Path:
Volume V. Vororte von Berlin Plötzensee;Rudow

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Cöpenicker Etr.—Wahmanusdorfer Sir. 
— 815 
ttiWP 
86b £. Bernhatbl, P., 
Tövfermstr. 
ßo1'n mF-Slontorbfen. 
Sinoiti, fft., ftobrletb. 
.tiülmer, %, Bö. 
Schulz, e., Fahrtet!. 
2a66e[t,«.Sithi«et' 
erb. _ . 
86c E Richt«, fl., Land». 
(Stnialtr. 63). 
V duiecte, «., Sem. 06. 
afnft 
81t, an, üonbatbtrfn. 
Dtumenthal, £., Asm. l 
Senfe, D., Solo ff er. 
Sarge», Tb., Werkführ. 
Soft, ffi., Semeinbefek. 
WaUhet, H., Gendarm 
Wachlmftr. T. 
SBtfl, 2R„ Mitritt. 
Baustellen. 
87 E ÜJ 
tBrofiul, F, film, 
(Sleulölln) 
U Storni», 8., SifchifU. 
lellcrln. 
Schwabtl«. F, Senil«. 
Baustellen. 
88 E Massanle, TmMe, 
Egrotäm. 
•ntnblnttf b. Znrrmn>8«f, 
a.Tellov-KiinaMttdow> 
JotanutSlhal, geh. j. 
Senbaftr. 66. 
Benbaflr. -> 
89 E «teSeit R, Larib» 
Erobert, M., illtsitzerin. 
Baustelle. 
90E6atftengttbee,e., 
(Eigentümerin. 
Rlebel, P., Schuh«. 
Baustelle. 
Beueroefjrbtijoi. 
E @emcinbe Rudow. 
Schmibff*«» Haut geh. {■ 
flmftt Wiltzelm'Str. 36, 
^»Kaiser Wilhelm-Str.->- 
Hafenstraße 
Kanalfir. 
(Unbebaut). 
Kaiser Wilhelm- 
Straße 
öemarhmg Sudew -3 
Baustellen. 
StubtnrgildjflL •> 
Baustellen. 
1 iHemtle. 
E öemelnbe Rubo». 
2 E (Zemeinli IRube». 
Schulz, H., (flemtinleblen. 
Bau stell«. 
3 E Schulze, 3„ Laub« 
®e$nemann,Ä., 91 in. Beb. 
Ia?Iau, L, iffiro. 
Wehden, Ä., Rentier. 
4 E WobkitteI.J.,«i,e»tLa. 
SobHttd, «U SattUt. 
6 E Lahmer«, F., ßrnbtt 
a E Uahmitl. U., Bäbnerin. 
Lahmer«. W., Land». 
Schadow, Äl., Frau. 
7 E Strackow,H.. Stcllmmstr. 
Baustelle. 
8 E Brülle.Fuhrunter- 
neim. T 
glichst, Ä-, FabikaiL. 
@CN>eit H., Prokurist. 
9 E Ätochnet, ©„ Sobtöi 
Schüler, ®., Postbote. 
10 E St Iofes-Kapelle. 
U Wierzql, St, «itchea» 
eotflt}«. 
Schneider, P.. KorLmmstr. 
11 E 3äh«, ®., Uanbm. 
12 E Satbe, R., Saab». 
13 Baustelle. 
14 Bemelnbeschule. 
E Bemeinbe Ruds». 
König. F., Letzter, 
ls Estuftmb, e.,@ae#tii«L 
(Berlin). 
Bauer. P., SBertaftr. 
iöeltinMg, Kolonialst. 
Lehman». I.. Bahnari. 
Zlotawtcz. B., lape». 
16 E Stahl B.. ftfnt 
(Berlin). 
U2HolM,a.,@chittiltta!h; 
Becker, ffl., Friseur. 
Jurilch, S., FebifatB. 
Leuschner, H., Febrtetb. 
SHmeljohn. L, Frau. 
Spieß, Ä., Landpacht. 
lVEUiibcmlg,®. .Uelschmst, 
18 E iManlf, £>.. Uanbm, 
18 E Maffanle, 0., Landw. 
(«c. 18). 
Beribach, !}., Landwirt. 
JOEOranbt,#., Mühlemuftr. 
X 
Bahnhofstr. 
• Waßmannidorser 
Straße ->■ 
• fflolltrtbotf« 
«Hauff«, 
■ Schineseld« _ 
theuRtt ->■ 
26 E Hoffchnelder, 11, 
Schmiedemltr. 
2iiteter,tL, Fabrlarktrin 
Baustelle. 
26 E Spirt, 8., Bastei. 
37 E Spieß. H„ Land«. 
(91t. 28). 
Fischer. P., Av. 
Wigner, A., Ww. 
28 E «üflet, e.. ilmbotB. 
Sieben, ft, Pensionir. 
29 E Naß. 0., «ätfennftr. 
Buchholz, A, Melallarb. 
Schmibt, W., Sianbo. 
Schwaiu, Ä. äüetafletb. 
SBieati* 8, flanbto. 
30 E Heiu,^ F.. «afio.1 
Restaurant Juliul Jäotl 
Friedrich Hein?e X 
31ENc,iberz,S.,Pserdihblg. 
(Berlin). 
V. Pohl, H„ Verwalt. T. 
SSENeubera,S,Pt»rdehdIg. 
(Berlin). 
V. Pohl, H, A-rvalt. 
<Nr. 311. 
33 E «rilger'lche Ctben. 
V. Ärmer, H., Stnrim 
-Nr. ii). 
Baustelle. 
34 E StugR'iche Stielt. 
U Krüger, SB. Stanbw. 
(Senbaftr. So.) 
Krüger, V., ®o!t». X 
HöutltitfM @fc 
35 E Schmibt Sl, SB». 
Postamt Submu. X 
Böttcher. P., Pokw-rsteh. 
Schmibt, K» Schlaffer. 
— R., Schmiebemstr. T 
y>a E Otmembe Utiihom 
limtocljnifffltlbcamt X 
(üeinilnlc «alle. 
Gemeiiide-Äelwaltung. 
d)ütol«Ug. 
Steuerbüio. 
Hecht, DI., Sem. Raffen« 
renbant. 
Sü EDjhne B., Qlallbef- 
(Nr. 37). 
37EDLHne, E„ ®utlbe(.X 
38 E Fechner.H., Schlaff» 
mstr. 
Barth, O, CrifcnB. Asflst. 
eiäy, P., Tischler. 
Baullelle. 
3ä E Rudow. 
Schröder, 0., Fleischn 
40 E HinöerlichL., Siaitb» 
Unger, R.. Schneider. 
41 E Wiilmau,g.stoloniol' 
wr. X 
Baustelle. 
42 E Krüger. Q, Senile. 
Tnmdei, L., Uaitbto. 
fliilla. Banbetb. 
43 E SWmiroph, 6., Rentier 
(Seilmi. 
Schukilt I., Ww. 
Wegner, M„ Sei. 
BlSmarckstt. -> 
Baustelle». 
Strefie 60 -> 
Baustellen 
StubeillauchNr. -> 
Baustellen. 
MulaLschei HauS. 
E Mulack. (8., Laut». 
r @e«atrun8®ud»» -> 
Kaualstraße r 
Stubeurauchstr. 
Baustelle». 
-<- (Eöpeniiet Str. •>- 
flniiileHeii. 
hell» L RtanfefSU Hau? 
E Held L Franke, Alt Bei. 
Baugesch. (Berlin). 
-  Life». 
üauitcllcii. 
tmttmonn'idjeS Haut. 
Eyatlmaim, R. 81., Ma» 
ttfinfiifbrl X 
Sommmiicoei, A., 09. 
Ingen X 
S*Iicman"’lchcl Soul. 
E AIvhaltsabrllRudo» X 
S<jiblorof(i, y ,Wetl«ftr. 
Bauslelleii 
o. Aüllin’fchil Hau». 
E Blank, Haupt» 
(üichierf.J. 
Schröter, Ä., JJoratJ. 
Brnndstück b. Chemisch. 
Subtil Rudow. 
ElihenuldjeSabnftniib»» 
(8. m. b. H. (Berlin). 
Baustellen. 
Stubenrauchstr. -> 
Kreisstr. Britz. 
JohanuiSthal 
Temarkunst 
Johanniithal -5 
Brundst. b. Hharloltetiburger 
©affermerft. 
E ShailottenbuTt« 
SBeRemedf. 
K Sraupmawl, L, ffla» 
jchmenmstr. 
Spatb’fche Baumschule. 
Mnlelhtibfc -> 
SchSuefelder 
Chaussee 
Bahnhasstr. -> 
-<-8oBii!aiiR4bort«t<ätL-> 
Baustellen. 
Äemarkz.Schönefeld -> 
Maar."F.. Platzausse». dauftellm. 
T ^Äjt.KühIenBe, 
Lage^a«. ' ' L (»fi'et-ffi.ihfImSti», 
E «peliaum. M.. Ikl,«> ^^lleii. 
tim. (Berlin). > -<-Rai|et»SBUtiIm»®lt.->- 
Straße 78 
■<- (täpenilet Sir. -> 
75 E SIcuBng. 3„ Pserde. 
hdl. (BerlinI. 
Deutsch, e, Dr, prost 
«r,t T. 
Bausieörn. 
■<- Platz 'S. ->* 
Baustelle». 
öemnabefrieihef. geh. ^ 
(lipenillet Ctt. 78. 
•4- Cipenidn Str. ->■ 
Straße 8 
-*■ Bendaftr. -> 
Baustellen. 
Stuben auchslr. -J 
Baustelle». 
Benbaslt. ->■ 
Straße 60 
keifet Wilhelm-Elr. -> 
Baustellen. 
Laudiy'sche» 6ml. 
E Daubitz, «L, Fahrt. 
SRaneabt* F» Sehn*. 
Baustellen. 
Straß« 68 ->- 
Bauflt&tn. 
klcineit'Iche» Hau» 
E Jlletnert.w., Klempner 
mstL (91tu!5Hn). 
E Lehman», A, «rchitrtl 
(JieuföBtt). 
E Soigt, H-, aSeumpoL 
S)tat)er, $., 8so. 
Müller, Hiu.lernt 
Äodiaii, H., Privaller». 
Schäfer, M.. Rebtloaffeh 
Schotte, Statt««, 
Schnlz. I., fientiec. 
Baustelle». 
Straß» 67-V 
Baustellen. 
-<- Kaiser Wilhelm-Sir. -> 
Straße 
»ach Johannisthal 
2elto:vlai;aI 
Baustellen. 
5chubmaim'lifiel Gaul. 
E Srtiiihmaim, j, OSaflH« 
(Berlin). 
Baustellen. 
Stugpla« 3ohamilfltefr 
«tblcrlhof. 
(äemottima 
Iohanniilhel -> 
Baustellen. 
18 E Pätsch,K. Eigen»». 
Säumte. 3„ Ofabtfott. 
Baustelle». 
Tellowkanal -> 
Stubenrauchstr. 
Zetlaffltanal 
Smiftcllen. 
Kaiser Dilhilm-Nr.--- 
Baustkllen. 
Dumpswttm. 
E HonaiHattoneeerS«* 
für die Landgemeinde» 
Nieder!chineweibe usw. 
(ÄieberfchäneWeibiX 
VHaif, P.. Naschlnenmfir. 
Straße 8.-^ 
Baustelle«. 
KanalstL ->■ 
Baustellen. 
■<- lellawkanal ->■ 
Waßmamrsdorfer 
Kaiser WilliiIm-Sir.->- 
Bahnhasstr. 
Banstelee. 
r Wernertuea Schön» 
sei»-»- 
Baustelle«. 
-<-Sd)6neftllit ®aiiiFe*->- 
-^-Kaiser W!lhelm»Ttr.->- 
C. Verzeichnis der Handel- und Gewerbetreibenden, «ach Erwerbs- bzw. Derofszweigen alphabetisch geordnet. 
Architekten. 
ticheM. M..Kan2lstr.,HeId u. Franke', 
sche- Hau» X 
Asphaltfabriken und 
.geschäfte. 
Uphalisabrtk Rudow Dr.-Jng. Allhelm 
Schliemamt, Kanatstr. X 
AutomobAreparatur» 
wertstättr». 
Oesterreich, BUmarlkstr. 60a T 
Bäcker. 
Lieiener, 8., CLpmtller Sir. 84. 
Naß, O.< Saise, Wilhelm^tr. 29. 
Weigl. «, «llpe-icker Str. 74a. 
Berufskleidung. 
OriliBnnn, Senlafte. 63. 
Chemische, Physikalische «. 
Pharmazeutische Apparate. 
Hartnenn, Maschinenfabrik u. Silcn. 
»ußeret. Zoeiguiederlalsung, IHuboo, 
Äub-SL. Äanilftr, Hartmaim'sche» 
Haal X 
Friseure. 
Seite; SB.. Kaiser Dilh«l«>Str. 16. 
Janisth. 8t, Senbaftr. 72. 
Auhrgeschäfte. 
BrWe, 6., Kaiser SBilheUn-Stc. 8 T 
Hübiier, 9„ Bahnhoistr. 21. 
Futtermittel. 
Davidsohn, Leo, »arntlftr. Hülsen'schet 
Hau». X 
Gastwirte. 
■firitg«; G. Kaiser fflilhtlm-Sk. 84. X 
-Irilget, 9L, Bendastr. 7L X 
Palm, 8t., (Söpenltfet 6k. 8L 
Restaurant Julius • Bark, Friedrich 
Heintze. Kaiser Sili)tlm.Sk.30. X 
Lüler, Friederike, Senbaftr. 62. X 
Glaser. 
Jonscher, SL, Smbaftt. 62. 
Gmmniwarettfabrtkeu. 
Oei<» (tech,.) 
Iianbifc Fr. 28., döpenilet Str. 82a. X 
9atnit> 
Daubltz, Fr. M., Uöetniifet Str. 92a X 
Haarschmnik. 
SIsamthaL H. Löpemcker Nr. Tt T 
Hebamme». 
Richert. L, (köreniter Str. 86*. 
Kammware«. 
Lehman». 8» UäpeniAr Str. 77 T. 
stöhlen. 
3U$r* ft, «Upntiifer Str. 80. 
Kolonialwarenhdlg. 
Beständig. ®„ Seifet Wilhel»-EtL l6. 
Ruhue«, F, Keifet ©ilfjelm^tt. 41X 
Maler. 
Mall», St, BeudefiL 66. 
Schubert g„ Senlaftt. 72. 
MUchhLudler. 
Sehnte, fi, Capntilfer Str. 74. 
Stippekohl. 8, Beabofb. 66. 
Mühlenbetriebe. 
Brandt, K, Kaiser «il»el»«Q» T 
Sattler u. Riemer. 
Sahkittel. I, Kaiser Ailhelm^tr. 4. 
Schloffct. 
Fechu«, H, Keilet Wilhelm^tr. 88. 
Schmiede. 
-chmlbt«, Kais« «ttheli»6k86T 
Schneider f. Herre». 
Schnlifc Äild., Btnbeflt. 71. 
Weideaan» C. Senbaftr. 6a 
äSetot A»g.. Kaiser lEBUbtUaSit. 18. 
Schueideriuue». 
ledent Chorletle, flichletfelbet6&48. 
Schuhmacher. 
fillbemasn, 8L. «ilmarüstr. 60, 
Oehale. e., dipenitfet Ste 90. 
Stellmacher. 
Streb», H„ Kaiser Eilhelm-Ar. 7T 
Leer tt. Teerprodukte. 
Asphaltfairik Rudow, $r.*3m 
Oilhelm Schltoaem, Keuelfk. X 
Töpfer. 
Brothtttl, P, L Jpeititfet Sft. 66b. 
Schöuholz 
s. Berlin-Niederschönhausen.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.