Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

r 
ir 
9f*-d5 
V. 
r-u 
Berlin-StegliH 
— 373 — 
Kurze Str.—Lenbachftr. 
3' 
£-1 
U 
st' 
<. d, 
q: 
ri ’. 
Vz?7 
•J?>r 
i: 
P 
-if 
ö h. Jrtauta <r, Ww. 
Becker, L.. Ww. 
Hopp. P. Ww. 
Rudolf, <L, Schlöffet 
Schulz, H, Eriend.Beamt. 
Swur. H.. Be.imt. 
2etd»nmm, M., 
öiiföäiirm. 
Winzer, Ä., ^arlnnin. 
7 E Eichhorn, I., Gasrw. 
Eichhorn, VI., 6:ro'jb. 
Schasiir. 
— A., ÖZildiHMtni. 
öiilc, .H.7 Laudessekr. 
Mittelsredt, B.,Privattere. 
Müller. G.. Mgl. 
BibliothekSsekr. 
Nenmann, A. vw. Direkt. 
Rlchter.E..ReichSb.Beamt. 
Schollbach, Rentiere. 
8 E Eichhorn, I., Gaftw. 
m. 7). 
Berno, H., Pol. Beamt. 
Goodjcn, (£., Rentiere. 
ZUart, C., Intrekr. 
Kutzner. (51., Reniiere. 
Noick. 9L. Ingen. 
SLestenhagen, R., Ksm. 
Dendegab, A., Rechn, Wol, 
DaOelle. 
•<■ AboUllr. -> 
Baustellen. 
Mrlinstr. -> 
Garten. 
Marksrcinstr. -* 
11a E Krug. 81, Slivdjläg. 
Drewanz, (B., HauSdten. 
yitllt, 0., Manrer. 
Richter, 6s., Schudmmstr. 
Birkbuschstr. -> 
Tr 
?- 
k 
f'* 
i 
äc?' ~ 
Lacknerstraße 
iPost Südmde) 
-<- Älbrechtstr. ->• 
1 f. a. 9llBredil|lc. 68. 
E Slooif, P.. tilgen 
Franz. SL Mcrrr'nesetr. 
volzapfet I. ti tu. 
Immer. H., 
Lommatzsch, W.. RaBrf. T. 
Schadock,v- tibototochnilT 
Stitutmamt, «s. 
Uri'a chineumnr. 
Cchmid, H., Ban^nspekt 
Schung. F.. Asm 
Weide, G., .timu T. 
2 E Decker. B, wtrdjitcft 
iMolikestr. 2». 
Börwald, tf.. *erlret 
BeSer, 33v Sthn. T. 
f,eit-aL E., Posttekr. 
Giern a, K, Uhr«. 
Höcker. H, Bankbeamt. 
Äramer,(E.,S3eiuc65tngen 
Ma on. W.. griicuc, 
Meinen. R.. kirn. 
Satory. 3- ftfni. 
Schu'z. K., ctfm. 
Eieglerickmidt, H, Dipl. 
2ng. 
GtfnuMfi. St., Rfm. 
8 E ßumbt F. u. W., 
. Baugcida dHattcnvorftt 
6ttfl t 20). 
V. Schcnttileit, kl., Hotel- 
tien. 
Ärtßhci«, G.. ^ohslfnit 
»rfile, P.. Ob. Poslosslst 
«Süuthct, Marie. 
Orrhopäüre. 
Hollw:', O., Buchhalt. 
5ft Q.le, P.. ütm. 
Ki'hlviey, F Möbel- 
zeichner. 
AgtmeU, Ü., Duck^alt. 
KUüch. M., Bankbeamt. 
RLggrberg. SL, Äsn. 
tSdutfcttma. K.. Onfpcit 
ScvUcht, it, Ingen. 
Schmi-t. (i. rechru Sekr. 
4 Bamlelle. 
6 E viUmann, %, Bau 
lMternehnl.iSchonebü )■ 
V Äartiisch. ü), LrirUräg 
Stdcr, 
- «SelSier, D., xfm.. 
CBuim, F. yantbeamti«. 
torber, W, SlrAiteft 
oni^ ift., Ingen. 
__3Rt9it, Exped. Sekc. 
^ Ovebreit, H.. jtfnu 
.-Kevuoch. TUezr.Ajsist. 
Schneeweiß,W., BuLbind. 
Stavelberg. M., Dekoral. 
SiichS. O.. Bürovjfist. 
6 f. a. äotflcDftr. 1a. 
E Struui P, Daunnter» 
nehm. lSteinlir. 12). 
EÄofll^b,rvauunterrm,m. 
alt, 7 8). 
Bürgel, ö.,6t6riWeB#tin. 
Granziu,M.'.öerdandSrekr. 
Nifch. Sl, Kfm. 
Magener. D.. Leamt. 
> DorstrLsrr. 
/. « f. o. Boritelltt. 2. 
E finiLt, V., lammtet« 
nel/7s. iStsinstr. 12). 
E ticßt, Hv Bauunter- 
«cijin. 
Brubn, (£., Eisenb. Werd 
vytr. 
Frrck. E., Asm. 
i^rentr, $1., Kgl. Rechn 
iflemj. 
Höich. F., Photograph. 
NMve. v>„ Teiegr. 
töehi!nn.sl. D. 
i’ltb J)cr, E..Eiseilb.Afsisi 
Schnlj. vr., Hanvun. 
Schügner, 2L# Ob. Äahn> 
fth'i». 
Tüieoe. C.. Scliuhmmsir. 
Bo.it  & Mruhi. Laugerch. 
UJittfc, 6., Inaen. 
WöUke. K.. Rechn. Rat T 
Zaps. (L, Maurer. 
>—JI DaulreHen. 
*<- Mdrechtstr. -> 
Lanenburgrr Platz 
BiSmarckstr 
1. 2 i. «. !Oi6morfffir. 7, 
E Bune, E.. Nent:er. 
»vrantt, L., Kjm. 
.Fecker. E. Ksm. 
Hilo Vrandt. vl. Rentiere. 
Kemmn. $>., Buvaliere. 
kubisch. E., Ingen. T. 
Macha. ftint. 
Pelchke, <?., Rentiere. 
Pieper, H., Pottgebüfin. 
Rolide. H.. Bürovortteh. 
Stechmesser. G, Kfm. 
Te^ner, Ä, vw. iRctfjttiRat. 
iltfdö. O.. Geh. erp. Sekr. 
3. 4 f.a.tiäuen6urqer@lL311 
E Sternhöfcl, P., Eigen¬ 
tum. 
Blaser, En'enb.Baw 
mgen. 
Cords, C.. Rentier. 
Gabriel, 9t., Slrrt-itelh 
öörrfc. A.,Derfich. Beamt. 
Vraever L. ßfnt. 
<3utt, M.u. L. Beamtmn. 
Haaer. Reckn Rat. 
Hempel. F- Leamt. 
Heg, S., Äw. 
Zkrrmjen. *1, ftfm. 
Xlmbenberg, 8L. Kontroll 
dtoack, w., ilfm. 
P'ennist» 9L, 32». 
Utfoner, H.. Kfm. 
Sperber, L. 2rw. 
Lauenburger Str. -> 
Lauenburger Str. 
Köcneritr. 
tochöKJjau!« Str. ->■ 
L2 a. Schön..avjrrStrLb. 
E Lfvnng. H.. Archnett 
(Xiubmau). 
E ÄlitschrrH..2lrchiLelt.I. 
V. Heimich, F., Herzer. 
Äbel, *l{ofncti. 
Bamderg. 6., Ingen. 
Variier, G„ -tjm. 
Bischof, H. Schrlstletz. 
Vrnawald, R., Krim. 
Wachtmstt. 
stoppln. R., BanKeamt. 
y{nn?tot-i <$.. BaLlbeaou. 
Poiticr, I., Redatteur. 
Pom.'au, z?., Vankveamt. 
Rorb. M., Yanrbcamt 
Sephar. & W, Dr, pbl!, 
^nu. Lehrer. 
33)ütmann,D.,^ulter6bh 
Wagncr. F.. Ärcviirtt. 
tiolf E., SiftcntiL 
u. ^ltztsry, S.. Frl. 
3 E Stand, E.. Rmtter 
(Echönebfl ). 
U Go!ze,E.^bochb.Deamt. 
Änbuhl. I., ffim. 
Aalleniiedt, L., Inge». 
Becker. H., Cb. Postsekc. 
Beihke, ft., Ingen. 
Börckenmryer, I., Kfm. 
Dohrwann, E., Änro- 
deamr. 
Fürstenberg. I., Ksm. 
- ti., Sut. Jnspett. 
Heine, ©., Kjm. 
Vanqner, H., Jn^en 
Aasseh!.L.,Trleflr.Geüilstn. 
Salomon, A., Dr. jur„ 
tft«4t2amc. a. D. T. 
Schuldig. UR^ Lfpebicnt. 
Elende!, H, ©end. 
Wachtmjrr. 
Wanne, O.. Ob.Dahuassist 
1 4a f. a. Po?chlngc:ftr. 12. 
E Aidrinfl. H,. Architekt 
{^ricDcncu'. 
E Birscher» Hv Architekt 
@lL 1 2>. 
V. Öitfert Weichevstell. 
Lechtolf. Ä, Reiqrv. 
Stoott 
Birttzol-, ft» Postjchaßn. 
t. 4a klagn, .92., ilw.i. 
'L-en!chel. P.. Drogen T. 
Doehung, $1. Siu. 
FeLner. O. Vankbeamt 
ttieds. C, Ingeii. T. 
Fuchs, (5, Lereid. Land 
jncij. T. 
.^(irilopr, P, Äfm 
VL, Bankoeamt. 
dunflblifl, fe.. Kim. 
£>., Äuchhalt. 
Ladewig. A.. Asm. 
L'tcbert, Pl.vuier. 
Reftke, M. L., Direktrice. 
R.hü’Ih, Ul. Vanrv.'ann 
Sack.'H.,Natiori.Oekrinüvl. 
Ta^vjchat, sll., Geh. Kanzl. 
Setr. 
Wenöty, B., Malermstr. 
•<- Po'chingerstr. 
a C. q. PoiLmgers». 16 
E Gru'ivsl. Ges. Po- 
schlngerstr 18, ©. m. B, 
H. lBükow i. Bomm. 
V Lange, W. Prrvatier 
ALmmann,M.,Bankocamt. 
Drechim. D, Simmerm. 
Dolle. 9t, steüncr. 
Fenzel, SS., Maler, 
im-iche, 93. Äantbeamt. 
HaDnmnn, I., Ä-m 
Jähnert. tihma, Leisen. 
Geller. A.CifciiB. Technik. 
Küdn, Ob. Posla^jr. 
Lasch, &v rDw. 
Leopold, X, Äw. 
Neuver, W., L'ank« 
prokuri'i. 
^LhUivv. 8L, Asm. 
Rasmuffen. M.. Äw. 
Rath^eo, §., Kenronstiv 
Schmidt. .fimtplm. 
— T.. ÄCUtöRliUL 
Schnntz, G.. Redakt. 
Schwarz BauteLmk. 
Echwenzner L^kasnererm 
lledcr, tt.. Pnvatrere. 
Wecker, (£., Rentrere. 
6 s. er. SachierrwaldUr. 13 
E Kramer, I., Llrchitrkt. 
(Berlin). 
Gräv, SS, RofirfluMfähL 
Hubert, H., Kraktw. 
sttmpt, ti., 
Shif'i e.E., Papierddl. < 
Nenbauer. tr.. dVechomt 
Libenkrrg, H., Verf. 
In'vekt. 
Schumann. W., Schuhm- 
mftL 
Satfiftumatöfbr. -> 
?. 8 f. a. vBnifntörtlbrtr. 22 
E vtoerke. R., Kfm. 
(Grunewaldr. 
8if)kti, Ä. Eisenb. Asfist 
Benbel, A.. Ulmi8rai. 
B5hnke, Ct, Hoirat. 
Bürger. (£.. Bautbeavrt. 
Göruemann, B., Bäcker* 
mfir. T. 
Htnb«nonn,H., Pnvaüer 
Hüdner St, Schneider. 
SnUtcnengcmeimchoit 
Märkischer LLrlchprodu- 
ynttn m. b. H. 
Mautev. rl, Oderlehrerm 
a. D. 
NarewSkl, Ql.. Tischler. 
Ättumann. Ä., Bank- 
uornel) 
Piecken-agen,E.^ro!onial> 
tot T. 
ThiniuS, Maurer. 
3 £ Gra fia ÄrwidstüLS» 
verwert. Gei. m. b. H. 
örthant. O., stfm. 
W., Mechamk. 
Goerke, 97L X'nbomittin. 
ten;e W., ynipelt T 
ermann. 91, G^rnb. 
Ob. Setr. 
Herroiann. Ä.. Wm. 
HrrchbeS.M, ^chne.derill. 
«osewsky, W., BatznhojS. 
atb. 
Mundzick, H.. Privattrre. 
Boiil. gß„ rttau. 
Rose, 8L Mechanik. 
Stepäenlon M., (Zran. 
Hihlaa, H., L3w. 
tO E Hartmann, F., Rentner 
lLaukwitz). 
V Buchholz. L, Ksm. 
L8mannF.,Kgt.Ob.Först. 
Beyer iö., ^eh. exped. 
Sekr. 
Vumke. %, Rentner X 
Deutich, 91, Malerin. 
Vrave. E.. Rentnerin. 
Hanncmantt, tt., flank« 
beamt. 
Kroll, BL, Ww. 
Leny, Ä, Privatier. 
Neumann, M., Rentner. 
— M., Ww. 
Pietsch, L. Ob. Zablmjtr 
ÄoggentaL M.. Kfm. 
SrrrrrS, S., ftfm. - 
IX. 12 E Salier LtuOMu. 
Intend. Sekr. 
Aust. R, Ov. Zollsekr. 
Wcublut, P Ob. m\it. 
Intendant Regisirat. 
Bomv, O., .-tfm. 
Dieye, O.. älenhe«. 
Dönnti, M., Rutscher. 
tTlcmniui^. Ä.. Ob. 
Äporhek. 
Gtriiflert, A. Rentier. 
Herielvarth, % Oank« 
beamt. 
Obermryer, J.Ämlsger. 
G?*l 
Penirg, R., Pol. Rat. 
iHunncr, Q.. Bankbeamt 
Rölleke, O., i?!m. 
Spröder, y., Rentiere. T. 
Steinrike, W. Deisich. 
Beamt. 
«Suactna, (£.. Ksm. 
Äahn.^..Eeehdqs.Aeamt 
ÄeiSbrich, R., Kfm. 
— E., Wro. 
Wieie, K., Kfm. 
Witte, E., PrivaÜere. 
13 s.a.Lothar»Äucher»Str.16. 
E Rotster, A., Elgenttim. 
sHangelShg. b. Fürfien 
walder. 
V Rolfs, ©., Kfm. T. 
Llbr.'cht, !1., vw. Eljenb. 
l)cir. Direkt. 
Dörin^r, iL, Ksm. 
Heinrry.M, Jntend. Sekr. 
Hüttemann. M.. Kim. 
Jaezer. Ä., Ob. Zoll¬ 
kontroll. 
Knul.'i, O, Dr, Prof., 
Smvienrat. 
Kopp.^t., «Lrsenb.Ob Sekr. 
Rudzko, W., Prokurist. 
SLartte. $t, Od. Cöü:c:< 
vorfreh. 
Schrll, Ph, Expeb. Sstr. 
Lothar-Bucher-Str. ->■ 
U—16 Baustellen. 
Knuphofstr. r 
17-2D Baustellen. 
^nedr chsrnherStr.-> 
21 s. o. FrledrichSruherStrL 
E UcbereoU, H. itnn. 
(ätömartfitr. H*»). 
Bachmann, 5t, Buchhalt. 
Bclliuq. T., Rentiere. 
Eisenblät er, H., 5b». 
HerineS. S., Architekt. 
Sieltet, Jv., Rentiere. 
Mittag, W., RenUöre. 
Möckcl, %, ftfm. 
NickiauS. A., FeftimgSb 
•rmipto. 
Paul. ©« Rechn. Rat. 
Pfeiffer, Ü, Eilend. Sekr. 
Prüjer, M., Po'tdrrekt. 
o. D. 
Nänilch, ft, Telegr. 
Va.isühr. 
Reichte, W>, Ksm. 
Schmidt, W.. Kfm. 
2 i. a. BerflNr. 74. 
EDannrberq, H. Mamer- 
■mftr. 'Menckenitr. 2b). 
E Hänel, G, Zimmennsrr 
(Äentkenstr. i.9). 
V Drttr:ch, R., Ohermstr. 
Vleß, fr, Mecharrk. 
Böuger. <L. Maler. 
Eckarr, (£., Ksm. 
Graf. St„ Senlch. Deamt. 
Äräksch. (y., Tischler. 
5ciin$h, F..Veneral^a5Sl 
ietr. 
Klage, W, D^chdeck.Geschl 
Kövre. ks.» dhotogr. 
Ledmaua, F., Kellner. 
Oslig. E., Kfm. 
Otto. A., Rechn. Rat. 
Riebe. M.. Buchhalterin. 
Sptttler, 91, Kfm. 
Siadcimann. H., Dr, 
Redatt. T. 
Wengerowski. A., vw. 
Rechn. Rat. 
Bergstr. ■> 
23—25 Dautzellen. 
ZriedrichSruher Str ->► 
28. 27 Aau^teHeu. 
28 E Letzmann, R.. Maler- 
mirr. (9lr 29). 
Debertin. K.. ftim. 
Deubet, G., übteil. 
Vorsieh. 
k?oers.'rr, Ä.. Kfm. 
Äavz, äß., itfnL 
Stiatnc, H.. Ksm, 
Neihner, G., ftfm. 
Nietrich N., Zollassijt. 
Prahler. H., Ksm. 
Schreiber, St« tznge». 
Ernden, Ä., Ingen. 
Wollnrderft, A.. Kfvr. 
29 E Teßmann, R., Maler- 
mstr. 
Böttcher, &, Stenograph. 
Säbuel G.. 2n«en. 
<Lerber,Sl^Reß^!anb»efs. 
Ktnze.L, Stnnmktzoislr. T. 
Krämer, ^ Rentiere. T. 
20 LcSke. t*., ctfiiu 
Ödland, E., Kfm. 
Roggenfack, W., Jnspekt. 
Waugettl eim, O., IttnuT. 
Werner M., Buroassist. 
Wohlfahrt, 20., Dipl. 
vnpen. 
Knienliosstr. -> 
30 l n. Kniephoiltr. 49. 
E LZilv, l»„ Magistr. 
Ingen. 
Braun I., Ksm. 
D-redziock, I., OV. 
^rahi'asstst. 
Galle, K., Äeamt. 
Haaje, H.. Mar, Ob. 
Staböingen. 
Hollkamp. Ä., Expcb. 
Sekret. 
Lewy. fl., Kfm. 
Spieriitq. R., Rechn Rat. 
31j.a.Lothar Ducher»SK^L. 
titMUflioeiiöQihtnft. 
Albrecht. B., Kfm. T 
Dorneniann, ,1.. Kellner. 
AöUcher, H., Archiie«. 
Desenderg.Ä.VrrvLUere. 
Giiflelfe, R., Kfm. 
fslöier, K., K»m. 
Haase. B., Schneiderin. 
Karelttz, L., Fran. 
KniSpel. E., Kütenm. 
Knnz, P, Bürodeamt. 
LLmmche. E., Bäckermstr. 
Lrman. O.,Rittmnr.a.D. 
Link, Py Kfm. 
Manicke. A. Ksm. 
Neumann. Ä. ©o. 
Richter. F. Sekretärin. 
Echestier, Schneider» 
mUr. 
Schröder, fi-., pens. 
^Kend. Becnrit. 
«<" Loih.vÄna.cr'Str. 
^fluenburqiT Pias -> 
L;.a. ^auendurqerLlcch 3.4- 
E Steinüöfel, P, 
Eigentum. 
Goye. A. Maglttr. 6cfc, 
ilopich Kgl. Sänger T. 
Korn. B, Kfm. 
MünLeichagen. H.. Ksm. 
Simol'c, E, aßiht 
Jntnidant. Cetr. 
Stöcker, £)<, Kivk. 
Winkle», G.. Kfm. 
SSöUnng C.. Kim. 
53a-in an«, F, Stratzend. 
Fuhr. 
33 E Knopl. H., Dr, 
<5ui5bef. (aufierhalb). 
V. Dannenberg, H., Killt 
Vfltrl.ui. 
De-.nrre, E., PrbatUre T. 
Sörtj, Kontonstin. 
^mdlnender, sÖv 
Bertret. T. 
Hettmano, E., Innen T. 
Stoitctein. E., Hausdame, 
jlrflitfe, M, U/ej. (f-jpcd. 
Sekr. 
Mieqel, E., Kraftwagen- 
fuhi. 
Möwch, (?., Bankbeamt. 
Müller, R.. Ingen. 
Stagtl, H., K'm. 
Rerienrr, O., Sekcetarlu. 
©aller, 9t.. Krnr. 
Wiedema»n,P. Sü-losserei 
31 E Klemme, H., Fabrkbej. 
(t)rieberau). 
QeycrSboiT, E., Geh. 
Reg. ^ssesior. 
Döde, I.. Ww. 
Burgmann, 3., Versich. 
»camt 
Drrvttz, O.. Kaffrnbote. 
Günther, O-. Ingen. 
Hahn, A, 5?sm. 
Hevn, P., Eisenb. Bemnt. 
ÄUer, O.. Kellner. 
Hüh». Op rk. 
Kinzmarrn. 91. Ga-twiriur. 
Zkraub, O., SchnstfteU. 
itnrth, 3L, Stfm. 
Mauereberaer, I., Kfm. 
Otremba. M, Mechanik. 
Rohloff, S.. täch.xrderm. 
Rohm, L.. Manrcr. 
Schmok. B., Bürodiat. 
Schneider. A.. Inaen. 
Schulz, P., HauSdien. 
Spicker, P., Mitchhdt. 
Vtelter, Ä., Mvfit. 
Sturm, Ä.. Mechanik. 
Lie-e, Rentier. 
Werner, ft., Deamt. 
Wiltiq, M., Glaser. 
Sachsenwaldftr. -> 
35.36 t.a.Sachsenwatdstr.12. 
E Lauenburger Houß u. 
Grundst. Gef. m. d. H. 
lBerlin). 
Drett^chneider, L., verrtd. 
Landmeff. 
Doehlerk. K., ffrau. 
Drewello, (#., Kfvi. 
k^archmln, H., Ww. 
Htmichin, H.. Seuin. 6. L. 
Henk. 23., Schneiöennstc. 
Holsträter.W., Geh.Exped. 
35.36Kellner. H., tilgenI. T. 
— M., Ww. 
Kopltz. A., Ksm. 
Michaelsen. Ä., Kfm. 
Nenner, W., Klm. 
ÄZitzrhum, H., Monteur. 
37 I, a. Pofchingerstr. 1H. 20. 
E Po>ie ÄrfeiQc: i Liqu.. 
Cigeutüm 
Duchner, M., Kunstge- 
werblerin. 
Dachne, E. H. Architekt, 
Donner. M., Kommifs. 
Ekselbach, C. Rentiere. 
Fetter, H., Beamtin 
Hoyer. R., Mechanik. 
ShoiiBe, M., Schmied. 
Nilschke, M.. Ww. 
Pelerk, P., Ksm. 
Prinz, 21, Rentnerin. 
Schwert»eger, O., HUf8« 
kartogr. 
Ziemke, ff., Dachbeck. 
Poschmgerskr. -> 
38 ?. a. Porchlngerftr. II. 
EErundltürkSverwert.Hes 
Bavaria Ö. m. b. H> 
(23ilmcr6bf.). 
V. Heung. R., Kfm. 
Becker. W.. vereid. Stadt. 
Landmesser. 
Brinkmaun, A., Bank« 
beamt. 
Gerdewitz. 2t, Kolonialvr. 
Glatte. C. ^agislr.Beawü 
Hodam. W« Gem. Boie. 
JasinSky. M.. Ww. 
Kernicke, 23., Baulekret. 
Knauf, Tb.. Äch Sekt. 
5lrumann. $>.. Privatiere. 
Plane, E.. Km. 
«alwiczeck. A., Ww. 
Sparmann, tr., jism. 
Talckt' F., Ww. 
iosion<, M., Schuhm- 
m'tr. 
Wolff. K.. Kfm. 
-tS L^uitellc. 
40 E Cnßcifr. Haussr-Ber- 
toaltg5. ÄerluMges. 
lRr. 3U. 
V. WalSieben, I. Ww. 
Jrrae. F.. ^cticur. 
Janien, C.H., Bankbeamt 
T. 
Kellmann, W, Ingen. 
Kraeymer,O.. Banldeamt 
Nenmann, #, Annone-.Än 
nahrne. 
€djn*)fr.n. Schloksermstr. 
©ieöert^.,Dr,uteCb 
Slabsalzk. 
il >. a. ^euerbachstr. 1. 2. 
E Hermann.R.. Eigentum. 
(Zehiendorfr. 
Engel. H^ Siu'nb.Sekr. 
l^roelich, R., GaMv. 
CScieiMtt). A.. Buckermstr. 
Herber K.. daMrr. 
Sannen, 23., Geh. exped 
Setr. 
Kadner!, P^ Bankbeamt 
tian-xt, Ä.. Äw. 
Paoenbrock, P., Bank- 
beamt. 
DUdegaaS. 9t, Ww. 
• Feuerbachftr. ->• 
Lenbachstraße 
(Post Friidenau.) 
Körneütr. -> 
1 s. a. KLrnerltr. 3i#. 
E Hiitchbnu Rentiere 
lBerlin). 
V Kttntz. H Privatier. 
Bock. F.. Ww. 
Eqaer, P. Kfm. 
WflbneL O.. Buchhalt. 
Habe!. O., Brauer. 
Hageuiann, W., Kraftwag, 
Fuhr. 
Jäckel, T., Schuh».. 
XtalMt, E., Mechanik. 
Lorleberg, L., vw. ütechn. 
Rat. 
Pltutz, A., Photogr. 
— M., Vw. 
Ritp. Deriich Beamt. 
Roggen, P. Serfen. 
Schröder, H., vw. Sktha. 
Rat. 
DogelSberg.A.. Direktrice. 
Nippel, H., Cchnymmstr 
2 EDartfch,T., FrauRechn. 
Rat (Wiesbaden). 
VL Ditlmann, ÄartgV. 
Serr. 
Biltrich, E., ffraif. 
Bnese, M.. Backer. 
Donatb, W., Falzer. 
fach, ß, Kjm. 
erzbera. Hv Prokurist. 
Heuer, E., Ww. 
JankowSko, F.. Wm. 
Kaddatz, M., Äw. 
Kirchner, M.. Kfm. *H 
Luckow, <£„ Ww. 
WaltHrr, 8L, OKPostafstst. 
Wiebr, lllt, Äw. 
Wo'.ny, H„ Frau. 
yuqbaum, B. Ingen. 
3 L Stantife, C.. Tövsttmstr. 
De.'me, H.. Tcchn. Etsenb. 
Ob. Eeki. 
«rilier, ¥1 M., um. Dr. 
Hoffmann, E., Äankbeamt. 
tieutuer, F.. Molormlwr. 
Lmbcnlchmibi, R., Plakate 
Rie'cherS, 0.. Bankbeamt. 
Gcholy, O., Bankprolttrift. 
©(IjüIa, E. (Sucub. Sekr. 
t E Sttebr, E, Kg!. Bank¬ 
beamt. 
Aypodin, M., Ksm. 
Vallrnich, H. Kfm. 
Betdge. M.. Elienb. Sekr. 
Blnmentbar, a.x, Kfm. 
Hilpert. W, Kellner. 
Äodlhordl.^.,Rc,->.Bauiat. 
M»dner.M.Fiauvaiipim. 
Müller. P.. ftmt. 
Schwarz, (i*., Portier. 
5 E Header. E, St]m. (^an!* 
wly). 
V.Gröillng,G..Mani.enilfir, 
(Schonebg.). 
B'ume. G.. Ww. 
Ertardl, S., ^rau. 
tL-cher, W., Bankbeamt. 
^re,tenwald,L..L!tUlkoeamt. 
Georg!, C. Ww. 
Gcrbardt. H., Ww. 
Gobr. M, Räherm. 
Haas, (ri, Bankoeamt. 
Hohe, A, Kfm. 
— V?„ Kim. 
Mar^uardt. A, Kfm. 
Nobel, E.. K'm 
liebelt, iiß., L)w. 
d E Rorenkranz. L'aumsir. 
(Schönrb^.) 
Slrnüt. Lrzoseiow. 
Bek, Rcdait. 
Araner, Bnchbalierm. 
Bnose, ty, vw. Ueutn. 
Dnffe, jt. Ww. 
Deja, Schr'cidcrin. 
Dreichcr. Äro. 
s^eder, Bankbean^ 
ftlegel, sortier. 
.Henvriok, Dm. 
Ladwig. Ksm. 
Mlosch, Zarlm^ü. 
Otter. Rentier. 
P^eplow, . Ingcu. 
Quai't. F.. t^iau. 
Ritter. H., Schuirat a D. 
Schumacher, Le-- reun 
o. D. ^ 
Srempek. Buckhal'- 
Stronn, P„ " nchhalt. 
Thiel, F., Kfm. 
53ciftyiiel£, L, Rrf. 
Oft E Roz!«, 5111, Dneit. 
(Ären-. “ 
VÄ!och,F..Ob Posl'Laffrr. 
Hölzer. Ä. Aufwarterrn. 
Bold». S.. Telegr.^ehi'sm. 
Broker, V., <$chncibcnn. 
Basic, G., Invalide. 
Ehck, S.. Kim. 
Fort. Kellner. 
.veute. H.. Lt'rkmsir. 
Jacob, Geschw. 
Iaeqer. E. Kfm. 
Karl. £).. Schubm. 
Loren,, Äv ^leischermstr. 
Raa'ch, ti.. Aulsicytödame. 
Ritter, G.. Danktirekr. 
SLae-er, P. Erpedient. 
' Sche<öemann.PH..Reüakt. 
Schneider, SL Meckamt. 
Stephan, I., Schneider. 
Stückte«, D., Lchriftflell. 
7 E Äerünüller, V. Ww. 
titottflbtig«!, 6„ 82w. 
Freu. R., Rechn. Rat. 
Kahl. E^HandelSagent.!.. 
— H. G., Ww. 7. 
Kart £>., Schuhm. 
Krille, H. «eh Postrat. 
Müller. M, 23., Bank- 
Prokurist. 
Nalop, L.. Privatiere. 
Oehlke, W., Dr. pliiU 
Oberlehrer. 
Prlon. A.. PanbeiSfc. 
Schlichke, I., Hau-wartsr. 
-laeglichSbeck, Oberst' 
leutn. 
i f. a. KnauSstr. 7. 
E Wageirer, L., Eigen« 
tümerin (Grimewalo» 
strahe *J7). 
Engelhardt, Dr. jur., 
Visierend. 
Freiurald, H., Ww. T 
Gleich, vw. Direkt. 
Karrch, B., Dr, Obnlrhr. 
Linie, H., Ww. 
Mltnecke, vw. KapitÜu. 
Weyher, C., Bmubramt, 
KnauSfir. -> 
9 V o. Knaurstr. 6. 
EWichmann,E..Eigentüuk. 
Deyer-ÄttndS, 
Ptasistill.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.