Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1919 (Public Domain)

V. r.il 
Berlin-Steglitz 
374 - 
Lindenstr.—Mariendoxfe»! Ste. 
2 Lopßaint. ^.. um. Dr. 
Weber. P., GesdiöftSführ. 
22ciöbricsi, R„ Su/tthm. 
8 E Janle'iche (lrl'en 
V. 5lun*i?mvh, Verwalt. 
lLchü« eOsl.1. 
dOr?finmi, P.. Nedakt. 
(sD',n,(r.,Dr.,'jie(i)t8Qniv.T. 
Heminger. W., Jlailhogr. 
Iahnke, I., Privnttere. 
Stqnost, G.. Ksm. 
Sauge, 21., Prtv.Beamt. 
Sftoi*S, L., Rentiere. 
Singe, S., vw. Geh. Rat. 
Schubbe, D., Prrvalier 
Gdm.tDI, W., HtliSiotieiv 
führ. 
SBiitf, K.. Manne-StabS 
zaklnn'tr. a. D. 
i E SchiweSei, (3$., Ingen. 
(EharlottenVg.). 
Feuerherdt, E., Haudelsl 
lehreriu. 
Hartmeyer, 53., HanbelS 
lehr. 
Kemmnow, M.. Ww. 
Peter, B., Ww. 
Eteinberg. I.. Ww. 
5 E Schober (L. Ww. 
Slrtibt, xi, Schneidermstr. 
Äo.ghaM. H.. 2dw. 
Ebert.F.Sachverstanbiger 
Gutlchm.dt. Xi., Ww. 
Matensi), O., Gem. Sekr. 
Paul. £., 2vw. 
5 Swift. D., flaijcitteamt. 
0 f. (t Schüyeuslr M. 
L total ,s, sx, Bäckerei T. 
itiifinger, l£., Vertret. T. 
MöliuS, E. »tfin. 
Mose, G., jngeu. 
iKtna, F.. nfm. T. 
Rohnstvck, 91, Rentiere, 
©djuotrt, ($., SIeMieu, 
-*ir Echüyenslr. -> 
7 E. i>iu3A, vs., Dachdecker- 
mftr. T. 
fliwut, H., Ww. 
8 E Rohtfc, A.. Geh. 
KoMttiifl. Selr. 
Rief, H., Uhur,. 
Petne, P., Hanbelösr. 
0 E Knhne'iche krbcn. 
E Kühne. F., Bau« 
tischleret. T. 
EBultner, E., 'JiMjctiit. 
Ltünchow.M.Buchhalter'n 
10 EGimtta, 91.Vlrdmeft T 
(svuttg. 9., Cflupcch. 1. 
11 Warten gel). z Wr. 10. 
12 E Hirsch,^., Privatier's. 
U Lange, V., Port etfr 
fyicfch, B„ Rentiere. 
Junge, tri., Dr, Direkt. T. 
C5(tim:cbttfc, Jd., cttnt. T. 
Wölsfing. <5., Kfm. T. 
13 ^auiteile 
-4- Breite Slr. 
H E Plüddemann, ^'Ren¬ 
tiere. 
ctrfjniebt U., Dr. phlt. T. 
Ärüficr, F., Mechanik. 
Echmeling, C., vm. Post 
mftr. 
v. S:. Paul-Illaire, 23., 
Aez. tirnhn. a. 2. T. 
Iß E^otichninim’id'C Criben. 
Hruschei, l£„ Po»lier. 
Stummer 9L Dr.phiinnt, 
v. Dittich'Hinymann,M 
Privaiiere. 
16 Baustelle. 
17 E Klee. VI., Sekret, d. 
jlßu Nat. Galerie. 
18 E Klatl. Bankbeamt. 
Schauwecker, .H.. Hauptm. 
19 EAktiengefellschaftLauch- 
I;ammcr (Serltnj. 
Ebe. 9., Kiiul'bUdh, 
Kiefer. O., Sek>etär. 
Richter, E, yteg. A.iumstr 
Schtref, tti, {yiiniUciUtiii 
Schnlz, 2)i., Äürobten. 
Dobbo, A., Dackerinslr. 
90 E dacilzov, tl, stfm. 
Poppe, G., Wobripg. 
Schmedes, St., Bank- 
deamt. T. 
Doß. 9t., Dr, Ob Lanbger.. 
tat a. D. 
81 E .%md, T.. üiroL 
Neb «at. T. 
BereuiSweg -> 
82 E Leamten-Aohnnngr. 
Sereiit e. G. m. b. H. 
, V^üller.^G.. Celi.Kanzl. 
r* Sekr. (Äelfortstr. 12). 
. Blume, SS., Clsenb. 6)üt 
Borsteh. c. D. 
Garlasch. G., Sekr. 
Gaudi, vl„ Lehrer. 
' Goede, I, Telegr.Sekr. 
Goepes, Th., Geh. Kanzl. 
Sekr. 
- Otio, P., Rechn. Rat. 
' Pfeffer, Sett. 
' Aeinheimer,PH.,Ob.Post 
1 1dr. 
Schtffler,J., Geh. expev. 
s Sekr. 
Schulz, 6s., Büroassist. 
II Lieindamm, P., Geh. 
exped. Eekr. 
Weck, M., Ww 
Wenzlan. W., Vorschul« 
Ichrcr. 
Zinimerniann. G, Ob. 
Telkrir. Aiilir. 
lüclformr. ->• 
23. 24 eitsticrcn nicht. 
25 E Goldmann. O., Kunst» 
,mnlcr. 
Schmidt E..Dekoraimal1 
28 Garten, fiel), z. VJt 25. 
27 E Dönitz. M., vw. Geh 
Med. ätot. 
23 E Paul, I, Pa'lor X 
Bethge, I., Schauipielenn 
— M.. 23 tu. 
29ESchllltze, R,9Ird>itcfi.T 
UO E SchMld:,E..Äechn.Rat 
Aoigt, K., inuimitr. d. R. 
31 E itiilmc, L.. Schut« 
belitzknn. 
Höhere Mädchenschule u. 
Jtjnbfiqarten. 
Snckel. D.. grau Reg. 
Äanmstr 
32 E Banleck^'sche Erven. 
V. Weiiylau. 
Dalt. UK, i\trittffe. 
Wette, L. Verl. Buchhdl. 
33 E Stange, <LH.vw.Äechn 
Äst!. 
V. Ltange,^., Musiklehrrr 
Wemtar, Prokurist. 
34 E Dlctnch, (£., Dr., Piol., 
Birkl. Geh. Ob. Mediz 
Rat. 
35 E HermeS, Gefchw. 
E Herineö.P., Studienral 
Lübeck. Drw Pros. 
3h E Kleinau'sche Eiben. 
V.SÜeumu, I., tyrl. 
Hanack. C.. Kohlenhbl. 
Äreite Elr. -> 
Sl E Kanow, 9L, Rechn. 
Rat. 
33 E Krug, Geh. Rechn. 
Rat. 
Corduan, G. Direkt. 
39 E Borsdori'sche Ecben 
V. Müller, O, .'puiibrk. 
Enpler, Ww. 
40 E ^tmmcrmaim. P., 
T. 
Simmcrmatm, 21., Fahr- 
räver. f. 
41 E lüoint, C, Schnurbe 
will. T. 
Gtifiel, C., Wetchenslell. 
Gut-bai, B., Raherm. 
Ha chic, f>., KuUtftcc. 
Hah, E., Schnhur. 
R.ch'er. O., Uiaurer. 
Schllnk. H.. Lnhnarb. 
Werdlich. Ll., 9ioß* 
Jchlächtcret. T. 
42 E Scküllge'sche Erben. 
V. Daty. »v., Schmted. 
Ä!anbty,H,GaLan»t.Ärb 
Hofsmamt. 6. Änlicher, 
älfiöltdc, Wächter. 
Vo^ol, H., Fnhrl, 
fühlte, W., Mechanik. 
43 geh. z. Schützcniu.4^. 
Schnyenstr. 
44 E VrtetS, Istgeititint. 
Dliesath. st.. Postalnsr. 
Devenler, £>., Landw. 
Genttner. O, Katnererin 
Hllgen'eld, M. Ww. 
Kanfinann, V.. Kellner. 
Klingbetl. L. Knisteren«. 
Marndolz W.Lolonralmr. 
Schenk. V., Privatiere. 
Schlegel, Privatiere. 
45 E SBißmamt, öl., 
Bntnnenbanmstr. T. 
Dartfch, H., Stratzenb. 
iüearnt. 
Krüger. SL., Eisenb. Ob 
Sekr. 
Mocgelin. P.. Kellner. 
Risch,Ä.,Stratzenv.Äeamt. 
Äebber, W., (Set». Bcamt. 
Sodte, K., Tischternlstr. 
40 E ibtemanti, F., Eigen- 
tüm. (Berltntüestr 11) 
Albrecht, W.. Aimm,rm. 
Basche, f?., Fabrkard. 
Kttzrnq, ßf., MßWett. 
ctorge, O., Maler. 
Psisler, E., Ww. 
Rmch. W., Geflügel. 
Schvn. K., Maler. 
Zerbst, P., Kutscher. 
47 E loriiau, Öl, Kim. T. 
(Ätbrechlsrr. 5). 
Döhlle, I.. Ww. 
Henye, H., Papierwr. T. 
Cckiwenncr. tl, Schlosser. 
ISeSmnl, B, Schlo;,er. 
18 E Kotige, <r., Frl. 
Donath, F.» Beamter. 
Escherlch, t1., Plätterin. 
Jarrsen, P., Klm. 
Lenz, K., Kutscher. 
Nenmann, F., Kutscher. 
4U E Schulz. VI., Retittcre 
(Siemcndilr. !Wn) 
V.Schmidlke.Emma.Gasrw. 
Bcrlitttdcttr. -> 
Eisenbart -> 
Lothar-Bnchcr-Str. 
Körnerslr. ->• 
Baustellen. 
Menckenslr. ->■ 
Baustellen. 
<- Jrverstr. ->• 
Äaus:ellcn. 
Schönhauser Slr. -> 
Baustellen. 
■<r Lauenburger Slr. 
13 s. a.Lauenl)urg§rSlr 31 
Zwangöverwaltttna. 
Dantel, b>., Atfnt T. 
Örotte.t nnit, Ä. Marine^ 
Cb. Staböingen. n. D. 
LequiL, Getteral!en1tt.,Exz 
Otto, A., Fleischer, 
^.'alatchewski, Th., R 
6?ti. 
Rehfel!'. Marlha, 
jfoloumliui. 
Wtly. Ge». Sekret. 
Woiahir. E., il|nt. 
14 Bauiteße. 
15 |. c. LuSmarckUr. 8. 
E Koppen, <£, Privatier. 
Bohme. I., Rentier T. 
2 »vtteitseit, L. Photogr. 
Meditier, (£., Kfnt. 
•Veüer. V.. W'v. T. 
Schmibt, W.. K,m T. 
Sidolz. F., it|m. 
^♦tbettoto, .v>„ Cbcclcitlit. 
Blömarck^lr. - 
«<- Lauenvnrger Pla2 -> 
«<- Lauenbnrzer Str. 
16 f. o. Cmteit6utflciSlr.l3. 
E Foerner. Ä.. (kizenlürn 
(flürfteiiwalde- 
.vangelsbeca). 
V. Rolfs, G., itfm. T 
Belnliardt. L., Ww. 
Burkliarvt. A.. EtienB. 
BerkehrSkontroll. 
©rmtoro }>.. Bnchhalt. 
Holz. L., PoMr. a $D, 
RoSier, P., Verlag T. 
Sonntag, H, 5lfm. 
Tichierichte, Postsekr. 
Unverworsen, Äairw. 
17 b. iToerttcr, A., Etgen- 
turn lsvürsienmalde 
Hmtgetöbcig). 
V. RoU|,Q)., Kirn (Nr. Ist). 
Davids, M., Dtrekirrcc. 
Meiner, C., Oo. ^olljekr. 
Menzel, E., Ww 
Müller, G., LandeSlekr. 
Schitlze, K., Grh. Rcgistr 
Spiegel, W.. Kim. 
Szczygiel, I., Tiefbau T. 
15 E Äkny. (£., Ww. 
IHlßttrft, R., Ksm. 
Kuhtz, P.. Äankbeamk. 
Lepprn, W.. rv^echanik. 
Man.', 81., Ww. 
Mtram, W.. Photogr. 
lUtitnb, L. Perfid). L-eamt. 
Richter, F, Schweitzn. 
Ringer, VI, Mechani.mstr. 
ritusqe, B., Ingen 
Schäter. E.. Eijenb. Assist. 
S^oklofsa-Ruth, E., 
Saiigciut. 
23«lff,'ti., Briesträg. 
lVEBentz.E..Ww.sM.18). 
Bartsch, G, Pensionär 
Bruer, 5l., Prtuaticce, 
Gumbel. O., Ksm. 
Lupprian, K., Aankbeamt. 
Sevaldt, H.. Privatiere. 
Topp, F, Prtvatbeamt. 
Zander, iß., Krajhvagcit' 
führ. 
20 E Schwabe, M., öigen- 
lümertn. 
Gafle, A., Ww. 
Gerbig, ir., Werkmstr. 
Hsllatz, E.. Ksm. 
Kaay, G.. Dr, RechtSanw. 
Kleoer, (!h. u. 3, 
Telephontstimi. 
Mahlow A,vLisenb.Beaml. 
Marquarv. A, Ww. 
Ä!arten, 93., Maschinist. 
Sander. C. C., Ksm. T, 
Tech, E., Ww. 
Äolanke, 8l„ vw. Direkt. 
Zühlcke, K, Äpoi)ek. 
21 1.0. Schünhauser Str.19. 
E Walter, s-., Ww. 
türiev. M., Etsenb. Äeamt. 
Hartmann. A., Pensionär. 
Äur.anz, W., Kartogr. 
Lüben, P., ;;adrk. 
Pnebe, (v., Tngonometer. 
Schaaf, A., Kfm. 
SchmaM, O., Ksm. 
Schönhaujer Str. -> 
Baustellen. 
e- Ieverstr. 
von .(Leu 
iVicntfcitftr. -> 
Paustellen. 
Körnerstr. -> 
Luisenstrasze 
Teltowtanal -> 
1 E Älexcmder'sche Erben. 
V. v. Üblich, u„ Rentner 
lSiemcnSslr. ü6>. 
v. vartz. IDt., Renlnerin. 
Iürtz, 0„ Kim. 
.titemfclb, M.Kassenboie 
Kluge, VI., Exved. Sekr. 
Schaab. K, ^oukbeatut 
bchetroeiH. L., Kammer- 
umfifcr. 
Wenzel, R., Dermeff. 
Dirigent. 
2 E Alezanber'sche Erben. 
V. u. Ubuch, E., Nicutitcr 
(^tcmi’ttöslr. 261. 
Dswcy,^-, Ur, Schrifliiell. 
Hartmann, Pförtner 
A trdie, ‘S.. Stenerbcomt. 
Jnnt, E.. Slirn. 
Stoppe, tv., Äankbeamt. 
Meyer, O.. Ccliehu. 
be Rocke. O.. Hutsabrk. 
— E. Ww. 
GdjliebS, P., Gesch.tslS 
führ. 
Bruckenftr. -> 
Danstellen. 
*<- Zeitoivfmial -V 
Ktrainrrbrücke -> 
7. b Baustellen. 
9 E Gottschalk, C., 
Gariiuieucf. 
10—12 Lauslellkn. 
13 geh z Stemenöstr. 27. 
'sirmensitr. -> 
14—21 Ban.ollen. 
22 E Halm. Ä.. Rechn. Rat. 
üeljntoim, H.. Lehrerww. 
2'J E ^ohm, Ä., Red)it. Rot 
Hcibcckci, I., Ww. 
Schade, E., Gilgen. 
Teltow.'anal -> 
Luthcrstraste 
Breite Slr. -> 
l—G Bauiiellen. 
I ßiUljerinft. 
E Bereut Lntherstist. 
vHennbal'.O., -rl.Obenn 
Blaitfettlntrj, M., um. 
Pratrci. 
Stelltet, äli., Kunst« 
geiocrbitut. T. 
— S, vw. Oberpfarrer, 
be Convenent. Frl. 
— H-. iyri. 
Ton.iS, X; HanSwart. 
Drale, L, nrl. 
Etchniünu, 2)1, fyrL 
i^iiife. >v.. vw. P,arrer. 
Köhler. Ov Buro-^tlfs- 
mbtnn. 
Menzet, M., ^cs. 
PluetouuS, C, Frl. 
Rantzan, 3L, vw. Pfarrer. 
Remy, (51. ^rl. 
Rotb, VI., ,ytl. 
u. Ro'.tMi, Th., vw. 
Pfarrer. 
^Schröder, C, Frl. . 
— E., ;;rl. 
rscbulze A., vw. Pfarrer 
Wvrch, L, (rri. 
6 EDtetze. (5.. Gärtuereibes. 
tBsr.ttlickestr. 11). 
Goldke, ly. Ksm. 
u. (Sülich, M.. Ww. 
kraule, Kohlenlidl. 
Mor iy.Lii'a, Schreibbüro. 
Belsortstr. -> 
9 geh. z. Belfortitr. 14. 
10 E BeamleN'WohmliigS' 
Lerem 31t Berlin, 
G. m. b. H. 
V. Mü ier. G., Geb. Kanzl. 
Sekr. (stietfoilftr. 12). 
BielMA. G., Rechn. Rar. 
Daasch, L., Rechn. Rat. 
Feuerherd!, SL Kanzl.Rat. 
Kroll/L.,Ob.Postsekr. a.D. 
Nürnberg, Lanbee> 
Ob. Selr. 
Polt, K.,Geb. Rechn. Rat. 
Ouade, i'l, Ob. Sekr. 
Borwerg, F., Lehrer. 
II E Beamten-WohnungS- 
Berein 31t Berlin, 
G.m. b. H. 
V. Müller G.. Geh. Kanzl. 
Setr. (Belwrislr. 12). 
Bddmler,H.,Ob.PoslaW. 
Hesse, Jngenierbürol'. 
Sllleiver, I., tz)eh. erpeb. 
Scir. 
Kurye, K., Rechn. Rat. 
S^mibt, 81., Geh. Rechn. 
Liede, E., Ingen. 
Wolfntnt, O., Pros., 
Direkt. T. 
t. Efrarbcr.H., Pros.^unst' 
nrnler T. 
Dellmar, £>., Direkt. T. 
13 existiert nicht. 
14ERanzow, L, vw. Rechn. 
Rat. 
Nadenöleben,A..Bahnarb 
Ulcuter/.!,Dr,©amt.Rat, 
15 Banflclle. 
1U EWetchaibl, R., Rcntiei 
(SuauOau). 
V.Rtcolai, A..Maurermstr. 
(Albrechtstr. 2U). 
Born. 9., Porltersr. 
Brückaiann, P., Abtlg. 
Borstet). 
Matsch e. Cl., Frau. 
— E., Lehrerin 
Milch, I., Ksm. T. 
Wei]>av K.. Bnchhbl. 
17 Baustelle. 
lS EBnchholz. M., Architekt. 
Beaer, E, Pastor cm. 
BrlSken,A..Ge^.R.'g.Rat 
löuchüol^. F.. Slrm. 
Nielty, P., HanblgSgeh. 
Sauer, G., Bücherrevif. 
•<- Breite Str. -> 
Mariendorfer Str. 
(22-27 Post Sübenbe.) 
9U6rechtiir. ->• 
Handjeryptatz -> 
1 2 E Beck. F.,  Baum.tr. 
lÄlwrnstr. 12a). 
Domschke, O., Geh. 06. 
Baurat. 
Flothow, P., Ksm. 
drteverichien.Vl.,Renlner. 
GanS, G., itiertiet. T. 
Grnnwald, A., Bücher» 
revts. 
Haeger, W., Dr., AmtS> 
richt. 
Helm, F.,Dr.,Ob.S!abr- 
arzt. 
Koianyl, St., Cchri'tstell 
v.Loewe, Ä. G., S)tpU 
Ingen. T. 
Pinie. Ä., Friseur. 
Ulc reibt, 6. Generalmai. 
Schwartz. R.. Ttja-leimnr 
J |. st. iötdamrciur. 3U. 
EBcck.W., Eiqenlümerin 
tAbornnr. i2n). 
Eckerlein, E.. Milch!;dlg. 
Friür. P., OBcrlcittit. 
fvmite, Ä., Rechu. Rat. 
Höhnec, H., Kjm. 
strmitttmrit, C. FaDrk. . 
Ptcuß. P., Lehrer. 
Stendel, Ä., Oberlejt«. 
Boigt. L., 'jüm., Gastw. 
Äolk, E. Rechn. Rat. 
BiSmarchtr. -> 
1. 4a < a. Bismarckslr. F.O 
E Meggcr, R. Baumslr. 
(^nebenan;. 
Soutebitrg.ti..3igtimtt.T 
Ebel, W.. Zimmeret. 
Gaedke, O, Oitßetu 
Kappe, Ll., Sekr. 
Atloie A., Ksm. 
Kulm, O.. Statt? L Nat. 
MeweS. O., Töpfer. 
MurawSktO, Bankdeamt 
Nenmann, 31., Bur. Asjtft 
RocSntck, tt., Sekret. 
Schroter, (£., Jiftallat. 
SchnlihelS, 'Y., Kgl. 
Knvkerstkch. 
Schrveiyer, G., Ksm. 
Te chendorff, F., Dentist. 
tiScver, SB., Postasfist. 
5—7 Baustellen. 
-k- Presselstr. ->• 
ß I. 0 Preiiclfhr. 7. 
E Dtnse, ?}., Eigentum 
ALel. H., Kunstmal. 
Lldolphk, O., Schneiberin. 
Bonabt, Kfttt. T. 
(Sichtich, L., Bankkassierer. 
Hamenberger, R., Den- 
tifmu 
Kiesow, O., Gastw. 
Lrndenau, W, Schneider- 
mftr. 
Papst, I., Geh.exped.Sekr. 
Senffert, A.,Ww. 
9 E Schmidt, M., Architekt 
(Nr. 9u). 
Dtnkebank, ($., Dank- 
6?omt. 
Döhrutg, Kfttt, 
ÄlUtait, Ksm.. 
Miewtll, ftiau, 
Persicke, Rentier. 
Voh!, vw. Dr. 
Schreri-, y., Dankkeamt 
Spieler, Rentiere. 
'Ja E Schmidt, M., Architekt. 
Blaesing, R.. K'm. 
van Dick, 23., Ksm. 
^redrlch, M.. Frau. 
KrauS, Rentiere. 
Moritz. Ww. 
Strauß. P., Zigarren. 
Winnr, Kftn. 
lu E HoU. i>h, Töpier 
mstr. iRr. U a). 
Ebers, E., Telegr.Gebilsin 
Kaul, Ll., P.nsionar. 
Paech, K., Schuhm. 
Thrir, M., Ww. 
Wahl. K., Bauunternehm. 
ICa E Holz, G., Töprer- 
mstr. T. 
Anfgang I 
Engel, H., Bankbeamt. 
Franke. E.. Telegr. Sekr. 
Kirchhofs. P.. Bankbeamt 
5trufctiberg,$y., Ob.Jngen 
Wettphal, H, Bankbeamt 
Weine, F., K'w. 
Woteztuski,M.,Steuersekr 
Aufgang iL 
Dahle, (51)., vw. Pol. 
Hauptm. 
Hllle, H., Faktor. 
HoU, R.. Kim. 
Knopf. O., Killt. 
Knnye, Ty., Privatiere. 
'Schneider. ($., Wm. 
Tttckler. 23.. Architekt. 
11. 11a E Müller, it., 
Wild it. Geflügel. T 
V. LinSenau, W., Echnr! 
bmiiftr. 
Baumaun, G., Ww. 
Eckel. L., Technik. 
Herden, (£., Bankbeamt. 
Jochen-, (£., Buchhalt. 
Kar tzky, O., r.!m. 
Kleist. F., Bankbeamt. 
Lübeck, G, Jir^en. 
Margonirer, I. Ksm. 
Reich, M., Bankbeamt. 
Rochwiy, F, K'm. 
Schaumann, G., Post« 
iinvekt. 
Simke, A.. Geh. Sekr. 
Walther. P., Zeichner. 
12 s. a. Kellerjtr. 4. 
E Berkefelb, ($., Architekt 
(jterhii). 
E Deinme, A.. Baumstr. 
(Wilnieröborr). 
V. Htllmer, W., Bank« 
deamt. 
Dolle, W., Deamt. 
Clautz, E., Ksm. 
Hollnagel, W.. Kanzlist. 
KarweUS, O., Eisenb. Ob. 
Selr. 
3Tiei)cr, E., EisenV. Sekr. 
Ru't, I, Ob. Ba-.naistst 
Tauber, H., Kellner. 
«<- Kellerstr 
13.14 E Wtllmann, A., 
Kammerherr T. 
V. Herrmann, M., Gärtner 
15 E v. Earnap, E., um. 
Pol. Hanptm. 
V.Käpernick,H.,HinbelSm. 
Fauumann, R., Ob. Selr. 
a. D. 
Victsch. M.. vw.Hauvtm 
Prmch.R., I)r.,Pntunit 
v. Ranschenplat, vw. 
Generalmajor. 
Schnell, M., vw. Major. 
Schumacher, F.. Kgl. 
Kammermusik. 
Tamme, E.. E^peb. Sekret. 
16 E Templtner, Sl., Bau 
imlcinehm. (Heinrich 
Seide.-Stt. 17). 
V. Marcks, H., Topfermstr. 
Erselinö, F., Bankbeam.. 
Iärgewen, O., privatiere. 
Kemmnitz. R., Ob. Bahn¬ 
assist. 
Koch A.. Dw. 
Stntfd)moi; M., 23er* 
läuferin. 
Knttner, H.. Direktrice. 
Lubitz, P., Jnllallat. X 
Simmermacher, 23., 
Dr. phll. 
Stendell, E., Ww. 
Triebe!, L., Privatier. 
WolinSki. R., Kfm. 
17 s. a. Heinr'ch Seidel- 
Straße 11. 11a. 
ETempliner, 2l., Maurer- 
mstr. . 
Albrecht, ($., Dlatlerei. 
Brumm, P., Kassierer. 
Dornis, E.. Ww. 
Gürtler, K., Ww. 
Hagena, Bankbeamt.1'. 
Licht. E., Vtendant. 
Müfttr, A., Gel eimselt. 
Ro'enhahn, V., Kfm. 
©eifert, P., Pol. Oö. 
Wachtmstr. 
16 editiert nicht. 
-^-Heinrich - Seibel-Str.-^- 
IU 0. Heinrich Setdel> 
Straße 10. 
E Meißner, K., Ksm. 
(Heinrich Seibet-Slr2). 
V. Weber, M.. Buchhalt. 
Klein, H., Kfm. 
Kraus. R., Technik. 
Lachmann. G- Buchdruck. 
Mandel, S., Buchhaltrin. 
Preuß. F., Schlosser. 
l.f tithobe, G., ttiw T. 
Stamm, I.. Tischler. 
Strebe, A..Kratiwg ^uhr. 
Weber, M., (schloner. 
20 E Lieske, G.. Llrchitekt. 
v. Weißlirich, O., Verwalt. 
Frevel, M„ m. 
Kauple, P„ Maler. 
Kluge, E., Kohlen. 
Kreke, H, U^enmt. 
Leichner, K., aihififer. 
Müller, C., ArLitekt. 
Retitharbi, E., Stailmsir. 
a. D. T. 
Schwarz. I., ftrl. 
Sceck, 12,., Znfchne'b. 
Bo^el, W., Mechanik. 
Weyel, E. vh.}e«tUr. 
21 f. a. Halskestr. 32. 
E Schulz, E., Baumstr. 
lBerlini. 
Bnnger, E., Ww. 
WhttiiS, O.. Ingen. 
Kalk,na>m,W.Ärchilckt. 
Kcrsien, E. St;;«. 
Kdynfe, (r., um 
Krauie, W. Blnmen. T 
Bo;,t, L.. Ksm. 
Halüteitr. ->■ 
■22 1. n. Halskestr 17. 
E Wiesner, I, Gletscher. 
Fithrmann, R„ Ksm. T. 
Gerbmg, Architekt. T. 
Heybtmann, ($., Bücher- 
revif. s. 
Kolendowie-.A., FtijeurT 
flopp, VI.. Ksm. 
Maerz, W.. ^rau. 
'Rietsch.tL.Schauspielerin. 
Seel-rnder. Elije, Damen« 
ijute T. 
Wint rmmtlel,^.,direkt,T. 
Wollheim. F, Kim. 
23 E 26enk, V-. Eigenlüm. 
tSchönebg.). 
Engelmann,R.Bankceamt. 
Froebrodt, Ä., Leamtww. 
Lrieck, K., Bnchl.alt. 
StuitVC, F.. Ksm. 
Maluche, t., Invalide. 
Pnege, K.. Ww. 
Rofenderger, B., Ksm. 
'■a ober. (S. Buchhalterin. 
äLtukelmann, B., t\rtin. 
Wollt, H. W., Ärchilett. 
— E.. Direktrice. 
24 E Pohi, Uli., Architekt 
(Stmdeur. i). 
Albenkortt, (5., Kfm. 
Artschwaqer,L Rechn.Nat 
Bogv, M., techiictbetitt. 
fcditew, 91, Lentijt. 
Hahn E., Wm. 
Kayltsch, E.. Tischler. 
Lange, &, Ww. 
Lor.cny. A., Ksm. T 
Mainz, H., Lloch. 
Cltv H., Brie.trag 
Schmibt, K., Bucht)dlgkh. 
Simon, W., Ksm. 
Weißbrod, B.. Kkm. 
WrllS, jt.. Zmtmermsir. 
Niemö. O. öligen. 
Srnobb, F., ntm. T. 
•25ELcich,M.,Frait X 
V. Lerch'Schuiz. E, Pol. 
Deamt. 
Bau?. Ksm. T. 
Breit'elbt R-. Kunslmal. 
Gorski, M., Ww. 
Hartmann, Adelheid, 
Gastw. T. 
Kletit, st„ Schlossermsir. 
Lungen, F., Lattbes»Vb. 
Selr. 
Mehnng, H., Pensionär. 
20 E Lerch, M, Frau 
(Rr. 25) 
Bach, Öl, Prokurift. 
Dedat, T, Ingen. T. 
KnoVen, I., Bankdeamt. 
Marschner, A. Prokurist. 
Morris, tl., Lehrerin a. D. 
— I., Schulvorstehertn 
a. D. 
SachS, M. u. E., FrlS. 
Schmalfelbt, H., belegt. 
Sckr. 
27 E Hoppc. 23.. Gastw. 
Hanncmaitit, M., Ww. 
Meißner. E., Schneider- 
mftr. T. 
PolenSky, F., Dachbeck. 
Gcsch. T. 
Dalk, Wanda, Ww. 
Siibetibe ->• 
23—32 Bausielleu. 
Halökeftr. 
-4tr Straße 60 
33—36 Baustellen. 
33 E Gilka, E., Fabrkbes. 
(Berlin). 
V. itaiicr, 23., GarlenarL 
Blodliitger, (5, Gärtner. 
Tramp, A., HandelLin. 
-<• Straße 69 -> 
37—42 Baustellen. 
Straße 58 
13—48 Baustellen. 
Straße 67 
19—61 Baustellen. 
PiSmarckstr. ->
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.