Path:
Periodical volume V. Vororte von Berlin Berlin=Oberschöneweide

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

;V-'v 
ifr-V- 
£^ . 
»«cirr' 
v^r 
9: . 
&, "- 
#■> 
■ V. Teil Berlin-Oberschöirewei-e 
— 2(Jti — 
Rathenaustr.—Siemensstr. 
I- 
'4 i 
"&* 
£ 
»• 
t 
« 
X 
Zz‘, 
> - 
Sl^ 
fe&.- 
Sjf-, 
S-" 
27 ©ietiitg. SB., FrI. 
eicic, ©., Schaffner. 
SoBottt, O., Schlosser. 
Höhne, H.. Schlosser. 
' Kindler, 81.. Frau. 
Jtlufc, 15. Monteur, 
tiengerl, SS.. Rohrlkg, 
Lösch, ($,, SBeifmflr. 
Loch, 6., grau. 
liu.'iö, 1U!„ Porlicrfr. 
Mansfeld, tv, Tiichler. 
Miller, B„ Mw. 
'Obst, SB, Sdjioiict 
Soctoctl, O, Schlosser. 
Stephan, 3.. Schlosser. 
Ziemann, 3)i., Silo. 
28 E. äloacT, M.. ftntu 
(SicmciiSflr. 30). 
V. ßcRtovicv. fl.,5ierttalt, 
itlemt, 31., Wächter. 
Polifka, It., Ww. 
Storch, B„ Monteur. 
Thimm, 91., Dreher. 
Wagner, M. äSertmHr. 
29 E Klotzkche, 9I.,(iigc»tüm. 
" (Str. 3d). 
Drzymitla.P.,Drahtzieher 
Ehrhardt. F.. Schlclier. 
Staute, {y, Klempner, 
lsabel, ®„ Äerlmslr. 
Galle, 0„ Fleischer. 
Hin?, F, (schtihiu. 
Lep'e, iy, Heizer. 
Melke, H.. Süeilmllr. 
Pleiffer, D., Nälierin. 
llhtttonjili, P., Dreher. 
Schillitig, IS„ Säu>. 
80 E Stlog|die,8l., liigenlüm. 
Slfjmiis, £>., Parier. 
Döring, SS., Gastw. 
Drä >er, $(., S!m. 
(Üülbeitp eiuiig, ($., 
tjuijniuscruefim. 
Hauer, 10.. Maler. 
Stampilc, M.. Werkzeug m. 
itaSycr, P., Mairijuieu* 
aib, 
Megqer, I., Schloff». 
Oleynil, !)!., Stasi- 
ivngmffihv. 
Roll, to.. Schlosser. 
Tyliier, St, Heuer. 
Tlliclc, ®„ Kohleichdl. 
31 E Luple, F., Plwatier 
(Berlin). 
E Nkhlsen, G. Privatier 
(Silliclminenhofilr.loj. 
V. 5oft, C. Stirn. 
Conrad, E, Monteur, 
iioltmbadj, L, Feiicr« 
weljrm. 
Koppe», Riiiidjer. 
Lange. O, tiert-iflr. 
— Eil», Bäikereifil. 
Lietz, Ei., Pailer. 
Lorenj, VI., Triller. 
Maiemsli, I., Uotomot. 
fiuljr. 
Noock, St., BootLbauer. 
Slülfc, M., Ww. 
Schmidt, F, Schlosser. 
Ciippekohl, Ü3„ gtileut. 
Stumpf, 8t.. Änlicher, 
'ncmanii, B., Ww. 
32 E Lupfe, {?., Privatier 
(ilcrim). 
V. Jost, <!.. Stfm. (Sir. 31), 
Siordjarb, H., Hei,irr. 
Brünning. 2)1., Schlosser. 
(iSrofje, W., Lagermstr. 
Haipain, L'i». 
Herrii-.ann, P, Monteur. 
Krulchwir. 48., Dreher. 
Lange, M., Maler. 
Raerger, M„ Ww. 
Neuber, W, Gaslw. 
Sicuicdzial.O., Zimmer m. 
Schober, P., Banbwalzer. 
ediönbetf, R, Trogen T. 
Schtilj, (tieftet. 
Slodi, iü., Schlosser. 
Tlieede, P., 'Kraitwagen- 
iüliv. 
Wogwod. O, FaBttbcamt 
33 E Schmelz, St., iHeiitier. 
(Stufet, ftnlonialmr. 
Hiihle, H., Mouleur. 
Lcmple. 15., um. Sanit.Nlit. 
Litrforo, SB., Obst. 
2 bonarf,W./irallro Rüfir. 
811. a. S3ill):!rauteitI]oKlr, 
Nr. (14. 
E Bötzow, C„ Schlosser- 
m!lr. 
Wert. Äein-Ves. G. >n. 6. 
«il. m 
Senietl, H., 52tu. 
Sllblticg, III., Rleitchermfir. 
Elsuer, H., Ra»,iierer. 
Fest, H., Schnlimmllr. 
Lucjaf, 0., Reutrtoeljim. 
Müller, A, Revolverbreh. 
Siripp, N., Jii'pelt. 
•<- Wilhelmlnenhofstr. -> 
2 IBfattljauS b. Aiiloniur 
titdje. 
E Katholische (Semctnbe. 
Barniherzige Schwester». 
Kath, Psarramt. T 
Rennoch, 0„ Piarrer. 
3—6 Baustcllüi. 
<- Ieppelinstr. -> 
7—11 Baullelien. 
Walbstr. -> 
Ebisonstr. -> 
15 f. a. Ebisonstr. 84. 
E Staubt, Q., (Lastw. X 
aietn, Ä, Portier. 
Ricbclcr, I.. Privat!etc. 
V.Fogei, W, Äeji.Baumlir. 
Kleezewer, S, StteltocT. 
Pahl. H„ Stfiu. 
Panbel, 15., Poilasfitl 
Phalinazeutische FaLril 
Cbcriptce ©. m. b. H.I. 
Reichert, O, Flugzeug 
suljt. T. 
Schi(redanz.H,Privatiere. 
Slrein!>el,!l!eg. Paurafti.T 
SSaqcittr, ff„ Oberingen. 
16—an iUauiicIlcii. 
Seupelinitt. 
24—2ti Aaullellen. 
3U f. a. Ralhauistr. 49. 
E Jerte, P., Magillr. 
Setr. (ishacloltenbg.). 
V. Möichler. Schlosser 
(Jlalljaniftr. 60). 
Stllenborl, 3., Dreher. 
Böhme, 91., Äuchhalt, 
Bolbt, H., Ww. 
Euqelbach, K. fifm. 
Paple, E, Lehrer. 
Vopp, I, Ingen. 
Schicht, C_ Werlmstr. 
Sagnrna, P.. Sdjmieb 
Sdiuhc.ir-Mnfdjiiicnmilr. 
Steinbrückner, iy„ Lehrer. 
-<r Ralhanistr. -> 
Runttnclsburger 
Straße 
Walbstr. 
-<-6)emarIiiu(i Lichlenbg.--- 
■<- Nobeirho! -> 
<?ril»bst>ickgel>.z.Nob«ISHos(!. 
Kriinbslüllgeh.z.NobelShojS. 
Bansiklleil. 
Siimblt. b. Slllgem. Glet' 
trizilatiwerte. 
E Slabt iücilin. 
Allgim.Eleltrizitätr-Ges.l'. 
'tiaimeUen. 
ßiuiibfiöd', geh z. Fuststr. 4 
bie 11. 
EdUonstratze 
•<- i)ioc6eniflr<i6e ->• 
SBa'bilraftc ->■ 
^-KarlShorsterl!ha»sIee-> 
Bailücllen. 
-<-EemartungLichlenkg.-> 
lUlcimtrt, (E„ (auim.üjcamt 
Twitlenhoss, H., Rtltot 
a. D. 
20 E ffltmcinnüt). SaitbliauB 
öaugef. Obctldiöitc» 
rocibc m. 6. .6. (ific. in), 
V. Kuhbouiel), P., Wächter 
(Str. 101. 
Dicketzut, 'S., MeiaNbrih. 
Köhler, St., Lberlehrer. 
Licitdi, E., Lorarb. 
Stümlin'n, P., Wertmsir. 
U.Cccoloiuiv, IS„ GaSmslr. 
Rieteil. iStu, Ingen. 
Schitaack, 0., Stirn. 
Seibe, 3)i„ taulm. Scauit. 
Steiner, H, ftfm. 
Topötiilk, 2Jt.,yctrie6Bleit. 
Woog, St„ itfm. 
21—23 Baustellen. 
Waldowstr. ->■ 
Roedernstr. 
Rathanislr. ->• 
StttoniuSürchilr. -> 
1 AntonillSIlsche 6. Katli. 
Gemeinde. 
Scharnwcberstr. 
•<- Waldowstr. 
1—6 Laiistelle». 
Kaiserstr. -> 
6—10 Staustellen. 
■<- Cstcnbltr. -> 
<■ Partstr. 
11 I. a. Partitr. 5. 
E Rotzbach'tche Erben. 
V. (Stimm, 3-, Techn!/. 
Ufartäbcrg, \i, Siellm. 
Senbetp, H, Wertmsir. 
FIcticher, H, 'PetiRoiiär. 
ivlinnl. i)i„ Schlosser. 
Rric'.iich, M., Vüroassilt. 
Jantz, 0, Kim. 
Lange, 5l„ SMent. 
Maiyt,. 81., SJüroossiit. 
Müller. Sl„ Schlosser. 
Neun,an», Ww. 
SdjemieniaRii, P, Krast- 
lvageimllit. 
Seibcl, Schuhm. 
18cg:ier, ÜB., Schmied, 
12 Garten. 
13—17 Staustellen. 
-<- Kaiserstr. -> 
18 I. a. Jiaiferitr. 13. 
E Gcmeinnühilie Land¬ 
haus - Banget. Ober- 
schöneweide m. B. H. 
s'Jtr. 10'. 
Döhler, M., Seamten« 
Sielloemct 
Hertuer, 12., Dr. phil., 
Oberlehrerin. 
Hohage, St., Kontrolleur. 
19 £ Scmetimüu. Landha.i« 
Banges. C6er|djönc' 
Weibe m. 6. H. 
V.Knhdoweh, P, Wächter. 
Breesen, W„ Technik. 
Sfilev, i>„ itfm. 
Arot i, F„ Technik. 
Olünitier, M., Sl|ni. 
flioening, 6„ Prokurist, 
ivtauttjarbt, $i,,5ßo!t6eamt. 
Schwarz, <!>, Asm. 
Schillerpromenadc 
Rathauistr. ->■ 
1 f. a. gtatijaiiiflr. 9. 
E ItietuS. 
Kaiser!. Postamt. T 
Eehrmann. P, Post- 
birelt, T. 
Schlage, A., BriestrLg. 
2 I. a. Äiimarckstr. 24. 
E Kirchner, U)„ Architett 
(Challoltenbg.). 
V. Brandt, 81., ÄcrwLlt. 
(Parsevaistr. 0). 
KreiSspartasse Slicber» 
baritim, 'Jtetcuf. A T. 
Cilütronfcnta.ic Jliebet« 
baiuim. T. 
Atermann, M. Itlgcti. T. 
Anbach, if., (Sstiiw. 
Haeuiler, Gl„ Ww. 
Huhn, St., Inge». T. 
MarlowLti, H, Dr. phll.,1 
Oberlchr. 
Menge, H,PW.KreiSsch»l- 
i»lpe!t. 
Pauluhu, I, Bote. 
SihotctbS, I., Dr. phll, 
Siljjcaloiretl. 
-<r- SiSmardftt. 
3. 4 Baustelle». 
(Boelfjeftt. -> 
5 Sauiieilc. 
6 j. a. Wilhelminenhosstr. 
Nr. 25. 26. 
E Kabeliti, A, PrioattetT. 
Brelag, R., Portier. 
Bnlcr, D., Schlosser. 
IBuliti, 81., Zigarren. 
ffloslinSli, F., Ätzt. 
Heinrich, P, RIeiichcrmtir. 
Kühne, Agnes, Kolonial» 
Urnen. 
iliemuS, Fabrkarb. 
Schröder, W.,Sleuerbüro< 
»orslch. 
Sicaitt, H, Dlcgillrat. 
Spar« u. Ärcbltbanl 1. 
Oberlchineweide, e. 0. 
m. b. H. T. 
Stein, st., Wertmstk. 
Werdte, M„ Lehrer, 
ffliihelminenliofjtr. -> 
7 s. a. Willielminenhosstr. 
Sir. 27. 28. 
E BrunS, ffl., Zimnter- 
mitr. (Scrtin). 
V Dciimer, O. Etratzb. 
Ob. Kontroll. (Nr. 7a). 
Blaudschuik, 31., Zngsühr. 
Hotop, Heien«, Blume»» 
bind. 
Scut), M„ taufm. Beamt. 
Irögiier, St., Werlmstr. 
Weidemann,F., Schlosser. 
ÜBimmcr, $t„ ffleitmur. 
Wolseusteili, 6li|e, Rauf' 
IjaiiS T. 
7 a (. a. Wilhelminenhofstr. 
t«r. 27. 28. 
E Brnn», ®., Zimmer- 
mttr. (Berlin). 
V. Deltmcr, O., Sträub, 
Ob. Kontroll. 
(fppmaim W., Werlmstr. 
Freude,W., UmtSger.Setr. 
Solo», H., Blumeiilibliin. 
Jaeblcke,H.,Elsenb.ÜIeamt. 
jttalt, H„ faufin. Beamt. 
Obalsty, F., Postschaffn 
!Heiche«, ft., Filialleil. 
Schmolle, B.. Oberm str. 
Tee«, $., Prokurist. 
Silttl, 9t., Montagemstr. 
Woislnstein, (Elije, Kauf¬ 
haus T. 
Baustelle. 
(Äoctfjestr. 
}. 10 Baustellen. 
■<- SiiSmarctitr. 
11. 12 Baustellen. 
13 f. a. 9talhaugiir. 10. 
E itojlhlibti, I., Kjm. T. 
Bergan, O., Ingen. 
Lernt, St., flfnt. 
Hylla, G., Realzymuas. 
Lehr. 
Kupfer, ffl., flfiii. 
i Lange, W-, Buchhalt. 
13 Lebzin, tut., Lehrerin, 
Besser, li., Lehren». 
Lohan, P.. bchlossennstr. 
Müller, (£., Apoll ek. 
Sioaif, O., Töpseriustr. 
Pohl, F., ÜBerlmilr. 
Zischet (£., BürobOlsteh. 
Troe.ier, (?., fifm. 
91olljau8(tr. -> 
Schlvßparkstr. 
Wilhelminenhosstr. 
1 i. a. WilhUniinenhossir. 
Nr. S2b. 
E Schneider. P., Möbel 
iraufpoitftililjctmmen 
liofftr. 82c). 
Domfch, (£., Dreher. 
LieS, (il„ Fabrkarb. 
2 Kolileiwla?. 
E Müller, M., itfm. 
(Berlin). 
Wichiiowski, H., Kohle». 
3—8 Baustellen. 
9 E $crraingc|ell|ch. Bit 
helmineuho! in. b. H, 
(Schönebg.) 
V. Sicher, G., Portier. 
Noalk, H., Bootbaucrei T. 
Play, (I., Monteur. 
Bieroti, H., Srau, 
Spree ->• 
10 Stättcplnh. 
E Zeiraiu • ölcs-llschast 
'Wilhelmiueiihoj m.b.H. 
(Schöuebg). 
Kreitlzow, St., Kfm. 
11—11 Baustellen, 
tii E Blas;, liigentüin. 
(Berlin). 
Apfelmlinn, C„ Klempit. 
Anersch, 0„ Postschaffn. 
Allst, l?„ Monteur, 
Ceylarek, Ww. 
Hoffmaun, B, W«. 
KonopSIi, M, Schiffer. 
StoIlticroicA S„ Lieister. 
Laue, 91., Güitler. 
i'cbumii». 2., Hoiibiior. 
Leimn!ohn, M., Werkmitr. 
Linziweck, 8t., Tcchnilct. 
HJIiuitj, A., Silu. 
Sloatf, P., ffliaurcrpol. 
PospischU. I., Schirrmstr. 
iiiiitouS, H., Lb.Werkmstr. 
Sellentin, E., Vollzieh, 
Beamt. 
Siege, 0., Schlosser. 
Steuiberg, M, A!w. 
Woznicki, St, Ww. 
Ziillilicrinan», St., Teppich 
loeber. 
10 E Luther, 0„ film. 
V. Kolter, O-, Maurerpol. 
Böhiner, 8t, Stiften. 
Heinrich, (£. Dampf» 
wäschereibes. 
italdiilteroicz, I., Kfiit. 
ftrcnizoti), St., Ban» 
maierialieii T. 
Pobzeliii, St. Schirrmstr. 
Schubert, H., Koutroll. 
Schulze, F., Lehrer. 
Spreeberg, D„ Werkmstr. 
P.Taschitztle M.,Konlroll. 
Tzschoppe. D„ Former. 
17 E Müller. M., Hanbelk 
richt. (Bet in). 
V. Schulze, P, Ksm. 
Braun, Ö., Sietrttbilcll. 
Ewald, St., Crpobletit. 
Greulich, H., Schlosser. 
<8runb, W., Anilrselr. 
Stlotj, Gf-, Fotmermstr. 
Singer, S?., Maurctpo1. 
Utaafcb, P., Werlmstr. 
Sonioii), K., Ww. 
Schönsilch, Ksin. 
Thomas, 9t„ liinrtchf. 
WichnowSki), H., Kohlen 
18 geh. j. Wilhelminenhos- 
(trajje 82. 
SBilljelmineuIjofflt. -> 
Siemensstraße 
■<- Stubcurauchbiiifc -> 
1 EÄfthii, $., lEigentiiniiin.T. 
Schwoch, M., üiiiv. 
XaBBerlslr. -> 
1 J. o. labbertftr. 38. 
E Kling. H., Werlmstr. 
(üaebt, H., Schlosser. 
Gollasch, $., ftut'dier. 
König, SB., Rentner. 
Runge. ti„ Jnspelt. 
Boinitcr, P., Vagttmsit. 
3 E «ISfet, tt., Stechn, that. 
V. Specht, H.. Dreher. 
Bahr. M.. W«. 
Erbmann, O., Schlosser. 
Süiincii, I., Eiseichobler. 
Jiiillkc. H.,Hilsrweichen- 
stcll. 
Klenke 81., Eilend. Beaml. 
Kocht», f?., Schlosser. 
Krugei, SB:, Schlosser, ' 
3 Schmidt, A., ilrostroag. 
Führ. 
Walixschke, $$,, Schlosser. 
Walter, F..Lii«nb. Beamt, 
1 E Haferlanb sey., S., 
Btgcnliini. 
DuoiPier, I., Ksm. 
Haferlanb,l!.,Färbereillis. 
T. 
— SB., Färbereibes. T 
— Gebr, Färberei T. 
Krieli, A.. ,{abrlatb. 
fiuu(e, itiairor. 
Lauge, O., Uagcructroalt, 
Lilgow, H., ffaCrtarb. 
Muth, 81., Fabrkarb. 
Schubert, 41., Fabrkarb. 
2ai'bctt,i!S.,Cb Maschinist 
Wcigel, B.. Fabrkarbtriu, 
j E Haferlanb niiii., 6. 
Eigentitm. (Nr. 4), 
Becker, 0., Fabrkarb. 
Huth, 51., Fabrkarb. 
Merzke, 91., (üastm. 
Stilett, St., Fabrkarb. 
Slalepaftt. -> 
0 E Stubolf, E., Rentiere. 
Dürre, H., Heizer. 
Aonebler, 9t., iücauec. 
tmmaim, Kuttcher. 
anaS, Sliina, svoufitüreii. 
Slci), H., Heizer. 
9tciti,v SS., Schlosser. 
Schulz, P., ISaum. s. 
llmetburger, 2., Zigarren, 
Wojtek, SS., Zigarien. 
7 E 9tubotr, (?., ötenllerc 
(Dir. G). 
Busse, P., Schlosser. 
lilSljolz, ’fl., Schlosser, 
lüfbler, E.. Schlosser. 
Celjmami, H., Schlosser. 
Munke, W.. Trogen. 
Dclbei, M.. Former. 
Schulz, St., Schuhwr. 
8 E (iltatj, 31., Rentier 
(ffibilonftr.il). 
Bergende, H., Fabrkarb. 
— 8t., Fabrkarb. 
Biömarl 91„ Fabrkarb. 
DraSdo H„ Fabrlarb. 
Flieger, Jf., Fabrkarb. 
Heinrich, ffi.,Fabrkarbtrin. 
Henkel ö„ Fabrkarb. 
Krusqke, O., Fabrkarb. 
Lehnianli, P, fabrlarb 
Micke, O., Stellmmstr. 
Vlcltc, H., Technik. 
Sleinilthaus, F, Draht¬ 
zieher. 
Ring, ti„ Saltlermftr. 
Scholg, H., Flcischermstr. 
Wanztick, O., Fuhrtierr. 
Zikala, E.» Buchliatteri». 
9 E Reichert, H.. ütcuticr. 
(SttauSbeig). 
Balte. 91., (iifmü. Schaff». 
Dornt», SS., Mechanik. 
Götze,!L,Mafchi»e»wärl. 
Henkelmanit. L„ Schmied. 
Hcnniger, P., Maschinen- 
arb. 
Moreirr, St., Tischler. 
Sloatf, l£„ Friiettr. 
Ulttmiid), x$„ Monteur. 
IHöger, aj, Former. 
Echönion. H., Kutscher. 
Schulz, M, Maurer. 
Specht, B., fflemeinbeietr. 
Better, I., Portier. 
SBcgener, 0„ Tischler. 
10 E dauert, O.. Ftthrh. T. 
Stnlchfiz, tii., Sirafib. 
Saiaffnet. 
Bet)er, O., Schmiedemstr. 
Ktolh, H., Handwerk. 
Krabiell, W., Schneider- 
mstr. 
Opatz. A., Kutscher. 
Itjüiling, Sl„ Ww. 
Zahl, H., Werkmstr. 
11 E !)lead, M. Ww. 
(Ebisonstr. 43). 
V. Kracke, SB., Bantbcami. 
Itiaucrnsciii», E„ W«. 
Berger, P. Ptätianst. 
Becndt, ($., Ww. 
ffletjer, O., Schiuieiniiftr. 
l. 
Boy, ffl., Fabrlarb. 
Itdel, F., Schaffnerin. 
Fähnrich, A., Fabrkarb. 
Fichiner, M., Schaffner, 
tiitunb, S5i„ jlulichcr. 
Hocke, St., (ijasttu. 
Kar, E., Frl. 
Kinkel, St., Fabrkarb. 
Köchlin, 8t., Fabrtarb. 
Krüger, K.. Fabrtarb. 
Ludewtg, £>., Fabrtarb. 
Mofchell, O., ©chloftec. 
Preni), Ü., Fabrkarb. 
Schneider, H., Buchbind. 
Schwitzte. St., fflio. 
Wrobiiiikg, F. Backwr. 
RololowSti, F„ Ww. 
äottmauu, O., Fabrkarb 
12 I. r. Wattltr. 81. 
E HeSte, (1„ Privatier. 
Brandt, F.. Fabrkarb. 
Homoim, H., Zigarre». 
12 Lanzle, M., ©tiaienb 
Schaffn. 
Richter, 81., Fabrkarb. 
■<r Waüstr. -> 
13 f. a. Watlstr. 1. 
E Melzer, R.,Skrchitett.7. 
ffllautoif, Maurer. 
Fölster, 81., Ztgaireitsbr!. 
Hanipel, 3)1., Stirn. 
Kr ger, Schaffner, 
fiunze, H., tBatfermftr. T. 
Mefnnger, I., Dreher. 
DbcnaiiS, <$., 06. letcgi'. 
Slsfifl. 
»labe, Schlosser. 
Rauienderg, Schiik)- 
inachciei. 
Schulze. 3t., Brauer. 
14 E Melzer, 3t., Alchiteki 
. (Nr. 13). 
Stpelt, Ww. 
Drüger, titimit. Kohlen. 
ISüutljer, iSierfabr, 
Hirte, SB., Dreher. 
!vi üUer. £>.. itoloniallor. 
Cbecmcl)cr,G ,9tauchcrwr, 
Salzmcbet, Aim. 
Sauer, F., Ksm. 
Schmelzer, P., Pol. Serg, 
Schneider. E.. Schaffnern, 
Selig. F., Portier. 
Slemer, illeilciib. 
gell, ylnmterm. 
15 i. a. Seulitr. 30. 
E Uhlig, @., Rentier 
(Berlin). 
V. Schulz, 6„ Schuhmmftr. 
Beh», F., 'Jtäljtii» 
Stogntanu, H., Malcr. 
Marqnardt, 6., Lackierer, 
Slalliili, St., Zigarre». 
Melhsesscl, !»!., Waschfr. 
Putzle, E.. (Slaicimstr. 
Stichler, P.. Bnchbliib. 
Schiller, M., Papierwr- 
libliiit. 
Schulz, H-, Ksm. 
Dciitftr. -> 
10 f. a. Deulstr. 1. 
E Silchmüller, M., Frau 
ßaact, <i„ PoitBeamt. 
Inner, Si., Friseur. 
Hampredit. H., (Süittec. 
Lerche, A., Werkmstr. 
Mcräucr, ?(., Konbit. 
Risse, ß„ Werlmstr. 
Sohn, F, Kohtenhdl. 
Szi mcia, F., Bauarb. 
Weisset, l£„ Packer. 
Zeige, ©., FabrkatB. 
17 E Lelienr-Bers. Sttistali 
t, d. Sliutee ii. Marine 
(Berlin). 
V. Sacljeri SSlagbalcito, 
Verwalt. 
Decker, .y., Brauer. 
Borowka, 81, Schlosser. 
Bnilirock, 91., üteuitor. 
Eisenmeitger.W,Fabrkarb, 
finadmue, il., Sonbitor. 
Kohlltardt,W..Zigarrenm, 
Mielke, 6., SBra. 
Ritschel, (£., Klllouialwr. 
Stomaiiomitz, 8t., Schuhm. 
Steinte, P., Jngeu. 
SBenborr, «., Fräser. 
18 E Bteidielt, ffl?., liigen, 
tfiniec T. 
Sltcitfclbcr, I., ESlo. 
Äiidach. Ä., Strasj-nb. 
Führerin. 
Färber, I., Ww. 
Heidemann. I.. Bürflftl. 
Heinrich, M., Maler. 
Henschle, 81., Glctlromenl. 
yetlchcnforaSIt, A., 
Lackierer 
Klee, 81., Wagensühr. 
Klein, 31., Ww. 
fllcilchniauii, 9t„ Fleischet- 
mstr. 
Köhler, 8t., Äinobef. 
Lange & Steffen, Butter 
Pfciner, 81., Piitihdliiu. 
Schloat, E., Wächter. 
Schneider, F„ Schmied. 
Schnitz, P.. Borarb. 
Soiineiiburg, E., ftfm. 
Steiler, M.,Priv.Lehrerin 
Wasseroogel, St., Seilen. 
Wnuck, F., Ksm. , 
ffloinimietj, !l)t., Gifeiib 
Beamt. 
Wnstenberg, B„ Ww, 
ebiionftr. -> 
19 |. o. Ebisonstr. 52. 
E Fischer, 8t., Fabrkbes. 
(Berti,». 
V. Fähnrich, St., Posamen- 
iterwr. 
SBurtharM, P., lapez. 
Ccroiniti, P., Eifinb. 
Schass». 
(Btaiibe, Schleifer. 
Heinisch, S., Fabrkarb. 
Heinrich, B., Tischler, 
stosur, R., Si'enbteh. 
Stalljer, F., Metallarb. 
Petereit, F.. @em. Arb. 
RachfahIA/Sirabd.Schff. 
20 E Wieck, VI., 'Jlcntiec 
tfflerntuchcul. 
Bauer, lf„ 81»kerwickl. 
Blaezyck, F., Werkmstr. 
Blefchke, P., Fobtk. T. 
SlSIjSlelb, F„ Ti,»l«r. 
Bökemeller, 61.. Fleischer- 
mstr. T. 
Dietz. W„ Fabrkarb. 
Sckert, P., Lagetuetloalt. 
Fotkert, P.. IHruitltam. 
„Heroin", tie| (.Flugzeug¬ 
bau i». b. H. T. 
Hollmann, F., Feuer» 
wehrm. 
Hotipenz, St., Fabrkarb. 
Lehlnaiill, L., Schlosser. 
Steninaun. H., Fabrtarb. 
Pfeiffer, Slbclhcib, ^uj* 
geiit). 
Pleil. I., Hosinspelt. 
Packeit, 6., Ww. 
Rüdiger. (£.. Ww. 
Scholz, P., Ww. 
Siicic, W., RnbikatB. 
Wieck, K., Tischler. 
21 E Schlüicitj, SI., SS tu, 
(Berlin). 
V. Lehutltnn, L., Berwalt. 
Stniol, SI.. Süiv. 
Siielow, JE., Schlosser. 
iStiriitopl). H. Musiter. 
Oeiier, 81., ftfm. 
ctit'chbnuni, SB.. Ww. 
Llirabctt, 81., Sliilotier, 
Lange, F., Schlöffet. 
MeiteuS, W, Schneider. 
Püfchet, Ww. 
illaial. P„ Zigarre». 
Schniahl, 2, Stilloser. 
Strobadj, P., Zniiiticriit. 
ffleibemaiiii, C.. .Heijci. 
-2E Bcm. Oberfchöileweidc. 
v. Kersten. 0„ Berwalt. 
Rcucrmelbciictlc, 
Feiierwehlbepot. 
23 EÄem. Obeischoneweibe. 
V.'Jtoack,B-..ö)ciii.Sltatcn- 
nntr. 
fflogoleioSti, K., Gledro» 
iiioni. 
Hoppe, ii-, Bürobeamt, 
Knbe, ®., sei enlibl. 
fflleißncr, 81., .(iuilroll. 
Sleuicl.i, F., Ww. 
Olist, w., Fabikaib. 
21 E Noack. Ww. 
(Sbifonitr. 4ü). 
Bros,, W. Fabrlarb. 
(üriiber, 9t., Technik. 
Günther, IS., llhiiii. 
Hanck, li., Sdiloiietmslt. 
SastD, Siotmbramt. 
Schnelle, K., Slcllni. 
Stiieik, SB., FabitutB. 
Thiel, E„ Sattler. 
Wlitzmulh, lil., Fuljnvcik« 
bei. 
Wundrich, P. Schlosser. 
JetewSli) tz.. Fabrlarb. 
25 Slälteplaii. 
ELthniamiX'., tiigeiitüm. 
(Wiilielraiiienhoiiti. u). 
26 Holzpla?. 
ELehmaim, H., Strilitekt 
('Silhclmiticiiiiolitr. <>)• 
®tä«et,Sl., «oljlenljblrin. 
27 EDiillbtobl,®.,Schlosser» 
mstr. 
ffllum, P„ Dreher. 
Brauer, sUtomeur. 
Fedjnev, SB, Heizer. 
Halliaul. H., Giicmoc. X 
Hlinelt, St., ffleschäliS» 
geh. 
Häuiel, M., Drogerie 
Henke, 5-, Kutscher, 
»atzte, B., Frau. 
MeeS, 81., Änlicher. 
2ti E Schutt). 15., Sapez. T. 
Qliermaun, it., Btcbimt. 
Hillfcbeia, 81., Pensionat, 
itahlke, 3, Kohle», 
fletiuer, ft., 9ieute„empf. 
Müller, Poilier. 
Schüffler, Th, Gast«. T. 
Treniter, O. Jfttit. 
23 E Wierzyk. Si., Pol. 
ileantl. a. D. (91u6oro). 
V. Schrddter. ©., Lehrer. 
Btanlenheim, E., Dreher. 
ILHubzineki, F., Heizer. 
Dujchka, M-, Schlosser. 
Hätte!, it., Gemüse. 
Hovpe. P„ Ww. 
Mischte, 93., Monleitr. 
Ortlieb, P„ Schlauer. 
Spiller, H., Sifcub. 
guqiühr. 
Zhniewiez, Fabrlarbtriii, 
!0 E gioaif, M.. Ww. 
tEdiionstr. 43). 
VPaul.E., Berwalt. 
Abraliam. «., Fabrkarb. 
Franz, Ww. 
Graef, C„ Fabrkarb. 
Kienow, O.. Schmied. 
Uangncr,g|„ffl[e,ib.3icamt. 
Crlouiäti. 3„ Eifenb. 
Beamt. 
Rinala», I., Siraßeii». 
Schaffner.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.