SDZatli, L. Photogr. 
Mül!er,R.,A ut-ger.Sekr 
Obst. Ä., ’Safdionit 
Na >ich. H., i>iU)rb. 
jtoouer, aL, Expeb. 6elr 
Weoemeyei, O., ftfm. 
•<- titclefiu. 
16 i. <i. ‘öiclciftL 2. 
E Gieie, 91, jffm. B. 10. 
bereiter, I, süeamt 
Brauer, Jlfnt 
5Da»Hcr. 0., Butter, 
^icrjrmaun M.Rechn.Rat. 
Lüdr'cke. MaiericUwr. 
Meirr. E., Schneidermstr 
fte.i, ift„ Hoi.at. 
Pozgo-e. 6djuljmnifir, 
Shtawlg.0.Steuerdeami> 
Steinte, E., ßflcii^crmm 
Wegei, O.. «polhei. 
10.17fc.l9ietc,9?., Privatier 
lRr. 16) B. 10. 
Ehri'UlÄe Gemeintchaft h. 
7 TageSadventisten. 
Äbelt, E., tiotlieft 
Albrecht, .p.^tetdjSbeaml 
Aaemch. ‘-u-to. 
Barke. Maurermstr. T 
Böttcher. Lehrer I. 11.8. 
Buckarl. B.. Srenerietr. 
(Si.emitig F.. Strasrenv. 
Fuhr. 
DrvEnn B..Rechn.Rat 
ftoti) er, Biersahr. 
Dreyer,' G., tflcd,«. Rar 
Ärimm, O., Ingen. 
Hehltr, H., Ob. vatznasfist 
Äiniciu, I., 06. Telegr 
Selr. 
Koehler, G.. Rentiere, 
Ä.t&. Äastw. «. 
iietife, E., Rentiere. 
Mang lsoars.A.,Rentiere 
Mol.'. 0» Micmynermitr.» 
Müller, -v« Lehrerin. 
Quander, H., Mechanik. 
Radtte, O. Le' rer. 
©olomo, W.. Biersahr. 
Schint^pf, Former. 
©^Idlt, ttito. 
tzvol', J8L Hevaiume. 
lluii* 5UL Ättckdnrct. 
Wolff» Ä., ^3dfp*mhr. 
8ei)i, VL. K>m. 
Sontleit. Lü., Magistr. 
sdramt 
18 E A., 
Eigentümer!». 
Albrecht. P.. ÄerrzettM 
Bet in, F., Magjstr.Setr 
xictf, <1., Lw. 
Braun, B.. Gemüsehb!g. 
Täbler, S., Äw. 
Hennl», I., Ww. • 
Horlmanu.H., <Se-.Kanzk. 
Äunq«', l>. Telcgr. Sekr. 
* ^Äoffait yv tielißSauMfii. 
jtiuliflf, I.,Kahlnmr.a.D 
SLarrer» B., Brlefträg. 
Schmidt,«., Postsetr. 
Schroder,Ä^Kohlen. 
. Schröter, E-^Ämhhalt. 
Sttfer/, W.. SiHu^mwstr. 
Utfron^JR.# Schlosser. 
Waauer. N., Ge-, Kanzl. 
Jnrpekt. 
Aarnecke, S.. Lebrer. 
LmudzinSti.W.Materiüs- 
M'vlg. 
tu £ K6czmarcck,Ä..Dekoral. 
<Wilhe:mstr. 63. 61). 
B. 10. 
V. Horch, K.. Znnmerni. 
BartheI,Ä..Ob. iBaLimisti: 
r ijchoif, Monteur. 
Dreyer. ©.. Poslselr. 
^ehwamr. H., Inirallat. 
GeSper. »v.. ffoitfll. Sekr 
Hanse, Rriieuc. 
Kvffay. Zifdjlcr. 
Lange, B, Ww. 
Lit'te. W.. ftfnu 
vnoit, O.. Bäckerei. 
MichalSti,A. Schneider!» 
Mfichiiif, 43.. Wächter. 
NehtS, Ä.,Stratzb.Schas!u 
Otteviy,J., Schneidermjrr. 
Plö.tz. ff., ftfm. 
Nademacher. L, Äfrn. T. 
Neetzelaff.O.Ämteqer.Set. 
Schu«ze, Postaus..el' 
20 E Schwebskd xi w. 
(Eharrottmburq).L.tt) 
V. Gabriel, ff., Lerwalt 
Braun,Ä.,Mater Berwall. 
Etzimier E.Mechanlt. 
l^orckel, E., Pensionär. 
Gaedler, M.. Ww. 
Debn. W., ÄaschinenV. 
Graep, E., Malennstr. T. 
Hoffmann,H.^vandlkKgeli. 
- Hohrleli. 
Iüi'ge, H., Hanb!gSpel» 
Kemny. ÖL vw.Rechn. rriat 
Klrppel, V., tötimimf. 
Le rrer. 
Änuutl, E. Gefangn. 
Jnjpekt. 
MaltylaS. Eesckw. 
Schulz O., Monteur. 
Schütze.^.. Verwalt AM. 
Sievect. iti., Klavier- 
tehrerin. 
Wagener. H., ZoWekr. 
— ,t., Boltbeamlin. 
21 E Wmbt H., Ergenlüm 
E ^reeje, G. W., Betriebs« 
leii. «außerhalb), 
v Kat'tberluS,Ul.,^rileur T. 
Böttcher, tfiL Mnfit. 
Fraule. 51., Prioatter. 
Hempel, XL. Stickerin, 
veuite, P.. H-niglentn. 
Koöbab M., Galiw. T. 
itrauich, B., Ärchiteki. 
Ärofer. <£„ Gün eblüstel'. 
Madlte. Poflschann. 
Meitzner, &, Hebamme. 
MerzynS/i. TGchlü'fcr. 
Meqer, G.. Hauswart. 
Pari-, N., Ltanrervol. 
2»iwalSly, Schlosser, 
©olomo, E., Ww. 
Schüler, O., Ww. 
Wegner, R.. ^«onleur. 
Winbeck, 9t, Buchhalt. 
Zöllner, C., Beamt. 
ÜEOolbmonn C.,Eir;enlü' 
meiinfiUIcibitcuiir. l" 
Slltrod, <9., ©djlyüet. 
Brühe, E. Ww. 
Grnmui.K., Fahrstnhvüh! 
vorrichtet', M., Fraiu 
IörrleS. »?., Ww. 
Landeck, ®., Lehrer. 
Dritter! O., Waschanst. 
Slrmotte, H.. K,m. 
Wunderlich, Th., ^e!chen> 
lehret, 
äiptcl, J?raii. 
23 E9litfi L.,Eigentümerin 
B. 10. 
Becka, P.. Pol ^eamt. 
Den!tch!nann.E.,P!allerrn 
Bast. in., Buchhalterin. 
Wtftfel, A.. Vinrichu 
K:e!. F., Äerkm -r. 
ttniber, F. Pol. Beamt. 
Lelimantt, P.. K-sm. 
Lindner. M., Kellner. 
Manuiey. A, Tiütar. 
Schneider, B., Kanzl.S^kr 
Schnnte. B., PUvatrere. 
Senfileben, H., Lehrerin 
Sieblctilag. F., Lderlell. 
Äu>!eh. 
Dielslruck,F.,Schuhmmstr 
24 i. a. irkenltr. 48. 
E Pedold,H., Äw.B. 10 
Buq, W„ Babnneankt. 
Hahn. 8L, fim. Beamtin. 
Höofner. E.. Ww. 
Äohn, Schlosser. 
Kunow.H., Kanzl Beamt 
Malinka A,Schneidermslr 
Väch. Kellermstr. 
Projahn, H.. Postbeamr. 
Stolusch, B.,^ol.deamt. 
Birkenstr. -> 
25 f. a. Vkrkenstc. 42. 
E Hirschberg, S., Asm. 
lSkeqtttz). 
V.Sche!enz.A.,KnnllaLtln. 
Albrecht, S., AufsichtS. 
bame. 
Äedrenbt, H^SAneiber.- 
25 Böttcher. H. Srtrantw. 
Derlin, H., Vermieterin. 
Dungel. F.. Wertmsrr. 
Fikcker, 1$., Schlosser. 
Haake. C\, Leieyr. Njsist 
Peüj«, 91.. Muukdirig. 
benpf, M., Schneiderin. 
Marquardt. H.. Milchhdl. 
Meihner, E.. Schneider. 
Niche.mann, s?.. VcamL 
Schrvachenwalde, I. 
Invalide. 
Stavemann. L. üeljrcitu, 
Stech. £>„ Bantbeamt. 
Lüallrath K., Pol. Wacht- 
mstr. 
Warttig. L.. Brauer. 
Wlistrow, O. A, DmrnO' 
bitte» T. 
23 E WieSner, H., Vw. 
fAnberhalb). 
V.Bergann?d..SLnciüerlu 
^Lr, W., Konditor. 
, Hauvt. C., Pol. Wacht- 
mflr. a. 
Keim, H., Pol. Beamt. 
Krull. O., f 
. Ob. Te.egr. 
Älsi't. 
Kützner. K., Invalide. 
Malkendori, Gejchw., 
Ost, K., Ocr. Selr. 
Polil, W, Neviior. 
Schle», itim. 
Schneider, H., Steinmetz. 
Stein. O.. Kanzl. Tien. 
Lsiormaun, t£„ Jtculicre. 
27 E Liebifl. W., Eijenb. 
06. ©cfr. B ttt 
Deck, I., Wertmsir. 
$Dociip, sW„ Äut'cher. 
LvartowSti. F., st|nt. 
Dö »ring, it, Schlosier. 
Venzel. £)., Lenr?t. T. 
«och, E.. Llutrcher. 
ilojn, M„ Ww. 
Vanterbach, Ingen. 
Ledder, Lk., Zischln. 
Leitmeyer, P., Schneider¬ 
ot rr 
Lemke, M., Maich'nikt. 
yhenitb# it<11131. Selr. 
Schüler, K., Schlosier 
SawlnSti. 6t., «chloster. 
Seidenkranz. ti., Wcmuif. 
vpandau, 46.. Rechn. Rnl, 
«prinMnbbp.Ä. Ld.Post 
atiiit. 
Timmich, K., Kutscher. 
Bogt, L., Poiitctir. 
yi(), M.. Rutscher. 
2LL Böttcher. Ö„ w. B.ia 
* tjchuff, ry., Ww. 
Dreicher, il., Schreiberin. 
Halni. <d.. ZoUanlseh. 
*Äflui<b. F., ..iuimenn. 
Krohn,S.Hilsöivetchennell. 
Mer end, H., DLckermstr. 
Müller, L.. Ww 
ytalßnch, L., Stadlkekr. 
Äichier. W., M'ichhdlg. 
Sctiarlock. L, Ww. 
Schindler. H, Boocnmftr 
Waaener, W.. flithogr. 
2U E 'vrokist.??.,Eigent. B10. 
Äudnowstt, P., Pol. 
Alichtmstr. 
Doge, äs., siui‘djcr. 
Dnbberke. H., HanHdieik. 
Eichelmann, O., K m. 
Feick. »v. Wickleriistr. 
GriulM, O., Buchdruck. 
Herrmann. 51., Seifen. 
Hlldevranvt, 5t.. Just. 
Kanrliit. 
Kloppick. V.. Gesang. Aus! 
Koch, P., Bniiinenin. 
Kreiß. O., »iiqarrcn T. 
ituttb, YL, Portrer. 
Lanae, V., Oo. Ingen. 7 
Massi. Ö., 15'senb. «iflst 
Paschkewiy,F. nolonlalwr. 
Perlte, w. Pssiillion. 
Hlichlcr. R., Klempner. 
Sauer, (£., Knlkcher. 
Schröder. E., Kfm 
Sctmlz. W,GeM't-sühr. 
Seidel, O., Tiichler. 
6elffert, X., Schirllerwürt 
Sell, ttfttitriti. 
Speer, 8L Nobrleq. 
Wilhelm, ff. Waffenmsir. 
Winlerfeldt. Bohrer. 
30 E Keusfel, SO. tfienlicie 
sAeultteli-) B. 10. 
V. flruutc, 2., Kim. 
Antelmann, M., Ww. 
Balichikat, Heizer. 
Boaun, Schlusser. 
Bröder, C., Böcker.' 
Meiner, I., Kutscher. 
Siedler. H.. Kutscher. 
Tiefe, K., Asm. 
- 0., Michhdl. 
Gnmze, P.. Maler. 
tense, O., Schloffer. 
oftniann, 91., Kutscher. 
ßuljH6, Ö., Mm. 
Iaüow, @u .Ww., ' 
'S) Ätilsirer. E.. Inoaltde. 
Hiüger, Ä., Pomefr. 
Langmann. Ä., Ww. 
UuncLonn, P., Rrau. 
Malz, IV« Telegr.Setr. 
Marazny, L'r., Mater. 
Markmald, Maler. 
Mehl&ei,!, H. Tischler. 
Mohliy. F., Schlosser. 
Äemuö, F. Siechn. Rat. 
Cocftttm, M. Ww. 
RoUrweiler,J..Maichinen- 
technit. 
Schwarz, W.. Frau. 
Szd^uu. X, 06. Monteur. 
Wilfe. K., Sattler. 
31 E Sängewem, V., 
Geichä t tfihr. 
Dachnick. M., Kim. 
Berger, E, -i äcker. 
Bernd«. A., änlicher, 
dock, ©„.^er.mur. 
Born, W.. Ausseh. 
Derr. E, Schlosser, 
töuramert. F.. Maurer. 
Hasselmann P, Schlosser. 
-- Lchuhmmslr. 
Hempel. Ä.. ictcgr. Arb. 
völzerkovt. ttt), Ww 
Klüger. S-, Bücheirevis. 
— ,y„ Cuemisch-iech». 
Laborar. 
Kühne, H.. Ger. Beamt. 
Kunze, 01,, Privatier. 
Kurt.i, VI.. Zllchiei. 
LaStowSti, Ä., Sckloffer 
Neumann, H., Lagerver- 
walterin. 
v. Pa;atia-LipinStt, 81, 
Organist. 
Solle, H., Schneiderin. 
Sander. $t„ itim. 
Schikora, W.. 6(blosser. 
Schiirig, MetaÜarb. 
Schwiecle, Schmiob, 
Seetecke, >!., Schlöffet. 
Immlmtilcr, F., Büro- 
vorfiel;. 
Thron, Ä., Aastwirlin. 
Trill. F. HttiSbnz. 
Werner, G Schtoner. 
Wjllbera, Wachter. 
Wottschach. P., Bildhauer. 
12 E Rraut, Eigen 
tümerin. 
V. Ludte.2.. Buchhalterin, 
Bol'erl, Vl., Ma'chnieuar, 
BrogmuS, D., ^rwalicre. 
Da.'mS, P., Schneider. 
Erliitg y)., Schaffner, 
ftraimtfors, O., Ww. 
l^aidieS, Schlosser. 
Güriich, (y, Büroalsist. 
Houiieb, Ww 
Mtirow, E., Schlosser. 
Leeder, R., Bchloner. 
Lehmann. W. 'ü w. 
Loose, P., Ma er. 
— <t, Lehrerin. 
Lüdele, H, StandeSami- 
•efr. 
Maoi'fe. 0^ Frl. 
Odellvach. «l., jtsm. 
PeleckiS, Ä., , nvalide 
Saetleie, H., Werünstr. 
S.ireldeman». I., 
Schmdcker. P., Maurer. 
Sivrreii, W., Penlionär. 
Stehr, E.. W v. 
S «letistöber, E., ©tettm, 
Thom 'S, ifc, Technik 
13 E Graniva. E., Reg. 
(Chartottenbnrg,. 
Baumür. 
E Gramm, M., Frün 
(Lharlollenbg.). 
TonderStl. Pol. 
Wachtm ir. 
Ctoert, M., Werbnslr. 
Säete, P., Kfm.T. 
Lehnlann. A., Klm. 
Müller. Zit Topogr. 
— 8t., Ww. - 
Oborny. B, Hauüdken. 
Paff. He.ene, giqarren T. 
Pomth, U., tzri'eimn. 
Rieger. ftfm. 
Savstart, P., StrasjenV. 
* rsühr. 
Schütz, E. Batet. 
34 f. n. Wielessir. 4. 
E Lewy E., Apolhel. 
(Inmtiir. 28). 
V. Kiibe, St., Äerwalimn 
AhrenS, %, Inslallat. T 
Deter, M.. Ww. 
Fickerl, E.. Rutscher, 
uttau, F., Ww. 
Karnh.Eli'abeth,Jalousie« 
Skevaraturanst T. 
Kasper, G., Ti'chlerei.- 
Kummerow, E.,Schristsetz. 
m. ff.. Schlöffet 
Marniy, H., Beamt. 
SchaierS, Magistr. 
Büroassitt. 
Schmidt. W.. Konzermstr. 
Etollbera.A.,Bürovor!leh. 
' Äitlefstr. 
L.r 1. o. Wielessir. <k«. 
E Beuse, E., Rentiere 
V. Uiceetow?^., Verwalt 
Barthold, E., Brauer. 
Bernhardt, M., Eisen«.. 
Ob. «ekr. 
Borchert. L., k^al^erin. 
Braten^eyer, E.. vw. Ge 
"lreimiekr 
Bnbokz. M., Maglftr. 
Beamt. 
BufaJ, -Geh. Kanzl 
Sekr. 
Dressier. Beria, Blumen. 
Dnlke, H., Priöfliiere. 
«rckiardl.W. Schlossermslr. 
Hunold, B., Modistin. 
— E., Lertäuierin. 
Kamprary, W., Ob. 
Gauner 
Kartipp, ft., Zollanlseh 
Kerschke, O.. Ksm. T. 
Ki.wnick. ©.. Ob. Post 
kchaftn. 
Kottls. R., Kanzl. Dien. 
Lauich, B., Äastw. T. 
Mcktz'itck, O., HanSdien. 
ivienzcl. G., Beamt. 
Pohl, K., itfrn. 
Ragoski H., Äw. 
Schumacher. M., Frau. 
Se.iqer, W., Alm. 
Suder, 0, Rech». Rot 
roblinsti, M., PairichaNn 
W.'bei, St., 5tiiljd)cr. • 
Witcher, G., PenNonär. 
36 E Gramer. P., Eigentum 
B.ro. 
Ärndt. K, Rentner. 
Basche, H., ^apez. 
Bnrknardt, I., tvw. 
Liszak, ¥U Schneider. 
Fellhaner A., Milchhdi. 
Fisch 'r.Selma Haurwari 
•yreter, H., Ponsekr. 
Jan?. <9., Lagerist. 
Öemirich, M., Lel/rer. 
Kärger, ,\.t Lehrer. 
Knopi. H., Kohlen X 
Koch, R„ Me.allarh. 
Lüdde, F., Friseur. 
Mflötfe, Ä. Ww. 
Maiquart. W.,Postschaffn 
a. D. 
Oberländer, E..OS. Post. 
ichasfn. 
Poddau, E., Stäbt. Arb 
RotUweiicr, F., Melallarb. 
Stange ö'„ Krastwagen 
lünr. 
TobjinSki. Ä.. Venfionar 
Weber. K., Sekr. 
3/ E Oehtert. <0.. mechetu 
Wertst. T. 
\£ Woittc, H., Berlvlilt 
ttltmann,O Äürobeaml 
Beier, ,y„ Manie. 
Böller, P., Dreyer. 
Brackmann,G. Pondeaml 
Fivnrr, V)« Gejäiign. 
cb. 
Förner, A., Ww. 
iymitf, 81., Se.r. 
Ä ay, H. Schmieb. 
Gor-klg. Th, ^djtihmmflr 
wronibaucc A, ttnt chei' 
©tote, Geh. Rechiühat 
Mrotlie, K., BoSenarb. 
Hammerstlöm, E, Ww. 
Herrm.inn, G., Magistr. 
*4flUU. 
.Heuei, R., Tavez. 
Maron, H., Ww. 
Möyrii.g. Seilen. 
Rttiche, }y., Ka -enbolf. 
Rriner, I.. Wächter. 
Saager, W.. Uuhrtitr. 
Scdünselder, E, Ww. 
Schulze P.. Buchbind. 
Steinmann, yi. Ww. 
«ierlel, I.. Ww. 
Weralmn, I., Werünstr. 
Wie'low. K, Kernm. 
!8 E itterlh,H.,t)to. Direktor 
(Ädtimr. 22). 
V. Langer, I., Pol. 
Wachtmstr. 
fliigritf, Ä., Näherin. 
Bah» M- Ksm. 
- Mttifarete, Belt- 
federnrelnig. T. 
Becker, W., Schlosser. 
Btachwke, G., Kraft« 
waien,ühr. 
Droschat, W., Pensionär. 
SDaiwotu8ß),i2L,Pensionär 
Deckwart, I., Auiwärlcnn. 
Dier chke, R., Schlosser. 
Grunwalbt, 8B« Wagen, 
taner. 
f aat,E.,Rev GaLinspell. 
Stktter, E.. Rechn. Rat. 
Jung, H.. AnSbeflerin. 
Kerber, H., Pol. . 
Wachtmstr. 
Kirsch. M., Lehrerin. 
Veue, W.. Ksm. 
Lievelt, Ä.. Schneiderin. 
S8 Müller, O.,Kraltwaaen 
führ. 
Pawallek, O, Pal. 
Wachtmstr.' 
Rasaldki, W., Ksm. 
Reinte, I., Schlosser. 
Schmidt, M., Klavier- 
lchteriit. 
SlabenLi.Sirasjb.Schaffn. 
Weiß. P, Reisenb. T. 
Welz, P.. Magiktr. Assist. 
Wieczarek, Th., Krasl- 
warien'ü'.r. 
Wolfs, 8t., Äw. 
Zenk, K., stattenbote. 
1j E Schönte. E- Kirn. T. 
B.10. 
V Gnr»ki, A., Portiersr. 
Bogdo. Th.. Trichter, 
j&uba, Dt., Renuere. 
Ehmann, A., N2 cnr. 
Eidner, (8., Ob. Posr 
schaffn. 
(Baiift, G., Banlbeamt. 
Gold, E., Ww. 
Graubanm, L.. Ww. 
HereS. M. Ww. 
g.ie, A, Papierhdlg. 
Lange, H., Kanzl. Sekr. 
Lelnnaun, E., Bnäiliall. 
Rctiuidiin, W., Sch'rrm r 
Nrschkewiy. E., Pslepenn 
Pelcncii, Ei eno.Aiv 
Pnnz, @eidnv.,Rentiern! 
Schultze (£()., Ww. 
Sdiiuenbfe. tfl., Ww. 
Stibda, E., Kniicker. 
Stkli, F.. Müblenarb. 
Taube, E., Schneid,'rmstr 
B nzenS. K., Me.a.asb 
Wollf. A., Fabrkarl'trin 
^eitowsti, M„ Jnvalite. 
40 E Meiner, R., Eigen 
tfuiuTin, B. 10. 
HiltSkasse s. Post- n. 
Telegr. Beamte. T. 
Begier, J. Puva'iere. 
Rochier, P., Schioiier. 
Frank, H., Ksm. 
Heine, H., l)r. phil 
Observator. 
Icnte, A., Schloffer. 
Knaak.P. Pol Wicktmsti 
Küpoer, R., «chreiber. 
Ladwil, H. Knlicher. 
Linvemann, L.. Ww. 
Pahile. K.. Landqer. Lekr. 
— G., Rechn. Rai 
— G.. Slaa sanw. Sekr 
Pelrau'chre, w. Konlori» 
Reeü. H.. Molferctbci. 
915hl, F., Barbier T. 
Srroka, 'Jl, Seilen. 
Tliiebe. M.. Ww. 
Wöllert, R., Briesträg. 
ii E Ringel. L., Eigentum 
B. 10. 
V. Lindau, H., Ksm. 
Dallentin, ti>., MuieuinS- 
beamt. 
Beutbt, H., Schlosser. 
Bettige. C.. PostaiMt. 
Deniveck, F.. Pol Wacht 
im.r. 
DonatH, P., Ww. 
Eichentovi.E.Ob.Gartner. 
töroiv, 5T„ Slallm. 
Haase. E., P ivatiere. 
Hinze. W., rüw. 
‘ ijtes   
Hoiftein, G., Mfllrmftt. 
Krause. O., Modellti'chl. 
Lehnert. Vl., Pottlchastn. 
Ln)wiq, H., Drucker. 
Ma'ks. H., BalN'b aml 
Mechner, M., Maler. 
Mielh, C, Meia'ldreher. 
M'inü, W., Mechanik. 
Stiehl, «. Ksm. 
Spertktra.M.. Schuhmach.- 
men er. 
Stellmacher, A-Limmerin. 
Tilgner .R., Schntim. 
Neuer, T., Seif. Benmt 
SBcinboch, (?., Ww. 
Wcnbinitb. SB., Stra^.env 
zm 
12 s. a. Bugenliagenttr. 6. 
E Heiilfdici, P.. Ww. 
Slenerkaffe X1L 
Felber, P., Lehrer. 
Hanffen. W., Pavier. 
Heinrich. 0.. Ingen. 
Misbach, VI., Gastw. 
Ohnelorae, 8L, l)c, Pros. 
Wenig, H.. Kavit. Lenin. 
WobUe, C., Bantbeamt 
Bugenhagenstr. -> 
13 I. a. JonaSstr. 8. 
E Schulz, O., Kfm' 
. (Mariannenptatz 16). 
v. Fischer. St., Schloffer. 
Alitt. O., Dricflräg. 
Apreck, L.. Rentiere. 
BaNien, %% Verlag. 
— L, Privaiiere. 
Dehm.P..OS.Postschaffn. 
Bonimann. G..Maschini't. 
4J FraSzezat, Lager» 
verwalt. 
Gebaner. W.. ®5(fernste. 
Hoffmann, tt.. Ob. 
Britslräg. 
Iäckel. T!r.,Pol.Wachiwstr. 
itempe, Pianiit. 
Kil'anM^Pol.Wachtmftr. 
Urau'i, I., Weinkü». 
Lkrüger. F-, ^ürobeamtin. 
Ludwig. E^Zillchneid. 
Machet. *<i„ L'w 
Mar^enseld, I., Fleischer- 
mstr. 
Meyer. H., Siellm. 
Neid inger H.. Former. 
Scku.ze. W., Äesängn. 
An'seh. 
Sommer eld, E., Telegr. 
WeJ.i si». 
Steiwel, (£., Ksm. 
Wilme, C.. Teleqr. Assist. 
Wunsck. $V., Pol. Ob. 
Wachtmstr. 
Zielsöoif, ^ankbeamk. 
.'iioeibonü, K., Färberei. 
U 1 (l JonaSstr. 7. 
E Kaplick. O.. Dr pliil. 
(Borlianr. 18). 
V. Schinter, W„ Der- 
loaitiim. 
D anrock. H.. Malermstr. 
Hoppe. 0, Dre er. 
»ammrnw, E., Modistin. 
Kndnsrl. Beamt. 
Müller, M., 9‘orticifr. 
Retlier, ff., Ww. 
Slürnberg, K., Schloffer. 
Panl, ii„ rto. 
Piute, 0., Schulim. 
Schmidt, fil., Ww. 
St wig. K., Ko in roll. 
SVifffitcr. 91., ©chwljmmsir. 
Wolitgemntii. y., 
Sclimiebemitr 
^imuicruiömi, B., Ww- 
:5 ». a. JonaSstr. ß. 
E Nalch. A.. Htinplm. 
iPoiödamer Stt. ^8». 
V. Henze. Fr.. Ob. Sekr. 
_ 1. B. Ui. 
EbeiUiit, M„ Demüse- 
bdlriu. 
Mücke, O.. Ob. Postasffst 
Rupp, Ä'neV, Lotterie- 
ge dt. T. 
Schren er. A., Schneiderin. 
Stamm, I., Asm. 
Tikcher, Wer, 
Wendt. (>., Schi Slühr. 
Winkel, Vitma. Milch. 
Wlnier, H, SnUier. 
Sieb, R.. Ob. Poüschafftt. 
r -. a. IonaSttr. 5. 
EUtoioiW (Erben. 
V. Henke, W., Echmred. 
Fröehner, 9t., Gütervor- 
fleh. a. D. 
Hmre, K., Puvpenk'inik. 
Haube. B., «chucideiin. 
^ornenmnu W, Knlicher. 
Käthe, ti„ Telear. Selr. 
Reste, 0« ;;igarreniidl. 
Vhilivv, K., Ksm. 
Scherdi, G., ^oDbeamt. 
Tichai, I, Kellner. 
Triller. E, HandeiSsr. 
17 1. a. ZonaSslr. 4. 
E Lernn, R., Rentier« 
fsvriebeimii). 
Elnlich, H., Jvstißcii X 
Förster B.. L'w. 
l6ras W.» Bcamt. 
Henn, fr, Ksm. T. 
Hiiicbfeib, R., Hand- • 
arbtrm. 
Kleiner!, 9L, Magistr. 
V am». 
N Knorr, A.. Ww. 
Läpp, v.. Ww. 
Vankenin,M.. Mttfi (sehr er. 
$iU, L. Ww. 
SchimauSln. H., Ksm. 
Wagner. O«, vtm. 
W'lae. R., Pensionär. 
Zierenberg, H., Stern«, 
18 ». a. JonaSstr. ft. 
•E j)tcha&|chc Erben. 
V.Röb!er,F..Berwalteritt. 
Clslein, F., n im - 
GehrS. ©., Sä'neidermstr. 
Hönschke. <t., Pförtner. 
Lindemann, G., Technik 
Maras, H., Trichlermstr. „ 
Schröder. A.. Ww. 
19 ». a. IonaSÜr. 2. • x 
E AergerÄrndefeldt, B., 
Fran sWilmerSdorN. 
V. Weiüemann. M:. Ww. 
Anrdtr M., Kaltwirtin. 
Banmann, Monteur; 
Beyer, O., Ziigarettenm. 
Gielifch. A., Schlosser. 
Grotz. M., Kim. 
Honro, M.. Eiienb.Beamt. 
Ioieyko, 8f., ^ngsübr. 
Müller, H., 06. PoftleTr. * 
Reiche. M., Ww 
Schweriner, E.. Ww. 
Qrundstüeks-Verä(äufer! Auftrag 
erteilen sn JULIUS M. BIER
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.