Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

V. 1,1t 
Charlottenburg 
~J+jir ^‘C^^T^(^Z^iiu' r-~'\M^^ -<'7-j>,a-2,,'\.^r' r ' •• ?'_. * —-->-V- - - -- .i- -- 
640 — 
Q'uedlinbmrger Str.—Rognitzstr. 
!-- 
-<- Jlsenbntgcr Sir. 
Waustellen. 
-<- Siicrnigcrober @tr, -> 
ßloufscBr. 
-<- KlauSlhaler Ehr. -> 
Baustelle. 
Lagerplatz. 
E. SlaM (Iljinlollentmifl, 
V. „Moulania" HanbelS^ 
Gel. I. Kohle», fiokiu. 
Nebenprobiikle m. b, H, 
Brauer, M., tiipeb. 
Haak ti.. Juspekt 
-<- HabSburgeruser ->- 
n„ 
I; 
k: 
■ Rankestrasre 
s. Berlin. 
Reichskanzlerplatz 
:. ■<- Koiserdamm ->- 
Slljotnntltr 
1 E Lenzel, ü, tti«cutüm. 
- -(Ahornallee 25). - 
. Direetion b. ©iSconlo 
fflef. Depk. T 
. Grblnmnn, 8t„ Asm. 
Fticbentbal, E, iRcnlner, 
tsgriin, P., Rentier. 
Ulforonlb, G, it|m. T. 
3pne«cu, ©., Rentier. 1°. 
Slaloli«, H., Titelt. T. 
Pritzfche, l£. E. ÜB.. stftn.X 
. Schuster,R, Prr>,Buchhdl. 
.- Coursen, .^8, Renlnet. 
Glegemaim, O, HauSmstr. 
. 5Bieu6, Ä, Dr., Direkt. X 
2 ^anstelle. 
ti E Beriete, sf„ airdjileft 
• (Lindenallee 20;. 
. ömif f. .Hand. ii. Jnb., 
' Dcpk. A. B. T. 
ßoldfchmidt, R,Dr.-Jng, 
«Pros. X . 
Hnniiig, VI.', Hauptm, a D. 
ctird)Herr, öl., Hauswart, 
MooS. R„ Fabrk. T. 
Müller, A, Bankier. 
— II., striegSgei. Rat T. 
Rcichnow. .V.. Rentiere T 
ifiofcrt,. fifm. T 
6lera6tr.i,H.,^a[irs6tf.T 
4 ER,ige»stein,F,A>chilekt 
Aödeiler, (?[)., Dr, 
Zahnarzt 
- Drugger, Ph, Geh. Ob. 
Reg. Rat T. 
Chcmiea,Ge|eIlsch.zurVev 
wert. chem. Produkie m. 
v. H. 
. Sipke, H, Frau T. 
MySz L, Dr.-Jug. X 
Reff, 6., Bankier. X 
Schwor»!, M, itfm. T. 
Troeltlch, G, Dr, JBtof, 
Geh. Reg. Rat X 
Zepier. ti., Dr. med, 
Frauenarzt. T. 
Lindenallee 
Reichistr. 
6 E Huih, l£„ Miichhdl. 
(Berlin) Cli.- 
V. Uucb6, F„ Portier. 
. Grnnbaum, M, stfm. 
tioewenihal, S, 5lfm. T. 
Leser, M„ CatelieieT. 
• äßniicr, H„ Generalmajor. 
MonunenhSllrr, J.P., stjni. 
Sonnen, Th, Direkt. 
. Illlmann, I., Just. Mal 
«. Notar T 
Wetter, I., Ksm. T. 
WiikowSIi, S., Ksm. T. 
■6 geh. j: staiferdainm 89. 
Katserdamm 
• Pomniernallee -> 
7—9 Baustellen. 
10 E HauiuernictluiigS- 
■ ' fflef. „ReichSkanzlerpI, 
. Nr. 10". (Berlin.) 
V. ZaShow, Giicic, Veiw. 
IHtbnu, O, Iflitlerguteües. 
EI,rmann, 8l„ fifm. T, 
•raoU'fi.nner, F.. fifm. T. 
H;rgc.rb«rg-Strex, ■$., 
Üientier. 
Joseph, Gf)„ Neniner T. 
Küuzig. G .Kan,w.er-PrSs. 
tiottociifjcim, H., Itfm. T. 
. Meyer, Ä., Rentncrtn. 
■ Müller, 81.. Slfm. T. 
Wegener, (£., Direkt. T. 
■ ’ Thüringer Mee 
11 existierl nicht. 
Straße Ga ->• 
12 fleh. J. fiaiferbamm 77. 
Kaiserdamm ->• 
. Reichsstraße 
<r RcichSkaiizlerplatz -> 
- -<- Lindenallee 
l f. a. Lindenallee 28. 
E Gerlcke, F., Architekt. 
Albin, 0., Fleischeimstr. 
Wortseld, H., Zigarren T. 
1 (inflclll, VI., Agentur. T. 
lifjclnl, M., Sdjiilliit. T. 
ettldt, A.. Buchlidl. T. 
Hnber. R„ Dr., Geh. Ob. 
Re,. fflal. T. 
Cidiiciiftein, Cl., Slsm. T. 
Lindner. y., vw.HanpIm.l'. 
2)ict)tr, Sä., ffolonialror.T 
Stabilem, P., Kim. T. 
Reaenbrrchl.A., Trogen 1°. 
Seiier, In., Bankduilt. T. 
Weber. L.nna, öumfram 
2 E Schmidt, £>., Ingen. 
I Merlin). 
V. Höser, A., Portier. 
Besser, V. Mawr T 
Block, L-, fifm. 
Bouwit. G„ ÜSro. T. 
Busse, ti., Dr, Apotheken 
Des. T. 
Donner, P., Friseur T. 
Engel, M., Ksm. T 
Häuel, H. Bankprokurtst. 
Hasse, I., Südsrüchte T. 
H'rsitiberg, S„ Wechwr.1'. 
Manheimer, 3., fifm. T. 
iHöml|il6,5B.,d)th.Ob.91eg. 
Rar T. 
Schlaeger A So, A., 
aBn^etfbtf. T. 
Zauber. lt„ Dr., Seh. 
Reg. 9!nt T 
3 E Hirichdera, ti.. Rittet' 
. gnirbes. <Berlin). 
Sc rendt. M., Ksm. T. 
Shobzie ner. N., Rechts^ 
anro. T. 
©tnntS. O., Sieg. Rat T. 
Guterinan. St., fifm. T. 
Sotmenfleiit, 81., fifm. T. 
Menyel, W., IPinjoc T. 
Milch, P.S.,Dr., (it.SIijtT. 
Rmtae. P., Jlhit. T. 
Schmibt, F, (Slafcrei. T. 
Segnn, ffl, film. T. 
Slormflr. -> 
■1 E fiiiilcr, I.. Rentier T. 
. V. »reitet. .6., HauSmstr 
Abraharnsohu. 3., fifm. T. 
Clpelt, S3„ Ob. Reg. Rat. 
v. Bülow, F., fiapitän z, 
See T. 
u. Darniy, Major T. 
Fatz & So. ®. ,n. 6. H., 
chem. Öttif. T. 
Hitth, .fi.. fifm. T 
- M.. Fron. T. 
Snbiiflric QScf. Priesen m. 
b. H. T. 
Schneider, I., Milchhdl.'s. 
Schnitz, (£. ti., Berg- 
werkS-Direkt. T. 
6. Wiedebach. F., flot« 
uellenfapt. T. 
Weill, ti.. Rentier T. 
6 fc. Hir>chberg, L., Apothek 
(iöctlml. 
V.Hielgeuselb.H., Verwalt. 
(tifiitilembcrgallce 8), 
Ba'yer, R., Poslsekr. 
Baron, ti., fl[m. T. 
Benbfeldk, E., Rentiere 
l£lfotätcSiier,ei„ Direkt. T. 
Taneo. K„ vw. Dr.med. 
Hansen, P, Overnsing. T. 
tievt), H., Zahnarzt t 
Pohlen 01., Postlekr. 
Sßo^penbetfl, D„ Dr, Pros, 
Rolher,M.,<ZeiniiseEngr.'s. 
Epringorum, st.,Dr. jur.T. 
.So.it,  S.. Dipl. 3ngen.T. 
Volger, D.< Oberlehrer!» 
6 E Joseph, Aw. 
(ilBiimcrSborf). 
816el, 13., Major T. 
v. Bogen i!.Schöi!fted!,W., 
Major T. 
Heubemllni!.F., Papierwt. 
6ül(cit.B.,Dr.jur.,fifm.T 
stopp, ff., Hauswart. 
Lemoiilui, <?., fifm. T 
v. Rieben, S., Rillmstr. 
Sitiitmcr, ffl., Major. 
».Specht, !3.,fflcncri.ir:4 
Trapp, R., fixru. flopil.T. 
üflirtt’ir.fen, H., Rechtianw 
Zfltclmctjcr, H.. Hauptm. 
stßftanieitoüee -> 
7 SäniifttUc. 
E Böttchcr, H., Reg. 
Banmstr. (Dahlem). 
Vilk, I., Opemtäng. T. 
Diltrich,E.,DirekIioilSsekr. 
ßlälcr, R., Portier, 
ürant, H.. fism. 
ßutliiib, A.. stfm. T. 
Sommer, B, fifm. T. 
Haschik, fft., film. 
p. Henninge!, A., Hauptm, 
Koschwitz, H., Rentier» T. 
fir^nzlcinL., Dipl,Ingen. 
CaiigroJ, ®„ stfm. T. 
Meyer, P„ fifm. . 
Möhle, F.. 06.3itg«t.T 
Porepp, G., Lehrer T 
Röhrig, 5, fifm. T, 
8 lUclf, M, ihtnlle«. 
WunberniLlb, 6)., Kunst, 
maler. 
9 |. a. tieisiikowstr. 5. 
E Bougesellsch. er. RcichS' 
kanz^crplay tu. b. H. 
(iöetlln). 
FausiinI, Dr. jur., 
Hanplm. a. D. T. 
van Gulpen, P,, Rillmstt. 
a. D. T. 
fiollmoigen,A.,Privatiere. 
liipiti, !»., Ww. 
Shmtm, R., Pastor. 
Platz. A., Dr. jur, 
vlechtSanw. T. 
Ruckbeil, K.. Lehrer. 
Simon, II, fiurSnmll. T. 
— ti., Dr, Sltterenbot T. 
Sülchmaiin, ©.. Dr, SlrztT. 
Leiitikowstr. -> 
10 f. a. Leistikowslr. 4. 
E Kamp, Uutle, Posainen> 
liergesch. T. 
E Hiiberl, tlima, Obst> 
bblrln. 
Becker», tmuplm. 
Brennet. H., stfm. 
Geier, stalr, Putzmach. 
GcrUenberg. E, Pianistin, 
Jenbe, G„ Schauspielert tu 
JSrael, KB, iiandidat, 
steiler, R„ Schrift stell.'?. 
Koch. l£, Hauswart, 
stiau«, M, Pripaliere. 
fiuiiz, W., Inge», T. 
RciSner, Privaliere. 
Schwar,, M„ Ww. 
11—12 Baustellen. 
■<r Elchcnollce 
13-17 Baustellen. 
stieschcnallee -> 
<- Platanenallee -> 
18—19 (Serien geh. z. stir« 
schenaltee 23. 
20 Bnuklelle. 
Slüiici ltctüee -> 
21—26 Banstellen. 
SrumifchiutlgeCcc -> 
-7. 28 Lagerplatz. 
E Schmidt & (So., Bau- 
(leid) ifiaikerdanim 28). 
29—32 SBoitMcit. 
Al!enbur>,allce -> 
33. 31 Bmi'telleit. 
•<r Meimngenallee 
36-44 Baustellen. 
Kodii'.gallee 
46—64 Baustellen. 
66—61 (Satten geh. z. Tpaw 
i'-auer Airgdrauerci 
Epanbauer Bock. 
Partanlagen. 
Spandaiirr Chauffc« -> 
62 Parkanlage. 
-<-iki!ig<>ng j.®nti'.e)i'aIb->- 
63 Parkanlage. 
64 Baustelle. 
Westenballe« ->• 
85 —70 Baustellen. 
71 Waldlchävke. 
E Io'eph, I.. Ü3to. 
.(ffliimctSbf.). 
V. Heitz, l£„ <i>asiw. 
Sachsenplatz -> 
72. 73 Baustellen. 
Schaumburgallee 
74— 80 Baustellen. 
Schwarzburgalle« 
Preutzenallee 
31—86 Baustellcii. 
Melklenburgallee -> 
87. 88 Baustellen. 
Hessenallee -> 
89 -83 Banstellen. 
94 geh.z. Bunberallee 1—4, 
BimdeSallce -> 
95-102 Bestellen. 
fiüitdllltlMllCC -> 
103 I. a. stastanienalle» 26. 
E Baugesellsch. n. Reichst 
kanzlerplatz in. b. H. 
V. Miinu. P, Verwalt, 
•jmnk, V, Rentier T. 
Kellet, V, OBcislleitin. T. 
RiiT.it,  M., Nentiire. 
Letzmann, ®„ fism. T. 
Loewe, R, Privaliere. 
Meyer, W, Hauptm. 
u. !Rooii,S.,Dtt.$ouplm.T.l 
Schramm, C(„ Hoiiplm. 
Stark, L., RilmoetlueB. T 
104 EBaiigesellsch.a,Reichs 
kanzlerplatz ni. 6. H. T 
V.Manu, P,, Buchhall, 
(Berlin). 
v. Haffuer, I., stammen 
Herrin, f. 
v. Heffner, I., vw. 
fiarnmerh. 
Seine, [?., Dr, SIrzl. T. 
Kraus, 1$., fiammerffing. T. 
stuckert, 6, stfm. T. 
Lberoentbof, ö„ Direkt. T. 
Metz. H., Rechlkauw. 1. 
i). Skopnik, H., Bllltmflr. T. 
105 E HauSgelellsch. Reicht 
- strotze 105 m. 6. H. 
Darbt, M., üiilnnstr. T. 
106 B,and>, ?l.,Geh. Rechn 
Slot. 
Eitisch, M., stfm. T. 
ffirofc. i1., Direkt. T. 
Haiihmaun, R., Berl. 
Biichhdl. T. 
Harocrlänber. 1.58., stfm 
Heidingct, SS., Direkt. T. 
Hen,chet, HauSwan. T. 
Hnie-Zorn,A.,Papieihblg, 
T. 
Kömmt,®., JUlui.Ditell.T. 
fiuiimt, ®!„ Tiernial. T. 
Kuetir, £>.. Sheet. Jntenb, 
Sekr. T. 
Lehman», B., Lanbricht. T. 
Mann!ng,H, Ptiooticre.T 
u. PaUberfl, 31., Baiilter. 
Sehend, B, Kgl. Ho'tuchi 
t)bl. T. 
Schuaack, F, Jnstallat. T. 
Stark, 8(„ Rentner. T. 
©Icjnboisf, 1t, Schliststell. 
Steinecke, C„ Rentner. T 
ThomaS, (r„ Ksm. T 
106 E Ernnblinckigesellsch 
IReitSfli. 106m.6. H.T. 
Clner v. Herrenkirchen, E, 
Ptivotiere. T. 
Vlninenthal, G„ fifm. T. 
Borifeld, H., stsm.T. 
Sötjk L.Dr.Schristslell.7 
Co»nde,A.Ä.,D, Färberei 
Cmliclt, S., fifm. T. 
Diedtich-Düren, st., 
Schauspielerin T. 
Dtäsel, 0„ Rentier T. 
Fae.ckS-Godglück, ti.. stfm. 
Ftiliiifl, E., Frau. T. 
Hedichcr, A,, stfm. T. 
Hufe, 81., stfm. T. 
steib, F.. stitchettuiflr. 
Klug, !!!)., Ob. Ingen. T. 
stöppen, E„ Konzert- 
sängerin. T. 
Mannberger & Glolzeiv 
tut;, Eisenwr. T. 
Müller, D.. Apotheken- 
besrin. T. 
v..Pe»tz, U, Dr. jur. Ober, 
Iculn. T. 
Echlesinger,?., Privaliere. 
T. 
Schmibt, C, 51., stofjee 
löslerei T. 
@d)filer, ffl., General. T. 
Bereinigte Pommerschc 
Meiereien, Bnllce. T. 
Binder. SB.. Architekt. 
107 E tiiibfc, 39., Vlichitck;. 
v. Houwald, 8i., tfieg. 
Rat T. 
Köhler, O., Portier. 
Könizkbcrger, P, Dr, 
stammeiger. Rat. T. 
Siezet), 8., Direkt. 
Myet, F., fifm. 
ßppeubeiraer, E, stfm. T. 
Schmielau, P., Rentner T. 
Xclke, (?.. stfm. T. 
Thiele, O., Konditorei. T. 
SBite, H. Ptinntier. 
103 geh. z. Riichkkaiizlcr, 
platz C. 
Reichkkanzlerplatz 
Rcisstraße 
Lützow ->• 
Carle», geh. z. Lützow C. 
eteinplotz. 
E Richter, R., 9litl«rgul8» 
bes. (Rahlow'. 
Slmriotltiiburgtr 
Ufer -> 
Sirmcn6(leg 
liohleuplatz. 
E ©lobt GliartoUcr.burg. 
Schr.Ui ®. m. b. H., L, 
Sohlen T. 
Cäcn;'ra(;. 
E Stadt fffimloilmfiirg, 
lLicheIbaum,ir.,Stäbl.Arb, 
Fenerwehibevot. geh. z. 
Lützow 7. 8. 
Lützow -> 
Nciichliilstraße 
s. Berlin. 
Neilßallee' 
Slllenburgallee -> 
(Unbebaut). 
NiedcmannS 
Privatweg 
(Post Plitzenfee.) 
^-Epanbauer Schiffahrt!, 
lanal ->• 
1—7 Baustelle». . . 
8 E Deutsch » Ulmerti. lie» 
Iroleum<fflesellfch.(Ham- 
burg). 
V. Bedmenbuta, 8t., Be< 
triebslclt. (Berlin). 
Polizeiwache Plötzensee. 
Born, I,, stfm. 
stönlg, P, Pol. Wachtmsir. 
9 E Deutsch - Amerik. Pc- 
troleum-Gescllsch.lHam- 
burg). 
V. Behmcnburg. ST., Be» 
IricbSltlt. (Berlin). 
Gollichalk, I., Zollanlfeh. 
JuikowSIy, St., Buchhalt. 
Siedler, F,, Merkmstr. 
Wegener, 81, Belriebkleit. 
10 Stätteplatz. 
E SBols’iche Erben 
11 E Deutsch-Amerik. Pe> 
trolenm>Äesellsch.(Ham> 
borg), 
V. Behinenbtirg, 51, Be- 
lrlebilei!. (Berlin). 
Seher, (8., Kutscher. 
BorSboif, E, Böttcher, 
äreller, H., Fitllermslr. 
Driger. F, stntfcher. 
Gift, 8l, Hauiwait. 
Clincr, H, Lagerarb, 
fflran, Kutscher. 
Gntichow, H., Kutscher. 
Lilie, C, Lagerarb. 
Jakob, A, stiitfcher. 
stöhl, 0, Kutscher. 
Marger, F., Kutscher. 
Milbe, G„ Kutscher. 
Morezinneck, F.. Kutscher. 
Mörltz, ffl, Tischler. 
— M., Wächter, 
Nowert, A, Ww. 
Cckler, W, ißiüdit. 
Pohl, 81., Böttcher. 
Reckwalb, 81, Kutscher. 
— Sliilon, Elallm. 
Reinle, (S, Slittscher. 
Nelnsch, Sl, Lagerark, 
Rüge, H, Kutscher. 
Schwatj.W.. ülufwätletin. 
Speait. 81, Ww. 
Steink«, F, Jitimlib«. 
Tack. E„ Ww. 
Utrecht, 2„ Böttcher. 
Wernitz, W, stntfcher. 
Wichmann, 58, Ww. 
gechel. H, Backet. 
12 E Eickc, H, Fuhrgesch, 
13 E Bogk, H, Rentier. 
(Berlin'. 
JoSke, H„ Seiftnfbrk. T 
14 Baustelle. 
E Wol^lche (Men, 
16—66 Bansicllen. 
56—60 E Herrniann, 0. m. 
b. H, (?, Kolonialwr. T. 
V. Zebler, SB, Psirtner. 
31—64 Bauklelleu. 
66. GC E Solsf, L, fifm. 
Jorke,H„Pelrol.Berfand. 
07 EZiMM,S.,eif«iib.C6, 
Sekt. (SiTiöiteBerg). 
Giihler, A„ EiShdk. 
Emrich, G, Schreiber. 
Engel, ffl., Eiihbl. 
ficronymi, M, Schmied, 
rämet, I, SiEhbl. 
Cnischke. ($■., Bäckerei. 
Pieper, I, Schlosser. 
Regenbeig, M, Schlosser. 
Recke, K, Dreher. 
Weise, ff„ fflastw. 
I E Habei, L„ Rentier», 
(Schillnflt. 20). 
69. 70 Staustelle. 
E SBoIff’schc ffrlen. 
-^-Epandauer Schiffahrl«- 
fonol ->• 
Niehlstraße 
-<- staiseibamm 
1 I. a, Kaiserbamm 97. 
Nwangsverwaltung. 
Wjster, G, RechtSanw. T. 
Öles», SB., film. T. 
öröiigröft, SB., Leutn. T. 
Hecket, R, Rechn. Rat. 
Herker, A, Schankw. T 
Jaeobjohn, 8l, Dr, 
viffensch. Lehrer. 
Kleisinger, 81, SanlEeumt. 
Schmibt, II., Dr. phll, 
Chemiker T. 
Siogel, R„ Ingen. 
2 E EchrobSdvrfi. 0, 
Sigenliim. (stloul* 
fflrolh.Str. 11). 
V. Conrab, 8l„ Bcrwalt, 
Biischer, JD, Ww. 
Bonila, 8t, Slelnsetzmstr. 
Lahn, P, Kaufst. T. 
llonrad, A, Portier. 
Doebertein, SB, Fairk. T. 
Frank, G, Dr. phll, 
llhemlk, 
<9olbfleln, 0, Slfm. ' 
Goetze, SB, Komponist. T. 
2 Seibcprlem, 0, Äfm. X 
Itonoto, ü. Rentier« T 
Kranelutz, O, Ingen. 
Ledmann, E. ffl, Optnt' 
läng. T. 
Lepy-Harbnrger. H, fifm, 
Noack, fi„ Buchhalt. 
Blabing, M, Ww. 
Schmlbberger,J.F,Kfm.I. 
Selbiger, I, film. 
Eollau, W, Bankoorsteh, 
Treleani, (?., Bildh. 
Wachholz, C, Dipl. Jng, 
3 E Schrodkdorss 8t, 
Eigentum. (Ithul- 
. fflioth-Slr. 11). 
Ballhaus, M, Ww. 
Barsch, I, Baulleseranl. 
Boehm, M, fism. 
Bourjan, R, film. 
Dildeh, 81., strlni Beamt. 
Gicksen, E., Privaliere, 
Fromm, st, echnelbmnflt. 
Sraeder, E, Siripollete. 
Hartma»u,<k, Bankkassier. 
Jahni,ffl,Ei|end.Beamtin 
fimibl/ G, Cpernling. T. 
stischtowski, ti, stfm. 
stnlahi, (f, 23)0. T 
Släqele, 8t, iUontbeamt. 
Poth, J.. Lltchitekl. 
Ryßel M, stontoristlii. 
- ffl, Ww. 
Echeba, G,,' Lehrerin. 
Scholz, ffl, Obsthbtrin. T. 
6Übersteht, B, Ww. 
Stoss. 8t, Cisenb. Beamt. 
Ttmrow, ER. Ingen. 
liBalbati.S, Frau ® irtfl.T. 
— ffl, Maietiu X 
Weber, I, stfm. 
Ztlfdji, M, Biamlln. 
4—S Baustellen. 
Dreffelflr. -> 
7 Baustelle. 
3EGrayeu,A,stsm.(Berlln). 
V. Kühl. U!.; fttm. X 
Berendt, C, Ulm. 
Dieirich, A, «irchite» X 
Fabisch, y„ Dertret. 
Flügger. St, Ingen. 
fflnin«bourg-Hetmoni, 8t„ 
Bnukbeaint. 
Hagemauii, ffl, Ww. X 
Heer. H, Wiv. 
Hersterber,>.F,SäugckInX 
stlarmann,W,Prioatier X 
stuhl, ffl, nfm. T. 
Leeg, ffl, Oberlehrer. 
Pedell, ti, Gifeiib. Direkt,. 
Präsid. o. D. X 
Pelzer. W, Chemik. X 
Nese F„ Vers. Beamt. 
Schmntzky, !»!, stfm. 
Stein. O, Bankbeamt. 
v. Treickow, k, Ww. 
Trinli, B, Frau DirckLX 
Wedel!, L, Agent. T. 
Wöllmer, 3>, Ww. 
©Stier, O, Lehrer. 
9 E Central « Immobilien 
Gef. m. 6.H. (Rostock), 
V. Böhme, W, Hauswart. 
Albrecht, R, Ww. 
Anuecke,H Magistt.Beamt. 
Beschoreu, 81, Ww. 
Boihow, C,' fiüfec X 
Briefe, R, stfm. X 
(reglet, O, Geh, Sekr. 
Dauziger, ffl, Renlter«. 
Srnttsch/Tb, Schlollct. 
u.Q)iimmtii(ieii;.$i, Fielst.! 
Sariiig. W, Bauldeaml. 
Harlmann/N„ Fleischer. 
Hin», R, Oberst z. D. 
Hossmann.Tli.^Schii'tgleb 
.<tlecberg, {i, 2'f>,u’i(r, 
Kälter. C, rk, ,.^rt)?ng. 
Lenz. ffl., \i-i. !6;»r... 
Lernn I, rieniiere X 
Loolchrn, 01.; <I'.ir,f,T.ai. 
Luscher, Sf, ^..itltte. 
Lutzmaun, 91, Monteur. 
Ma»sch^?,Werkzeugmach. 
Pückarbl, P, Privaliere 
Rastkopff, I, Rentiere. 
Nöhlcr, H„ tiagerverHall, 
Rohrlack, ffl, TentiiSIehr, 
SAiobcr, I, strankenk. 
Beamt. 
Sturm, ffi, Schneidet. 
Süßmann, S(, SÖngenmftr. 
Tltze, F, Giieitb. Beamt 
BerslLndig, H, Ksm. 
Wölket, 6, SieitHonir. 
Würz, F, Werkmstr. 
10 Baustelle. 
' stinigStoeg -V 
11 f. o. stönlgStotg 26. 27. 
E Wenczek, C, Maurer. 
mftr. 
Degeting. H, Dr, Pros, 
Bibliothek, 
stäup, ti, Laukkasfierer. 
Kümmel, E, Ww. 
Liebla. B, Hauplm. 
Offutky. 88, Privatier. 
Ro-emoald,E, Stabsarzt, 
Schwabe. H„ Bickennftr. 
WiUkowSk>).J,P>ivatiere, 
llÄvwvorlh, M,"DeIörat. 
Maler, 
v. Zander, M, PrI». 
Lehrerin. 
12 E Simon, H, Rentiere. 
8Ide»droth, M, Dr, fflec. 
81lle(sor. X 
Braun, M„ stfm. 
Ditwllch, I, Pros. 
v, Dresow, SB, Major. 
Fischer. 3, Handel«», 
fflellhom, SB, stfm. 
fflumlich, B, Pros. 
Homann, <S„ Privatier«, 
stemnitz, H, Ww. 
Kühne, 6, Ksm. 
Löwenberg. Q„ stfm. X 
Lübke, W, Monleur. 
Mölket, W, Ksm. 
Müliet, SB, ÄIk. 
• Cito, Sinno, Mitgl.b. stjt. 
Oper. 
Rott, F, Just. Rat. - 
Scheunemaun, 81, Rech«. 
Rat. 
u. Steinatker, SB, Frbr, 
Assess, . 
Uhlia. 5, stfm. T. ■ 
WachSmuIH, K, General- 
' lettln, Erz, • 
13 E Laitgutck, K„CigenIü«. 
• (Sitaiezslr. 16). 
V. Bester, F,'Verwalt. 
Buffa, ffl, Ingen. f." 
Frahrn, F„ illtiilirre. 
fflitii, SB tu. 
Hanifch,R,Dr,Ptof. • 
Hirsch. I, Di.e«. X 
stislemann R, Ingen 
stroloiztiner, ti, Itfmi X 
L4ch»nmehet,A,stnnlimat. 
Echl»stnger/J:,?!eiii,eieX 
Schnitze, ö. Rentiere X 
Vormeit», H„ stfm. X 
SBenMer, 81, ?ngen. 
Wenner, 81. Rentier.' 
u. Zizawitz, St.. Rentier; 
14 E (Sieger, 81, stfm. 
(Berlin) Oh. 
V. GicruS G„ HauSwart. 
Affelborn, I. Ksm. X 
Bnchholz, A, stim. 
Dreher, Luise, Stellend. 
Glia«, P„ itfm. 
fflebser, F, Just, Rat, 
RechtSanw. 
Eorke, B„ Oberlehret. 
stannhoven, F, Pros. 
st»d>r»becker,M, Ndherln. 
Nimpt>ch, M, Privatere. 
Ccnke, M, Prokuiistin. ’ 
Pro'tin, F, ikiasttroschk. 
Führ. 
Nadeinnnn,st,Lerkä»srIn. 
Schulz, SB, stim. 
Teich, K, Privatier, 
äollmar, Sit.. Hauplm. 
Waldecker, ff, stfm. 
Weber, I, Postfekr. ’ 
SBenzed, St, Maurerntftr. 
Zeilbeck, Sängerin. 
15—18 Baustellen. 
10 f. a. staiiecbamm 68. 
E Schlotte, H, ArchlteN. 
(Ikaiferdamm 99). 
KiloSz, Sl., stfm. X 
IBabiion, C, Beriret. X 
Biedermann. 81, stfm. 
Bolbt, F, Direkt. X 
.Brauen, SB,Dr,(4emil.T.' 
Pieife, P. «, Direkt. T. 
Sieaemunb, (f, stfm. X 
— Siatia, storfeltl'X 
Stommel, M„ Sirekt.T. 
S'i:it, H. F, ängdirek). 
j*dlttbe«nn 
Nognitzstkaße 
stönigStceg 
Bahnhof Wltzleben. 
ffliotze ÄuistellungShall« 
„staiftttomm" 
E llicrclit Deutscher Mo- 
. torfahrzeug -Industriel¬ 
ler. G. !Ü. kBerliu). 
Lnstsahrzeug-Ges. m. b,H. 
Straße 32b 
Baustelle». 
stailerbamm ->- 
11 geh. z. Kaiserbamm 21. 
12 E Hoffman», G, Architekt 
. Ch. 
Buchwald. P, Oberst ‘X 
fflebharbt, M, Porttersr.' 
Gin«, H. 81, Dr. med. X 
Jmbach, I, stfm. X .' 
Mülleneisen, 3, Frau X 
Preutz, 8, Ingen. X 
Prielert, Frau X 
Prützel, st. F, stfm. X 
Riek, H, stfm. X 
Stallfortd,stfm. ’ 
18J. o. Fredericiasir. 83. 
E stach, fft, elrchltektXOh, 
Stbter, H„ Privaliere.'- • 
iBtettnlng.P JD„ ObJOiehv 
Demuth, st, Pripaliere, 
DoSmat, I, stfm. . -
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.