Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Kopeuhaflcner Ttr.-Pankolver Allee 
— 251 — 
Berlitt'Reinickenborf j,ü V. 
J2 Ferijch. V, «schon», 
Glöge, Ä. Rfi&tfnib. 
Ülröirl, L>.. Fabrkarb. 
tiartmniw, 5., Dreher. 
Mmonit Ow Lchiofser. 
Holland. H.. Fabrkarb. 
itnruftfin, Srnii, 
Ailfiw, (1, Frau. 
Anhnt. Schlosser. 
m, VI., Maurer. 
Matiafitf, B., Patrnsniakjll 
mtelff, R., Lchlo'icr. 
SVöHq, H.» Pol. Bcrflvrtiil 
Obst, F., Fabrfntb. 
töabunii. H., ri'chlts. 
Reich VI., Meikunir. 
Reiche. P., Rentier. 
Schmleja, 3., Frau, 
«chokz. M.. Frl 
Sirobatfi, W., Ww. 
Uliefa, M. ^slbrfarb. 
13 E Hennin'. H, 5dW« 
Wirtin r 
Alutb, (1, Schlosser. 
€dd)fe, A, Äutkcher. 
*<• Arennneiier Bahn 
Flottenfir. -> 
14-26 geh, 1. Flollenstr. 18. 
29—34 E Schoening. G. m. 
d. H. tf, liiltnqitfeecii 
« öeihttiflmafdjitttii 
Fab.ik T. 
Lalo,chnS, tS., Pförtner. 
Petersen. 1k.. Anntinfti 
verwalt. 
9torbbo6ii 
85—HO Baustellen. 
Rosenthaler Feld 
mnit 
61—69 Baustellen. 
70 Eyflht.tL23ro. (Berlin). 
V.Schnly. ,t- ttifrnb.tSsfm. 
Bednarz, Ih., Eijenb. 
Schaft», 
tlorbiinn, A.. ftiibrfarb. 
Dietnck, K.. Rabrlarb. 
Koch. ib., Privatier. 
Äönij, H.. Zigarren. 
Mnnfliietf. VI, a^rffti» 
Vhih# W «Av,iih 
Letteallee (Oft) 
-4r Residenzsir. 
,1—4j}*0. iHcjlbeiiüfir. 106. 
6E »lu'idjflii, F., Rentier 
(Charlottenvg.». 
V. (frh.ubl, R., Former 
(Rekidenzsir. l<»6). 
Wcifir, %, Handelöm. 
Brevow. H., Handelßm. 
tifiglaff, iltim. 
AlmifMr, M.. Frau. 
Schulz. X, Aiv. 
onm' 
Viiibe R.. Borard. 
Meißner, 91., Maler. 
Schuly, liiifub. Ä-ütt. 
Sprung 0, Auchhall. 
Wagner, <H., Dreher. 
71E Echorsch. A.. Rentier. T. 
Feind, A.. Schankw. T. 
Harttoig. ifc, «chmied. 
Merke. u.. Babnaikist. 
Schlohmacher Wafttotilin. 
Bog,. M., Maler. 
Wilnat, H., Bavnöeamt. 
itinsahrl z. Güter.- 
bahnhoi -> 
Reinickendon—Lieben- 
roolbe —@r. ©diönebetf« 
Eisenbahn -> 
Nordbahn 
Lahuhos Reinickendors^ 
_ Rosenthal derRordbahn. 
72—w Baustellen. 
. Aremmener Lahn -> 
94—98 t. Gemeinde ftet 
«ickendors. 
Fenenoehrdepot. T. 
. mreibanf. X 
Veme!nd«kpeiseonst. 
Leden-mitt6»Depot. 
Ttratzenreinig. Depot. 
Köppchen, S>^ Kutscher. 
*»bt ff., Wegemstr. 
107 Baustellen. 
Hauptftr. - 
Schulze (i., Former. 
IBtliirtl, VL, Gärtner. 
Eelfimmm, x\, Ww. 
1 Will, E. jVtv. - 
V^rtnerei.geh.z. Nr. ß. 
Kühleweinstr. 
Äaujlellen. 
" - reeiir. 
- Beirkesil. -> 
> Baustellen. 
2i). 't7. Gemeindeschule. gelr. 
I , z.Banlower Allee!7.16. 
2$ E yramciev, Vt„ W». 
(Grüner Äeg ?ti). 
Brameier. F.. Poliaffift. 
Gero!ö. , ttaitw. 
1 Schade, Äu. 
129 E Tob.A. Geh. 
, Rat. 
30 E Hanuemann. 9., 
Tetegr. £cfr. 
|H1 E Gallinal. Ä.. «affee. 
hau-bek. t sr>andau). 
, V stier. Ä.. Sattlerei 1 
|32 E Äeitz. S.. Ltratzenb. 
TchaPi. 
Heldt, i^. Schleifer, 
rfaitldi, ,t., Stüneiber. 
Äiiselba*, ,"V.. Einnchter. 
stirsefi, Bchrififey. 
— W.. iitrfj.er. 
stiehlt. CV Krtit^Iufefv 
K- Xuultgon^ Pankowei 
| Allee -> 
\XUi E stün^l. ff, ftfm. T 
flvnber. <>t, *j>u(b#rif Dtfov. 
|33h E Ouait. Vcbur. 
Förster. 01.. UafletbiTtvali 
1 — M. Vfbreriii. 
34 E Gtt;otiS.K.. wem. Sekr. 
| ?rcumanrk. K.. Monteur 
:rr»E Becker. O. Jimmerm^tr 
|3dE8aflii\t?.,V<i(tfiv:iBdlt 
SÄreider. B.. Ksm. 
Maas;. ÖummmrB. 
37 E Seuftcheu.K.. Rentier. 
38 E Itftbt. -Cx. Fudrh 
J Wenzel. Sl, Dv. 
[39 E Keller. ir.u.A..SelLw 
Krüger; S.. Buchbalrerin 
, - 9. Ww. 
40 E John, E.. Töpsermftr. 
, Bolle, 49., Äf»w. 
41 E Schlaeger, S.# ptui. 
Lehrerin. 
Ak.ttiann. M„ Lehrerin 
42 E Äach. R., Lilhoar. 
«Yergftibe?. 
. Vallin. *%, Lehrer. 
\^r Dnrch^ana. 5. Pankower 
Allee 
Residenzstr. -> 
1 Sarroder. Äpotlieft-r 
Schuly, ,t, Oberlrlji. 
Lpiethosf. »Mchöbta 
2 E Äternnber.G.. i'Murcr 
tnslv. (Vlr. .'U. 
Conell, I., SdmileX 
llzinka x>, Friseur. 
Sulrtil»nr*i. C., «Ifiir. 
Herrinn,in, Juan«» 
r^ünfe. >X, Alm. T. 
iV., Ob. Poitassut. 
Vilcf, Ä., Henenart. 
Müller f, ;{nbntfdmir.T 
West^ahr. H. Ob. (Zngen. 
3 E. Vilcuntf'fr, G-, 
Ma'ir,rmsir. T 
«idrecht. U. Jn^n. 
Bvenke. W, Phok^l. 
Bredlan. E. iXt'ilenbflilrv. 
’Hrrnff, ^nftnllat. 
i^rir»f. H. Lcklosser. 
Gikisch.I. Cb.(Äiitttuotff. 
(S., 3Aloner. 
Haare. , mim. 
Ki'aak, M.. Vibv. 
Vühffr Monteur, 
yiitfch. i>, Wn». 
Pialk». K. -cklo^ermür. 
Pole. Tischler. 
SchmtM. P. Former. 
— V-. Mechanik 
«chönseld. i>., Lchuhni. 
Suchland. G. Lehrer. 
4 E L;adM«. Ynhrh. T 
Bccler. F., Gemu'e. 
Kühleweinstr. 
(Oft) 
Lettealle« - 
Idifitellen. 
Panlover Ällee -> 
Depot». Gr.Ler!. Straße« 
6abn. geh. z. Pankoaer 
Allee 62-54. 
Albert-Freltag.Str. 
Basftelletl. 
Grüner 8n ->• 
Baustellen. 
Schln'scher Hau». 
L Schier, L., Fabritves. 
(Berlin). 
Deutsch • Zicilianische 
Äsp^.* Werke L. Schier 
Baustellen. • 
Albert-Freilag.Ztr. -> 
Baustellen. 
■<- Pankower Allee 
Schule, gch. z. Pankvvel 
Aller 17.18. 
Letteallee ->• 
Kuhnstr. West) 
Berliner Sir. ->* 
(Unbebaut.) . 
ifimbauev Sir. (Dfi 
, w + Ren-enzstr. 
^anstellen. 
!*<- Zchillerpromenade 
Äaustellen. 
HuorboldtÜrahe -> 
„ leichftrafce 
Baustelle«. • 
, Davoser Sir. -> 
^Baustellen. 
Schillerpromenä^e -> 
Baustelle». 
1. Bemeindeschule. 
E Gemeinde Nernickendi 
Teffendorf, S.. Rektor. 
, tiw. I. Schnldien. 
>Baustrlle». 
Ragaze^Gtratze -> 
Baustellen. 
Restbtn.zsir. - 
Luzerner Str. (Ost 
Schillen»rome«abe -) 
(Hnütbmtf.) 
Markstraße (Ost) 
•<- Refidenzstr. -> 
•<* Seebad 
ka. Gttbad 6. 
Schimmel, Tb. 
Buchdmckbes. T. 
Lecker, H.. Lehrer. 
Hökche», C., Zigarren T 
Körner.^ ÄolbVrhdlrirr. 
xrumamt, $?., Ähn. 
V!nku-.K..Aechira«v.I 
Radlsff. L. Eitenwrhdlg 
— Sl.,- Pojaventtemr. 
BöttLec, (F.. Maurer. 
«><iibiuf, L.. Pensionär. 
Herrmann. R.. Gastw. 
Klätschmer, Schmiede 
mftv. 
Lanze. Z.. Klaviennack. 
Mantruffel, M.Od.Poir 
a?ftU 
Müller, 81., Laaeru'l. 
Clhdft,@ni6iti.ijri'fuuim 
u. Stukerinn. 
Jtahnfeld, 58., Phoiogr. 
‘Heirfjhelm, tf., Stnötrar. 
Soiwfbtrflfr, (htiilir, 
Äcivllfirc». 
5 E 5»ccr. tf., 29tu. 
Feuerherd. K.. sto:,ra§e T 
0 E Vdjmnmf. C, Kraft 
wag. (yfihr. 
s empel, st., Schlosser. 
MagnnS, 0.. Inspekt. 
Rietenberfl.r, ©., 
Pensionär. 
Schlag. M.. Lederarbtrin. 
Strid^e, 99.. Sckmked. 
Bvigt. P.. Bntrerhdlg. 
t. st. Hollanderstr. 2. 
E Roa<k. ff.. Lehrer. 
Balenitzin. O.. Dachdeck- 
mstr. 
Gerhardt. R., Asm. 
Kallert. R., Kunstgärtn. 
Keisel, 51.. Gaflw. 
Knödel. G.. Gern. Oö. 
Sekret. 
Dentzet, V.. Schloffermstr. 
Venzel,rh.. schloffernlstr. 
Holländerklr. -> 
4 Baustelle. 
9 E Treche, Ehr., Drojchk. 
Rimier,*, TroschkFuhrh. 
Lchönwald, E.. Fuhr». 
^Ztr-pekk. 
lrrche, L.. Maurer. 
Ä., Maurer. 
iOE Graffow.K., SptbiLT. 
Kgk. Äotaftnamt. 
Bachmann. Zoümspekt. 
Betdner, Gafiro. - 
Blume, V., ^nttennsir. 
Meyke. O. Ätm. - 
Palnr.M., Gtragb.Beamt. 
Raschke, H., Ww. 
Reiche. Ä. Ka,ner. 
Silbnnaget, G.. Packmstr. 
Ttruck, H.. Privatier. 
Wirbach, K., Lehrer. 
11 Ctalluugen.geh.z. Kr.10. 
12. 18 t- a. Aalderseestr. 1. 
E Bredereck, L, -temiere 
(Berlin). 
BIBart/Bäckerei. 
Beckmann, Letrieb»- 
leir. 
Bredereck. R., Architekt. 
Brot>korb, Pauarb. 
Lhudv, H., Kw. 
Cornpart, t£, Pensionär. 
Fischer, H., Dreher. 
Lanrch. I., ffim. 
Linke, G., Barbier. 
Merker, H., Burdntck. 
Rutenberg, M.. Bv. 
Loigt, A.. Abbntchmttrr« 
nehvk. 
SeU, C., Schlaffer. 
•^r Walderieekir. 
14 I. a. Dalderseestr. 30. 
E Bomerk.A.,Ligentüme- 
rin lWaidmannSluftr. 
VMciira, R.,Buchva!u 
Böhm. 6^ Böttcher. 
Durst CX, Atm. . 
rugelma«», L, Der 
#alHmewfr. 
t # ijulirniaii:», ,7, iVcncher 
itnOiUT, W , ,{uiarifii. 
Mfbißer, VI. •fVerfmfii1, 
^onit'liy. , Wntfi 
Aleiifhtr. 
Rc.il.Lv,  tJ.. Cl* VUuei 
f chiitimeli»|c;nilfl( 
Mit:’. 
lo E Ul, ;MfiiMrr. 
81<i)er, W. vanb,itl\ 
l'i E «chiilje. iW , '^iibrli. T. 
i^U'tei, V, 2nge tylft(chn 
Hlstv. T. 
If, T. 
n.ltiEBitfie/a.^hifbff.T. 
E. V«rvpu'u G, ftbifbfj 
VJlx. .'18/. 
tfewuu, Jl. 5thofi'!«idf:i' 
_tbrf. T 
Lplctz xl, H«iiiimniiit. 
Ihn Vitflcrvlay. 
E etrtdt Jlnllif. 
Wenns. :tt, .'lbliur.h. 
nilterilehm. T. 
li> Vitjfryln|. 
E -labt 
Richter, H, Ta.i»l>ecktiel. 
2<) Lagerplatz. 
E veüer.W.. Bergwerk-bel. 
lTreSden). 
Melier, R. Holzhdlg. T. 
r Gemarkung Berlin -> 
Seeltr. -> 
21—24 Holzplay. 
E Staltn, :d., Asm. 
(Wumerkdorj). 
Horve, B.. ^uöhoU T. 
25EGoemann. ft-, •< anfiel 
(i'crlin). 
V. Spiet, xl., Vtravenr T. 
Bilke, ki., Playmni- 
Dot-^cr. P, .(hitfthcv 
Dorawa, A, Dreyer. 
Ennulat, A., Äw. 
k)ri chmulh. Q., Schlosser 
mtffl#. M^ ßabrfarb. 
Großkopk. (I., Ärreströg. 
Wilntg<r, Schlo's?r. 
Laufe. M., Kv. 
.verbit. yi, Wm. 
HtibcbrunM, M„ ©uv 
.»laulle. L. Sty. 
Näthke. C. Tn-Her. 
Oblsen, M„ Äw. 
Pslok. H., JÖiiefadg. 
Rauhnt. G. fluifch<f. 
Risch, P. Straficnb. 
schaffn. 
Ritter, ft., -chlo5«r. 
Rothe. ^Tjgeiu 
Rödi. M. LZv. 
Sacher.E., ReichSlagbote 
Lchwar^er. Ä.. Wettm'tr. 
Sp:Lgetberg.G..Bnchdruck. 
Spie#, tut, Pol. Sekr. 
Ulrich, R., Schlösser. 
ZirowßN, P.. Maler. 
26-29 Baustellen. 
tO. 31 E Schul-e.E^Fuhr- 
aesch. T. 
Lchön. 11)., Ww. 
32 E LÜderiy, H, Favrk. 
des. T. 
Flugzeug Daffendrk. 
<L Dotter T. 
Zimmermann. Maschine«» 
tbrk.v».m.d. 
Projekt. Ltraß« 
33.84 E Brehme. 
Rentier (Berlin.) 
VSrthraejan., «,,tftchih 
Ast.' I., Inspeki. 
Laagen, E.. ßfm. 
Hardt. Kraftwag. ,^ühr 
Heldig, E.. Gast», t 
Kripke, S». 
Kröcher, A. Sjrafeb.^aht. 
H th'$1, St Kkm. 
.lt#g(n>., 6la!i.s«ui|M#ljm 
3t 1 ^ntifirdf. 
40 1. 
41. 42 
13 44 Viiflcipln|. 
E varttvtv. R, 
(V^r. t»i). 
Mtt'ff, O. lliurut 7. 
fivigi, M, Jtbbntrfnuitrr 
nrlmr. 
ir> t .1. HoHanJeim*. ft| 
E Holy. tU/. Ntiitirti. 
Vlltm. P, vaiidfUm, 
,>ilt(U»(ii^X ft. 
Morjcnpost. T. 
Gottbfi’urfi. ut, jifuiiit 
Krüger, R., Schmied. 
«u,ki, W, Wv. 
Merken», H., «echu. Rat. 
Rothner. XL ti». 
Schmidt, I., Ktur. 
Schulz.' ($., Jnspekt. 
eieubtf, F.. Invalide. 
Volk. 0., S«. 
35 E Semi|, A.. S». 
(Aesidenzstr.- 66). 
Pomplitz^Z.. ^leischermltr 
36 E Grabtke. ^., Schmiede» 
mstr. (Berlin), 
»ro^mann, H., Lchmled«. 
Linke,' 8L, Dlv. ^ 
37 Baustelle. 1 
38 E Blamke, W., «astv 
(Berlin). - - 
Eibl, 2h.. Frau. 
Feickert, Overmftr. 
Hanh, «h. i|., Werkmfir. 
Hufna-el. A.. Asm, 
Jahnke, Mv Asm. 
— B., Schloff«:. 
Kuck, L, Äuchdalt. 
Labest, H., Haudel-rn. 
Leppien. S., flabrtbes. 
Malthey.^onai-, H, 
Majchineusetz. 
Meyer, «., ^rau. 
vtarkowiak, Packhoss- 
arb. 
€taro*fef P, Telseuhdlg. 
^nmr Dnestr, 
ftliiii#, C. Asm. 
AI,mich, P. titti.illri!. 
Mtiuenimnii, W, Ct>. 
Ongeit. 
Rei, kf. ’ähv 
rl'otgk, vf, Harldltuir. 
.Vi'llätidnftr 
4‘t geb z. 'HthbcüiHi. U‘2 
17gih t. Wcttbruftr.M 
Ren^enzitr. -> 
Mickestr. (Ost) 
Letteallee -> 
Baustellen. 
<r Pankoii'er Allee -> 
BauneUcn. 
Älverl jrri^ng^h. ->• 
^umbft. d. 'Strofefnfrastn 
gey. Pankovcr Allee 
Wr. 52—a4. 
<r Pankower Allee 
paikanlagen. 
Vdttaffee -> 
Neptimstr. (Ost) 
Ceestr. ->* 
I dfb. jii Seeür. 24. 
A £ Samt), ft., Manier, 
^auiu. 0 Manier, 
«chuli. t^., Maurer. 
S:t*flcmdnn, H. jVlv. 
’t E i^auDmn. X:el)cr. 
Schröder, VI, Moidj. Art». 
4 E dzovunei. H, Wv 
6<f)liebtntr W Handr!-ru 
5—‘2^ Brt»stelle«. 
29 E Banm. R, Maurer 
Btiljr, ?l„ «lMB#iih.{ynhr. 
Baum, ?1, 5?y, 
— ‘S. Äw. 
Niedrer. M., ftuhrb. 
30 E Roprecht. D-. Sw. 
At:vauS, fl. LeWiilmttte!. 
Hohenberger.9^ Tapezier 
Pollen. G.. 2chrifhe|. 
Scdlimps, K.. Kassenboie. 
Schmidt. P. Japser. 
S rank. R. Frau. 
Simon'en. rt., Maler. 
31 E Aunftmann. M., Antu* 
inobthluhigetch. T. 
Schmer. H.. Vw. 
Boigt. «.. Mechani/. 
Seestr. 
Nordbahnstr. (Oft 
Rajchdorffsir. -> 
1—6 Baustellen. 
E Amen deiche Crbeu. 
Amendestr. 
7—9 E Rappe. S, Fadrk. 
(Berlin). 
Rappe & Hecht, 9, 
Blumen T. 
Stantoweit, 0, Heizer. 
10 E Schröder. 8., tfitch 
räucheret. T. 
11 EToericke. F.,^astw.7. 
12 E Sei-, K.. Schlo«er. 
Geppert. 0, Former. 
«elL, Tisch.er. 
13 E Frankenttein, S. Asm 
V. Dzuda». v».. Asm. 
14 geh. z. Lommerslr. 46 
Sommers». 
16 1. a. Sommertzk. 10. 
E Schley, &» tiifliRtcm. 
Bruchmanu,O.,Metallarb. 
Hahn. M., Gärtner. 
Hildebrandt, 2^ <vw. 
Kaffube. E.. Metallarb. 
Koob, 3* Metallarb. 
Cito, M.. Wächter. 
Röcker, F.. avuaCatb. 
Sloebe, Vw. 
Trohl, A., Dw. 
Unfug, C.. Tischler. 
Äenuinger, M.. Maler. 
16 E Rothe, H.. Rentier 
(ReuUllu). 
U FUchncr. V, Ob. 
Poftfchatf«. 
Dressier, L. Schlosser, 
^öhrvach. C^Metalldrück. 
Jacob. Tischler. 
Aapke. fc. Dreher. 
Aralr^H., «ft». 
Nderyardt, Mr, Buchhast. 
17 E tfjtfleif, £, Heizer 
Pleliae, C, Am,mach 
Vüi<fmuuiii,P. ^rtiiftf,uiii 
<fgflrW, üi,*ol<r. 
Gleisn',r. H IiM-lev. 
icllfi, ‘W. liipeoient. 
>uttk>riese». ’J‘ Uiifurur 
f)f. Vt. OflUt 
Viireitei.H., iiUuinnm’tt 
1H E. ^irtr.mr, v. VvfvnnM 
iXuljr. <t D. 
(#tvirtvtvMi, VI, l)uilchiti 
mtti. 
Itillfvichadvn.P . rdiloifcc. 
A« n. iC, fliabnjiihr, 
Maus, tf., ,iM.i 
Müllei. P, •noliKdtb. 
Paul, W. Weifmltt. 
Vilchfii, «i «rtiio^r. 
’Hf), ii».. Schlntfer. 
Ltiaßburg, M. rapezin. 
W E Mullrr, v« Sdiioftir 
E IftfW, iV, 3ttlO”«ri. 
Donner. C*, 2chlv^i. 
zrtfßfner H. «»m 
W, OnualiSe. 
VdßrrplQH 
E Miri. C, Bmilbfamt 
lEichdotmir. 53). 
Rohst, ,t-, -Tiichitftfmitv. 
21 E ^ei-eimaiin, H, wjm 
(BeilmK 
Tienet. ik’., Mechanik. 
ttVeimami, tf., LZerkmttr 
Lnp'chai. Ä.. tUirm. 
Mündel, M. Näherin. 
Gue l VI, tiifvitb. U'tfiaib 
€chmu|a. ,X. 2<6«o»er. 
Schwörke, M.. itfip. 
<2 turnt. tH , T?p-er. 
Pnlz.nz. «.. Xtjdjier. 
;hf«evnoki, 0, Lrebcr. 
22 E Iciqelrnann, H., <h'm. 
(Brtiim. 
öflflfu, W. GaH». T. 
•<- ^'ordbahir -> 
21 E Äalji, W., Rentier 
iNir-erschouliau'en). 
E -t'eumantt, tf., Eigen 
lümer (Pantow). 
VBiflke, P. 
Iacobi, L'. Stichler, 
Atoll, 4S. ,>onncr. 
24 E AI06, tir., Rentier. 
25 E Udnig, Ch, Mattrri. 
Brandenvurg,O. tioimer 
.‘Zaeroi^er, W.. «chnftsey 
26 E Behrendt. A., »kohlen 
hdlrin. 
Bebrendt. A.. Maurer. 
27 EMöüti; 3t., Eigentum 
V A4*Ur, I., Aiempner 
Damm, B, Handeltm, 
Möller. H, Schmikdemstr 
2S geh. z. commerftr. 14. 
Sommeritr. ->• 
29 geh. z. Sommerstr. 44. 
30 E Bolkmar. C., Gast». 
Borst, VI., Bahnbeamt. 
Faeler, C, Bahnbeamt. 
Tänzer. M, Ww. 
Itrilf, L., ,>ran. 
HauSmann, A., 54riftfe$ 
Clloidt. F.. Tchloler. 
Popz-da. %, Frau. 
JHoibei», Bahnbeamt. 
Schecr, Lackier, 
rchure. S.. Dw. 
31 EIeremia», V., Wäsche 
kadrk. T. 
Aupta, Schneider. 
Brumm. M.. .handlgrgeh. 
32 Banstelle. 
33 E Illtg, A., Rektor 
a. D. 
Brauer. O.. Schlöffet. 
Aöhne, F.. Rektor. T. 
Lader», tf., Alempuer. 
34 Baustelle. 
Amendestr. •>> 
Bausteüen. 
E Ameude'sche Erben. 
Ra^chdorststr. 
i» E. Cbm, >> . <tt.ihi Fach- 
lehrerin *>), 
Chm. Mdinu«2iitbi» 
iuge». st. T, 
tnEP.ifchtf .Mfgi.aefrT. 
tt E. 
^rmliuib, W.. Rentier. 
H“ E. Piuu». st . P'arier. 
111) E. Vi>H'U!|Viaiu< 
Avii'it, ;'l.. j>cr«. P,amt. 
Pt'lpu^uisid. Xt 
«VciM iin-t'r. 
h 4 111(^1,101!^ z. 
V<tie«u(#e -V 
ii1 Eke laG-uprA'., VubouL 
PiufeiJxuu. 
Günther, A, K.iuv. 
'Hohbf, M. Vihieiin. 
13 E Schmidt, 91. 
SchmtM, A.,ttra'tt-ro'chk. 
IVtr. 
UEHanMer.O. turaut.T. 
Ifi E Süß, if», ifVm. 
Roth, V, ilra», 
Ist E Mrtj«rlu*r<fr. 
Eigerilinnrin 
Grenzer. A. tfpßi. 
17. 14 Schulgebüude. 
E Geitt»in?e3iein!ckendork. 
tiAlemptit. 'S, Rektor. 
3. Gcmeindesain.e. 
filmet, C., Schinbieir. 
Auhleweinkir. -► 
Parkdiilaivu ->> 
19—'M Baunellen. 
U E Lntter. ?>., tfigentuut 
(Proo.nVti. tot«). 
Becker,A. Ltrahb Schaffn. 
Yflfunht. Ö.Trcr.tmtir, 
Bierkam^, H.. Alempner. 
Bugenhagen. H., Ltraßb. 
^adr. 
i^n’rb. R, Werkzeugbrelj. 
^0''nrann, F. Llaschinrst. 
Hobenüein. C.. Händig»« 
tte.i. 
Höly. A. Mai. 
3oW, I, Amu 
Vur, X. 
Mareiich, (i., Maurer. 
Müller, C, Steinte,. 
Refchke, P., Lchloffer. 
Sttmiff. F., -ch'offlr. 
SecgeiS. R-, Tro:chken- 
tittsch. 
Sützbier, V. Treber. 
Tudandt. M.. Frau. 
Wrndland, P., RohrleL. 
Siel,, 0, Golbarb. 
Rätters F.. Tre er. 
$2 E Aalbe, P, Zöpittmffr. 
Aschendon, Z}, Schloffen 
Göß. F., Maurer. 
Haberkorn, lopser. 
Hartmann. 21. LchNft'etz. 
Haschte. P., Babnbeamr. 
Hohenber^, S^Schloyer. 
Jde. 9L, tottößb. Führ. 
AaSke. M., Lehrerin. 
Huger^Straird.Beamt. •' 
Matzke, P, Schlöffe», 
Menne, Ingen. 
Morif, k.. Bürodea«^. 
Maller, kr. Bäcker 
»i|, Schlaffer. 
Buulfe, 3., €d)io*?e£ 
Projan. f, Stratzb. 
Schaff». 
Rietdor>. 8., Bä»ovorst» 
Schmidt, 8U BnchhaU. 
«cholz, A-, Sch.oner. 
Dtnpp, A., Modistin. 
21«, M.. Schlosser. 
Voller, A., Former'. 
L^eichard. Tapezier 
33 E Krüger, C., H*m. 
Banisch, ö., Poiiier. 
«oldl, E.. Stratzd. Führ. 
Dudichu», S-. Ww. 
Fiedler. G., MechaniL 
GestSi. L., Stell«. 
Glawe. tt., Schlosser. 
Hartmann, 2L Formet 
Haffel. P., Schlosser. 
Aaniew»ti, A.. Schneider. 
Pankower Mre 
(Ost) 
Reftden^tr. -> 
1 geh. z. Refidenzstr. 106. 
" Durchgang ). 
Leiteallee -> 
2.3 E Fabiich, Ütutornobil 
b reich f. Bctr. 
Silbisch, E,ttf«nb.?lffifL 
Rah». 3., Sm. 
Söldner, P., FtL 
4 E Iaeger. Inge». 
5 EWustrov, R-, Hanb«I»m. 
t! E Hcinemann. E., 
Aondiror (Berlin). 
V Eichberg, A„ gfin. 
7 E Schallehn, A., 
Aouditor (Berlin). 
Reugehauer, R. Äarter. 
Rothenbücher, A., Dreher 
6 E Swierrzynski, lklse, 
Eigeutür». 
Aubni, j$., Schlosser. 
Aiihr, fl, Handtchuhm. 
Leümann. W.. Fabrkarö. 
Neitzel, R. Atm. 
5Rrot|, Asm. 
Lchliszio, <L, Bahuarb. 
Schurze, Fleischer. 
Sengpiel, E.. «uischer. 
Tier, V* Schloff«. 
Wegen,r, «., Änliche,. 
34 E Lach. Sachhaitrin - 
(Grünau). 
Nt MartheS, V, Wv. 
fcbei, n., Maurermstr. 
Anders, Schlosser. 
Braun. 8L, V». 
(Eckart, S- Schleifer, 
tfbrlicki, F., SchneideL 
Tildemenier. $.. Asm. 
vrab-don, 0., Monteur, 
•vahrn. «uüthet. 
Aahnert, M., ti». 
Lehniann. W., Schloffen 
Lö cher,-A.. Jage». 
Matche, F., Säi'öfter. 
Rrdring, F., PeuftönaL 
Prütchle, % Äuhehö,
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.